MG534 Temptativa 3 (Marcos Bosch)

Page 1

Edicions la mà de guido MARCOS BOSCH TEMPTATIVA 3 per a guitarra

MARCOS BOSCH TEMPTATIVA 3 per a guitarra

Primera edició: agost 2022 ISMN: CopyrightDipòsit979069208-534-8legal:B-16484-2022delamúsica:©2022 Marcos Bosch Copyright de l'edició: © 2022 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel 93 725 7052 e-mail: lamadeguido@gmail.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - SabadellISBD(PM)Temptativa 3 [Música impresa] : per a guitarra / Música de Marcos Bosch (n.1966).Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2022- 1 partitura (8 p.); 29 cm.“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

& cGuit. ˙ ˙˙ . . . œ œœ j œ œœ Tempo I q = 109 p delicato ma sonoro e legato ˙ ˙˙ ˙ . . . . œ œœ œ j œœ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ww w ˙ ˙ ˙ ˙ . . . . œ œ œ œ j œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ . . . . œ œ œ œ j œ œ œ œ & 7 ˙ ˙˙ ˙ œ œœ œ œ œœ œ ww w Ó ˙˙ ˙˙ œ œ œ Poco meno mosso cantando il basso espress. e intimo Ó ˙˙ ˙˙ œ œ œ 6 Œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ & 4 6 12 ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙ ˙ 5 0 0 4 0 0 cresc. poco œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 3 3 ˙ ˙ ˙ Tempo I 0 0 5 con fantasia (q = q) œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 3 3 ˙ ˙ ˙ 4 0 0 o & c 15 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 3 3 ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 ˙ œ J œ 3 6 5 0 0 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 ˙ œ J œ 3 & 18 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 ˙ ˙ & 4 6 c 21 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 ˙ ˙ poco rit. ˙ ˙˙ ˙ . . . . œ œœ œ J œ a tempo F ww w Ó J œ œ œ œ œ œ œ 6 p ritmico e non legato ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙ . . . . œ œ œœ j œ b˙ Ó Ó & c 4 3 c 25 ww w Ó J œ œ œ œ œ œ œ 6 ww wbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 inquietante œ œ œ ‰ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ 3 3 3 Temptativa nº 3 Marcos Bosch © Copyright 2022 Marcos Bosch. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món per a Edicions la Mà de Guido, Sabadall Guitarra

& c 28 ˙. œ ww w w p dolce ww w ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 6 Ó ˙ bœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ 6 6 & 4 3 c 31 ˙ ˙ ‰ bœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ 6 6 w ‰ bœ œ œ œ œ œ œ Tempo II q = q. q = 160 ‰ nœ œ jbœ J bœ ‰ J Aœ ‰ J œ ‰ ˙. ‰ J œ œ bœ bœ œ > > > & c 4 3 c 4 3 35 Ó ˙bœ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ nœ œ jbœ J bœ ‰ J Aœ ‰ J œ ‰ ˙. ‰ J œ œ bœ bœ œ œ nœ œ œ bœ œ œ bœ b˙ Ó > > > & 4 3 c 4 3 39 œ. œ. ‰ bœ œ ‰ bœ œ f œ. œ. ‰ #œ œ ‰ bœ œ ˙ œ bœ œ ‰nœ bœ œ bœ œ Œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ > > > > & 4 3 43 bœ œ œ œ œ œ * * No tocar amb la mà dreta. La nota sonarà només per l'efecte del glissando. bœ œ œ œ œ œ ˙. ‰ J bœ œ œ œ œ 4 p ‰ nœ œ jbœ J bœ ‰ J bœ ‰ J œ ‰ ˙ Œ ‰ J œ œ bœ nœ œ 1 2 & c 48 Ó . bœ œ œ œ œ œ 2 ˙. ‰ J bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ #œ œ œ J œ bœ œ œ ˙ Œ ‰ J œ œ bœ nœ œ > > & 4 3 4 5 52 ‰ nœ œ œ bœ bœ œ bœ b˙ Ó 4 3 ˙. ‰ J œ œ bœ nœ œ f œ. œ. ‰ bœ œ ‰ œ œ 3 œ. œ. ‰ œ œ ‰ bœ bœ 2 4 > > > > > & 4 5 c 4 3 c 4 3 56 ˙ bœ œ bœ bœ œ ˙.œ Ó1 4 œ bœ bœ œ bœ bœ œ œ 3 2 œ nœ n œ nœ n œ œ œ œ œ23 œ bœ b œ œ œ œ Ó Œ ‰ J œ œ #œ œ œ gliss.Temptativa2 nº 3

