MG535 Introducció i tema amb variacions (Marcos Bosch)

Page 1

Edicions la mà de guido MARCOS BOSCH INTRODUCCIÓ I TEMA AMB VARIACIONSperapiano

MARCOS BOSCH INTRODUCCIÓ I TEMA AMB VARIACIONSperapiano

IntroduccióISBD(PM) i tema amb variacions [Música impresa] : per a piano / Música de Marcos Bosch(n.1966).-Sabadell[Barcelona]:Lamàdeguido,2022-1partitura(24p.);29cm.“Qualsevolformadereproducció,distribució,comunicaciópúblicaotransformaciód’aquestaobranoméspot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquestaobra“ Primera edició: agost 2022 ISMN: CopyrightDipòsit979069208-535-5legal:B-16485-2022delamúsica:©2022 Marcos Bosch Copyright de l'edició: © 2022 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel 93 725 7052 e-mail: lamadeguido@gmail.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell

& & 8 6 8 6 8 9 8 9 √ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ bœ œ œ œ #œ #œ nœ 7 ∑ π legato un poco rubato [Introd.] q.= 76 ˙. ∑ ˙. bœ œ œ œ #œ #œ nœ 7 π simile œ #œ #œ nœ œ œ œ 7 7 ˙. #˙. œ. œ. œ #œ #œ nœ œ œ œ 7 & & 8 6 8 6 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙. œ œ œ œ œ œ (loco) #˙. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. #œ #œ nœ œ. #œ #œ nœ cresc. & & 9 bœ> œ œ œ #œ #œ bœ> œ œ œ #œ #œ œ. ‰ bœ> œ œ œ F non.ritmicolegato bœ> œ œ œ #œ #œ œ #œ #œ nœ #œ œ #œ #œ œ > œ œ œ #œ #œ œ > #œ #œ nœ bœ> œ œ œ #œ #œ nœ œ > #œ #œ nœ #œ ‰ bœ> œ œ œ #œ #œ nœ œ > #œ #œ & & 12 œ #œ œ > #œ œ œ nœ œ œ bœ>nœ œ œ #œ œ #œ œ > #œ œ œ nœ œ œ œr > ? œ > #œ œ bœ œ œ œ > #œ nœ bœ œ œ œ œ œ > #œ œ bœ œ œ œ > #œ nœ bœ cresc. poco a poco bœ> œ œ œ #œ #œ œ > #œ #œ nœ #œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ #œ œ > œ & ? 8 3 8 3 15 œ > #œ œ #œ nœ œ bœ > œ œ œ #œ #œ #œ #œ nœ> #œ œ #œ nœ œ bœ > nœ œ œ (cresc. sempre) martellato œ > #œ #œ œ > #œ #œ nœ> #œ œ nœ #œ r nœ > #œ #œ œ > #œ #œ œ > #œ #œ nœ> #œ œ nœr > Introducció i tema amb variacions Marcos Bosch © Copyright 2022 Marcos Bosch. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món per a Edicions La Mà de Guido, Sabadell

& ? 8 3 8 3 8 6 8 6 17 ∑ œ #œ #œ nœ #œ œ #œ nœ œ œ œ œ#œ > #œ #œ nœ #œ œ #œ nœ œ œ #œ Ï#œ ∑ ˙. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ nœ œ p legato & ? 8 9 8 9 8 6 8 6 19 . . œ œ > œ œ œ #œ # > œ #œ # > œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ nœ œ f apassionato œ nœ n > ≈ R œ œ œ #œ > . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ > œ œ œ > œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ > œ bœ œ œ > bœ œ œ œ > œ œ œ & ? 8 6 8 6 21 . . œ œ > œ œ œ #œ # > œ #œ # > ˙. ˙. . . œ œ > j œ œ œ #œ # > œ #œ # > œ œ > œ #œ # > œ œ œ > œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ. œ. & ? 8 9 8 9 8 6 8 6 23 œ œ > œ #œ # > œ œ > œ œ > ≈ R œ œ œ œ # > ˙. ˙. . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ # > œ > œ bœ œ œ > bœ œ œ œ > œ œ œ . . . . œ œ œ œ # > . . . . œ œœ œ## > ˙. ˙. f sempre . . . . œ œ œ œ # > . . . . œ œ œ œ b# > . . . . œ œ œ #œ n > ˙. ˙. œ. œ. & ? 8 6 8 6 8 9 8 9 27 . . œ œ > œ œ œ œ > œ œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ R Ô œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ R Ô . . œ œ > œ œ > œ œ > œ œ > œ bœ b > œ œ > œ œ > œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ R Ô œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ R Ô v v v v 2

