Manipulus 2/20

Page 1

MANIPULUS 2/2020


PÄÄTOIMITTAJA

Sisällys

Iina Sallinen

3 Pääkirjoitus

manipulus.legio@uef.fi

4 Puheenjohtajan terveiset

ULKOASU JA TAITTO

8 Terveiset oikeustieteiden

Iina Sallinen

laitokselta! KIITOKSET

10 Pedagoginen hyvinvointi osana

Kaikille, jotka ovat ottaneet osaa lehden tekemiseen omalla panoksellaan!

syksyn pimenevää arkea 12 Edunvalvonnan syyskuulumiset

KANNEN KUVA Valtteri Halonen

14 Ympäristöjuristina Swecolla

YHTEYSTIEDOT

16 Laulunkeruumatka

Kotisivut: legio.fi

(Pohjois-)Karjalaan

Sähköposti: hallitus.legio@uef.fi tai manipulus.legio@uef.fi Postiosoite: Legio Ostiensis ry

20 Työelämäterveiset

Itä-Suomen yliopisto

Tiedepuistolta

PL 111 80101 Joensuu

23 Pihistä, panosta, kasvissyöjille Legio Ostiensis ry eli Legio on Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta– ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristiksi opiskelevien ainejärjestö.

tai lihanrakastajille — mitä syödä kun ei pääse Carelian lounaille? 30 Ristikko yhteistyöjutuista

Manipulus on Legio Ostiensis ry:n julkaisema verkkolehti, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Legio Ostiensis ry

2


josta on tulevaisuudessa varmasti

Pääkirjoitus

hyötyä.

Niin on tässäkin vuodessa päästy loppupuolelle kaikesta huolimatta.

Hallituskausiin on mahtunut pal-

Kevään epätietoisuus on jatkunut

jon kaikenlaista ikimuistosta, on

osittain syksyynkin, mutta niin

naurettu tapahtuman jälkeen siivo-

vain olemme kaikesta selvinneet.

tessa jollekin päättömälle jutulle,

Ehkä emme ole nähneet niin pal-

kokoustettu vaikeistakin asioista

jon tapahtumissa kuin olisimme

ja opeteltu asioita kantapään kaut-

halunneet tai emme ole päässeet

ta. Kaikesta haluan kuitenkin kiit-

juhlimaan yhdessä toisten opiske-

tää hallituksesta saamiani ystäviä,

lijoiden kanssa.

joiden kanssa näitä muistoja tullaan varmasti muistelemaan vielä

Kuten tämä vuosikin, on hallitus- pitkään! kausi tulossa päätökseen. Tämän Ja ennen kaikkea, kiitos Sinulle lehden julkaisupäivänä valitaan hyvä lukija ja antoisia lukuLegiolle

uusi

hallitus

vuodelle

hetkiä Manipuluksen parissa!

2021. Toivottavasti uusi hallitus pääsee toteuttamaan itseään kai-

kesta huolimatta!

Itselläni on nyt takana kaksi hallituskautta, molempina kausina olen toimittanut tätä lehteä ja tämä onkin neljäs perättäinen lehti, joka

käsistäni maailmalle lähtee. En olisi vielä vuoden 2019 alussa uskonut, että Manipulus opettaisi Iina Sallinen minulle kokonaan uuden taidon, Päätoimittaja 3

Manipulus 2/2020


Puheenjohtajan terveiset hallituksemme

Huh mikä vuosi! Lämpimät

kanssa

vauhtiin,

tervehdykset täältä kotisoh-

kun kohtasimme ennennäkemättö-

valta. Uskon, etten ole ai-

män haasteen. Tämä haastoi mei-

noa, joka on viettänyt ennä-

dät kaikki ja pakotti meidän luovat mielet toimimaan. Ei ollut ketään

tysmäärän tunteja kotisoh-

keltä kysyä, koska kukaan ei ollut

valla ei niin ergonomisesti

kohdannut moista. Halusimme kai-

opiskellen tai ei niin opiskel-

kesta

len.

huolimatta

tuottaa

hyvää

mieltä jäsenistöllemme ja en voisi olla ylpeämpi vuoden 2020 halli-

Takanamme on hyvin erilainen ja tuksesta. Jokainen omalla vahvuuuudenlainen kevät ja alkusyksy, dellaan ja luovuudellaan sai kuin joka on pakottanut meidät rauhoit- saikin upean ja monipuolisen vuotumaan ja miettimään luovia tapo- den Legiolle. ja pitää itsemme järjissämme. Tämä on vaikuttanut jokaisen opiske- Tämä sai minut pohtimaan ainejärlijan, professorin ja yliopiton hen- jestöjen tulevaisuutta. Legiolla on kilökunnan jäseneen, mutta erityi- upeita perinteitä, joita yritimme sesti ainejärjestöjen toimintaan. ylläpitää, mutta vallitsevan poikkeustilanteen takia rajoitukset oli En kuvitellut viime vuoden syys- otettava tosissaan, mikä tarkoitti ja kokouksen jälkeen, että edessäm- tarkoittaa tapahtumien ja perinteime olisi näin haastava ja erilainen den rajoittamista tai kokonaan pevuosi. Minulla ei ollut aikaisem- rumista. Tämä pakotti meidät ajatpaa kokemusta ainejärjestöjen hal- telemaan laatikon ulkopuolelle ja litustoiminnasta, joten jännitin miettimään erilaisia toteuttamisihan normaaliakin hallitustoimin- mahdollisuuksia. Jokainen fuksi ja taa. Olimme juuri päässeet uuden vanha opiskelija ansaitsee ainakin Legio Ostiensis ry

4


kovan yrityksen. Monia loppuun syn ja ecxursioita on voitu pitää asti suunniteltuja tapahtumia piti etänä. Teimme pitkäaikaisia tärperuuttaa

nopealla

aikataululla. keitä hankintoja kuten Legion lip-

Muutoksia tapahtui jatkuvasti ja pu ja laulukirja. Toiminta on rajoikoko hallituksen täytyi olla valp- tuksista huolimatta ollut monipuopaana.

lista.

