MG453 Flashback Suite, per a guitarra i orquestra (Glòria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA FLASHBACK SUITE Fantasia concertant per a guitarra i orquestra

Edicions la mà de guidoGLÃ’RIA

VILLANUEVA FLASHBACK SUITE Fantasia concertant per a guitarra i orquestra


ISBD(PM) Flashback Suite [Música impresa] : fantasia concertant per a guitarra i orquestra / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2016 1 partitura (78 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Nota de l'editor: L'enregistrament d'aquesta obra es pot trobar al disc de La mà de guido LMG2140

Primera edició: setembre 2016 ISMN: 979-0-69208-453-2 Dipòsit legal: B-16376-2016 Copyright de la música: © 2016 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2016 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Flashback Suite Fantasia Concertant per a Guitarra i Orquestra

Oboe

Clarinet in B b

Bassoon

# & # c

# ## & # c

? ## c

#q# = ca. 50 c &

# & # c

? ## c

Guitar

Harp

Celesta

Violin II

œœ œœ œ œœ œœ œœ œœœ œœ œœ # œœœ œ œœ œœœœ œ œœ œœœ œ œœ œœœœ œ œœ œ œ œ œ & # c œœ œ œ œœ œ œ œœœœ œœœœ F ? ## c ∑ ∑ q = ca. 50 # # c œw

Violin I

Gloria Villanueva

Flute

I

q = ca. 50 ## c &

&

p

œ

# w & # c w p

œ

˙ ˙

œ œ

ww

B ## c

Violoncello

? ## c

Contrabass

? ## c

Viola

© 2016 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ œ

œ

œ


3

Fl.

Ob.

# & #

# & #

# ## & # œ œ. P

B b Cl.

? ##

Bsn.

3

Gtr.

3

&

##

? ##

Cel.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

a

poco

cresc.

&

##

œœœœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p

œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ poco rit.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ poco rit.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œ œœ œœ Fœ

P

Πpoco

a

poco

cresc.

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ

œ œœœœœ

œœœ œœœ œ œ œœ

œ œœœ œœ

œ œœ œœœ œ œœœ

œ œœœœœ

œœœ

∑ ˙

##

ww

˙˙ ∑

? ##

? ##

œ œ.

π

œœ œ œœ Œ

œœœœœ

œœœ

œœœœœ

œ œ

œœœ

poco rit.

w

B ##

poco rit.

# & # &

œœ œ

poco rit.

? ## 3

Vln. I

poco

# & #

Hp.

3

œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ

poco rit.

‰ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ 

poco rit.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ poco rit.

poco rit.

4

œ


Fl.

Ob.

B b Cl.

# & #

2 4

# & #

2 4

## & # # œ œ .. Œ

42

œ ‰ . J

42

œœ œœ œœ

œœ .. œœ .. œœ ..

42

œœ ..

42

42

2 4

2 4

? ## 5

Gtr.

5

Hp.

&

##

C7

~~~~~~

Bsn.

~~~~~~~

5

# & #

œ œ

? ## 5

Cel.

# & #

n n

Do Si b La Mi b

∑ œ ≈‰ Œ R

? ##

Vln. I

# . . œœ & # œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ F a tempo

bœ nœ œœ œœ

≈ œ nœ ≈ œ nœ bœ nœ œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œ œœ œ œ bœ œ nœ œ œ œ .. . . œ

Vln. II

# .. & # œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ F

bœ œ œ œ œ nœ

≈ œ nœ ≈ œ nœ bœ nœ œ

2 ≈ œ œ œ œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ œ # œ œ. œ œ. œ #œ œ œ 4 bœ œ nœ œ œ œ . .

5

Vla.

Vc.

B ##

a tempo

œ ? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ ‰ . R F pizz.

∑ œ nœ œ œ œ bœ œ œ bœ

a tempo

Cb.

j ? ## œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ F pizz. a tempo

‰.

nœ œ œ œ œ œ ‰. R R

r œ ‰.

bœ J

5

2 4

42

bœ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ 2 œ bœ œ œ œ œ œ ‹œ #œ œ œ 4 œ œ ‰ Œ

j bœ ‰ Œ

œ

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ 42


9

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

9

Hn.

9

Gtr.

9

Hp.

9

Cel.

9

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

c

# 2 & # 4

c Œ

## & # # 42

c

? # # 42

c

∑ r œ. ‰ .

r r œ. œ. ‰ .

‰.

p

# œœ

∑ œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

≈ ≈ œœ œœ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

burlesco

## 2 & # 4

c œ # œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ # œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 4

c Œ

# & # 42

c

# 2 & # 4

c

? # # 42

c

Trg.

Vln. I

# 2 & # 4

# & # 42

c # œœ œœ œœ

? ## 2 4

c

# 2 & # 4 ˙

pizz. burlesco

c #œ œ œ pizz.

B # # 42 ? # # 42

œ

œ @

# œœ œœ œœ n œ œ

œœ œœ œœ # œœ œœ œœ

œ œ œ œ œ

œ œ œ

#œ œ œ

#œ œ œ nœ œ

œ nœ œ

œ œ œ

# œœ

œ

pp

pp

#œ œ

pizz.

œ

œ c

œ œ œ œ F ? ## 2 œ œ œ œ œ œ œ œ c 4 F

œ @

œ 

œœ œœ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

c ≈ #œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ #œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ #œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ

∑ œ

œ 

F œ # œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ # œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ

c œ œ œ

# 2 & # 4 ˙

Œ

œ 

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pizz.

6


# & #

12

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

# & #

Œ

≈ n œœ œœ

Œ

≈ œœ œœ

Trg.

? ##

œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ œ œ œ œ œ œ œ

## & # œœ œ. œœ œ. œœ œ. œœ œ. œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ . . . . . . . . . . . .

# & #

Œ

12

Gtr.

œ @J

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ @J

œ œ œ œ œ

œ-

œ-

œ-

œ- œ- œ- œ-

œ œ œ œ œ œ œ œ-

œ-

œ-

œ-

œ- œ- œ- œ-

œ

œœ

rit.

rit.

? ##

œ n œœ œœ

b œœ œ .

œ œœœ œœœ

œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

# & #

œ œ.

œ œ œ

œ nœ.

œ œ œ

# & #

œ œ.

œ nœ œ

bœ œ.

œ œœ œœ

œ. 

∑ œœ œ .

œœ

œ-

? ##

12

Vln. I

œ

# & #

Cel.

Œ

œ

12

n # œœ

œ

# & #

12

Hp.

rit.

## & ##

12

Hn.

≈ œ ≈ œœ ≈ œ

Œ

# œœ œ

≈ œ ≈ œœ ≈ œ

rit.

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ œ

B ##

œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

≈ œ

? ##

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? ##

‰ ‰

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

arco rit.

j ≈ œ ≈ œ  œ œ œ nœ œ œ # œ œ. œ nœ

œ œ œ œ œ œ@

arco rit.

7

œ

œœ

j ≈ œ ≈ œ  œ œ œ nœ œ œ. œ œ œ nœ

r œ œ œ œ œ ≈ œ

Œ

n œœ

j œ

arco

arco rit.

œ

rit.

arco rit.

œ@

œ@

œ@

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ


#  œ4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # œ œ 4 œ œ œ 5 œ3 œ œ œ1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ˙ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ # wœ œ œ œ œ œ œ œ wœ œ

14

Gtr.

? ## œ J

legato

Cb.

Œ

# œ œ œ œ œ œ4 œ œ3 œ œ œ1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & #w œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ2 œ œ œ œ œ # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 œ œ

17

Gtr.

20

##

Gtr.

&

Vc.

? ##

23

Gtr.

&

23

Vln. I

&

##

œ œ œ œ œ œ œ œ 4 0 œ œ œ œ œ œ œ œ œ1 œ œ0 œ œ œ b œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœœ œ # œ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ 4 œ 4 4

œ

œ

p

Vla.

œ

œ

œ

œ

q = q. 1 3 4 C2 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ# œ œ œ œ œ œ œ 68 œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. œ œ œ # œ1 œ œ œ œ œ œ œ œ

##

œ @

# & # B ##

œ @

œ @

˙ @

œ @

œ @

œ @

œ@

œ

˙ @

œ J

œ

œ

œ

œ

68 œj ‰ ‰ Œ .

œ

œ

œ

œ

68 œJ ‰ ‰ Œ .

arco

œ@

q = q. 68

œ @

arco

Vln. II

œ œœ œ œ œœ œ œœ œœ .œ œ . # œœ . œ . . ‰œ œ œ œœ œ ‰

Œ.

68 œ œ œ œ # œ œ œ œ j œjœ ‰ œ #œ #œ œ #œ P

# œ@

68

arco

Vc.

? ## ˙

Cb.

? ##

#œ.

‰ œ

œ

Œ

8

œ œ œ ‰ # œ œJ ‰# œ

Œ. ∑


28

Gtr.

&

28

Vln. I

Vln. II

Vc.

&

## ##

m aœ j 4œ 3 œ œ œœ4 œ 2iœœ 03 œœ œœ œœ œœ œ.œ œ3œ. œ 1œ. œ œ œ 3 œ J p œ. J P sùb.

# & # Nœ

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

2 4

? # # Jœ ‰ ‰ Œ .

2 4

# & #

# & #

## & ##

? ##

## & # # & # # & #

37

Vln. I

37

Gtr.

˙.

q . = q 42

37

Hn.

j #œ œ œ.

˙.

‰ Œ.

37

Fl.

j œ œ œ œœœœœœœ œ œ œ œ œ ˙ .  œ . . P sùb.

q . = q j œj œ ‰ 2 ‰ #œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœœ 4 ˙ œ œ œ œ ˙. ˙ œ. F

j œ3 œ œœ œ œ . 1 J

œ. œ œ p

# & #

B ##

? ##

? ##

nœ. œ œ

œ. œ œ

œ. œ œ P

œ. œ œ

nœ. œ œ

œ.

j‰ j ‰ œ . œ œj ‰ œ . œ œ ‰ œ . œ œj ‰ œ . j‰ ‰ J œ . œ œ œ . œ œ n œ . œ œj œ . œ œ P p

j‰ œ œ œ œ œœœ . P. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. p ∑

˙œœœ œ œ ∑

œ. œ œ

Œ

j œ‰

j‰ j ‰ œ nœ œ . œ œ. œ œ œ œ. œ œ F . . œœ. œœ. œ œ œ œ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ œœ œ. œ. œ. œ. P ∑ ∑

∑ ∑

j j œ ‰ œ nœ œ œ ‰ . œ n œ. œ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. b œ œ œ. œ.

j j œœ . œœ œœ ‰ œœ . œœ œœ ‰ . n œ J ‰ n œ J ‰ n œœ n œ œœ P ∑

p

P

9

œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ . œœ n œ J œ n œ. œ ‰

poco rit.

œ

nn b b nnbb

j œ œ ‰ œ. œ nœ œ poco rit.

nnnn

. . . . . . nœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ n n b b œ. œ. poco rit.

j j‰ œœ . œœ œœ ‰ œœ . œ b œ œ œœ ‰ n œ J ‰ n œ œ œ J

nnnb

poco rit.

nnbb

j œ œ ‰ œ. œ bœ. poco rit.

œ

nnbb

j œ œ ‰ œ. œ nœ œ poco rit.

nn b b

œ œ œœ œ. œ. . . . . œ. œ. œ. œ. poco rit.

nnbb

j‰ j‰ œ . œ œj‰ œ . œ œ ‰ j‰ j‰ j‰ œ. œ œ œ. œ œ nœ. œ œ œ. œ œ P J nœ. œ œ œ. p œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. P œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ n œ. œ œ J‰ J‰ J‰ J‰ F . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ

œ. œ bœ.

j ‰ œ n œ œ œj ‰ œ œ œ œj ‰ . . œ poco rit.

j‰ j‰ œ . œ œj‰ œ . œ œ ‰ j‰ ‰ ‰ œ . œ œ œ . œ œ n œ . œ œj œ . œ œ P J n œ . œ œj œ . p

œ. œ. œ. œ. œ. œ. p œ œ. œ œ œ œ. œ J‰ P

œ œ

. . œ ‰ œ n œ œ œJ ‰ œ n œ œ œJ ‰ J poco rit.

nn b b

œ. œ. œ. œ. . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œœ nnbb poco rit.


b &b

47

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

œ œ œ œ œ &b ≈ œ œ œ œ œ P

œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

&b

b

&b

b

47

Hp.

F œ ? b b ggg œœ gg œ g &b

47

Cel.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b

œ ggg b œœ ggg œ

gg œœœ ggg œ g

? b b 47

Vln. I

Œ

œœ œœ P

œœœ 3 œ œ œ œ #œ œ œ j ≈ œ. 3

œœœ 3 œ œ œ œ œ #œ œ œ j ≈ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ & œ. œœ 3 P œ Più tranquillo œ œ œ œ œ œ œ œœ j ≈ œ œ œ œ œ œ & # œ # œ #œ œ . œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ . . 3 œ œ 3 F espressivo P œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b ≈ J #œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ‰ J ‰ ≈ ‰ J b P

47

Gtr.

bb

47

Hn.

bb

& F œ. &b

b

F

? bb

gg œœœ ggg œ

gg œœœ gg œ

gg œœœ gg œœœ gg œœœ gg œœœ g g œ

œ

œ

gg# œœœ gg œœœ gg œœœ gg œœœ

œ

œ

œ

œ

#œ œ œ œ œ œ

œœ œ

œ.

œ œ #œ œ œ

œœ œ

œ.

espressivo

œ.

gg #œœœ ggg œ

Più tranquillo

œ. F

gg œœœ ggg œ

œ

œ œ œ œ œ B bb ≈ œ œ œ œ œ P ? bb

ggg n œœœ ggg œ

espressivo

œ œ œœœœ œœœ œœ œ

œœ œœ œœ # œœ œœ ≈ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ

œ #œ œ œ œ œ

œœ œ œ œ. œ #œ ∑

œ œ œ œ ‰ œ œ œ J œ

œ ≈ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ

j ‰ œœœ œœœ œœœ ˙ P

@ ˙

j œœ ‰ œœ œœ œœ

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ∑

10

œ

œ p

œ œ œ œ œ œ J

œ #œ œ œ œ œ ˙@

œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œœœœ

œ

‰ œœ œœ œœ ‰ J

Œ

j j ‰ œœ œœœ œœœ ‰ œœ œœ œœ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙

˙@

œ@

˙@

˙@

j ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

Œ

œ

œ.

, œ

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ


54

Gtr.

&

bb

œœ F #œ

&b

54

Hp.

Vln. II

Vla.

Vc.

b

? bb &b

F b Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ &b œ ( )œj P Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ j B b b œ ( ) œ P ? bb œ

P

Gtr.

b g # œœ & b gggg œ gœ &b

57

Vc.

œœœœ

œœ

? bb

œ

œœ .. nœ œ

# œœ œ #œ

œœ œ

œ

œ œ œ

œœ #œ œ

œ œ œ

œ œœ

œ œ œ

œ

œ œœ

œ

œ. .

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j nœ ˙ ( )

œœ

œœœœ

œœ

œœœœ

6

gg n œœ ggg œ gœ

ggg œœ gg œ gœ

gg œœ ggg œ gœ

ggn œœœ ggg œ

œœ gggg œœ g

gg œœœ ggg œ

6

œ

6

œœœœ

gg ## œœœ ggg œœœ ggg œ gg œ

gg œœœ ggg œ

œ # œœ

œœ œ

j ( ) œ

œ

œœœœ

œœ

œœœœ

œ œ

œœœœ

œœ

j œ ( )

gg œœœ gg œ

gg œœœ ggg œ

j ( ) nœ

6

œ

gg n œœœ ggg g œ

nœ œ

œ

œ

#œ œ

6

œœ

œœ

gg œœœ ggg œ

gg œœœ ggg œ

6

œ

6

6

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ nœ bœ œ œ nœ bœ œ œ nn # 3 1 œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

œ J ‰

3

3

Più mosso

nn

#

pizz.