& ? 8 9 8 9 8 6 8 6 29 . . œ œ > . . œ œ > œ œ œ #œ # > œ œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ R Ô œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ R Ô œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ R Ô . . œ #œ # > . . . . œ œ œ œ # > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ R Ô œ > œ bœ œ œ bœ Ï ^ ^ ^ > & ? 8 9 8 9 31 œ œ œ œ œ #œ # > œ #œ # > œ #œ # > œ #œ # > œ œ > œ œ œ bœ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ œ > œ #œ # > œ œ > œ #œ # > œ #œ # > œ œ > œ œ œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ . . ˙ #˙ # > N˙. N˙. & ? 8 9 8 9 8 6 8 6 34 . . œ #œ # œ œ œ œ œ œ . . œ #œ # œ. œ. œ œ #œ #œ œ œ œ. œ. p dolce . . œ bœ b œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ #œ # œ #œ # œ œ #œ #œ #œ #œ & ? 8 9 8 9 37 œ nœ n > œ #œ # > œ œ > . . œ #œ # > œ nœ > œ œ > . . œ œ > . . œ Nœ N > f œ œ œ #œ # > œ œ > . . œ #œ # > œ nœ n > œ œ > . . œ #œ # > œ nœ n > œ #œ # > œ #œ # > œ #œ # > œ nœ n > . . œ œ > œ œ > . . œ œ > œ #œ # > œ œ > œ œ > œ #œ # > œ #œ # > ƒ œ œ œ œ > . . œ œ > œ #œ # > . . œ œ > œ œ > œ œ > œ œ > œ #œ # > œ #œ # > œ nœ n > œ œ > œ œ > & ? 8 9 8 9 8 6 8 6 41 œ. œ. œ. œ. œ #œ #œ œ #œ #œ nœ. œ. . . œ œ œ œ œ #œ # œ #œ # œ œ œ #œ # œ #œ # p subito œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ . . ˙ ˙ 3 (re) (do)

& ? 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 . . ˙ #˙ # nœ #œ #œ œ œ œ nœ #œ œ œ #œ œ . . ˙ #˙ # legatissimo #œ œ #œ #œ nœ œ bœ œ œ œ #œ #œ . . ˙ n˙ n & ? 4 3 4 3 √46 œ #œ #œ œ œ œ œ nœ œ bœ œ #œ . . W #W # p sempre #œ œ #œ #œ œ œ œ œ nœ nœ bœ œ nœ œ #œ #œ œ œ œ œ œ #œ bœ & ? 4 3 4 3 c c (√) 49 Aœ œ œ œ œ 3 Ó #œ #œ nœ 3 . . ˙ n˙ n ∏ espress. bœ œ œ œ œ 3 œ œ #œ #œ œ nœ 3 . . ˙ ˙ bœ œ œ œ œ œ œ #œ#œ œ nœ ˙ ˙ œ œ bœ œ œ ˙. . . œ œ . . œ œ mà dreta a niente baix un poco cresc. #œ˙.#œ nœ œ œ œ œ œ œ (loco) & ? c c 54 œ N˙ Œ ˙ ˙ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ Nœ N œ œ œ œ œ œ Œ bœ œ œ œ Œ 3 . . ˙ #˙ # œ œ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ œ simile ‰ . œ œ bœ Ó ˙ ˙ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ bœ b œ œ œ œ ˙ #˙ # ˙ b˙ b œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ bœ œ œ #œ & ? 58 ‰ œ bœ b j œ bœ b œ bœ b Œ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ bœ b œ nœ n œ œ œ œ œ œ œ œ f marcato f ‰ œ bœ b œ #œ # œ nœ n j œ œ œ #œ # œ #œ # œ œ œ #œ # œ œ œ œ N œ œ œ œ molto ‰ œ bœ b œ bœ b œ œ ˙ ˙˙ ˙ œ #œ # œ Nœ N œ œ œ œ œ bœ b œ œ œ œ œ œ ƒ intenso 4 (mi b)[Tema] q = 58 q = 58

& ? 4 3 4 3 Ÿ~~~~~ 61 ‰ œ bœ b œ Nœ N œ œ ˙ ˙˙ ˙ œ Nœ N œ bœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ sempre ‰ œ œ œ œ œ bœ b œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ #œ # œ Nœ N œ œ œ œ œ #œ # œ œ œ nœ n œ œ ‰ bœ œ œ #œ œ œ œ œ bœ ˙ œ p & ? 4 2 4 2 c c Ÿ~~~~~~~~~~~ 64 œ Œ Œ ‰ bœ œ œ #œ œ œ #œ œ œ ˙ œ œ Œ ‰ bœ œ œ bœ #œ ˙ & ? c c Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 66 Œ œ Ó #˙. œ ˙ #œ #œ œ œ p espress. mà esqu. Œ œ œ Nœ j œ œ j œ 3 ˙ œ œ n˙ #œ #œ mà esqu. ˙ œ œ œ œ #w Œ œ Œ Œ p poco π ma profondo mà esqu. #œ œ œ œ œ œ #w ‰ œ j œ œ Œ & ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 70 #œ œ œ œ œ œ œ œ #w #œ Nœ œ œ œ œ œ œ #w ∑ Œ œ œ œ Nœ #˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó F espress. mà esqu. & ? 4 3 4 3 c c 73 œ œ œ œ Ó #˙ ˙ œ œ œ œ Œ œ Ó Œ œ œ œ Nœ #˙ ˙ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ Œ œ Œ mà esqu. œ œ œ œ Œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ 3 7 Œ œ Œ rubato 5 [1ª var.] Càlid

