Page 1

CONTINGUTS Cicle Superior 2 ( 6è.)

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

DIMENSIÓ COMUNICATIVA COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL • Comprensió de tot tipus de missatges i de textos orals. • Redacció i exposició oral de diversos temes treballats. • Audició, observació i anàlisi dels recursos propis de diferents tipologies textuals. • Expressió de l’opinió personal sobre un tema actual de manera ordenada i comprensible, i participar en diàlegs o debats. • Preparació guiada d’una conversa, fent ús d’un registre adequat.. • Introducció als aspectes que cal tenir en compte per a intervenir educadament en una conversa, un debat ,... ( torns de paraules, ritme, to de veu,... ) • Introducció als mitjans de comunicació i a les seves funcions. • Introducció formal de la critica. • Elaboració, en grup, de treballs per ser exposats oralment. • Memorització i recitació de diferents textos. ESCRIURE TEXT ARGUMENTATIU: Carta al director. POESIA TEATRE Ús de l’ordinador per a escriure i imprimir el text, inserir imatges, etc.,... Vigilar la bona presentació dels escrits. Utilitzar recursos d’autocorrecció.

CONEIXEMENTS DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I EL SEU APRENENTATGE Observació i comprensió del funcionament semàntic de la llengua: les paraules polisèmiques, diminutius, augmentatius i pejoratius, les onomatopeies, les paraules homòfones, els gentilicis, paraules manllevades, les paraules compostes, entre altres. • Escriptura d’oracions tenint en comte la concordança de gènere i nombre, els determinants, els enllaços, els verbs, la puntuació,... • Observació i anàlisis de les entrades en un diccionari de sinònims i antònims, i de les entrades en diversos tipus de diccionaris. • Ús de a/e , o/u en posició àtona quan tenen una forma tònica ( verbs ). • Ús de mm. •


• El diacrític en : sí i més. • Aplicació de la regle d’accentuació de paraules planes i esdrúixoles ( sense trobaments vocàlics). • La –o en el present d’indicatiu. • La t final en la gerundi. • La grafia h en les formes auxiliars del verb haver: ha, havia, etc. • El guionet i l’apòstrof en les combinacions d’un pronom feble i verb. • Revisar l’ortografia i fer l’autocorrecció. • Utilització dels recursos TIC en els diferents apartats.

DIMENSIÓ LITERÀRIA LECTURA I COMPRENSIÓ LECTORA • Adquisició de l’hàbit de lectura a partir de l’ús de molts estímuls. • Lectura conjunta guiada, individual, silenciosa o en veu alta d’un text, per a aprofundir en el sentit del text i aprendre a interpretar el llenguatge literari. • Fer atenció a la pronunciació, el to de veu i l’entonació. • Valoració de la capacitat lectora d’un mateix. • Ús d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, identificació de mots, inferències...) • Consulta d’informació en diferents mitjans sobre un aspecte relacionat amb les lectures. • Expressió de les impressions personals sobre alguns aspectes de la lectura i adopció d’una posició critica. • Reflexió en grup sobre diferents aspectes del que s’ha llegit.


LLENGUA CASTELLANA

DIMENSIÓ COMUNICATIVA COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL • • • • • • • •

Comprensió de missatges i textos orals, per treure informació. Comprendre imatges i preguntes relacionades sobre un tema. Realitzar exposicions orals preparades prèviament i utilitzant recursos adequats. Expressar l’opinió sobre un tema. Expressar-se oralment amb correcció, entonació i pronunciació adequades. Memorització de tipologies textuals diferents per desprès expressar-les oralment. Saber buscar informació sobre un tema. ( Biblioteques, Internet,...) Respectar les opinions raonades del grup.

ESCRIURE CÒMIC CRÒNICA DEFINICIONS Revisar els textos escrits com a valoració personal del treball realitzat. Vigilar la bona presentació del treballs. Utilització de l’ordinador per passar els textos, inserir imatges, etc.,... CONEIXEMENT DEL APRENENTAGE

FUNCIONAMENT

DE

LA

LLENGUA

I

DEL

SEU

• Observació i comprensió del funcionament semàntic de la llengua. • Discriminació de diferents tipus d’oracions. • Concordança dins d’una frase. • Reconeixent dels determinants, pronoms i el seu ús : demostratius, possessius, numerals, ... • Utilització de diferents enllaços entre frases. • Ús de formes verbals adequades. • Les regles d’accentuació de paraules planes i esdrúixoles ( sense diftongs ni hiats). • Ús de ja, jo, ju, ge, gi. • La h en les formes auxiliars del verb haver: “ he, has, ... “. • Accent diacrític de les paraules : “ quién, cuál, cómo, cuándo, cuánto, dónde, él, mí, tú, dé, sé, sí ”. • La h intercalada. • La h en exclamacions.


