MG482 Concertino (Gerard López Boada)

Page 1

GERARD

LÓPEZ BOADA Concertino per a saxòfon contralt i orquestra

Edicions la mà de guidoGERARD

LÓPEZ BOADA Concertino per a saxòfon contralt i orquestra


ISBD(PM) Concertino [Música impresa] : per a saxòfon contralt i orquestra / Música de: Gerard López Boada - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018 - 1 partitura (78 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juny 2018 ISMN: 979069208-482-2 Dipòsit legal: B-18016-2018 Copyright de la música: © 2018 Gerard López Boada Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


I

Flute

&

Oboe

&

Clarinet in B b

Horn in F

Trumpet in B b

Trombone

Timpani

. œ- . c b œJ œJ ˙ > F a2

c œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ . . . . b œ. œ. œ. œ. F a2 # # c n œ. œ œ. > J J ˙ & F

œ. œ œ. >˙ J J

œ. >œ œ œ J

b œœ. œœ. œœ. œœ. b œœ œœ œœ. œœ. . . œ. œ œ. > J J ˙

b œœ œœ b œœ. œœ. . . œ. >œ œ. J J

# c

# & # c

&

œ. b œ. b œ. œ.

?

c

?

c w p

p

œ. œ.

a2

œ. b œ.

w

œ. œ J

b œ. >œ bœ œ J

˘œ œ J‰Œ f

œ. œ ˙ J ˙

j œœ œœ œœ. œœ. b œœ. œœ. œœ. œœ. œ ‰ Œ œ . .  f > . . œ œ̆ nœ œ J‰Œ J J ˙ f

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. F j> j œ. œ œ. n œj œ œj ˙ . > . f

b œ.

w

œ.

œ.

œ.

œ. œj ‰ Œ  f œ̆ J‰Œ ƒ

‰Œ œ. b œ. b œj f >œ ˙ J‰Œ  f

c

c

## & # c

Percussion 1

Percussion 2

Alto Saxophone

q= 132

caixa



&

Violin II

&

Viola

B

c œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œj ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f F j‰ Œ c œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ . . . . . . . . b œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ b œ. œ. œ. œ. . . . . . .  . . . . F f .œ œ. œ. œ. b œ. . . . . . . . œ œ œ b œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ̆J ‰ Œ c

?

c

?

c

Violoncello

Double Bass

œ. b œ. b œ. œ.

F

∑ œ. œ.

œ. b œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. F b œ.

œ.

3

œ.

œ.

œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . œ. œ. . .

œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ p. . . . . . . .

œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. . . . . p w >

f œ. œ̆ J‰Œ f

‰Œ œ. b œ. b œj  f

w p

∑ œ Œ  œ Œ 

>  ‰Œ J f

Violin I

F

œ Œ  p œ Œ  p ∑

œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. . . . . p œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. . . . . p œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p œ œ. . . œ. œ

œ. œ. œ. œ.

œ œ. . p . œ. œ p

© Copyright 2018 Gerard López Boada. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

œ. œ. œ. œ.


7

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ Œ . . . . œ. œ. . . . . . . œ. œ. . . . . . . . . . . . .

#

.

# & #

.

?

.

?

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

# # # œ. œ& J F

B b Tpt.

Tbn.

&

7

Timp.

7

graciós

œ- œ œ œ # œ œ. œ J J

œ. œ J

œ- ˙ J

#œ > F œ nœ > F

∑ . ∑

œ- œ œ œ # œ œ. œ J J

œ- œ J

bœ > F

  p

&

> œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ . . . .

Vln. II

&

Vla.

B

œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ . . . . >

D.B.

? ?

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

4

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. b œ > œ.

∑ œ.

nœ œ. œ.

‰ n œj

œ.

‰ j bœ

‰ bœ bœ J .

bœ ‰ J

‰ œj n œœ œ .

bœ >

j ‰ bœ œ

∑ > 

F

Œ

 ∑

. > œ œ œ # œ œ œ. œ f

Vln. I

7

Vc.

# œ & # œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ. œœ. œœ œœ œœ œœ Œ . . . . œ. œ. . . . . . . œ. œ. . . . . . . . . . . . . 7

Hn.

œ. œ. >œ

b œ. ‰ œj œ. F œ. F

‰ jb œ œ .

j b œ. ‰ œ œ . F œ. F

œ. F

‰ b œJ b œ . ‰ b œJ b œ .

‰ œj ‰ j œ ‰ j bœ ‰ b Jœ ‰ b Jœ


Fl.

&

Ob.

&

# & #

12

B b Cl.

12

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& &

? ?

# ##

b œ.

Perc. 1

Perc. 2

j œœ ‰ b œœ b n œœ . .

b œ. ‰ œ J b œ.

. # # # œ œ. >œ &

j . ‰ bœ b œ œ.

Vln. II

&

Vla.

B

‰ j œ. œ b œ.

? ?

j b œ. ‰ œ œ . b œ. ‰ œ J b œ. b œ. ‰ œ b œ J .

œœ

# œœ

∑ œ

˙ nœ

## œœ

œ ˙

œ

œ

## œœ

œ œ

∑ ∑

‰ b Jœ

w π

œœ

œ. n œ. >œ

&

˙

j ‰œ œ

Vln. I

D.B.

# ˙œ π

˙

œœ . p

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ . . . . . . .

œ œœœ œœœ œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. . . p ∑ ∑ œ. Œ p

w

12

Vc.

‰ j œ

∑ >  Œ

12

A. Sx.

π

‰ j œ œ.

12

Timp.

# ˙œ

.j œœ J ‰Œ p

œ Œ p

  ∑ ∑

œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ #œ œ #œ #œ œ œ nœ œ nœ œ bœ œ œ œ œ- œ- œ œ # œ œ n œ œ # œ œ # œ # œ œ # œ œJ. J œ p F

‰ b Jœ # ˙ π ‰ œj œ π ‰ œj œ π œ ‰ b Jœ π ‰ b Jœ œ π

˙

œ

œ

œ œ

˙

œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

5

œ œ

œ œ

œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. . . p

œ. p œ.

p œ.

œ. œ. œ. œ œ œ. œ. . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

p œ. . œ. œ p

œ. œ. œ. œ.


&

Ob.

&

œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . œ. œ. . .

B b Cl.

Fl.

16

# œœ œœ # œœ œœ œ œ œœ œœ # œœ œœ # œœ œœ œ œ Œ . . . . # œ. œ. . . . . . . # œ. œ. F

# & # œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ # œœ œœ # œœ . . . . œ. œ. . . . . . F 16 # ∑ &

œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ Œ œ. # œ œ œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ œ . . . . ∑

.

.

?

.

?

Perc. 1

Perc. 2

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

##

16

Timp.

# # # œ. œ- œ- ˙ & J J 16

A. Sx.

# œ. œ J f

∑ . ∑

œ- œ œ # œ n œ # œ. œ J J

D.B.

‰ œj œ.

‰ # œj

œ.

j j ‰ œ œ. ‰œ œ.

‰ jœ œ .

œ ‰ J

n œ. œ

j j ‰ n œœ œœ ‰ b œœ œ . œ.

j ‰ # œœ # œœ .

> 

F

Œ

œ n œ. n œ. >œ œ- œ ‹ œ œ # œ J più f

> 

j ‰ œœ

∑ Œ

 ∑

n œ. n œ. >œ

œ. . >œ #œ

œ. # œ. >œ

‰ b œj œ ‰ œj . œ.

‰ jœ œ .

‰ j #œ

œ. f

‰ œj œ. ‰ œj œ.

‰ jœ œ .

‰ œj

B

œ. œ.

‰ œj b œ ‰ j œ # œ. .

œ. f

Vla.

?

n œ.

œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ >

œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. # œ. œ. # œ. . . F œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. F œ. œ.

‰ œj

&

œ. œ. . œ. œ

‰ # œj # œ.

Vln. II

# œ. # œ. F . # œ. # œ F

. ‰ œj œ. ‰ b œj œ

œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # œ œ œ. œ. . . . . F

?

  p

b œ.

&

Vc.

nœ bœ > F > bœ F

> œ. œ. # œ. œ. # œ œ b œ . .

Vln. I

16

nœ > F

œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. # œ.

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. # œ. œ. >œ

# œ. # œ. . # œ. # œ

> # œ. b œ # œ.

6

> bœ

f

b œ. f

œ. f

‰ œj b œ ‰ œj # œ . .

‰ œj ‰ œj œ. œ.

‰ œj œ .

‰ jœ œ .

‰ # œj

‰ œj


Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

21

˙˙ F

# & # ˙˙ f #

œœ œœ ˙˙

˙˙

œ œ ˙ œ œ ˙

˙ ˙ ∑

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& &

##

21

Timp.

w F

# # œ œ œ œJ œ œ J ˙ & # ˙

œ œ ˙

Vln. II

&

˙

œ œ ˙

˙

Vla.

B

˙

œ œ ˙

˙

Vc.

D.B.

?

˙ ˙

œ œ w œ œ w

œ œ ˙ œ œ ˙

˙ ˙

Œ

œ œ ˙ œ œ ˙

˙˙

Œ

œœ Œ p œ Œ œp

˙ f w p

œ œ ˙ ˙

plats

œ p

˙ ˙

œ œ-

Œ

œœ Œ -

Œ

œ Œ œ-

&

œ F

œ œ

Œ

œ Œ > p >œ Œ p

œ œ-

∑ Œ

œ

Œ

œ

Œ

∑ xilòfon

œœ -

w

˙

>  Œ 

Œ œ

œœ -

∑ œ

œ

œ œ

œœ

Œ

œ Œ >

œ >

Œ

œ

Œ

Œ œ

Œ

œ # œ œ # œ œ. ‰ n œ œ œ # œ n œ. ‰ œ # œ œ œ œ. ‰ n œ œ œ œ n >œ œ. J J J f œ >œ œ œ œ œ œ Jœ œJ œ œ œ œ œ ‰ >œ Œ œ œ œ œ Œ œ J œœ œ Œ > > f p

&

?

a2

w œ œ w ˙ > p f œ œ ˙. œ œ œ œ j œ œ œ œ œ ‰ Œ  œ f

Vln. I

21

˙ ˙ f

21

A. Sx.

œœœ œœ œ œ œ œ œ J J f ˙ ˙ f

21

a2

˙

F ˙ F

œ œ œ œ

˙

˙

˙

˙

˙

œ œ w

˙ F

œ œ ˙

F

Πpizz

œ F ˙ 7

pizz

œ F

œ >

> œ Œ

Œ œ

Œ

Œ œ

Œ

œ œ

>œ Œ

>œ


Fl.

Ob.

B b Cl.

&

27

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

Œ

& & &

## #

# & # ?

27

Œ

œœ -

Œ

œ œ-

Œ

œœ œ œ-

Œ Œ

œœ -

Œ

œ œ-

œœ -

Œ

Œ

œ œ-

Œ

∑ Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

?

Perc. 1

Perc. 2

&

27

Timp.

> bw F

w

w >

œ

œ

œ

?

œ

Œ

?

œ

Œ

œ

œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

œ

bœ F

Œ

b œœ più f œœ più f

∑ Œ

b œœ-

Œ

Œ

nœ œ-

Œ

œœ-

b ˙˙˙n˙

œbœ

w ∑

Œ

∑ œ

Œ

Œ bœ ∑

˙

Œ

œ

œœ œ

œ

œ

Œ

bœ f

Œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œœ

œ

œ

Œ

Œ bœ

Œ

Œ

Œ bœ

Œ

œ

n œ œ œ # œ œJ. n œ œ œ # œ n œ. # # # œ # œ œ œ œ. n œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. n œ n œJ. ‰ n œ œ œ œ >œ œ. œ œ œ # œ œ # œ œ J ‰ ‰ ‰ ‰ n œ ‰ J & J J n œ œ. > più f 27 >˙ >œ > >˙ > œ Œ Œ Œ œ Œ Œ b œ Œ œ & œ > più f > b >˙ œ Œ Œ b œ Œ Œ ˙ & Œ œ Œ œ œ œ > > > > più f >˙ >œ bœ >˙ >œ > > b œ œ B Œ Œ Œ Œ œ Œ Œ più f 27

A. Sx.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

œ œ

Œ Œ

œ

arco

Œ

arco

f

8


31

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

# & # 31

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& &

? ?

31

Timp.

# ##

b w> #w F

w w

# ww > F

ww

#w > F

w

w w > F

w > F

a2

œ # œ œ # œ œ. n œ # œ œ # œ n œ. J ‰ J ‰ ƒ

j ‰ œ # œ. f j #œ ‰ œ. f

w w

Perc. 1

Perc. 2

&

j œ ‰ # œ.

œ >œ œ œ >

œ # œ œ # œ œ. ‰ n œ # œ œ # œ n œ. ‰ J J ƒ

a2

> ˙ ƒ

w ∑

œ œ >

j ‰ œœ.

w > ƒ

œœ >

w > ƒ Œ

plats

˙ >

caixa

>  f

>  F

> 

Œ

œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ ### n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ  #œ & ƒ ƒ 31 œ # œ œ # œ œJ. n œ # œ œ # œ n œ. J ‰ ‰ & w w > ƒ œ # œ œ # œ œJ. n œ # œ œ # œ n œ. J ‰ ‰ & # w> w ƒ 31

A. Sx.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

w >

w

w >

w

w >

w

# œ. ƒ > ˙ ƒ > ˙ ƒ

9

œ.

œ. œ. œ.

˙ > ˙ >

œ.

œ. œ.


34

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

> . > . # œ # œ œ œ œJ ‰ n œ œ œ œ b œ œ b ww F

w w

ww > F

ww

w > F

w

j œ ‰ œ œ. œ >

# j & # #œ ‰ œ œ. œ > 34 # w &

?

