MG492 La settimana enigmistica (Anna Bofill)

Page 1

ANNA

BOFILL LEVI LA SETTIMANA ENIGMISTICA per a orgue

Edicions la mà de guidoANNA

BOFILL LEVI LA SETTIMANA ENIGMISTICA per a orgue


ISBD(PM) La settimana enigmistica [Música impresa] : per a orgue / Música d’Anna Bofill Levi (n.1944). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018- 1 partitura (20 p.); 29 cm. -

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: novembre 2018 ISMN: 979069208-492-1 Dipòsit legal: B-27550-2018 Copyright de la música: © 2018 Anna Bofill Levi Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


La settimana enigmistica La vaig compondre al 1996 per en Bernat Bailbé, per a ser interpretada amb un orgue portatiu que només tenia un teclat i dues possibilitats de registres. Al 2010 va ser programada per un concert a l'esglèsia dels Franciscans del carrer Santaló de Barcelona per un orgue de dos teclats, orgue major i recitatiu. Per aquesta ocasió vaig fer una readaptació de l'obra i amb Bernat Bailbé vam decidir els seguents registres que indico com a ajuda : MD = mà dreta, mano derecha, mano destra ME = mà esquerra, mano izquierda, mano sinistra I = orgue major, órgano mayor, organo maggiore II = recitatiu, recitativo, recitativo Comp.1

- MD Bordó i quinta I - ME Violó 8 II - Ped. 16.8 (Pedal doblant el baix de la mà esquerra)

Comp. 21

- I - B.8 i Quinzena

Comp. 36 Comp. 50

II Trompeta - I - MD Bordó i Quinta

- II - ME Oboe Comp. 65

- I - B8 i Quinzena

Comp. 96

- I - MD - Tapadet - II - ME - V.8 i Fl.Oct.4 i Dissetena

Comp. 113 - II - V.8 i Fl.Oct4 i Expressió tencada Comp. 114 - II - Trompeta i Expressió tencada Comp. 126 - Cor de 8 i Ped 16 (doblant el baix) Comp. 144 - Dues mans sobre II - V8 i Fl. Oct4 i Dissetena Comp. 178 - I - Principal 8 i Restant 4 Comp. 186 - II - ME - V.8 i Fl. Oct.4 - I - MD - Principal i Restant + Plé Comp. 209 - I - MD - Principal i Restant + Plé + Trompeta -II - ME - V.8 i Fl. Oct. + Trompeta Comp. 239 - Les dues mans sobre I, Trpta. + Plé Comp 248 - II - ME - I - MD + Plé i Trompeta Comp. 278 - Cor de 8 Comentari: Els enigmes proposats volen provocar transgressions, altres mirades i altres escoltes i indagar sonoritats de l'orgue. L'obra està construida a partir de materials generats amb criteris d'atzar tanmateix tractats per a configurar formes geomètriques i a vegades amb l'aplicació d'isometries de caràcter clàssic. Nota adicional: Les alteracions valen només per a les notes que les porten, amb excepció de les que van lligades.


La settimana enigmistica Es una obra compuesta en el año 1996 para Bernat Balbé, para ser interpretada en un órgano portátil de un solo teclado y dos posibilidades de registros. Mas adelante en el 2010 fue programada para un concierto en la iglesia de los Franciscanos de la calle Santaló de Barcelona para un órgano de dos teclados, mayor y recitativo. En esta ocasión hice una readaptación de la obra con Bernat Bailbé en la que escogimos los registros que indico en la página anterior. Comentario: Los enigmas propuestos quieren provocar transgresiones, otras miradas y otras escuchas e indagar sonoridades del órgano. La obra está construida a partir de materiales generados con criterios de azar aunque tratados para configurar formas geométricas y a veces con la aplicación de isometrías de carácter clásico. Nota adicional: las alteraciones solo valen para las notas que las llevan, a excepción de las que están ligadas.

É un lavoro che scrissi nel 1996 per Bernat Bailbé, per essere suonato su un organo portativo che aveva soltanto una tastiera e due possibilitá di registrazioni. Nel 2010 fu programmato per un concerto nella chiesa dei Francescani di Barcellona, per un organo dotato di due tastiere, organo maggiore e recitativo. In questa occasione feci una riadattazione del brano con Bernat Bailbé per la quale vennero scelte delle registrazioni che ho indicato nella pagina precedente. Commentario: Gli enigmi proposti vogliono provocare trasgressioni, altri sguardi e altre forme di ascolto e ricercare sonoritá dell'organo. L'opera viene costruita con materiali generati con criteri di azzardo benqué trattati per configurare forme geometriche, e a volte pure con la applicazione di isometrie di carattere classico. Nota addizionale: le alterazioni valgono soltanto per le note che le portano eccetto in quelle legate.

