MG522 La pastoreta (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH La pastoreta (Cançó tradicional catalana) per a cor mixt

Edicions la mà de guido


La pastoreta (cançó popular catalana)

° ## 2mf œ œ #œ œ œ#œ œ œ œ#œ œ œ & 4 œ œ#œ œ œ œ#œ œ q=90

Sopranos

Harm: Llorenç Balsach

opcionalment un quartet de sopranos

Què li do -na - rem a la pas - to - re - ta? Què li do-na - rem per a - nar_a ba mf

#2 & # 4 œ #œ

Contralts

dum dum dum mf

Tenors

## 2 ‰ #œ™ & 4 ‰ œ™ ‹ dum

? ## 42 ‰̇ #œ ™ ¢ mf

Baixos

dum

œ œ

.... dum

‰ œœ™™ ‰ dum

‰̇ œ ™

dum

#œ œ œ œ ‰ # œ ™

‰ #œ ™

œ̇ œ #œœ œœ ‰ œ™ ‰ #œ™

‰ œ™ ‰ #œ™

˙˙

‰̇ œ™ # œ œ nœ̇ œ œ œ

‰ œ™ ˙

˙˙

du - m dum dum du - m

du

m dum dum

du - m

l'acompanyament cantant dum, dom o dam (m al final a les blanques), excepte els trossos amb lletra

° & œ™ 8

llar?

‰ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ Jo li do-na - ri - a u-na

& Ϫ

‰ ‰

& ##œ™ œ™ ‹

‰ ‰ œ™ ‰ ‰#œ™

‰ bœœ ™ ‰ ™

? #œ œ œ #œ ‰˙ œ ™ ¢

‰̇ œ™

f

nœ ™

mf

què li do-na -rem

‰ bœ ™

ca-put - xe - ta

˙ b˙

i_a la mun-ta - nye - ta la fa - ria -a_a -

˙

##œœ œœ ˙

j œ #œ J

Ϫ

nœ̇j nœ ™ j j œ œ̇ œ™ J

œ #œ

a-

#œœ bœœ

a-

˙ a

-


° & œ™ ‰ œ#œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙

2

16

&

Ϫ

A la mun-ta - nye-ta no_hi ne - va ni_hi plo - u

‰ œ #œ

œ

nar.

¢

‰ œ̇ #œ & #œ™ œ™ ‰ ‹ nar. ?

œ̇

nœ œ #˙

œ

˙˙

#˙ ˙

˙˙

n˙˙

˙ ˙

˙

& nœ ™

24

mo - u

˙˙

œ #œ

œ ‰

& œ™ ‰ ‹ mo - u

tutti

‰ #˙ #œ ™

‰ ‰

° & œ œ œ œ œ o - les i mf pas - to

œ & œ ‹ pas - to ? #˙˙

Ϫ

30

& #œ œ

œ

œ œ

˙˙

plo - u

œ #œ œ

œ

œ

-

mf -

1.

Ϫ Ϫ

œ #œ

Ϫ

˙ ˙

œ #œ

˙

‰ ™™ ˙

flors

‰ ™™ ˙

ní.

##œœ œ ™ (eco)

œ ˙˙

œ̇

f

œ #œ a

U ˙ U ˙

la

ca. 1:36

˙

˙

˙

˙

˙

˙ ˙

Què li do-na - rem per a - nar ba - llar? tutti

™™ #˙ ‰

vi -

Que li do - na - rem

‰ ™™ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ

Què re - ta?

i

œ œ #œ œ #˙˙ ˙

nœ œ

œ #œ œ

˙

2.

re - ta?

re - ta?

‰̇ #œ ™

ro - ma - ní.

#œ œ

#œ ™

œ #œ

So - ta l'om - bre - ta, l'om - bre - ta, l'om - brí, f

tutti

mo - u

plo - u

mo - u

? #œ ™ ¢ œ™

œ

plo - u

nar.

° & œ™

¢

#˙˙

‰ #˙˙ œ™ ‰

i_a la ter-ra pla-na tot el vent ho

˙

˙

˙

U ˙ U ˙

Sabadell, novembre 2020

nar.

œ#œ œ œ œ œ œ œ #œ œ


ISBD(PM) La pastoreta [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (4 p.); 29 cm.

Primera edició: gener 2021 ISMN: 979069208-522-5 Dipòsit legal: B-1050-2021 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2021 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 lamadeguido@gmail.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell

MG522

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.