Perc. 2

Œ

&

34

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

bw > F

∑ > 

Œ

w bw > F

> 

∑ 34

Vln. I

œ œ >

˙ >

˙ >

?

Perc. 1

A. Sx.

j œ ‰ œ.

œ œ >

# . . & # # œ ‹ œ œ œ œJ ‰ # œ œ œ œ n œ œ >

34

Timp.

j œ ‰ # œ.

? ?

###

> . . # œ # œ œ œ œJ ‰ n œ œ œ œ b œ œ > . . # œ # œ œ œ œJ n œ œ œ œ b œ œ ‰ œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

˙ >

˙ >

˙ >

˙ >

w w

∑ w

nœ nœ œ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ nœ œ œ bœ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ f w > F

w

w> F

w

bw > F

w

œ. œ. b w > F

w

bw > F

w 10


37

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

w w

ww > f

ww

# & # w nw > f 37 # w & >f &

? ?

37

Timp.

w> w f

Perc. 1

Perc. 2

##

ƒ

ww > ƒ

w w w ∑

bw > f w

π

w> w

w w ∑

w w > ƒ w> ƒ a2 œ. >œ J ƒ

w > ƒ w p

œœœœœœœœœœœ ### n œ œ œ n œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ n œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ & più f ƒ 37

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

∑ ∑

37

A. Sx.

>œ ˙ J

? ?

w > f

w

w > ƒ

w > f

w

w> ƒ

bw > f

w

bw > f

w

bw >f

w

w > ƒ w > ƒ w > ƒ 11


40

Fl.

&

w w

Ob.

&

ww

B b Cl.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

?

˙ 

Perc. 1

Perc. 2

40

Timp.

&

40

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

>œ >œ J‰J‰ f

40

A. Sx.

>œ ˙ J

w

?

? ?

>    ‰ J f

œ. # # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ. w w w w w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ Œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. . . . . p

w

> # # œ. œ J &

œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ Œ œœ . . . . . . œ. œ. . . . . . . . . . . . . p . . . . . .

# & # ww 40

Hn.

.

.

.

œ. œ œ- œ œ œ # œ œ. œ œ- ˙ J J J J F graciós

œ >

#œ > F œ nœ > F

∑ . ∑

œ. œ œ- œ œ œ # œ œ. œ œ- œ J J J J

bœ > F

  p œ œ œ #œ

> œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ . . . . p œ. œ. p œ. œ.

p

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ > œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ

œ. œ. p . œ. œ p

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. . œ. œ 12

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. . œ. œ

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. . œ. œ

œ. b œ > œ.

bœ >


Fl.

&

Ob.

&

# & #

45

B b Cl.

B b Tpt.

Tbn.

#

‰ n œj

&

? ?

œ.

Perc. 1

Perc. 2

>  Œ

F

. > # # # œ œ. œ & f 45

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

45

A. Sx.

œ.

‰ b œ b œ ‰ b œJ b œ. ‰ œ ‰ b œJ œ. J . J b œ.

45

Timp.

π

‰ j ‰ j ‰ j œ œ. œ b œ b œ. j j ## n œ j œ b œj n œ œ ‰ ‰ b œ ‰ ‰ œœ n œ œ œœ œ b œ & œ. œ . . . 45

Hn.

# ˙œ

>  Œ

# ˙œ π

œ

œ. œ. >œ

œ. n œ. >œ

œœ

# œœ

˙ nœ

## œœ

œœ

∑ œ

œ ˙

œ

## œœ

œ œ

∑ w

∑ œ. œ. >œ

˙ ∑

w π

œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ #œ œ #œ #œ œ œ nœ œ nœ œ bœ œ œ œ œ nœ œ #œ œ #œ #œ œ #œ p

j b œ. ‰ œj œ. ‰ œj œ ‰ b œ b œ. ‰ b œJ # ˙ . F π ‰ jb œ ‰ j ‰ j ‰ œj œ . b œ œ œ œ. œ . π j b œ. ‰ œ œ ‰ b œj b œ ‰ œj œ ‰ œj œ . . . π F bœ œ b œ b œ ‰ b œJ b œ. ‰ œ ‰ ‰ J œ. J . J b œ. π F b œ b œ ‰ b œJ b œ. ‰ œ ‰ ‰ b œJ œ œ. J . J b œ. π F œ. F

˙

˙

œ

œ

œ œ

˙

œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

13

œ

œ

œ

œ


.j œœ J‰Œ p

49

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& ? ?

##

œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ # œ œ # œ œ œ œ # œœ œ # œ œ # œ œ Œ œ. œ. œ. . . œ. œ. œ. œ. œ. . # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. # œ. œ. F ∑

.

.

.

œ. Œ p

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

# # # œ. œ- œ- œ œ œ # œ œ. œ- œ- ˙ & J J J J F 49

# œ. œ J f

. ∑

œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # œ œ œ. œ. . . . . . . F p

Vln. II

&

Vla.

B

œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. # œ. œ. # œ. . . . . F œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. F p œ. # œ. œ œ œ œ œ œ p . . . œ. . . . # œ. F . œ. œ. . œ. œ. # œ. # œ. œ œ œ. œ. p F

Vc.

D.B.

? ?

nœ bœ > F > bœ F

  p

∑ ∑ n œ.

‰ œj b œ .

‰ j œ

œ.

j ‰ œ œ.

j ‰ œ

n œ. œ

j ‰ n œœ œœ .

j ‰ b œœ

> 

F

Œ

 ∑

œ n œ. n œ. >œ n œ. >œ œ- œ ‹ œ œ # œ n œ. J più f > b œ. ‰ j œ. ‰ b œj œ. œ. # œ. œ. # œ œ b œ œ . . f

œ- œ œ # œ n œ # œ. œ J J

&

œ. p œ.

nœ > F

Vln. I

49

# œœ œœ # œœ œœ œ œ œœ œœ # œœ œœ # œœ œœ œ œ Œ . . . . # œ. œ. . . . . . . # œ. œ. F

œ Œ p

œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ . . . . . . œ. œ. . . p . . . . . .

# & # œœ œœ œœ œœ œ . . . . œ. p 49 # ∑ &

49

Timp.

œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ > œ. # œ. œ. œ. œ. # œ.

œ.

# œ.

œ.

14

œ. œ. œ. œ. # œ. œ. >œ

# œ. # œ. . # œ. # œ

> # œ. b œ # œ.

> bœ

œ. f

b œ. f œ. f

œ. f

‰ b œj œ .

‰ œj

‰ œj œ.

‰ œj

‰ œj b œ .

‰ œj œ.

‰ œj

‰ œj


&

&

# & #

54

Fl.

Ob.

B b Cl.

54

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

# & # ?

# œ. œ œ. œ.

?

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

‰ # œj

‰ jœ œ .

j ‰ # œœ # œœ .

Œ

. > 54 # # # œ # œ. œ & & &

Vla.

B

D.B.

# ˙˙ F

# œœ # œœ ˙ # ˙˙ #˙

#˙ ˙ f

? ?

œ. œ. # œ. œ. œ.

œ #œ œ œ #œ œ J J w ƒ œ #œ œ œ #œ œ w J J f

a2

œ œ # œ # œ # ˙˙ # ˙˙ ∑

j ‰ œœ

œ ‰ J

∑ w F

∑ 

Vln. II

Vc.

œ œ #˙ #˙

∑ > 

54

Vln. I

#˙ f

‰ œj œ.

54

Timp.

a2

œ. # œ. >œ

‰ # œj # œ. ‰ jœ œ . ‰ œj œ . ‰ jœ œ . ‰ jœ œ .

‰ œj # ˙ ‰ j ˙ #œ ‰ # œj ˙

#œ œ œ œ #˙ #œ œ œ œ #œ #œ œ #œ

#œ #œ

˙

#œ #œ œ œ #œ œ œ #œ #œ œ

œ #œ #˙ #˙

‰ œj #˙

#œ œ

w

‰ œj #˙

#œ œ

w

# ˙˙ F

# œœ # œœ ˙ # ˙˙ #˙

w p

> 

#œ œ œ œ œ œ J J ˙

œ œ # œ # œ # ˙˙ # ˙˙

˙ f

#˙ ˙ f

F

∑ ˙

˙

Œ 

œ #œ #œ œ #œ œ œ #œ œ J J w f 5 œ # œ # œ œ # œ œ Jœ # œ Jœ w f 5

˙ f

#˙ f #˙ f 15

œ #œ #˙ #˙

œ #œ #˙ #˙

#œ œ

w

#œ œ

w


&

w

# & #

Œ #œ œ #œ f

Œ #œ œ #œ F

w

59

Fl.

Ob.

B b Cl.

&

59

Hn.

&

#

# & #

?

1.

F

œ #œ œ œ #œ

1.

œ œ

œ

œ #˙

#˙.

w

?

Perc. 1

Perc. 2

B b Tpt.

Tbn.

59

Timp.

# # #œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙. & # 59

A. Sx.

59

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

expres.

F

Œ

3

3

#˙ p

œ œ

w

˙.

˙ p

#œ œ

œ

œ #œ #œ

#œ p

w p

w p

#œ #˙

œ #œ #˙ w

#œ #œ œ œ #œ œ JJ Œ J J œJ # œ œ ˙ J

œ #œ œ œ œ #œ #œ J ˙. J

˙

#œ #œ #œ œ #œ

œ #œ œ œ #œ œ œ F

œ

˙

œ

#w

˙

˙ w

#w

16

#œ #œ #˙. F

˙

˙ F

˙

˙

#w F

F

œ #œ

œ #˙

w ˙

˙

w #˙


Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w ˙

65

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

&

p

& # & # # ˙˙ p 65 # &

∑ # # ˙˙

# ˙˙

# ˙˙

˙ p

˙

# & #

?

# œœ F

?

Perc. 1

Perc. 2

65

Timp.

65

A. Sx.

&

65

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

###

w F

n ˙˙ F

˙

œœ œœ

n ww

˙

bw

#œ œ #œ œ œ #œ œ œ p3

f

∑ #œ œ bw

a2

Œ 

Tbn.

œ #˙

B b Tpt.

3

œ #œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ 3 3 F3

˙

˙

˙

œ

#œ #œ

œ #œ

#œ œ

Œ

œ

œ

#˙.

œ

œ #œ #œ F

œ

˙

#œ #œ

#˙ F

œ

#œ #œ œ ˙.

˙. F

w

#w

w

w

w F

F

˙

œ #˙ #w w

17

nœ œ œ œ œ œ œ œ f

b˙ f œ f

#œ œ bw f ˙

f

w f

3

œ œ

b˙.

œ

˙

˙

˙ œ b˙

œ bœ bœ bœ ˙

bw bw


Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

˙

# & # 71

&

71

f

œ

#

n ˙˙ p

b ˙˙

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Tbn.

71

Timp.

71

A. Sx.

&

71

###

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ?

Vc.

D.B.

?

˙

bœ œ

œ

œ bœ

∑ #˙ w œ

˙ p

a2

3 ƒ expres.

œ œ #œ #œ œ œ œ œ ƒ expres. 3

#˙ #œ

œ

œ

w p

w

w f

œ #˙ p

bw

˙

w

œ œ

bw

˙

˙

>  f #˙ œ #œ #œ œ #œ œ # œ # œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ f p ∑

b˙.

Œ 

œ f

˙. p

˙ p

œ

œ

w p

#w p

œ

œ

œ

˙

w

18

œœ

#˙ ˙

œ #œ f

# œ œ œ œ œ œ # œœ œ # œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ ww œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. . . . . . . . . F p w ∑ ∑ F

nœ œ œ œ œ nœ œ ˙ n œ œ œ œ nœ

F

# ww

# & #

B b Tpt.

#œ œ #œ œ œ œ œ œ

Œ  

#œ œ #œ œ œ œ œ œ

˙

3 ƒ expres.

#œ œ #œ œ œ œ œ œ ƒ expres. #œ œ ˙ 3

f

#˙ f

w f

œ œ


w

76

Fl.

Ob.

B b Cl.

&

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

œ #œ œ œ œ #œ #œ J J

w

w

œ # œœ œ

# w˙

˙

˙ >

˙

3

# & # # œœ # œœ # œœ # œœ &

w

3

&

76

œ #œ œ œ œ #œ #œ J J

# #˙

# & # # ww ?

w

# œœ

w

œ œ

w w

#w w

#w

w

Perc. 1

Perc. 2

Timp.

76

A. Sx.

&

76

Vln. I

&

###

œ #œ #œ œ œ œ œ ˙ ‰

œ #œ œ œ œ #œ #œ J J

w

3

œ # œ œ œ œ # œ # œJ J

w

Vln. II

&

w

Vla.

B

œ

œ #œ #œ

˙

?

˙

w

w

#w

w

Vc.

D.B.

?

w

# ˙˙ p

# œœ # œœ

‹œ #œ #˙ p

#˙ p

# œœ

˙ ˙

œ #œ

˙

# œœ

w

∑ #˙

œ œ #œ œ #œ ˙ #œ

˙ F

#œ #œ

#˙. F

#œ #œ #œ #œ F

#w

#˙ F #˙ F 19

‹œ œ ‰ # œ œ œ # œ # œ œ # œ # œJ J f

3

?

76

œ #œ

˙

œ

˙

œ #œ

˙

˙


Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w w p

81

Fl.

&

Ob.

&

# & #

B b Cl.

81

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

œ. π

# & # #œ œ. π ? w π ?

81

Timp.

#

Perc. 1

Perc. 2

œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œœ. œœ. œœ. # œœ.

œœ .

œœ œœ . .

# œœ. œœ.

œœ œœ # # œœ. œœ. œœ. œœ. . .

œ. œ. œ.

w π

œ. œ. p

œ. œ. # œ.

œ.

œ. œ.

œœ . p

œœ .

œœ œœ # œœ. . .

œœ .

œœ œœ . .

œ.

œ.

œ. œ. œ.

œ.

œ. œ.