Œ

3

bœ J ∑

nn#

nœœ œœ n# œœ œœ œœ œœ œœ n

nn#

j œ ( )

Ÿ~~~~~~~~~~~~~

j œ ( ) œ

6

6

œ

11

œ

6

3

3

rit.

œ.

j œ # œ ( )

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ( )œj œ ( )œj

# nn Œ nœ

#œ œ

œ ( )œj

j

œ ( )

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~

j œ ( )

œœ

Ÿ~~~

6

gg œœœ ggg œ

C5

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ j # œ ( )œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~

œ

#œ J

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~

6

œ

#œ œ

œ #œ œ œ

rit.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~

6

œœ œœ œ œ œœ œ

6

6

6

∑ Ÿ~~~~~~~~~~~~

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j nœ ˙ ( )

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j œ œ ( )

œ.

œ J

œ Ÿ~~~~~~~~~~~~ b B b œ ( )œj ? bb

œ œ œ

6

b

b &b

œ œ œ

j œ œ ( )

œœœœ

6

6

Cb.

œ

œ

b œ

57

Vla.

œ

n n

? b ˙ b

Vln. II

œ œ œ

œœ œ

marcato il basso

Cb.

Vln. I

œœ œ

III

Si Fa

54

Vln. I

II


## & #

?#

# & #

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

#

61

Fl.

#

61

Hn.

Trg.

61

Gtr.

&

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

?#

61

&

Vln. II

&

Cb.

3

Vln. I

Vc.

3

3

&

Vla.

nœ œ nœ œ N œ œ2 œ œ N œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ1 œ 3

#

61

Hp.

#

# #

œ

œ

Œ

‰ bœ ‰ J

œ J

‰ b œj œ œ

j œ ‰

3

œœœ œ

œœ œœ

œœœ œ

œœ n b œœ œœ œ

œ œœ œœ œ

œ b œœ œœ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

œ œ œœ œœ œœ n œ bœ œœ n œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ P 3

3

3

œ œ œ œ Œ

3

3

œ

3

œ œ

3

3

œ

3

œ

3

bœ œ œ

B#

?#

?#

12

3

3


43

nb b

## & #

3 4

nnn

?#

3 4

# & #

43

nb b ˙. P

43

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

68

Hn.

Trg.

68

Gtr.

&

68

&

Hp.

&

œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ

p

œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

3

3

3

œ œ œ œ Si n œ œ œ œ œ

œ

œ ∑ ∑

œ

3

3

œ œ œ Œ

œ 3

F

œ bœ œœ ∑

3

œ

œœ n b œœ œ œ œ

œœ œœ œ œ œœ 3

3

Œ

œ

œ œœ œ œ œ

‰ œ J

œ J

œ œ œ bœ œ œ

3

3

3

œ œ

3 j œ ‰ œ œ b œœ F

œ

œ

3

œ bœ

3

œ œ

3

3

œ

43

nbb

3 4

nb b

3 4

nb b

Œ Œ

œ

œ

q = 72 n œ ‰ J b b œœœœœ.œ. f

#

43 Œ

B#

43

?#

3 4

?#

3 4

13

œœ œœ

nbb

&

3

Vln. II

nnb Œ œ œ œœ p

3

3

Œ œœ œœ p

43

3

œ œ b œ œ œ b œ œb œ œ œ œ œ b œ œ œ œ F F F 3 3

q = q 3 3 3 3 3 3 q = 72 C1 œ b œ œ œœ 43 b œ œœœ œ œœœœ œ œœ œœ n b b ˙˙ 2 ˙ #œ œ #œ œ 3

‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ bœ œ Si n Si b

3

Si b

œ

Œ

œœœ œœœ œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œ

n œ bœ œœ œ œ œ œ bœ œ 3

‰ œ J

q = q 3 4Œ

&

Cb.

#

Œ

#

Vln. I

Vc.

#

?# 68

Vla.

#

?# 68

Cel.

q = 72 nb b ∑

q = q 3 4

68

‰ œJ n b b œœœœœ.œ. f nb b

nb Œ Œ b œ P nb Œ Œ b œ P


b &b

b

75

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&b

Œ

& ? bb

œœ œœ

Œ

œœ œœ œœ ..

˙.

˙.

‰Œ Œ

œ˙

œœ œœ

˙.

Trg.

b œ#˙ & b œœ˙ . ˙˙

C3

œœ œœ

75

Gtr.

Œb œ œ œ œ

Œ bœ œ bœ œ

Œ œ œ bœ œ

Œ

b˙.

˙.

˙

Œ bœ œ œ bœ

Œ b˙ ˙

Œb b œœ œœ ∑

b œœ œœ

œ œ œ œ œ œ C1 b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœœ

œœ b b œœœ œ

Œ

b ˙˙

Œ

œœ œœ

Œ œ œ #œ œ ∑

˙. b ˙˙ ..

œœ

œœ

œ œ

œ œ

Œ

œ ‰ Œ J

6 œ œœ œ œ 6 œ œœ œ œ œ œ œ œ # œœœ œ 6 F

? b b

b

? bb

&b

Vln. I

b &b ˙

Vln. II

b &b ˙

œœ œœ œ œ œœœ œ. j j bœœ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. # œ .œ n œb œ N œ

75

Vla.

B bb

Vc.

? bb

Cb.

? bb

œœ œœ œ œ œœœ œ. j j bœœ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. # œ .œ n œb œ N œ ∑

œ œ

ŒŒ

œ.

3 3 3 œ œ j ‰b œ œ b œœ œ œ œ œj œ œ œ ‰ j # œ œ œ œ œ œ œ œ. œ b œb œ œ N œ œ bœ œœ

œ.

œŒ Œ

bœ Œ Œ bœ Œ Œ

œ

Œ Œ œ Œ Œ œŒ Œ œ Œ Œ

œŒ Œ

bœ Œ Œ bœ Œ Œ

œ

Œ Œ

œ

œ œ œ œ œ.

3 3 3 œ œ #œ œ œ j ‰b œ œ b œœ œ œ œ œj œ œ œ ‰ œJ œ œ b œb œ œ N œ œ bœ

Œ Œ œ Œ Œ

œ

œ

Œ

75

œ œ

˙.

œ ˙.

Œ

f

Fa #

Cel.

œœ œ Œ œ Œ œœ œœ œœ œ #œ ˙ Œ

b b œœ œœ

f œ œ œ œ œ

b &b

75

Hp.

Œ b˙.

& b Œ # œœ œœ Œ œœ œœ œœ .. ‰ Œ Œ œ œ œ œ 

œœ œœ

˙.

75

Hn.

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

14

Œ Œ Œ Œ

∑ œ œ

Œ Œ

œ œ œ œ

Œ Œ Œ Œ

œ œ œ œ œ F œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ


˙ b ˙ b &

œ œ œœ

œ œ

œ œ

œ œ œ œœ œ œ

œ . œ œ. œ. œ œ. J

b &b ˙

œ œ

œ

œ

œ œ œ œ

˙.

86

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Œ

& ? bb

œœ

&b Œ

Trg.

# œœ

86

Gtr.

&b

b

œ ‰ J

œ b œœœ œ œ b &

86

Œ ∑ œœ

6

Hp.

œœ

Œ

œ ‰ J

œ J

œœ ..

œœ

‰Œ Œ

6

˙.

nn## c

˙.

nn## c

Œ

œœ œœ

˙.

œœ œœ

˙.

c

nn## c

Œ ˙˙˙

nn## c

Œ˙ ˙ .˙˙

Œ œ œœœ œœ Fa n

b

? b b

6

Do # Fa #

La #

nn## c

# nn # c

# nn # c

bœœ œ

‰b œjœ b œb œ œ

‰# œj œ #œ #œ

nn## c

œ

œ œ œ œ

œ . œ œ. œ. œ œ œ œœ. œ. J

j nœ

˙.

b &b ˙

œ œ

œ

œ

œ œ œ œ

j nœ

˙.

Vla.

B bb ˙

œ œ

œ . œj œ œ œ œ œ œœ œ .. ..

œ

œ

œ œ œ œ

˙.

Vc.

? b b

Cb.

? b b

œ œ œ œœ œ

n n

Si Mi

œ

œ

## n# c

˙.

œ

Œ # # œœ œœ ∑

œ œ

Vln. II

nn## c

˙

Vln. I

Œ b b œœ œœ

n˙.

œœœ Œ Œ

b &b

b˙.

# ˙˙

86

b˙.

#### c

Œ

&b

Œ œ œ bœ œ b b œœ œœ

6

Œ

Œ œ œ Œ bœ œ bœ œ œœ

œœ .. ‰ Œ Œ œ œ œ œ

6 œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœœœ œ 6

j nœ

œ œ œ œœ œ

œ˙ œœ

œœ. œ.

? bb 86

Cel.

œœ

œœ

˙.

˙.

Hn.

86

Œ

œœ

œœ

˙.

œ p sùb.

bœœ œ

œ p sùb.

‰b œjœ b œb œ œ

b œ œ œ œœ œ ˙ p sùb.

‰# œj œ nn## c #œ #œ nœ

Œ

Œ

# œ .. n œ .. n n # c #œ œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œŒ Œ œ Œ Œ

œ Œ Œ bœ Œ Œ bœ Œ Œ p sùb.

Œ Œ

# nn # c

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œœ Œ œ Œ Œ

Œ ‰ .b œ œ n œ œ Œ Œ bœ Œ Œ b œ p sùb.

Œ Œ

# nn # c

15


94

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&

##

c ≈

# & # c 

œ œ œœœ œ J P

# ## & # c

? ## c

≈ œ œ œœ œ œ J P

œ œ# œ œ œ œ J

œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

≈ œ œ# œœ œ œ

Œ

œ œ  œ œœ œ œ œ

œ œ

 œ4 œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # c œ œ 4 œ œ œ 5 œ3 œ œ œ1 œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙œ œ œ œ #w œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ wœ œ f œœ œ 94 #œ œ œ œ #œ œ œ œœ ## c œ œ #œ œ   œ Œ œœ œ # œ & œ œ œ œ œ# œ œ 94

Gtr.

Hp.

? ## c

##

œ œ œ œ œ œ œ œ œJ

# & #

œ œ œ œ œ œ œ œ œJ

97

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

œ #œ œ œ œ # œ œ œ f

&

## & ## ? ##

œ

Œ

œ œ# œ

œ

œ œœ œ

œ œœ

Œ

œ J

œ

œœœœ œ

œ J

Œ

Œ

j œ

œ

œœœœ œ

j œ

Œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ1 œ œ œ œ œ & # wœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ2 œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ1 œ œ œ œ œ œ œ œ √ 97 œ œ œ ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ & œ œ œ œ œ œ 97

Gtr.

Hp.

? ##

Œ

œ

œ œ œ

16

œ œ

œ œ Œ


99

Fl.

&

##

q = 54 œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ 68 ∑

≈ œ.

6

Ob.

B b Cl.

Bsn.

# & # ## & ##

Gtr.

Hp.

68

œ œ œ œj œ . œ œ œ œ # œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œœ .. œ. œ.

œ .. œœ . œ.

œœ .. œ. œ.

Œ. ˙.

œœ .. œ.

Œ . œœ .. ˙. œ.

‰ œœœ œœœ ... ˙.

# & #

68

? ##

68

# & #

q = 54 68 œ . œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ . œ œ œ œ # œ œ œ F

B ##

Vc.

? ##

Cb.

? ##

Vla.

68 œ . œ j œ . œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œœœœœ œ F

6 8 œ. F q = 54 99 ## œ œœ œœ œœ œ œ œ # œ œ œ 68 œœœ ... & œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f œ. œ œ œ œ 99 # # gggg œœ gggg œœ gggg œœ gggg œœ g œœœ g œœœ g œœœ g œœœ g œœ g œœ 6 ggg ggg œ ggg œ ggg œ ggg œ ggg # œœ ggg œœ 8 ggg ggg & ggg gg ggg gg gg gg g ggg gg g g ggg ggg ggg ggg ggg gg ggg ggg ggg ggg ggg ggg ggg ggg ggg gg gg gg g gg gg œ ggg œ ggg œ ggg œ gggg g gg gg g g ? # # ggg œ gg œ ggg œ gg œ gg œœ ggg œœ gggg œœœ gggg œœœ gggg œœ gggg œœ 6 ggg œœ ggg œœ gg œœ ggg œœ ggg œœ ggg œœ gg œ gg œ gg # œœ ggg œœ 8 gg g gg gg gg g gg gg gg gg g g g g

##

Vln. II

œ. 68

appassionato

## & #

99

Vln. I

œ. œ # œ.

∑ ∑

99

Cel.

œ. œ œ .

? ## 99

Hn.

œ. œ œ.

6

&

appassionato

6 8 œ. œ. F 6 8

œ. œ. ∑

Œ.

œ.

œ.

Œ.

œ.

œ.

Œ.

œ.

œœœœœœ

œ. Œ.

œ.

œ. œ.

œ Jœ

Œ.

œ œ œ. œ œ œ 68 œ . œ œ œ . œ œ œ œ # œ œ œ œœœœœœ J F 68 œ . œ . F

17

œ. œ.

œ.


##

# & #

105

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&

# ## œ œ œ œ & # œ œ œ œ #œ œ ? ##

Hn.

## œ œ œ œ & # œ œ œ œ #œ œ # & #

105

Gtr.

# & #

‰ œœœ ˙.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

∑ j œ œ œ œ #œ C2

# œœ œœ .

‰ œœ œœ .

‰ œœ œ

‰ ‰ œ.

œ

p

j œœœ œ J

œœ 0œ

‰ œ .2 œ.

œœ œœ ∑

? ##

# & #

? ##

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ J

# & #

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

j œ œ œ œ #œ

‰ ‰

Œ.

&

B ## ? ## ? ##

œ.

Œ.

œ.

œ J œ

œ.

œ.

œ.

#œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

#œ.

œ œ œ #œ

œ J

œ œ œ #œ

œ J

œ œœ ‰

3

œ œ œ œ 3

œ.

œ

œ

œ

œœœ

3

œ œ œ œ

œ

œ.

œ.

œ J

18

3

œ J F

j œœœ œ J

3

œ œ œ œ 3

j œ

œœ

œœœ œ

##

œ J

105

Vln. I

œ

œ

œ Œ.

j œ œ œ œ #œ

‰ œœœ ‰ œœ œ œ. #œ.

œ

œ

105

Cel.

#œ œ œ

105

Hp.

œœœ ...

œ

105

œ œ. J ‰ ‰ F

Œ.

œ œ ‰ œœ œœ 3

œœ œ 3

œ

3

œœœœœœ 3

3

œœ œ œ ≈ œ 3

œ J

œ


## œ

œ

œ

œ

œ

œ

# & # œ

œ

œ

œ

œ

œ

# & # ‰ #œ.

œœ œ

110

Fl.

Ob.

&

110

Gtr.

Vla.

Vc.

Cb.

‰ œ.

B ## Π.

P

Ob.

q . = q ## 2 ‰ & 4 œJ p # 2 & # 4 œj p

# & # 42 œ œ

114

Gtr.

œœ

119

Trg.

F œ. 3

œ.

? ## # œ .

œ

œ

œœ

œ œ J P

œ J

œœ ‰ œ œ # œœ œ.

œœ œ

œ

œ J

‰ œ œœ #œ.

‰ œ.

Œ.

œ œ œ œ #œ œ 2 4

j œ œ

j œ œ

œœ

œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

œ.

3

3

3

3

œ.

œ.

#œ.

