MG537 Nou Divertiments (Ramon Andreu)

Page 1

RAMON ANDREU

Nou Divertiments per a piano

Edicions la mà de guido

Primera edició: gener 2023

ISMN: 979069208-537-9

Dipòsit legal: B-109-2023

ISBD(PM)

Nou divertiments [Música impresa] : / Música de: Ramon AndreuSabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2023 - 1 partitura (20 p.); 29 cm.

per a piano

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Copyright de la música: © 2022 Ramon Andreu

Copyright de l'edició: © 2023 la mà de guido

Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com

Imprès a la mà de guido - Sabadell

TcoqnAnftew

Pqwfkxettkoentu

retcrkcnq

K0SehetzqK

KK0Tkeetectef)crtêu$Gnxewtefeurwntct$

KKK0QrrquktkqnuK

KV0MktqktuK

V0JqoociecH0Mqorqw

VK0MktqktuKK

VKK0QrrquktkqnuKK

VKKK0Tkeetectef)crtêu$Gnoclqtnnwoknct$

KZ0SehetzqKK

KPSVTWEEKQPSD)ÚS

Aqweutc eqn¹neeekõ eutà euttwetwtcfc en nqw reeeu en hqtoc fe oktcnn< neu reeeu 3 k ;, 2 k 8, ete, eutcn etecfeu ueiwknt en octekz rcttõ eutknïutke Nc reéc n¼ 5 éu ünkec, k uetxekz f)ekz entteneurctenneufereeeu0Arcttktf)cqweutceqnhkiwtcekõ knkekcn, enq nckntêtrtetrqtttkcten uewrtqrkteeqtteiwtueiwkntfkhetentuknteteuuqueqnhkiwtctkwu<

Kntetrtetcekõfencuwkteueneetc

Kntetrtetcekõcïnncfcfeneureeeuchknu<3k;,5k9,ete0

Kntetrtetcekõfefweureeeueqnttcutcntu<2k;,8k3,ete0

Etecekõf)wncretktcuwktefereeeu<3,2,8,8,retezeorne

Tefweekõfencuwkte<3,2,5,9,8000

Ktknetctkeqnttcutcnt<3,2,6,5,9,;000

Ktknetctkicktebéeqornet<3,2,5,5,8,9,8,; Q qwcnuexqncntteqweenqnckntêtrteteqnukfetkcfeqwct0

