MG532 Temptativa 4 (Marcos Bosch)

Page 1

MARCOS

BOSCH TEMPTATIVA 4 per a clarinet i piano

Edicions la mà de guidoMARCOS

BOSCH TEMPTATIVA 4 per a clarinet i piano


ISBD(PM) Temptativa 4 [Música impresa] : per a clarinet i piano / Música de Marcos Bosch (n.1966). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2022- 1 partitura (26 p.); 29 cm. -

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: maig 2022 ISMN: 979069208-532-4 Dipòsit legal: B-10024-2022 Copyright de la música: © 2022 Marcos Bosch Copyright de l'edició: © 2022 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel 93 725 7052 e-mail: lamadeguido@gmail.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Temptativa 4 Clarinet i piano Clarinet Si b

Piano

9

9

q.= 46

œ 3 & 8 #œ œ #œ. p misterioso œ

œ.

œ.

#œ œ œ #œ nœ bœ 3 &8 J J p misterioso & 38 # œ œ œ œ # œj n œj bœ

bœ œ bœ

j œ bœ ?

j œ bœ

rall.

&

& ?

17

&

17

œ #œ œ

#œ œ œ #œ œ œ

?

œ.

œ.

œ.

œ.

œ # œj # œ # œj N œ j œ œ. j œ #œ

j #œ #œ ∑

& œ bœ Nœ œ œ œ bœ œ œ #œ œ j ≈ ? œ œœ # œœ . œœ # œœ . œ. . œ œ J

j Nœ œ ∑

Marcos Bosch

œ.

œ.

œ.

œ.

œ b œ b œ b œj œ j j œ œ bœ œ œ bœ bœ bœ œ j j œ œ bœ œ J U,

œ.

U

bœ.

U,

bœ.

A

Tempo 1 q.= 60 [q = 90]

&

j N œ œ œ bœ P ritmico F subito > j œ œ œ # œ œ œ œ # œœ . œ ∑

(‰=e)

2 4

j 2 œ 4 N œ œ N œ œ œ œœ œ œ bœ œ bœ j j 2 ≈ j œœ # œœ œœ 4 # œœ . # œœœ . œ. œ. . œ

3 8

œ œ #œ œ œœ œ

38 38

© Copyright 2022 Marcos Bosch. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món per a Edicions La Mà de Guido, Sabadell


Temptativa 4

3 & 8

2 3 œ a œ œ . >œ œ a œ œ œ œ œ N œ œ 4 œ œ 8 œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ >

œ œ œ Nœ œ > P ritmico

22

>œ œ 3 2 3 œ . N œ Nœ œ œ œ œ & 8 œ bœ Nœ œ œ œ bœ Nœ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ > >

22

j œœ # œœ œ.

? 38 œ # œœ .

& œ œ Nœ œ bœ >

j 38 œœ œœ œœ .. œœ 42 œœ # œ œ œ b b œ œ œ œ œ >

œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ

27

27

& œ bœ Nœ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ Nœ > ‰. bœ ? b b œœ b œœ b œ b œ bœ œ œ bœ œ œ œ & #œ œ œ œ >

32

Œ

œ œ

& # œ œ œ œ œ œ b œ N œ- œj >

32

? 37

&

#œ œ œ ‰

œ œ œœ . . > >

œ b œ a œ-

& œ b œ N œ- œj

37

? œ # œœ .

œ J

œ œ œ œ > >

œ b œ a œ-

j N œ œ œ bœ -

j œœ # œœ œ.

œ N œ- œ

œ œ

j œ b œ N œ- œ œ œ >

œ œ

œ J

œ œ Nœ

j œœ

2

œœ œ J

œ

œ œ œ œ

œ œ œ

œ.

œ bœ œ œ b œ œ . œ œ œ ‰. ‰. bœ œ bœ œ œ b œ œœ œ b œ œœ J J

œ >

œ N œ- œ

j œ N œ- œ

œ œ

j œ b œ N œ- œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ > > >

œ b œ N œ- œJ

j œœ # œœ œ.

