Ton pare no te nas (Baltasar Bibiloni)

Page 1

BALTASAR

BIBILONI

TON PARE NO TÉ NAS (tradicional mallorquina) per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Ton pare no te nas [Música impresa] : per a cor mixt / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autoritzaphonetic transcription on last pageció dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Phonetic transcription on last page and its audio in: http://www.lamadeguido.com/tonpare.mp3

Primera edició: gener 2018 ISMN: 979-0-69208-477-9 Dipòsit legal: B-1217-2018 Copyright de la música: © 2018 Baltasar Bibiloni Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - Sant Pau, 54 E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Ton pare no té nas Tradicional mallorquina

S

A

T

Versió coral de Baltasar Bibiloni

° bb 2 & b 4

p

b 2 &b b 4 ∑

œ J

Ton

™™ ˙

pa-re - no té nas, ton pp pa-re s'ha per- dut, ton

™™ ˙ tm

b 2 &b b 4 ∑

pp

8

B

, ™™ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ™ œ œ™ œj œ œ œ œ œj œj J J J J

tm

™™ ˙

?b 2 ∑ ¢ bb 4

pp

tm

° bb j & b œ œ œ œ œ œJ 7

teu ger - mà teu ger - mà

b &b b ˙

pe - tit pe - tit

el seu

pa-re no té nás, ta pa-re s'ha per- dut, ta

ma-re_és xa - ta, ma - re_el cer - ca,

˙

tm

˙

tm

˙

tm

tm

˙

˙

˙

˙

tm

tm

tm

tm

˙

˙

˙

˙

tm

tm

tm

tm

œ œ œ™ J J té a

de la

ra fres

, mf œ J

Ϫ

œ

ta. ca.

-

p

tm.

Po

˙

˙

tm

tm

tm

? bb ˙ ¢ b

˙

˙

tm

tm

8

tm

° bb œ œ œ j œ œ & b 11

pa - re fa_es di - nar, pa - re_és ca - pe - llà,

b &b b ˙

bre

b j &b b œ 8

nar, llà,

? bb ˙ ¢ b tm

œ J ta ta

˙

œ œ œ™ J J

ma - re_es - cu ma - re_és mon

œ J

ton ton

pa

œ œ œ œ œj œ œ œ J J J

pa - re fa_es di - nar, pa - re_és ca - pe - llà,

˙

tm

-

ta ta

˙

p

-

-

ma - re_es ma - re_és

j œ

ra ja

i_es i_es

˙ œ™ œ œ ˙

-

Ton Ton

˙

ton ton

-

œ œ œ œ

œ J

pa - re - fa_es di pa - re_és ca - pe -

œ œ œ œ œj

teu ger - mà pe - tit, teu ger - mà pe - tit,

re

cu mon

mf

œ J

tm

œ œ™

-

˙

pa - re fa_es di - nar, pa - re_és ca - pe - llà,

Ton Ton

˙

b &b b ˙

teu ger-mà pe- tit, i_es teu ger-mà pe- tit, i_es

œ œ œ œ œj

tm

tm

i_es i_es

-

ra ja

tm

© 2017 Baltasar Bibiloni. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

no

j œ ˙

tm

j œ i_es i_es

j œ

œ œ œ œ

i_es i_es

teu - ger - mà pe teu - ger - mà pe -


° bb j & bœ œ œ œ œ 15

b &b b

ta se

teu ger - mà pe - tit teu ger - mà pe - tit

˙ té

j œ

tit, tit,

i_es i_es

b j &b b œ 8

œ J

?b ˙ ¢ bb

œ œ œ™ J J

lla rà

-

˙

19

œ. œ œ.

no s'ha

té nas per - dut

no s'ha

œ. œ œ. té nas per - dut œ. œ

no s'ha

té nas per - dut

b &b b ≈ œ . b . &b b ≈ œ

? bb œ œ œ œ œ œJ J ¢ b pa - re no té nas pa - re s'ha per - dut

° bb & b ≈ œ. 23

pe pe

b &b b ≈ œ . pe pe b . &b b ≈ œ pe pe

-

-

-

ta ta

œ. œ œ.