& ? 4 4 4 2 ‰ j œ œ b b  Allegro scherzando {q = 138} P ‰ œ # . œ n . œ n . œ # . œ œ n n . œ n . œ œ n n . j œ œ b b  ‰‰ j œ n . œ n . œ # . œ # . œ # . . œ bJ œœ b b . . . œ œ b bj œœ b b . ‰ J œ n . œ nœ œ b . œ b . œ n . f & ? 4 2 4 4 3 œ œ b n . œœ n n . œ œ n n  œ œ # #  œ b . œ b . œ n < œ n < ‰ œ œ # n . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . j œ n  ‰ŒŒ‰j œ n & π  Nou divertiments © 1998 Ramon Andreu. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell I Scherzo I À M. Michel Merlet
Ramon Andreu
& & 5 œ œ # n . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ n œ n œ n œ n œ n œ œ n n . œ œ . œ œ . π œ œ # # > œ œ # # . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ n n > œ œ n n . œ œ . œ œ . ‰œ œ . ‰œ œ .  & & 4 2 7 œ œ # # > œ œ # # . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ ˘ œ œ ˘ œ œ ˘ œ œ n n > œ œ n n . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ  œ œ  œ œ  S SS  œ œ n n . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ .  Œ‰ œ b œ b œ n œ n œ n œ ? p π œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . ‰‰ œ b cantabile & ? 4 2 4 4 10 œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ n ‰‰œ b œ b œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . ‰ ‰ŒŒ‰ j œ œ b b  f & ? 12 ‰ j œ œ œ n n n  œ œ œ n n n > œ œ œ œ œ œ  œ œ œ > ˙ ˙ b b > . . œ œ j œ œ b b   ‰ œ œ œ # n n  œ œ œ n n #  œ œ œ n # n  j œ œ b b  ‰Œ  f ∑ U j œ œ b b  ‰Œ  U  6 Nou divertiments
& ? 4 4 ‰ j œ n p Très modéré {q = 48} Œ‰ j œ b œ b œ b œ b œ b  Œ‰ J œ n œ n œ # œ n œ n ˙ n w b œ n œ n œ b œ n œ n œ # Œ ‰ j œ n œ n œ n œ n œ n œ œ n ˙ b & & & 3 œ œ b œ b œ b . œ b j œ b œ œ nœ œ n œ # œ n . œ n j œ n œ # œ n œ n œ n ŒŒ‰ J œ n . œ n j œ b œ b œ b œ n œ b œ b œ b J œ ‰Œ œ # œ # j œ n ‰‰ j œ n œ n œ n œ n œ n œ n œ n & & 5 œ b ˙ n œ b Œ‰ J œ b œ b œ b œ n œ n œ # œ n œ # œ # ˙ n ˙ œ œ # œ œ b œ b œ . œ j œ ˙ b . œ ‰ ˙ œ j œ n ‰ ˙ n . œ # ‰ ? p p œ b œ b œ n œ n ˙ b  œ # œ # œ n œ n œ n  Œ œ n & ? 8 œ œ n œ bœ œ n œ b ˙ b ˙ b œ #œ œ n œ nœ œ # œ n œ n œ n œ # dim. ˙ ˙ n w n w n w n π w U w w u w 7 Ramon Andreu II Ricercare d'après "En veure despuntar"
& ? 4 2 œ b œ b œ b œ n œ n œ n œ b œ b R œ b . ≈ ‰ U f Presto {q = 104} . . . œ œ œ n n n‰ . . . œ œ œ # n #‰ p Lento {q = 52} œ b œ b œ b œ n œ n œ n œ b œ b R œ b . ≈ ‰ U f Presto {q = 104} & ? 4 3 4 2 4 . . . œ œ œ n n n‰ . . . œ œ œ n b b‰ Lento {q = 52} p ? & œ b œ b œ b œ n œ n œ n œ b œ b œ b œ b œ b œ n œ n œ n œ b œ b œr b . ≈ ‰ U f Presto {q = 104} & ? 