• Revisar l’ortografia i fer l’autocorrecció. • Utilització dels recursos TIC en els diferents apartats.

DIMENSIÓ LITERÀRIA LECTURA I COMPRENSIÓ LECTORA • Lectura conjunta guiada, individual, silenciosa o en veu alta d'un text, per a aprofundir en el sentit del text i aprendre a interpretar el llenguatge literari. • Valoració de la capacitat lectora d’un mateix. • Ús d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i desprès de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, identificació de mots, inferències...). • Fer atenció a la pronunciació, el to de veu i l’entonació. • Utilització d’Internet, biblioteques, per buscar informació sobre lectures. • Fomentar una actitud crítica sobre les informacions de diferents lectures •


CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ • Identificació i localització de les principals unitats de relleu de Catalunya, • d’ Espanya i del món. • Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques • ( plànols, fotos aèries, croquis), per localitzar elements importants del medi físic. Realització de croquis d’espais propers. • Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi. • Identificació de la Terra com a planeta que forma part del sistema solar. • Reconeixement dels usos de l’aigua i el seu consum responsable. • Anàlisi dels elements naturals que influeixen en la configuració del paisatge. • Identificació d’alguns riscos ambientals: els terratrèmols i les avingudes d’aigua. LES PERSONES I LA SALUT • Valoració positiva dels hàbits d’higiene i dels estils de vida saludable. • Característiques d’actuació de primers auxilis per ajudar-se i ajudar els altres. • Identificació de les funcions de reproducció i relació en els éssers humans i dels òrgans, aparells i sistemes que hi intervenen. • Valoració dels riscos del consum de tabac, alcohol i drogues. • Identificació de la funció de reproducció en els éssers humans i dels òrgans que hi intervenen. • Identificació dels canvis que comporta el creixement en el desenvolupament físic, personal i relacional. • Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia. PERSONES, CULTURES I SOCIETATS • Conèixer l’organització territorial d’ Espanya i la Unió Europea. • Identificació de les institucions d’ Espanya i de la U. E. • Reconeixement d’alguns trets relatius als moviments migratoris i la globalització. • Identificació de les activitats econòmiques relacionades amb els sectors primari, secundari i terciari d’ Espanya. • Valoració positiva de la diversitat de la nostra societat. CANVIS I CONTUÏTATS EN EL TEMPS • Coneixement dels avenços tècnics i científics i dels descobriments geogràfics de l’edat moderna. • Comprensió del temps cronològic i ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica. • Descoberta dels principis polítics del liberalisme. • Anàlisis de les transformacions que va provocar la Revolució industrial. • Identificació d’ un edifici modernista.


• Descoberta dels trets de la història recent d’ Espanya i Catalunya. • Reconeixement del paper de les dones al llarg de la història. MATÈRIA I ENERGIA • Identificació de les fonts d’ energia més utilitzades en la societat i diferenciació entre energies renovables i no renovables. • Planificació d’experiències per comprovar propietats dels materials i el seu comportament davant la llum, el so, la calor i l’electricitat. • Identificació dels components d’un circuit elèctric. Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills. Valoració de la importància d’adoptar comportaments que minimitzin els consum elèctric.

ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT • Utilització d’ Internet per a la cerca d’informació (imatge, text i àudio) a través de: cercadors, paraules claus, adreces web. Tractament de la informació. • Ús responsable de les TIC per a la recerca d’informació i presentació d’un treball.


MATEMÀTIQUES NUMERACIÓ I CÀLCUL • Nombres decimals: Ordenació, arrodoniment i situació en la recta • numèrica. • Sumes, restes, multiplicacions i divisions amb decimals. • Potències: base i exponent. • Quadrats i cubs perfectes, potències de base 10. • Múltiples i divisors. Criteris de divisibilitat. • Nombres primers i nombres compostos. • Descomposició factorial. • Càlcul del màxim comú divisor i el mínim comú múltiple. • Concepte de fracció. • Fracció d’un nombre. Valor numèric d’una fracció. • Nombres mixtos. • Sumes i restes de fraccions amb el mateix denominador i amb diferent • denominador. • Fraccions: equivalents, comparació, ordenació i situació en la recta • numèrica. • Obtenció del denominador comú de dues fraccions. • Multiplicació i divisió de fraccions. • Simplificació de fraccions. • Fracció irreductible. • Valor numèric d’una fracció. Relació entre fraccions i nombres decimals, operacions combinades. • Decimals exactes i periòdics. • Fraccions decimals. • Operacions entre nombres naturals i fraccions. • Càlcul de percentatges i descomptes. • Relació entre fraccions, decimals i percentatges. • Els nombres negatius, la seva representació en la recta numèrica i • el seu ús en contextos reals. • Els nombres enters. • Arrodoniment de quantitats. Selecció del tipus de càlcul segons la situació: càlcul mental, escrit, calculadora,... RAONAMENT LÒGIC I PROBLEMES • Organització de les dades: representació en un croquis o dibuix, elaboració d’una taula de doble entrada. • Diferents maneres de resoldre un problema. • Comprovació de la validesa de la solució. • Aproximació del resultat abans de la resolució. • Resolució de situacions problemàtiques fent servir el raonament lògic