Œ

œ

œ

œ

œ

3

2 4 2 4

œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

3

,

Œ

C2 j œ œ œ C7 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # # C2 0 0œ 0 œ ‰ œ œ œ œ # œœœ œœœ œœœ 0 œ 2 œ & œ 3 œ œ œ œ œœ œœœ œœœ #œ œ œ œ # œœœœ0 œœœœ œœ œœ œœ œœ œ œ 2 1 #œ œ 4 œ œ œ œ Pœ œ œ œ œ œ œ œ 1 3

42

œ.

œœ

3

Œ

œœ

j 2 œ 4

3

119

Gtr.

j œ œ

œ œ ‰ œœ œ ‰ # œœ 42 œ. œ.

œ œ œ œ

3

œ œ œ œ

? ## œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ .

œ J

P

œ œ œ ‰ Œ.

‰ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F

114

Fl.

œœ œ

‰ œ.

œœ

œ

‰ Œ.

œœ œœœ

œ

l. v.

C7 j œ œœ ‰˙ œœ œœ œœœ p ˙

poco a poco cresc.

3

Vc.

? ##

Œ

Cb.

? ##

Œ

19

j œ‰ ppizz.

j œ‰ pizz. p


Flute

Oboe

Clarinet in B b

Bassoon

Horn in F

Timpani F#/B

Triangle

II

q = 69 # 2 & # 4

# & # 42

## & # # 42

B # 2 # 4

## & # 42

?

42

Œ ‰

42

C5 q = 69 # # 2 œ œ 4œ œ 2 œ . œj 2 œ 4œ 4 3œ œ 1 œ œ œ & F œ œ 3œ œ 3 œ C7

Guitar

# 2 & # 4

? # # 42

q = 69 # 2 & # 4

# 2 & # 4

Viola

B # # 42

Violoncello

? ## 2 4

Contrabass

? ## 2 4

Violin I

Violin II

œœœ π

j n˙ C7 C2 j ‰ œj œ œ ‰ jj C2œ C1 nœ œ œ œœ ˙ 2 œ œ n œ 1 œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œœ n œb œ œ œ n œ b œ œ œ a ‰œN a œœ œ # œœ œ œ œœ œ ‹ œ# œœ œ œ œ œ œ œ 2œ œ œ œ3 œ ∑

Harp

3

20


Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

# & #

## & ##

B # #

## & #

?

œœ Œ

Œ œœ œ

œ œ œ œ P œ œœ œ F Ÿ~~~~~ ˙ p

&

12

Hn.

12

Timp.

Trg.

# & #

12

Gtr.

# & #

12

Hp.

? ## # & #

12

Vln. I

Vln. II

Vla.

˙

##

12

# & # B ##

Vc.

? ##

Cb.

? ##

œœœ œ

œœ ˙˙˙ œœ ˙ ∑

œ. œ. œ œ œ . P

œ. œ. œ œ œ . P ∑

Œ ∑

œœ œ œ # œœ œ

˙˙ ˙˙

œœ œ

œœ œ œ

œœ œ˙

œœ b n n ˙˙˙ b œœ n ˙

œœ b n œœ œ nœ

œ

# ˙˙1 0 4 ˙

# œœ œ

j œ œœœœ ˙

‰ j œ œ œ

j œ œœœœ ˙

‰ j œ ‰ jj œ œ œœ œœ

‰ n œj n ˙ nœ

œ ‰ œJ œ ‰ œj œj œ œ

‰ n œj n ˙ nœ ‰ n œ n œJ

21

‰ jœ aœ #œ œ œ ‰ jœ aœ #œ œ œ ‰a œ œ # œ œ œ J

∑ œœ œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P ∑

˙ N a ˙˙ aœ

F

ggg ˙˙˙ ggg ˙˙ g˙

j‰ Œ œ #œ œ œ œ œ 3

j‰ Œ œ #œ œ œ œ œ 3

œ # œ œ œ # œ œj‰ Œ 3

bœ œ œ œ œ œ nœ œ aœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ∑


Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&

##

# ## & #

Ÿ~~~~~~~~~ ‰ œJ œ œ ‰ Jœ œ œœj ˙

œ œœ œ

B ##

Trg.

Vln. II

Vla.

Œ

Œ

œ

Œ

œ. œ œ

Œ

œ. œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œœ œ

#œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

# & #

# & #

? ##

# & #

# & #

B ##

24

Vln. I

Œ

24

Hp.

œœ œ

œ

?

24

Gtr.

3

## & # œ œ

24

Timp.

Ÿ~~~~~~~~~ ˙ œ( )j œ œ œ œ ‰J œ ‰ J œ

&

24

Hn.

œ œœœ œ œ œ

##

24

Vc.

? ##

Cb.

? ##

 œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœœ œœœ œ wœ œ f ∑ ∑ ∑ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

molto espressivo

F

molto espressivo

œ

nœ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ P

F

œ

œ

P œ

22

∑ œ

œ

œ.

œ J

œ

œ

œ.

œ J

∑ œ

∑ œ Œ

œ

œ

œ

œ ∑

œ


# & #

31

Gtr.

Vln. I

Vln. II

Vc.

œ 31 ## œ &

œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ

## œ

? ## œ

œ

&

C7

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œœœ œœœ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

j 4 j # #  œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ # œœ œœ œœ œ 3 œ1 0œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ ‰ n œ3 œ2 1œ œ œ œ0 œ œ œ1 œ œ œ œ œ œ & œ œœ œœ #œ œ œ œ œœ œœ œ 3 0œ 4 ˙ 6 œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 6 f Più calmo 35 # ˙ ## œ œ # œ #œ ‰ œ œ ∑ ∑ & ‰ J J 35

Gtr.

Vln. I

Vln. II

Vc.

# & # ‰

œ J

? ##

œ

œ

40

Trg.

40

Gtr.

&

## œ œ

œ

‰ œ #œ J

œ

œ

6

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œœ≈œ œ œœ œ œ ≈ œ œ

Güiro

œ œ œœ≈œ œ œœ

> IV > > ≈ œ 4 œ X 3 m > > VI > j œ n œ œ # œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ a pp œœ .2 iœ œ œœ œœ œ œœ œ # œœ .œ œ œœ œœœ œ œœ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ a 4 m œ œ ˙ p i p i ˙p ˙ ˙ ‰

p

6

6

œ œ œ œ ‰

> > # & # 3#1 œœ . œ œ œœ1 œœ œ œœ œ ˙ 2 6

œ #˙

4 œ #œ œ œ œ œ œ nœ nœ œ œ

œ œ ≈ œ œ

46

Gtr.

œ

46

Trg.

6

Œ

3 p œ œ œ œ nœ œ œ1 i œm a œm i a œm œ p ten. a tpo. ˙ rall.

∑ œœ

n œœ # œœ œœ

# œœ

∑ œœ

œœ n œœ œœ poco ten.

∑ ˙˙˙ œ œ œ œ a tpo.

23


# & #

53

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

# & # ## & ##

œ

œ nœ J

j bœ

˙

nn

j œ ‰ Œ

œ

œ

œ nœ J

j bœ

˙

nn

j œ ‰ Œ

j ‰ œ œ nœ œ nœ œ œ P sensibile œ œ œ ‰ J œ bœ œ bœ P sensibile

P P

nnnn##

B # #

n

###

nnn#

?

53

Hn.

œ

&

53

Timp.

Trg.

# g n˙ & # gggg n ˙˙˙ F

Gtr.

# & #

? ##

53

Hp.

&

##

&

##

53

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

gggn bn ˙˙˙ gg ˙

C1

53

B ## ? ## ? ##

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B

n

‰ Jœ œ b œ œ b œ œ œ P sensibile

bœ bœ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

nœ œ bœ ?

bœ œ bœ nœ œ bœ

œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ

œ bœ œ

bœ œœœ

œ œœœ

ggg n ˙˙˙ ggg ˙

nn

nn

nn

nn

nn

nn

∑ ∑

n

n

nn

b œœœ

bœ p

œ

œ p

œ

œœ p

œœ

œœ œ

œ

œ

œ

p

Œ

24

œœœ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œ œ

b œœ

œœ

œ

Œ

bœ œ

œ b œœ œ

œœ œœ

, bœ œ bœ œ P

b œœœ Œ

œœ œ bœ

œ œ bœ œ

sensibile

œ

œ œ œ ‰ J œ bœ œ bœ P sensibile

b b œœœ œ

œ Œ

œ

?

Œ

, œ bœ œ bœ P

b œœ p

œ

b œœ

œ œ bœ œ

œœ

œœ

œ

œ

sensibile

œœ

œœ œ


&

&

61

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

? &

#

Trg.

j‰ Œ œ

∑ œ bœ

j ‰ #œ #œ

œ

œ œ

œ œ ∑

Œ

œ

œ

j œ ‰ Œ

j œ ‰ Œ

bœ œ œ œ

j œ ‰ Œ

g b œœ & gggg œœœ gg œ C3

ggg œœœ ggg œœ gœ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

&

?

61

Hp.

?

61

Gtr.

bœ œ œ œ

61

Timp.

P

˙

piangendo

# & # nœ œ œ œ

61

Hn.

œ œ œ œ

C4 ‰ 4œj 0 œ œ œ œ œ bœ œ 3 œ œ 2 œœ œ œœ b b b œœœ œœœ œœœ œœ 1 ˙ œ œ œ bœ Œ risoluto Poco più mosso

œœ œœ œœ # œœœ # # œ œ œ œŒ C2

œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œŒ C5

Vln. I

&

bœ œ œ œ

j‰ Œ œ

Vln. II

&

œ

j‰ Œ œ

Vla.

B

j‰ Œ bœ œ œ œ Nœ

61

Vc.

Cb.

? ?

œœ œ

œ

œœ Œ

œ œ ‰ Œ J j œ ‰ Œ

25


Fl.

&

j #œ ‰ Œ

Ob.

&

69

B b Cl.

Bsn.

j œ œ œ ‰ Œ

# & #

œ

?

? 

&

#

69

Timp.

Trg.

69

Gtr.

&

œ

j œ œ Nœ ‰ Œ

##

##

nn####

##

n# # #

j œ nœ œ ‰ Œ

œœ œœ œœ # œœœ b b œœœ œœœ œœœ œœœ b b œœ œœ œœ œœœ # œœœ œœœ œœœ # œœœ # œ œ œ #œ Œ œ œ œ œŒ œ Œ Œ bœ C8

C7

C9

C6

?

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

&

Vc.

j œ bœ #œ ‰ Œ

69

Vln. I

&

69

Hp.

œ

œ

69

Hn.

œ F

Œ

3

œœœ π

j # œ œ œ œ œ0 ‰œ œ œ œ œ œœ # # # œœœ œ œœ # # # œœœ œ œœ # # # œœœ œœ œœœ 1 œœœ œœ œœœ32 œ # œ Œ ˙ #œ ˙ #œ Œ # œ Œ ten. assai # œ œ ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ C2

œ œ bœ œ bœ œ bœ #œ œ œ Nœ

œ œ

arco

##

œ œœ

Œ #œ #œ

##

##

##

?

##

?

##

pizz.

26

# œ # œ # œ œ # œ # œ # œj ‰ ∑


?

78

Timp.

# & #

78

Hp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Œ œœ œ

Œ

Tempo Iº C7

œœ œ ˙ ? # # œ œœ ˙˙ œ œ ˙ P 78 # & # œ. œ. œ œ . œ P # & # œ. œ. œ œ . œ P B ## ∑ ∑

œœ œ œ # œœ œ

˙˙ ˙ ˙

n

La

La b

œœ œœ œ œ œ

œ œœ ˙

n n

Do Fa

œœ œ

j nœ ‰ b n œœ œ nœ œ C1

∑ b n n œœœ

j œ œœœœ ˙

‰ j œ œœ

j œ œœœœ ˙

‰ j œ œœ

‰œœ J

œ

‰ œj œj œ œ

? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P

œ

œ

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Timp. F#/C

œ b œœœ

j nœ nœ j nœ nœ

œ

# # c ŒC2 & w

Gtr.

œœœ œœœ

œœœ

Œ

w

œœœ

œœ œ œ œœ

œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙

C9

27

n

œ

C2 j ‰ N a œœ œ # œœ aœ œ

a aN ˙˙˙ a œ

# œœ œœ œ œ Mi #

œ

œ œ

j aœ œ #œ

j aœ œ #œ

œ œ

#œ œ # œœ œœ 

œ

‰ aœ œ #œ J

œ

œ ˙.

œ ˙.

œ

œ

c c c

œ œ

c

œ œ œ œ c

œ

œ #œ œ œ œ ‰ œ œ #œ ∑ œ #œ œ œ œ ‰ œ œ #œ F j  #œ. œ œ Œ 

j œ œ Œ  œ œ Œ  ˙.

c

c

œœœœ c œ œ

œ # #q = 88 œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ #œ ‰ ‰ #œ c & F œ œœœœ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ ## #œ J œ œ #œ œ œ œ ‰ ‰ c & F # ## ∑ ∑ ∑ ∑ & # c j j j œ œ œ œ . œ œ Œ œ œ œœ œœ ‰ œ œœ œ œ œ œ œœ . œ . ? ## c  œœœ œ ˙ Œ Œ  Œ F 88 ?  Œ  Œ Œ ˙. Œ Œ c Œ ˙ œ œ œ œ œ 88

œ

œ

Do # La

88

Fl.

n ˙ Fa # b n ˙˙ n˙

Re b

‰ n œ n œJ nœ

C5 ‰ j œ ‰ jj j 2 œ œ4 œ œ ˙C7 # # 3 œ œ 4œ œ 2 œ . œ œ œ œ œ œ 1 œœ œ œ œœ œœ œ œœ & œ œ 1œ œ F œ œ 3œ œ 3œ œ œ œ œ 2 œ œ

78

Gtr.

œœ Œ

Œ

˙˙  ˙ Œ Œ ˙

∑ Œ w

C4

# œœ œœ œ œ

œœ œ


# & #

Ob.

B b Cl.

Bsn.

#œ œ #œ œ #### ‹ œ œ œ #œ ‹œ œ œ #œ œ œ œ ‹œ œ aœ Œ  J ‰ # œ &

? ##

# & #

## & #

94

Hn.

Trg.

‰ Œ #œ œ œ j #˙ œ # œœ # œŒ ∑

j jŒ  œ œ. j œœ œ œŒ œ œ œ œœ# œ œœ . œ œ N œ ∑

# & # # & #

#œ œ Œ œœ # œœœ œœ w

# œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙ ˙ # œ œ˙ œ œ œ # ˙˙

#œ œ # œœ œœ

Œ œœ ˙˙ arm. 7 œ œ œ œ ‰ 2 œœœœœ œœœ œœœœ œœœ œœœœ œœœ œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œ ˙ 6 œ Œ œ Œ œ  Œu ˙ œ ˙ œ w rall. C7

C2

œ œœœ˙ P

# & #

# & #

B ##

Vc.

? ##

Cb.

? ##

Vla.

Vln. II

? ##

Vln. I

94

œœ # œœ œœ œœ gg ˙˙ œ œ œ œ 3 ggg ˙˙0 5 gg f gg ˙ calmo sùb.

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ p

94

Hp.

94

Gtr.

?

94

Timp. F#/B

#œ œ #œ œ œ #œ ‹œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ Nœ Œ  #œ œ #œ ‰ J

94

Fl.

calmo sùb.

28

Œ # œœ ˙˙ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ p œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ p F


III Flute

Oboe

Bassoon

Horn in F

Guitar

Harp

Celesta

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Contrabass

q = 58

#œ œ # 3 Œ ‰ œ œœ & 4 F Solo

œ œ Œ ‰nœ bœ œ

Œ œbœnœ œbœ œ 5

Œ œ bœ nœ œ œ œ œ 6

œ ˙ Œ œ Nœ œ œ œ œ bœ œ œ œ 3

# 3 4

? # 43

# & # 43

&

q = 58

# 3 ˙ 4 3 ˙1 f # & 43

? # 43

&

# 3 4

?# 3 4

&

œ œ n˙ œ œ n˙

bœ œ b œ ˙˙ œ

œ nœ n˙ œ b œ ˙ ..

a˙. ˙.