4 2 4 4 6 œ œ œ n n n œ œ œ n n n œ œ œ n n n œ œ œ # # n p Lento {q = 52} . . . œ œ œ n n n J œ œ œ n n n . . . œ œ œ n n bJ œ œ œ b b b ˙ ˙ ˙ n n b ˙ ˙ ˙ n b b Œ œ b . p π ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ b . œ . & ? 4 4 √√√ 10 Œ‰ .. R  œ n ˙ ˙ n‰ œ b œ b œ n œ œ œ œ w bp Œ‰ .. R  œ n ˙ ˙ n‰ œ b œ b œ n œ œ œ œ w bœ œ œ œ œ œ œ . . œ œ n . . œ n œ n . . œ n œ n . . œ n œ n œ n . . œ œ n œ n ‰ œ b œ b œ n œ œ œ œ w b8 Nou divertiments III Oppositions I
& ? 4 3 4 4 √ 13 œ n . . œ œ n˙ ˙ Œ ‰ œ b œ b œ n œ œ œ œ w brall. ? &  œ b œ b œ n œ n œ n œ b œ b œ b œ b œ b œ n œ n œ n œ b œ b œr b . ≈ ‰ U f Presto {q = 104} & ? 4 4 4 5 15 œ œ œ n n n œ œ œ n n n œ œ œ n n n œ œ œ n n n œ œ œ # n # œ œ œ n b b œ œ œ n n n œ œ œ # # n p Lento {q = 52} . . . œ œ œ n n n J œ œ œ n n n œ œ œ n n b œ œ œ n n n . . . œ œ œ n n b J œ œ œ b b b œ œ œ n b b œ œ œ b b b & ? 4 5 4 4 4 3 17 œ œ œ n n n œ œ œ n n n œ œ œ n n n œ œ œ n n n œ œ œ n n n œ œ œ n n b œ œ œ # # n œ œ œ n n n œ œ œ n b b œ œ œ # n # . . . ˙ ˙ ˙ b b b ^Œ . . . ˙ ˙ ˙ n n b v - Œ ƒ & ? 4 3 4 4 √ 19 ?  œ b œ b œ n œ n œ n œ b œ b œ b œ b œ b œ n œ n œ n œ b œ b œ b œ b œ b œ n œ n œ n œ b œ b f Presto {q = 104} ∑ U j œ b  ‰Œ j œ . ‰Œ U π 9 Ramon Andreu
& ? 4 2 4 4 œ œ œ n n n . œ œ œ n n # . œ œ œ n n n > œ œ œ n n b . œ œ œ n n # . œ œ œ n n b > f Mosso {q = 144} strepitoso œ œ œ n n n . œ œ œ n n # . œ œ œ n n n > œ œ œ n n b . œ œ œ n n # . œ œ œ n n b > œ œ œ n n n . œ œ œ n n # . œ œ œ n n n . œ œ œ n n # . œ œ œ n n b . œ œ œ n n # . œ œ œ n n b . œ œ œ n n # . œ œ œ n n n > œ œ œ n n n > œ œ œ n n b > œ œ œ n n b > & ? 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 5 j œ # ˙ ˙ n n j œ ‹ ˙ ˙ # n Lento {q = 66} p œ œ j œ n œ œ n b j œ # . . ˙ ˙ n n Œ œ œ œ n n n . œ œ œ n n # . œ œ œ n n n > œ œ œ n n b . œ œ œ n n # . œ œ œ n n b > f Mosso & ? 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 2 9 j œ # ˙ ˙ n n j œ ‹ ˙ ˙ # # Lento p œ œ j œ # œ œ n n j œ # . . ˙ ˙ n n Œ œ œ œ n n n > œ œ œ n n b > Mosso f j œ # . . ˙ ˙ n n Œ Lento p & ? 4 2 4 4 4 2 4 4 14 ‰ J œ œ œ n n # . œ œ œ n n n > ‰ j œ œ œ n n # . œ œ œ n n b > f Mosso j œ # ˙ ˙ n n j œ # ˙ ˙ n b p Lento œ œ j œ # œ œ # n j œ # ˙ ˙ n n j œ # ˙ ˙ n n & ? 4 2 18 j œ # . . ˙ ˙ n n Œ œ œ œ n n n . œ œ œ n n # . œ œ œ n n n . œ œ œ n n # . œ œ œ n n b . œ œ œ n n # . œ œ œ n n b . œ œ œ n n # . f Mosso œ œ œ n n n > œ œ œ > œ œ œ n n b > œ œ œ > œ œ œ n n n ^Œ U œ œ œ n n n vŒ U ƒ 10 Nou divertiments IV Miroirs I