Onko tämä ainejärjestötoiminnan Tämä tilanne ei hidastanut Legiotulevaisuus? En uskalla itsekkään ta, se vain muutti toimintatapoja, vastata tähän kysymykseen, mutta haastoi perinteitä ja vahvisti ainesen huomasin, että tämä haaste toi järjestömme merkillisyyttä jäsenmukanaan uusia ideoita ja toimin- temme elämissä. Näin ollen uskaltatapoja, joita pidän erittäin toimi- lan sanoa, että ainejärjestötoiminta vina. Vappu järjestettiin keväällä on vain muuttunut. Luovuudelle etänä ja syksyllä paikan päällä. on annettu tilaa, eikä asioita voi Fuksit saivat mahtavan fuksisyk- edes tehdä niin kuin aikaisemmin

5

Manipulus 2/2020


olisi tehty. Sen kuitenkin huomasin, että ainejärjestötoiminnalla on

Ihanaa syksyä

suuri merkitys opiskelijoiden ar-

jokaiselle

jessa ja toiminnan on tärkeä jat-

Legiolaiselle!

kua. Syyskokous lähestyy ja tiedän, et-

tä monet harkitsevat hallitustoimintaan uppoutumista. Terveiset kaikille kiinnostuneille, hallitustoiminta antaa paljon! Kokemusta ei tarvitse olla, sillä harva on seppä syntyessään ja perehdytykseen panostetaan.

Hallitustoiminnassa

pääsee kuitenkin oikeasti vaikuttamaan asioihin, kunnioittamaan perinteitä, mutta myös synnyttämään uusia sellaisia. Asioita ei tarvitse tehdä, niin kuin on aikaisemmin tehty, mutta toimivaa toimintatapaa ei myöskään mielestäni kannata liikaa muuttaa. Tosin nykyisessä ainejärjestötoiminnassa tarvi- Ystävällisin terkuin, taan sisua, luovuutta ja yhteistyö- Puheenjohtaja tä. Haastavina aikoina on pidettä-

Zahra Chaikh-Hamad

vä yhtä ja keksittävä keinoja sekä

on pakko uskaltaa. Uskalla siis hakea hallitukseen ja uskalla kysyä, mikäli haluat kuulla lisää.

Legio Ostiensis ry

6


7

Manipulus 2/2020


Terveisiä oikeustieteiden laitokselta! Kuluva vuosi on ollut poikkeuk- teuttaa. Etäopetukseen ja verkkosellinen. Maaliskuussa yliopiston tentteihin siirtyminen on lisännyt kampus suljettiin kokonaan ja yksi joustoa opintojaksojen suorittamielämäni oudoimpia hetkiä oli, kun seen. Samalla opintoja on yritetty hyvästelimme

kampuksen.

Käy- suorittaa ehkä enemmän kuin se

tännössä parissa päivässä meidän olisi

edes

järkevää.

Korona-

piti järjestää opetuksemme uudel- aikanakin on syytä panostaa opinleen. Onneksi laitoksella on pitkä- tojen suunnitelmallisuuteen ja riitaikaista kokemusta avoimen yli- tävän opiskeluajan varaamiseen. opiston opintojen toteuttamisesta. Opiskelijat ovat ottaneet uuden tiLisäksi laitos on pitkäjänteisesti lanteen rakentavasti vastaan. On

panostanut opetuksen kehittämi- tuntunut, että olemme samassa yhseen. Meillä oli siis hyvät valmiu- teisöllisessä veneessä. det vastata muutokseen. Omasta mielestämme tässä hyvin onnis-

Syksyyn tultaessa kampusta saa-

tuimme, vaikka esiintyneitä ongel-

tiin osittain auki. Uusille opiskeli-

mia ei ole syytä väheksyä.

joille on pyritty järjestämään kon-

taktiopetusta. Heille ensimmäinen Tämän on ollut opiskelijoillekin vuosi ja kiinnittyminen yliopistohaasteellista. Opetuksen siirtymi- yhteisöön

on

aivan

keskeistä.

nen etäopetukseen on varmasti ai- Muutoin opetusta on jatkettu etäheuttanut opiskelijoille monenlai- opetuksena. Lähes koko laitoksen sia haasteita. Monelle etäopetuk- henkilökunta on jatkanut etätyösseen siirtyminen on tarkoittanut kentelyä. Kevätkausi jatketaan sasosiaalisten

kontaktien

vähene- mantyyppisillä järjestelyillä, jos

mistä. Opiskelijoille tärkeitä koh- vain tautitilanne ei tästä pahene. taamisia kampuksilla ei voitu toLegio Ostiensis ry

8


Kansallisen koulutuksen arviointi- pärjännyt erinomaisesti valtakunkeskus (KARVI) toteuttaa oikeus- nallisessa kandipalautteessa. Arvitieteellinen korkeakoulutuksen ar- oinnin

tuottamat

kehityskohde-

vioinnin vuosina 2020-2021. Arvi- ehdotukset otetaan ilolla vastaan. ointi tuottaa tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaansa

vastaamaan

osaamisvaatimuksiin

muuttuviin

ja

tulevai-

suuden toimintaympäristöön. Oikeustieteellisen

korkeakoulutuk-

sen arviointi on oikeustieteiden laitokselle tärkeä laadun ylläpitämisen ja kehittämisen väline. Sen avulla pystymme vertailemaan ja arvioimaan omaa koulutustamme suhteessa muihin oikeustieteellisiin yksiköihin. Tässä vaiheessa voi jo kuitenkin todeta, että lähtö- Matti Turtiainen kohtamme arviointiin on hyvät. Itä Oikeustieteiden laitoksen -Suomen yliopiston oikeustieteeljohtaja linen koulutus on vuodesta toiseen