Cette oeuvre a été composée en 1996 pour Bernat Bailbé, pour être jouée sur un orgue portatif d'un seul clavier et deux possibilitées de registres. En 2010 à l'occasion de sa programmation en un concert à l'église des Franciscains de Barcelone pour un orgue de deux claviers, orgue majeur et recitatif, j'ai fait une réadaptation de l'oeuvre avec Bernat Bailbé et on a établi des registres qui sont indiqués à la page précédente pour orientation. Commentaire: Les énigmes proposés veulent provoquer des transgressions, d'autres regards et d'autres formes d'écoute e retrouver des nouvelles sonorités de l'orgue. L'oeuvre est construite avec des materiaux générés avec des critères de hazard et dans certains cas j'utilise aussi les isometries de caractère classique. Note additionnelle: les altérations valent seulement pour les notes qui les portent à l'exception de celles qui sont liées. Anna Bofill Levi


La settimana enigmistica (dedicat a Bernat Bailbé)

& 68

Anna Bofill i Levi

MM q = c. 50 Andante

bœ œ bœ nœ œ J b œ œ # œJ œJ J œ œJ œJ # Jœ œ œJ œ # Jœ J J J œ J J J J J J

? 68 b b œœ ..

b n œœ œœœ ... .

b œœ ..

œœ ..

Pedale: Doppiare il basso

œ œ œ bœ bœ nœ J J J J J J

&

n # œœ œ ... œ.

? # œœ ... nb œ. 6

œ œ œ œ #œ J nœ J J J J J

# œœ ..

œœ .. b n œ .. œ . b œœ ..

bœ nœ b œ n œ J b œ œJ J J J J

b œœœ ...

œ b Jœ b œ n œ # œ œ b œ b Jœ Jœ Jœ œ J J œJ J J J J J # œ. b b œœœœ .... n n b œœ .. b œœœœ .... b œœ ..

. b nœ . n b b b œœœ œœ ... n n b œœ ...

œ bœ œ J œJ Jœ # Jœ J J

b b n œœ œœ ...

œœ . .

œ b Jœ œ b œ œ œ J J J J J

bœ n b b n œœ œ ... œœ ...

bœ œ bœ nœ œ bœ œ bœ J œJ œ Jœ Jœ œ œJ J # œJ J J n œJ J J œ œ œ J œ J œJ b Jœ œJ n Jœ # œJ œ & J J J J J J J ? b # œœœ ... n # œœ ... # œœ .. n œœ .. œœœ ... .. b œœœœ ... b œ b œ. œ # œ . b œœœ ... b b œœœœ .... # œ . . . œ œ . 11

j œ b œJ b œ n œJ œ & œ J J J ? b œœ .. œ.

b œœœ ...

16

œ

œ œ œ œ œ J J J b œJ J J

. œœœ ..

# œœ ..

œ œ j œ b Jœ Jœ J J œ J

# œœœœ ... n b n œœœœ ... . .

œ b œ jb œ n œ b œ J J œ J J J

. b b # b œœœœœ ....

œ œ bœ bœ nœ bœ œ bœ b œ œ Œ ‰ ≈ J ‰ Œ œ ≈ ≈ #œ ‰ œ Œ

n œœ ..

MM q = c 120 Come goccie di cristallo

&cœ ?c

21

&

? ‰ ≈œ Œ J œ bœ 26

≈œ‰ œ ≈ J ∑

œ #œ

≈œ ≈

bœ œ

≈ ≈ bœ bœ ≈ ‰ nœ œ bœ ≈ ∑

œ œJ b Jœ œ J J

b n n œœœœ ....

œ Jœ œ Jœ œ j J J J œ c

n b # œœ ... b n b n œœ œœœ ....

c

j̊ b œ Œ # œ n œ ≈ ≈ ≈ b œ ‰‰ J œ œ bœ œ œœ

≈ œJ Œ Ó ∑

Ó

œ ≈ j̊ ‰ ≈ œ ≈ bœ


La settimana enigmistica 6

&

? œŒ Ó œ

œ

31

Deciso

≈ j̊ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ J

&

? j̊ ‰ ≈ œ b œ . b œ bœ 36

≈ Jœ .

bœ bœ bœ # œ # œ œ J œ ≈ #œ ≈ œ Œ ‰ ≈  ‰ Œ ‰ J ≈ #œ ≈ bœ Œ bœ bœ ‰#œ ≈ œ ≈ bœ ∑

Ó

Ó

‰ b œ j̊ ≈ ‰ œ # œ ≈ b œj̊ ‰ b œ ≈ b œ b n œœ œ bœ b œ b œ œ bœ œ ‰ œ bœ. bœ œ. œ bœ. bœ ≈ œ. ≈ œJ . œ bœ bœ J Œ

≈Œ

b œ n œ ≈ j̊ ‰ b œ # œ œœ n œ j̊ ≈ ‰ & œ œ #œ bœ b œ b œ ? œ . œœ b œ b œ b œ ≈ œJ . bœ

bœ œ J ≈ ‰ œ #b œœ n œ ≈ b œj̊ ‰ b œ # œ œ n œ b œ bœ œ . œœ b œ b œ b œ ≈ œJ . bœ

bœ œ J ≈ ‰ œ #b œœ n œ ≈ b œj̊ ‰ b œ # œ œ n œ b œ bœ œ . œœ b œ b œ b œ ≈ œJ . bœ

bœ b œ n œ ≈ j̊ ‰ b œ # œ œœ n œ J ≈ ‰  & œ #œ bœ b œ b œ ? œ . œœ b œ b œ b œ ≈ Jœ . bœ

bœ œ J ≈ ‰ œ #b œœ n œ ≈ b œj̊ ‰ b œ # œ œ n œ b œ bœ œ . œœ b œ b œ b œ ≈ Jœ . bœ

bœ œ J ≈ ‰ œ #b œœ n œ ≈ b œj̊ ‰ b œ # œ œ n œ b œ bœ œ . œœ b œ b œ b œ ≈ Jœ . bœ