& ? c c 76 Œ œ œ œ Nœ #˙ ˙ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ Œ Ó œ œ œ œ Ó #˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ 3 7 Œ œ Ó rubato & ? 78 œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ ˙ ˙ œ #œ # œ œ œ œ œ œ f un poco pesante œ œ œ bœbbb œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ b . . ˙ b˙ b œ nœ n œ #œ # œ œ œ œ b œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ Nœ N œ Nœ N œ œ œ œ œ œœ œ bœbbb œœ œ œ bœ œ œ œœbœ œ œœ œ bœ ˙ b˙ b œ œ œ Nœ N œ œ œ œ & ? 82 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ # œ œ œ œ ˙ ˙ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœbb œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b . . ˙ b˙ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ bœ b œ œ œ œ & ? 85 œ œ œ œ Œ Ó ‰ > œ œ bœ œ œ œ bœ œ J œ ‰ 3 3 œr ‰ . Œ Ó Œ > ‰ œ bœ bœ ˙ 3 temaF π eleggierolegatissimo π eleggierolegatissimo Œ ‰ Nœ bœ bœ œ œ bœ œ œ 3 3 #œr ‰ . Œ Ó ‰ > bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ 3 3 & ? 87 œ bœ bœ œ œ œ œ Nœ œ œ œ bœ œ œ 3 3 3 Nœr ‰ . Œ Ó ‰ > bœ bœ œ bœ œ nœ bœ œ œ œ œ œ 3 3 3 π (leggierosempre e legatissimo) œ œ #œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ bœ J œ ‰ 3 3 3 #œr > ‰ . Œ Ó J œ ‰ 6 [2ª Majestuósvar.][3ªvar. A] Quasi Chacona] q =120 q = 58

& ? 89 ‰ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ 3 3 œr > ≈ ‰ Œ Ó Œ ‰ œ bœ œ œ œ œ bœ bœ 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ 3 3 3 3œr > ‰ . Œ #œr > ‰ . JŒ œ ‰ œ œ œ œ œ œ Nœ œ 3 3 > > & ? 91 ‰ J œ œ b œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ ˙ > œ œ œ œ œ 3 F un poco rubato [3ª var. DramàticB] (q = 120) ‰ J œ œ b n œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œbn #˙ > œ œ #œ #œ œ 3 ‰ J œ œ b b œ œ œ œ # œ œ œ œbn œ œ œ œ N˙> œ œ #œ œ œ 3 & ? 94 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ #˙> œ œ œ œ œ 3 ƒ appasionato Œ Œ ‰ j œ œ œ ‰ J œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ b œ œ œ œ ˙ > œ œ œ œ œ 3 & ? 96 œ bœ Œ ‰ j œ œ Nœ ‰ J œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ Nœ b˙ > œ œ #œ #œ #œ 3 œ œ Œ ‰ j œ œ Nœ ‰ J œ œ œ œ œ bœ œ œ n œ œ b œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ 3 3 & ? 98 ‰ œ œ bœ œ œ œ bœ œ J œ3 3 w Œ > ‰ œ bœ bœ ˙ 3 leggiero legatissimoeπ π leggiero legatissimoe [3ª var. A (bis)] Simile q = 120 tema F Œ ‰ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ 3 3 #w ‰ > bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ 3 3 7