œœ .

œœ .

œœ œœ # œœ. . .

œœ .

œœ œœ . .

w

w

w

w

œ # œ œ # œ œ. # # # œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ ‹ œ œ. J ‰ J ‰ & p f 81

A. Sx.

81

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

j # œ. p j œ. p

œœ-

j œ. # œ p -

j j œ. # œ. œj j œ. œ. # œj j œ. œ. # œ-

j œ.

j j œ. # œ. # œ-

j œ. # œ -

j j œ. # œ. œ-

j j œ. # œ. œj œ. # Jœ. œ-

œ. # Jœ. œJ

j j œ. œ. œ >

j j œ. œ. œ > œ. œj J . #œ >

w π

w

> w

w π

w

> w

20

j j œ. # œ. œ >

j œ.

j . œ. Jœ

œ. J

j j œ. œ. >œ œ >

j œ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ. J ‰Œ p

84

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

# & # # œœ œœ œœ œœ . . . . 84

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

œœ œœ . .

œ. œ. œ. œ. # œ. œ.

# & # # œœ œœ œœ œœ . . . . ? ?

84

Timp.

œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

œœ œœ . .

œ. œ. œ. ‰ Œ J p œœ œœ œœj ‰ Œ . . . p

w

œ Œ p

Perc. 2

A. Sx.

## œ nœ œ nœ #œ œ œ #œ & # œ œ œ #œ n œ œ. > &

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

j œ. # œ >

j # œ. œ > j œ. œ > w > w >

.

.

.

œ. Œ p

Vln. I

j j œ. œ. œ > j j œ. œ. œ > j œ. # œJ. œ >

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ Œ . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . œ. œ. œ. œ. p

Perc. 1

84

œ. œ. œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ Œ . . œ œ œ œ œ œ . . œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . œ. œ. . . . . . . œ. œ. p . . . . . .

w

84

graciós œ. œ œ- œ œ œ # œ œ. œ œ- ˙ J J J J F

#œ > F œ nœ > F

∑ . ∑

œ. œ œ- œ œ œ # œ œ. œ œ- œ J J J J

bœ > F

  p œ œ œ #œ

> j œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ . . . . p

j œ. œ. œ. œ. œ. p œ. œ. œ. œ. œ. J p œ. œ. p . œ. œ p

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ >

. . . . . . . . . . . . . > œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ. œ.

œ. œ. . œ. œ 21

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. . œ. œ

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. . œ. œ

œ. b œ > œ.

bœ >


Fl.

&

Ob.

&

# & #

89

B b Cl.

B b Tpt.

Tbn.

#

‰ n œj

&

? ?

œ.

Perc. 1

Perc. 2

>  Œ

F

. > # # # œ œ. œ & f 89

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

89

A. Sx.

œ.

‰ b œ b œ ‰ b œJ b œ. ‰ œ ‰ b œJ œ. J . J b œ.

89

Timp.

π

‰ j ‰ j ‰ j œ œ. œ b œ b œ. j j ## n œ j œ b œj n œ œ ‰ ‰ b œ ‰ ‰ œœ n œ œ œœ œ b œ & œ. œ . . . 89

Hn.

# ˙œ

>  Œ

# ˙œ π

œ

œ. œ. >œ

œ. n œ. >œ

œœ

# œœ

˙ nœ

## œœ

œœ

∑ œ

œ ˙

œ

## œœ

œ œ

∑ w

∑ œ. œ. >œ

˙ ∑

w π

œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ #œ œ #œ #œ œ œ nœ œ nœ œ bœ œ œ œ œ nœ œ #œ œ #œ #œ œ #œ

p

j b œ. ‰ œj œ. ‰ œj œ ‰ b œ b œ. ‰ b œJ # ˙ . F π ‰ jb œ ‰ j ‰ j ‰ œj œ . b œ œ œ œ. œ . π j b œ. ‰ œ œ ‰ b œj b œ ‰ œj œ ‰ œj œ . . . F π bœ œ b œ b œ ‰ b œJ b œ. ‰ œ ‰ ‰ J œ. J . J b œ. π F b œ b œ ‰ b œJ b œ. ‰ œ ‰ ‰ b œJ œ œ. J . J b œ. π F œ. F

˙

˙

œ

œ

œ œ

˙

œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

22

œ

œ

œ

œ


.j œœ ‰ J Œ p

93

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& ? ?

##

œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ # œ œ # œ œ œ œ # œœ œ # œ œ # œ œ Œ œ. œ. œ. . . œ. œ. œ. œ. œ. . # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. # œ. œ. F ∑

.

.

.

œ. Œ p

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

# # # œ. œ- œ- œ œ œ # œ œ. œ- œ- ˙ & J J J J F 93

93

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

# œ. œ J f

œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. # œ. œ. # œ. . . . . F œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. F p œ. # œ. œ œ œ œ œ œ p . . . œ. . . . # œ. F . œ. œ. . œ. œ. # œ. # œ. œ œ œ. œ. F p

nœ > F

∑ . ∑

œ- œ œ # œ n œ # œ. œ J J

nœ bœ > F > bœ F

  p

∑ ∑ n œ.

‰ œj b œ .

‰ j œ

œ.

j ‰ œ œ.

j ‰ œ

n œ. œ

j ‰ n œœ œœ .

j ‰ b œœ

> 

F

Œ

œ n œ. n œ. >œ œ- œ ‹ œ œ # œ J più f

 ∑ n œ. n œ. >œ

> œ. œ. # œ. œ. # œ œ b œ . .

b œ.

‰ œj œ.

‰ b œj

œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ >

œ. f

‰ b œj œ .

‰ œj

‰ œj œ.

‰ œj

œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # œ œ œ. œ. . . . . . . F p œ. p œ.

# œœ œœ # œœ œœ œ œ œœ œœ # œœ œœ # œœ œœ œ œ Œ . . . . # œ. œ. . . . . . . # œ. œ. F

œ Œ p

œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ . . . . . . œ. œ. . . p . . . . . .

# & # œœ œœ œœ œœ œ œ . . p . . . 93 # ∑ &

93

Timp.

œ. # œ. œ. œ. œ. # œ.

œ.

# œ.

œ.

23

œ. œ. œ. œ. # œ. œ. >œ

# œ. # œ. . # œ. # œ

> # œ. b œ # œ.

> bœ

f

b œ. f œ. f œ. f

‰ œj b œ .

‰ œj œ.

‰ œj

‰ œj


Fl.

&

Ob.

&

# & #

98

B b Cl.

98

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

# & # ?

# œ. œ œ. œ.

?

Perc. 1

Perc. 2

 &

98

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

˙

œœœœ œ œ œ

˙˙ F

œœ œœ

˙˙

˙˙

œ œ œ œ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

˙

˙

˙ ˙ f

‰ # œj ˙ F

‰ jœ œ .

F ‰ œj ˙

j ‰ # œœ # œœ .

j ‰ œœ

Œ

& & B

? ?

. > # # # œ # œ. œ œ. œ. # œ. œ. œ.

p

œ œ

‰ # œj # œ. ‰ jœ œ . ‰ œj œ . ‰ jœ œ . ‰ jœ œ .

‰ j ˙ #œ F ‰ # œj ˙ F

‰ œj ˙ F ‰ œj ˙ F

œ œ œ bœ œ œ œ

b ˙˙

b œœ œœ b ˙˙

b ˙˙

n˙ ˙

œ œ œ nœ

n˙ ˙

b˙ ˙

œ œ b˙

˙

f

f

più

f

più

w

più

w

˙

˙

Œ

f

œ œ

>  Œ  F ∑

w  >  Œ  F

œ œ œ œ n œ œ œ œJ œ œJ n˙ f b˙

œ œ

w

œ œ

˙

˙

œ œ

˙

˙

œ œ

w

più

œ œ

w

˙

più

˙

più

più

˙

più

24

f f f f f

œ

œ bœ bw

F

>  Œ  p

œœœ œœ œ J J ˙

‰ œj ˙ F

œ œ b˙

più f

 p

∑ ∑

œ. # œ. >œ

œ b˙

∑ œ œ

˙

∑ 98

A. Sx.

œ œ

F

∑ > 

˙

‰ œj œ.

98

Timp.

a2

œ

œ œ bw œ bœ b˙

˙

bœ œ

˙

˙

œ bœ bw œ bœ bw

nœ nœ œ œ œ nœ œ œ

œ nœ œ


103

Fl.

Ob.

B b Cl.

& & &

103

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& &

?

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

Vln. I

bœ œ œ > > > œ > ∑

œ. >œ >œ œ œ œ # œ œ. >œ >œ œ œ œ # œ J J J J

œ. J˙ >

œ. >œ œ. >˙ J J

œ. >œ >œ œ œ œ # œ œ. >œ >œ œ œ œ œ J J J J

a2 œ. >œ >œ œ œ œ # œ œ. >œ >œ œ œ œ œ >œ > > # œ J J J œ œœ n œœ b œœ œ œœ œœ n œœ J > > > > > ƒ

n œ. >œ œ. >˙ J J ƒ

œ. >œ œ. > J J˙

a2

œ. œ. F œ. œœ. œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

F

œœ. œœ. œ. œœ. œœ. œœ. œ. œœ. œœ. œœ. œ. œœ. œœ. œœ. œ œ œ

w

w

w > ƒ w

w

?

w >

> > > >    

> > > >    









>  Œ 

>  Œ 

>  Œ 

> >  

b˙ >

˙ >

b˙ >

˙ >

> > > œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > . . . . . . . . . . . . . . . . ƒ

bœ bœ > >

˙ >

bœ œ œ œ > > > >

w

f

f >   Œ  f # œ. . >œ œ > . 103 # # # œ J œ Jœ & ƒ 103 >˙ > b˙ & f &

Vla.

B

D.B.

##

œ œ > > n >œ b >œ f

nœ bœ bœ œ > > > >

œ. >œ œ. > ˙ J J

w

Vln. II

Vc.

#

bœ œ œ œ > > > > f

œ. >˙ J

bw > f w

103

Timp.

# #a2

Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > #w w b œ. œ J ƒ a2 >˙ b œ. >œ b ˙ ˙ b˙ b ˙˙ J ˙˙ > > ƒ > f

? ?

b˙ > f >œ > œ f

bw > f bw > f

w

w

> >  

> >  

> >  

Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w w # œ. œ. >œ œ >œ œ. w J J

œ > >œ b >œ b >œ >œ >œ b >œ > bœ

w

w >

w

w >

œ œ > > >œ b >œ œ. œ. œ. œ. ƒ >œ >œ >œ > bœ œ œ œ œ . . . . ƒ w w

25

w > ƒ

w > ƒ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. w w


Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w

109

Fl.

Ob.

B b Cl.

& & &

B b Tpt.

Tbn.

œ. ## œ #

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ > p # . . . . . . . . . . . . . . . . & # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ > p >œ w> w ? 109

Hn.

w>

œ. J p w> œ. J p .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J p

&

F

w

?

w

Perc. 1

               

Perc. 2

> 

109

Timp.

œ. >œ ## & # J  109

A. Sx.

> 

>œ œ œ œ # œ œ. >œ J J

> 

> 

> 

>œ œ J

Œ

>œ œ

>œ J

œ

œ

œ

œ œ

nœ nœ

œ œ

œ œ

>œ œ J œ >

#œ >

n œœ >

œœ >

#œ > >œ œ

>œ

>œ

b >œ

>œ > bœ

> œ

œ

œ

œ

œ

œ

 p

œ bœ > >

œ >

œ >

œ >

œ >

? ?

w>

>œ

w

F

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ‰œ‰ ƒ

ƒ œ œ #œ nœ nœ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ > F œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ > F >œ w> w F >œ

 œ  ‰œ  œ œ ‰ œ œ  œ  ‰œ ƒ   œ‰ œ ƒ   œ‰ ƒ œ

‰‰

œ >

Vla.

œ ‰œ‰ J

ƒ

œ >

B

œ œ J

‰‰

nœ nœ œ œ # œ œ œ œ œ #œ nœ nœ f

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ > F

œ

œ >

&

D.B.

> 

>œ œ

œ

œ >

&

Vln. II

Vc.

> 

>œ

@

>œ J

œ >

109

Vln. I

> 

œ p

>œ

œ

œ @

bœ @

œ >

œ > >œ

26

œ > >œ >œ

œ >

> #œ

> # >œ œ

œ > œ > >œ

>œ

b >œ

>œ > bœ

> œ

>œ

b >œ

>œ > bœ

> œ

  œ‰ ƒ  œ‰ ƒ  œ‰ ƒ  œ‰ ƒ  œ‰ ƒ

 œ  

œ 

œ 

œ 

œ 

œ

‰ ‰ ‰ ‰ ‰


II

 60

c

c

# & # c

# c

# & # c

?

c

?

c

Percussion 1

c

Percussion 2

c

Flute

&

Oboe

&

Clarinet in B b

Horn in F

Trumpet in B b

Trombone

Timpani

&

# # n œ . n Jœ œ œ b œ n ˙ & # c p molto expressivo dolce e flexibile

Alto Saxophone

œ bœ œ nœ nœ œ nœ bœ bœ œ nœ œ n˙.

Œ

bœ. œ n˙ J

œ. nœ b˙ J

nœ b˙ nœ p

Violin I

&

c

Violin II

&

c

Viola

B

c

?

c

?

c

Violoncello

Double Bass


Fl.

&

Ob.

&

# & #

8

B b Cl.

8

Hn.

&

#

Œ œ œœ œœ œœ Œ œ œœ œœ œœ Œ œ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ Œ œ œœ œœ œœ œ œ . . œ . . œ . . . . π . .

# & #

?

˙ π

Œ œ œœ œœ œœ œ . .

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

?

Perc. 1

Perc. 2

B b Tpt.

Tbn.

8

Timp.

## & # b˙

˙

8

A. Sx.

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

8

Vc.

