DBH3ko BIO-GEO Programazio Laburtua

Page 1

Urteko/ikasmailako programazio didaktikoa Programación didáctica anual/de curso ikastetxea: Lauro Ikastola centro: etapa: DBH etapa: arloa/irakasgaia: BIOLOGIA ETA GEOLOGIA área / materia: osatutako arloak/irakasgaiak áreas/materias integradas diziplina barruko oinarrizko konpetentzia elkartuak competencias disciplinares básicas asociadas irakasleak: profesorado:

kodea: código: zikloa/maila: 3 ciclo/nivel:

ikasturtea: curso:

2021-2022

Zeharkako konpetentziak / Competencias transversales: 1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioarako eta komunikazio digitalerako konpetentzia. 2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 3. Elkarbizitzarako konpetentzia. 4. Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia. 5. Izaten izateko konpetentzia.

Helburuak Objetivos

1. Mezu zientifikoa ulertu eta adierazi, eta idatzitako hizkuntza propietatez erabiltzeko gaitasuna lortzea azalpeneskemak eratuz, Biologia eta Geologiaren kontzeptu, teoria eta eredu garrantzitsu eta orokorrak lotuz, zientziaren arlo horien garapenari buruzko ikuspegi orokor bat izateko eta sistema eta fenomeno natural nagusienak interpretatzeko, bai testuinguru zientifiko batean, bai eguneroko bizitzako testuinguru batean (4. GJH - Kalitatezko hezkuntza).

Ebaluazio-irizpideak Criterios de evaluación

1. Gidoi bat oinarri hartuta, ikerketak, laborategiko praktikak edo landa-azterketak egitea, lan zientifikoaren berezko metodologia eta estrategiak aplikatuz, eta haien garapena balioestea eta emaitzak interpretatzea.  Idazkera zientifikoa propietatez erabiltzen du.  Metodo zientifikoaren urratsak ezagutzen ditu.  Zientziaren erabilera garrantzitsuak aztertzen ditu, eta erabilera horiek lortzeko erabiltzen diren ezaguera zientifikoekin lotzen ditu.  Fenomeno natural nagusienak interpretatzen ditu eta eguneroko bizitzako testuinguru batean harremantzen ditu.  Lanaren emaitzak egituratzeko, txostenak, diagramak, eskemak edo eredu egokiak egin eta erabiltzen ditu, kontzeptuak eta prozesuak azaltzeko.


Zientziaren erabilerak giza ongizatean sortzen dituen abantailak eta erabilerak ezagutzen ditu.

2. Jarduera zientifikoak egokiro planifikatzea 2. Jarduera zientifikoak planifikatu eta eta hiztegi zientifikoa zuzen erabiltzea, bere burutzea, ikaslearen autonomia-ardura bai mailarako egokia den testuinguru zehatz bakarka bai elkarlanean jorratuz, zientzien batean adierazpenak egitean. berezko estrategiak gero eta autonomia  Proiektu zientifikoak modu egokian handiagoz erabiliz modu kritikoan eta planifikatzeko gai da. testuinguruan txertaturik, interes zientifiko  Lan taldean proiektuak garatzeko gai edo soziala duten eguneroko bizitzako da. egoerei aurre egiteko, lan zientifikoaren  Gai desberdinen atalak bereganatzeko izaera hurbila eta sortzailea onartzeko, kapaza da. elkarlanaren bidez edukiak barneratzeko  Lan kooperatiboaren teknikak eta taldean jokatzen ikasteko batean (4. aplikatzeko gai da. GJH - Kalitatezko hezkuntza).  Eguneroko lanean jakin-nahia, sormena, ikertzeko joera, izaera kritikoa, malgutasuna, zalantza sistematikoa eta saiatua izateko jarrerak izaten ditu.  Bere iritzia eratzen du, adierazpenak zehaztasunez eginez, eta problemaegoerei buruzko argudioak ematen ditu, informazio zientifikoa bilatuz, hautatuz eta interpretatuz.

3. Baliabide informatiko desberdinak erabiltzea 3. Baliabide eta aplikazio informatiko informazioaren trataera egokia egiteko eta desberdinak erabiltzen ikastea, baita zientzia gaiak lantzen joateko. internet eta bestelako plataformetako  Hainbat iturritan – bai iturri informazioa ondo hautatzen jakitea, IPADa inprimatuetan, bai informatikaeta bere baliabideak erabiliz, ikasleak iturrietan ere informazioa teknologia berriak menperatu eta gai zehaztasunez bilatzen daki. zientifiko desberdinen inguruko iritzi  Informazio hori hautatzen eta kritikoa garatzen joateko (9. GJH konparatzen daki, bai eta konbinatu Industria, berrikuntza eta azpiegitura). ere, ondorioak ateratzeko.


