MG500 Epitafi de Seikilos (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Epitafi de Seikilos per a cor femení

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Epitafi de Seikilos [Música impresa] : per a cor femení / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

Versió per a cor femení o trio de solistes de l'epitafi de Seikilos

Primera edició: març 2020 ISMN: 979069208-500-3 Dipòsit legal: B-3433-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Epitafi de Seikilos Ὅσον ζῇς, φαίνου, µηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ· πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν, τὸ τέλος ὁ xρόνος ἀπαιτεῖ. Enlluerna mentre visquis i no t'afligeixis per res perquè la vida és curta i el temps et furta els anhels.

Aquest epitafi, anomenat de Seikilos, es va trobar gravat en un una làpida, prop d'Efes (Éfesos), un dels poblats jònics grecs (avui Turquia). Per damunt de la lletra hi ha una línia amb notació músical antiga. S'ha pogut transcriure amb força fidelitat, raó per la qual es considera la cançó més antiga que es coneix (entre el 200 aC i el 100 dC).


Ὅσον ζῇς, φαίνου, µηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ· πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν, τὸ τέλος ὁ xρόνος ἀπαιτεῖ.

q.=50

Soprano

Contralt

Epitafi de Seikilos

Llorenç Balsach (versió coral)

(h)

una mica rubato

6mf 8

O son dsis

Mezzo

Enlluerna mentre visquis i no t'afligeixis per res perquè la vida és curta i el temps et furta els anhels.

6 8

nu,

mi dén o los

si li

Pros o lí gon es

(opcionalment soprano solo fins el compàs 9)

6 8 (el text a sota les notes correspon a la pronunciació aproximada)

6

6 8

3 8 ti to

dsin,

to té los o jró nos a pe

tí.

O son dsis

3 8

6 8

3 8

6mf 8 O

son

nu,

dsis

12

mi

dén o los

si li

pú.

O son dsis

nu,

nu,

Pros o lí gon es

ti to

dsin,

si li

pú.

to té los o jró nos

mf

mi

dén o los

mi

dén

o

los

Pros o lí gon es

si

li

© 2020 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


3 17

a pe tí.

O son dsis

ti to dsin,

to té los o jró nos a pe

Pros

o

gon

nu,

tí.

es

ti

to

mi dén o los

si li pú.

dsin,

to

O son

los

dsis

23

Pros o lí gon es

o

jró

nos

ti to dsin,

to té los o jró nos a pe tí.

a

tí.

pe

nu,

mi

dén

o

los

O son dsis

si li

O

son

Pros o lí gon es

ti to

dsin,

si li

pú.

29

dsis

nu,

mi

dén o los

si li

pú.

O son dsis

nu,

nu,

mi

dén o los

mi

dén

o

los


4 34

to té los o jró nos

Pros o lí gon es

si

li

a pe

tí.

O son dsis

ti to

dsin,

to té los o jró nos

Pros

o

a pe

gon

nu,

tí.

es

ti

to

(h.) 39

mi

dén o

O

son

los

si

li

pú.

Pros o

dsis

dsin,

lí gon es

to

los

o

ti

to

dsin,

nu,

jró

nos

43

a

pe

ca. 2'

los

o

jró nos

a

dén

o

pe

tí. Sabadell, novembre 2019

to

mi

los

si

licatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG500


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.