MG533 Divertiment dodecatònic (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Divertiment dodecatònic per a piano a 4 mans

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Divertiment dodecatònic [Música impresa] / Música de: Llorenç Balsach (1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2022 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

En aquest estudi, al pentagrama en clau de sol tenim una sèrie dodecatònica en els dos primers compassos, en els dos següents hi ha una variació d'aquesta sèrie. A partir d'aquí, cada dos compassos trobem transposicions d'aquestes dues sèries. A més, a partir del compàs 8, entra una altra veu amb la sèrie inicial (transportada una 3ª menor inferior) i continua en els següents compassos com en els compassos inicials. En els compassos 14 i 15 s'hi afegeixen dues veus més amb les sèries en cànon "stretto". Per la seva banda en el pentagrama en clau de fa a cada compàs tenim acords i/o arpegis amb totes les 12 notes de l'escala (pot haver-hi alguna repetició de notes). També en els dos acords de "resolució" del compàs final. Malgrat aquest aparent guirigall dodecatònic, sembla una música tonal per un filmet, amb cert aire de Nino Rota... En este estudio, en el pentagrama en clave de sol tenemos una serie dodecafónica en los dos primeros compases, en los dos siguientes hay una variación de esta serie. A partir de aquí, cada dos compases encontramos transposiciones de estas dos series. Además, a partir del compás 8, entra otra voz con la serie inicial (transportada una 3ª menor inferior) y continúa en los siguientes compases como en los compases iniciales. En los compases 14 y 15 se añaden dos voces más con las series en canon "stretto". Por su parte, en el pentagrama en clave de fa en cada compás tenemos acordes y/o arpegios con todas las 12 notas de la escala (puede haber alguna repetición de notas). También en los dos acordes de "resolución" del compás final. Pese este aparente guirigay dodecafónico, parece una música tonal para un filmlet, con cierto aire de Nino Rota ...

Primera edició: juny 2022 ISMN: 979069208-533-1 Dipòsit legal: B-12266-2022 Copyright de la música: © 2022 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2022 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Divertiment dodecatònic

{

piano a 4 mans q.=65

12 &8 œ

{

? 12 8

12 &8

{

& #œ

{

? ?

{

5

{

j œ nœ

#œœ œœ ‰ bnœœœ œ ‰ nœ œ ø #œ nœ J

œœœ #œœ œ ‰ œ ø

œ

bœ ™

‰ #œ ™ ∑ ∑

#œœ œœ ‰nbbœœœ œœœ œ œ ‰ nœ ø ø

‰ œ bœ œj #œ

nœ œ J J nœ ∑

œœ ‰ bnœœœ œ ø

œœœ #nœœ œ ‰ nœ ø ‰ bœ ™

œ

œœ ‰nbbœœœ œœœ œ ø ø #œ ™

&

#œ ™

∑ j nnœœœj bbœœj n bœœ n œ œ Œ œ Œ b œJ Œ n#œœ J J J ø ø ø ø

j b œ bœ Œ nœJ ø

‰ bœ œ œJ nœ

bœ nœ nœ J J ∑

& œ ?

mp

œ ‰ bœ ™

j ‰ œ œ nœ bœ

j œ b œ œ Œ œ ? 12 # œ œ b œ Œ œ 8 œ œJ ø ° ø ø

3

&

mf

œ bœ bœ œ J J J œ ∑

Llorenç Balsach

? œ#nœœ #œ œœ œ n œœ nœ œœ œ#nœœnœ œœ œnbœœbœ œœ œ # œœ #œ œœ œ n œœ nœ œœ œ bœœbœ œœ œ#nœœnœ œœ ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø


{

7

& #œ ?

{

j œ nœ

&

j ‰ bœ œ #œœ œ #œ œ J nœ

(idem legatos, segons tema)

j j œ n œ #œ ∑ ∑

™ n‰œJ ##œœ J nœ ∑

nœ ™ ‰ nœ b œ

f (al començament del tema, llavors mf)

? #œœ#œœ≈ nœœnœœ ≈ #œ#œœ≈ nœnœœ≈ #œ œ#œœ≈ nœœnœœ ≈ #œ#œœ≈ nœnœœ≈ œ œ œnœ œbœ œ œ œnœ œbœ ø ø ø ø ø ø ø ø

{

j œ # œ & œ # œ nœœ J ?