39

42

bœ b œ n œ ≈ j̊ ‰ b œ # œ œœ n œ b œJ ≈ ‰ b œ n œ ≈ j̊ ‰ b œ # œ œœ n œ b œ ‰ b œ n œ ≈ j̊ ‰ b œ # œ œœ n œ J ≈ ‰  œ #œ bœ &  œ #œ bœ b œ #œ bœ bœ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ ? œ . œœ b œ b œ b œ J ≈ ‰ Ó œ ≈ ‰ ≈Œ ‰ bœ 45

&

? 48

‰ bœ nœ Œ ≈ #œ ∑

œ

bw ∑

bœ ‰ œ œ bœ ≈ ≈ bœ ‰ ‰ œ œ bœ œ bœ œ J b œ b œ œ n œ œ n œ b b œœ n œ ∑


La settimana enigmistica 7

bœ ‰ ‰ œ œ bœ bœ ‰ ‰ œ œ bœ œ bœ bœ ‰ ‰ œ œ bœ œ bœ œ œ b œ bœ bœ œ œ œ b œ nœ œ bœ bœ œ œ œ b œ nœ œ bœ bœ œ œ œ b œ nœ œ œ ? œ bœ Œ ‰ bœ ≈ ≈ b b œœ œ ‰ ‰ bœ ≈ b b œœ œ ‰ ‰ bœ œ œ œ bœ J œ œ bœ œ œ bœ œ & 52

bœ ‰ ‰ œ œ bœ bœ ‰ ‰ œ œ bœ œ œ b œ œ œ œ b b œ bœbœ œ œ œ b œ nœ bœbœ œ œ œ b œ nœ œ b œ b œ œ œ œ œ b b œœ n œ œ œ bœ ? œ œ ≈ bœ ‰ ‰ b œ ≈ ‰ ‰ b œ ≈ b b œœ œ ‰ ‰ bœ œ œ œ œ œ bœ œ b b œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ & 55

bœ ‰ œ

‰œ

bœ ‰ œ

‰œ

bœ ‰ ‰ œ œ bœ bœ ‰ ‰ œ œ bœ œ œ b œ œ œ œ b b œ bœbœ œ œ œ b œ nœ bœbœ œ œ œ b œ nœ œ b œ b œ œ œ œ œ b b œœ n œ œ œ œ œ ? œ œ ≈ bœ œ ≈ bbœ œ œ bœ ‰ ‰ bœ œ ≈ bbœ œ œ bœ ‰ ‰ bœ œ œ œ bœ ‰ ‰ bœ œ b œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ & 58

j̊ ≈ & ≈ œ ‰ ‰ ≈ b œj̊ b œ ≈ œ œ œ bœ œ œ bœ ? œ œ ≈ bœ b œ œ œbœ ‰ ‰ bœ œ œ ≈ b œ œ bœ œ œ bœ 61

rallentando

œ

œœœ

Come cristallo

&Π? 65

#œ ‰

A tempo

&

∑ ∑

œ ≈ ‰ b Jœ b œ Œ Œ b œ

? ‰ ≈ œJ ≈ œ ‰ bœ  J œ b œ ‰ J 70

œ

œ œ b œ ‰ ‰ b œ œ ≈ œ œ ≈ b b œœ œ œ b œ ‰ ‰ ≈ œj̊ ≈ œj̊ ‰ b œ ≈ Ó œ œ œ

œ #œ ‰ J ‰ J ‰ ≈ j̊ bœ ∑

bœ ≈ b œj̊ ‰ # œ ‰ Œ Ó

œ œ œ œ œ bœ #œ ‰ bœ Ó ‰ ≈ J Œ ‰ ≈ J ≈ J ‰ Œ b œ ≈ ‰ J Œ œ ∑

∑ ≈ œj̊ ‰ œ ‰ ∑

Œ ‰ œ ≈ bœ ‰ Œ œ J

œ


La settimana enigmistica 8

&

? bœ 75

bœ Œ Œ ‰ ≈ J ∑

&

? œ ‰ ‰ Jœ ‰ ≈ b œ ‰ J œ 80

œ œ j J & ‰ ‰bœ œ bœ ?

85

œ

œ‰

bœ œ nœ Œ ≈ ‰ J

90

œ bœ œ ≈ Jœ ‰ ≈ Jœ Œ ≈ j̊ ‰ Œ ≈ œj̊ ‰ ‰ ≈ J ≈ œ ≈   œ ∑

96

100

œ

œ J ≈  ‰ ‰ œ Œ ≈ # Jœ ‰ ≈ œ œ Œ J œ ∑

j̊ Œ b œ ‰ ≈ œ ≈ b œj̊ ‰

œ œ ‰ j ≈ œ ≈ œ ‰ j ≈ # œ ≈ b œ Œ ‰ b Jœ Œ œ œ ‰ Œ œ œ bœ œ

U

bœ bœ Œ ≈ ≈ Œ ‰ ‰ œj # œ ‰ b œj œ b œ ≈ Œ n œ ≈ œ ‰ ≈ Jœ œ œ œ bœ #œ 

bœ œ œœ≈Œ ‰ ‰ ≈ j̊ ‰ ≈ J ≈ J ‰ Œ & œ œ ?Œ ≈ bœ ≈ œ ‰ œJ ≈ œ œ ‰ ≈ bœ bœ œ J bœ A tempo

w

rallentando

œ

œ & ‰ ≈ J

œ œ b œ n œ b œ œ Œ # œ ‰ œJ ‰ ≈ J ‰ ≈ J Œ ‰ bœ ‰ bœ ‰ J

bœ œ œ bœ b œ Jœ J J & ≈ J ‰ ≈  ‰ Ó ‰ ‰ J œ ‰ ≈  ?