D.B.

?

 p

triangle

˙

œ J ˙

œ. p

œ ˙ J

œ.

œ Œ œ œ œ œ œ œ J œ œJ ˙

Œ œœœ œ Œ œœœ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œœœ œ . . . . . . . . π . .

Œ œœ œ œ . .

˙ π ˙

Œ œœœ œ Œ œœœ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œœœ œ . . . . . . . . . . π

π œ

pizz

π

Œ œœ œ œ . .

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

Œ 

œ

Œ 

œ

Œ

28

œ

Œ

œ

Œ 

œ

Œ


. . . . Œ œœœ œ Œ œœœ œ Œ œœœ œ Œ œœ Œ œœ œ œ œ. œ.

15

Fl.

&

Ob.

&

# & #

B b Cl.

15

Hn.

B b Tpt.

& &

?

# # # 1.

˙ p

w p

˙

˙

˙

˙

˙ w

w

a tempo

poco rit

Œ œ œ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ œœ . . . . π . .

Œ œ œœ œœ œœ œ . .

˙

˙

˙

˙

˙ π

˙

˙

˙

˙

?

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

# # # œ . œJ ˙ & F

Tbn.

15

Timp.

15

15

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

œ . œJ ˙

œœ ˙

œœ˙

Œ œœœ œ Œ œœœ œ Œ œœœ œ . . . . p . . Œ

˙ p

˙ p

œœœ œ p . .

Œ

œ œ œ. œ.

Œ

œ œ œ. œ.

Œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

œ Œ œ Œ

œ Œ œ Œ

œ . œJ ˙

Œ œœœ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ . . . . π . .

˙

œ Œ œ Œ p

œ . œJ ˙ p

˙

œ

Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ œ œ œ. œ. . . π . . ˙ π ˙

˙ ˙

Œ

œ

29

Œ

π œ

π

Œ

œœ˙

œœ

Œ œœœ œ . . Œ œœœ œ . .

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

œ

Œ

Œ 


Œ œœœ œ œ œ œ. œ.

22

Fl.

Ob.

B b Cl.

& &

# & #

22

Hn.

&

#

# & #

˙

. . Œ œœ œœ œœ œœ

œ œ œœ. œœ. Œ œœ

Œ

˙

˙

˙

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Tbn.

22

Timp.

22

A. Sx.

&

###

œ.

w

Vln. I

&

Œ œœœ œ . .

Vln. II

&

Œ

Vla.

B

22

Vc.

D.B.

Œ

F

œ ˙ J

w

˙

> w

F

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

?

˙

˙

˙

˙

?

œ Œ 

œ Œ

œ

˙ œ Œ

∑ ∑

w > F

œ

f

œ œ œj œ œ œ p expressivo

bw π

w

Œ

w> F > w F

w

#w ∏

w > F

w

œ > F

30

∑ ∑

w ∏

#w ∏

w

# œ œ œj œ œ p expressivo

1.

w

Œ

œ œ œj œ œ p expressivo

>  F

bw π bw π

arco

#œ œ

1.

# w π possibile



œ œ ˙

# œ œ œj œ œ # œ p expressivo

&

1.

w

 π

œ ˙ J

a tempo

w

plat suspès

œ.

œ Œ

?

ww

poco rit

œœ œœ œ.œ œœ ww > F

w F

œ œ œ. œ.

Œ

F

Œ œœ œ œ Œ œœ œœ œ.œ œ.œ œ œ œ. œ. π

B b Tpt.

œœ œœ œœ. >œœ

rubato

˙. > p

#œ œ


Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

# & # 28

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

# & # ? ?

28

Timp.

#œ œ #œ #œ œ nœ #œ #œ

œ

j œ œ #œ œ œ #œ

œ #œ œ œ

œ

j #œ œ œ œ œ #œ œ œ

#œ œ œ œ œ #œ #œ

œ

j œ

28

œ œ #œ œ œ #œ œ #œ

œ œ œ

#œ œ

œ

j œ

œœœ œ

#œ œ

œ

œ

œ

œ

#œ #œ

œ

j œ

j œ

˙.

w

w

˙.

# w

# w

# w

#˙. œ

Perc. 1

Perc. 2

28

A. Sx.

&

###

œnœ œ

n œ# œ œ œ œ

œœ œ

œ nœ œ

œ nœ œ œ œ nœ #œ œ œ 6

œœœ

œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ œ œ œ nœ œ œ 6

6

3

6

6 28

Vln. I

&

w

w

w

Vln. II

&

w

w

w

Vla.

B

w

w

w

w

w

˙.

œ >

w

w

˙.

œ >

Vc.

D.B.

? ?

31


Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

# & # 31

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

# & # ?

Perc. 2

 31

A. Sx.

&

31

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

œ

œ

œ œ b œj œ n œ œ F

œ

œ

œ

œ œ n œj œ œ œ F

œ œ b œj œ n œ œ œ œ F

# w π

?

Perc. 1

œ œ b œj œ œ œ œ # œ F

bw p

31

Timp.

31

###

œ

œ

j bœ

j bœ

∑ œœœ

œ

œ œ b œj œ n œ

œ œ

œ

j bœ

œ

œ œ n œj œ œ

#œ œ

œ

j nœ

œ

œ œ #œ

œ nœ œ

œ œ

œ œ

j bœ

j bœ

œœœ

w

b˙.

# w

# w

 p

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

œ

j œ

œ

œ

œ œb œ n œ# œ œ œ œ œ œ ˙

œœœ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ œ Œ bœ œ œ œœœ

w

w

w π

w

w

#w π

w

w

bw p

w

b˙.

n >œ

bw p

w

b˙.

n >œ

Œ w π

n >˙ . F

32


34

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

# & # 34

Hn.

B b Tpt.

œ

&

#

# & #

j bœ

œ

œ

j nœ

œ

œ

œ ˙

?

# w

Perc. 1



Perc. 2

34

Timp.

œ

### œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & 34

A. Sx.

˙ > f

œ

?

Tbn.

œ

Œ

˙ > f ˙ > f >˙ f

# >˙ f F

  f # œ >˙ ƒ >˙

Vln. I

&

˙

Vln. II

&

˙

Vla.

B

˙

?

˙

˙ > f > ˙ f # >˙

?

˙

# >˙

34

Vc.

D.B.

f

f f

w

œœ œœ œœ. œœ. f

Πw

∑ ˙

œœ œœ œœ. œœ.

œ œ œ. œ. Œ œœ œ œ p

œ œ œ. œ. Œ œœ œ œ

∑ ˙

˙

w

w

w

w

# w

# w







˙ p

˙

# w ∏

˙

˙

∑ # w

w

œœ

w

w

w ∏

w

w

w

w

w

w

w ∏

w

w

w

w ∏

w

w

w

#w π #w π

w

33

œœœ

œœœ

˙

j œ. œ ˙ p

œ.

j œ œ ‰ œj


a tempo œœ œœ œœ. œœ. Œ Œ œ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ œ . . . . π . .

ritardando

39

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

# & # 39

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

˙w p ∑

?

∑ ˙

Perc. 1

Perc. 2

 π

Timp.

39

A. Sx.

&

###

>  p

œœ˙

˙ π

˙

# & #

39

j‰ Œ œœ π

˙

˙

?

Fa# = Do

&

w

Vln. II

&

w

Œ

Vla.

B

w

˙ π ˙

Vc.

D.B.

? ?

Œ

w w

π pizz

œ

p

˙

˙

˙

˙

˙

˙

∑ œ . Jœ ˙

1.

w p

œ Œ œ œ œ œ œ œ J œ œJ ˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

Œ  34

œ . Jœ ˙

Œ Œ œœ œ œ Œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. . . p

˙

œ

œ . Jœ ˙ F

Œ œœ œ œ Œ Œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. . . p

˙

w

˙

Œ

˙

˙

˙

œ

˙

œ œ œ. œ. Œ œ œ œ. œ. Œ œ œ œ. œ. π

˙ p

œ œ œ. œ. Œ œ œ œ. œ. Œ œ œ œ. œ. π

Œ

˙

œ ˙ J

œ œ. p

Vln. I

39

. . . . Œ œ œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ . . œœ œœ

œ

Œ

˙ p

˙ p

˙

˙

˙

˙

˙

˙

œ Œ œ Œ p

œ Œ œ Œ


Œ

46

Fl.

&

Ob.

&

# & #

B b Cl.

46

Hn.

B b Tpt.

&

#

œœ œœ œœ .

œœ .

Œ

œœ œœ œœ.

œ.œ

a tempo

Œ

œœ œœ œœ . π

∑ ˙

˙

poco rit

# & # w

˙

˙

˙

˙

˙ π

œœ .

Œ

œœ œœ œœ .

œœ .

Œ

œœ œœ œœ .

˙

˙

˙

˙

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Tbn.

46

Timp.

## œ ˙ & # œ 46

A. Sx.

œ œ ˙

˙

Œ

œ œ œ.

œ.

Œ

Œ

œ œ œ.

œ.

Œ

Vln. I

&

Œ

Vln. II

&

Œ

Vla.

B

˙

˙

˙

˙

?

˙

˙

˙

˙

?

œ

46

Vc.

D.B.

œ œ œ.

œ.

œ œ œ.

œ.

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

œ J ˙

œ. p

˙ π ˙

Œ

π œ

π

œ.

œ ˙ J

œœ .

œ œ ˙

œ œ

œ œ œ π .

œ.

Œ

œ œ œ.

œ.

Œ

œ œ œ.

œ.

œ œ œ π .

œ.

Œ

œ œ œ.

œ.

Œ

œ œ œ.

œ.

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

Œ

 35

œ

Œ

Œ


Œ

51

Fl.

&

Ob.

&

# & #

B b Cl.

51

Hn.

&

# ##

œœ œœ œœ œœ . .

˙

. Œ œœ œœ œœ

Œ

œœ œœ œœ.

∑ Œ

œœ.

œœ œœ œ.œ œ.œ π ˙

˙

Œ

˙

˙

w F

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Tbn.

51

Timp.

51

A. Sx.

&

###

w

Vln. I

&

Œ

Vln. II

&

Œ

B

51

Vla.

Vc.

D.B.

œ œ œ. œ.

œ ˙ J

œ. F w

Œ

œœ œœ œœ œœ . .

&

œœ œœ œ.œ œœ > F >œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

?

˙

˙

˙

˙

?

œ Œ

œ

œ 36

œ ˙

F

f

 F



w > F

>œ

f

œ > F

>œ >œ

œ œ >. >œ

>œ >œ >œ

˙

>œ

>œ >œ >œ

>œ >œ >œ > > œ œ ˙ > >œ >œ >œ

w>

F

œœ œœ >. >.



w> F > w F

Œ

œœ

>œ >œ >œ

œ œ >˙

˙

Ÿ w ~~~~~~~~~~~~~~~~ w Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~ f >œœ >œ >œœ > œ œ œ

w >

 F

œ ˙ J

Œ

œœ.

w

œ.

œ

œœ œœ œœ. F

F

˙

Œ

. œœ

w

œ œ œ. œ.

œ

œœ œœ œœ.

a2 œ œ >˙ F

˙

Œ

Œ

Œ

B b Tpt.

. œœ

poco rit

Œ

w > arco

w >

>œ

>œ


56

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

# & # œ œ. π 56 # & œ. π # & # ? ?

56

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

 56

A. Sx.

&

56

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

q™

? ?

III ∑

œœ œœ œ œœ . . œ. .

œœ œœ œ œœ . . œ. .

œœ œœ œœ œœ . . . .

œœ œœ œœ œœ . . . .

œ. œ. œ œ. .

œ. œ. œ œ. .

œ. œ. œ œ. .

œ. œ. œ œ. .

œœ œœ œœ . . .

œœ .

œœ œœ œœ . . .

œ. œ. œ.

œ.

œ. œ. œ.

∑ w π

### w

ƒ

poco a poco crescendo

poco a poco crescendo

∑ ∑

w

poco a poco crescendo

∑ ∑

w

∑ w p

∑ ∑

œœœœ œœ œœœœœœœœœœ œ œœœœœœœœœœœœœœ œ œœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ poco a poco crescendo π

œœœœ œ œœœœœœœœœœœœœœ œ œœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ poco a poco crescendo π . . œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. . . p poco a poco crescendo w p

w

poco a poco crescendo

w

w

w

w

w p

w

w

w

w

w

poco a poco crescendo

37


Fl.

&

Ob.

&

62

B b Cl.

# & # œœ . 62

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& &

#

##

? ?

62

Timp.

œ. 1.

œ. p

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

poco a poco crescendo

œ.

1.

œ. œ.

œœ. F œœ.

œœ . œ. œ.

∑ ˙

˙

œ œœœœœ œœœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœ

F

œœ.

œ.

˙

œœ .

œœ .

poco a poco crescendo

œœ.

œ.

œ.

œ. œ

œ œ.

w p w

˙

œœ .

œœ.

œœ .

œœ.

œœ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ.

œ œ.

œ. œ

œ œ.

œœ .

poco a poco crescendo

œœ.

œœ . œœ .

œœ . œœ.

œ.

œ.

œ œ.

œ œ.

w w

poco a poco crescendo

Perc. 1

Perc. 2

## & # 62

A. Sx.

62

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

& & B

? ?

caixa

 p



poco a poco crescendo

œœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œœœ œ œœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œœœ œ œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

w

w

w

w

w

w

w

w

38

œ.

œ.

œ.


a2 . œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœœ œ f

66

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

# . & # œœ

B b Tpt.

Tbn.

#

# . & # œœ

œ œ.

&

?

w

Perc. 1



Perc. 2

 &

66

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

& & B

? ?

œœ.

œœ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ

œ œ.

œ. œ

œ. œ

œœ.

œ.

œ.

œ œ.

œ œ.

œ.

œ.