• i el consens. • Aplicació de conceptes d’estadística en la resolució de problemes: taula de registres, moda, mitjana aritmètica.

MESURA • • • • •

El sistema sexagesimal en les unitats de temps. Concepte de mesura i de magnitud. Unitats de longitud, massa i capacitat - Conversió d’unitats. Unitats de superfície - Conversió d’unitats. Unitats de volum - Conversió d’unitats. • Relació entre les unitats de volum i de capacitat.

ESPAI I FORMA • • • • • • • • • • • • • •

Repàs del concepte i la classificació d’angles. Suma i resta d’angles amb l’ajuda del transportador. Translacions Simetries. Repàs del concepte de perímetre i de superfície. Càlcul de l’àrea d’un polígon: àrea del quadrat i del rectangle. L’altura del triangle. Càlcul de les àrees del triangle i del trapezi. Els girs. La circumferència, els seus elements i tipus - Longitud de la circumferència. El cercle - L’àrea del cercle. Polígons inscrits en una circumferència. Cossos regulars. Càlcul del volum d’un cos regular - Volum del cub i del prisma. • Representació de figures geomètriques en uns eixos de coordenades.

ESTADISTICA I ATZAR • • • • • •

Gràfics de barres i gràfics lineals. La taula de doble entrada. Diagrama d’arbres. Histogrames. La probabilitat. Gràfic de sectors. • Freqüència relativa i absoluta, moda i mitjana.


LLENGUA ANGLESA

Parlar i conversar • Producció de textos breus orals memoritzats, adaptant l'entonació, el to de veu o el gest al contingut. • Reproducció de lèxic bàsic i missatges relacionats a les situacions comunicatives habituals de l'aula. • Participació activa en les interaccions orals a l’aula utilitzant la pronunciació, entonació, ritme i estructures orals treballades i respectant les normes bàsiques: torn de paraula, to de veu... • Formulació de preguntes i respostes a missatges quotidians d'intercanvi social i relacionats amb el contingut temàtic que es treballa. • Reproducció i producció de textos orals • Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals. Escoltar i comprendre • Comprensió d'instruccions simples de treball i d'actuació a l'aula. • Comprensió de missatges quotidians d'intercanvi social i de missatges relacionats amb el tema. • Comprensió específica del lèxic bàsic per entendre el contingut de narracions, descripcions i situacions, amb ajut d'elements gestuals i icònics. • Identificació del lèxic i expressions bàsiques d'un tema específic. • Comprensió global i específica de textos de tipologia diversa i extracció d'informació per a la realització d'una tasca concreta o com a reforç/ampliació dels coneixements. • Audició i comprensió de textos orals i audiovisuals (diàlegs, narracions, descripcions, instruccions de jocs, receptes...) adequat al nivell i a l'edat. • Interès i esforç per comprendre les produccions orals a l'aula.

Llegir i comprendre • Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual o audiovisual. • Comprensió de mots i frases senzilles conegudes i treballades en els contextos orals de l'aula. • Lectura de textos de tipologia diversa i extreure'n informació per a la realització d'una tasca concreta o com a reforç/ampliació dels coneixements ja treballats. • Utilització de diccionaris en format paper per a comprendre el significat del lèxic nou. • Ús de les TIC per a la recerca guiada de la informació en la realització de tasques específiques. • Curiositat per mirar i llegir contes o llibres escrits en anglès. Escriure