œ >

œ

œ

œ œ Nœ

œœœ

j œ b œ N œ- œ

œ œ. œ > >œ . œ œ

œ œ œ œ > >

œ œ J

f

S

f œ œ œ œ

>œ œ œ œ J

œ œ œœ # œ n œ œ b œ œ #œ nœ œ bœ œ

‰ œ œ œœ œœ


œ.

42

&

œ œ œ

œ

Temptativa 4

œ.

S

#œ nœ #œ nœ œ bœ œ #œ nœ & #œ nœ #œ nœ œ bœ œ #œ nœ œ bœ œ #œ nœ #œ nœ œ bœ œ bœ œ #œ nœ #œ nœ œ bœ œ. ? œ. œ. œ œ œœ œœ œ. œ œ >

42

(‰=e)

2 & 4

& 42

46

46

B

˙ p

? 42 # œ n œ # œ b œ œ b œ œ # œ n œ œ b œ & b˙

œœ Nœ ‰ J &

49

? 53

42

œ #œ nœ œ bœ œ œ #œ nœ œ bœ œ œ. 42 œ. œ

&

?

œ. œ œ œ. œ # œ œ. . . œ. . .

œ

œœ œœ. Nœ ≈ œ Œ

‰ ‰

inquietante

œ b œ œ # œ n œ œ b œ œ # œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ # œ œ. œ. œ œ œ. œ. . . .. . . .. œ

œ

œ

. œ œ œ N œœ œœ œœ N ≈

˙

œœ. N N œ

œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. # œ œ œ. œ œ œ. œ œ # œ # œ œ. . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . .

& #œ

53

Πp

10

49

œœ. ≈ œR ‰

[q = 90]

2 4

œœ .. œ.

Œ

œ. œ œ œ. œ # œ œ. . . œ. . .

≈. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ # œ œ # œ œ . . . . # œ # œ œ F . . . . . . .

˙ ˙ F . ≈ œ. œ œ œ. œ œ œ . . œ œ # œ # œ œ . œ. . . . œ. . . œ. . . 3

œ œ

œ œ

œ œ œ. # œ. œ. . œ. œ. œ. .


Temptativa 4

& Œ

Nœ œ ‰ fl fl

57

b˙ & b˙

57

?

bœ bœ

& œœ

61

q = 46

#œ.

j ‰ œ œ. œ π intimo

Œ

& 43 gg b œœœ ggg ggg ? 43 gggg œœœ π

66

&

Nœ Nœ

œ. œ œ œ. œ # œ œ. . . œ. . .

3 & 4

70

˙ ˙

bœ bœ

Nœ œ b ˙ fl fl

bœ bœ

≈ ‰

œ. #œ œ > œ # œ . . œ . . œ œ # œ. # œ. œ. œ œ #œ #œ > œ œ > #œ œ œ f> >œœ nœ

&

C

Œ

N ˘œ ˘œ

œ. œ œ œ. # œ œ œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ # œ # œ # œ œ. . . œ. . . œ. . . œ. . . N œ. . . œ. . . N œ. . . œ. . .

61

?

œ # œ. # œ. œ. .

ggg œœœ ggg ggg œ ggg œœ

quasi arpa

ggg ggg ggg ggg g

œœ g ggg g œœ gggg œ ggg g

f

œ œ ˙

ggg b œœœ ggg ggg œ ggg œœ

ggg ggg ggg ggg

œœœ

œ œ œ œ œ œ 44

ggg ggg œœ gggg œ gg

œœœ œœ œ

œœ œœ œ

ggg œœ ggg ggg œ ggg œœ g

43 # œ ggg œ gg g 34 gggg œ ggg œ

ggg b œœœ ggg ggg œ ggg œœ

ggg ggg ggg ggg

œœœ g œœœ ggg ggg œœ ggg œœ œ gg œ

bœ.