4. Materia bizidunaren antolakuntza mailak, zelula eta ehun mota desberdinak eta materia biziduna osatzen dituzten biomolekulak ezagutzea bai ahozko azalpenen bitartez, baita marrazki desberdinak identifikatuz eta definizio desberdinak ikasiz gure ingurumena osatzen duten izaki bizidun guztien egitura ulertu ahal izateko.

4. Izaki bizidunen egitura- eta funtzio-unitatea bereiztea, eta zelula-teoria oinarri hartuta zelula prokariotikoak nahiz landare- eta animalia-zelula eukariotikoak identifikatzea.  Materiak maila mikroskopikoan duen aniztasuna irudikatzen du, eskemak eta marrazki errazak erabiliz. 

 

Zelula prokariotikoaren eta eukariotikoaren, eta landare eta animalia zelulen arteko desberdintasunak dakizki. Zelula-egiturak marrazkietan eta mikrofotografietan antzematen dakizki, eta egitura bakoitzaren funtzioa adierazten du. Zelulak aztertzeko eta behatzeko teknika egokiak erabiltzen ditu. Mikroorganismoen efektu onuragarriak (elikadura- eta farmazia-industria) eta kaltegarriak (gaixotasunak) bereizten ditu. Organismo zelulanitzak zelulen sistema koordinatu gisa deskribatzen ditu.

5. Elikagai motak, dieta motak, behar 5. Elikagai motak eta hauek kontserbatzeko energetikoak eta elikagaiak kontserbatzeko teknikak barneratzea eta elikagaien eta manipulatzeko teknikak ezagutzea, mantenugaiak desberdintzea. ahozko azalpenen bidez, elikagaien  Elikagai motak ezagutzen ditu. inguruko ariketa desberdinak landuz,  Mantenugaiak desberdindu eta haien elikagaiei buruzko bideoen inguruan funtzioak desberdintzen ditu. hausnarketa burutuz eta eguneroko  Jateko ohitura osasungarriak eta bizitzan agertzen diren elikagaien etiketak kaltegarriak ezagutzen ditu, eta aztertuz, elikagaien garrantzia eta hauek ondorioak ateratzen ditu gizarte gure osasunean duten eraginaz jabetzeko pertsonala hobetzeko. eta elikagaiak kontserbatzeko eta  Elikagaiak kontserbatzeak, manipulatzeko teknikek gizartean duten maneiatzeak eta merkaturatzeak zer paperaz konturatzeko (3. GJH - Osasuna eragin duten osasunean daki. eta ongizatea).  Elikagaien piramide berriaren ezaugarriak ezagutzen ditu.

6. Giza nutrizioan parte hartzen duten


aparatuen (liseri, arnas, iraitz eta zirkulazio aparatuen) anatomia ezagutzea eta beraien funtzionamendua ulertzea ahozko azalpenak erabiliz eta zientzien prozedurekin koherentzia duten estrategiak erabiliz, norberaren gorputzean lan egiten duten aparatu desberdinen funtzionamenduaz jabetzeko. (3. GJH Osasuna eta ongizatea).

7. Gizakien harreman funtzioan parte hartzen duten sistema eta organoen (nerbio sistema, sistema endokrino, lokomozio sistema, eta sentimen organoen) anatomia ezagutzea eta beraien funtzionamendua ulertzea ahozko azalpenen bitartez, esperimentu errazak taldean eginez eta ariketa desberdinak ebatziz, gure ingurunean ematen diren estimulu desberdinen aurrean gure gorputzak informazio hori nola tratatu eta zer nolako erantzunak ematen dituen ezagutu eta bereganatzeko (3. GJH Osasuna eta ongizatea).

6. Elikagai batek nutrizioan zehar izaten dituen oinarrizko prozesuak azaltzea, parte hartzen duten aparatuen eta organoen funtzioak deskribatzea, bai eta aparatu eta organo horien arteko harremanak ere, eta higiene- eta osasun-ohiturak justifikatzea.  Nutrizio-funtzioetan parte hartzen duten aparatuek (digestioa, arnasketa, zirkulazioa, iraizketa) ze funtzio duten menperatzen du.  Organo eta aparatuen artean ze harremana dagoen interpretatzen daki.  Nutrizio aparatuei erasaten dieten gaixotasun nagusiak, bai eta gaixotasun horien kausak ere ezagutzen ditu.  Higiene-ohitura jakin batzuk hartzea beharrezkoa dela daki.  Organo transplanteen ezaugarriak dakizki eta horren garrantziaz ohartzen da.