-

ver ca

- du - non

≈ ≈ œ J

Ϫ

œ. œ™ . xa cer

ta ma - re_és ta ma - re_el

Ϫ

œ œ™

i ta ma - re_és i - ta ma - re_el

œ J

ma - re_és ma - re_el

xa cer

œ. œ. œ. œ. ™

œ. œ ™ 1.

œ. œ. œ. œ. œ. el té de ra seu a la fres .œ œ. œ. œ

ta. ca.

el té seu a

-

ta. ca.

-

ta. ca.

teu ger - mà pe - tit teu ger - mà pe - tit

el seu

œ J

œ J

te a

de la

ra fres

de ra la fres

Ϫ ra fres

-

≈ œ.

Po Po

-

-

ta. ca.

Ϫ Ϫ

œ œ™

- bre pa - re - bre pa - re

pa - re no té nas, ton pa - re s'ha per - dut, ton

j ‰ œ. œ.

≈ œ .

ta, ca,

ta, ca,

j j œ. œ. œ. bre pa - re bre pa - re œ. œ. œ. J J

œ œ œ œ œ œ J J

, œ J f

Ton Ton

ta ca

-

œ. œ ti - tó ti - tó œ. œ

? bb œ œ œ œ œ œJ J ¢ b

de la

xa cer

el té seu a

ti - tó ti - tó

ra. ge.

- bre pa - re - bre pa - re

p Po -

œ. <b>œ. œ œj ‰ . ta,. xa cer ca, j .œ™ œ. œ. ‰

œ œ. œ. nœ. i ta ma - re_és i ta ma - re_el œ œ. œ. œ.

ti - tó ti - tó

œ. œ.

-

tm.

. ≈ œ œ œ™ . i i

p

Po Po

≈ œ . Po

œ ™ œ œj ‰

œ œ œ œ œj œ œ œ J J J ta - lla se - rà

≈ œ .

Œ

œ

nas.

teu ger - mà pe - tit teu ger - mà pe - tit

ra. ge.

-

tm

° bb & b ≈ œ.

8

ver - du ca - non

˙

tm

8

œ œ™

. œj œ œ. J .

p

i_es i_es

ger - mà ger - mà

œ. i_es i_es ≈ œ.

œ. œ ger - mà ger - mà œ. œ

i_es i_es

ger - mà ger - mà

,œ J

œ. œ œ.

œ œ œ œ œ œ J J

teu ger - mà pe - tit teu ger - mà pe - tit

i_es i_es

f ,œ U j œ ™ œ ™ œ™ œ J J J R 2.

Ton Ton

ca.

U, ™™ j™ œr œj œ œ J f

U ™™ œ ™ œR bœ ‰ J J U ™™ œ™ ca.

bbbb

&

bbbb

&

bbbb

oh! oh! Ton

f

ca.

&

oh! oh! Ton

ca.

œ. œ.

oh! oh!

?

bbbb

i_es i_es


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Ton pare no te nas, ta mare és xata i es teu germà petit, el té de rata. tum paɾə no te nas tə maɾə

ʃatə jəs tew ʒəɾma pətit əl te ðə ratə

Ton pare fa es dinar, ta mare escura i es teu germà petit talla verdura. tum paɾə fəz ðina

tə maɾəskuɾə jəs tew ʒəɾma pətit taʎə βəɾðurə

Pobre pare, no té nas i ta mare és xata i es germà petitó el té de rata. ʃatə jəz ʒəɾma pətito əl te ðə ratə

pɔβɾə paɾə no te naz i tə maɾə

Ton pare s’ha perdut, ta mare el cerca i es teu germà petit seu a la fresca. tum paɾə sa pəɾðut

tə maɾəl

sɛɾkə jəs tew ʒəɾma pətit sɛwə lə fɾɛskə

Ton pare és capellà, ta mare és monja i es teu germà petit serà canonge. tum paɾes kəpəʎa tə maɾes mɔnʒə jəs tew ʒəɾma pətit səra kənɔndʒə

Pobre pare, s’ha perdut i ta mare el cerca i es germà petitó seu a la fresca. pɔβɾə paɾə sa pəɾðut i tə maɾəl

sɛɾkə jəz ʒəɾma pətito sɛwə lə fɾɛskə

You can hear the pronunciation here: http://www.lamadeguido.com/tonpare.mp3MG477

catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.