Œ

œ

bœ ≈ œJ œ ‰ b œ ‰ ≈ J Œ ‰ ≈ j̊ Œ ‰ œj ‰  œ œ œ œ bœ œ Ó ≈Œ bœ œ

œ œ œ bœ œ ≈ J ≈ Ó

œ œ bœ bœ bœ œ n œ œ b œ ‰ œJ ≈ ‰ ≈ J ‰ ≈ J ‰ ≈ J ‰ œ Œ ‰ ‰ J Œ ≈ ≈ ‰ J ≈ j̊ ‰ ‰ bœ  bœ œ. œ. œ. Œ œ # œ ≈ bœ ≈ J ≈ j . ‰ ≈ j̊ ‰ ≈ b œj̊ ‰ j ‰ ≈ b œ Œ ‰ ≈ œj̊ Œ œ œ œ œ J

≈ œJ Œ  œ bœ.


La settimana enigmistica 9

Œ ‰ ≈ œj̊ ≈ œj̊ ‰ Œ # œ ‰ œ Œ

&œ Œ ? Œ #œ 104

&‰ jŒ bœ ?Œ œ 108

œŒ

‰ ≈ Jœ Œ Œ

#œ nœ

Ó

‰ œj ‰ ≈ œ Ó J

Ó

≈ j Œ ‰ œœ #œ bœ . ∑

œ ≈ b œj̊ ‰ ‰ Jœ Œ ‰ b œj # œj ‰ Œ ‰ j Œ Ó œ

≈ j̊ ‰ ≈ j̊ ‰ œ bœ

‰ j ≈ œ ≈ bœ œ œ

Œ

∑ ‰ jŒ Ó #œ

Œ

U wwwww

wwwww

≈ ˙. . .

j b œœœ b n œœ j n œ j b b œ b œ œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ œ b œœ ‰ œ b œ ‰ # œ ‰ ‰ # # œœ J ‰ b n œœ ‰ # # œœ ‰ # œœ n œ ‰ b œœ œœ nœ J# œ J J J

Come un lamento

& b œœ

b b œœœ

? 114

j # œœ b œœ b n œœ b n œœ # œœ b # œœœ # œœ n b n œœœ œœ # œœ # # œœ n n œœ # œ œ n œ # œ œ œ œ b œ n œ b œ b œ b œœœ ‰ b œœœ b b œœ b œ ‰ œ b ‰ ‰ b œ b œ b œ b œ ‰ ‰ b œ œ b œ n œ b œ n œ œ b œ b œ œ œ & # # œœœ n œ J J J J J ? ∑ ∑ ∑ 117

j b œ b n œœ b œœ & ‰ b œœ ‰ # œœ œ n # œœ #œ J ? ∑ 120

# œœ # œœ & # œœ # œœ ? 123

#œ ‰ # # œœœ J

j j # œœ j ‰ # œœ # œœ # b œœ # b œœ ‰ b b œœœ n œœœ ‰ b œj n b b œœœœ ‰ b # œœœœ ‰ b n œœ ‰ bœ n œ œ J J ∑ ∑

nœ ‰ bn # œœœ # ## œœœœ # œ J

j # œœ ‰ # œœj # # œœœ ‰ # # œœ œœ ‰ # # œœ J ∑

Œ

w # ## wwww


La settimana enigmistica 10

MM q = c. 50 Massiccio

& # # œœœ ... # # œœœ ... n b œœœ œœœ .. # # œœ ? b # œœœ ... œ . 126

Pedale: Doppiare il basso

130

j bœ. œ ≈ œ & b œœ b œœ ... ‰ b œ . ? # œœœ ≈ # œœ .. ‰ # # œœ .. J

b b œœ

# b # œœœ

135

j b œ b œ b œ & ‰ b œœ Œ b œœ ‰ b œœ J ? œ b œ b œ œœ b b œœœ ‰ n b œœœ J 139

? 144

MM q = c 120 Misterioso

Œ ‰ œj Œ Œ Ó #œ bœ

j ≈ b œœœ ...

‰ # # œœœ .. n b œœœ . b œ. œ ‰ b b œœ .. b œœ

œ .. ≈ b œœ . J

j œœ ‰ b b œœ ‰ n œœœ œœœ ‰ œœœ b b œœœ ‰ b b œœœ ... b œœ ‰ b œœj n œœ Œ œ œ œ œ œ œ # œ b œœœ # ˙˙˙ Œ J J œœ b œœ b œœ œœ œ œ œ. œ ‰ œ ‰ b Jœ œ ≈ b œ b œœ œœ ‰ œœ .. # œœœ ‰ # œœœ œœ Œ # œ b œ . # b # ˙˙˙ Œ J J ∑