Seuraa oikeustieteiden laitosta somessa! Instagram @ueflawschool Twitter @UEFLawSchool Facebook @UEFLawSchool 9

Manipulus 2/2020


Pedagoginen hyvinvointi osana syksyn pimenevää arkea Olisiko tullut aika pysähtyä ja tuntua siltä, kuin kivirekeä vetäisi hengittää oikein syvään? Sulkea perässään. Tämä puolestaan voi aisilmät hetkeksi ja vaipua ajatuk- heuttaa sen, että opiskeluajan ja sissa olennaisen äärelle? Kulkies- vapaa-ajan

rajapinta

hämärtyy,

sani yliopiston Joensuun kampuk- varsinkin nyt kun suurin osa opesen käytäviä, on läsnä vain hiljai- tuksesta toteutetaan etämallisena. suus ja miltei tyhjät opiskelutilat. Etäopiskelun ääni kaikuu Aurorarakennuksen tiloissa. Mutta minkä olennaisen äärelle meidän pitäisi

pysähtyä? Oman pedagogisen hyvinvointimme tietenkin!

Osa pedagogista hyvinvointia on opiskeluolosuhteiden ja opiskeluympäristöjen kehittäminen, jota aikaansaadaan

opettajajohtoisella

opetuksen kehittämisellä. Kuitenkin

Yliopisto-opiskelu on opiskelijan omaa

tarkasteltaessa pedagogista

itsenäisyyttä korostavaa, josta löy- opiskeluolosuhteisiin

opiskelijan hyvinvointia vaikuttaa

tyy niin hyvät kuin huonotkin puo- monet muutkin tekijät, esimerkiksi lensa. Hyvä puoli on ensinnäkin sosiaaliset suhteet ja ajanhallinta, opiskelijan oma vapaus suunnitella voitaisiin puhua myös opiskelukyja suorittaa opintoja omalla itse- vyn ylläpitämisestä. näisellä ja yksilöllisellä tavallaan. Hyvänä

puolena

voidaan

myös

nähdä erilaiset joustavat opiskelu-

järjestelyt. Toisaalta vapaus tuo mukanaan myös vastuun opintojen etenemisestä suunnitellulla tavalla. Kyseinen vastuu voi ajoittain Legio Ostiensis ry

10

Ehkä yksi tärkeimmistä yliopistoopiskelijan hyvinvoinnin lähteistä on vapaa-aika ja lepo. Näitä voidaan täsmentää vielä tarkemmin tarkastelemalla asiaa viikkolevon


ja vuorokausilevon käsittein. Hy- jättää

huomioimatta

opiskelijan

vinvoinnille olennaista on, että pedagogisen vertaistuen tarpeen. opiskelijalla olisi riittävä vuoro- Suuressa roolissa tässä on opiskekausilepo, mutta viikkotasolla oli- lijan aktiivinen toimijuus, jonka si hyvä olla myös sellaisia opiske- kautta hän voisi vaikkapa heittäyluvapaapäiviä,

jotka

toimisivat tyä opintopiiri toimintaan mukaan.

opiskelukykyä palauttavina teki-

jöinä. Jotta vapaa-aikaan ja lepoon on

mahdollisuus,

on

On ajoittain hyvä rauhoittua ja py-

opintoja

sähtyä oman pedagogisen hyvin-

suunniteltava.

voinnin äärelle; pohtia erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Opintojen järjestelmällinen suun- Kohdentaa

aikaa

ja

priorisoida

nitteleminen luo rajat vapaudelle kurssien määrää.

ja vastuulle, joiden äärellä opiskelija jatkuvasti tasapainoilee. Suunnittelemisen apuna toimivat opettajatuutorit, jotka ovat olennainen osa opiskelijan pedagogista hyvinvointia.

Lisäksi toinen merkittävä osa opiskelijan hyvinvointia on sosiaalinen verkosto, jota voidaan tarkastella sekä vertaistuen että vapaa-ajan ihmissuhteiden näkökulmasta. Yli-

opisto-opiskelijan itsenäisyys voi tuottaa lieveilmiönä myös yksinäi- Opettajatuutorin terveisin syyttä. Opetuksen joustavat järjes- Maija Moisio telyt etämallisena voivat joskus Yliopisto-opettaja, työoikeus 11

Manipulus 2/2020


Edunvalvonnan syyskuulumiset Nämä lienevät osaltani viimeiset saanut hyviä ystäviä ja ikimuistoiedunvalvonnan kuulumiset. Kun sia hetkiä enemmän kuin olisin tämä lehti julkaistaan, on uusi, koskaan osannut toivoa! vuoden 2021 hallitus jo valittu syyskokouksessa.

viettää

kaksi

Olen

saanut

unohtumatonta

Sitten itse edunvalvonnan kuulu-

ja

misiin. Maaliskuun

myös täysin erilaista kautta Legion

käytännössä kaikki siirtyi etäai-

hallituksessa, ja hieman haikein

kaan, myös edunvalvonta. Kuten

mielin jätän hallituspestini seuraavan

edunvalvontavastaavan

viime Manipuluksessa jo kerroin,

hal-

maaliskuun laitoskokous ehdittiin

tuun. Haikeudesta huolimatta nyt

vielä pitää normaalissa muodos-

on aika luopua tästä hommasta en-

saan, mutta sen jälkeen kaikki hal-

si syksynä (toivottavasti) odotta-

litustehtäväni ovat hoituneet mu-

van vaihdon takia. Haluan jo nyt kiittää

molemmilla

kavasti oman työpöydän virkaa

kausillani

toimittavan ruokapöytäni äärestä.