˙˙ .. ∑

# 3 4

B # 43

#q = 58 3 & 4 &

? # 43 ˙ P

? # 43 œ Œ P pizz.

œ œ n˙ ‰ Jœ n œ Œ

œ bœ ˙

œ nœ n˙.

‰ bœ œ Œ J

‰ b œJ œ Œ

29

˙.

a˙. Œ

œŒ

Œ

œ

Œ

Œ


7

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

7

Hn.

7

Gtr.

7

Hp.

7

Cel.

7

œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Uœ

Œ Œ œ

Œ Œ œ

P

F

?#

# & #

& &

# #

n˙. n˙. P

#

?# #

&

&

#

B# ?#

# ˙˙ .. ˙. ˙. F Œ

?#

Vln. II

Cb.

P

q = 72Œ oo œœ œ œ o œ œœ œœ œœ œ œ œœ 1 2 3

U f ˙.

#œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ # œ œ 6

n

6

#œ œ œ Œ

F

Si b Re b Fa La b

œ # œœ œ œœ œœ œœ œ œ

œœ œœ œœ

˙.

œ # œœ œ œœ œœ œœ œ œ

œœ œœ œœ

˙.

œ ˙ œ ˙ p

œ ˙ œ ˙

œ ˙ œ ˙

Œ

Œ

œœ œ œ œœ

Œ

œœ œœ œ . .

œ ˙ œ ˙

Œ œ œ œ œ œ œ p oœ Œ oo œœ œœœ œœœ ˙.

˙.

œ

˙.

œ œœ œœ œœœ œ ∑

œ œœœ œœœ œœ ˙. ∑

˙. Œ

Œ

Œ

˙.

œ

n˙.

? # Nœ

&

Vc.

#

œ œ œ U q = 72 œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

bœ bœ œ œ ˙

## & #

Vln. I

Vla.

#

q = 72

˙. arco

30


15

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

∑ œ n œ œœ œ

## & # n œœ. œœ. œ ? # nœ œ Œ nœ œ

# & # Œ œœ œœ

15

Hn.

15

Gtr.

&

Vla.

Vc.

Cb.

œ.œ œœ. œœ.

˙.

œ n œœ. œœ. œ.

˙.

nœ œ Œ nœ œ

˙.

Œ n œœ œœ

˙.

œ n œœœ

n œœ œœ

œœ œœ

Œ

œœ œ œ

˙ . Meno

œ

˙.

œœ œ

œ

Œ œœ œ œ ˙.

œ

˙.

œœ œ

œ

Œ ˙.

œ

œœ œ

œ

˙.

œ

œœ œ

?#

#

?#

&

15

Vln. II

15

Vln. I

&

Cel.

œ œ n œœœ œœ œœ

#

15

Hp.

#

& &

# #

B#

∑ ∑

? # n ˙˙ ?#

n ˙˙ ∑

˙o . ƒ

˙o . ƒ

˙o . ƒ ˙. ˙. ƒ

œ Œ Œ pizz.

‰ œj œ œ œ ˙. oP Solo

œ œ œ œ œœœ ˙. o 3

˙o .

˙o .

˙o .

˙o .

˙o .

˙o .

˙o .

˙o .

˙. o

˙o .

˙o.

˙o .

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ

˙. ˙.

˙. ˙.

31

˙o .

˙. ˙.

cantabile

˙. ˙.

˙. ˙. Œ

Œ

œ

Œ

Œ


B b Cl.

Bsn.

#

2 4

## & #

42

?#

42

# & #

2 4

23

Ob.

&

23

Hn.

23

Gtr.

&

23

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

# # #

B# ?# ?#

Œ œœœ ˙.

Vln. I

Vln. II

Vla.

˙o .

Vc.

Cb.

˙. ˙.

˙. ˙. œ

Œ Œ

œ

œ # 2 œ 2 œ œ œ œœ œœ & 4 œ œœ œœ œœœ f 31 # 2 œœœœ & 4 ‰ œœœ F # ∑ & 42 4 1

? # 2 œœœ 4 P ? # 42

nœ Œ b œœœ n˙. C1

‰ j bœ œ œ œ œ bœ œ œ nœ œ b ˙. ˙. o o ˙o . b ˙o . b ˙o . ˙o .

˙o .

B # 42

œ

Œ bb œœœ ˙. C3

œ œœ ˙. œ ˙ o

31

Gtr.

œ

∑ œ

œ ∑

Œ

Œ

C5

n˙. n˙.

nœ Œ Œ

C3C5 C3

œœ b œœ œœ œ n œœ œ œ œœ

œœ œ œ

j4 0 ‰ n œj œ œ ‰ 3œj œ œ ‰ 3 ij n2œ œ0 1œ 1 ‰ 3œ œi mœ0 œa b ˙ . i mœ a mœ i ˙ . œ œ 4 ˙ .# œi m a i œ0 p ˙5. p p p p 6 3

1

1

˙.

b˙. b˙. bœ

Œ

œ #œ œ œ œ

œ #œ œ

˙. ˙. Œ

˙. ˙.

œ Œ Œ

VIII

n œœ 31 œ .. œ 2 a œœ . œœ # œœ .. œ . œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ V

marcato il basso

œ

Œ

˙.

˙. ˙. Œ

∑ ∑

œœ œœ b œœœ œœ œ œœ .. 31 œ œ œ œœ # œœ œ. 2 #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ III

Œ

˙. ˙.

œ Œ Œ

q = e

‰ œj œ œ œ 42 ˙.

œ Œ Œ

q = e 2 4 42 2 4 42 42

C5

n œœ 3n œœœ # œœ œœ .. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ∑

n n

n

n

n

œ œ œœ œ œ œnœœ bœ œ œ ∑

j œ.

Œ ∑

32


Ob.

B b Cl.

&

œ bœ #œ

œ #œ #œ œ œ

# & #

œ œ bœ œ œ œ œ bœ P

œ œ nœ œ œ œ œ bœ P

œ bœ #œ

œ #œ #œ œ œ

C3

bœ & b œœœ œœ œ œ f

œœ œ œ

œœ œ œ

œœ œ œ œ

œœœ œ

C1

œœ œ b œ œ b œœ œœ œ bœ œ

œœ œ œ

œœ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ

Vln. I

&

bœ F

œ œ. œ. œ œ b œ

œ

œ. œ. b œ œ

Vln. II

&

≈ bœ F

œ œ. œ. œ œ b œ

œ

œ. œ. b œ œ

Vla.

B

36

Vc.

Cb.

œ œ #œ #œ œ

&

36

Gtr.

q = 50

36

Fl.

? ?

∑ b œœ œœ œœ œœ œœ bœ

F

q = 50 j

˙˙ ˙‰ œ œ œ J

œ

q = 50 j Nœ

˙

j Nœ

˙

∑ œ b œœ œœ œœ œœ œœ b œ

œ

œ. œ.

33

œ. œ.

bœ œ œ. b œ. . œ. . œ. œ.

œ.

b œ.

b œ.

a 2

œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

# œ. # œ.

# œ. # œ.


b œœ

Fl.

&

# ˙˙

b œœ

œœ œœ

Ob.

&

# ˙˙

j b œœ ‰ Œ

# & # # ˙˙

b œœ œœ. œœ. œœ ..

≈ œn œ œ œ œ œb œ

42

B b Cl.

Bsn.

? 42

Hn.

Trg.

& 

42

Gtr.

&

42

Hp.

&

? 42

Cel.

&

?

#

j bœ

œ

j œ

j œ

jb œ bœ

œœ œœ ≈ œ b œ. œ # œ. œ

∑ œ œ

j œ

œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œ . .œ . . J P P ∑

œœ œ F

ggg b œœ gœ

Vln. II

&

Vla.

B

œ œ. . b œ. œ. œ.

œ bœ œ. . b œ. . œ. b œ. œ. b œ.

b œ.

Cb.

?

œ œ

‰ œ ‰ œ J J ∑

œ œ bœ œ. . œ. . b œ. . œ. œ. b œ. .œ œ. b œ.

‰ b œœ J

?

bœ œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ

&

Vc.

œ œ œ œ

Vln. I

42

œ œ œ œ j ≈ œ œœ. # œœ. œœ œ œ F

bœ œ J

j œ œ œ œ œœ b œœ œœ œ œ œœ. # œœ. F

œ œ. . b œ . œ. œ. b œ.

b œ.

b œ. b œ.

b œ.

34

œ. œ.

œ.

œ.

œœ P œœ P œœ

œœ œ

œ J

‰ œ J

gg œœ gg œ

bœ œ œœ œœœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œœ œœœ œ œ œœ œœœ

P œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . .œ . . F œ œ ≈ œ œ œ P

bœ œ œ œ œ œ

œ

œ


œ œ bœ œ bœ bœ œ ≈

50

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&

œ ≈ œ œ bœ œ bœ nœ

?

‰ b b œœ J

&

Trg.

#

n œœ

œ œ œ bœ œ bœ nœ

‰ œ J

&

& gg b b œœœ g

ggg n œœœ

50

Hp.

Re

?

50

Cel.

&

?

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

n

6 8

68

œ œ œœ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . .

6 8

6 8

‰ œ. 

68

q = 586

6 8

68

bœ nœ œ

j ‰ b b œœ b œœ ≈

œ #œ

∑ œ

bœ œ bœ œ Nœ œ œ œ

œ œ œ

bœ œ œ bœ bœ nœ œ œ

?

≈ œ œ bœ œ œ bœ œ

?

bœ ≈

œ

&

bœ bœ œ œ bœ œ

bœ bœ

bœ œ œ bœ

n n

œœ

œœ

œœ

œœ

Œ

n

Re Si Fa

œœ œ

œœ

œ œ bœ œ 6

œ bœ œ Œ 6

b œ b œ- œ- œ

Œ

œ b œ- œ- œ

Œ

b œ œ- œ- œ

Œ

≈ bœ bœ œ bœ

rit.

Re b Mi b Fa b

bœ bœ œ

B

ggg b bb œœœ b œœœ gg b œœœ g

&

50

Vln. I

œ J

50

Gtr.

... . œœ œœ œœ œœ œœ. œœ.

# & #

50

8

&

Hn.

q6= 58

≈ bœ bœ œ

œœ. .

Œ œœ. .

6 8

q .= 58

rit.

œ œ œ œ œ. œ.

6 œ- œ- œ- œ- œ- œ- 8

Œ

6 œ- œ- # œ- œ- 8

œ œ 68

6 8

35

68

œ .œ # œ . œ œ œ.

6 œ- œ- œ œ œ œ 8

rit.

œ

4

œ. œ. œ. œ. œ œ

œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . rit. œ

8 œ .œ œ . œ œ œ.


&

e = 72 2 4

# & #

2 4

?

42

42

2 4

œœ . œ œœ . œ .

œ.œ œ. œ œ œ.

œ. œ. œ œ œ œ.

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

?

57

Fl.

B b Cl.

Bsn.

57

Hn.

&

Trg.

 57

Gtr.

&

57

&

Hp.

? 57

Vln. I

Vc.

Cb.

#

œ.

P

œ.

pizz.

œ œ œ œ. pizz. P

œ .œ œ . œ #œ. #œ. œ œ œ. œ œ œ. ∑

˙. œ œ œ œ. ∑

∑ œ.

œ. #œ. œ.

œ. œ Nœ. œ œ œ.

œ.

œ.

œ

œ

œ œ.

∑ œ.

œ œ œ œ œ. œ œ œ.

∑ œ.

˙œ . œ œ œ .

œ

œ

œ œ.

œ.

#œ. ∑

e = 72

III

42

2 4

e = 72 2

4 Nœ œ œ œ œ œ bœ 42 N œ œ œ œ œ œ b œ

œ œ œ œ.

2 4

42

2 4

36

VI

42 42 œœ ... œœ œœœ b œœœ œ 3œ bœ œ 1œ œ œ œ œ œ


œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ. œ. œ # œ œ œ œ ‰ & P IX VI VI IV IV 66 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ œœ b œœ n œ n œœ b œœ œœ b œœ b œœœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœœ œœœ œœœ # œœ œœ œœ œ Œ b # & b b œœœ ... œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ# œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ b œ œ b œ œ b œ œ œœ œ œ œ ˙ œœ œ spicc. œ œ œ #œ ∑

66

Fl.

Gtr.

Œ

Solo

Vln. I

& bœ œ œ œ œ bœ bœ

bœ œ bœ œ œ nœ œ nœ

˙

Vln. II

œ bœ & bœ œ œ œ bœ

bœ œ bœ œ œ nœ œ nœ #˙

66

Vla.

B 72

Fl.

&

œ

Œ

&œœœ œ œœœ œœœœœœœ œ #œ legato œ œ

72

Gtr.

Vln. I

&

Vln. II

&

72

&

œ œœ

œ

œ œœ

œ

œ

œ œœ

1 0 0 œ 3 œ œ œ 3 œ1 #2œ œ 2 3œ œ œ ggg ˙˙˙˙ 04 1 2 N œ œ œ # œ g œ #œ g 3 6

Gtr.

∑ C1

1

1

4

Più mosso

4

œ œ œ œ & œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

80

Gtr.

œœ

œ

œœ

œ

œ œ œ œ ‰ & œ œ #œ œ œ œœ œ œœ œ œ ˙

84

&

?

∑ ∑

π

# œœ

œ

œœ

œ

œ

j #œ œ 2#œ

84

Cel.

œ œ œ œ œ œ œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ3 0 # œ œ0 2 3 œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ & #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 P œ œ œ p i m a

76

Gtr.

C2

76

Fl.

œ #œ

œ #œ 3

œœ

œ

œ

œ œœ

œ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ

œ œ3

œ œ œ #œ œ œ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ # œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 3

3

3

3

3

3

37

3


IV Flute

Oboe

Clarinet in B b

Bassoon

Guitar 6 D

Harp

Celesta

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Double Bass

###

2 4

2 4

# ## 2 & # # 4

&

## & #

? ### ## V #

q = 72

œ. œ œ œ. œ œ . . œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ . . œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ F . . . . . . . . . . . . 2 œ œ . œ. œ . œ . œ œ œ œ œ . œ. œ . œ . œ œ œ œ 4 œ. œ. œ œ œ œ œ . œ . œ. œ. œ œ œ œ œ . œ . œ. . œ. # œ. . . . . P 2 4

## & #

2 4

? ###

2 4

## & #

2 4

? # # # 42

## & #

2 4

## & #

2 4

# B ##

2 4

? ###

2 j j j j j j j j j j j j 4 œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ pizz. p

? ###

42

38


## & #

10

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Vla.

Vc.

D.B.

## & # ## ? ###

B b Cl.

Bsn.

œœœ œ œ œ

œ

œ

œ

B ###

? ###

j ‰ j‰ œ œ

? ###

## & #

#œ #œ œ œ œ

# ## & # #

? ###

œ. œ œ. .

18

Ob.

## & #

œ.

œ œ

œœœ œ œ

Vln. II

Vla.

D.B.

## & # # B ## ? ###

#œ #œ œ œ œ ‹œ

œ J

‰ Jœ ‰

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ œ œœ œ œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

‹ œœ

œœ œœ

œ

Œ ∑

œ

œ

œ

œ

œ œ. œ œ

œ ‰ œ ‰ #œ J J J

# œœ

œœ

#œ œ ‰ Jœ ‰ J ‰ J ‰

39

nnnn

œ. œ. œ.

œ.