& ? 100 œ bœ bœ œ œ œ œ Nœ œ œ œ bœ J œ ‰ 3 3 3 Nw > ‰ bœ bœ bœ bœ œ nœ bœ œ œ œ œ œ 3 3 3 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ J œ ‰ 3 3 3 #w > R œ ‰ . Œ Ó & ? 102 ‰ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ 3 3 w > Œ ‰ œ bœ œ œ œ œ bœ bœ 3 3 œ œ œ œ œ > œ œ œ œ > bœ œ œ bœ œ œ œ 3 3 3 3 N˙ > #˙ > J œ ‰ œ œ œ œ œ œ Nœ œ Œ3 3 ∑ w > & ? 105 œ œ œ œ œ œ œ œ w p legatissimo œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ #œ #œ œ œ p quasi cello œ œ œ œ œ œ œ œ nœ. j œ œ œ #œ #œ & ? 109 œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ. J œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ N . . œ bœ b j œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ b œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ . . œ œ j œ bœ b œ œ œ œ œ œ œ nœ n œ œ œ œ & ? 113 œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ . . œ bœ b J œ œ œ #œ # œ œ œ #œ # œ œ F intenso œœ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ ˙ #˙ # œ œ œ œ œ œ œ Nœ N w ˙ #œ #œ œ œ #œ Nœ œ #œ œ œ œ #œ p delicado π quasi arpa 8 [4a Misteriosovar.] q = 60

& ? 116 bœ œ #œ œ œ œ #˙. #œ #œ #œ Nœ œ #œ œ œ œ #œ #œ œ œ ˙#œ #œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ nœ #œ nœ œ Nœ œ œ œ #˙. #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ & ? 119 #w ˙ #œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ #w ˙ #œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ Nœ œ œ Nœ œ œ œ œ #w œ œ œ œ œ œ œ œ w & ? 123 ˙ > jNœ bœ bœ œ Nœnœ œ œ œ jNœ . ‰ ‰ j œ j Nœ ‰ Œ F grotesc moltostacattorítmico ˙. bœ bœ j œ ‰ Œ jbœ ‰ j nœ ‰ ˙ jNœ bœ bœ œ nœ j œ ‰ Œ Nœ œ ‰ j œ ˙ œ #œ œ œ j œ ‰ jbœ ‰ jbœ ‰ j œ ‰ & ? 4 5 4 5 c c 127 œ Nœ œ #œ œ œ œ < bœ < bœ < œ < œ < œ < nœ < nœ < marcato [6ª Valsvar]inglés q = 75 œ bœ œ œ œ bœ œ < bœ < bœ < œ < œ < œ < œ < œ < bœ > bœ bœ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ #œ j œ ‰ Nœ> œ œ jnœ nœ> œ > œ nœ> f rit. poco & ? c c 8 9 8 9 c c 130 j œ ˙ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ. . p subito #˙ n˙ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ b œœ œ œ œœ œ œ. . ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ ‰ j œ œ #œ œ œ œ. #œ. Nœ. œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ nbœ œœn#œ œ œ Nœ œœ œ. . J #œ 9

& ? c c 4 3 4 3 c c 8 9 8 9 8 6 8 6 134 œ. j œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ Ó ˙ #œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ ‰ œ bœ œ œ œ œ Œ b˙ bœ bœ N˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ wœ œ œ p delicado ˙. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. bœ. & ? 8 6 8 6 8 9 8 9 138 bœ. œ œ œ ‰ œ bœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ. espress. bœ. œ œ œ ‰ œ œbb œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ. bœ. bœ bœ œ ‰ œ œbb œ œ ‰ œ œ œ œbœ. œ. Nœ. #œ #œ œ ‰ œ nœ œ œ ‰ œ œ œ œnœ. œ. œ. #œ #œ œ ‰ œ #œ œ œ œ œ œ œ.œ J & ? 8 9 8 9 8 6 8 6 143 j œ œ. œ #œ #œ ‹œ œ œ ‰ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ#˙. œ. F œ. œ #œ #œ ‹œ œ œ ‰ œ #œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‹œ. #œ. Åœ. p œ #œ #œ ‹œ œ œ ‰ œ #œ œ œ ‰ œ œ œ œ#œ. œ. œ #œ #œ ‹œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ . . accel. fins & ? 8 3 8 3 c c 147 œ #œ #œ ‹œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‹œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ . . [5ª var. Marcha(suite)] q = 120 œ #œ #œ ‹œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ . . nœ> bœ bœ œ œ œ œ >bœ nœ bœ bœ œ nœ ‰ nœ œ j œ j œ bœ > œ œ œ œ bœ œ j#œ j œ & ? c c 4 5 4 5 c c 151 ˙ jNœ bœ bœ œ nœ j œ ‰ j Nœ ‰ j œ j œ ‰ j œ f grotescostacatto ˙. bœ bœ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ j œ j nœ jnœ #œ œ œ œ j œ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ ‰ bœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ j œ ‰ œ œ œ œ #œ #œ j œ ‰ molto marcato 10 a tempo