kanssani hallituksessa olleita, olen

Legio Ostiensis ry

alkupuolella

12


Kevät hiljeni sen jälkeen paljon, ta he saavat eväitä alkavaan hallimutta edunvalvonta ei lepää myös- tuskauteen myös koko jäsenistölkään etäaikana. Loppukevään ja tämme. Kyselyssä on myös muutaalkusyksyn aikana on ehditty osal- ma kysymys näiden poikkeusaikolistua muun muassa Karvin oi- jen kulusta opiskelun suhteen, niikeustieteellisen koulutusalan arvi- hin voi antaa palautetta, joka ohjaoinnin

webinaariin,

muutamaan taan tarvittaessa oikeille tahoille.

palaveriin laitoksen kanssa, esi- Muutenkin

voi

ottaa

yhteyttä

merkiksi liittyen tulevaan opinto- edunvalvonta.legio@uef.fi. suunnitelmaan ja tutkintomme kehittämiseen,

elokuun

Toivotan mukavaa loppuvuotta kaikille! Toivottavasti näemme pian tapahtumissa!

laitosko-

koukseen sekä ISYY:n edunvalvontajaoston kokouksiin. Lisäksi sähköpostit ovat kulkeneet edestakaisin läpi kesän. Tekemistä on siis riittänyt poikkeusoloista huolimatta.

Vuoden viimeisiä tehtäviä on vielä

vuosittaisen jäsenkyselyn tekeminen. Se on tulossa heti marraskuun alussa. Toivon, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn, jotta saamme arvokasta palautettanne. Palautteen avulla voimme kehittää toimintaamme yhä enemmän kaik-

Nea Nurmela

kia jäseniämme palvelevaksi ja

edunvalvontavastaava ja

mielenkiintoiseksi. Palaute saate-

varapuheenjohtaja

taan uuden hallituksen tietoon, jot13

Manipulus 2/2020


Ympäristöjuristina Swecolla Vuonna 2016 olin aloittelemassa sen lisäksi työpöydillemme on ekjuristin uraani ja kirjoitin Manipu- synyt enenevissä määrin pienemlukseen

näin:

”Nykyinen

työni piä ja suurempia neuvonantotehtä-

Linnunmaan ympäristöjuristina on viä. Tämä ei suinkaan ole yllätys. hyvin monipuolista ja siinä me- Puhuessamme esimerkiksi teolli-

nestyminen edellyttää monia omi- sesta toiminnasta tai maankäytön naisuuksia, joita opintoni eivät suunnittelusta liippaamme väistäminua

pakottaneet

harjoittele- mättä läheltä monialaista ja sään-

maan.” Neljä vuotta ja yksi yritys- neltyä osa-aluetta nimeltä ympäkauppa myöhemmin olen sweco- ristö. Useantyyppisen toimeksianlainen lakiasiantuntija, konsultti, non osalta luonnontieteilijä tai injonka työssä edelleen parasta on sinööri voi hyvinkin julkisen tamonipuolisuus. Yrityskaupan seu- hon ohjeistuksia seuraten päästä rauksena sain 17 500 uutta kolle- hyvään

lopputulokseen,

mutta

gaa aiemman 17 lisäksi. Uusien väittäisin, että esimerkiksi hankkollegoiden kautta on avautunut keen sujuvan etenemisen varmisuusia mahdollisuuksia, ja osaami- tamiseksi juristin apu voi olla tarseni on osoittautunut olevan tar- peellista. peen useissa projekteissa, joissa juristi ei perinteisesti ole kuulunut työryhmään.

Jokaisen

toimeksiannon

ollessa

omanlaisensa ei työn teko pääse yksitoikkoistumaan.

Sääntelyn

Jo aiemmilta vuosilta tuttujen eri tuntemus on joukossamme kysytteollisuuden alojen ympäristöllis- tyä moneen osa-alueeseen liittyen. ten lupa- ja poikkeuslupa-asioihin Juristiemme perinteiseen vahvaan liittyvien toimeksiantojen, kuten osaamisalueeseen

kuuluvat

niin

vastineiden ja valitusten laatimi- ympäristönsuojelu-, luonnonsuojeLegio Ostiensis ry

14


lu-, vesi- ja kemikaalijuridiikka. minua valmistaneet. Yhteistyö on Perinteisten alojen lisäksi kysyn- kuitenkin ollut minulle se hedeltää on viime vuosien aikana tullut mällisin osa työtäni, myös osaamiesimerkiksi elintarvikkeiden, kos- seni kehittämisen kannalta. Kenmetiikan, kone- ja laitepuolen sekä ties juuri sen vuoksi en ole kokebiosidien sääntelyyn liittyen. Vah- nut tarvetta lähteä merta edemmäs van asiantuntijuuden lisäksi kon- kalaan.

sultin työssä pärjäämiseksi juristi tarvitsee halua ja kykyä toimia asiakasrajapinnassa sekä verkostoitua kollegoiden kanssa. Alallamme asiantuntemus myy.