& ? 8 6 8 3 8 6 j œ œ n n J œ œ n n P Tranquillo {e = 84} Œ . œ œ œ b b b . ‰ . . œ œ n n œ œ J œ œ n n . . œ œ n n œ œ J œ œ n n π Œ . œ œ œ b b b . œ œ œ b b b . ‰ . . œ œ n n œ œ J œ œ n n . . œ œ n n œ œ J œ œ n n π œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ n n & ? 8 6 4 œ œ n n J œ œ n b œ œ œ œ œ œ œ œ n b J œ œ n n œ œ œ œ œ œ Œ . œ œ œ b b b . ‰ . . œ œ n n œ œ J œ œ n n . . œ œ n n œ œ J œ œ n n π P œ œ n n œ œ n n œ œ œ œ n n j œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ œ œ n n j œ œ b n & ? 8 3 √ 7 œ œ n b j œ œ n n œ œ œ œ n n œ œ n n œ œ n n œj œ n b œ œ œ œ n n œ œ n n rall. Œ . œ œ œ b b b . ‰ . . ˙ ˙ n n . . ˙ ˙ n n Œ . œ œ n n . ‰ π p œ œ n b œ œ n b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œ n œ n œ # J œ n & π p a tempo & & 8 3 8 6 8 3 8 6 (√) 10  œ n X . œ n X œ n œœ œ œ b. œ # rall. œ œ n b œ œ n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ # œ n œ # J œ # π p a tempo  œ # X . œ n X œ n œœ œ œ n - n . œ n rall. 11 Ramon Andreu V Hommage à F. Mompou
& & ? 8 6 13 ‰ œ œ œ b b bœ œ œ b b b - œ œ œ b b ∫J œ œ œ b b b(m. g.) œ œ n b œ œ n b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . ˙ ˙ ˙ b b b v F f espressivo Poco più mosso {e =196 } . . . ˙ ˙ ˙ n n bœ œ n b œ œ n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ n n > œ n > œ œ > œ > œ œ > ‰ œ œ œ b b bœ œ œ n n b - œ œ œ b b bœ œ œ n b bœ œ œ n n bœ œ n b œ œ n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . ˙ ˙ ˙ b b b v f più f & & ? 8 9 √ √ 16 ‰ œ œ œ n n # > ‰ œ œ œ n n n > œ œ n b œ œ b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n n n > j œ œ œ > œ œ œ n n n > j œ œ œ > p p e cresc. e cresc. ‰ œ œ œ b n b > ‰ œ œ œ n n b > ‰ œ œ œ # n n > œ œ n n œ œ n b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b b n > œ œ œ b b b > œ œ œ n n n > un peu large . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ n n n # ^ ≈ œ œ b b œ œ b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . ˙ ˙ ˙ n n n v ƒ ƒ dim. a tempo & ? 8 9 8 6 8 3 8 6 19 . . œ œ b b œ œ b b œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ b b Œ . Œ . Œ J œ œ n n p œ œ n b j œ œ b b œ œ n n j œ œ n n , œ œ n n J œ œ n n œ œ n n n J œ œ n n , P π rall. A tempo, tranquillo œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ n n J œ œ n b œ œ œ œ œ œ œ œ n b J œ œ n n œ œ œ œ œ œ & ? 8 3 8 6 23 Œ . œ œ œ b b b . ‰ . . œ œ n n œ œ J œ œ n n . . œ œ n n œ œ J œ œ n n π p œ œ n n œ œ n n œ œ œ œ n n j œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ œ œ n n œj œ n b rall. œ œ n b œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ n n œ œ n n . . ˙ ˙ n n ∑ . . ˙ ˙ n n ∑ π ∏ ∏ . . . œ œ œ b b b . Œ . . . ˙ ˙ . . ˙ ˙ . . œ œ n n . Œ . 12 Nou divertiments