44 b œ bgg b œœ ggg ggg 44 ggg b b œœ ggg b œ

Nœ Nœ J #œ œ 4 Nœ 4 œ. #œ œ

ggg œœ gg ggg ggg œ ggg œ

4

ggg œœ gg ggg ggg œ ggg œ

3 4

>œ œ >œ œ œ œ

œ b œ œ œ # œ . œ. # œ. œ. . œ. œ. b œ. # œ œ œ > œ œ >œ œ œ œ > >

#œ. œ bœ œ #œ œ 3 R 4

# œ n œ ..

70

& bœ ggg b œ ggg ? gggg b b œœ ggg b œ

œ ggg œœ ggg ggg œ ggg œœ

#œ œ > #œ œ

U

U

43

˙

U

43

˙

œœ

œ œ bœ œ

œ ggg œœ ggg ggg ggg ggg ggg ggg œœ ggg gg œ gg

ggg œœœ ggg ggg ggg œœ gg œ

ggg œœœ ggg ggg ggg œœ gg œ

œ. œ œ #œ œ

44 ggg œœœœ ggg œœœœ ggg œœœœ ggg ggg ggg g 44 gggg œ gggg œ gggg œ gg œ g œ gg œ

ggg œœœœ gg ggg ggg œ gœ

œ

3 4

43 43


Temptativa 4

œ.

3 & 4

73

delicato

& 43 g b œœ ggg b œ ggg ? 43 gggg b b œœ ggg b œ

73

ggg œœœ ggg ggg ggg œœ gg œ

q.= 46

bœ 3 & 8 œ bœ

77

& 38

? 38

77

D

2 & 4

œ bœ J bœ œ bœ œœ Nœ.

q = 90

? 42

85

? 42

p

ggg b œœœ ggg ggg œ ggg œœ

ggg œœœ ggg ggg ggg œœ gg œ œ.

œœœ

ggg b œœœ ggg ggg œ ggg œœ

œœ œ

œ.

[Tempo primo]

∑ ˙

∑ ˙

ggg ggg ggg ggg

œœœ g ggg ggg œœ ggg œ gg

˙.

œœœ

ggg b œœœ ggg ggg œ ggg œœ

œœ œ

& N˙

˙

93

˙

j œ ˙ œ- -̇ #œ

œ

œ

œ

˙ ˙

#˙ p poetico

˙

93

œœœ g ggg ggg œœ ggg œ gg

œ œ œ J

œ.

,

3 8

38

ggg ˙˙˙ ggg ggg ˙ ggg ˙˙

38

˙

˙ ˙ π

œ #œ

#œ #œ

œ œ œ #˙ ˙ œ 5

˙

#˙ #˙ p

˙

œ œ 42 2 4 œœ #œ #œ

˙

˙

∑ ˙

&

œ #œ

2 4

poco rall.

? j j j j #œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ #œ nœ œ bœ P bœ b œ œ ∑ œ b œ œ œj œ b œ b œ j J œ bœ #œ

& #œ. # œ- . ?

ggg ggg ggg ggg

œ œ

∑ ˙

˙


Temptativa 4 100

& #œ #œ

100

& ?

˙

106

&

? 112

&

∑ ˙

? 3 & 8

˙

œ

œ bœ.

˙

b œœœ œœœ ‰ . .

Œ

j œ #œ

2 4

j 3 œ 4 #˙.

42

p œ œ œ œ 42 43 ˙ #œ œ b˙

˙

bœ bœ bœ œ œ œ

œ bœ

Œ

˙

œ J

œ

œ

bœ bœ bœ œ œ œ b˙

œ.

. œ. œ œ œ ‰ # œœœ œœœ ‰ # œ œ . .

. œ. œ œ n œ œœ ‰

#œ.

. . b œœœ œœœ ≈

Œ

œ bœ.

˙

œ J

#œ J

Nœ.

. b œœœ

n˙ aœ J

œœ. œœ. œœ

3 8

œœ. œ 3 8

38 œ œ œ b œ. œ œ œ. b œ. œ œ œ. œ # œ œ. œ. œ œ. b œ. . œ œ. b œ. . œ œ. œ. . œ œ œ œ œ. . . œ. . . # œ. . . œ. . . . . . . . [q.= 60]

œ. F.

b œœœœ .. . 3 &8 F j ? 38 œ b œ N œ œ œ b œ >œ œ

116

˙

œ.