& 4 3 c 4 2 60 œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ b œ œ œ œ Ó Œ ‰ J œ œ #œ œ œ gliss. œ œ œ œ œ œ œ bœ b #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ b œ œ œ œ œ œ & 4 2 4 3 4 4 4 3 64 œ œ œ bœ b œ œgliss.gliss. . . . . œ œ œ œ . . . . œ œ œ bœ n b ƒ strepitoso . . . ˙ ˙ ˙ J bœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ . . . . œ œ œ œ . . . . œ œ œ bœ n b ƒ gliss.sempre> > > > & c 4 3 8 6 c 69 . . . ˙ ˙ ˙ J bœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ. Œ . #œ.5 6 tutta forza * . . ˙ #˙ œ œ œ œ œ œ 0* œ œ œ œ œ >œ > > > > > & c 8 6 c 8 6 c 74 œ œ œ œ œ bœ p contenuto * œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ * ˙.œ œ œ œ œ œ > > > > & c 8 6 c 78 œ œ œ œ œ bœ * œ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > & 82 ˙ b˙˙ œ œœ œ œœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ p dolce wwbw ‰ œ œ œ œ bœ * gliss. Ó Œ œœ œ b œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙ ˙ ˙ b œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ & 86 ww w b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ * gliss. wœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ * gliss. & 90 wœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ J œ ‰ . ˙. ˙ œ œ œœ ‰ œ œ œ œ œ J œ ‰ 5 ˙ ˙ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙Temptativa3 nº 3

& 95 œ œ œ œ œ œ œ œ w 0 ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ ˙˙ ˙ œœ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ ww ‰ œ œ œ œ bœ gliss. * & 100 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ w ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ w ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙. œ 5 ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙. bœ & 104 ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙. œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ˙.œ bœ ‰ œ œ œ œ œ œ wœ ‰ œ œ œ œ œ œ wœ Ó œ˙ œ bœ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ f subito 0 > > & 109 ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ b œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙. œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ p cantabile > > > > > & 114 ˙. bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙. bœ œ œ œ œ œ œ œ œ & 4 6 c 119 ˙. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ F ben articolato ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ & 123 ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ bœ œ œ œ œ œ œ œ & 4 3 127 ˙ ˙ bœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ . . . œ œœ j œ œœ ˙. f > > >Temptativa4 nº 3

& 133 ‰ j œ œ œ œ œ ˙. ‰ j œ œ œ œ œ ˙. ‰ j œ œ œ œ œ ˙. Œ . . . œœ œ j œœ œ ˙. ƒ Œ . . . œ œ œ j œ œ œ ˙. Œ . . . œ œœ j œ œœ ˙. > > > & 8 12 139 . . . ˙ ˙˙ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. J œ f con moto e = e œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙. > > > > > > > > > & 143 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. J œ > > > > > & c 8 12 146 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. J œ œ œ œ œ œ œ ‰ ˙œ œ œ p cantandosubito il basso œ œ œ œ œ œ ‰ ˙œ œ œ 6 œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙ œ œ > > & 8 12 150 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ 5 œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ ˙. œ. . f VIII brillante œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. . X 0 & c 8 6 4 2 153 œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. J œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ 5 1 œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ ˙. & 4 2 8 3 4 2 8 12 156 œœ œ œ œ œ œ œ œ œ . 4 œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙. œ. ‰ œ > > & 8 6 160 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙. œ. ‰ bœ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ. J œ œ ˙. p ‰ Nœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ. J œ bœ ˙. > > > > > >Temptativa5 nº 3

& 8 6 8 3ˆ4 2 4 3 163 œ œ œ œ jbœ ˙. f œ. Ó œ œ œ œ bœ * gliss. œ Œ . Œ ‰ j ¿ œ œ œ bœ œ. ˙ cop gliss. œ œ œ œ œ œ n b œ œ œ Ï ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > > > > > > > > > > > > > ˘ > & 8 3 8 12 c 167 bœ œ nœ bœ œ œ 4 5 6 strepitoso w. œ. ˙. fœ. œ. b˙. Œ . > > > > > > > & c 4 6 c 172 ˙ œ œ Tempo I q = 109 F profondo e molto legato œ œ bœ œ œ bœ ˙. wwœ ˙. bœ w w ww Ó ˙ solemne ∑ ˙ b˙ ∑ b˙ ˙ & 179 ˙. wœbw ˙ œ bœ w w ww Ó ˙ ∑ ˙ ˙ ∑ b˙ b˙ ∑ ˙ ˙ . . . . . œ œœ œ œ # J œ œ. J œ w Œ œ œ œ & 187 . . . . . . œ œ œ œ œ œ J #œ œ œ œ œ w Œ œ œ œ Œ œ œ œ w bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ 3 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & 192 bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 bœ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 w w w w w w # f grandioso w w w w## w w w w # w w w w w # œ œ œ Nœ gliss. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & 198 #w œ œ œ œ * gliss. œ œ œ œ #w * #w œ œ œ œ gliss. œ œ œ bœbw * stringendo #w œ œ œ bœgliss. œ œ œ bœbw gliss.* œ œ œ œ * & 205 w f a intensotempo3 w w ˙ ˙˙ ˙ . . . . œ œœ œ J œ p tranquiloflautando ww w Œ Œ œ œ ww w œ œ b˙ ˙ ˙˙ . . . œ œœ j œ ~w ~ ~ ~ ~ & 212 ww w Œ Œ œ œ ww w œ œ b˙ ˙˙ ˙ . . . œœ œ j œ w w w ww œ œ œ œ w w ww w w w ww œ œ œ œ w w ww w lento w w ww w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ UTemptativa6 nº 3

MG534 catàleg complet a: la mà de guido www lamadeguido com