œ.

f œ. œ f

œ f



œœœœœœœœœœœœ œ œœœ

œœ. f œœ. f œ.

w >f

w

œœœœœœœœœœœœ œ œœœ

w

œœ.

œœ.

œœ .

w

œœ.

w

###

œ.

œœ.

œœ.

∑ 66

œœ .

œœ .

œœ .

w

66

A. Sx.

œœ. œ.

?

Timp.

œœ .

œ.

66

Hn.

œœ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

œœ œœ . .

œœ .

œœ.

œœ œœ . .

œœ .

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

œœ. œœ .

œœ.

Œ  œ œ œ. œ.

œ œ.

œœ.

œœ. œœ .

œœ.

œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ƒ œ. œ œ œ œ. œ . ˙.

Œ 

œ œ.

œ.

w w

œ.

œ.

œ.

f

w > f w > f 39

>œ >œ

w >

œ œ.

nœ bœ œ. œ.

œ

Œ 

 

> œ œ œ œ #w

       f plats > ∑  ∑ f œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ∑ w > ƒ w> w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œ f w œ w> œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œ f >œ

. b œœ b n œœ. œœ .

>œ >œ >œ >œ >œ

œœ.

œ œ.

>  œ. # œ œ >œ œ œ œ œ. œ. w> w> >œ

˙.

> œ œ œ œ #w

˙.

> œ œ œ œ #w

b >œ b >œ

>œ


œ.

71

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

B b Tpt.

Tbn.

œ.

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

# . . & # b œœ b n œœ œœ. 71

Hn.

b œ. b œ.

&

#

# & # œœ. ?

w

nœ bœ œ. œ.

?

71

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

 

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

B

w

?

w

j œ. ‰ Œ œœ . F

Œ ∑

w

?

  ‰ J

## & # ˙. > w 71 &

>œ

&

œ œ.

71

A. Sx.

œœ.

œ. b œ œ >œ œ œ œ œ. œ.

b >œ b >œ

œ.

œ. œ.

œ.

œœ. f œœ. f œ.

œœ œœ . .

œœ .

a2

œœ .

f

∑ Œ

œ. œ

Œ

œ. F

nœ œ.

œ.

b œ. ∑ ∑

f

œ.

œœ. œœ . Œ 

œ. œ f

œ œ œ. œ.

œ f

Œ 

w > f

œœ.

œ œ.

    f >  ∑ ∑ f œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ ƒ f w> . œ j ‰ œJ œ ‰ œ ‰ œJ b œ. ‰ nœ œ. J f . F w> ‰ j ‰ j œ. ‰ œj b œ ‰ n œj œ. œ œ œ . . f F >œ >œ >œ >œ >œ œ. œ . œ œ. œ œ ‰ J œ. ‰ œ ‰ J ‰ J J f F œ. œ. # œ. œ. œ. w œ. b œ. œ. > F f œ. œ. # œ. œ. œ. w œ. b œ. œ. > F f 40


75

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

B b Tpt.

Tbn.

œ. œ.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

œœ.

œœ œœ . .

œœ .

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

# . & # œœ 75

Hn.

œ.

&

#

œœ.

œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ.

ƒ # . & # œœ ?

œœ. œœ .

œ œ œ. œ.

˙.

œ œ.

. b œœ b n œœ. œœ . w > œ œ.

> œ œ œ œ #w

nœ bœ œ. œ.

?

œ

Œ 

Perc. 1

    

 

Perc. 2

> 

75

Timp.

75

A. Sx.

&

75

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

& & B

###

œœ.

œ œ.

. b œœ b n œœ. œœ .

œ œ.

 

w

w> >œ

>œ

nœ bœ œ. œ.

w

w > w

>œ >œ

œ œ.

>œ

>œ

?

˙.

> œ œ œ œ #w

w

?

˙.

> œ œ œ œ #w

w

∑ œœ. F œ.

F

Œ

œœ.

b œ.

œ.

Œ œ.

  ‰ J

∑ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ F œ.

j . œ œ

j œ

b œ. F

j œ œ.

j œ

F

w b >œ b >œ

œ. b œ œ >œ œ œ œ œ. œ.

œ. # œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ˙. > w> w

>œ

œœ.

∑ 

b >œ b >œ

>œ

b œ. F œ.

F œ.

F 41

œ œ. J

b œ.

œ.

b œ.

œ.

‰ œj œ. œ.


Fl.

&

Ob.

&

# & #

79

B b Cl.

79

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

?

œ œ

˙˙

bœ œ #œ œ F ∑

Perc. 1

Perc. 2

### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ &

Vln. I

&

œ

˙ >

œ

Vln. II

&

œ

˙ >

Vla.

B

œ

79

Vc.

D.B.

? ?

w w

Œ

> ˙

Œ

f

œœ œœ œœ œœ œœ b œœ. œœ # n œœ. œœ b œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. . . . . f

Œ

n œ. n œ. >˙ p

Œ

> >   p

Œ

Œ

> 

> 

Œ

Œ

œ

∑ Œ

œ

Œ

œ

42

f

œ œ #œ œ œ

œ

pizz

Œ

Œ œ  f

pizz

Œ

. > Œ n œ n œ. ˙

Œ œ  f

œœ b œœ œœ # n œœ œœ n œœ. . .

> œ œ œ. œ b œ. n œ ˙ . . .

1.

79

A. Sx.

> b œ. n œ œ .

w >

79

Timp.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ . . . . . . . . . . . . F j ∑ Œ œœ # œœ œœ ‰ .

# & # œœ ?

. . . . . . . . . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ # œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ b œœ. œœ # n œœ. œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ f F

œ b œ œ n œ œ b œ b œJ ‰ Œ  F

j œ œ œ #œ œ œ œ ‰ Œ  F Œ œ œ œ # œ œ œ œJ ‰ Œ  F Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ


œœ. œœ. œœ b œœ œœ n # œœ œœ œœ

84

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

##

Œ

?

b œ. b œ. >˙ F

?

Perc. 1

Perc. 2

Œ

>.   p

## & #

Œ

Œ

>  ‰ Œ J f >  ‰ Œ J f

Vln. I

&

Vln. II

&

Œ

B

Œ

. . œ bœ œ nœ œ bœ bœ œ f œ b œ œ n œ œ b œ # œ. œ.

?

Œ

œ

?

Œ

Vla.

Vc.

D.B.

Œ

œ

f

Œ

Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

arco

˙. >

arco

˙. >

˙.

a2

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Œ b˙. >

> Œ ˙.

Œ b˙. > 43

ƒ

œœ. œœ.

œ œ œ œ. œ.

w  ƒ >  ƒ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. > Œ ˙.

b œ. œ œ >œ

œœ. œœ.

w > ƒ

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

ƒ

Œ b˙. >

. . . . . . . . ........ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ f

Œ

84

Œ ˙ .

˙. F

Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. ƒ . . . . . . œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ ........ . . . . . . . . ƒ

> Œ ˙.

˙. > f

# œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

84

A. Sx.

. . . . . . . . œœ œœ œœ b œœ œœ n # œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ . . f # œ & # Œ œœ b œœ œœ n # œœ œœ œ # œ. œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ f 84 # . >. ∑ & b œ b œ. ˙

84

Timp.

a2

ƒ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

ƒ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ƒ

w > ƒ w > ƒ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w w

89

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

> # & # b˙. ?

Perc. 1

 

Perc. 2

f

## & # 89

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

ƒ

œœ

>œ

œ

œœ

œ. . œ b˙. >

bw œœœœ >

  ‰ J ∑

œ. œ. œ. œ. b œ b œ b œ . . . œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. . . œ œ

> 

œ

b œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. f

œ‰ Œ  J

 

œ

w

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. . bœ

Œ

w

w

89

A. Sx.

Œ

˙. w 

89

b œ.

?

Timp.

œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ

a2 # # n œœ. œœ. œ. œ. b œ œ œ b œ. # œœ œœ œ & . . œ. n œ. œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ n œ. œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ ˙ 89

Hn.

œœ. œœ. œœ. œœ. b œœ b œœ œ . . b œ. # œ. œ

  ‰ J

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˙

œ

˙

bœ bœ

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b ˙

bœ bœ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˙.

bw œœœœ >

w

w

˙.

œ œ œ œ b w>

w

w

44

œ


Fl.

&

Ob.

&

# & # ˙ n˙

# œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ . . . . n œ. œ. œ. œ. π

93

B b Cl.

93

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& &

#

##

? ?

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

˙ p

&

###

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

D.B.

˙ ∑

j‰ Œ œ.

œ. œ œ >œ ‰ J F

1.

œ. œ œ >œ ‰ J

˙

>  π

> 

. . >œ œ. œ. >œ n œ. œ. # >œ œ. . >œ œ. œ. >œ n œ. œ. # >œ œ. . œ œ œ œ J J ‰ œ œ œ n œ œ. œ # >œ œ. œ >œ œ œ Œ œœ ‰ œœ œ. œ. F F F œ

Œ

˙

b˙ p

˙

œ œ œ

Œ

˙

˙

bœ nœ œ

Œ

˙ p

œ bœ œ

Œ

Œ œ Œ bœ F

œ bœ œ

Œ

w

w π

˙

?

j‰ Œ œ.

˙

w

˙

˙ p

?

w π

˙ b˙

93

Vc.

Œ

∑ 93

w π

∑ ˙. >

93

Timp.

w p

pizz

˙ p

˙

˙

œ

Œ

b˙ p

˙

œ œ œ

Œ

bœ nœ œ

Œ

˙ p

œ bœ œ

Œ

Œ œ Œ bœ F

œ bœ œ

Œ

w p

45

#˙ p

w p

˙ p

˙ p Œ

˙

˙ b˙ œ Œ bœ F


Fl.

&

Ob.

&

# œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. p

99

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

. . . . œ. œ. œ. œ. . . . . # .... & # œœ. œœ. œœ. œœ. n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ œœ œœ œœ # œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ. œœ. .. .. p 99 # w w w w & p # œ. œ œ >œ ‰ ∑ ∑  ∑ & # J f

# œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ. œ. œ. œ. œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œ # œ. . . . œ. . . . p w

œ. œ œ >œ ‰ J

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Tbn.

99

Timp.

. # # # œ. œ >œ œ. œ. n >œ & 99

A. Sx.

. .œ œ >œ œ. œ. >œ ˙

˙

99

Vln. I

&

˙

Vln. II

&

w

Vla.

B

˙

˙

˙

?

˙

˙

˙

?

Œ bœ Œ œ

Vc.

D.B.

>  p ∑

œ n œ œ œ # >œ #˙

˙

> 

∑ ∑

.> . œ. ‰ œ. œ œ œ. œ >œ J F

w

w

Œ œ Œ œ

˙

˙

Œ bœ Œ

˙ p

˙

˙ p

˙

w p

˙ p

46

œ œ

> Œ œ F

œ n œ œ œ # >œ ˙

˙

>  Œ F

œ œ œ #œ œ. J ‰ Œ ‰ # Jœ F ∑ ∑

w

Œ œ Œ œ F

œ

> 

bœ œ

F

> 

˙

Œ

˙

Œ

Œ bœ Œ

œ

Œ

pizz

œ > f

pizz

œ > f

pizz

œ > f

  


105

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

1.

# œ. # œ œ >˙ .

f

. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. b œœ œ œ œ œœ œ œ œ b œ œ œ œ œœ œ œ œ

œ

œ

?

Œ

>œ

Perc. 1

> 

Perc. 2

>  F

? 105

Timp.

## & # #œ 105

A. Sx.

105

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

. . . . . . . . . . . . . . . . # & # # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ # œœ œœ œ œ œ œœ # œœ nœ bœ nœ F 105 # bœ œ œ œ bœ œ œ œ ∑ œ œ nœ bœ & bœ bœ nœ œ F f # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & # bœ

Tbn.

b œ. œ œ >˙ .

Œ

?

Œ

?

Œ

œ

∑ > Œ œ

∑ 

∑ >  Œ f

>œ

> 

> 

Œ ˙ .

Œ ˙ .

œ œ œ œ n œ œ œ œ n œ. œ. >œ b œ. œ. >œ œ ‰J f

œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ nœ ‰ œJ ‰ J più f

œ > œ > œ >

Œ b˙. >

Œ

> Œ ˙. F

∑ ∑

Œ bœ >

Œ

Œ bœ >

Œ

b >œ

Œ bœ >

Œ

b >œ

bœ >

47

œ bœ bœ bœ F

bœ bœ œ œ F

œ. n œ >œ œ n œ >œ . . . œ bœ bœ bœ œ

œ œ bœ

œ œ œ bœ bœ bœ œ F arco

> Œ ˙. F arco > Œ ˙. F

arco

Œ b˙. >

Œ b˙. >

œ


Œ

110

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

# & # # œœ 110

Hn.

B b Tpt.

& &

# ##

œ

a2

œ.

f

œ

˙. 

Perc. 1

Œ

Perc. 2

  F

Timp.

œ œ œ œ. œ.

> œ. #œ œ œ f

a2

Œ

110

œ.

# œ. >˙ .

b œœ

n œœ

œœ

# œœ

œ

w > Œ Œ

∑ ∑

n œœ

?

œœ

∑ œœ

>˙ .

?

œ

# œœ

Œ

Tbn.

>œ

#œ œ

 ‰ Œ J f

> 

# œœ f

œœ œœ b œœ

œ b œœ b œœ œ

œœ

œœ œœ œ nœ

b œœ n œœ œœ

œœ

#œ #œ œ

œ

b˙. > ˙.  > 

>˙ .

Œ

Œ

˙. 

Œ ˙ .

. . œ. n œ >œ œ. b œ >œ

&

œ

œ

œ œ

Vln. II

&

œ

œ

œ

œ

Vla.

B

œ

œ

œ

œ

œ f

œ œ #œ

œ

œ

?

Œ

>˙ .

Œ

Œ

?