& Œ

œ

j œ # œj #œ

112

116

˙

106

& ˙ p

#œ #œ

3 4 #˙.

œ.

Œ

œœ. b Nœ

œœ. œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œœ. b Nœ

œ.

œœ. œ ‰

j œ N œ œ œ N œ œ bœ œ œ #œ œ œ bœ bœ Nœ œ nœ œ bœ œ œ œ œ bœ > œ b œ >œ œ œ b œ >œ œ 6


& bœ

œ

121

121

&

Temptativa 4

œ œ.

(‰=e)

4 8

œœ. b Nœ

Œ

œœ. 4 œ 8

? b œ b œ A œ œ b œ b œ A œ œ b œ 48 b œ b œ A œ> œ b œ b œ A œ> œ 126

&

126

&

œ. œ.

œ #œ f œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ

3 œ. 8

œ.

œ. œ. . œ . 38 œ ∑ f bœ bœ j œ b œ n œ œ b œ œ 38 œ b œ N -œ œ œ b œ N -œ œ œ

œ œ œ #œ œ œ #œ œ

œ. œ.

œ. œ.

j œ

bœ bœ

œ œ œ œ

j ? œ bœ Aœ œ b œ N œ œ N œ œ b œ b œ n œ b œ œ #œ œ #œ œ œ > 131

&

bœ œ b œ œ> œ

bœ. bœ.

œ. œ.

3 16

(‰=e)

œ. œ. 3 16 J

3 8

ƒ

138

&

> œ œ N œ œJ

& Œ.

138

?

#œ #œ >

œ.

. œ. œ ‰ b œœ œœ ‰

œ œ œ nœ œ œ > >

œ.

bœ œ bœ œ œ œ. >

œ.

bœ bœ Aœ œ œ >

j j œ N >œ œ œ œœ œ N œ œ N œ œ N œ œ œ œ œ J œ > œ > #œ #œ ‹œ œ œ >

#œ. œ. #œ. œ. 3 & 8 ƒ ? bœ bœ 3 3 œ œ # œ œ 16 œ œ b œ 8 œ . œ>.

131

œ.

œ. œ.

Œ

œ. œ>.

œ. œ.

œ.

œ.

r ≈ b œœ œœ ≈ Œ ≈ # œ œ . N œœ œœ .. œ. œ.

œœ . œ ..

œ œ. j #œ œ nœ œ. #œ œ > > >

œ.

. œ. œ # œœ œœ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ # œœ œœ .. # œœœ œœœ . . œ. œ. œ. œ. œ œ>. œ>. œ . œ . œ .. > > >

#œ. œ #œ. > 7œ >

œ. œ.

œ. œ.

œ #œ. œ. . #œ. F>

œœ . œ .. œ. œ.

œœ . œ .. œ. œ.


Temptativa 4

6 8

146

& œ. nœ. œ. #œ. œ #œ nœ

& ∑

146

? E

F

œ. œ.

4 & 4

[q = 90]

& 44 Ó

152

œ. œ.

Œ

?

œ.

œ.

Œ

œ.

œ #œ nœ #œ nœ œ bœ 6 œ 8 #œ nœ œ bœ œ bœ œ #œ nœ œ bœ 4

œ. œ.

68

œ. œ.

&

44 44

Ó

œœ .. œœ ˙˙

4 4

Ó

Œ

œœ .. N œœ

œœ œœ œœ

œœ

p . ? 44 Œ ‰ œr œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙ w œ ˙ > ∑

155

&

w p

Œ

& ˙˙ ..

155

Œ

N n œœ ..

œœ œœ

Œ ? œœœœœœœœœœœœŒ œ œœœœœœœœ œœœœ œœ œ # œ #œ œ ˙ œ œ œ œ œ > >

157

&

˙

œœœœœœœœœœ

œœ

œœœœ

3 8

f

œ œ aœ œ œ œ #œ

Nœ œ. œ œ Nœ œ œ œ œ œ 38 & œœ œœ f ? ≈œœœœœœœÓ œ 38 œœ œœ œœ .. œ b b œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙ > > 8

157

œœ œœ œœ n N œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ

œ aœ œ.