Neljän vuoden takainen lauseeni pätee edelleen – kyky yhteistyöhön luonnontieteilijöiden ja insinöörien kanssa on se seikka, jolla taloon tuomaani lisäarvoa myydään asiakkaille. Vaikka opintoni

sisälsivätkin esimerkiksi biologiaa ja ympäristötieteitä, on se vain pintaraapaisu verrattuna kokeneiden

kollegoideni

erityisosaami-

seen. Eri osaamisalueiden integrointi asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen löytä- Eija Miettinen miseksi on työryhmän jokaisen Lakiasiantuntija asiantuntijan proaktiivisuutta vaativa tehtävä, johon opintoni eivät 15

Manipulus 2/2020


Laulunkeruumatka (Pohjois-)Karjalaan Yli puoli vuotta kestänyt reissu al- keen. Tässä vaiheessa elettiin toukaa tässä vaiheessa tulla päätök- kokuun loppua tai kesäkuun alkua seen. Nimittäin maaliskuun loppu- ja intoni kirjan kasaamiseen kaspuolella 2020 minulla pamahti ky- voi suunnattomasti. Lopulta elo-

symys kännykkään tapahtumavas- kuussa julkistimme projektin ja taavaltamme Valtterilta. Kysymys syyskuussa kuului

jotenkin

näin:

ja

lokakuun

alussa

”Oletko melko nopealla aikataululla lai-

miettinyt laulukirjaprojektin aloit- toimme itse kirjan kasaan. Nyt kirtamista?” Siinä vaiheessa oli kulu- ja on tilauksessa ja voin ainoasnut korkeintaan kuukausi siitä, taan todeta sen olevan kaikkia kukun sanoin tämänkin lehden pää- vitelmiani paljon parempi. toimittajalle Iinalle päättäneeni jo, että laulukirjassa on minulle liikaa Lopuksi tahtoisin vielä kertoa tutyötä. ”Se jääköön jonkun tulevan levan laulukirjan nimen sekä selithankintavastaavan hommaksi.”

tää sen taustaa ja merkitystä. Kirjan nimeksi me tekijät valitsimme

Innostuin kuitenkin nopeasti laulu- seuraavan latinan kielisen sanan: kirjasta ja aloinkin heti tutkia ja Commanipularis. selvittää asiaa, vaikka en uskonutkaan vielä siinä vaiheessa, että Mikä on commanipularis? Se on projekti

välttämättä

toteutuisi. roomalaisen legioonan taktisesta

Lönnrotin jalan jäljissä ryhdyin perusyksiköstä

manipuluksesta

sitten kasaamaan julkaisulupia Le- johdettu asetoveria tarkoittava sa-

gion lauluvihkon lauluihin. Taju- na. Tahdoimme hallituksessa, että sin melko nopeasti, että työstähän kirjan nimeksi tulisi tämän lehdenon tehty lähes puolet jo pelkästään kin nimen mukaisesti joku todellitämän alustavan selvittelyn jäl- nen roomalainen sana, jolla on toLegio Ostiensis ry

16


dellinen

merkitys.

Pitkällisen lähtien todenneet, etteivät lähde

googlettelun ja Wikipedian selai- sitä toteuttamaan. lun seurauksena löysin juurikin tuon sanan ja mielestäni se sopi todella hyvin kirjan nimeksi. Se sopii yleisesti Legion nimeämisteemoihin ja viittaa erityisesti toi-

sen kirjallisen julkaisumme nimeen ja kuvaa samalla myös jossain määrin kirjan käyttötarkoitusta. Tuleehan se taistelemaan tulevat sitsit rinnallamme.

Tatu Eloranta Hankintavastaava

Keväällä 2020 tapahtumavastaavan työtaakka väheni käytännössä nollaan koronan myötä. Kevään viimeiseksi tapahtumaksi jäi hyvinvointiviikon curlinglajikokeilu, seuraavana päivänä yliopisto perui tilavaraukset koronatilanteen huonontuessa. Tämän jälkeen ryhdyttiin miettimään etätapahtumia tapahtumavastaavien ja toimikunnan kesken ja jossain vaiheessa puhe kääntyi laulukirjaan. Mietimme että nyt koronan aikana olisi aikaa

Laulukirja on ollut asia, josta on toteuttaa kyseinen ”ikuisuuslegiolaisten kesken puhuttu vuo- projekti”. Lopulta laitoin hankindesta toiseen. Monilla sitseillä sitä tavastaavallemme Tatulle viestiä

on kaivattu, kun vieressä istuvalta aiheesta ja alkujärkytyksen jältoisen ainejärjestön edustajalta keen aloimme miettimään asiaa pisellainen löytyy. Olisihan se pal- demmälle. Laulukirjaa lähdettiin jon parempi kuin paperiset vihko- suunnittelemaan ja toteuttamaan set, jotka harvoin selviävät sitsien hankintavastaavan, tapahtumavasloppuun. Syyskokouksissa on mo- taavien ja muutamien toimikuntanesti kyselty hankintavastaavaksi laisten kanssa. Myöhemmin kirjan hakevilta, onko heillä tarkoitusta taittoon ja sponsoreiden keräämilähteä

laulukirjaa

toteuttamaan. seen ovat osallistuneet muutkin Useimmiten kaikki ovat jo alusta hallituslaiset. 17

Manipulus 2/2020


Oma osuuteni laulukirjan teossa Projekti on ollut työläs ja aikaa keskittyi pääosin alustavan versi- vievä, mutta hyvällä porukalla se on koostamiseen. Lähtökohtana oli on nyt viety loppuun. Matkan varLegion lauluvihko, jota olin jo tot- relle on mahtunut iltoja ja öitä, tunut käsittelemään pitäessäni sitä jolloin laulukirjaa on yksin tai yhajan

tasalla

varten.