& ? 155 ‰ œ œ œ œ bœ œ #˙ œ œ œ j œ > ‰ œ > œ > ‰ j œ > ‰ j œ > ‰ bœ œ œ bœ œ ˙ œ œ œ œ œ > ‰ œ > ‰ Nœ> ‰ œ > ‰ molto ritmico ‰ œ œ #œ œ #œ œ#˙. nœ œ œ > ‰ œ > ‰ œ > ‰ œ > ‰ Œ > N˙ > #œ > #œ > n˙ œ > œ > œ > œ > œ œ œ œ bœ > œ œ œ œ œ > œ œ œ œ piú f & ? 4 3 4 3 159 #œ > œ > #˙ > Œ #˙. > œ > œ > bœ > œ œ œ œNœ > œ œ œ œ œ >œ œ Œ ˙ > #œ > #œ > ˙ > œ > œ > œ > œ > bœ > œ œ œ > œ œ œ bœ > œ œNœNœ œ œ œ #œ > œ > œ > bœ > #œ > œ > #œ > #œ > œ > œ > œ > bœ > œ > œ œ œ bœ > œ œ Nœ Nœ > œ œ bœ > œ œ œ & ? 4 3 4 3 c c 4 3 4 3 c c 162 J œ œœ œ#N ˘ ‰ ‰ œ œœ œ N ˘ ‰ Nœ . œ . bœ . œ . œ . œ . p subito ma molto ritmico J œœ œ œ # # ˘ ‰ J œœ œ œ # ˘ ‰ œœ œ œ n ˘ ‰ œ œœ #œ ˘ ‰ jNœ ˘ ‰ ‰ œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ œ . œ . bœ . œ . œ . œ . œ . œ . J œ œ œ ##œ ˘ ‰ J œ œ œ œ ˘ ‰ œœ œ œ # ˘ œœ œ œ n# ˘ j œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ bœ . œ . œ . œ . Nœ . œ . J œ œœ #œ ˘ ‰ ‰ œ œœ œ ˘ ‰ #˙ ˘ œ œbœ . œ . œ . œ . œ œ & ? c c 166 J œœ œ œ # # ˘ ‰ J œœ œ œ # ˘ ‰ œœ œ œ n ˘ ‰ œ œœ #œ ˘ ‰ ‰ jnœ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ j œ ˘ Nœ . œ . bœ . œ . œ . œ . œ . œ . p sempre œ œœ bœ ˘ œ œœ œ ˘ œ œœ œ ˘ œ œœ œn# ˘ ‰ J œœ œ œ ˘ Œ ‰ j œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ #œ j œ ˘ œ . bœ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . J œœ œ œ ˘ ‰ ‰ J œœ ##œœ ˘ ‰ ‰ J œœ œ œ b ˘ ‰ œ ˘ œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ j œ ˘ œ . œ . bœ . œ . œ . œ . œ . œ . & ? 169 œœ œ ##œ ˘ ‰ œœ œ œ n ˘ ‰ J œœ œ #œ˘ ‰ J œœ œ œnb ˘ ‰ ‰ j œ ˘ ‰ j#œ ˘ œ œ ˘ œ ˘ bœ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œœ ##œœ ˘ œœ œœ Ó j œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ œ . œ . bœ . œ . œ . œ . œ . œ . ∑ j œ ˘ ‰ j œ ˘ ‰ #œ Œ bœ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . 11

& ? 172 ∑ œ œ #œ #œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ nœ π legato ˙ ˙ ˙ œ œ ##œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ nœ #œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ b œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ accel. fins cresc. molto & ? 175 ˙˙b˙ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œœnœ œ œ #œ #œ œ œ œ nœ #œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ##œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ œ œ œ #œ ˙ ˙˙ #˙ > œœ n##œœ > œœ n##œœ> œ œ > . . œ œ > œ œ > j œ œ > Î & ? 4 3 4 3 178 œœ ##œœ> ˙ ˙˙ #˙ > œœ nœœ> j œ œ œ œ œ œ > œ œ > J œ œ > œœ ##œœ> œœ n##œœ > œ œœ #œ > œ œœ nbœ > J œ œ œ œ > œ œ > œ œ > J œ œ > . . . . œœ œœ ##œ > œ œ nœ œ œ œ #œ 5 œ œ œ œ > ˙ ˙ & ? 181 œ œ #œ #œ nœ œ œ œ #œ 5 œ ˙ F œ œ #œ #œ nœ œ œ œ #œ 5 ? #œ #œ œ œ nœ œ. #œ #œ nœ œ œ œ #œ 5 ˙. ˙. π ? ? 184 ˙. & œ #œ #œ nœ œ ∏ Œ #œ˙œ œ ˙ F espress. Œ œ˙œ #œ #œ œ œ nœ œ œ œ . . ˙ ˙ ˙. ˙. Nœ Nœ œ ˙. œ #œ #œ nœ œ amb fantasia 12 h. = 50