‹œ #œ œ ‹œ #œ œ

œ œ

œœ œœ

arco

j j œ ‰ œ ‰

nnn bb

∑ œ

œ J

j œ ‰ Œ

‰ œJ ‰

œ œ œ. . œ. . j‰ Œ œ œ ‰ Œ J œ ‰ œ ‰ J J

œœ

œœ

œ. œ œ œ œ œ. œ œ

n œœ

œœ

œ. œ œ œ œ œ. œ œ

œ œ œ nnn b œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ

#œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ

œ œ. œ œ

‹œ

œ

#œ œ. œ œ œ

œ ∑

œœ œ . œ œœ

‹œ #œ ‰ ‰ œ œ œ

pizz.

œ. œ. #œ œ #œ #œ œ œ œ. œ. #œ œ Œ

œ

œ

j j j j œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰

#œ #œ œ œ ‰ # œœ J

j j ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ Œ œ œ

œ œ œ #œ ∑

œ #œ œ œ ‹œ ˙

18

Vln. I

#œ œ. œ œ

nnn b b œ œ

nnn b b

n n n b b œœ

œ

œ. œ œ œ œ œ. œ œ

œ

œ. œ œ œ œ œ. œ œ

œœ

œ. œ œ œ œ œ. œ œ

œ ‰ œ ‰ n n n b Jœ ‰ œJ ‰ œ ‰ b J J J

œ J ‰ œJ ‰ œJ ‰


b &b

26

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b &b

œ. œ œ #œ

? b b

œ œ.

œ œ

œ

œ

œ

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

j‰ œ

œ œ ‰ œ J

A œœ œœ œœ œœ

# œœœ œœœ œœœ œœœ

U

œ.

œ

œ

U U

œœ œœ œœ œœ

œœ4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ C4œ œ C3œ œ œ 2 œ œ œ nœ œ œ œ 3 4 2

b &b

? b b

b &b

? bb

V

26

Vln. I

26

Cel.

q = 50

bb

26

Hp.

poco rit.

&

26

Gtr.

&

bb

b &b

œ. œ œ #œ poco rit.

œ. œ œ #œ

B bb œ œ . ? b b

? bb œ ‰ J

C6 4

p

U

œ P

œ.

U

j‰ œ

œ

∑ œ ‰ J

dolce e cantabile

a tpo.

œ œ #œ. ∑

œ q œ= .50

œ ‰ Œ J

œœ œœ œœ œœ pizz. p ∑

Œ. ∑

œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ pizz.

œœ arco

œ œ œ œ n œœ œœ œœ œœ

œ œ œœœ œ œ P

Œ.

∑ œ

œœœ ∑

40

∑ ˙ ∑

œ œ. œ œ œ œœ œœ œœ œœ ∑

C2

œ #œ œ œ œ œ œ 3

# œœ œœ œœ œœ œ œ

œ œ

pizz.


b &b

34

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b &b

&

? b b

34

Gtr.

V

bb

b &b

j œ

D.B.

œœœ

œ œ. œ

œ œ. œ ≈œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ P œœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œœ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ p Œ

œœœ œœœ œœœ œœœ

œœœ œœœ

œœ œ

œœ œ

œœœ œœœ # œœœ

œœœ

œ œ œ œ p

œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

C3

C2

C2

4

œœ œœœ 0œ 2

œœ œœ œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

3

5

b &b

? bb

b œ œ & b #œ œ Œ

œ.

b &b œ

#œ œ

œ

B bb œ

œ œ

arco

Vc.

œ œ. œ

arco

Vla.

poco più tranquillo

œ œ œ œ œœœ

? bb

3

Vln. II

œ œ œœ œ œ œœ œ

34

Vln. I

≈œ œ P

34

Cel.

Œ

j œ ˙

œ

34

Hp.

? b Πb ? b b

œ.

3

œ

œ

U

œ

œ

U

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ 3

6

œ #œ œ

U

œ

œ.

œ.

œ œ œ œ

Œ

œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ P

poco più tranquillo

Œ

≈œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ pizz. p

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ U œ œ œ œ œœ œ œ œ œ 6 pizz. 3 p ∑

41

œ œ œœœ œœ œ œ œœœ œœ

œ œ. œ œ œ. œ

œœ œœ

œœ

œœ

œœ œœ # œœ

œœ

œœ œœ

œœ œœ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ

œ œ œ œ


40

Fl.

&

bb

œ œ œ œ

œœ ≈ #œ œ

œœœœ œ œœ œ

œ

6

6

6

œ œ œ œ œ œ œœœ bb œ œ œ # œ ≈ œ œ b œœ & 6

6

B b Cl.

Bsn.

&

œ œ œ œ ≈ #œ œ œ

œœœœœ 6

6

? b b œœ œ œœ # œ

œ œ œ bœ œ

œœ œ

œ ≈ #œ œ

œœ

œ ≈ #œ œ

6

œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ 6

# œœ œ

nnb

nnb

q = 72

˙

6

6

œœœœ

˙

6

cresc.

cresc.

Ob.

œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ ≈ #œ

# œœ

#

œten. n œ œ œ. n b

3 ritard.

b V b œœœ œœœ # œœœ œœœ œœ 5 œœ 0œ œ 4

œœ œ

œœ œ

b &b œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

C2

40

Gtr.

40

Hp.

? b œ œ œ œ œ b

D.B.

œ

œ

œ

œ

œœœœ œ

œ

œ

œ

nnb

œ

œ

œœ œ

nnb

nnb

nnb

nnb

nnb

0

? b b

œœ b œ œ œ # œ b ≈ œ œ & œœ b & b œ œ œ œ ≈ #œ œ

œœœœ 6

œœœœ 6

œ B bb œ œ œ œ # œœ œœ œ œ ? b œœ œœ œœ œœ œ b ? b b

œœœ œ

œ

œ ≈ #œ œ 6

cresc.

œ œ œ bœ

œœ

œ ≈ #œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ nœ

q = 72

˙

6

œ œ œ œ œ œ œ nœ 6

6

˙

œœ

œœ

œœ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

# œœ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œœœœ œ

œ œ

œ œ

œ œ

nœ œ

œ œ

arco

42

j œ œ f

j œ

œ # œœ

6

Vc.

œœœœ œ

nnb

n œœ 3 œ

4

6

Vla.

œœ œ

cresc.

Vln. II

œœ œ

3

40

Vln. I

œœ œ

b &b

40

Cel.

œœ œ œ œœ œœœ

b œœœ

C3

nnb ≈ œ œ œ œ œ œ œ f a tempo

≈ n œ œ œ. n b œ F œ 3 ten. . ritard. . ∑ nnb œ F

œœœ œ œ .. . œ œ.

œ œœ œ . œ.


Gtr.

Vb

Vla.

Bb

Vc.

> œ ? b œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ # œ œœ œ œ ‰ œ œ J ‰ J . . . . . .

46

D.B.

Gtr.

œœ œ œœ œ > >

. ? b œ. œ

Vb

53

j j œ œ œ

j œ œ

C2

œ

œœ œ

œ. œ.

œ

œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ.

œ.

œœ œ

œ

œ.

œœ œ

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

œ.

œ.

P

œ

œœœœœ œœ

&b

œœœœœ œœ

˙

œœœœœ œœ

˙

. B b œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? ?

b

œ.

. b œ

œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

œ œ. . œ. œ. .œ œ.

. # œ. œ. œ. . œ œ œ. . œ ‰ œ. ‰ J J

œ.

œ.

œœ

œ

œœ œ

œ.

C2

œ

œ.

œœ œ

œœ œ œ œ œ œ

œ. œ.

œ

œœ œ

œ. œ.

œ

œ

œœ œ

œ

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ. . œ. œ. .œ œ.

œ. œ. œ. œ.

43

j œ

. . > > œœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ . . . . . . . .

œ œœœ œ œ œœ œ œ œ . . . . P

& b œ. œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œ œœ œ > >

œ.

j j œ œ œ

j œ œ

œœœœœœœ F

œ œ œ œ œ œ . . . . œ.

j œ

œ œ œ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

53

Vln. I

œ.

j j œ œ œ F

j œ œ

j œ

œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

œ œ. . œ. œ. .œ œ.

œ

œœ œ

œ

C1

œ

b œœ

j œ

j œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ . . . . œ.

œ

œ.

œ.

œ œœ

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

œ.

n# n n

# #

# bœ œ œ œœ œœ œ n œ. bœ # œ. . œ. # œ. b œ.

œ œ. . œ. .œ

n n

# #


60

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

V &

&

Vln. I

&

Vln. II

&

Vc.

D.B.

#

#

?# 60

Vla.

#

œ.

# #

B # ?# ?#

œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ

œœ œœœ J ‰

##

##

####

##

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

# œ.

œ.

œ. j ‰ œ

##

œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ ˙2 3 3 ˙ œ œ œ f

?# 60

Cel.

f

#

?#

60

Hp.

œ œœ œ œ œ

## & #

60

Gtr.

#

œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ F

œ œœ œ œ œ f œœ f œ

f

œ f œ f

œœ œ œ œ œ œœ œ œ

Œ.

≈œ œ œ

œ ≈œ œ œ

œ œ œœ œ

≈ œ ‰ œj

‰ j œ ≈œ œ

œ ≈ œ œ.

≈ œ ‰ œj

‰ j œ ≈œ œ

#œ œ ≈ œ œ. .

œ.

44

œ œœœ œ œœœœœœ œ œ œ

œ œœ œœ œ œœ œœœœœœœœ ∑

##

j œ ‰ œ œœœ

##

j‰ œœ

##

œ ≈ œœœœJ ‰

##

œ. j ‰ œ.

##

œ. j ‰ œ. œ.

##

œ œ œœ œ

##

œœ œœ œ œ œœœœœ œ œ œ. œ J J

œœ ≈ œœ œœ œœ

##

œ.

##

≈œ œ œ œ œ œ

œœ f

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ œ œœ

œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ

Meno mosso 5 0 5

œœœ

œ.


66

Gtr.

V

##

0 4

œ œœœœœ œ œœœœ œ œ œ œ œ 4

j #œ

# & # œ œœœ œ œœ ˙

66

Hp.

? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

72

Gtr.

V

##

# & #

72

Hp.

? ## # & #

72

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

œ œ œ œ œœ œ #œ œ œ nœ œ œ œ ≈

œœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ

œ #œ

C6 3 ‰ q = 50 n n b œœ4 œœ œœ œœ n œ b œœ œ œ œœ œ p œ œ œ arm. 12

Nœ œ œ

œ n b œœ

3

B ##

? ##

œœ4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ C4œ œ C3œ œ œ2 œ œ œ nœ œ œ œ 3 4 2

œ

C2

A œœ œœ œœ œœ

# œœœ œœœ œœœ œœœ

œœ œ n b nb

nn b b œœ œœ œœ œœ pizz. p nnbb

nn b Π. b

œ

P

∑ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ pizz.

œ

∑ œ

45

∑ œœœ

œ

arco

œ œ œ œ n œœ œœ œœ œœ

∑ œ œœ œœ œ

Œ.

˙

œ #œ œ

nœ œ œ œ #œ œ œ

nn b œ . œ b P ∑

œ œ œ œ œœ œœœ œ œœ œ œœ œ

œ

œ

q = 50

# & #

œ

nœ œ

n œœ œœ œ

Œ.

œ œ œ

œ

œœ œ

(non ritard.)

œ

œ

œ n b œœ

nn b b

œ ‰ nœ bœ œ œ

(non ritard.)

œ nœ œ

œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ #œ

œ œ. œ œ œ œœ œœ œœ œœ ∑ ∑

œ #œ œ œ œ œ œ 3

# œœ œœ œœ œœ œ œ

œ œ

pizz.


b &b

## nn #

b &b

## nn #

&

### #

? b b

## nn #

## nn #

## nn #

79

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b Vb

79

Gtr.

b &b

79

Hp.

j œ

œ ∑ ∑

nn##

b &b

## nn #

? b b

nn##

b œ œ & b #œ œ Œ 3

Œ

79

Vln. I

œœœ

œ œ #œ

œœ œ œ

b &b œ

arco

#œ œ

œ

Œ

œœ

˙

nn##

#

U

nn##

#

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #˙ B

## nn #

œ ˙

œœœœ œ œ œ œ

œ.

pizz.

B bb œ

arco

Vc.

D.B.

? b Πb ? b b

œ œ

œ # œ œ œ œ œ œ n œ œŸ~~~~~~~~~ . 6

œ #œ œ 3

œ

œ # œ œ œ œ œ œ n œ Ÿ~~~~~~~~~ œ.

nœ œ œ œ

˙

œ œ œ œ #œ œ œ œ #˙

arco

9

Vla.

#

U

sùb. piano e tranquillo

9

Vln. II

#

? bb 79

Cel.

j œ ˙

#

& j œ

6

46

Œ ‰œ J

U

## nn #

## nn #

nœ œ J nœ œ

œ. ∑


# ## & # # œ. œ. œ. œ œ œ . œ œ F Tempo Iº

86

B b Cl.

Bsn.

Vc.

? ### ? ###

œ. P

B b Cl.

Bsn.

## & #

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ

œœœ œ œ

œ

œœœ œ œœ œ

œ #œ œ œ ‹œ ˙ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

‹œ #œ ‰ ‰ œ œ

j œ ‰Œ

#œ #œ œ œ œ

œ Œ

œ œ

œ

œ

œ.

œ. œ. œ.

œ œ œ. . œ. .

## & #

# B ##

œ ‹œ #œ œ œ œ

j‰ Œ œ

? ### ? ###

œœœ œ œ

. . . . . . œ. œ. . œ . œ . œ . œ . œ . œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. . œ. . œ. . œ. . œ œ

## & #

95

Vln. I

œ.

## & # ## œ ? ###

œ.

œ œ œ œ œ œ. œ œ

j j j j j j j j j j œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ pizz.

95

Ob.

œ.

œ. œ œ . . œ. œ œ œ œ

œœœ œ œ ˙

j j ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ Œ œ œ ∑

j j j j œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰

pizz.

∑ j j œ ‰œ ‰

47

œ ‹œ #œ œ œ œ œ J

‰ Jœ ‰

œ.

#œ #œ œ œ œ ‹œ

œ ‰Œ J œ ‰œ‰ J J

œ. œ œ. .

œ J

œ œ œ. . œ. . Œ

œ

œ œ œ #œ

Œ

‰ Jœ ‰

œ‰œ‰ J J


## & #

## & #

#œ #œ œ œ œ

## & # ##

? ###

104

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

œœ œ . œ œœ

‹ œœ

œœ

#œ œ œ

#œ œ. œ œ œ

œ

nnn b b œ œ œ œ

nnnn

n œœ œœ

œ. œ œ œ œ œ. œ œ

œ

œœ

œ œ œ

˙

œ

œœ

œ œ œ

˙

œ . œ œ œ œ œ . œ œ # œœ

œ nnn b œ œ œ b œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ nœ

œœ œœ # œœ œœ œœ # œ˙ # œ œ ten.

nœ œ œ œ nœ œ nœ œ nœ œ

nnnbb

## & #

nnn b b

? ###

nnn b b

## & #

nnn b b

? ###

nnnbb

## & #

104

Vln. I

œœ

104

Cel.

# œœ

104

Hp.

œ

œ

nnn b b

## V #

104

Gtr.