Œ

‰ b œj Ó ≈ j̊ ‰ Œ œ

œ bœ œ ≈ j̊ ‰ œ Œ ‰ ≈ œj̊ ≈ œj̊ ‰ Œ ‰ ≈ b Jœ Œ  œ

œœ œ œ œ œ bœ j̊ œ J & Ó œ ≈ ‰ ‰ ≈ Jœ œ ‰ ≈  b œ b œ ≈ œ ≈ ≈ Œ bœ ? Ó ‰ œ œ œ b œ . Œ‰ J ≈ Œ ≈ ‰ Ó ‰ j‰ œj j̊ #œ œ 150

# b œœœ # b œœœ b # œœœ b # œœœ

j œœ ‰ # b œœ ‰ # n œœœ .. ‰ # n œœ œœœ ˙˙ .. œ œ #œ ˙. . œœœ # b # œœœ ‰ # n œœ œœ .. # n œœ œœ # b # ˙˙˙ ... œ œ. œ œ J

j œ b œœ ‰ ‰ b œœœ ... # # œœœ # œ œ œ ‰ # œœœ ... b b b œœœ

‰ b # œœœj œœœj ‰ b # œœœ # œœ œœ # œœ ‰n œ œ ‰ œ J J

‰ # œœœ ... œ. ‰ # œœ ..

‰ b # œœ .. b # œœ # œœœ # œ. # œ œ . ‰ # b # œœœ .. # # œœœ # œœ

j œœ n œ bœ . Œ œ œ œ œ . œ # œ n œœ # œœ # œœ # œœ . # œœ ‰ œœœ ... b œœœ # # œœ bœ œœ # œ . # # œœœ # b # œœœ n b œœœ ... n b œœœ ‰ b œœœ ... b # œœœ # b # œœœ Œ œ bœ J

bœ. & ‰ # œœ .. ? ‰ œ .. œ

&

j b œœœ # # œœœ .. # # œœœ ‰ . œ. # œœ ‰ ‰ # b # œœœ # œœ .. J

œ

œ ‰ œ ‰ ≈ J Ó

Ó œ ‰ œ Œ ≈ œJ ‰ ≈ œJ ‰ œ Œ  œ bœ ‰ J ≈ # œ ≈n œ ‰≈# œj̊Œ

bœ ≈ j̊‰‰b œ ≈œ≈ œ ‰ j ≈ ≈ n œ Œ œ J œ

≈ ≈ #œ nœ


La settimana enigmistica 11

œ

‰ ≈ ≈ ‰≈ b œj̊≈ # œ &Ó œœ œ ? Œ œ‰ Œ œ Œ œ bœ 155

œœ

œ ≈ J ≈ œj̊‰

bœ bœ œ bœ œ œ J œ ‰ Œ ‰  ≈ ≈ ≈ b œ ‰ ≈ b œ ≈ œ ≈≈ ≈ J œ œ œ. œ b œ ≈ bœ ≈ ‰ œ Œ œ‰ Œ ≈ j̊‰ Œ ‰ ≈ œ Œ #œ J bœ

œ

bœ œ œ bœ ≈ Œ ‰ Œ ‰ ≈ J ≈ J ‰ Œ & œ œ ?Œ ≈ bœ ≈ œ ‰ Jœ œ œ ‰ ≈ bœ #œ J bœ œ 160

∑ ∑

bœ œ œ œ œ j œ J ≈ J ‰bœ ‰ ≈  Œ ‰ ≈ j̊ Œ ‰ œ ‰ ≈J ≈ b œ œ  œ œ œ ‰ œ ≈‰ Ó bœ œ Ó Œ J J bœ œ

œ œ bœ bœ bœ œ b œ ‰ ‰ J Œ ≈ n œ ≈ ‰ J ≈ j̊ ‰ ‰ ≈ œ Œ Jœ œ œ J & ‰ ≈ J ‰ J ≈ ‰ ≈  ‰ ≈J ‰ ≈  ‰ œ Œ J bœ bœ œ œ œ ?Ó # œ ‰ Œ b ≈œ ‰ ≈ Jœ ‰ ≈ j̊ ‰ ‰ ≈ j̊ ‰ ≈ b œj̊ ‰ j ‰ ≈ b œ Œ ‰ ≈ œj̊ Œ œ b œ ‰ œ œ œ œ J œ

164

&œ Œ ? Œ #œ 168

Œ ‰ ≈ œj̊ ≈ œj̊‰ Œ # œ ‰ œ Œ

œ bœ Œ #œ nœ

‰ ≈ œJ Œ Œ

Ó &‰ j bœ œ ? Œ ‰ j ≈ j̊ ‰ ‰ œ Ó œ bœ J 172

178

‰ œj ‰ ≈ œ Ó J

≈ j̊ ‰ Œ ‰ œ œ #œ bœ ∑

Œ bœ ‰ jŒ Ó #œ œ

œ œ œœœ œ Ó œ œ & œœœœ œ ? œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ w œœœ œœœœ Leggero

molto rapido minima pressione

Ó

œœœœ

Ó

≈ j̊ ‰ ≈ j̊ ‰ œ bœ

Œ

‰ j ≈ œ ≈ bœ œ œ

‰ jŒ Ó #œ

≈ ˙. . .