Œ

>˙ .

b˙. >

Œ

b˙. >

D.B.

f

œ #œ #œ f

Π48

˙. >

Vln. I

Vc.

œ œ #œ

Œ

> ### n œ œ œ n œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ & nœ œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ œ 110

œ

110

A. Sx.

# œœ f

œ

œ. œ. >œ n œ. >œ œ. œ œ

œ

#œ #œ œ

œ

œ

œ

œ #œ #œ

>˙ .

Œ

>˙ . f

˙. >

Œ

˙. >

f

œ


# œ. œ œ >œ

œ œ œ # œ. œ. > #˙.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

Fl.

&

Œ

Ob.

&

# œœ

œœ

œœ

b œœ

b œœ

œœ

# & # # œœ

b œœ

œœ œœ .

œœ

œœ

n œœ

b œœ

n œœ

œœ

œœ œ œ.

œ

# œ œ-

114

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

#

# . & # #œ

> œ œœ

114

&

?

più

Œ

f

Œ

˙. 

Perc. 1

Œ

Perc. 2

  F

Timp.

œ

œ

œ œ œ œ. œ. #w >

>˙ .

?

114

œ

Œ

Œ

 ‰ Œ J f

> 

œ

œ-

œ-

œ-

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ wœ Œ ƒ

˙. >

˙

œœ

w

w

˙. 

œ-

œ-

w

w >

> 

œ-

 ∑

# # # œ n œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ #œ œœœ più f ƒ 114 œ. œ. œ. . . . . # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ . 114

A. Sx.

Vln. I

Vln. II

&

œ

œ

œ

Vla.

B

œ

œ

?

Œ

?

Œ

Vc.

D.B.

œ œ. # œ œ.

œ.

œ.

œ

œ

>˙ .

Œ

>˙ .

˙. >

w

Œ

w >

˙. >

w >

w

49

œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.


œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

œœ. f # . & # œœ f 118 # œ. & f

œœ œœ . .

œœ .

œœ.

œœ œœ . .

œœ .

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

118

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

œœ. œœ .

œ œ œ. œ.

?

Œ 

?

w > f œ f

?

w > f w > f

œ œ.

œœ.

œœ. œœ .

œ œ œ œ. œ.

>œ

>œ

œœ.

œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ƒ œ. œ

œ œ œ. œ.

˙.

  f >   f 118 # # # œ. œ œ >œ & ƒ w> 118 & f w> & f >œ >œ B f ?

œœ.

Œ 

# . & # œœ f

118

Timp.

f

œ œ.

. b œœ b n œœ. œœ . w >

œ œ.

> œ œ œ œ #w

œœ.

nœ bœ œ. œ.

œ

Œ 

    

 

> 

œ œ.

. b œœ b n œœ. œœ .

œ œ.

w

nœ bœ œ. œ.

œ œ.

>œ

Œ ∑

f

œ œœœ

>œ

b >œ b >œ

>œ

œœ .

œ. F

‰ Jœ œ . ‰ j œ œ .

˙.

> œ œ œ œ #w

w

œ. ‰ Jœ œ. F œ. œ. # œ.

˙.

> œ œ œ œ #w

w

œ.

50

Œ

œœœœœœœœ œœœœœœœ œ œ. F

w b >œ b >œ

œœ . F

    ‰ J

w> >œ

w >œ

œœ.

w > w

>œ >œ

œ. b œ œ >œ œ œ œ œ. œ. j œ. ‰ Œ

œ. # œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ˙. > w> w

>œ

F

F

# œ.

œ.

‰ œj ‰ j œ ‰ œ J œ. œ.


Fl.

&

Ob.

&

# & #

123

B b Cl.

123

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

? ?

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

œ. F

Œ œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

œœ. f œœ. f œ.

œœ œœ . .

œœ .

œœ.

œœ œœ . .

œœ .

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

œ. œ f

œ œ œ. œ.

œ f

Œ 

f

nœ œ. b œ.

œ. œ.

f

# # œ. œ &

123

Timp.

#

œ.

w > f

œœ. œœ .

œœ.

Œ  œ œ.

œ.

?

œ.

œ.

b œ.

œ.

b œ.

œ. œ.

w > f w > f

œœ. œœ .

œœ.

œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ƒ œ. œ

. b œœ b n œœ. œœ . w > œ œ.

nœ bœ œ. œ.

œ

Œ 

    

 

> 

œ œ œ. œ.

˙.

    f >   ∑ f 123 # # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. œ & ƒ w> 123 œ. ‰ Jœ b œ. ‰ nœ & J f w> œ. ‰ œj b œ ‰ n œj & . f >œ >œ >œ >œ œ. œ . œ œ B ‰ J ‰ J f ?

œœ.

œ œ.

> œ œ œ œ #w

œœ.

œ œ.

. b œœ b n œœ. œœ .

œ. b œ œ >œ œ œ œ œ. œ. œ œ.

w

w

w> >œ

>œ

œœœœ F

w b >œ b >œ

>œ

>œ b >œ b >œ

˙.

> œ œ œ œ #w

w

˙.

> œ œ œ œ #w

w

51

œ œ.

    ‰ J

w > w

>œ >œ

nœ bœ œ. œ.

œ. # œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ˙. > w> w

>œ

œœ.

>œ


œ. œ. œ. œ.

ritardando

Fl.

&

Ob.

&

# & #

128

B b Cl.

128

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

# . & # œœ F ? œ. ?

128

Timp.

#

F

œœ.

Œ b œ.

œ.

Œ œ.

œœ

œœ. f œœ.

f

œ œ

˙˙

w >

f

œœ œœ œœ . . .

œœ. œœ œœ. œœ . . ∑

a2 œ. œ œ >œ œ œœ œ. œ.

f

œ Œ  F

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

# # # n œ n œ œ œ œ n œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œœ & ƒ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

œ.

‰ œj œ.

‰ j œ œ

˙ >

œ

b œ. F

‰ j œ œ

˙ >

œ

F

b œ. F œ.

F œ.

F

j œ œ.

‰ œ œ. J b œ.

œ.

b œ.

œ.

‰ œj œ œ.

w

œ.

w

> ˙

œ

œœ œœ . .

w >

œ

∑ Œ 

∑ ∑

j œ. œ œ œ œ œœ œ. œ œ ‰ Œ  . p > œ Œ œ Œ œ Œ  ∑

w w

52

ww

œ. œ œ œ œ. . . . f œ. œ. œ. œ. œ. f

w > f

b ˙˙

œ. œ. œ œ. œ. . f

w > f

œœ ˙˙ .

œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ > . w F

w

128

128

w Œ  Œ  Œ 

˙ p

˙ p ˙

p

∑ b˙

w

˙

w

˙

w

w

w

w

w


 60

134

Fl.

Ob.

B b Cl.

&

∑ ∑

& # & # œœ .. p 134 # &

‰ œ. œ- .

‰ œ. œ- .

‰ œ. œ- .

‰ œœ . .

∑ 1.

‰ œœ . .

‰ œ. œ- .

‰ œ. œ- .

˙ p

#˙ ‰

œœ ..

# & #

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

134

Timp.

134

A. Sx.

&

###

Vln. I

&

Œ

Vln. II

&

Œ

Vla.

B

‰ jœ œ p

134

Vc.

D.B.

? ?

˙ p œ

pizz

F

œp œp

Œ

w œ. #œ œ œ ≈ œ œ œ œ F

molto expressivo

Œ Œ

œœ-

Œ

Œ

œœ-

Œ Œ

œœ-

Œ

Œ

œ. œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œœ-

Œ Œ

œœ-

Œ Œ

œ- Œ œ-

Œ

œœ-

Œ Œ

# œœ ..

œœ˙ œœ-

Œ Œ

œœ-

‰ jœ œ

‰ jœ œ

‰ jœ œ

‰ jœ œ

‰ jœ œ

‰ jœ ‰ j œ œ œ

‰ jœ œ

‰ j #œ œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

53

Œ

œ

˙ Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ


Fl.

&

Ob.

&

‰ œ. œ- .

‰ œœ . ‰ œœ . ‰ œ . œ- . . .

‰ œ. œ- .

# & #

?

?

Perc. 1

Perc. 2

139

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

# & # œœ .. p 139 # &

139

Timp.

. ### œ . œ œ œ œ œ œ œ #œ ≈ œ J &

A. Sx.

Vln. I

&

Œ

Vln. II

&

Œ

Vla.

B

‰ jœ ‰ jœ œ œ p

139

Vc.

D.B.

? ?

˙ p œ

F

œ- Œ p

œ-

œ p-

œ-

Œ

˙

Œ œ

Œ

Œ Œ

j‰ j ‰ j‰ j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ F œ œ œ œ ˙ ˙ p

‰ ‰

# œœ ..

œ- Œ œ-

œœ ..

Œ

œ

œ

œ- Œ

œ-

‰œ œœ

˙

139

˙ p

œœ-

Œ Œ

œ-

Œ

œ. Œ Œ

œ-

œ ‰œœ

œœ˙ œœ-

Œ Œ

F

œ œ ˙ F expressivo

˙

œ œ

œ-

œ œ ˙ F expressivo œ œ ˙

˙

œ œ

w F

w

‰ jœ ‰ jœ œ œ

‰ jœ œ

‰ j #œ œ

˙

˙

œ

Œ œ

˙

˙

œ

Œ œ

˙

˙

œ

Π54

Œ

œ

œœœœ ˙

œ-

‰ jœ ‰ jœ œ œ

Œ

œ œ

Œ

F

w F

arco

œ œ

w

œ œ


Fl.

&

Ob.

&

145

‰ œ œj ‰ œ œj w œ œ œ œ w F ∑

# j j j j & # ‰ œ œj ‰ œ œj ‰ œ œj ‰ œ œj ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ww œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ π F 145 # & ˙ œ œ w œ œ w ˙ π p # ∑ ∑ ∑ ∑ & #

∑ ∑

?

?

Perc. 1

Perc. 2

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

145

Timp.

145

A. Sx.

&

###

‰œœœ

œ œ

Vln. I

&

˙

œ œ

Vln. II

&

˙

œ œ

145

Vla.

Vc.

D.B.

B ? ?

œ œ w w

œ œ

œ.

œœ˙

œ œ œ œ œ ‰ f

œœ œœ œ œ

˙.

œœ ˙ F

œ œ

œ œ

œ œ

˙.

œœ ˙ F ˙

œ œ

œ œ

œ œ

w w w

F

œ œ

˙

w

w F

w

w F

55

œ œ

w˙ # ˙ ∑

j ‰ œœœ œ œ w p ˙ œ œ ˙ p ‰

˙ p ˙

p

w p

w p

œ œ œ œ

w w w w


Fl.

&

Ob.

&

‰ œ. œ- .

‰ œœ . ‰ œœ . ‰ œ . œ- . . .

‰ œ. œ- .

# & #

?

?

Perc. 1

Perc. 2

151

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

# & # œœ .. p 151 # &

151

Timp.

F Œ

œœ ˙

œ. #œ œ œ ≈ œ œ œ

œ. œ œ ‰ œ œ œ œ œ.

molto expressivo

œ- Œ p

œ-

œp

œ-

Vln. II

&

Œ

Vla.

B

‰ jœ ‰ jœ œ œ p

D.B.

?

˙ p œ

pizz

F

‰ œœ . ‰ œœ . ‰ . .

&

?

‰ œ. œ- .

Vln. I

Vc.

‰ œ. œ- . p

# œœ ..

## œ œ w & # œ. #œ œ ≈ œ œ œ 151

œœ ..

151

A. Sx.

˙ p

Œ

˙

Œ œ

Œ

Œ Œ

œ- Œ œ-

Œ

œœ-

Œ Œ

œ- Œ œ-

Œ

Œ

œ-

Œ

œ-

œœ-

Œ Œ

œœ-

‰ jœ ‰ jœ œ œ

‰ jœ ‰ j œ œ œ

‰ jœ œ

‰ j #œ œ

˙

˙

˙

œ

Œ œ

˙

˙

œ Œ

œ

˙

œ Œ œ Œ

Π56

Œ

Œ Œ

œ- Œ p

œ-

œp

œ-

Œ

œ œ œ. J Œ Œ

˙ œ- Œ œ-

Œ

œœ-

‰ jœ ‰ jœ œ œ p

‰ jœ ‰ jœ œ œ

œ

œ Œ œ Œ

˙ p

F

˙

Œ œ

Œ

˙

˙


&

&

157

Fl.

Ob.

B b Cl.

# & # œœ .. -

‰ œ. œ- .

#

˙ p œœ ..

# œœ ..

# & #

?

?

Perc. 1

Perc. 2

157

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

œ F

j j œœ œœ œœ

˙

Œ

j œœ

j j œœ œœ œœ

j œœ

˙

œ

&

###

œ ‰ œ œ œ

œ. Œ

œœ˙

Œ

Vln. II

&

Œ

Vla.

B

‰ jœ œ

‰ jœ œ

‰ jœ œ

‰ j #œ œ

˙

˙

˙

˙

? ?

œ

œ-

Œ

Œ

œ

œœ-

Œ

Œ

œ

œœ-

Œ

Œ

&

œ-

Œ

œ

>  F

Vln. I

D.B.

j j œœ œœ œœ

œœ

j j œœ œœ œœ

157

Vc.

j j œ œœ œœ œ

157

A. Sx.

Œ

j j œ œ œ œ œ œ

œ œ

157

Timp.

j œ œ F j ‰ œœ F

#˙ ‰

Œ

œ

œœ-

Œ

œœœœœœœœœœœœœœœ

f

œ œ œ œ ‰ F ‰ œ œ œ œ F ‰ œ œ œ œ F

œ

∑ ≈ ‰

57

œ œ œ ˙

‰ œ œ œ ˙

œ

‰ œ œ œ ˙

w

w F

arco

œœœœœœœœ

œ

w

w F

œœœœœœœ


Fl.

Ob.

B b Cl.

