Page 1

V. EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC): El català és la llengua d’ús habitual en un ampli sector social al municipi; a escola és la llengua vehicular, ambiental i d’ensenyament; l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es fa en català. És la llengua que s’utilitza a les classes i és la llengua dels materials escolars utilitzats, excepte els propis de llengua castellana i anglesa. L’ús de la pròpia llengua és un dret reconegut a tothom; la diversitat lingüística i cultural de la societat catalana fan necessari potenciar des d’escola la llengua pròpia com a element comú i com a factor que facilita la cohesió social de tota la població. La llengua castellana s’introdueix oralment i en lectures al primer curs de CI i s’inicia l’escriptura al segon curs de CI. La llengua estrangera (anglès) s’introdueix oralment a l’últim curs d’EI; s’inicia la lectura i l’escriptura a CI. L’escola atendrà els alumnes nouvinguts que s’incorporin a l’EP, en les seves necessitats lingüístiques, d’acord amb el Pla d’acollida. El PLC es va redactar i va ser aprovat pel Claustre de Professors el 14 de gener de 2008 i en sessió de Consell Escolar el 12 de febrer de 2008.

projecte-linguistic  

apartat 5 - projecte educatiu de centre

Advertisement