Legion

tapahtumia dessä koottu. Lauluja on luonnol-

Keskustelimme

yhdessä lisesti koelaulettu pitkin kesää ja

mitä lauluja haluamme lisätä ja syksyä erilaisissa tapahtumissa sekokosin sitä mukaa laulukirjaa. kä illanvietoissa. Erikoisempana Esimerkkiä on haettu muiden aine- tapauksena oli edellisenä iltana järjestöjen laulukirjoista tai vi- päätetty matka Kolille, sillä haluhoista. Kesä- tai heinäkuussa oli simme saada edustavan valokuvan laulujen

määrä

jo

tuplaantunut Legion lipusta. Henkilökohtaisesti

lähtötilanteeseen verrattuna. Syys- olen tyytyväinen laulukirjaan ja kuussa käytiin läpi jäsenistön lau- toivon legiolaisten ottavan sen aklutoiveet, sanoitettiin lisäsäkeistö- tiiviseen käyttöön. jä vanhoihin lauluihin ja sanoitet- Valtteri Halonen tiin jopa kokonaan uusia lauluja. Tapahtumavastaava

Legio Ostiensis ry

18


Toimikunnan mietteitä laulukirjan tekemisestä Laulukirjassa on nähtävillä myös dä, miten ja millaista lainsäädäntoimikuntalaisten

käsialaa,

sillä töä tällaisessa projektissa tulisi so-

olemme päässeet tässä projektissa veltaa.

Tekijänoikeus

on

kyllä

muuan muassa ideoimaan, sanoit- mielenkiintoinen oikeudenala, jontamaan ja oikolukemaan kappalei- ka perehtymiseen voisi käyttää

ta.

Lisäksi

olemme

“metsästämään”

joutuneet enemmän aikaa!” - Nea

välillä

mielen- ”Meillä on tapahtumatoimikunnaskiintoisiakin reittejä pitkin eri lau- sa ollut aina hyvä yhdessä tekemilujen oikeudenhaltijoiden julkaisu- sen meininki. Tämä toistui myös lupia sekä yhteistyökumppaneita.

laulukirjaprojektissa. Oli hienoa päästä osaksi tällaista projektia!”

”Jälkeenpäin on hienoa katsoa, - Siiri kuinka tällainen laulutaidoton toi- Voimme yhdessä todetakin, että mikuntalainenkin on kyennyt sa- haluamme kannustaa kaikkia niitä, noittamaan

eräästä

ikivihreästä joita vähänkin kiinnostaa osallis-

kappaleesta laulun Educalle. Tä- tuminen

ainejärjestötoimintaan,

mänkaltaisessa tehtävässä on vaa- ottavan rohkeasti yhteyttä. Toimirana, että kappaleesta muodostuu kunnassa voi ennen kaikkea osalitselleen korvamato, sillä kappa- listua tapahtumien järjestämiseen leen sanoja on joutunut muutaman matalalla kynnyksellä ilman hallikerran “jumppailemaan” sekä me- tusvastuuta, mutta myös päästä tolodiaa hyräilemään oman pään si- teuttamaan omia ideoitaan. Yhtäkkiä sitä voikin löytää itsensä uu-

sällä.” - Niko

”Lupautuessani auttamaan laulu- denlaisista haasteista, kuten laulukirjan tekemisessä, en osannut ku- kirjan suunnittelun ääreltä. vitellakaan mitä kaikkea taustatyö- Legio Ostiensis ry:n toimikuntä se vaatii. Oli myös hauska näh- talaiset Nea, Niko ja Siiri 19

Manipulus 2/2020


Työelämäterveiset Tiedepuistolta Olen Samuli Tiirikainen, edelleen oikeustieteen opiskelija, mutta tämän vuoden kesäkuusta lähtien myös

lakiasiantuntijan

työtehtä-

viin Linnunmaa Lexin palveluk-

sessa perehtynyt erikoisjuristin aihio. Tässä jutussa kerron miten päädyin tänne missä nyt olen, ja mitä me Lexiläiset oikein teemme. Yritän antaa myös pari hyödyllistä vinkkiä, mitkä toivottavasti autta-

vat tämän jutun lukijoita oman urapolkunsa alun löytämisessä.

oikeustieteen opintojakin avoimessa yliopistossa vuonna 2012. Aikani ei vielä tuolloin riittänyt tutkintotavoitteiseen opiskeluun, mutta kiinnostus lakipykäliä kohtaan jäi itämään.

Susirajalle

Lopulta

alkuvuodesta

o i k e u s t i e t e i t ä 2017 elämäntilanteeni mahdollisti

opiskelemaan

täysipäiväisen

pääsykokeeseen

pänttäämisen, mikä johti opiskeluTieni oikeustieteiden opiskelijaksi ei ole ollut aivan perinteinen. Yli-

paikkaan ja toi minut Joensuuhun saman vuoden syksyllä.

oppilaskirjoitusteni jälkeen ehdin nimittäin viettää yli 20 vuotta ai- Opiskelijaelämä fiksujen nuorten van toisenlaisissa puuhissa, enim- ihmisten parissa imaisi minut heti mäkseen ilmailun parissa. Kaipuu ensimmäisinä päivinä mukaansa, takaisin koulun penkille nosti kui- ja pian opintopisteitäkin alkoi titenkin aina välillä päätään, ja suo- pahdella rekisteriin tasaiseen tahritinpa parin kurssin verran

Legio Ostiensis ry

tiin. Kahden talven jälkeen olin

20


saanut

oikeusnotaarin

tutkinnon Aloin etsimään oikeudellisen alan

suoritettua, ja kolmannen talven työpaikkoja, joihin voisin opiskejälkeen olin suorittanut kaikki vaa- lun ohessa hakeutua. Lueskelin dittavat kurssit, minkä lisäksi gra- työpaikkailmoituksia ja lähetin hadunikin alkoi olla hyvässä vai- kemuksia, mutta vailla tuloksia. heessa. On tosin pakko tunnustaa, Mieltäni alkoi kalvaa pieni epäilys että tätä kirjoittaessani se gradu siitä, että en ehkä kelpaakaan mi-

odottaa edelleen viimeistelyä ja nulle uudentyyppisiin työtehtäviin. palauttamista.