& &

# j & # œœ œœ 161

Hn.

B b Tpt.

œ œ œ œ J

&

#

Œ

# & #

œ œ œ œ œ œ J J

œ œ œ œ œ œ J J

œœ œœ œœ J J

˙

Œ

˙

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Tbn.

161

Timp.

A. Sx.

Vln. I

j j œœ œ œ œ œ

j j œœ œœ œœ

œ

œ

Œ

˙  p

F

j j œ œ œ œ œ œ j j œœ œœ œœ œ F

˙

j j œ œœ œœ œ j j œœ œœ œœ Œ

œ

j j œœ œœ œœ

j œœ

j j œœ œœ œœ

j œœ

˙

˙

>  ∑ F œ œ 161 ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œœ & ≈ f œ. œ œ œ 161 œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ J œ ‰ & ‰ œ ∑

&

œ œ œ œ

œ

œ.

Vla.

B

œ œ œ œ

œ

œ.

D.B.

j j œ œ œ œ œ œ

j œœ œ œ J œ œ F j j œ œœ œœ œ F

Vln. II

Vc.

161

? ?

w w

‰ œ œ œ œ.

œœ˙

. ‰ œ œ œ œ

j œ ˙

w

w

w

w 58

œ œ œ œ œ œ J œ œ œ J œ œ œ w w

œ œ


Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

œœ œœ J

&

#

Œ

# & #

Perc. 1

j j œœ œœ œœ

œ

˙

œœ œjœ œœ J

1.

j j œœ# œœ œœ

j œœ

j j œœ œœ œœ

j j œœ œœ œœ

j œœ

˙

?

?

165

Timp.

œœ œœ œœ J J

# j & # œœ œœ 165

165

œ œ #œ

‰ F

## œ œœœœœ œœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ# œ & # œ œœœ œ œœ F

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

w

w

w

# ww

# ww

˙˙

˙˙

w

˙

˙

#˙.

œ

>  #˙

165

165

#œ #œ œ œ œœœ œ ∑

>  F

A. Sx.

œ œ #œ ∑

triangle

#œ œ œ

# ww π

˙. π

#œ œ

w π

Perc. 2

#œ œ

> 

˙

> 

˙

w

‰ œ œ œ ‰ œ p

j œ w

j œ w

‰ œ œ œ ‰ œ p

j œ ˙

w p

w p

‰ œ œ œ œ p

w w

œ Œ F pizz

59

Œ #œ #œ Œ

Œœ œ Œ

œ Œ œŒ


q™

171

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

# & # œ œ. π 171 # & œ. &

?

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

? 171

Timp.

##

∑ ∑

w π

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

## w & # π

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

œœ .

œœ .

œœ .

œ.

œ.

œ.

œ.

poco a poco crescendo

poco a poco crescendo

∑ ∑

w

poco a poco crescendo

171

171

œœ .

œ œœœœœ œ œœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœ œ poco a poco crescendo π œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœœ œœœ π poco a poco crescendo

œ. p

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

poco a poco crescendo

w p

w

poco a poco crescendo

w p

w

w

arco

w

poco a poco crescendo

60

œ.

œ.


Fl.

&

Ob.

&

174

B b Cl.

# & # œ œ. 174

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& &

#

##

œ.

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

?

?

174

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

 ## & # 174

A. Sx.

∑ ∑

w p

1.

œ. p

poco a poco crescendo

˙

˙ poco a poco crescendo

Vln. I

&

œ œ œœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œ œœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœ

Vln. II

&

œ œ œœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œ œœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœ

Vla.

B

174

Vc.

D.B.

? ?

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

w

w

w

w

w

w

w

w

61

œ.

œ.

œ.


Fl.

&

Ob.

&

178

B b Cl.

# & # œœ.

œœ .

œ.

œ.

178

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

# . & # œ

?

178

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

œ.

˙ ∑

## & # & & B ? ?

œ. œ.

œœ. F œœ.

œœ . œœ. œ.

œ. œ

œ œ.

w  p

œœ .

œœ.

œœ .

poco a poco crescendo

œ.

w p

˙

178

Vln. I

œ.

œœ .

œœ .

œœ.

œœ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ.

œ œ.

œ. œ

œ œ.

œœ .

poco a poco crescendo

œœ.

œœ .

œœ .

œœ.

œœ .

œœ.

œœ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ.

œ œ.

œ. œ

œ œ.

œœ .

w

w





w

poco a poco crescendo

178

A. Sx.

F

œœ.

œ.

?

1. œ œ œœœœ œœœœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœ

œœ.

œœ . œœ .

œœ . œœ.

œ.

œ.

œ œ.

œ œ.

w

œ œœ œœœœœœ œœœœœœœœœœœœ œœœœ œœœœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœ œœ œ œ œœœœœ œœœœœœœœœœœœ œœœœ œœœœœœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœ œœ œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

w

w

w

w

w

w

w

w

62

œ.

œ.

œ.


a2 . œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœ œ f

182

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

œœ .

œœ.

œœ.

œœ.

œœ.

œœ.

œ.

œ.

œ.

œ.

# . & # œœ

œ œ.

œ. œ

œ. œ

# . & # œœ 182

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

?

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

#

w

?

w



182

Timp.

œœ.

œœ. f œœ. f œ.

f œ. œ f

w > f œ f

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

œœ œœ . .

œœ .

œœ.

œœ œœ . .

œœ .

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

œœ. œœ .

œœ.

Œ  œ œ œ. œ.

œ œ.

œœ.

œœ. œœ .

œœ.

œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ƒ œ. œ

œ œ œ. œ.

˙. Œ 

œ œ.

?

w w

w > f w > f

w > œ œ.

nœ bœ œ. œ.

œ

Œ 

 

> œ œ œ œ #w

         f plats >  ∑  ∑ f 182 œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ### ∑ w & > ƒ w> w 182 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ & f w œ w> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ & f >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ œ. œ. œ. œ. B f ?

. b œœ b n œœ. œœ .

œœ.

œ œ.

. b œœ b n œœ. œœ .

œ. b œ œ >œ œ œ œ œ. œ. œ œ.

w

œ œ.

    ‰ J ∑

œ. # œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ˙. > w> w w>

f

œ œœœ

w b >œ b >œ

>œ

>œ

˙.

> œ œ œ œ #w

w

˙.

> œ œ œ œ #w

w

63

nœ bœ œ. œ.

> 

>œ

œœ.

b >œ b >œ

>œ


Fl.

&

Ob.

&

# & #

187

B b Cl.

187

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& &

?

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

##

j œ. ‰ Œ œœ . F

Œ ∑

?

187

Timp.

#

œœ .

œ. œ

Œ

œ. F

nœ œ.

œ.

b œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œœ. f œœ. f œ.

œœ œœ . .

œœ .

œœ.

œœ œœ . .

œœ .

f

∑ Œ

œ.

f

œ.

∑ ∑

œœ. œœ . Œ 

œ. œ f

œ œ œ. œ.

œ f

Œ 

w >f

œœ.

œ œ.

œœ.

œœ. œœ .

œœ.

œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ.

ƒ œ. œ

œ œ œ. œ.

˙.

œ œ.

œœœœ

         f >   ∑ ∑ ∑ f 187 ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œœœ œ w & > ƒ w> w 187 . œ j . œ œ ‰ J œ ‰ œ ‰ J bœ ‰ nœ œ. & J f . F w> w j . j j œ ‰ ‰ j ‰ œ bœ ‰ nœ & œ. œ œ œ . . f F >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ œ. œ . . œ œ œ œ B ‰ J œ. ‰ œ ‰ J ‰ J J f F œ. œ. # œ. ? œ. œ. w ˙. œœœœ œ. b œ. œ. > F f œ. œ. # œ. ? œ. œ. ˙. œœœœ w œ. b œ. œ. > F f 64


œ.

191

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

B b Tpt.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

b œœ. b b œœ œœ . .

œœ .

# . . & # b œœ b n œœ œœ. 191

Hn.

b œ. b œ.

&

#

# & #

w > œ œ.

nœ bœ œ. œ.

?

# w>

?

œ

Œ 

Perc. 1

 

Perc. 2

> 

Tbn.

191

Timp.

œœ.

œ œ.

. b œœ b n œœ. œœ .

œ. b œ œ >œ œ œ œ œ. œ.

œ œ.

w

nœ bœ œ. œ.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

B

w>

>œ

F

>œ

Œ

œœ.

b œ.

œ.

Œ œ.

œœ

œ œ

˙˙

w >

nœ œœ œœœœœœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F

w

b >œ b >œ

œœ. F œ.

    ‰ J

# # # œ. # œ œ >œ œ œ œ œ. œ. ˙. & > w> w 191 & &

œ œ.

191

A. Sx.

œœ.

>œ

?

# w>

w

?

# w>

w

b >œ b >œ

>œ

œ. F

‰ œj œ.

j œ œ

˙ >

œ

b œ. F

˙ >

œ

‰ œ œ. J

j œ œ

b œ. F

œ.

F œ.

F

65

j œ œ.

b œ.

œ.

b œ.

œ.

‰ œj œ œ.

w

œ.

w

> ˙

œ


. . . . . . . . . . . œ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ # œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ b œœ. œœ # n œœ. œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ n # œœ œœ œ f F

195

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ. . . . . . . . . . . . . . . . . F # j ∑ Œ œœ # œœ œœ ‰ Œ Œ œœ b œœ & # . . 195

Hn.

B b Tpt.

& &

#

##

bœ œ #œ œ F ∑

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Tbn.

195

Timp.

195

A. Sx.

&

Œ

1.

n œ. n œ. >˙ p

>  p

f

> 

Œ

Œ

Œ

pizz

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ b œ œ n œ œ b œ b œJ ‰ Œ F

j œ œ œ #œ œ œ œ ‰ Œ F œ œ œ # œ œ œ œJ ‰ Œ F

œœ b œœ œœ n # œœ œœ œœ

b œ. b œ. >˙ F

Œ

>.   p

∑ ∑

Œ

œ œ œ #œ œ œ

Œ

œ bœ œ nœ œ bœ

Œ

œ bœ œ nœ œ bœ

œ

Œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

66

∑ ∑

Œ œ  f

Œ

?

>  ∑

B pizz

> 

Œ

Œ œ  f

?

f

Œ

. > œ # œ œ œ b œ b œ. ˙ .

œ

Vla.

&

Vln. II

Œ

Œ

&

œœ # n œœ œœ n œœ. .

. > Œ n œ n œ. ˙

Vln. I

D.B.

Œ

> œ œ œ. œ b œ. n œ ˙ . . .

195

Vc.

### ˙

> b œ. n œ œ .

œœ # n œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ n # œœ œœ œœ . . . . . . . . . . . . f


200

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

. . . . . . . . . . . . . . . . b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

&

?

Œ

Perc. 2

 ## & # 200

200

Vln. I

&

Vln. II

&

Vc.

D.B.

∑ Œ

Vla.

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

ƒ

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

˙. > f

˙. F

>  ‰ Œ J f >  ‰ Œ J f

f

B ?

Œ

f

Œ

Œ

>˙ .

Œ

Œ

˙. 

Œ

b˙. >

œ œ œ œ. œ.

˙.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

ƒ

w > ƒ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

b œ. f # œ.

?

b œ. œ œ >œ a2

##

?

Perc. 1

A. Sx.

Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w

ƒ . . . . . . . . # & # # œ. œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. # # œ. œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ƒ f 200 # ∑ ∑ ∑ ∑ & f

200

Timp.

a2

w  ƒ >  ƒ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

arco

˙. >

Œ

>˙ .

Œ

arco

˙. >

Œ

>˙ .

b˙. >

Œ

b˙. >

67

ƒ

ƒ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ƒ

w > ƒ w ƒ>


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w w

204

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

> # & # b˙. ?

Perc. 1

 

Perc. 2

f

## & # 204

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

ƒ

œœ

>œ

œ

œœ

œ. . œ b˙. >

bw œœœœ >

  ‰ J ∑

œ. œ. œ. œ. b œ b œ b œ . . . œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. . . œ œ

> 

œ

b œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. f œ‰ Œ  J

 

œ

w

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. . bœ

Œ

w

w

204

A. Sx.

Œ

˙. w 

204

b œ.

?

Timp.

œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ

a2 # # n œœ. œœ. œ. œ. b œ œ œ b œ. # œœ œœ œ & . . œ. n œ. œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ n œ. œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ œ.œ ˙ 204

Hn.

œœ. œœ. œœ. œœ. b œœ b œœ œ . . b œ. # œ. œ

  ‰ J

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˙

œ

˙

bœ bœ

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b ˙

bœ bœ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˙.

bw œœœœ >

w

w

˙.

œ œ œ œ b w>

w

w

68

œ


Fl.

&

Ob.

&

# & # ˙ n˙

# œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ . . . . n œ. œ. œ. œ. π

208

B b Cl.

208

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

& &

#

##

? ?

Perc. 1

Perc. 2

A. Sx.

˙ p

&

###

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

D.B.

˙ ∑

j‰ Œ œ.

œ. œ œ >œ ‰ J F

1.

œ. œ œ >œ ‰ J

˙

>  π

> 

. . >œ œ. œ. >œ n œ. œ. # >œ œ. . >œ œ. œ. >œ n œ. œ. # >œ œ. . œ œ œ œ J J ‰ œ œ œ n œ œ. œ # >œ œ. œ >œ œ œ Œ œœ ‰ œœ œ. œ. F F F œ

Œ

˙

b˙ p

˙

œ œ œ

Œ

˙

˙

bœ nœ œ

Œ

˙ p

œ bœ œ

Œ

Œ œ Œ bœ F

œ bœ œ

Œ

w

w π

˙

?

j‰ Œ œ.

˙

w

˙

˙ p

?

w π

˙ b˙

208

Vc.