& ? 189 #œ œ œ œ #œ œ ˙ N˙. ˙. #œ #œ œ œ nœ œ œ œ œ ˙.#œ ˙. ˙. œ œ œ œ #œ #œ nœ œ œ ˙ ˙ œ & ? 194 ∑ œ #œ #œ œ œ Œ ˙œ #œ œ ˙ agitato Œ ˙œ œ #œ #œ œ #œ nœ ˙.œ œ œ ˙. ˙. ˙. œ œ œ œ #œ #œ nœ œ & ? 199 #œ œ œ œ #œ œ œ ˙ con lirismo N˙. ˙. #œ #œ œ œ nœ œ . ˙œ œ œ œ #œ ˙. œ œ œ œ œ œ bœ œ b˙. Œ ˙ b˙ ˙. ∑ Œ ˙ b˙˙. & ? 205 ˙ #œ nœ Œ ˙ b˙˙. bœ nœ #œ Œ ˙ b˙˙. ˙ œ Œ ˙ b˙˙. œ nœ bœ œ œ œ Œ ˙ #N˙˙. ˙ œ Œ ˙ ˙ ˙. œ. œ bœ œ Œ ˙ ˙.N˙ & ? 211 ˙ #œ œ Œ ˙ b˙˙. bœ nœ #œ Œ ˙ b˙˙. ˙ œ Œ ˙ #N˙˙. ˙ œ œ Œ ˙ b˙b˙. #œ œ œ Œ ˙ b˙ n˙. œ œ bœ œ Œ ˙ b˙ b˙. cresc. 13

& ? 217 bœ > bœ nœ bœ Œ ˙ #˙˙. nœ #œ œ œ œ Œ œ œ Œ ˙ œ œ œ Nœ œ œ Œ œ œ#œ ˙ bœ œ œ œ œ œ #œ œ œ ˙ b˙ > ƒ œ œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ ˙ #˙ > œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ > œ > > & ? 223 œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ N˙ ˙. ˙. œ #œ #œ œ œ p espress. œ œ œ œ #œœ œ œ œ #œ œ ˙ ˙. #˙ œ œ nœ œ œ #œ #œ nœ œ œ ˙ ˙. œ ˙ ˙ œ Ó . œ #œ #œ œ œ & ? c c 229 œ ˙ Ó . œ ˙ ˙ œ Ó . œ #œ #œ nœ œ œ ˙ Ó . œ ˙ ˙ nœ Ó . œ #œ #œ œ œ œ ˙ Ó . œ ˙ b˙ Œ Ó . œ #œ #œ nœ œ œ ˙ Ó . h. = q ∑ & ? c c 236 œ #œ #œ œ œ jnœ œ œ #œ #œ nœ œ j œ œ 3 3 3 3 ˙ œ œ œ œbw œ ˙. mà dreta a niente ˙. ∑ œ œ œ œ #˙ w tenuto ˙ œ œ œ œbœ œ œ œ œ ˙. legato sempre & ? 4 3 4 3 239 ˙ œ œ œ œ bœ œ ˙ Œ bœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ bœ œœ œ ˙ ˙ ˙ œ bœ œ œ ˙ ˙ intimo œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ . . œ bœ J œ nœ œ œ œ œ . . œ bœ j œ œ dolciss. bœ œ œ œ. j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 14 [8a var. ] Coral q = 50

& ? 4 3 4 3 243 ∑ ˙. > œ bœ bœ tema sottobajomarcatostaccattovoce [9ª Danzavar]h. = 84 ∑ ˙. œ Œ Œ ∑ ˙. œ bœ bœ ∑ ˙. nœ Œ Œ nœ . #œ #œ œ œ ˙. > œ Œ Œ p ma ritmico e nervoso nœ Œ Œ ˙. œ bœ bœ & ? 249 œ #œ #œ œ œ ˙. > œ Œ Œ œ #œ œ œ œ ˙. Œ œ Œ œ ˙ > ˙. > œ bœ bœ œ #œ œ œ œ ˙. œ Œ Œ œ #œ œ œ œ œ ˙. > œ Œ Œ bœ . œ . œ . ˙. Œ œ Œ & ? 255 œ . #œ . œ . #˙. Œ œ Œ œ . #œ . œ . ˙. Œ œ Œ œ . #œ . œ . ˙. œ Œ œ #œ . œ . œ . ˙. Œ œ Œ œ œ œ œ œb˙. Ó . œ œ bœ f ˙. œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ & ? 261 œ œ œ œ œb˙. œ œ bœ #œ> nœ #œ œ > nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ > #œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ > œ #œ # > œ #œ # > ‰ œ œ > œ œ > j œ œ > ƒ furioso œ #œ # > œ œ > œ #œ # > j œ œ œ œ > œ œ > j œ œ > œ > #œ œ œ > œ œ #œ #œ œ #œ f & ? 267 #œ œ #œ> nœ #œ œ œ œ œ #œ #œ œ ˙ > œ #œ #œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ ˙ > nœ ˙ > œ #œ œ œ œ œ #œ #œ nœ œ #œ ˙ > nœ ˙ > œ #œ œ œ œ 15