9

{

&

nœj #œj ‰ n œ™ #œ ∑

j ‰ œ œ #œ ™ nœ œ #œ #œ n œœ J

‰ #œ™ nœ # œ #œ J J ∑

nœ ™ nœ nœ ‰

#œ nœ #œ nœ ? œ#œnœ œœ≈nœœ œœ ≈#œ # œ œ≈nœ n œ œ nœ#œ œ œœ≈nœœ œœ≈#œ # œ œ≈nœ n œ œ #œ œ nœ œ #œ œ nœ œ ø ø ø ø ø ø ø ø

{

j œ # œ & J #œ nœœ ?

11

{

&

nœj #œj #œ ‰ #œ ™ ∑ ∑

j #œ œ ‰ nœ œ #œ # œ œ J nœ nœ ™

‰ nœ ™ nœ #œ J J #œ ∑ ∑

nœ ™ ‰ œ nœ

? œ#œ#œ#œœœœnœ#œnœœ œ œ#œ#œ#œœœœnœnœnœœœ œ#œ#œ#œœœœnœ#œnœœœœ#œ#œ#œœœœnœnœnœœœ ø ø ø ø ø ø ø ø


{

#œ nœj nœœ & #œ #œ J ?

5

œj #œj ‰ Ó™ #œ

13

‰ œ nœ #œ #œ J

{

&

œ

nœ ? ##œœ œœ #nœœ œœ #œ œ nœ œ # #œœ œœ n nœœ #œ #œ #œ nœ #œ# œ#œ œ#œn œnœ œ #œ # œ œ #œ n œ ø ø ø ø ø

{

b œ & bœJ bœ

15

j nœ

nœ ‰

?

{

j œœ

bœ bœ J

nœj n œ ™ œj nœ

∑ j nœ

‰ n#œœ™

n œj

j œ #œj

#œ œœœ # #œœ #œ # œ ø

œœœ ø

œn œ nœ œ #œnn œœ œœ ø n œj ‰

nœœ

j ‰ bœ j ‰ b œ & bœ bœ ™ nœ œ ™ bœ bœ œ ? bœ nœ nœ œ ≈ nœ nœ bœ œ bœ œ œ ≈ bœ œ bœ œ œ ≈ nœ bœ nœ œ œ ø ø ø ø

{

b œj bœ & œ™

‰ bœ nœ ™

j b œ nœ bœ

‰ nœ J

3 8

3 8

12 8

3 ? bœ œ nœ œ ≈ bœ nœ œ ≈ bœ bœ œ ≈ nœ œ 8 bœ œ bœ œ n œ nœ œ bœ œ ø ø ø ø

12 8

16

?

{

j b & bœœ n˙

œ J

œ

n‰œ bnœœ ™ bœ J J

œ J

œ nœ bœ ™ bœ ‰

3 8

12 8 12 8


{

6

j œ

18

12 & 8 bœ

{

mp

? 12 8

j bœ

12 &8 ? 12 8

œ

ø

& bœj n œ ?

œ

j n œ nbb œœœ Œ J ø

‰ nœ ™ ∑ ∑

Ϫ

bœj Œ # nœœj Œ nœ bnœœJ ø ø

œ

œ

ø

#nœnœœœ ™™™™

b˙U ˙ ™™

pp

U ™ j n œ ™ b b œœ ™ bb˙˙˙˙ ™™™™ œ bœ œJ bœ ™ ø ø pp

j n œ nœ # œJ ø

Œ

∏∏∏∏∏

{

? Œ

bœj bnœœJ ø

Œ

rit.

19

&

Ϊ

∏∏∏

{

p

bœœ

j œ

∑ ∑ ø

Ϊ

1:12catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG533


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.