• Producció de paraules, expressions i textos relacionats amb la vida quotidiana. • Producció de textos (descripcions, diàlegs, narracions, poemes) d'extensió controlada seguint models treballats a l'aula amb una finalitat comunicativa. • Ús dels recursos TIC per a la presentació, edició i publicació de textos. • Ús de les estructures pròpies de la llengua anglesa en les produccions escrites. • Interès per la presentació acurada dels textos escrits. Funcionament de la llengua i el seu aprenentatge. • Reconeixement i ús de les similituds i irregularitats bàsiques i formes gramatical pròpies de la llengua anglesa. • Reconeixement i ús de les estructures bàsiques pròpies de la llengua anglesa. • Aprofitament de tècniques i recursos de producció escrita d’altres llengües per a la producció de textos propis. • Recerca de diferents fonts i models per tal de composar textos propis. • Utilització de recursos que ajudin a l’aprenentatge de la llengua anglesa: memorització, recitació, associació de mots, reconeixement d’estructures bàsiques... • Reconeixement i ús de la llengua estrangera com a eina d’aprenentatge, d’accés i organització d’informació i transmissió de coneixements. • Progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i planificació del treball, autocorrecció, acceptació de l’error, autoavaluació del propi procés d’aprenentatge. Dimensió plurilingüe i intercultural • Interès per conèixer altres llengües i comparar-les per observar semblances i diferències. • Valoració de la necessitat de conèixer llengües estrangeres per poder comunicar-se amb més gent. • Actitud receptiva cap a persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent a la pròpia. • Ús d'elements verbals i no verbals per a comunicar-se en situacions multilingües. • Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera • Els llibres de text ens marquen la pauta per a treballar: temes, vocabulari, estructures bàsiques, cançons, historietes, referències culturals... que anirem desgranant al llarg del cicle.


EDUCACIÓ FÍSICA Els continguts dels diferents apartats es treballen al llarg de tot el cicle: durant el primer curs són d'iniciació i durant el segon curs són d'aprofundiment. El cos: imatge i percepció • Reconeixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment. • Utilització adequada de la discriminació selectiva dels estímuls i de l'anticipació perceptiva. • Adquisició del desenvolupament de l'equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes. • Resolució de l'estructura de l'espai en accions i situacions motrius complexes. • Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques • Execució d'activitats de condicionament físic orientades a la millora de les habilitats motrius. • Valoració individual i col·lectiva del treball des del punt de vista motriu. • Disposició a participar en activitats diverses, acceptant l'existència de diferències en el nivell de l'habilitat. • Fonaments tècnics del mini-handbol i pràctica del joc. • Fonaments tècnics del hoquei sala i pràctica del joc. • Fonaments tècnics i pràctica del beisbol escolar. • Pràctica d'activitats de mini-atletisme: velocitat, tanques, resistència, llançament de javelina, llançament de pes, salt de llargada. Activitat física i salut • Adquisició dels hàbits de postura i alimentaris saludables. • Prevenció de lesions en l'activitat física tot valorant la importància de l'escalfament, la dosificació de l'esforç i la recuperació. • Utilització de materials i espais, respectant les normes. • Valoració de l'activitat física per al manteniment i millora de la salut en el present i el futur. Expressió corporal • Elaboració, participació i conscienciació de les possibilitats i recursos que ofereix el llenguatge corporal. • Expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides a través del cos, el gest i el moviment. • Utilització d'objectes i materials en la realització de dramatitzacions i en la construcció d'escenaris. • Participació i respecte davant situacions que suposin comunicació corporal. • Valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos.


El joc • Consolidació del joc com a fenomen social i cultural. • Realització de jocs de diferents modalitats i de dificultat creixent. • Pràctica d'habilitats bàsiques d'iniciació esportiva en situacions de joc. • Promoció de l'ús adequat de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la cooperació, l'oposició i la cooperació/oposició. • Acceptació i respecte vers les normes, regles i persones que participen en el joc. • Elaboració i/o compliment d'un codi de joc net i/o del reglament de cada joc o esport. • Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d'utilització satisfactori del temps de lleure. • Participació en la pràctica de jocs cooperatius.


EDUCACIÓ MUSICAL I DANSA EXPLORAR I PERCEBRE • Exploració de sons en l’entorn natural, cultural i artístic: elements de l’entorn que produeixen so, sons corporals, sons enregistrats. • Exploració dels recursos creatius i expressius de la veu. Distinció de les veus segons la seva tessitura: veu femenina, masculina i/o de nens, tant en l’activitat de cant com en les audicions. Distinció de les agrupacions vocals: cor mixt, cor de veus blanques i solistes; coral i orfeó. • Exploració dels recursos creatius i expressius dels instruments. Anàlisi de la producció del so dels mateixos i classificació segons aquest criteri (famílies instrumentals: cordòfons, aeròfons, idiòfons, membranòfons i electròfons), tant en la pràctica instrumental com en les audicions. Distinció d’agrupacions instrumentals: cobla, orquestra, solista, duet, trio, quartet, quintet... . • Expressió oral d’idees, emocions i experiències que sentim quan duem a terme un treball musical i de dansa. • Interès per conèixer noves cançons i danses, tant tradicionals catalanes com d’arreu del món, i valorar-ne la seva significació. • Interès per conèixer i entendre el significat, tant a nivell de text com d’estructuració de la música, de les cançons i de les danses que s’aprenen.