& ? 273 œ #œ œ œ œ #œ ˙ > #œ ˙ > œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ ˙ > p dolce ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙. & ? 278 b˙ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙. œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ nœ #˙. b˙ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ & ? 284 b˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ n˙ œ n˙. > œ #œ˘ #œ˘ œ #œ #œ œ œ > ∑ ˙. œ fl #œfl #œfl #œ #œ œ œ > œ ∑ & ? 8 7 8 7 290 œ #œ #œ œ nœ > œ fl #œfl #œfl œ #œ #œ œ œ > ∑ obsessiu [10ª var. (8ª i 9ª superposades)] œ #œ #œ œ œ > œ fl #œfl #œfl œ #œ #œ œ œ nœfl Œ Œ #œ #œ #œ nœ #œ #œ œ fl #œfl #œfl & ? 8 7 8 7 4 3 4 3 295 #œ œ #œ œ œ œ œ nœfl Œ Œ . . . . . ˙ ˙ ˙ b˙ œ bœ œ tema p sotto voce F . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ œ Œ Œ . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ œ bœ œ . . . . ˙ ˙˙ bb˙ bœ œ bœ œ œ œ Œ Œ murmurant 16

& ? 300 . . . . ˙ ˙ ˙ b˙ œ Œ Œ œ bœ œ . . . . ˙ ˙˙ bb˙ bœ œ bœ œ œ œ Œ Œ sotto semprevoce . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ Œ Œ . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ bœ bœ & ? 304 . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ Ó . bœ œ bœ œ œ œ. . . œ #œ Ó . œ œ œ œ œ . . . œ nnœœ . . . . œœ œ nœ Ó . bœ œ bœ œ œ F subito . . . . ˙ ˙ ˙ b˙ Ó . œ Œ Œ & ? 308 . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ Ó bœ > œ bœ œ sotto voce f subito . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ bœ œ > bœ œ Œ œ f subito . . . . ˙ ˙˙ bb˙ œ b˙ > œ bœ bœ œ nœ . . . . ˙ ˙ ˙ b˙ œ œ > bœ œ bœ œ ˙ sotto subitovoce & ? 312 . . . . ˙ ˙˙ bb˙ bœ œ bœ œ œ œ Œ Œ sotto subitovoce . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ Œ Œ . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ Ó . murmurant . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ #œ œ œ #œ œ . . . . œ œ œ œ . .bœœ #œ nœ #œ œ & ? 317 . . œ œ . . . œ œ œ œ œ œ #œ œ . . . ˙ ˙ ˙ œ . #œ . œ . . . . ˙ ˙ ˙ œ #œ œ #œ . . . œ œ bœ . .œœ œ #œ œ œ œ . . œ œ . . . œ œ œ œ œ œ œ bœ œ . . . ˙ ˙ ˙ n œ #œ œ œ œ 17

& ? 323 . . . ˙ ˙ ˙ bœ œ œ bœ bœ #œ . . . œ œ bœ œ. œ #œ œ œ œ œ. bœ. œ œ œ nœ 4 œ œ œ #œ #œ œ . . . ˙ b˙˙ œ > œ #œ> œ #œ> œ . . . ˙ ˙ b˙ #œ> œ Nœ> œ #œ> œ & ? c c 328 . . . œ œ bœ . . œ Nœ œ #œ œ œ sotto murmurantvoce . . . œ œ œbb . . . œ œ bœ #œ œ #œ nœ bœ . . . ˙ ˙ ˙ b œ œ œ œ . . œ bœ . . . œ œ œ b #œ œ bœ œ œ . N˙˙. œ #œ œ œ œ rit. fins . œ.Nœ œ. œ bœ œ œ bœ œ & ? c c 334 ˙ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ p tranquilo [8ª var. (suite)] Coral q = 50 ˙. œ œ œ œ œ œ J œ #œ. œ œ œ bœ œ ˙ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ bœ œ œ bœ œ œ ˙ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ 3 3 3 3 bœ œ ˙ & ? # # # # # # # # 4 6 4 6 339 ˙ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ nœ œ 3 3 3 3 œ œ bœ. j œ bœ œ œ œ. j œ œ œ œ J œ œ œ œ œ J œ œ 3 3 3 3 ? œ œ bœ œ œ ˙ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ ritenuto ? ? # # # # # # # # 4 6 4 6 4 3 4 3 4 6 4 6 c c Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 342 ˙ ˙ ˙ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w. œ p [Final] q = 60 ( ) œ nœ nœ œ œ nœ nœ œ nœ 3 3 3 & ˙. ˙ ˙ ˙ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w. ~ ~ ~ ~ ~ 18