Œ

∑ 208

w π

∑ ˙. >

208

Timp.

w p

pizz

˙ p

˙

˙

œ

Œ

b˙ p

˙

œ œ œ

Œ

bœ nœ œ

Œ

˙ p

œ bœ œ

Œ

Œ œ Œ bœ F

œ bœ œ

Œ

w p

69

#˙ p

w p

˙ p

˙ p Œ

˙

˙ b˙ œ Œ bœ F


Fl.

&

Ob.

&

# œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. p

214

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

. . . . œ. œ. œ. œ. . . . . # .... & # œœ. œœ. œœ. œœ. n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ œœ œœ œœ # œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ. œœ. .. .. p 214 # w w w w & p # œ. œ œ >œ ‰ ∑ ∑  ∑ & # J f

# œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ. œ. œ. œ. œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œ # œ. . . . œ. . . . p w

œ. œ œ >œ ‰ J

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Tbn.

214

Timp.

. # # # œ. œ >œ œ. œ. n >œ & 214

A. Sx.

. .œ œ >œ œ. œ. >œ ˙

˙

Vln. I

&

˙

Vln. II

&

w

Vla.

B

˙

˙

˙

?

˙

˙

˙

?

Œ bœ Œ œ

214

Vc.

D.B.

>  p

œ n œ œ œ # >œ #˙

˙

> 

∑ ∑

.> . œ. ‰ œ. œ œ œ. œ >œ J F

w

w

Œ œ Œ œ

˙

˙

Œ bœ Œ

˙ p

˙

˙ p

˙

w p

˙ p

70

œ œ

> Œ œ F

œ n œ œ œ # >œ ˙

˙

>  Œ F

œ œ œ #œ œ. J ‰ Œ ‰ # Jœ F ∑ ∑

w

Œ œ Œ œ F

œ

> 

bœ œ

F

> 

˙

Œ

˙

Œ

Œ bœ Œ

œ

Œ

pizz

œ > f

pizz

œ > f

pizz

œ > f

  


220

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

1.

# œ. # œ œ >˙ .

f

. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. b œœ œ œ œ œœ œ œ œ b œ œ œ œ œœ œ œ œ

œ

œ

?

Œ

>œ

Perc. 1

> 

Perc. 2

>  F

? 220

Timp.

## & # #œ 220

A. Sx.

220

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

. . . . . . . . . . . . . . . . # & # # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ # œœ œœ œ œ œ œœ # œœ nœ bœ nœ F 220 # bœ œ œ œ bœ œ œ œ ∑ œ œ nœ bœ & bœ bœ nœ œ f F # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & # bœ

Tbn.

b œ. œ œ >˙ .

? ?

Œ Œ Œ

œ

∑ > Œ œ

∑ 

∑ >  Œ

>œ

> 

> 

Œ ˙ .

Œ ˙ .

œ œ œ œ n œ œ œ œ n œ. œ. >œ b œ. œ. >œ œ ‰J f

œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ nœ ‰ œJ ‰ J più f

œ > œ > œ >

  

Œ b˙. >

Œ

f

> Œ ˙. F

∑ ∑

Œ bœ >

Œ

Œ bœ >

Œ

Œ bœ >

Œ

bœ > b >œ b >œ 71

œ bœ bœ bœ F

bœ bœ œ œ F

œ. n œ >œ œ n œ >œ . . . œ bœ bœ bœ œ

œ œ bœ

œ œ œ bœ bœ bœ œ F arco

> Œ ˙. F arco

> Œ ˙. F

arco

Œ b˙. >

Œ b˙. >

œ


Œ

225

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

# & # # œœ 225

Hn.

&

#

œ

a2

œ.

f

˙. 

Perc. 1

Œ

Perc. 2

  F

œ.

# œ. >˙ .

œ œ œ œ. œ.

a2

b œœ

n œœ

œœ

# œœ

œ

w > Œ Œ

 ‰ Œ J f

> 

# œœ f # œœ f

œœ œœ b œœ

œ b œœ b œœ œ

œœ

œœ œœ œ nœ

b œœ n œœ œœ

œœ

#œ #œ œ

œ

b˙. > ˙.  > 

>˙ .

Œ

Œ

˙. 

Œ ˙ . ∑

. œ. n œ >œ œ. # œ. >œ

&

œ

œ

œ œ

Vln. II

&

œ

œ

œ

œ

Vla.

B

œ

œ

œ

œ

œ f

œ œ #œ

œ

œ

?

Œ

>˙ .

Œ

?

Œ

>˙ .

b˙. >

Œ

b˙. >

D.B.

f

œ #œ #œ f Œ Œ

72

>˙ . f

>˙ . f

˙. >

Vln. I

Vc.

œ œ #œ

Œ

> ### n œ œ œ n œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ nœ bœ œ œ nœ œ œ œ & nœ œ œ œ 225

œ

225

A. Sx.

∑ ∑

œ

Œ

Timp.

œœ

∑ n œœ

?

225

œ

œœ

?

Tbn.

&

>œ

# œœ

> œ. #œ œ œ f >˙ . Œ

B b Tpt.

##

#œ œ

œ

œ

œ. œ. >œ n œ. >œ œ. œ œ

œ

#œ #œ œ

œ

œ

œ

œ #œ #œ

Œ

˙. >

Œ

˙. >


# œ. œ œ >œ

œ œ œ # œ. œ. > #˙.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

Fl.

&

Œ

Ob.

&

# œœ

œœ

œœ

b œœ

b œœ

œœ

# & # # œœ

b œœ

œœ œœ .

œœ

œœ

n œœ

b œœ

n œœ

œœ

œœ œ œ.

œ

# œ œ-

229

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

#

# . & # #œ

> œœœ

229

&

più

f

Œ

?

Œ

˙. 

Perc. 1

Œ

Perc. 2

  F

229

Timp.

œ

œ

œ œ œ œ. œ. #w >

>˙ .

?

Tbn.

œ

Œ

Œ

 ‰ Œ J f

> 

œ

œ-

œ-

œ-

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ wœ Œ ƒ

˙. >

˙

œœ

w

w

˙. 

œ-

œ-

w

w >

> 

œ-

 ∑

>œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ### œ n œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ # œ œ & œ œœ ƒ più f 229 œ. œ. œ. . . . . # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ . 229

A. Sx.

Vln. I

Vln. II

&

œ

œ

œ

Vla.

B

œ

œ

?

Œ

?

Œ

Vc.

D.B.

œ œ. # œ œ.

œ.

œ.

œ

œ

>˙ .

Œ

>˙ .

˙. >

w

Œ

w >

˙. >

w >

w

73

œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.


&

&

233

Fl.

Ob.

B b Cl.

# & #

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

? ?

233

Timp.

#

Perc. 1

Perc. 2

#w F

f

œ. œ œ >œ f

a2

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ . . . . . . . F

w F # œ & # œJ ‰ Œ F 233

œ. b œ œ >œ

œ. b œ œ >œ # œ. œ œ >œ

œœ # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. . #w

œ

1.

˙

  

  

Œ 

 

f

f . > . . > . > # # # œ b œ œ œ œ œ # œ n œ n œ œ œ n œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ. >˙ œ œœ & ƒ 233

A. Sx.

233

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. f

œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. f

œ.

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. f #w > f #w f>

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. b œ œ œ œ œ œ . . . . . .

œ œ œ œ. œ.

 ∑

> 

œ. n œ œ >œ

œœ œœ . .

w

˙

œ #œ

f

w

w

F

#w

˙

f

œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ . . . . . . . . . . . . . . . .

   ‰ J ∑

nœ œ œ #œ

nœ œ œ œ

œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ. œ. # œ. œ. . . . . . . . . . .

œ. œ.

œ. œ.

w >

w >

˙.

w >

w >

˙.

74

œ œ œ bœ œ œ œ bœ


Fl.

&

Ob.

&

237

B b Cl.

B b Tpt.

Tbn.

& &

# #w ##

?

Perc. 2

A. Sx.

˙

f

Œ

> 

&

Vln. II

&

Vla.

B ? ?

œ œ œ œ. œ.

 

˙

   ‰ J ∑

Œ 

œ

œ œ #œ œ nœ nœ œ

> 

b œ. œ œ >œ

˙

ƒ

Œ

 ∑

f

f

œ≈‰ R

Œ

œ

#˙ >

a2

f œ bœ bœ bœ

œ œ œ bœ r ≈ ‰ bœ

bw

œ bœ bœ bœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ w

#œ #œ

# œ. œ œ >œ

# œ. >œ œ œ œ œ. œ. 237 ### œ œ # >˙ &

Vln. I

D.B.

Œ

w

237

Vc.

bw

?

Perc. 1

œ

˙ >

237

Timp.

# & # n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ b œœ œœ b œœ œœ œœ œœ . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Hn.

 

Œ 

 ∑

n œ. œ œ >œ œ œ œ œ. œ. n >˙

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. b œ œ b œ. œ. œ. œ. . .

œ bœ bœ bœ œ œ œ bœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ bœ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. b œ œ . . b w>

˙.

b w>

˙.

œ bœ bœ bœ

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. Œ

#œ œ œ œ bw > #œ œ œ œ bw > 75

‰. œ œ œ b œ b œr

˙

˙

œœ


Fl.

&

Ob.

&

241

B b Cl.

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

# & # œ œ. p 241 # & œ. p # & # Œ ? 241

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

 241

A. Sx.

&

241

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

& & B

? ?

###

œœ. œœ. œœ. œœ . p poco a poco crescendo

œœ.

œœ.

œœ .

œœ.

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ . poco a poco crescendo

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œœ .

œ.

œ. >˙

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ. p

w p

?

œ

œ. œ. œ

j œ. ‰

Œ

∑ w

œ.

poco a poco crescendo

> œ. œ. ˙

F

œ

œ. œ. œ

œ. ‰ J

w

w

poco a poco crescendo

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ œ œ œ œœ œ œœœœœœ œœœ œ œ œ œœ œ œœœœœ œ œ J F poco a poco crescendo œ. π

œ. π

œ. π

w π

w π

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

poco a poco crescendo

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

poco a poco crescendo

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

poco a poco crescendo

œ.

œ.

w

w

w

w

w

w

poco a poco crescendo

poco a poco crescendo

76

œ.

œ.

œ.


245

Fl.

Ob.

B b Cl.

&

B b Tpt.

Tbn.

. b œœ

œœ.

œœ.

. b œœ

. œœ. b œœ

œœ.

# & # n œœ .

n œœ.

œœ .

œœ .

n œœ.

œœ b œœ. .

œœ .

œ. n œ. > n n œ. œ. ˙ Œ f

œ.

œ.

n œ. b œ.

œ.

&

&

#

b œ.

# Œ & #  ? ?

245

Timp.

b œœ.

245

Hn.

Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w

œ˙ . n nœ œ . . >

w

> n n œ. œ. ˙ ∑

f b œœ. n œœ. b œ.

Œ n ˙ nœ œ . . . >

. œœ

. b œœ

. œœ

b œœ.

. œœ

. b œœ

. œœ

œœ .

n œœ.

œœ .

n œœ.

œœ .

n œœ.

œœ .

œ. > ˙ n œ. œ.

œ.

œ. > ˙ n œ. œ.

œ.

œ.

w F w

w

b œ.

œ œ œ n˙. . . >

œ.

w

œ œ . .

w

Perc. 1

Perc. 2

. n œ. n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ # # # n œ œ œ n œ n œ. œ œ œ œ œJ. n œ œ J‰ J‰ J‰ ‰ œ & 245

A. Sx.

245

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. b œ.

œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

b œ.

œ. b œ.

œ.

œ.

b œ. b œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

b œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

b œ.

w

w

w

w

w

w

w

w

77

œ.

œ.

œ.


Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w w w

249

Fl.

Ob.

B b Cl.

&

œœ.

œœ. œœ.

œœ.

œœ.

œœ. œœ.

œœ.

# . & # œœ

œœ. œœ .

œœ.

œœ.

œœ.

œ.

œ.

œœ. œœ .

œ.

&

249

Hn.

B b Tpt.

Tbn.

&

#

œ

œ. œ.

> a2 . . ˙ ## œœ Œ &  ?

 

Perc. 2

Œ

f. œ œ œ >œ œ œ œ œ. œ. >˙ ## & # ƒ 249

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

œ. f œ. f œ.

f

  ‰     ‰ J J

249

A. Sx.

w

Perc. 1

f > 

w

w

249

œ. œ.

w

w

?

Timp.

œ.

œ. œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

w

w

w

w

œ. œ.

œ.

78

‰ #œ > ƒ > ‰ #œ

ƒ

j‰ Œ  œ > >œ >œ >> j œ œ œ ‰Œ  >

> > > ‰ œ nœ bœ bœ œ bœ œ > > >> ƒ > >>  ‰ #œ œ œ ƒ 

‰ œ > ƒ > ‰ 

>œ >œ œ œ œ >œ >œ ‹ œ # œ œ œ œ #œ œ œ œ œœœœœ J ‰ Œ 

œ.

œ.

a2 > > > ‰ œ bœ bœ bœ œ œ j‰ Œ  > > > >œ >œ ƒ

œ. œ.

œ. œ.

>œ b >œ b >œ > > b œ œ >œ >œ >œ ‰Œ  ‰ J ƒ

a2

ƒ

∑ 

> > > ‰ œ bœ bœ bœ > ƒ > > > ‰ œ bœ bœ bœ > ƒ 

j‰ Œ  œ > j œ ‰Œ  >

j œ œ œ ‰Œ  >> >

>> >    ‰Œ  J > 

ƒ

Œ  ∑

j‰ Œ  œ > >œ >œ >œ j‰ Œ  œ > >œ >œ >œ

‰ #œ j‰ Œ  œ œ œ > > ƒ > > ‰

‰Œ  # œ œ œ œj > > ƒ > > ‰ ‰Œ  # œ œ œ œj > ƒ >> >

catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG482


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.