œ œ œœœ œ Ó œ œ œœœœ œœœ œœœœœœœ œ œ œ œœ œœœœœœ w œœœ

Œ

U

w œœœœ

Ó


La settimana enigmistica 12

œ œ œœœ œ Ó œ œ & œœœœ œ ? œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ w œœœ œœœœ

œœœœ

œ œ œœœ œ Ó œ œ œœœœ œœœ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ w œœœ

Ó

182

MM q = c. 60 Maestoso

II bœ bœ ‰ œ nœ nœ œ ≈ œ. b œ ≈ #œ nœ nœ & J J 186

I

& ˙

˙

˙

˙

˙˙

& b b ww 191

j ≈ b Jœ . n œ ‰ œJ ≈ b œ .

#œ œbœ & ‰ b Jœ ≈ œ œ œ œ ≈

b ˙˙ .. ˙.

199

& www

œ & œ ‰ œ #œ œ bœ Œ 204

& bw

Ó

œœœ

b ˙˙

b ˙˙

˙

b ˙˙

˙

œ ≈ œ œ ≈ bœ œ nœ ≈ œ. J

b b ww

œ ˙ ≈ nœ œ œ ‰ J bw w

‰ ≈ bœ nœ bœ Œ œ www

Ÿ œ œ Œ ‰ ≈ œ œ œ Œ #œ Œ ≈ œ œ œ œ b ww

#œ ‰ ≈ œ œ œ œ ≈ J ≈ œ #œ œ œ ˙

b b ˙˙ n b ˙˙

ww

# ww

˙ ˙

# ˙˙

&

‰ œJ Œ b œ ‰ œj œ œ ≈ b œ ‰ œ b œ œ . J

œ nœ œ œ œ Ó

b n ˙˙

Ó

Ÿm bœ Œ ˙ ‰ b œJ œ Œ ‰ # Jœ

b ˙˙

œbœ œ œ bœ Œ ‰ œ œ ≈ & & b ˙˙

œœ . ≈ Jœ œ ‰ ≈œ

œœ˙ œ & ≈œ œ ‰ ≈

195

≈ œ ‰ bœ œ œ œ ˙ J

œœœœ

b b ˙˙

ww

Œ ‰ œJ ≈ b œ œ œ œ

b b ˙˙

# # ˙˙˙

U

w

wwww

?


La settimana enigmistica 13

MM q = c 120 Intenso, con brio

& œ bœ ‰ œ #œ œ ≈ œ #œ nœ œ ≈ ? œ bœ bœ bœ b œ b œ œ œ b œ # b œœ b œ œ b œ œ 209

bœ œ œ # œ œ ≈ J ‰ & ? bœ 211

&

? 213

œ

œ #œ œ

bœ ‰ J

œ #œ

œ ≈ œ œ ≈ Œ

œ #œ

œ bœ nœ bœ bœ ≈ bœ œ bœ nœ œ bœ œ œ b œ b œœ œ # œ n œ b œ n œ

nœ œ œ

œ

bœ œ

œ ≈ J ≈ b Jœ ‰ 

œ

œ

œ ≈ b œœ œ n œ b œ b œ n œ b œ œ n œ bœ bœ #œ œ nœ bœ œ #œ œ b œ n œ œœ œ œ œ b œ n œ œ # œ n œ œ œ b b œœ b œ œ

bœ nœ ≈ bœ

œ

œ

œ

≈ œj̊ b œ

œ ≈

‰ #œ œ œ

œ

œ œ ≈ œ œ bœ œ œ œ b œ œ n œœ b œ œ œ bœ ≈ œ # œœ œ b œ # œ œœ œ œ œ œ œ b œ #œ nœ bœ #œ œ bœ nœ

œ # œ ≈ ≈ j̊ ‰ & ≈ #œ œ œ #œ œ

œ œ œ œ bœ nœ œ b œ œ œ œ #œ ≈ œ nœ ≈ œ bœ œ œ

? b œœ bœ bœ nœ bœ nœ bœ b œ bœ œ œ # œ œ œœ œ # œ œ n œœ b œ # b œœ n œ œ œœ b œ œ b œœ n œ ≈ # œœ œ n œ œ œ 215

&

≈ œ ≈ œ œ ≈ ≈ ≈ bœ nœ ≈ œj̊ ‰ ‰ œ œ nœ #œ #œ œ œ #œ

œ b œ ≈ Jœ ‰ 

? #œ nœ bœ œ œ # œ # œ œ n œ œ œ n œœ b œ œ ≈ œœ œ b œ œœ n œ # œ œ œ œ œ œ # œœ b œ œ œ œ bœ 217

œ œ #œ nœ #œ #œ œ #œ œ œ ≈ ‰ & ≈

œ J

œ ≈ J ‰

œ

œ

œ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈

? bœ œ ≈ œ nœ bœ # œ œ œ n œ b œ œ b œ œœ n œ b œ n œ b œ œ ≈ œ b œ œ œ œ œ # n œœ b œ œ n œ b œ œ b œ # œ n œ b œ œ #œ 219


La settimana enigmistica 14

& ‰ ? 221

œ #œ

œ ‰

≈ bœ nœ #œ bœ

œ

≈ œ œ œ #œ œ œ ≈ ≈ ≈ ≈ œ #œ œ œ œ

œ # œœ œ œ œ n œœ b œ œ b œ b œœ œ b œ b œ n b œœ b œ n œ # œ # œ # œ n œ # œ # # œœ # œ n œ ≈ # œ n œ œ œ n b œœ œ b œ œ