## & #

#œ #œ œ œ œ #œ ‹œ

# B ##

? ### ? ###

œ œœ

∑ #œ J

œ

œ

œ

# œœ

œœ ∑

#œ œ ‰ œ‰ J ‰J‰ J

œ œ. œ œ œ œ. œ œ

nnn b b œ œ nnn b b

œ œ

nnb œ œ #œ œ. œ œ n b œ œ ∑

nnnbb

œ. œ œ œ œ œ. œ œ

œ

œœ

œ œ œ

˙

œ. œ œ œ œ œ. œ œ

œ

œœ

œ œ œ

˙

œ. œ œ œ œ œ. œ œ #œ ∑

œ ‰ œ ‰ n n n b b œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ J J

48

œ

œ œ nœ œ œ

œ nœ œ

œ œ nœ œ œ #˙

ten.

nœ œ nœ œ J ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œJ ‰ n œJ ‰ j ‰ nœ


b &b

113

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b &b &

∑ a tempo

? b b œ

œ

Vln. II

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

# # œœ

# n œœ

œœ

œœ

# œœ

œœ

j œ

œ

^j œ #œ  ^j œ 

j œ

# œœ^ J 

œ^ #œ J 

Œ

Œ

Œ

Œ

U

b &b

? bb

b &b

? bb

b &b

b &b

113

Vln. I

œœ

œœ

# n œœ

113

Cel.

œ

œ

œœ

œœ

# # œœ

b Vb

113

Hp.

rall. al fine

# ˙˙ œ

œœ

œœ

∑ œœ

œœ

113

Gtr.

a tempo

Vla.

B bb œ

œ

Vc.

? b œ b

œ

˙

D.B.

? b œ b J

œ J

œ J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

rall. al fine

œ J

œ J

œ J

49

‰ œ. œ # œœ .. J v

œ

œ

œ

œ

œ

^ œ 

œ

j œ

nœ π

^ nœ #œ  π œ^ œ  π ^ # œœ œœ  π ^ œ œ  π

U

œ

U

œ

U

œ

U

œœ

U

œ


V Flute Oboe Clarinet in B b

Bassoon

Horn in F

Guitar

Violin I

& b 38

Œ

..

3 &b 8

Œ

..

# 3 8

Œ

..

? b 38

Œ

..

38

Œ

..

V b 38

Œ

..

œ. œ œ

#œ œ œ

‰ j‰ œ

‰ j #œ

e = 92

&

&

3 &b 8 œ œ p 3 &b 8

Œ

B b 38

Œ

Cello

?

3 b 8

Œ

Double Bass

?

3 b 8

Œ

Violin II

Viola

j œ

.. œ. œ œ

œ

.. ‰ j ‰ œ pizz. p

‰ j‰ œ

‰ j‰ œ

j‰ œ

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œœ ..

# œœ ..

œœ . .

œœ ..

œœ ..

œœ ..

#œ.

œ.

œ.

.. œœ .. p œ. .. œ . p .. œ . p

œœ .. œ.

œ œ- œ-

#œ.

œ.

50

œ.

œ. œ œ

j œ œ

œ.

arco

œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ

# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ

j œ


2 4

Fl.

&b

Ob.

&b

42

2 4

2 4

9

B b Cl.

&

Bsn.

?

b

9

&

2 4

9

Vb

42

œ œ œ

j œ œ

œ œ

Hn.

Gtr.

9

Vln. I

#

& b #œ

œ J

Vln. II

&b

j œ œ

Vla.

B b

œœ œœ œœ

Vc.

?

œ œ œ œ œ œ

D.B.

?

b b

‰ œ

œ. œ œ œ.

œ œ œ

j œ #œ

œ œ œ

#œ œ œ

œ œ œ

œœ œœ œœ

# œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œ œ œ

œ œ œ

# œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œ œ œ

œœ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ

œ.

œ œ œ œ œ œ

œ.

œ.

œ

œ

œ J

œ

œ J

51

œœ œœ œœ œ.

œ œ œ œ œ œ œ

œ J

œ.

œ.

œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ J

#œ #œ

œ œ

œ œ œ œ

œ 42 œ 42

# œœ ..

42

œœ ..

2 4

œ J

œ

2 4


2 &b 4

18

Fl. Ob.

2 &b 4

B b Cl.

&

Bsn.

? 18

Hn.

e=e

&

# 2 4 œ. œ. F 2 œ. b 4 F

2 4 œ. F

œœ œ

œ œ œ œ #œ œ

> #œ

œ

œ œ œ œ #œ œ

# >œ

2 œœ œœ # œœ œœ œœ ~ œœ V b 4 œ˙ œ œ œ œ œ > ˙ ˙ F

18

Gtr.

œœ œœ œœ

œœ ..

œ >œ

(simile)

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

F

pizz.

œ. œ.

œ

œ- # œ- œ- œ-

œ

œœ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

# œœ œ˙ ˙ ˙

œ œ

œ

œ œ >

œ.

œ

˙

œ.

œ

œ œ

œ

œ œ œ #œ œ œ

œ.

œ.

˙

œ

œ.

œ

œ > > œœ œ

œ

œ

œ œ. . F œ. ? b 42 œ.

œ

œ.

œ >

2 b 4

# œ- œ- œ- œ-

œ œ >

œ. F

?

œ

œ

œ.

œ

œ.

>œ œ

˙

œ œ œ

œ

# >œ

œœ

œœ œ˙ ˙ ˙

œ >

œ. B b 42 F

œ

œœ ..

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ

& b 42 œ . F & b 42

œ

œ œ >œ œ

# œœ œ˙ ˙ ˙

18

Vln. I

œœ

œ. œ.

œ.

œ.

œ

>œ œ

> ≈ œ œ

œ œ. . œ. .œ

œ

52

œ

C2

œœ œœ œ œ

- - - # œœ œ œœ œ œ. œ.

œ.

œ.

œœ œœ œœ œ œ œ

œœ œ. œ.

œ.

œ.


Fl.

&b

Ob.

&b

22

B b Cl.

Bsn.

&

#

œœ ..

? b œ.

œœ >

# >œ

œ

œ œ œ #œ œ

œ

œ œ œ #œ œ

22

Hn.

&

œ.

#œ >

œœ œœ # œœ V b œ˙ œ œ ˙ ˙

22

Gtr.

& b œ.

œœ œœ

œœ ..

œœ

œœ œœ œœ œ œ œ

# œœ œ ˙˙ ˙

œœ œœ œœ œ œ œ

œ œ œ

22

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

&b B b

œ.

œ.

?b

œ œ. . œ. ? b œ. pizz.

œ >

œ

œ.

œ >

œ

œ

# >œ

œ œ œ #œ œ

œ œ. œ.

œ

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œœ œ

œœ # œœ œœ œœ

œœ

œ œ œ œ

œ

œ >

b œœ œœ œœ œœ

œœ

bœ œ œ œ

œ

œ œœ œœ œ œ

∑ œ œœ œ œœ b b œœ œ œœ œ Œ.

œœ œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ nœ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

bœ œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

bœ œ œ œ

œ

œ n œœ œ œœ œœ 0 œ œ œ .

œœ œ

œ

œ nœ œ œ

œ œ œ.

1 4 3

œ

œ.

53

œ >

C1

œ J >

œ >

C3

2

œ J >

œ >


&b

&b

26

Fl. Ob. B b Cl.

&

Bsn.

?

# b

b œœ œœ œœ œœ bœ

&

Gtr.

œœ œœ n œœ œ

œ

b œœ b œœ œœ œœ bœ

œœ œœ b œœ

œœ

œœ

bœ bœ œ œ œ œ œ œ f

œ

œœ

œœ

b b œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ f

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

bœ f

œ

œ

œ

1

œœ œ

œ

œ

1 b2œœ œ œ œ b b œ œ œ 4 V b œ 3 œ œ œŒ bœ œ 2

26

bœ bœ œ œ œ œ œ œ f

26

Hn.

œ

rall. e dim.

j # œœ

œ œ œœ b œœœ b b œœ œœ œ Œ bœ œ

œœ œ

3

4 bœ œ œ œ b bb œœœ œ œœ œ œœ œ œœ œ 2

f

5

œœ œ œœ . œ # œ

œ

œœœ œ

Vln. I

&b

œ œ œ œ

œ œ bœ

œ œ œ œ

œ œ bœ

œ

œ

œ

Vln. II

&b

bœ bœ œ œ œ œ œ œ f

œ œ œ œ

œ œ bœ

œ œ œ œ

œ œ bœ

œ

œ

œ

Vla.

B b

bœ œ œ œ

œ œ œ

bœ bœ œ œ œ œ œ œ f

bœ bœ œ œ

œ œ œ

œ œ #œ œ

?b

œ

œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ f

?b

œ

œ

26

Vc.

D.B.

pizz.

œ

œ

œ

œ

54

bœ f bœ f

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ


&b

30

Fl. Ob.

œœ

& b œœ

B b Cl.

&

Bsn.

?

#

œ

œ b œ

30

Hn.

& œ V b œœ œ

30

Gtr.

&b œ

30

Vln. I

Vln. II

&b

Vla.

B b

Vc.

?

D.B.

?

œ

œ ≈ œ F

œ

œ œ bb # œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

bb

Œ

n

bb

œ œ ≈ œ ≈ œ œ #œ

b

Œ

bb

Meno mosso

Œ Œ

Œ

b œ

Œ

bb

b

Œ

bb

˙ ˙

∑ ≈

œ œ œ

œ bb # œ œ œ œ œ F ≈ œ œ bb # œ œ œ œ F ≈

bb

œ

œ.

Œ

Œ

œ

œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ

≈ œ. œ. œ. œ

œ

œ œ œ œ

œ.

œ œ

œ œ

œ œ œ œ

œ.

œ œ

œ œ

œ œ

#œ œ

F œ F

œ

œ

œ F

œ

œ

55

œ

œ œ

œ œ

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

. . . . . . ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

# œœ œ œ


œœœœ œ œ œ œ œ œ œ.

b #œ œ. &b

34

Fl. Ob. B b Cl.

Bsn.

b &b

&

? bb

. . . ≈ œ œ œ œ

œ. œ. œ. œœ

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

. . . . . ≈œ œ œ œ œ œ

œ.

œ j ‰ #œ

œ œ

≈ œ œ œ œ œ œ

œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ ‰ J

œ ≈ œ œ ≈ œ œ #œ

œ œ œ œ #œ œ

≈ œ. œ. œ. œ

b Vb

b & b #œ œ. b & b #œ œ. B bb

œ œ

? bb ? b b

œœ

34

Vln. I

œ. œ. œ. œ. œ. # œ

œ.

34

Gtr.

œ œ œ œ

&b

34

Hn.

œ #œ œ œ ,œœ œ #œ

œ

œœœœ œ œ œ œ œœ œ

≈ œœ œ

#œ œ œ

œ œ œ œ

œ.

œ œ

œœ

œœœœ œ œ œ œ œœ œ

≈ œœ œ

#œ œ œ

œ œ œ œ

œ.

œ œ

œœ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ.

j œ

#œ ‰ J

˙ ˙

œ œ

j œ ‰

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ œ

# œœ

56

œ œ

#œ œ œ œ

œ œ


39

Fl. Ob. B b Cl.

Bsn.

&

œ. œ bb œ

b . &b œœ œ ‰

&

&b

39

Gtr.

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

œ . œ œ

j ‰ j œ œœ œ œ œ

V

bb

b . &b œœ œ b œ. œ &b œ ˙ B bb ˙

39

Vln. I

œ. œ

? b ‰ Jœ œ œ ‰ œ œ œ J b 39

Hn.

œ

œ œ. œ

4 4

e = 92

44

n n 38

4 ‰ j 4 œ œœ

## 3 8

‰ Jœ # œ œ 44

3 nn 8

4 4

# n 38

# œœ

œœ

∑ ∑

44 ˙˙˙œ 4 f

C6

˙˙ ˙œ

œ

C5

œ

44 @ œ@ @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ b œ@ œ@ œ œ

œ œ. œ

œ œ. œ

4 4 @ @ @ @ @ œ@ @ œ@ b œ@ œ@ œ œ œ œ œ œ

œ œ. œ

4 4

˙

? b ˙ b

˙

44 œ f 4 œ 4 f

Ÿ @ @ œ œ œ poco rall. Ÿ @ @ œ œ œ

∑ œ œ œ

œ œ œ

57

C3

U

n n 38 nœ. #œ U

n n 38 nœ. #œ n n 38

∑ œ

œ œ

n n 38

poco rall.

œ œ. œ

? bb ˙

U

b œœœ œœœœœb œœœ œœ œœœ n 4œœœ œœœ œœ n œœ 2 œ3 3 œ

C1

C3

œ . œ œ

˙ ˙

n n 38

œ

œ œ

œ

bœ bœ

œ œ

œ

U œ U œ

n n 38 3 nn 8


44

Fl. Ob. B b Cl.

Bsn.

& &

38 œ. œ œ œ

œ bœ œ œ

bœ œ œ œ bœ œ œ.

bœ œ œ œ bœ œ œ.

œ. œ #œ œ œ œ œ

#œ.

œ. œ #œ œ œ œ œ

#œ.

2 4

3 8

2 4

# 3 8

2 4

œ. # œœœ ...

œ. # œœœ . ..

42

? & V

38

C3

œ

œ œ

pizz.

œ

4

œ bœ

œ

œ

œ

œ œ

‰ œœœ œ.

‰ œœ œœ œ.

3 8 œ. œ œ œ

œ œ œ bœ

bœ œ œ œ bœ œ œ.

œ. œ #œ œ œ œ œ

&

3 8 œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

Vla.

B

3 8 œ.

bœ.

bœ.

œ.

Vc.

?

38 œ .

œ.

œ.

D.B.

?

3 œ. 8

œ.

œ.

&

a tempo

Vln. II

j ‰ ‰ 42 œ

44

Vln. I

œ ‰ ‰ 2 4 J

44

Gtr.

a tempo

œ bœ œ œ

# 3 & # 8

44

Hn.

3 œ. œ œ œ 8

e=e

58

C1

#œ.

j ‰ ‰ 42 œ

œ.

œ.

œ.

2 4

œ.

œ.

œ.

œ.

2 4

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

42

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

2 4


2 4

4 4

# & # 42

44

?

2 4

4 4

# 2 4

2 4

&

Ob.

&

Bsn.

52

Hn.

&

52

Gtr.

4 4

Fl.

B b Cl.

2 4

e=e

52

V

œ. f

˙.

j œ œ œ œ œ

œ

œ J œ

j #œ œ

4 4

4 4

Vln. I

&

2 4

4 Œ. 4

Vln. II

&

2 4

4 Œ. 4

Vla.

B

42

Vc.

?

œ œ 2 4 @œ @ @œ @

44 œ. f

D.B.

?

2 4 œ œ œ œ

52

j œ œ œ œ œ f j œ œ œ œ œ f j œ œ œ œ œ

˙.

œ

˙.

œ

˙.

œ

4 œ œ œ œ œ œ œ œ 4 f

œ

59

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ J œ

j œ #œ

œ

œ J œ

j œ #œ

œ

œ J œ

#œ œ œ œ œ œ œ œ @ @ @ @ @ @ @ @

4 œ œ œ œ œ œ œ œ 4 @ @ @ @ @ @ @ @ f

œ

œ

j #œ œ

œ

œ œ œ œ #œ œ œ œ @ @ @ @ @ @ @ @ ˙

#˙ ˙


Fl.

&

Ob.

&

56

B b Cl.

Bsn.

# & # #œ ? 56

Hn.

˙.

&

#

56

Gtr.

V

56

Vln. I

Vln. II

Vla.

&

#œ #œ

˙.

B

˙.

Vc.

D.B.

?

œ œ œ œ œ œ œ œ @ @ @ @ @ @ @ @ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ. Œ. œ.

1

œ œ j œ œ œ

˙.

&

?

œ.

..

.. j ‰ ‰ .. œ 3

#˙.

allarg.

1

1

..

..

..

2.

2.

#˙.

j ‰ ‰ .. œ

#w

j œ œ œ œ œ

#˙.

œ ‰ ‰ .. J

#w

œ

..

w

œ

..

w

œ œ œ œ œ œ œ œ @ @ @ @ @ @ @ @ œ œ œ œ œ œ œ œ

60

Ÿ~~~~~~~~~~ ˙. ˙.

2.