F [q.= 60]


Temptativa 4

160

&

œ œ

bœ Nœ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ œ & œ bœ Nœ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ > ‰. bœ ? b b œœ bœ œ> œ b œ b œ œ œ œ

160

(‰=e)

4 & 4

165

œ œ œ œ bœ œ bœ.

L’istesso tempo

p

& 44 b œ œ œ œ ggg b œœ gg œœ gg œœ gg œœ ggg ggg ggg ggg p g ? 44 gggg b œ ggggg œ gggg œ gggg œ ggg œ gg œ gg œ ggg œ gg b œ gg œ gg œ gg œ

165

& œ

170

& œ b œ N œπ ? œ . œœ œ. > > & œ.

176

j j œ œ b œ N œ- œ

œ bœ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ bœ œ ‰. ‰. bœ œ bœ œ b b œœ œœœ œ b œ œœ œ b œ œœ J J J >

ggg ggg ggg gg

œœ g œœ g ggg ggg g g œœ gggg œœ gggg œ gg œ ggg œ

& œ Nœ œ œ bœ # œœ œœœ J

œœ œœ œ

œ J

j œœ # œœ œ œ J

38 œ # œœ

bœ bœ œbœ

œ

œ œ

44

#œ œ

j œ b œN œ- œ

j œœ # œœ œ œ J

œ.

44

bœ J

œ

j œœ œ J

j j j N œ œ N œ œ N œ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ b œ N œ- œ œ

j œ œ.

œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œœ œ

Nœ Nœ J #œ œ Nœ œ.

38 j j œ b œN œ œ œ b œ N œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ # œœ > >> > >

176

? œ œœ

ggg b œœ ggg ggg b b œœ ggg b œ

œ 4 œ œ 4

œ œœ œœ œ œ

#œ. # œ n œ .. œ b œ œ # œ œ 3 #œ. R 8

œ r #œ œ œ J œœ œ R

170

œ œ œ œ

j œœ # œœ œ œ J

j œœ # œœ œœ œœ œ œ œ J J ∑

œœœœœœ œœœœœœ œœœ

#œ œ œ

p œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ > œ œ œ ‰ œ œ œ # œœ 9


Temptativa 4 182

&

j œ & . œ œ œ œ #œ œ œ œ > > > senza cresc.

182

? œœœ œ œ > 188

&

r œ œ bœ œ œ >

#œ œ œ #œ œ S pœ ˘œ œ

œ.

. . . . . . . . . . . . . . œ . b œ œœœœœœ œœœœœœ . œ. œ . œ œœœœœœ œœœœœœ œ. b œ œ œ œ. œ b œ. . . œ. œ. ∑ ∑ b œ œ œ œ œ œ b œ. œ. œ. . . S > . #œ œ

œ ˘œ œ œ œ œ

S # œ œ œ #œ œ

œ œ

˘œ œ

œ œ

œ.

œ ˘œ œ œ œ œ

œ #œ œ ƒ

œ œ

& œ œ œ pœ ƒ #œ nœ #œ œ nœ œ #œ Nœ #œ nœ ? œ #œ nœ #œ œ nœ œ #œ œ nœ # œ N œ # œ n œ # œ œ n œ œœ ## œœ NN œœ # œ #œ œ. œ. flz. 193 @ n œ@ œ œ œ œ@ N œ @ j 1 3 œ J & 8 ∑ 8 œ@N œ@ œ@ œ p 193 œ ˘œ œ œ ˘œ œ 1 bœ œ ∑ ∑ œ & œ œ œ œ œ œ 8 ∑ 38 œ#œ > p >œ b œ ? bœ 18 ∑ 38 #œœ b œ œ ∑ œ œ #œ nœ #œ nœ œ bœ œ œ #œ > bœ œ #œ nœ #œ nœ œ bœ 188

10

˘œ œ

œ œ nœ nœ

œ œ

œ@N œ@b œ@ œ@ ‰ œ. # œœ

œ. œ. œ. œœ œœ œœ ‰

Agost 2021catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG532


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.