& #œ #œ œ œ ‰

œ #œ ‰

œ œ n œ ≈ J ‰

#œ œ

œ

œ ≈ œ œ ‰

œ ‰

œ J ≈ 

? bœ œ œ nœ œ n œœ œ b œ n b œœ b œ ≈ b œœ œ b œ n b œœ b œ œ n œ n œ œ œ œ b œ œ b œ œ œ #œ bœ bœ #œ #œ nœ bœ œ 223

&

? 225

œ

Œ

≈ œ ‰ œ #œ

≈ ≈

œ

œ ≈ Jœ ‰ 

‰ #œ œ bœ

œ ‰

b œœ # œ œ # œ n œ # œ b œ ≈ b œœ b œ œ # œ n œœ n œ n œ b œ œœ œ b œ œ b œœ œ œ b œ # œœ # œ b œ n œ # b œœ œ b œ ≈

œ œ ≈ #œ œ ≈ #œ ≈ ‰ &

œ J

œ J

œ œ

bœ J

œ

œ

œ œ

œ nœ

œ œ #œ Œ

? bœ œ #œ bœ œ œ b œ b n œœ b œ œ œœ # œ n œ œ bœ ≈ œ œ bœ nœ œ bœ œ œœ #œ œ œ œ œ bœ œ n œ #œ bœ bœ bœ 227

&‰

œ #œ nœ

? œœ b œ n œ 229

&‰ ?œ 231

œ J

œ

≈ bœ nœ œ ≈

œ #œ

≈ œ

b œ œ # œ œœ n œ œ œ # œœ n œ # œ ≈ b œ b œ n œ œ œ n œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ n œ #œ œ nœ œb œ œ œ

≈ œ œ ‰ #œ œ œ

œ bœ nœ œ

œ œ œ # œ œ ≈ ≈ œ ≈

œ œ œ œ œ œ n œ œ # œ # œ n œ b œ ≈ b œœ b œ n œ œ b œ b œ n œ œ œ œ # œ b œ n œœ œ œ # œ # œ œ n œ œ ≈


La settimana enigmistica 15

j Œ œ ≈ œ #œ œ œ #œ ≈ ≈ ≈ œ œ ≈ ‰ ‰ œ Œ œ œ œ œ nœ ? bœ œ b œ n œ b œ œ œ b œ œ ≈ # n œœ œ œ œ b œ bœ œ nœ #œ nœ b œ b œ œ b œ b œ n œ #œ nœ œ œ œ #œ nœ œ œ bœ œ & 233

œ

œ & ‰

Œ

œ

œ

œ

bœ œ œ œ ≈

≈ Jœ ‰ 

œ

?œ œ n œ b œ n œ ≈ b œœ b œ n œ œ n # œœ œ b œ b œ œ bœ n œ b œ œ # œ œ # œœ n œ n œ œ œ #œ bœ #œ #œ œ b œ nœ œ b œ œ 235

& ≈ ? 237

œ

#œ nœ

bœ nœ

b œœ b œ b œ n œ b œœ œ b œ

≈ #œ ≈

œ

≈ #œ

U w

œ

˙

w

MM q = c. 60 Dolce - un pó chiuso

œ

≈ ‰ œ bœ ‰ ≈ #œ ≈ œ œbœ ‰ ≈ bœ œ Œ ‰ ≈ ‰≈ ≈ ≈ ≈ œœ œ #œ bœ œ œ œ œ n œj̊ b œ œ œ # œ œ œ œ ≈ n œ œ # œ bœ b œ œ ? œœ ∑ ∑ ∑ Ó œœ‰ Œ & 239

&

Ó

j̊ Œ œ # œ ≈ œ œ b œ œ œ ≈ œ ≈ ≈ b œ ≈ œ ‰≈ # Jœ ≈ œ ‰≈ b œ ≈ œ œ bœ n œb œ# œ œ 

? ‰ # œ n œ œ ≈ # œ b œ ≈ œ ‰≈ b œ œ b œ œ œ ‰ Œ Ó J 243

MM q = c 120 Forte - pieno - robusto

& œ bœ ‰ œ #œ œ ≈ œ #œ nœ œ ≈ ? œ bœ bœ bœ b œ b œ œ œ b œ # b œœ b œ œ b œ œ 248

bœ ‰ J

rallentando

≈ œ ≈ Œ œ #œ œ œ œ

w

œ #œ

œ bœ nœ bœ bœ ≈ bœ œ bœ nœ œ bœ œ œ b œ b œœ # œ n œ n œ b œ n œ


La settimana enigmistica 16

œ bœ œ œ#œ œ nœ œ œ ≈ ‰ ‰

bœ œ œ # œ œ ≈ J ‰ & ? bœ 250

œ nœ bœ ≈ J ≈ Jœ ‰ 

œ œ #œ

bœnœ ≈bœ

œ œ‰ œ

œ ≈ b œœ œ n œ b œ b œ n œ b œ œ n œ œ œb œ bœbœ #œ œ nœ œ # œ œ b œ n œ b œœ œ œ b œ œœ œ œ œ œ œ œ ≈ b œœ œ # œœ œ# œ b œ œ œ b œ œ # œ n œ œ œb b œœ b œ

j̊b œ ‰ ≈ œ &

œ≈

‰ œ ≈ # œ œ œ œ # œ ≈ ≈ j̊ ‰ œ œ #œ œ

œb œ n œ œ œ œ bœ œ œ œ # œ œ ≈ œ ≈ œb œ œ œ

? œ œb œ n œb œ œ b œ b œ n œ œb œ n œ ≈ b œ b œœ n œ bœ ≈ œ œ # œ œ œ œ # œ n œ b œ # œ œ œ b œ b œ œ # œ œ œœ # œ œ n œœ b œ # b œœ n œ œ œ b œ œ b œœ n œ # œœ œ n œ œ 253