Pidin kuitenkin silmäni ja korvani auki, mikä kannatti – päädyin nimittäin

Melko pian opintojeni alettua mi-

oikeustieteen

laitoksen

henkilökunnalta saamieni vinkkien

nulle kävi selväksi, etten enää ha-

perusteella töihin niin tutkimus-

lua palata entisiin työtehtäviini.

21

Manipulus 2/2020


avustajaksi

kuin

harjoittelijaksi yrityksestä, ja myöhemmin pää-

käräjäoikeuteenkin.

dyin hakeutumaan Lexiin töihin parikin kertaa. Ensimmäisellä ker-

Linnunmaa Lexistä kuulin ensimmäisen kerran ympäristöoikeuden kurssilla heti ensimmäisenä opiskelusyksynäni,

kun

luennoitsija

ralla en tullut valituksi, mutta yritin opintojeni loppusuoralla uudestaan ja pääsin osaksi Lexin tiimiä alkukesästä 2020.

Tapio Määttä käytti sitä esimerkkinä uudenlaista oikeudellista pal- Mitä Lexissä tehdään? Entä mihin velua tarjoavasta yrityksestä. Le- opinnoissa kannattaa panostaa? xin nimi jäi mieleeni, ja myöhemmin törmäsin LinkedInissä aktiivisesti toimineeseen Lexin toimitus-

johtaja

Elliin.

Vaihdoin

Ellin

Lue koko blogiteksti Lexin nettisivuilta!

kanssa muutamia viestejä ja kyseLexistä Löydät jutun Lexin somekanavista työnantajana. Tämä tutustuminen @linnunmaalex tai suoraan vahvisti myönteistä mielikuvaani www.linnunmaalex.fi/ lin

hieman

Linnunmaa

ajankohtaista/.

Legio Ostiensis ry

22


PIHISTÄ, PANOSTA, KASVISSYÖJILLE TAI LIHANRAKASTAJILLE — MITÄ SYÖDÄ KUN EI PÄÄSE CARELIAN LOUNAILLE? Tässä on muutama helppo ruokaresepti etäopintojen pariin, kun ei pää-

se tai jaksa raahautua Carelian lounaiden pariin. Olemme koonneet muutaman erilaisen arkiruokareseptin, josta voitte saada ideoita ja energiaa etäopintojen suorittamiseksi. Reseptit ovat helppoja ja suhteellisen nopeita, jotta aikaa jää opintoihin ja muihin arkiaskarteisiin. Toisaalta pieni kokkaushetki opintojen parissa auttaa jaksamaan ja saa ajatukset hetken muualle. Itse olen aina pyörinyt keittiössä eikä se istu kiireiseen arkeeni miläitini ja mummini jaloissa, joten lään. Tästä syystä olen opetellut kokkaaminen tulee minulta luon- helpottamaan

reseptejä,

mutta

nostaan. Olen juuri se kokki, joka mausta kuitenkin tinkimättä. Olen laittaa hyppysellisen sitä ja kou- hiljattain siirtynyt kasvisyöjäksi ja rallisen tätä ilman mitään mittoja sain itselleni shokkireaktion, kun ja näiden reseptien laatiminen oli kaikki ruokani perustui ennen liminulle pieni haaste. Kodissamme han ympärille. Nykyään ruokakauon aina tuoksunut mausteiden kir- pat pursuavat mitä herkullisimpia jo ja naapurin lapset kävivät mie- lihan korvikkeita ja lähdin rohkelellään meillä syömässä. Hyvä ja asti kokeilemaan niitä. Tässä muumonipuolinen ruoka on aina ollut tama minun arkireseptini teidän

osa arkeani ja muutettuani yksin arkeenne. asumaan kaipasin heti kotini Lähiidän makuja. Lähi-idän ruoanlaittoon saa uppoamaan paljon aikaa, 23

Keittiöstä terkuin, Zahra Chaikh-Hamad Puheenjohtaja Manipulus 2/2020


FETAMUNAKOISOT Ainesosat: 2 kpl munakoisoa ½ tl suolaa Fetamuru: 200 g fetajuustoa 1 pieni sipuli tai kevätsipuli 1-2 valkosipulin kynttä 1 ruukku persiljaa 4 rkl oliiviöljyä 1 – ½ sitruunan mehu Suolaa ja mustapippuria.

Valmistus: 1. Laita uuni ensin päälle 200 asteeseen. Leikkaa munakoisot puoliksi ja tee syviä ristiviiltoja. Ripottele suolaa ja laita uuniin paahtumaan 45

min – 1 tunniksi. 2. Hienonna sipuli/kevätsipuli ja persilja kulhoon. Purista valkosipuli ja murenna fetajuusto mukaan ja lopuksi lisää oliiviöljy, sitruunan mehu sekä mausteet. Sekoita hyvin. 3. Kun munakoisot ovat paahtuneet ja pehmeät, levitä fetamuru munakoisojen päälle. Voit laittaa munakoisot hetkeksi uunin jälkilämpöön tai

syödä sellaisenaan.