7. Ohartzea zer ohitura eta bizi-estilo osasungarri dauden lotuta gizakiaren erlazioeta lokomozio-funtzioekin, hurbileko inguruneko testuinguruan sortutako egoeren azterketa abiapuntu hartuta.  Nerbio sistema eta sistema endokrinoaren ezaugarriak eta antolaketa deskribatzen ditu, eta bien artean zer harreman dagoen daki.  Sistema horiei erasaten dieten gaixotasun nagusien ezaugarriak eta haien kausak definitzen dakizki.  Zenbait osasun-ohiturak nerbiosisteman eta sistema endokrinoan duten garrantziaz jabetzen da.  Zenbait jokaerak besteak beste, drogakontsumoak, estresak, lo faltak... dituzten efektu kaltegarriak ezagutzen ditu.


8. Ugalketan parte hartzen duten organoen giza anatomia ezagutzea, beraien funtzionamendua menperatzea eta giza garapenaren aldi desberdinak bereizten ikastea ahozko azalpenen bitartez, ariketa errazak talde zein banaka bideratuz eta haurdunaldiari buruzko bideoen inguruan hausnarketa burutuz giza ugalketa ulertu eta bere garrantzia balioesteko. (5. GJH Genero-berdintasuna).

9. Nutrizio, erlazio edo ugalketa funtzioari loturiko gaixotasun garrantzitsuenen sintoma, prebentzio neurri eta higiene ohiturak ezagutzea ahozko azalpenen bitartez, gaixotasunen inguruko idatzizko ariketa desberdinak eginez eta gaiaren inguruko artikulu desberdinen irakurmena landuz gure bizitzan agertzen diren gaixotasun desberdinak ezagutu, prebenitu eta sendatzen laguntzen duten metodoak aplikatzen ikasteko, baita higiene ohiturak eta osasun pertsonala garatzeko eta bai indibidualki zein sozialki giro osasuntsu eta osasungarria bultzatzeko gaitasuna garatzeko (3. GJH - Osasuna eta ongizatea).

10.

Gizakiak

eta

naturak

berak

8. Erabaki arduratsuak hartzea bere eta inguruko pertsonen sexualitatearekin lotutako alderdiei buruz, gizakiaren sexualitatearen eta ugalketaren alderdi nagusien berri jakitea, eta jakitea zer higiene-ohitura izan behar diren eta zer prebentzio-neurri hartu behar diren sexutransmisioko gaixotasunei aurrea hartzeko.  Anatomiaren eta gizon-emakumeen ugaltze-aparatuek duten funtzionamenduaren ezaugarri orokorrak deskribatzen ditu.  Sexualitatea eta ugalketa bereizten ditu, eta metodo antikontzeptibo nagusiak deskribatzen ditu.  Higiene-ohiturak eta sexutransmisiozko gaixotasunen prebentzioa ezagutzen ditu eta ondorioak ateratzen ditu ongizatea eta denen osasuna hobetzeko.  Laguntza bidezko ugalketako zenbait teknikaren oinarria azaltzen ditu.  Pertsonen arteko harremanen oinarria elkarrenganako errespetua dela onartzen du. 9. Ohitura eta bizi-estilo osasungarriak izatearen garrantzia balioestea, nutrizioan, erlazioan edo ugalketan parte hartzen duten organoek, aparatuek eta sistemek behar bezala funtziona dezaten, eta adibideen eta egoera praktikoen bidez azaltzea. Osasun eta gaixotasun kontzeptuen esanahiak oinarri hartuta, haiek baldintzatzen dituzten faktoreak identifikatzea.  Gaixotasun motak, eta kausa eta efektua lotzen ditu.  Gorputzak dituen kanpoko eta barruko defentsa-mekanismoak azaltzen ditu.  Zientziak gaixotasunen kontra borrokatzeko egindako zenbait ekarpen; besteak beste, serumak, txertoak, transplanteak... ezagutzen ditu.

10.