3

42 42

nn# 2 4

œ œ j œ œ œ

3

b

2.

#w

allarg.

#˙.

j œ œ œ œ œ

3

b

#w

.. œ œ œ

1

b

42

n

42

b

2 4

b

42

b

42

b

42

b

2 4

b

2 4


& b 42

60

Fl. Ob. B b Cl.

Bsn.

2 &b 4 &

? b 42 œ . F 60

Hn.

# 2 4 œ. œ. F

&

2 4 œ. F

œœ >

# >œ

#œ >

2 œœ œœ # œœ V b 4 œ˙ œ œ > ˙ ˙ F

60

Gtr.

2 & b 4 œ. F

œœ

˙

œ

œ # -œ œ- -œ

œ

œ

œ #œ œ œ

œ

œœ œœ œœ œ œ œ

(simile) C2

# œœ œ˙ ˙ ˙

œœ œœ œ œ

œœ œœ œœ œœ

œœ

bœ œ œ œ

œ

˙

œ

# -œ -œ œ- -œ

œ

œ #œ œ œ

œ

œœ œœ œœ œ œ œ

œ œœ œ œœ b b œœ œ œœ œ Œ.

œœ œ

C1

C3

# œœ œ˙ ˙ ˙

C2

2

œ J

œœ œœ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

60

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

2 &b 4

œ. F œ. B b 42 F ?

2 b 4

œ œ. . F œ. . ? 2 œ b 4 F

pizz.

>œ

œ

˙

œ œ œ œ

œ

œ >

œ

˙

œ œ œ œ

œ

bœ œ œ œ

œ

bœ œ œ œ

œ

# >œ

- - œœ # œ œœ œ

œ œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œœ œ. œ.

œ.

œ.

61

˙ ˙ - - - # œœ œ œœ œ œ

œ. œ.

œ.

œ.

œœ œ. œ.

œ. œ.


Fl.

&b

Ob.

&b

64

B b Cl.

Bsn.

&

?b 64

Hn.

#

&

œ #œ œ

œ

œ œ œ

œ

œœ 3 V b œ2 œ

64

Gtr.

Vln. II

&b œ œ œ

œ

B b œœ # œœ œœ

œœ

œ.

œ.

œ.

œ.

Vc.

D.B.

?

b œ. b œ.

œ #œ œ œ

œ

˙

œ

?

œ

# œœ ˙˙œ ˙

& b œ #œ œ

Vla.

œ- œ- œ-

# œœ œ œ

Vln. I

64

# -œ

œœ œœ œ œ

œ. œ.

œ. œ.

œ.

œœ œœ œœ œ œ œ

œ.

œœ œ. œ.

#œ #œ œ œ œ œ œ

˙ #˙

œœ œ

#˙ # ˙˙ ˙

rall.

˙

- - - # œœ œ œœ œ

≈ #œ #œ œ œ œ œ œ

œ.

œ.

62

˙

j # œœ #œ

Œ

‰.

r œ

˙

Œ

‰.

r œ

˙

#œ #œ œ œ œ œ œ

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ

˙ ˙


VI Flute

&

# q = 84 3 4 ∑

Oboe

&

# 3 4

## 3 & # 4

3 4

q = 84 # 3 & 4

# 3 4

? # 43

Clarinet in B b

Timpani E

Triangle

Guitar

?

& Harp

Violin I

Violin II

q = 84 œ ˙ # 3 œ œ œ & 4 F ben cantabile # 3 œ œ œ ˙ œ & 4 F B # 43 Œ

Violoncello

?# 3 Π4

Contrabass

?# 3 Π4

&

# œ

œ

œ

& F ˙.

4

a

œœ œœ

œ œ ˙

œ

œœ œœ

œ œ œœ œ œ œ

œ œ ˙

œ

œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œ

#œ #œ

œ

œœ œœ œ ˙

Œ

œ

œœ œ œ ˙ œ

Œ

‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ Œ Œ œ F

œ Œ Œ F ∑

# œi œm 0œ œ œ œ 3

11

Gtr.

La b

Viola

11

Fl.

43

Œ Œ œ F

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ #œ œ œ œ œ œ aœ œ œ œ œ m i ˙. 3

2

1

œ

˙

œ œ œ œ œ œ ˙.

63

œ

˙

œ œ œ œ œ œ ˙.

œ Œ

Œ œ Œ Œ ∑

#˙. ‰ œ. œ œ Œ #œ œ ˙.


16

Gtr.

&

16

&

Hp.

1 # œ 3

œ4

œ3

Gtr.

&

3

4

# œ1

œ

œ4

3

œ1

4

œ

3

œ

Poco meno mosso

# ‹œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ‹œ œ œ œ œ œ La n La b La b P La n Si #

?#

18

œ4

1

œ Si

œ œ #œ œ œ œ œ œ ‹œ #œ œ œ œ œ œ œ

n

n

La

# b ˙1 . a 2

La b

Re #

4

œm

n œ2

b œ3 p

m

i

œ

a

˙.

œ

œ

c ˙‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ3 œ3 œ3 œ3

œ

œ

œ

a tpo.

5

alla misura

# bœ & œ nœ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ c œ ˙

18

Re b

Hp.

?#

21

Ob.

B b Cl.

Trg.

& &

&

a

n

n

Do

# ###

rall.

Re

œœ œ J P3

œœ œ J 3 P

Solo

n

Œ

œ ‰Œ J

j3 j3 œœ œ œœ œ

œ ‰ J

c

j3 œœ œ

n

Re # La Fa #

Solo

∑ #

poco

 21

Gtr.

Fa

poco

j3 œ œ œ Œ

3 ‰ œ. œ. j nœ œ

œ. œ. œ #œ

3

œ ‰ Œ J

42

œ ‰ J

3

2 4 42

3 3 3 q = e œ 3 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ # œ œ nœœ œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

3

3

3

3

œ

3

œ

3

3

3

64

3

3

3

3

œ

3


# & 42

26

Fl.

B b Cl.

## & # 42 ˙

Œ ‰ œ œ œœ F

œœ œ œ ∑

# 2 nœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ & 4 n œ bœ œ œ œ œ œœ b œ b œ œ n œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ

b œœ œ ‰ b œœœ œœ J

n œœ n œœ œb œ ‰b œ œ J

C3

# 2 & 4

26

Hp.

Vln. II

Vla.

Vc.

œ œœ ≈n œœ œ œ œ œœ ≈b œ œ # œ# œ œ# œ ≈n œœ œ œ œ œœ œœ œ

œ

œ.

œ

œ.

œ.

C1

26

Gtr.

œ œ œ# œ œ

?# 2 4

# 2 4

&

# œœœ ‰ # œœœ œœ J F œ œ‰ Œ J

? # 42

œ œ ‰ Œ J

Si b Mi b

n œœ œb œ œ

nœ bœ ‰ Œ J

n

Do Fa #

bœ aœ ‰ Œ J

‰#œ ‰ œ J J P

‰ œJ ‰ œJ P pizz.

pizz.

65

n nœ bœ ‰ Œ J

Fa

‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ n œj ‰ œj ‰ j ‰ j œ œ bœ œ œ œ P pizz.

B # 42

œœœ nœ ‰ œœœ œœ ‰ b œœ J J

Fa #

‰ n œj ‰ œj

‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œ J J

‰ œ ‰ œ J J

‰ œ‰ œ J J

bœ œ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ J ‰ J

‰ Jœ ‰ Jœ

bœ œ ‰ J‰ J


34

Fl.

B b Cl.

&

#

≈ n œ b œ œ # œ # œ- œ- # œ

Vla.

Vc.

Cb.

?

&

#

bœ ? # aœ J

‰ Œ

II V

VII

VI

IX

œœ œ œœœ .. . œ œ ˙

XII

≈ n b œœœ ≈ œœœ ≈ b œœ ≈ œœ ≈ # œœ ≈ n # œœ ≈ œœ ≈œœ ≈ n œœ ≈ b œœ ≈ # œ ≈ œ œ b œ œ # œ œ œ œ œ b œ œœ œœ œ œœ La b P Fa # La n Mi n Si n Do n Do # La b Fa n n b œ œ b œ œ œLa # œ La œ œ nœ bœ œ œ œ œ

Œ ‰ j œ nœ œ œ œ P ∑

j œ n2œœ œ 2 œœ 0 œ n ˙˙˙ 3

œœ ..

3

œ œ. J π œ

œœ ∑ Re #

œ.

#

j ‰ j bœ œ

B#

œ ‰ œ J J

?#

œ œ J ‰ J

j œ ‰Œ

&

?#

3 œ 2 #  œ # œ1 œ3 œ œ1 &

&

bœ ≈ J ≈ ≈ b Jœ ≈ ≈ Jœ p

3

#

XIII2

F

? # œœ

F

X

6

Œ œœ

≈≈ œ ≈ ≈ n œJ J

pizz.

?

43

Hp.

IV

4 3

b œœ ‰ b œœœ œœ œ J

C5

C7 4 3 3 III œ œ œ œœ b œ œ b œ 1 nœœ 3 œ œ # œ œ 1 1 bœ œ œbœ œ œ1 œ œ œ œ n œ b œ œ œ (segue ...) 3 2 F

#

43

Gtr.

43

Timp.

&

Vln. II

34

Hp.

34

Gtr.

## & # 34

Timp.

œ J VII 6

I

œ œ œ œ1 3œ2œ 1 #œ 3 2

6

œ œ œ œ #œ œ

œœ œœ œœ

œœ

œœ œœ

( )

œ. 

C4 C2 œ œ œU C10œ b œ œ C8œ b œ œ C4 œ C2 œ C10œ b œ œ C8œ b œ œ œ nœ œ œ bœ bœ œ bœ 2 œ œ #œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ œ arm.7 arm.8 œ œ nœ œ œ

1 2 3

œ ˙f

5

≈≈ œj ≈ œj ‰ Œ

breve

3

pizz.

4 3

2 1

a piacere

n

Re

Si b

66


## & #

47

B b Cl.

?

œ œ. J 

47

Timp.

47

Gtr.

&

47

&

Hp.

# #

C4

b œœ œœ œœ œ œ. ∑

?#

Solo œ œœ ∑ œœœœ œ n œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ F

∑ œ œ. J 

j œœ # œœœ œœœ ≈b œœ .. 12˙˙ 0 gg œ œ . 4 ˙˙˙ gg 3 œ œ œ . œ ˙ten.ggg  ∑ ∑ C4

C7

## & # œ nœ nœ bœ œ

57

Gtr.

&

57

&

Hp.

n

Fa

#

B#

?#

Vln. II

&

scen

bœ b œ n œ b œ œ œ œ

&

Cb.

#

‰ œœœ ... F

‰ n b œœœ ...

C3

C5

? # b˙ P

.........

‰ œœœ ...

‰ n b œœœ ...

‰ œ. œœ .. ˙

‰ œ. n b œœ .. ˙

scen

‰ b œn œ b œ b œ œ

........... do

bœ bœ

œ œ

œ œ b œ n œ œ‰

nœ œ

cre .......

œ œ

∑ nœ bœ

œ bœ bœ bœ nœ Œ

œ

Do #

˙

 bœœœœœ Œ œ œ P cre ....... Re b bœ œ œ œ b œ œœ œ œ

œ2 œ œ

œ œ œ œ

œ

nœ. P

œ.

˙

bœ. P

bœ.

nœ.

nœ.

Œ

œ

, n œœ œ œœ

œ # œœœ Œ œœ œ œ œ #œ œ œ Œ œ #œ œ œ œ #œ

œœ œ #œ

bœ.

Œ

Œ ∑

Fa #

∑ Œ

∑ ∑

67

b œœœ ...

œ

˙

œ œ œ œ

f

bœ nœ œ

œ œ œ

bœ. P

P

œ œ .œ œ œ n œœœœœœ œ œ œ n œ œ œ œ œ

........... do

œœ œ

œ œ œ œ bœ œ

œ

nœ œ

#

57

Vc.

#

? # bœ

Vln. I

Vla.

.........

57

B b Cl.

a tpo.

œ nœ

œ F

œ ‰ #œ œ F # œ œ #œ Œ

P


#

## & #

?

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

#

61

61

Timp.

Trg.

61

Gtr.

&

61

Hp.

&

61

&

Vln. II

&

Vc.

Cb.

œ œ œœ œœ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

4

2

3

#

?#

Vln. I

Vla.

#

C2

# #

Œ

B#

?#

≈ œ œ.

?#

œ

œ

œ œ #œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œm a œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œ œœ # œ œ œ œ p i 0

4 2

0

1

rall.

accel.

#œ œ œ

#œ œ #œ

‰ Œ

Œ

j œ

# œœ J F

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

accel.

œ

œ

˙@

rall.

68

œ

atacca


VII Flute

Oboe

Clarinet in B b

Bassoon

Horn in F

Timpani F#/B

Triangle

Guitar

Harp

q.# = 84 6 & # 8

# & # 68

# ## 6 & # 8

? ## 6 8

## & # 68

6 8

? 

68

q. = 84 C7 . . # œ œ œ. œ. œ. œ. & # 68 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙. ˙. F # 6 ∑ ∑ ∑ & # 8

C2 Œ. œ. j 2 3 œ. œ‰. # œ œ2 .œ ˙ . 1 œ . Œ . œœ œ œ ˙‰. œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ 3 œ1 œ œ œ œ 2 œ ˙‰. œ œ œ œ ‰œ œ œ œ ˙. œ 1 ˙. ˙. ˙. ˙. 4

? # # 68

# & # 68

? # # 68

# q. = 84 6 & # 8

# & # 68

B # # 68

Violoncello

? ## 6 8

Contrabass

? # # 68

Celesta

Violin I

Violin II

Viola

œ œ œ œ. J Œ ‰Œ J P ∑

œœœœœ

œœ œ œ œ œ œ œ œ. Jœ. œ œ œ.

69

œ œ œ œ œ œ œ œj # œj œ œ . ∑


V XI j C3 j b œ VI V œ2 . 4 œ œ . œ n œ‰ .œ œ œ .œ œ œ b œ n 4œ œ œ œ n œ . 3 œ1 œ . œ b œ . œ œ . b œ 3œ 1œ 0œ œ œ œ n œ œ œ œ œ ‰ œœ ‰ œ ˙. œ œ œ ‰œ œ nœ œ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. j œ ˙. œ ˙. œ œ œ œ. bœ œ. œ. œ œJ œ b œJ œ . œ. bœ. ˙. nœ. œ. œ. J œ ∑ J

4 # œ. & # œ‰. œ1 0œ œ œ ˙. 3

10

Gtr.

Vc.

? ##

˙.

allarg.

Ob.

B b Cl.

2 4

42

&

#### ##

Vc.

? ##

# & #

28

Trg.

# & #

&

##

# & #

28

Cel.

‰ œ œ œ # ˙˙ .. œ œ œ ‰ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙. a tempo J œ.

Œ Œ

Œ

? ##

q = e œ œ#œ œ 2 œ œ œ 4 œœ œ

C2

œ. œ. œ œ œ . J J

#œ nœ ‰ # œ n œ œœ œœ œœ J P ‰Nœ

## œ & # # œ n œ œ b œJ ‰

28

Gtr.

œ

# & #

&

B b Cl.

œ . q = e˙ 42

#œ.

Gtr.

Ob.

œ.

19

Fl.

#œ.

# & #

19

Fl.

‰ œ J p

œ. œ œ n œœœ .. œœœ œœœ .

3

‰ Œ

œ #œ

œ. ≈ J

Œ

‰ ≈œ R ∑

œœ œœ

42

œ œœ œ

œœ œœ

nœ œ œ œ œ œ Œ

j ≈ œœ ... œœ œœ .. # œœ . œœ n a œ œ . œ . f œ œ . œ p œœ . .