Legio Ostiensis ry

24


25

Manipulus 2/2020


MAMMAN HUMMUS Ainesosat: 1 pkt kikherneitä suolaliemessä 4 rkl tahinia 4 rkl oliiviöljyä ½ sitruunan mehu 1 ja ½ tl suolaa 2 valkosipulinkynttä 2 tl juustokuminaa 1 tl kuivattua korianteria

Valmistus: 1. Huuhtele kikherneet vedessä. 2. Sekoita toisessa kipossa tahini, sitruunan mehu, oliiviöljy sekä puristetut valkosipulinkynnet. 3. Lisää kikherneet joukkoon ja sekoita sauvasekoittimella tai blende-

rissä pehmeäksi. Voit lisätä joukkoon vettä, mikäli seos on liian kokkareista tai kuivaa. 4. Lisää lopuksi mausteet ja sekoita hyvin. 5. Laita hummuksen pinnalle paljon oliiviöljyä. Voit laittaa hummuksen muovirasiaan jääkaappiin ja käyttää sitä voin lailla. Hummus säilyy hyvin, joten voit tehdä kerralla isomman erän ja pitää jääkaapissa.

Legio Ostiensis ry

26


JUUSTO-OLIIVIBUREKKAAT Ainesosat: 1 pkt voitaikinaa/lehtitaikinaa 1 pussi juustoraastetta 1 purkki kivettömiä oliiveja 1 kananmuna seesaminsiemeniä

Valmistus. 1. Laita uuni päälle 200 asteeseen. Sulata taikina huoneenlämpöiseksi. 2. Leikkaa voi- tai lehtitaikinasta neliön mallisia paloja. Pilko oliivit siivuiksi. 3. Lisää palojen toiselle puolelle juustoraastetta ja lisää oliiveja päälle. 4. Taita taikinapalat kolmioksi ja sulje reunat haarukalla kiinni. 5. Vispaa kananmuna ja sivele burekkaiden

päälle.

Ripottele

päälle seesaminsiemeniä ja laita uuniin noin 15 minuutiksi tai silloin kun taikina nousee ja muuttuu kultaiseksi.

27

Manipulus 2/2020


Ruoanlaitto ei ole koskaan ollut suoranaisesti lempipuuhiani ja kiireisessä arjessa pyrin valmistamaan yksinkertaista ruokaa, joka on kuitenkin samalla hyvää. Olen suuri kreikkalaisen ruoan ystävä ja yksi lempiruoistani kotona on kanaruoat sekä kreikkalainen salaatti.

viöljyllä ja erilaisilla mausteilla. Kun perus raaka-ainekset löytyvät jääkaapista, saa niistä valmistettua nopeasti hyvän ruoan.

Tässäpä siis yksi hyvä esimerkki arkisesta ja nopeasta, mutta maukkaasta ruoasta, joka mielestäni soveltuu hätätapauksessa myös mainiosti illalliseksi punaviinilasin Ruokaideoissa olen ehkä hieman kanssa nautittavaksi. pihistelijä, enkä aina arjen keskellä viitsi käyttää aikaa sen pohtimiRauhallista ja ihanaa loppuvuotta seen, millaista ruokaa haluaisin tuManipuluksen lukijoille! levina päivinä tehdä. Vaikka opiskelijan ruokabudjetti on usein melko rajallinen, pienillä hankin- Mia-Maria Laukka noilla voi silloin tällöin piristää Talousvastaava arkiruokaa, kuten esimerkiksi olii-

Kanafilee riisillä ja kreikkalaisella salaatilla Ainekset:

Mausteina:

Kanafilee (esimerkiksi

Oliiviöljy

minuuttipihvit)

Kreikkalainen yrttimausteseos

Basmatiriisiä

(oregano, timjami, persilja, selleri)

Kurkkua

Pippuri

Tomaattia

Suola

Paprikaa

Valkosipulirouhe

Punasipulia

Paprikamauste

Fetaa/Salaattijuustoa

Chilihiutaleet

Oliiveja Legio Ostiensis ry

28


Kuinka ruoka valmistui: Lisäsin keitinveteen reilusti suolaa ja veden kiehuessa lisäsin basmatiriisin. Riisin valmistuksen jälkeen ripottelin hieman yrttimausteseosta riisin sekaan. Maustoin kanafileet ennen paistoa haluamillani mausteilla. Pannun ollessa kuuma paistoin kanafileet oliiviöljyssä paketin paistoajan mukaisesti. Muista, ettei kanafileitä kannata paistaa yhtään sen pidempään kuin kypsyminen vaatii, jottei kanasta tule liian kuivaa. Pilkoin kokkailun ohella kreikkalaisen salaatin kasvikset ja sekoitin ne keskenään kulhossa. Kun salaattiainekset oli sekoitettu, lisäsin sekaan tilkan oliiviöljyä, sekä pippuria ja yrttimaustetta. Näin ruoka valmistui nopeasti lautaselle aseteltavaksi ja tarjoiltavaksi!

29

Manipulus 2/2020


RISTIKKO YHTEISTYÖJUTUISTA

Legio Ostiensis ry

30


Vaakasuoraan 3. Juristin tärkein työkalu 4. Yhteiskunta-alalla työskentelevien ammatillinen etujärjestö 7. Täällä voit opiskella ennen tutkinto-oikeuden saamista 9. Useiden Legion tapahtumien jatkopaikka

10. Suosittu ravintola

Pystyyn 1. Järjestetään perinteisesti keväällä yhdessä Judica ry:n kanssa 2. Legion yhteistyökumppani, jonka luona vierailimme tammikuussa 5. Täällä järjestetään joka vuosi perinteisesti Back to School bileet 6. Täältä voit tilata Legion oman drinkin 8. Yritysvierailu 10. Legion uusin yhteistyökumppani

Emma Kiviniemi ja Emma Vanninen Yritys– ja yhteistyövastaavat 5. Kerubi 4. YKA 3. Edi lex 2. Linnun maa lex 1. Hes a excu

10. Swec o, Sub wa y 9. B ep op 8. E xcu rsi o 7. Aducat e 6. Ba r Pla y

Oik eat va st auks et :

31

Manipulus 2/2020


Legio Ostiensis ry

32