& ? 16 5 8 4 4 4 œ œœ n # n > œœ œ b n n > œœ œ > œœ œ n # # > œ œœ b n b > f Agitato {e.+e =92 } martellato œ œœ n # n > œœ œ b n n > œœ œ n # # > œ œœ b n b > œ œœ > R œ œ œ n n n  ≈ ‰Œ U œr œ œ n n n  ≈ ‰Œ U &  & & 4 4 16 3 8 4 4 4 4 R œ œ œ # n n . ≈ ‰Œ R œ œ œ n n b . ≈ ‰Œ ˙ b ˙ b π P Tranquillo {q = 72} Œ R œ œ œ # n n . ≈ ‰ R œ œ œ n n b . ≈ ‰Œ œ œ b ˙ b ? œ œœ n # n > œœ œ b n n > œœ œ > f Agitato R œ œœ b n b  ≈ ‰Œ U R œœ œ n # #  ≈ ‰Œ U & & & 4 4 4 3 4 2 16 3 8 4 4 4 8 R œ œ œ # n n . ≈ ‰Œ R œ œ œ n n b . ≈ ‰Œ ˙ b ˙ b π P Tranquillo Œ R œ œ œ # n n . ≈ ‰ R œ œ œ n n b . ≈ ‰ œ œ b œ b œr œ œ n # n . ≈ ‰Œ ˙ n ? œœ œ n # # > œ œœ b n b > œ œœ n # n > f Agitato r œœ œ b n n  ≈ ‰Œ U ∑ U &  & & 4 4 4 2 8 4 4 4 16 5 13 R œ œ œ # n n . ≈ ‰Œ R œ œ œ n n b . ≈ ‰Œ ˙ b ˙ b P π Tranquillo Œ œr œ œ n # n . ≈ ‰ œr œ œ n # n . ≈ ‰ R œ œ œ n # n . ≈ ‰ œ œ n œ # œ # R œ œ œ # n # . ≈ ‰Œ ˙ n ? œr œœ œ n b b n  ≈ ‰Œ U R œ œœ œ # n n #  ≈ ‰Œ U &  Agitato R œ œ œ n # n . ≈ ‰Œ R œ œ œ # n # . ≈ ‰Œ ˙ # ˙ n ? π P Tranquillo & ? 16 5 16 7 8 4 18 œ œœ n # n > œœ œ b n n > œœ œ > œœ œ n # # > œ œœ b n b > f Agitato œ œœ n # n > œœ œ b n n > œœ œ n # # > œ œœ b b > œ œ œ n n n > œ œ œ n n n > œ œ œ > R œ œ œ n n b  ≈ ‰Œ œr œ œ n n #  ≈ ‰Œ  ∑ U ∑ U 13 Ramon Andreu VI Miroirs II
& ? 4 3 4 2 4 3 7 œ n œ n œ b œ b œ n œ n œ b J œ b ˘ ‰Œ 7 œ n œ # œ n œ n œ n œ # œ n j œ n  ‰Œ Ff Presto {q = 112} 3 œ n . œ . œ . j œ ‰ œ bJ œ ‰ p Lento {q = 40} & ? 4 3 4 2 4 4 3 7 œ b œ b œ n œ n œ b œ b œ n j œ n  ‰Œ 7 œ n œ n œ # œ n œ n œ n œ # J œ n ˘ ‰Œ F f Presto œ n j œ ‰ 3 œ n . œ . œ . J œ ‰ œ œ b b J œ œ ‰ p Lento & ? 4 4 4 2 √ √ 5 6 œ n œ n œ b œ b œ b œ n 11 œ n œ n œ b œ b œ n œ n œ b œ b œ n œ n œ b J œ b ˘ ‰Œ 6 œ n œ # œ n œ n œ n œ # 11 œ n œ # œ n œ n œ n œ # œ n œ n œ n œ # œ n j œ n  ‰Œ F ƒ Presto & ? 4 2 6 œœ n n œ n œ b œ b œ b œ n œ n œ n œ œœ b3 œ n . œ . œ . 3 œ œ . œ . œ œœ b b b œ œœ œ p  Lento rall. œ 3 œ b . œ b . œ b . œœ œ œ œ œ n b n œ œœ œ œ œ œ œ n b b np 14 Nou divertiments VII Oppositions II
& ? 8 3 ‰ œ n . œ . œ . œ . œ . Œ œ œ # n‰ œ n œ n œ ˙ #Andante {q = 60} œ n > œ n . œ . œ nœ . œ . Œ œ œ n # ‰ œ n œ # œ ˙ #cresc. œ # > œ n . œ . œ nœ . œ . Œ œ œ n # ‰ œ n œ b œ ˙ n& ? 11 ˙ #Œ œœ n n‰ j œ n œ n ˙ # p poco rall. ‰ œ n . œ . œ nœ . œ . Œ œ œ n n ‰ œ b œ b œ ˙ na tempo cresc. œ # > œ n . œ . œ # > œ n . œ . Œ œ œ n n \‰ œ n œ b œ ˙ n& ? 4 4 4 3 √ 14 ˙ n > Œ œ œ # n‰j œ n œ œ b b ˙ n > F poco rall. œ n œ # œ n œ n œ b œ b œ n œ n œ n œ # œ n œ n œ b œ b œ n œ n j œ œ b n  ‰Œ ? & F f Presto & ? 4 3 4 2 √ 16 œœ nœœ n nn . œ . œ . œ n . œ . œ . œ n . œ . œ . œ bœ œ b bœ œœ b b bp Lento Œ œ œ œ n n b ˙ ˙˙ ˙ n b n n > ˙ ˙˙ ˙ n b b b > f p rall. & ? 4 4 √ 18 ? Œ œ n œ n œ b œ b œ n œ n œ # œ n f Presto ∑ j œ œ n #  ‰Œ  ƒ ∑ U ∑ U 15 Ramon Andreu