Ingurumenaren

gaineko

eraginak


ingurumenean duten eragina aztertzea eta ezagutzea, bai gizakiak egindakoak zein hondakinak kudeatzeko tratamenduak naturak berak egindakoak. ezagutzea ahozko azalpenen bidez eta  Baliabide berriztagarriak eta ariketa desberdinak burutuz, horrela berriztaezinak bereizten ditu. naturaren testuinguruan jarrita interes  Munduko eta Euskal Herriko pertsonaleko edo sozialeko egoera errealen ingurumen-arazo nagusiak aurrean erabaki arduratsuak hartzeko (bioaniztasunaren galera, planetaren gaitasuna lantzeko. Agenda 2030ek gure beroketa, ozono-geruzaren zuloa, gizartean eta gaiarekin duen harremana baliabideen amaiera, iparraldearen eta eta garrantzia barneratzea (12. GJH hegoaldearen arteko desberdintasuna Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak). airearen eta uraren kutsadura, lurraren degradazioa, galera eta okupazioa, paisaiaren gaineko eraginak...) kausa eta efektuekin lotzen ditu.  Oinatz ekologikoaren kontzeptua erabiltzen du.

11. Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza zientifikoa erabiltzea, haietan gertatzen diren interakzioak azalduz, eta ekosistemen oreka eta hura aldatzen duten faktoreak azalpen eta taldekako zein bakarkako jardueren bidez deskribatuz, horren bidez natura balioesteko eta kudeatzeko nahiz hartaz gozatzeko, zientziak eta teknologiak gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten interakzioak ikuspegi kritikoz aztertzeko, eta garapen iraunkorraren alde modu aktiboan eta arduratsuan parte hartzeko (13. GJH - Klima babesteko ekintza, 14. GJH - Uretako bizitza, 15. GJH - Lehorreko bizitza.)

11. Inguruko ekosistema bati buruzko ikerketa soilak egitea, osagaiak eta desorekak eragiten dituzten faktoreak identifikatuz, eta aintzat hartzea ekosistemak babestearen eta kontserbatzearen garrantzia.  Ekosistema bat definitzen daki, eta bere atalak identifikatzen daki.  Sare trofikoak sortzen badaki.  Ingurumen faktoreek ekosistema batean duten eragina interpretatzen daki.

12. Gizakiaren esku-hartzeak paisaiaren eta 12. Gizakiak ingurumenean izandako esku- erliebearen modelaketan eta eraldaketan izan hartzeen eragin batzuk aztertzea, eta


iraunkortasunaren eta bizi-kalitatearen duen garrantziaz ohartzea, eta horren parametroak oinarri hartuta ikuspegi ondorioei buruz ikertzea. kritikoz balioestea, eguneroko bizitzan  Ozono geruzaren zuloaren kausak eta oreka ekologikoa babesteko eta ondorioak ezagutzen ditu. berreskuratzeko jarrera hartze aldera  Euri azidoaren ezaugarriak barneratzea (11. GJH - Hiri eta komunitate identifikatzen ditu. jasangarriak, 12. GJH - Ekoizpen eta  Gehiegizko berotegi efektuak Lurra kontsumo arduratsuak). planetan eta izaki bizidunetan dituen ondorioak identifikatzen ditu.  Hidrosferaren gaineko eragin kaltegarriak erlazionatzen ditu gizakiaren praktika desegokiekin.

* Kurtsibaz adierazitako helburu eta adierazleak ikasleek bete beharreko gutxienekoak izango dira.

EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitate didaktikoak, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo beste moduren batera antolatuta…]. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades didácticas, proyectos, núcleos de aprendizaje…].

1. Ebaluazioa 1. Giza gorputzaren antolakuntza (10 ordu). 2. Giza elikadura (8 ordu). 3. Giza nutrizioa (Digestio, Arnas, Zirkulazio eta Iraitz aparatuak) (14 ordu). 2. Ebaluazioa 4. 5. 6. 7.

Nerbio sistema eta Sistema endokrinoa (9 ordu). Zentzumenak (7 ordu). Lokomozio aparatua (9 ordu). Osasuna eta gaixotasuna (7 ordu).

3. Ebaluazioa 8. 9. 10. 11.

Giza ugalketa. Ugaltze aparatuak (12 ordu). Paisaia eta erliebea. Kanpo geologia (4 ordu). Ekosistemak. Sare trofikoak. (5 ordu). Ingurumenaren gaineko eraginak. (9 ordu).

METODOLOGIA [edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik].


METODOLOGÍA [organización de contenidos, tipo de actividades, recursos didácticos, agrupamiento del alumnado, organización de espacios y tiempos, papel del profesorado y el alumnado… desde una perspectiva inclusiva].

Edukiak lantzeko modu desberdinak erabiliko dira jorratzen den gaiaren arabera. Esate baterako: a) Klasean ahozko azalpenen bitartez zein ikaslea etxean bideoak ikusiz edota apunteak irakurriz. Edukiak klasean Keynote bidezko aurkezpenen laguntzaz azalduko dira, baita bakarkako ariketa gehigarriak erabili daitezke gaian sakontzeko. Klasean azalpenak ematen diren momentuan edota lan pertsonala egiten den bitartean ikasleak irakasleari zuzenean galdetzeko aukera dauka. b) Moodle edo Kahoot bezalako plataformen bitartez ikasleek bakarka barneratutako edukiak landu ditzakete. c) Klasean planteatzen diren Konparatu eta kontrastatu edo Guztiaren zatiak bezalako teknikak erabiliz ikasleek bikoteka edukietan sakontzeko eta hausnartzeko aukera daukate. d) Bakarkako lanak zein lan kooperatiboaren bidez landutako proiektuak erabiliko dira edukiak bereganatzeko. e) Etxerako lanak izatekotan hauek izan daitezke: hurrengo klaserako edukiak irakurtzea edo honen inguruko bideo bat ikustea (hurrengo saioa prestatzeko), edo koadernoan zein IPADean burutu beharreko ariketak lantzea edukiak finkatzeko helburuarekin. f) Behin edukiak barneratuta, hauek errepasatzeko helburuarekin ikasleek gai bakoitzeko eskemak egin beharko dituzte. Honen jarraipena koadernoen kontrolarekin loturik dago; ikasleen koadernoa eguneroko lanaren lekuko garrantzitsua da eta horregatik irakasleak berak uste duen momentuan eskatuko die jarraipena egiteko. g) Bideoak ere erabiltzen direnean, klaseetan landutako edukiak bakarka hausnartu eta sakontzeko asmoz egingo dira, ondoren ideia desberdinak komunean jarri eta azken zalantzak argituko dira.

h) Edukiak proiektu eta jarduera desberdinekin sakonduko dira eta hemen talde lana bultzatuko da analisi eta ikerketa-mailak sakonduz.

i) Gai bakoitza hasi baino lehen, edukiekin lotutako sarrera testuak irakurtzen dira, eta honen inguruko galderak erantzuten dira, irakurketa eta ulermena sustatzeko asmoz.

BALIABIDEAK 

IPADa.


    

Moodle eta bestelako aplikazio informatikoak (Kahoot, Showbie, Popplet...). Edukiak lantzeko apunteak. Klasean edo etxean lantzeko ariketa gehigarriak. Gaiekin loturiko testuak. Bideoak eta galdetegiak.

EBALUAZIO-TRESNAK [ahozko eta idatzizko probak, galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, ikasgelako koadernoa, portfolioa, kontratu didaktikoa…] INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN [pruebas orales y escritas, cuestionarios, trabajos individuales y en grupo, escalas de observación, listas de control, cuaderno de aula, portafolio, contrato didáctico…]. 

Idatzizko frogak: Ebaluazio bakoitzean birritan egingo dira non ikasleak ebaluazioan zehar landutako eduki teorikoak zein eduki praktikoak bereganatu dituen aztertuko den galdera mota desberdinak erabiliz; hala nola definizioak, galdera laburrak, garatzeko edo harremantzeko galderak, egia ala gezurra, prozedurazko ariketa desberdinak eta abar.

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-irizpide bakoitzaren pisua eta balioa] CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada criterio de evaluación].

Ikasturtea 3 ebaluaketatan banatuko da, bi ardatz egongo direlarik ebaluaketako. Hauetan edukiak eta zeharkako konpetentziak baloratuko dira oro har. Eduki teorikoen eta zeharkako konpetentzien balioak %80, eta %20 izango dira hurrenez-hurren. Kasu bakoitzean eta ebaluaketaren arabera azterketen %etan aldaketaren bat egongo balitz irakasleak ikaslea ohartuko zuen.