&

≈ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ ≈ n œ b œ ‰ œ ≈ œj̊ ‰ ‰ œ b œ ≈ Jœ ‰ nœ #œ  #œ œ #œ #œ

#œ œ #œ œ œ œ#œnœ#œ œ ≈ ≈ ‰

œ J

? #œnœ bœ #œ œ nœœ œ œ n œ b œ # œ ≈ œœ b œ œ b œ œœ n œ # œ œ œ œ œ # # œœ b œ # œ œ b b œœ œ œ œ # n œœ œ b œ ≈ œœ n œ b œ œ b n œœ b œ # œ n œ œ bœ œ œ #œ 256

nœ & ≈ J ‰

œ

œ

œ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈

œ #œ

≈ bœ nœ #œ bœ

œ ‰

œ

? #œ œ #œ nœ bœ bœ œ nœ bœ bœ ≈ # œœ œ œ n œœ b œ œ b œ b œ œ b œ b œ n b œœ b œ n œ b œ œ œ nœ œ œ œ #œ bœ bœ œ #œ 259

# œn œ ‰ & ≈ œ œ œ # œ œ œ ≈ ≈ œ# œ ≈ œ œ ≈ œ # œ# œ œ œ ‰

œn œ ≈ Jœ ‰ ≈

œ #œ œ œ œ J ≈ œ ≈ œ œ‰ ‰ ≈ 

? # œœ# œn œ# œ # œ ≈ n œ bœ n œb œ nœ œ œ b œ bœ # œ# œn œ # œ n œ œ n b œœœb œ œ # œb œ œ b œ œ b œ# œn n œœb œ# œ n œn œb œ ≈ b œœ b œ œ n œ b œ n œn œ œ œ œ b œœœb œ œ 261

&

? 264

#œ œ

Œ

œ #œ œ œ œœ # œ œ # œ ≈ ‰ ≈ j̊ ≈ œ b œ ‰ œ ≈ n Jœ ‰ œ‰ ≈ ≈ ≈ ‰ J ≈ ≈ œ #œ œ nœ #œ #œ 

b œœ # œ œ # œ n œb œ b œ ≈ b œœb œ œ # œ n œœ n œ n œ b œ œœ œ b œ œ b œœ œ œ b œ# n œœn œ b œ n œ # œœ œ b œ ≈ œœb œ œ # œ œœ b œ œ b œb n œœb œ œ œ n œœ # œ n œ œ


œ œ nœ œ bœ œ œ#œ Œ ≈ & ‰ J

nœ #œ œ

bœ ‰ Jœ ≈ ≈ œ œ ≈ b œ n œ œ ≈ ≈ œ b œ œ n œ# œ

? bœ œœ bœ ≈ œ œ b œ n œ b œ œœb œ n œ b b œœ n œ b œ # œ œœ n œ œ œ # œœ n œ # œ ≈ b œ b œ n œ œ n œœb œ œ œ œ b œ œ n œ œ b œ b œ œb œ n œ# œb œ b œb œ # œ œ œ #œ œ n œ œ nœ 267

& ‰ Jœ

œ

≈œœ‰ ≈ #œ œ œ

œ bœ nœ œ

œ œ œ # œ n œ ‰ œ≈ ≈ ≈

œ œœ

j œ Œ

≈ ≈ œœ≈ ‰

?œ œ œ œ # œ # œœ n œ b œ ≈ b œœ b œ n œ œ b œœ œ b œ œ œœ œ # œ b œ n œœ œ n œ œ b œ # œ œ œ n œœ b œ œ ≈ #b œœ œ œ b œ n b œœ œ œ œ b b œœ n œ b œ œ n œ œ œ œ 270

œ

œ ≈ œ #œ œ œ #œ ≈ œ ‰

œ

œ

œ

Œ & œ ‰ œ Œ ? bœ nœ bœ œ œ bœ nœ bœ nœ nœ œ # œœ # œ n œ ≈ # œ # œ n œ b œ n # œœ b œ n œ œ œ # œ b œ # œ # œ œ œ b œ n œ œ b œ œ ≈ œ 273

bœ nœ œ œ & ≈

≈ b Jœ ‰ 

œ

#œ nœ

#œ œ bœ nœ #œ œ ≈

w

? œ b œ b œ n œ œ n # œœ œ b œ n œ b b œœ œ # œ œ # œœ n œ n œ œ b œœ b œ b œ n œ b œ œ b œ ≈ ˙ 275

MM q = c. 50 Brillante ma non impastato

ww & www

w

? www ww

278

w www & ww ww ? 282

www & www # ww ? 287

w w

ww ∑

rallentando

wwww www wwwww

wwwww ww

w # # # ww b # ww

w w w

∑ ww b www

wwww w

∑ ww # wwwww

U

#w ∑

∑ (dur apross. 18')


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG492


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.