INTERPRETAR I CREAR • Cant individual i col·lectiu de cançons tradicionals catalanes, d’altres països i també cançons d’autor, a l’uníson i amb acompanyaments rítmics i melòdics, tenint en compte la precisió rítmica, melòdica i el text i també vetllant per un correcte desenvolupament de la tècnica vocal. Interpretació de cànons a dues, tres i quatre entrades. Introducció de cançons a dues veus. • Consciència de la situació i del moviment en l’espai. • Execució de danses tradicionals catalanes i d’altres països que permetin la pràctica de diversos punts de dansa, exercicis corporals i jocs motrius. • Consolidació i ampliació del llenguatge musical escrit convencional: a nivell rítmic, la negra (ta), la corxera (ti-ti), la blanca (to-o) i les quatre semicorxeres (ti-ri-ti-ri), i el silenci de negra, de blanca i de corxera. Combinació de figures rítmiques: blanca amb punt (to-oo), negra amb punt i corxera (tam-ti), corxera amb punt i semicorxera (tim-ri), corxera i dues semicorxeres (ti-ti-ri), i el treset. A nivell melòdic, utilització de tots els sons de l’escala musical (escala de Do Major) i ampliació de l’escala de Do (si,- l,- s,- r’-m’-f’). Pràctica de l’escala menor. Lectura i escriptura dels mateixos. Utilització de la fonomímia (llenguatge musical mímic). Pràctica de les alteracions (sostingut i bemoll). • Interpretació i reconeixement de signes de dinàmica (p, mf, f) i expressió (calderó...) en les cançons i audicions treballades. • Treball de l’estructuració de la música: mètrica. Compassos: 2/4, ¾ i 4/4 i 6/8. • Composició i creació de produccions musicals i coreografies senzilles. • Valoració de les produccions vocals i/ o instrumentals senzilles de diversos compositors, així com músiques tradicionals.


• Adquisició de petites nocions sobre les biografies i les obres de diversos compositors. • Aprenentatge de noves digitacions de la flauta (si bemoll i fa sostingut) a partir de cançons que en permetin la pràctica. Combinació d’aquestes noves digitacions amb les apreses en cursos anteriors.

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA I DRETS HUMANS IDENTITAT I AUTONOMIA • Identificació dels trets d’identitat i dels interessos personals i dels altres. Desenvolupament de l’autoestima. • Desenvolupament de les capacitats emocionals i cognitives de presa de decisions. Valoració de la dignitat, la llibertat i la responsabilitat, així com el desenvolupament de l’autonomia personal. • Identificació dels propis prejudicis i rebuig de comportaments i actituds discriminatòries en els diferents àmbits relacionals escolars i extraescolars. • Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor. Valoració de la igualtat de drets en qualsevol àmbit. • Interpretació crítica de la realitat que ens presenten els mitjans de comunicació. • Identificació d'actituds i estratègies personals i col·lectives de consum responsable i cura del medi.

CONVIVÈNCIA I VALORS CÍVICS • Valoració de les normes de convivència en l’àmbit familiar i d’escola. Transformació de les mateixes en hàbits cívics. • Valoració del diàleg i la mediació com a instrument de resolució de problemes interpersonals. • Identificació i desenvolupament de sentiments favorables als valors cívics de la societat: respecte, tolerància, participació, solidaritat, convivència, compromís, justícia, igualtat i llibertat. • Identificació dels drets i deures individuals i col·lectius recollits en les declaracions universals i responsabilitat en l’exercici dels mateixos. • Valoració de la participació com un dret i un deure. • Pràctica de normes cíviques i assumpció de rols per mitjà del joc i la simulació.

PERTINENÇA I CIUTADANIA • Presa de consciència dels diferents grups socials als quals pertanyem. • Reconeixement i valoració de costums, tradicions i estils de vida propis i d’altres companys/es. • Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques. • Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació, discriminació i injustícia social. Manifestació d'actituds de cooperació i solidaritat. • Valoració de la capacitat per adaptar-se a una realitat en constant evolució per mitjà d'actituds flexibles i obertes.


continguts 6PRI  
continguts 6PRI  

continguts sisè de primària - escola lloriana

Advertisement