Behaketa zuzena: Ea gelako jardueretan Ebaluaketako edukiak eta jarrera baloratzeko parte hartzen duen baloratuko da, zera izango dugu kontuan: irakasleak egindako galderei erantzun zuzenak emanez. Baita ea dudak  Edukien balorazioa: (%80) planteatzen dituen eta talde lanean parte - Egindako azterketak: %70 hartzen duen ere. Azkenik, lan - Lan kooperatiboaren bidez burututako indibidualean era autonomoan jokatzeko proiektuen balorazioa: %14 gai den ere kontuan hartuko da. - Irakurgai desberdinen idatzizko ulermen adierazpena: %6 - Koadernoa eta gaien eskemen Koadernoa eta eskemak: Ebaluazio balorazioa: %10 bakoitzean birritan ikasle bakoitzak ebaluazioan zehar garatutako koadernoa eta jorratutako gaiei buruzko eskemak aurkeztu beharko ditu.


Idatzizko ulermen adierazmena  (irakurketa eta ulermena): Ebaluazio bakoitzean gaiarekin lotutako irakurgaia irakurri eta horren inguruko galdetegi bat erantzun beharko dute ikasleek.

Bakarkako zein lan kooperatiboaren bidezko proiektuak garatzea: Ebaluaketan zehar landutako gaia sakontzeko aukera izango dute ikasleek proiektu mota desberdinak garatuz ebaluaketa eta gaiaren arabera.

Zeharkako konpetentziak: (%20) - Ebaluaketa bakoitzean bi zeharkako konpetentzia landuko dira, bakoitza %10ean baloratuko delarik: 1. Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia, eta teknologia digital eta mediatikoa erabiltzeko konpetentzia: Komunikatzen jakitea (1. eta 2. ebaluaketak). 2. Norberaren autonomiarako konpetentzia: Izaten jakitea (1. ebaluaketa). 3. Ikasten ikasteko konpetentzia: Pentsatzen eta ikasten jakitea (2. ebaluaketa). 4. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia: Elkarrekin bizitzen jakitea (3. ebaluaketa). 5. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentzia. Ekimenez jokatzen jakitea (3. ebaluaketa).

Azken azterketa eta geroko klase egunak: Ebaluaketaren bat gainditu gabe daukaten ikasleek ebaluaketa hori(ek) gainditzeko aukera izango dute froga gehigarri bat burutuz. Kurtso guztia gaindituta daukaten ikasleengandik lagunduak izango dira, laguntza hau burutuz beraien nota borobiltzeko aukera izango dutelarik.

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK [indartzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamendu-egokitzapenak eta egokitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, errekuperaziosistema...]. CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN [medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones organizativas y metodológicas, análisis de resultados, revisión de la planificación didáctica, sistema de recuperación…].

Ebaluaketa bakoitza amaitzean, edukietako gaiak menperatzen ez dituzten ikasleei orientazio plan bat bideratuko zaie: 

Ebaluaketa gaindituta egoteko, batazbestekoa 5 edo gehiago izateaz gainera, bakarkako zein taldekako proiektu guztiak entregatuta edo aurkeztuta egon beharko dira.

Ariketa sorta bat bidaliko da bai eduki teorikoak bai eduki praktikoak lantzeko.

Ikasleak ariketak egiterako orduan arazoak baditu, edukiak azaltzeko aukera dago.

Berreskurapen azterketa egingo da.


Berrikasketa lantzeko ariketak %10ean baloratuko dira eta berreskurapen azterketa %90ean.

Ikasleren batek bakarkako zein taldekako proiekturen bat pendiente izanez gero egin eta entregatu beharko luke.

Behin ebaluazio guztiak landuta dauden, ebaluaketaren bat gainditu gabe daukaten ikasleek ebaluaketa hori(ek) gainditzeko aukera izango dute froga gehigarri bat burutuz.

Ez ohiko deialdia: 

Ebaluaketaren bat pendiente daukan ikasleak ez ohiko idatzizko froga egin beharko du. Froga horretan ikasturte guztian landutako edukiak galdetuko dira.

Errepaso klaseak burutuko ditu zeinean irakaslearen laguntzaz eta edukiak lantzeko ariketa txosten bat burutuko duen.

Aurreko ikasturteko ikasgaiaren berreskurapen prozesua ondokoa da: 

Ikasleak aurreko urteko edukiak lantzeko errepasorako txostena landu beharko du.

Irakasleak ikasleak egindako lana jarraituko du.

Ikasleak azterketa bakarra egingo du.

Kurtso bukaeran ebaluazioa egingo da ardatz nagusiak ondokoak izanik:

-

Errepasorako txostenaren balorazioa (%10). Egindako azterketaren emaitza (%90). Ikasturtean zehar egindako ikaslearen ikasgaiarekiko jarraipena baita ere kontuan hartuko da.

OHARRAK / OBSERVACIONES