& ? # # # # # # # # c c 4 3 4 3 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 345 nœ œ œ nœ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ > œ œ nœ > œ œ œ > œ œ 3 3 9 9 w nœ legato ( ) & ? # # # # # # # # 4 3 4 3 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 346 nœ > œ œ nœ nœ œ œ nœ œ œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ > œ œ nœ > œ œ œ > œ œ 9 9 9 ˙. crescendo poco a poco & ? # # # # # # # # Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 347 bœ > nœ œ œ bœ nœ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ œ nœ œ > œ œ nœ > œ œ œ > œ œ 9 9 9 b˙. nœ( ) & ? # # # # # # # # c c Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 348 bœ > nœ œ œ bœ nœ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ œ nœ œ > œ œ nœ > œ œ œ > œ œ 9 9 9 b˙. (cresc. sempre) & ? # # # # # # # # c c 349 nœ > nœ bœ nœ nœ œ œ œ œ nœ> œ œ œ nœ œ œ œ œ œ > œ bœ nœ œ œ œ œ œ bœ> œ nœ œ œ œ œ œ œ 9 9 9 9 nœ nœ œ nœ nœ œ œ bœ cresc. molto 19

& ? # # # # # # # # Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ √350 Œ œ œ œ œ œ œ w Œ œ > œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ > œ œ œ œ w > ƒ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ > œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ & ? # # # # # # # # Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (√) 352 Œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ w ≈ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® > œ œ œ œ œ ˙. œ œ. simile j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ > & ? # # # # # # # # Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ √354 nœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ [mateix tempo] (loco) p subito Œ j œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ w ® v œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® ˙ œ œ ƒ & ? # # # # # # # # 4 2 4 2 c c Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ √356 œ œ œ œ œ œ œ œ œ (loco) p subito j œ ‰ j œ ‰ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰ ƒ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ (loco) p subito & ? # # # # # # # # Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 359 nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ Œ ® œ œ œ œ œ œ œ. œ œ π nœ nœ œ œ œ œ nœ œ Œ Œ œ œ aœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ F intenso π 20

& ? # # # # # # # # 361 ˙ ˙ ˙ n œ œ nœ œ œ Nœ œ œ Nœ œ œ œ N ® œ aœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ aœ œ aœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ > ˙ > cresc. & ? # # # # # # # # √362 œ œ nœ œ œœ nnaœ œ œ œ NœNn œ œ œ Nœ bn ? ® œ œ œ œ œ aœ œ œ œ œ œ aœ œ œ œ ® œ aœ aœ œ œ œ œ œ Nœ œ œ aœ œ œ ˙œ > ˙ > cresc. molto & ? ? # # # # # # # # # # # # (√)363 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ a > ˙ ˙ ˙ ˙ > Œ nœ> œ œ > œ > œ > œ > œ > 3 3 ˙ ˙ > ˙ ˙ > Ï grandioso Ï grandioso Ï œ œ œ œ . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ N > bœ> œ œ > nœ> œ > œ > nœ> #œ> 3 3 œ œ . . ˙ ˙ > œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ > œ œ œ œ > nœ> œ. œ > œ > œ > œ. #œ > œ > & œ œ ˙ ˙ > œ œ > & & ? # # # # # # # # # # # # 4 5 4 5 4 5 (√) √ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ > œ œ œ œ > 366 nœ> œ. œ > nœ> bœ> œ. > nœ> bœ> œ œ ˙ ˙ > œ œ > œ œ. #œ > œ > œ œ œ nœ > œ. nœ > bœ > Œ ˙ ˙ ˙ ˙ > œ œ œ œ > œ œ ˙ ˙ > œ œ > œ œ. nœ bœ ˙. . . . . ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ . . ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ f molto sonoro f molto sonoro f 21

& & ? # # # # # # # # # # # # 4 7 4 7 4 7 c c c (√) 369 œ œ. #œ œ n˙. . . . ˙ ˙ ˙ œ œ nœ œ œ aœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ n œ œ œ œ œ nœ n œ œ. nœ bœ œ w . . . ˙ ˙ ˙ a œ œ nœ œ aœœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ n œ œ œ œ œ nœ n œ œ œ nœ bœ œ œ. œ œ . . . ˙ ˙ ˙ œ œ ?œ . . ˙ ˙ œ œ & ? ? # # # # # # # # # # # # 4 8 4 8 4 8 (√)372 œ œ. #œ œ n˙ . . . ˙ ˙ ˙ œ œ œ a . . ˙ ˙ œ œ œ œ. nœ bœ ˙ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ W U W W W U W W U 22 Barcelona, 1997

MG535 catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com