‰ œ J œœ œœ

œœ œœ

œ n œ œœ # œ œ

Œ

P

‰ œ nœ œ œ #œ œ ‰ ‰ P

#œ œ ‰ J

Œ

‰ œ J

œ J

p

p

‰ ‰

œ ‰ œ #œ F Œ

œœ œœ œ .. œ œ œ n œœ . œœ œœ p œ. œ œ

3

Œ

j œœ .. œ. ggg œœœ ggg œœœ ≈ œœ .. œ œ œ œ ˙f

C7

#œ nœ ‰ # œ n œ œœ œœ œœ ‰ J

Œ

Œ

œ. # œœœ ... a œ. fœœ

a 2

Œ

œ nœ œ œ #œœ

∑ œ J

‰≈ œ R P œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

œ nœ œ œ#œ œ ‰

œ J

œ. J ≈

‰ ‰

e = e Π68

68

68 œ ‰ 6 J 8

œ J

3 ≈ œ 3 0œ œ ≈ œ ≈ 3 0 4 e = e œ œ0 1œ 2 œ œ œ œ œ œœ œ œ œ1 œ œ 0 œ œœ œ œ 68 1 1

4

m a

i m

5

‰ œ n œ œ œ # œ œ ‰ ‰ œ n œ œ œ # œ œ‰ F

70

4

6 8

6 8


Fl.

# & # 68 ‰ ‰ œ # œ œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ # œ œ œ œ œ ‰ ‰

e = e 42

Ob.

# 6 & # 8 ‰ ‰ œ# œ œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ# œ œ œ œ œ ‰ ‰

2 4

34

# & # 68 1 3œ 0œ œ3 œ œ 1 3œ œ œ œ pœ .i a m i œ.

Gtr.

œœ œœ 5 œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ p œ pœ œ m. a œ œ œ œ . œ p œ .iœ œm iœa mœ œ .œ œ œ œ 1 4 02 0

34

œ.

p

? # # 68

# ## 2 & # 4

Bsn.

## 2 & # 4 Œ

# 2 # œœ & # 4 œ

40

Gtr.

# & # 42 Œ

40

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

‰ ‰ œJ F

Œ.

œ

œ J

œ

œ J

espressivo

œ œ œ œ

œ œœœœœ œœœ œ œ a œ .œ œp. i m i i .

œ J œ

1 3 1 0 1

# 2 & # 4 Œ

‰ œ #œ #œ #œ J F Œ

œ.

j œ #œ #œ #œ

5

42

42

œ œ J

#œ #œ œ œ #œ œ œ

˙

e = e œ œ œ œ pœ œ.i mœa œi m 42 œ œ 1 3 4 0

1 4 2 0 0 0

œ œ œ. œ œœœ. J

e = 2e 4

3

‹ œœ œœ œœ œœ ‹ œœ œœ œœ œœ

#œ œ œ œ Nœ œ œ œ #œ œ œ œ Nœ œ œ œ #œ œ œ œ Nœ œ œ œ #œ œ œ œ ? # # 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ P 40

Hn.

# & # 68

40

B b Cl.

4

# & # 68 ‰ ‰ œ # œ œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ # œ œ œ œ œ ‰ ‰

34

Vln. I

3

p

6

34

Cel.

4 1 0 1

N˙ ∑

‰ œj # œ # œ # œ

œ.

‰ œj #œ #œ #œ F

œ.

con sentimento

B # # 42 # œœ œœ œœ œœ N œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ N œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ N œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ P #œ ˙ #œ #œ œ œ #œ œ œ ? # # 42 ∑ ∑ Œ ‰ œJ # œ # œ #˙ N˙ F con sentimento

71


# & #

B b Cl.

Bsn.

# ## œ œ & # ≈ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ. F #œ

. . œ. œ œ. œ

. . œ. œ œ. œ

? ## 49

Hn.

&

###

?

œ F

œ

#œ œ #œ

œ

œ

Trg.

œ p

œ

# & #

49

Gtr.

œ

œ

œ

œ

49

Timp.

œ œ

œ œ œ.

49

Fl.

œ

œ

j œ

. . œ. œ œ. œ P Œ

œ œ

œ.

Vln. II

Vla.

Vc.

? ##

Cb.

? ##

œ F

œ

j ‰ œ P

œ

œ

j ‰ œ

œ j œ

œ ‰

3

Œ

œ œ # œ œ & # ≈ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ. F œ œ ## ≈ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ & œ œ œ. F œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ # œ œ œ œ. # B # ≈ F

Vc.

‰ œ Œ @J

3

3

‰ œ Œ @J π

Œ

Œ

œ @J

∑ ∑

4 C7 C4 ≈ ≈ œ œ n œ2 œ ‰ . œR R 3 f ∑

j œ ‰Œ

j ‰ œ

j œ ‰Œ

b >œ >œ b >œ >œ # # œ b œ œ ‰ . C8 œ b œb œ œ œ b œb œ œ œ C3œ # œ # œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ C1 # œ œ nœ & #œ œ nœ bœ nœ R 3 3 3 3 > 3 > 3 > 3 > 3 poco rall. e dim. . . . . œ. ? # # œ. œ œ. œ b œ. b œ œ. œ. # œ # œ. n œ. n œ. œ. # œ. œ. 3

56

Gtr.

3

œ

œ

œ.

œ.

‰ . œr œ n œ œ ‰ . œr œ n œ œ ‰ . œr œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P

49

Vln. I

œ.

œ.

72

3

œ œC8 , #C11 œœ b œœ esitante

F

pizz. . œ . œ. œ. œ p

œ œ C2 # œœ b œœœ œœœ bC5 œ b œ œ œ e = e n œœ # œœ n œœ # œœ œœ 43 ∑

43


C1 C4 j ≤ C7œ . œ . j œ œ C2 # # 3 n b œœ # œœœ œœœ œ œ œ deciso 6 œ œ œœ. œ œ .œ œ œœ. œ œ .œ œ Œ . 1 œ .œ œ ‰Œ . œ3 œ2 .œ j œ . 2 œ œ œ œ œ & 4 bœ n œœ œ œœ œ œœ œ 4 œjœ œœ œœœ œœœ œ . œ œ œ # œœ .. œ œœœ 8 œ œ œ œ ‰ œ3 œ ˙. ˙. . 1 1œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙F ˙. P Tempo Iº

64

Gtr.

# . 2 & # ‰œœ # œ œ .œ œ ˙‰.œ2 œ1 œ œ œ ˙. ˙. 4 C2

74

Gtr.

Vc.

Cb.

4 ˙‰. œ œ œ œ‰. 1 0 œ . œ œ œ œ ˙. ˙ . œœ 3

j C34 j œ‰2 .œ4 œ œ .œ œ n ‰œ .œ œ œ .œ œ ‰œb œn œ œ œ œ n œ .œ3 œ1 œ .œ œ b œ . œ œ . b œ œ . œ . œ nœ nœ œ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. œœ œ ten.

a tpo.

j 1œ œ œ œ œ œ œ œ . & ‰ œ œ œ œ œ ‰ 0œ œ4 œ œ œ ‰ 3œ œ œ œ œ ‰ œ œ œœœ œœœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœœ œœœ œœœ .. 3 œœ0œ œœœ œ. œ œ œ. œ œ 1 ˙ .3 4 0 2 ˙ . ˙. ˙. œ poco a poco rall. a tpo. J

85

Gtr.

j ‰œ œ. œ œœ œ œ ˙.

##

(q = ca. 63)

sempre più tranquillo

0

4 0

œ ? ## Œ . œ ‰ Œ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ ‰ Œ . œ œ ‰ œ œ Œ . œ pizz. a poco rall. ƒ poco ? # # œ ‰ ‰ Œ . œ ‰ ‰ Œ . œ ‰ ‰ Œ . œ ‰ ‰ Œ . œJ ‰ ‰ Œ . J J J J poco a poco rall. ƒ

j œœ œœ œœ œœœ

j œœ œœ #œ œ œœœ j œœ

œ . . œ œ œ Œ œœ Œ

œ J ‰ ‰ Œ.

œœ .. œ . œœœ œœœœ

Œ.

j œ œjœ œ

j œ #œ

Œ.

42

œ J ‰ ‰ Œ.

œ J ‰ ‰ Œ.

2 4

œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ . J

œ œ. J

3

?

95

Timp.

2 j 4 œ p

# 2 & # 4 ‰ ˙ f

95

Gtr.

Vc.

q. = 2q œœ 4 œ œœœ

œ œ œœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ ## 2 œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ # œ J‰Œ œ œ œœœœœ œ œ & 4 œœœœœœ 3 3 p3 3 3 3 3 3 3 3

95

Fl.

j œ j œœœœ # œœ œœœ œœ œ œœ

œœ .. œ. œœœ

? # # 42

œ

j œœ œœ œ œ ∑

j œ œœ œ

œ J

j œ

œ 

‰ ˙˙˙ ... œ.

œ J ∑

3

3

j œ œ j œ œ œ C7 œ œœ œœ œ ‰ ˙ f j œ

73

3

œ J

œ 

‰ œ.

˙˙˙ ...

3

3

j œ

œ J ∑

gg ˙˙˙ ggg ˙˙ 3 gg ˙ 1 g f ∑

œœ œ

œ œœ œ œ # œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œ œ œ

œ œœ œœ œœ œ œ#œ œœ œ œ p

Solo

œ


&

##

&

##

&

####

? ##

## & #

?

102

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

102

Hn.

102

Timp. F#/B

Trg.

# & #

102

Gtr.

# & #

œ

œœ

Vln. II

Vla.

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ∑

œœ œ œœ

F

œ œ œ œ F œ

œ

˙

œ œ

œ

Œ

œ

‰ j ‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ≈ ≈

F

Œ

∑ œ

j œœ # œœ œœ 4 œœ 0 œœ ‰ #œ œ œ œ #œ œ œ œ. J poco rit.

œ

a tempo

Œ

œ

œœ œœ œœ œœ #œ œ

# & #

? ##

##

# & #

B ##

102

Vln. I

œœ

F ‰ œJ œ œ

œ œ œ˙ œ

? ## 102

Cel.

œ

102

Hp.

œ

j œ œ œ ‰ œ œ œ œ

&

Vc.

? ##

Cb.

? ##

œ œ.

Œ ∑

œ œ F ∑

74

œ #œ œ ∑

œ œ œ ‰ J F œ ‰ J œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ œ

F œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

F œ

œ F

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ


108

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&

##

# & #

j œ ‰ ‰œ œ œ œ œ œ ˙ œ œœ œ œ j ‰œ œ

œ œ œ ‰ œ œ

## & # # Œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œ ? ##

œ œ

Œ

œ

j œ œ œ J œ

œ œ .

œ œ .

œœ

œ

œ

œ

œ.

œ.

œ

œ

œ

œ œ œ

Œ

œ œ

œ

‰ œ

j œ œ

œ œ

œ

œ

j œ

œ

Trg.

Vla.

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ J

Œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

# & #

? ##

œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœœ œœ œ œœ œ œœ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

? ##

œœ œœ œ

œ

œ

œ #œ œ œ œ œ #œ œ J

œ

œ

∑ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

# & #

‰ œj œ

œ J

œ

œ

œ

B ##

œ œ Œ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ Œ œ œ œ

&

Vc.

? ##

Cb.

? ##

œ œ ‰ œ œ œ

œ œ

Œ

œ

œ œ

Œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

75

œ œ œ œ œ œ œ

œ J

##

œ œ œ œ j œœ ‰ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1 œ œ 4 œ œ 3 œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ 4 œ 2œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ œ ∑ œ œ œ œ #œ

œ œ œ œ œ œ ‰J œ ‰

108

Vln. II

œ

# & #

108

Vln. I

œ

Œ

# & #

Cel.

œ

108

Hp.

œ

 108

Gtr.

œ

Œ

j ‰ ‰ œj ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # ‰J œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ œ Œ

œ ˙

œ

108

Hn.

œœ

j œ

œ

œ J

œ

j œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

Œ

œ


##

œ

# & #

œ

114

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&

&

? ## 114

Hn.

####

&

Gtr.

&

1

Vla.

Vc.

Cb.

‰ œ

œ

0 4 0 3

œ mœ p i

œœ

a

œœ

œœ ∑

? ##

œ

œ

œ 3

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

cresc. ed accellerando al fine

œœ

œœ

œ

œœ

3

œ

œ œ

œ

œœ

œœ

œ

˙ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙ œ

œ œœ

œ

œ œ œ ~~~œœ~~~~~ j ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j ~ ~~~~œœ œœ~~~~~ œ~ œ

œœ

œœ

œœ

œœœ~~~ ~ J ~ ~ ~~ ~

œ

3

œ

œ

cresc. ed accellerando al fine

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

3

œ

œ

cresc. ed accellerando al fine

œ

œ

œ

œ

œœ

Œ

? ##

œ

Œ

Œ

&

# & #

œ

Œ

B ##

œ

Œ

? ##

œ

? ##

œ

œ@

@ œ

œ@

@ œ

œ@

@ œ

œ@

@ œ

cresc. ed accellerando al fine

Œ

œ@

cresc. ed accellerando al fine

Œ

œ

œ

œ

œ

cresc. ed accellerando al fine

76

œ

œ

@ œ

œ@ œ

œ

3

œ

œ

@ œ œ

œ

3

œ

œ

œ

œ

œœ

œ œ ~~~~~~~~~~ œœ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ J ~œœœ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

# & #

##

œœ

~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

Vln. II

Œ

# & #

114

Vln. I

œ

∑ ##

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙

cresc. ed accellerando al fine

### œ

114

Cel.

Œ

œ

114

Hp.

Œ

œ

?

114

114

Timp.

Œ

œ@

@ œ

œ@

@ œ

œ@

@ œ

œ@

@ œ

œ

œ

œ

œ

œœ


Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙ # ˙ & #

118

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

# & #

Œ

## & ## ≈ ? ##

œ

œ

## & # ≈ ?

œ

œ@

118

Timp.

118

Gtr.

&

##

# & #

118

Hp.

? ## 118

&

Cel.

##

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ

œ œ@

œ

œ

œ

@ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ@ sempre

cresc.

œ

œ

œ œ

œ

œ

ed

œ@

œ

œ

œ œ

œ

œ

accell.

œ œ

œ œ œ œ

Œ

B ##

œ

œ

œ

C7

# & # &

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ~ œ œ œ œœ ~~~~~~~~~ ~~~ œ ~~~œœ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jœ ~ ~ ~ ~ j ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j J ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~œœ ~~~~~~~~œœ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œœ~~~~~~~~~ # œœœ œ~ œ œ ~~

##

œ

@ œ

œ œ

? ## 118

Vln. I

œ œ

118

Hn.

œ J

^j œ Œ œ  ^ œ Uœ #œ œ Œ J  U œœ^ ‰ Œ J œ œ  U œ^ R‰ Œ œ œ œ œ  U œ^ œ ‰ Œ J œ œ  Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ j ˙ œ ‰ Œ

œ

œ@

? ##

œ@

? ##

œ

œ œ

œ œ

œ

@ œ @ œ œ

œœ œ œ

U

œœ œ œ.

U

œœ œ

U

œ

œ œ U œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œœ œ œ J

œ

œ@ œ@ œ

U ˙ ‰ œj œ ˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

@ œ

œ@

@ œ

œ@

@ œ

@ œ

œ@

@ œ

œ@

œ œ

œ

œ

œ

77

œ

@ œ œ

œ Uœ œ J

#œ œ œ U

˙

œ. . œ. Uœ .

U

œ

U

œ

^j ‰ œœ œœ ‰ #œ œ J  ^j œœ ‰ Œ œ  ^j œ ‰ Œ C2

^j œ ‰ Œ  œœ^ œ ‰ Œ J

^ œ ‰ Œ J  ^ j œ ‰ Œ  œ^ J ‰ Œ

 ^ j‰ Œ œœ  ^j œ ‰ Œ 


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG 453