& ? 4 4 J œ n ∑ p Très modéré {q = 48} œ # œ n œ n œ n . œ j œ n Œ‰ J œ n œ # œ n œ b œ n  Œ‰ j œ b ∑ œ # œ n ˙ n ˙ nœ œ n œ b œ n œ n œ b œ b œ b ˙ b Œ‰ J œ n œ # œ # œ n œ n & ? 3 œ œ n œ n œ n œ b œ b œ # œ nœ œ b œ n œ n œ b œ b Œ‰ j œ # ˙ n œ n œ b œ b ‰ j œ n œ b œ n œ # œ n œ b œ b œ b œ b ‰ J œ n œ n œ b œ œ n œ b œ n œ n Œ  & ? 5 œ n œ b œ n . œ b j œ n œ b œ n œ n œ n œ œ b . œ b j œ b j œ œ b j œ b Œ‰ J œ # œ n œ b œ n œ n œ # ˙ nœ œ # . ˙ n œ # œ œ n œ b œ b ˙ n w b p p œ n œ b œ n œ n ˙ b . œ n J œ # œ n œ # œ n œ n ∑  Œ œ # & p & & 8 œ œ n œ b œ œ n œ b œ nœ œ n œœ œ b ˙ n ˙ b œ n œ n œ n œ n dim. ˙ ˙ n w n w n w n π w w w w 16 Nou divertiments VIII Ricercar d'après "El major lluminar"
& ? 4 2 œ œ œ # n n ˘ g g g œ b . œ œ œ # ˘ g g g œ n . F Allegro scherzando {q = 138} ‰ œ œ œ b n n . œ œ œ n n n‰ œ n‰ j œ b . œ œ œ # n n ˘ g g g œ b . œ œ œ # ˘ g g g œ n . ‰ œ œ œ # # n . œ œ œ n b b‰ œ n‰j œ # . & ? 8 3 5 ‰ œ œ œ n b b . œ œ œ b n b‰ œ n‰j œ # . ‰ œ œ œ b b b . œ œ œ n n b . œ œ œ b n n . œ œ œ # n n . œ œ œ n n n . œ œ œ # # # . œ œ œ b b b . œ n‰ œ b . œ n . œ b . œ n . œ n . p & ? 8 3 8 J œ œ œ œ n n n b ˘ ‰‰ j œ n  œ œ n # . œ œ .  p ‰ œ œ n n œ œ n n œ œ . œ œ n # . œ œ . œ œ . p œ œ œ b b b . œœ n # ˘ œ œ œ b b b . œœ n # ˘ œ œ n # . œ œ . œ œ . œ œ n n œ œ n n œ œ . œ œ n # . œ œ . œ œ . & ? 12 ‰ œ œ n n œ œ n n œ œ . œ n  œ œ n # . œ œ . ‰ œ œ œ œ # # # n ˘ œ œ œ œ ˘ j œ n > œ œ b nf subito œ œ œ œ n n n n > œ n . œ . j œ œ b b > ‰‰  p œ . œ . œ . ‰ œ n œ # œ # . p œ . œ . œ . œ # . œœ n n  œ # . œ œ n n  œ b œ b œ b œ b œ œ n n . œ œ n n . 17 Ramon Andreu IX Scherzo
II
& ? 4 2 8 3 4 2 18 ‰ œ b œ b œ b œ b œ n  œ œ n n . œ œ n n . ‰ œ b œ b ‰ œ b œ b œ n  œ œ n n . œ n  œ œ n n . ‰ œ b œ b œ b œ b œ n  œ œ n n . œ œ n n . & ? 4 2 21 œ œ œ b n n > œ b . œ . œ . j œ œ œ b b n > ‰Œ  p œ b . œ . œ . œ . Œ œ œ n n . ‰ œ œ n n . ‰ œ œ n n . œ b . œ . œ . œ . ‰ œ b . œ . œ . œ . Œ J œ œ n n . ‰ . & ? 25 œ b . œ . œ . œ . Œ j œ œ n n . ‰ œ b . œ . œ . œ . ∑ œ b . œ . œ . œ . Œ J œ œ n n . ‰ œ b . œ . œ . œ . ∑ & ? 29 œ œ œ œ b b b b ˘ g g g g œ n . œ œ œ œ b b b b ˘ g g g g œ b . F ‰ œ œ œ œ n b n n . œ œ œ œ # n n n‰ œ b‰ j œ n . molto Œ j œ œ œ œ n b b n ˘ ‰ Œ J œ œœ œ # n n #  ‰ . . œ œ n n > ‰ f  ∑ U ∑ U 18 Nou divertiments

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG537