MG449 Festina lente (Gerard López Boada)

Page 1

GERARD

LÓPEZ BOADA Festina lente per a piano a 4 mans

Edicions la mà de guidoGERARD

LĂ“PEZ BOADA Festina lente per a piano a 4 mans


ISBD(PM) Festina lente. [Música impresa] : per a piano a 4 mans / Música de: Gerard López Boada - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2015 - 1 partitura (44 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juliol 2015 ISMN: 979069208-449-5 Dipòsit legal: B-14812-2015 Copyright de la música: © 2015 Gerard López Boada Copyright de l'edició: © 2015 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Festina Lente, per a piano a 4 mans. “Festina Lente” és una locució llatina l’origen de la qual és l’oxímoron grec “apressa’t lentament”. És una frase atribuïda a August, emperador romà, queixant-se de la irreflexió d’un dels seus comandants. Sembla ser que era una frase que li agradava repetir: “Camineu lentament si voleu arribar més aviat a una feina ben feta”. Per tant és una frase que vol expressar la necessitat d’un equilibri adequat entre rapidesa i diligència. En anglès s’usa l’expressió “make haste slowly” i en castellà “vísteme despacio que tengo prisa”. Aquesta màxima llatina s’ha representat com una tortuga amb veles de vaixell.

Aquesta frase va ser l’espurna que va despertar l’obra Festina Lente. La dicotomia o contraposició “lentitud/rapidesa” ha estat l’excusa per fer una reflexió sobre el temps en general. En aquesta obra he treballat molt especialment l’aspecte de multiprocés. Això significa que existeixen diferents processos musicals alhora en cada secció que determinen el material i que provoquen que es vagin juxtaposant i intercalant elements de processos diferents. He dividit l’obra en 5 parts: 1. 2. 3. 4. 5.

Creació del batec del món El batec del món Temps en espiral Afanya’t lentament Tempus fugit

3


1. Creació del batec del món El primer que vaig pensar a l’hora de començar el Festina Lente va ser amb la necessitat d’il·lustrar musicalment el que podria representar la creació del “temps universal”. Ho vaig anomenar el “batec del món” en el sentit que és un temps tel·lúric, primigeni, original –en el sentit d’origen. Abans que res, calia crear el temps. Sense temps no hi ha res en el sentit que el temps justifica l’existència i l’existència es justifica pel temps. Com altres vegades en altres obres meves vaig crear un esquema visual que m’ajuda a organitzar i planificar el material més bàsic. L’esquema és aquest:

El que intento expressar és la creació progressiva i lenta d’un “acord primigeni” que es va elaborant a partir de retalls de material musical incipient: motius ràpids, acords, juxtaposicions, etc. A partir d’un moment donat, des del La3, es comencen a configurar una sèrie d’acords asincrònics que van construint l’acord del ritme primigeni expansionant-se simètricament en el registre central. En aquesta secció hi predomina l’element motívic de nota repetida que es va escoltant en diferents tons i registres. Aquesta nota repetida –o quasi podríem dir “vibrada”- correspon a l’energia original de tota la creació a la manera d’una vibració còsmica. 2. El batec del món El batec del món expressa un pols còsmic i tel·lúric que domina tota l’existència. L’acord escollit és:

4


És un acord intuïtiu, que busca una sonoritat salvatge però alhora serena. Està format per una base –en la part greu- d’escala de tons que suavitza la sonoritat del conjunt, i una sèrie de semitons –en la part superior- que l’endureixen. L’esquema que he fet servir per a organitzar la secció és el següent:

És una secció que busca el gran gest més que el microdetall, a diferència de la primera. Està formada per un pols a corxera –la primera accentuada i la segona, no, a la manera d’un batec- que comença i finalitza amb l’acord abans esmentat. Entremig hi trobem diferents transformacions i processos: compressions/expansions de l’àmbit de l’acord, petites variacions del tempo, creació de grans gestos o onades,… Al mateix temps, hi he incorporat, a mode d’”ou de pasqua”, una sèrie de batecs “a la contra”, en el registre greu, que trenquen l’organicitat del conjunt i que estan formats per les lletres del títol de l’obra que corresponen a alguna nota en notació alemanya: F, E, A o Es (fa, mi, la o mi bemoll). Aquest pols secundari que pertany a una escala temporal superior –perquè no és perceptible però també hi incideix- també compleix la funció d’estructurar el material de manera que, per exemple, els LA-2 determinen els canvis o bé de secció o bé els canvis en els gestos musicals concrets de la secció. 3. Temps en espiral Aquesta secció respon a la idea podríem dir Nietszcheana, que tot esdeveniment és cíclic, per tant s’ha repetit abans, s’està repetint o es repetirà en el futur, però alhora aquesta repetició no és mai idèntica ja que sempre va acompanyada d’alguna diferència per petita que aquesta sigui. I, en aquest sentit, el temps és determinant en aquesta construcció de la diferència. Suposant que la repetició fos “literal” mai no seria idèntica perquè tindria lloc en un moment temporal diferent i les condicions haurien canviat. L’esquema que vaig construir per a organitzar la secció va ser un fractal visual ja que el fractal és

5


l’estructura feta de la repetició a diferents nivells estructurals d’un mateix element organitzador:

Com es veu en l’esquema, el fractal és un motiu “auto-expansiu” que es va repetint i repetint durant tota la secció. I cada gest fractal ve precedit d’un “quasi-cluster” que marca el seu inici. Aquest element de tall és com un impuls primigeni que desencadena tot el material posterior, que funciona “automàticament”, a la manera d’un “Deus ex-machina”. Tota la secció és un procés que va del registre central fins als registres extrems. En aquesta secció hi ha inserit el nom de BACH en forma de leit-motiv que es va transformant a mesura que el fractal evoluciona. Cada un dels motius del fractal actua a mode d’”impacte-ressonància”. Això vol dir que hi ha un impacte inicial que autoimpulsa l’esdevenir posterior a la manera d’un meteorit que impacta i té un efecte en l’espai i en el temps. Aquest element d’”impacte/ressonància” té la seva expressió més genuïna i clara en el Sol2 repetit en diminuendo al final de la secció, als cc. 54-62. 4. Festina Lente Aquesta secció és el nucli de l’obra. La intenció és crear una matriu polirítmica basada en els primers números primers: 2, 3, 5, 7 i 11. També hi he incorporat els seus dobles 4, 6, 10, 14 i 22. Per tant, obtenim la següent sèrie numèrica de deu nombres: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 22]. 1 Aquests nombres han estat desordenats pel procediment d’espiral dues vegades. El procediment proporciona la sèrie numèrica [22, 11, 7, 5, 3, 2, 4, 6, 10, 14] i posteriorment la definitiva [14, 6, 2, 5, 11, 22, 7, 3, 4, 10]. Aquests números corresponen a esdeveniments musicals en una graella com està indicat en el dibuix. El número marca la distància entre un mateix esdeveniment rítmic i la seva repetició. Alhora, cada número correspon al ritme que obtenim de dividir la rodona (1) pel número esmentat. Això ens proporciona una matriu rítmica intermitent on els ritmes –i també les polirítmies- esdevenen un discurs “a batzegades” i a velocitats diferents que intenten mostrar musicalment l’oxímoron “festina lente” que dóna nom a l’obra.

1 El procediment d’alteració de l’ordre d’”espiral” ja va ser emprat en la meva obra “Tempus Mundi” per a set bols

tibetans. És un procediment de desordenació ordenat a la manera de K. H. Stockhausen emprant el concepte d’”ordre global” explicat en aquella obra.

6


El dibuix que vaig fer és el següent:

Com es pot observar, una vegada marcats els punts o esdeveniments musicals, aquests, per ells mateixos, em van proporcionar unes sub-seccions –indicades en números romans a baix-. Aquest és un procediment compositiu que utilitzo darrerament que consisteix a marcar unes variables determinades a priori i deixar que aquestes mateixes variables m’indiquin el camí a seguir en la composició. És una forma de deixar que la composició “em porti” on ella mateixa vulgui, a la manera d’un procés inconscient. Evidentment, aquest procés no és aliè a mi mateix ja que sóc jo qui ha marcat d’entrada les variables. Però sí que em permet observar l’objecte creat i així determinar a posteriori cap on em dirigiré. Les zones centrals marcades amb una mena de xarxa corresponen a “bombolles de so” a la manera de Gruppen de Stockhausen. Aquestes bombolles són records del ritme primigeni de la segona secció que s’incorporen a aquest discurs. Tenen lloc dels cc. 71-75 i dels cc. 91 a 98. Quan arribem al final de la segona bombolla, vaig tenir la necessitat de “fer esclatar” el discurs musical i reconvertir el final d’aquesta graella en una explosió polirítmica basada en l’acord de la segona secció. Aquesta explosió podríem anomenar-la més aviat una implosió fruit de l’acumulació de ritmes i d’esdeveniments múltiples. Aquesta s’acaba en sec i esdevé un altre cop un element de “atac/ressonància”, com en la secció anterior. 5. Tempus fugit

Tempus fugit és la darrera reflexió i prové d’una sensació vital podríem dir que universal. El temps s’accelera, s’escapa, fuig de les mans. Les coses –i el temps- passen i no s’hi pot fer res. Aquesta implacabilitat del temps l’he volguda expressar de diverses formes. En primer lloc, amb un plantejament d’”evaporació” del material musical, com el temps que s’evapora i fuig. La secció, una vegada més, és un procés dels registres extrems i central fins al registre greu únicament. Aquest aspecte vol mostrar aquest element “fugisser” del temps. Alhora hi he incorporat la cita del darrer coral de la Cantata “O Ewigkeit du Donnerwort” BWV 20 de J. S. Bach. El text diu el següent:

7


Oh Eternitat! Paraula terrible, Espasa que travessa l'Ànima, Principi sense final! Oh Eternitat! Temps sense temps! La meva tristesa és tan gran Que no sé cap on anar. Deixa'm entrar, si així et plau, Senyor Jesús, a la teva Joiosa Llar! Text anònim, basat en un himne de Johann Rist (1642) traduïda per Josep-Miquel Serra. Aquest és l’inici de la cita musical:

La referència a l’Eternitat com a “temps sense temps” em va semblar molt adequada com a contrapès a la idea de “tempus fugit”. Ens proporciona una mena de consol al patiment del pas del temps. Temps versus infinit, Rapidesa versus Eternitat, lluita (masculinitat) versus calma (etern femení), temps versus no-temps (o lloc versus no-lloc). En definitiva, humà versus inhumà. Alhora hi ha un element musical en aquesta secció que representa el Cronos o el temps concret i artificial dels rellotges, que ve representat per una petita polirítmia de 3 contra 2 que vol ser absurda i càustica. Aquest és l’esquema de la secció:

8


I per últim, vaig tenir la necessitat de fer una petita coda, on tot el material s’anés replegant fins a esdevenir un altre cop un pols còsmic implacable, condensat i dens.

9Dedicada als meus amics Emili Brugalla i Vesko Stambolov, amb tot el meu afecte

Secondo

I. Creació del batec del món

U

4 &4

Primo

Festina Lente Adagio q = 40

? 44

? 44

# ? 44 #  # b  √

œ. ‰ R≈‰ Œ 3 ∏

√ œ œ ≈R π

œ J

œ b >œ . J œj p

(both hands) fast but not measured seco

œ. œ. œ. ≈R‰ ‰ R≈‰  π

œ. ≈ œ. œ. ≈‰ ≈RŒ p ∏

w ww

w ww

œ. ≈R‰

Œ

Œ

(Press silently)

(quasi niente)

#w b ww √ ∏

Tonal Pedal

5

&

(√) œ j # œ. œ

‰Œ

(both hands) fast but not measured

& Œ.

P

5

5

5

bœ ˙ J  π ∑

& ?  ?

S

?

œ

w ww

Œ

p

œ

Œ

√ œ œ ‰ J  π

œ b œ. ≈ Œ  p seco

‰ Jœ ˙ π

≈Œ œ . œ œj œ.

w ww

œ œ (short) # œ. U ≈  p

∑ œ. œ. R≈‰ R≈‰ P ∏ ∑

# >œ .. ‰ œ π

Œ

U œ.

(short)

w ww

. ≈ Rœ Œ

œ œ π 

j #œ π

œ œ≈‰ R

 ≈ # œ œ p

≈ b œ œ œ > œ œ

≈R‰ ‰

∑ √ œ n >œ >œ œ œ œj #œ

3

j bœ

. ≈ Rœ ‰

œœ. œ>œ œœ .. p

3

3

b œ. œ œ.œ œ. p

*

© Copyright 2015 Gerard López Boada. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell


Festina Lente

12

8

& 

8

8

S

& œ. ? ‰ œ.  p j #œ

&  & ˙

10

&

Œ

Œ j œ

√ œ œ œ . #œ œ œ #œ p

r œ. ≈ ‰ F

6

F

√ œ bœ œ œ œ

œ J >œ ≈ ≈ œœœ b œœ œœ œ. F3 w w ww

Œ Œ

ww ww

F

œœœ. ‰ œ

Œ

Œ

>œœ œœ œœ œœ Œ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œj 3 p 3

˙.  p

5

# œ. Œ 

‰ # # œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ Œ > p F

Œ 

accel. poco a poco

j bœ > œ. œ. œ. œ R≈‰ ‰ R≈Œ R≈‰ ‰ J f ∏

Œ

p ‰

œ. ≈ R F 

œ  p

S > .œ # œœœ œ n œ>œœ œ . ≈ F 3 F 3 ‰ œœœ œœ > F

œ 

? œR. ≈ # >œ .. œ œ œ f p ? ‰ # œ .. œ œ œ > 10 ? w w ww 10

‰ P

r # œ. ≈  F

? w #w b ww > √ π

10

b œ b œ œ œ.

Œ

?  8

S

p

& 

P

P

√ œ

œ  p

∑ œ. ≈ ‰ R F

œ- œ J P3

j espress. œ

œœœ n œœ œ- b œœ-œ π legatíssimo œ # œœ- œœ œœ œœœ- œœœ œœ- # n œœœ- œœœ bœ > f

5 π legatíssimo

œ

3

# ww #w b ww > ~~~~~~~~~~~~~~~~~ *  ~~~~~~~~~ *  √ p (fast slight pedal vibrato)


Festina Lente

√ œb œ œ œn œ œ # œ# œ . œ R p F

& ‰

13

P

&  13

& œœœ ? œœœ J

13

S

n b œœœ

# # n œœ-œ

13

Œ

n b œœ-œ

b œœœœJ

? 

j # œ # œ-œ œœœœ ‰

F

˘œ ˘ œ b œœ ≈

Œ

3

√ œ œ œ œ# œ# œ bœ nœ

f

‰ ˘˘˘˘ œœœœœœœœœœœœ ≈ f

b œœœœœœœœœœœœ 

n n b œœœ b œœ   ≈ Œ

≈ œ. J p

? ww w ww ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *

13

(√) œ. & R f

14

P

& ‰

& œ.

14

? œ.

14

S

F ? Π? ww w ww

14

#œ.  P

# # œœ-œ p œœ≈ #œ p

Œ

Œ

b œœ-œœ

œœœ œœ œ

3

n œœ-œ

œœœœ

œœ œ  F

œœ ‰ œ 

b b œœ œœ œœ œœ ≈  F

f

# œœ-œ

œ.  F

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *

√ œ œ œ bœ

˘œ

F

œ j #œ n œœ > f ‰

#œ > F

œ

F

œ

‰ ˘œ R ƒ r # œœœ  ƒ *

≈ ≈


Festina Lente

14

15

&

P

&

( √) œ

#œ #œ #œ

œ

œ

œ b ˘œ R f b ˘œ

7

œ

œ

3

& Œ b œœ

? ≈

S

F

? Œ

? #U ww # ww b ww > √ F  & ‰ œ˘œœ bœ & F

P

œ˘œœ œ

j & # œœ # œp

œ˘œœ œ 3

16

?

‰ F ˘ ? œœœ #œ

f ‰

#œ b œœ-œ

? www w ww

16

œ˘œœ œ 3

œ˘œœ œ

Œ

3

‰ œœ œœ

# œœœJ p ‰

œœœœ  ˘ œœœœ œ 3

ƒ

3

˘ œœœœ œ R

r œœœœ  ˘ œœœœ œ R

U

œœœœ Œ  ˘ œœœœ UŒ œ U

r œœœœ 

Œ b œœœœ œœœœ œœœœ    3

œœœ j #œ

œ > F

Œ

œœœ

œœœ

> b œœœ

f

# œœ œ-œ

œ b œœ-œ

œœ œœ J

b œœ

œœ b œ œ

œœ

3

>

œ b œ-œ œj œœ œJ œ œS f

U

U

U

U

Œ

F

F

≈ b œ œ œ ≈ b œœ œœ œœœ  f ƒ bœ œ  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *

√ œ #œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ

œœœp3

U

*

√ ˘œ ˘œ ˘œ

ƒ œ˘œœ œ ‰

16

S

3

b œœœœ  ˘ # # # œœœ ≈ œœ

15

16

Œ

ƒ

n œ˘œ œ œ

œ

U

˘ ˘ ˘ # # # œœœ œœœ œœœ U ≈ œœ œœ œœ Œ

f ‰

15

15

3

œœ b œœ œœ


Festina Lente

15

II. El batec del món

q = 60

˘ # # # œœœœ œ

17

P

&

ƒ b œœœœ 

17

& ?

17

S

?

j #œ œ # œœ >

?

17

˘ # # #n œœœœœ j #œ b œœ >

ƒ

b œœœœ 

˘ œœœœœ

. œœœœœ œœœœ .

. œœœœœ

œœ. œœ

*

œœœœ 

˘ œœœœœ

. œœœœœ œœœœ .

. œœœœœ

œœœœ 

œœ. œœ

˘ œœœœœ

. œœœœœ

œœœœ 

˘ œœœœœ

œœœœ 

œœœœ .

. œœœœœ

œœ. œœ

˘ œœœœœ œœœœ 

˘ œœœœœ

œœœœ 

. œœœœœ œœœœ .

. œœœœœ

œœ. œœ

˘ # # # œœœœ œ

˘ œœœœœ

. œœœœœ

j b œœ œœœœ F ˘ . # # # œœœœ œœœœ œ œ

œœœœ b œœ # œœœœ œœœœ 3

3

b œœœœ 

œœœœ .

Œ

˘ œœœœœ

. œœœœœ

˘ œœœœœ

j œœœœ 

j œ.œ

Tonal Pedal OFF

5 &4

Œ

5 &4

Œ

19

P

5 &4

19

? 45

19

S

√ # # # ˙>˙˙

ƒ œœ œœ J

ƒ œ œœ b œœ n b œœ # œ œ œ œ bœ œ œ J 3 3 ƒ ˘ . ˘ . # # # œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œ œ œ œ 3

j œœœœ œœœœ . 

œ>œ

# # # œ>œœ

ƒ j œ S

j œ

œœ œœ œœœœ œœœœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœœ bœ 3

3

˘ . œœœœœ œœœœœ

˘ . œœœœœ œœœœœ

˘ . œœœœœ œœœœœ

œ

. œœœœœ 3

˘ œœœœœ œœ œœœœœ

j œ b œœ b œœœ . œœœœœ

˘ ‰

˘ œœœœœ

f

3

. œœœœœ

œœœœ 

5 4

œœœœ .

j bœ

5 4 5 4

bœ œ œ œ S  ~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 4

œœœœœ

3

˘ œœœœœ

. œœœœœ

# œ˘œœ œœœ. œ˘œ œœ. ˘œ œ. # # 4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ 4 f 4 4 b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœ œœ.œ  .  .  f # ˘œœ œœ. # œ˘œœ œœœ. œ˘œœ œœœ. # 44 œœ œœ f 3 3 44 # œ œœœ œjœ œ jœ J œ œ b œœ f 3 44 ˙. ˙.

5 4 5 4

œ˘œ œœ. œœœ œœœ  .

˘ . œœœœœ œœœœœ

3 j ‰ j œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ. œ œ. œ œ      19  ? 45 j œ ˙ œ œ œ. œ œ S œ. #œ √ > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~

? 45


Festina Lente

16

21

P

&

21

&

b œ˘œ œœ. œ˘œ œœ.

˘ ? # # # œœœœœ

œœ.

˘œ œ

œ.

 b b b œœœ œ

b œœœ œ

‰ œœœœ œ J

&

œœœ

œœœ

œœœ

?

œœ J

& &

23

23

S

. ˘ œœœœ œœœ

œ. J

œ J

œœ

œœœ

œ<

œ<

œ<

œ<

π # œ>œ # # œœ J

‰.

œœ # œ œ

œœœ

b œœœ

œœ

œ<œ

œœ œ>œ J œœ

b œœœ œœ

b œœœ œ œ<œ

œ<œ

œ<œ

œœ

3 3 S π P 3 3 3 # œ œ œ 3 3 j j # œ œ b œ œ # œœ œœ œ œ ? œ bœ œ œ œ œ J œ œ œ bœ œ bœ œ J 3 œ bœ ‰ nœ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 π P 21 3 ?  j ‰ j œ œ ˙ b œ œ j œ ˙ œ > ˙ √ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23

P

˘œ . . . œ œœ œœ # œœ

# œœœ œœ.œ œœœ œœ.œ b œœœ œœ.œ # œœ. œ œ.œ   

21

S

più mosso

?

Œ

# œœ

œœ

3

3

√  b b bb œœœœ J

b œœ œœ

 œœœœ

 œœœœ

# # œœ J

3

b œœœ

b œœœ œ

œœœœ œ

 œœœœ

# œœœ œœ

œ œœœœ

œœ

# œœ

œœ

3

œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ b œ œ b œ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ 3 3

3

3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Festina Lente

24

&

P

( √)  b b b œœœœ

P

 b œœœœ œ

 & P 24 # # œœœœ & œœ

œœœœ œœ

?

# œ œ œ ˙˙˙ ...

# w>wœ # œ # œ

24

S

œœœœ

π

?

3

œœœ œ

 œœœœ

3

?

S

 œœœ

œœ

œ

 œœœ

 œœœ

œœ

œœ

 œœœœ

24

P

 œ b b b œœœ

S œ bœ œ bœ œ œ bœ

Œ

17

œ #œ œ bœ 3

  b œ n œ œœ b œœœ b œœœ œ

π p b œ b œœ b œœœ œœœ œœœ œ œ π p œœ> # # œœ œœ œ œ J J # œœ œ

3

œ bœ œ œ bœ œ œ

π ‰

j œ bœ œ

ww w

3

3

œ ‰ J

œœœœ œœœ

3

 œœœ

j j3 œ œœ œœ œ

œ œ œ #œ œ b œ œ œ # œ bœ 3

3

3

√ π ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ √ rit. œ 26 œ œ b œ b œ n œ # œ n œ b œ œ bœ œ bœ œ # œ œ# œ œ Œ  &  3 3 3 ∏ F œ œ b œ œ œ ˘ . # ˘œ # œœ. bœnœbœnœ œ b œ œ œ œœ œœ œœ œ # œ  Œ & ≈ œ œ# œ 3 3 3 F 3 26 3 j j3 j j œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ # œœœ & bœ b œ œ.œ œœœ œœ.œœ œœœœ œœ.œœ œœœœ œœ.œœ p    ∏ 3 ˘ . ˘ . ˘ . ˘ . 26 # # # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ. œœ. # œœœ. # œœ. œœ. œœœ. œœœ. ? œ. œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ∏ ? Œ ?

26

j œ. π

œ.œ

œ.œ

œœœ .

b œœ. œœ

b œœœœ 

w ˙ (√) ∏  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  j œ

œœ. œœ

œœœœ 

œœœœ .

j œœœœ ‰. 

œœœœ œœ.œœ 

j œœ œœ œ F > 3


Festina Lente

18

q = 60

˘ ˘ ˘ ˘ ˘ œœ. œ˘œœ œœœ. œ˘œœ œœœ. œ˘œœ œœœ. # # # œœœ œœœ. œœœ œœœ. œœœ œœœ. œœœ œœœ. # # # œœœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ & œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ƒ 3 28 3 3 j j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ b œœœ œœœœ œœ.œœ œœœœ œœ.œœ œœœœ œœ.œœ . . > > > >      p ƒ ƒ ˘ . ˘ . > > > > > > > 28 œœœ œœœ œœœœ œœœœ # # # œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ ? # # # œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœ œ œ œ œ œ œ J J J œ J J J 3 3 3 3 3 3 ƒ p ƒ j ‰. ? b œœœœ œœ. œœ œœœœ œœ. œœ œœœœ œœ. œœ œœœœ b œœœœ œœ. œœ œœœœ œ.œ œœœœ œœ. œœ œœœœ œœ. œœ         ƒ 28 3 3 ? j j j œ ˙ œ œ œœ œœ œœ œ ˙ œ ˙ œ œ > > > √  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 28

P

S

˘ # # # œœœ & œœ

. œœœœ œ

30

P

30

&

œœœœ .

b œœœœ 

? # # # œœœœœ

30

S

3

?

> œœœœ œ J

œ˘œœ œ

œœœ. œ œœœœ .

œœœœ 

œœœœ œ

3

> œœœœ œ J

œ˘œœ œ

œ. œœ œœœœ .

œœœœ 

œœœœ œ

3

> œœœœ œ J

˘œ œœ

œœ. œœœœ .

œœœœ 

œœœœ œ

3

> œœœœ œ J

˘ œœ

œ.

œ. J

b œœœœ 

œœœœ .

œœœœ 

œœœœ .

œœœ 

molto rit.

> œœœœ # # # œœœœ œ J 3

œœœœ

3

œœœ œœœ J

œ.œ

3

œ.œ

œœ- œœ J

œ.

3

œJ

j Œ  œ. ‰. œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ.œ œœ œ.œ    .  . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Festina Lente

19

III. Temps en espiral

32

&

P

& &

?

U

32

? ?

32

> ‰ œJ œ œ # œ 3 π S Œ ‰ œj >p

j U œ # # œœœ ‰ Œ ÿ F j ‰ UŒ b b œœœœ Fÿ  # # œœœœ ‰ UŒ J F

32

S

q = 100

U

(circa 2'')

Œ

(press silently the cromatic cluster between these two notes)

> ‰ b œœJ π j nœ

n >œ œ œ # œ œ #œ #œ œ ‰ ‰ J J 3 π 3 b œœœ-

œ

# œœ-œ

(*)

3

3

˙˙˙˙˙

œ

3

# >œ J π S ‰ œj >

3

Œ

3

3 j ‰ #œ œ#œ œ œ#œ bœ > π 3

Œ

3

œ

œ œ œ œ bœ œ bœ #œ nœ Œ

b >œ ‰ J π

œœ n œ # œ œ œ œ Œ

  √

œœœ

>œ œ œ # œ œ Œ ‰ J π 3 œ bœ #œ #œ bœ ‰ Œ ‰

œ

3

3

œ ‰ Œ

‰ œj œ œ œ π> 3

3

Tonal Pedal

√ >œ œ # œ # œ œ œ ‰ ‰ ‰ J 3 3 π # œ b >œ œ œ #œ nœ #œ Œ ‰ J & 3 3 π

œ 36 & J P

b œœœ-

& œ

36

? ‰

36

S

œœœ

# œœ-œ

>œ œ œ # œ # œ n œ œ œ ‰ œ J 3 3 π 3

? #œ ‰ œ œ b œj 3

j #œ œ œ nœ > π 3

>œ œ œ

‰ J π œ œ œ œ œ #œ  Œ

˙˙- .. ˙˙˙ .. .

3

3

3

Œ ∑

3

œ

nœ ‰  3

‰ Œ

(*) The sort of 'Cantus firmus' -with variations- on the left hand of the Primo reminds Bach's name

j U # # œœœœ ‰ Œ ÿ f j ‰ UŒ b b œœœœ ÿ f  # # œœœœ ‰ UŒ J f 

   3 ‰ œj œ b œ #œ > p


Festina Lente

20

39

P

&

S & ‰ œ. > F

j œ b œœœ ...

39

?

39

S

‰ j bœ œ œ œ œ œ œ > p

39

42

&

P

3

#œ Œ

&

& ˙. > FS ?

42

? ?

42

œ 3

42

S

j ‰ #œ p>

3

3

j bœ

>œ

F ˙ > f ( √)

œ

œ

b œœœœ

3

œ ‰ 

3

> œ #œ œ ‰ b œJ œ œ œ 3 3 p

œn œœœœœ

# ˙˙-˙

> nœ œ œ ‰ # œJ œ n œ œ 3 3 p j #œ

Œ

?œ œ œ‰ Œ #œ nœ ?Œ

j bœ

˙˙˙ ˙˙˙ œ

 œ 3

j‰ Œ bœ

Œ œ

bœ 3

3 ‰ b œj b œj œ œ b œ > p √

>œ œ b œ œ n œ b œ œ ‰ J 3 3 p

bœ Œ

3

b˙ >

˙ >

‰ Œ

# >œ œ œ # œ J 3 p

# >œ œ œ œ b œ œ œ ‰ ‰ J 3 3 p ∑

3

>œ œ œ œ # œ œ œ œ œ #œ #œ J ‰ J 3 3 3 p œ bœ #œ nœ nœ ‰ Œ  ‰ ˙ >

œ œ œ b œ œ n œ œj ‰ Œ 3

jœ b œœ-œ œœœ b œ œ ˙ .

3

>œ œ œ # œ ‰ J 3 p

œ œ œ #œ #œ bœ œ #œ #œ 3

œ J ‰ Œ

3

3

3

œ œ bœ

> ‰ bœ œ œ bœ bœ œ nœ œ #œ ‰ J 3 p œ # ˙˙-˙ ... 3

3

b >œ œ n œ œ œ # œ ‰ Œ ‰ J 3 3 p œ œ œ #œ > œ ‰ Œ ‰ Jœ 3 3 p #˙ >

˙ >


Festina Lente

& ‰

45

P

&

œ bœ œ nœ œ œ œ bœ #œ

>œ J

p

3

3

? 

45

? œ bœ bœ bœ œ nœ #œ J 3 45

b˙ > 3

b˙ > ( √)

œ #œ œ

Œ

3

3

‰ b˙ >

˙ >

?

48

48

?

48

œ > ƒ √

3

nœ >

∑ j # # œœœœ ‰ ÿ ƒ j‰ b b œœœœ ÿ ƒ  # # œœœœ ‰ J ƒ

>œ J p

œœ œœœ œ

œ œ œ #œ #œ œ #œ nœ ‰ 3

3

bœ >

3

˙ >

>œ . œœ œ # œœ ... œœ œ>œ # œœ # œœ œœœ œ

ƒ

# œœœœ >

bœ œœ ˙˙˙˙ ˙˙

√ jœ œ

bœ >

œ >

bœ >

Œ

Œ

˙ > f

U S U

Œ

œ

Œ

P3

‰ j bœ œ œ œ > F œ œ > ‰ # œJ œ œ n œ b œ œ œ ‰ 3 3 F 3

b >œ œ œ œ # œ # œ ‰ Œ J 3 3 F 3 3 3 j œ œ ‰ Œ ‰ ‰ Œ œ œ #œ #œ œ œ > F

œ >

U

b˙ >

3

3 ‰ œj œ b œ n œ # œ œ #œ > F

#œ >

Œ

œ #œ œ nœ J

j3 & œ # œœ œœ >

& 

? Œ

‰ 

3

œœœœ œ

>œ œ j j œ > > # œ ‰ œ œ . œ œœ œ n b œœ J f ƒ > œœœ œœœ b œœœ œœ .. œ J >

48

S

3

>œ J

p

3

P

œ

œœœœ- ˙˙˙˙ œ ˙ J

& œœœ ...

?

3

#œ œ

45

S

œ

21

3

Œ

j #œ F>

3

3

œ œ bœ > > >

œ > n >œ b >œ


Festina Lente

22

&

&

51

P

& bœ bœ Œ bœ

51

3

>œ œ b œ b œ n œ b œ b œ #œ ‰ ? ‰ J J 3 3 F

51

S

? ?

51

3

œ œ

‰ Œ

3

bœ > (√) ( √)

œ >

œ >

bœ œ œ œJ ‰ Œ &

54

3

P

? œœ ..

S

œ

√ >œ œ b œ œ j U J # # œœœœ ‰ Œ ‰ 3 3 ÿ f 3 ƒ S j ‰ UŒ ˙ œ # œj # œœ œœ œœ œœ œœ b b œœœœ > > > ÿ ƒ ƒ S œ U j b >˙ œœ œ. œ. ≈. œ. œ. ≈ ‰ ‰ b œ>œ œœ # # œœœ ‰ Œ œ ˙ J J 3 3 ƒ f ƒ ƒ ∑ ∑

Œ

>œ ‰ J f

œ bœ œ nœ œ bœ bœ œ œ #œ J 3

√ œ >œ œ b œ # œ n œ n œ # œ œ J ‰ ‰ œ b œ & J 3 3 f 3 54 œœ # >œœ >œ œœ >œœ œœ œ œ œ œœ # œœ & œœ .. # œœ œœ œ œ J 54

? 

√ >œ œ œ # œ # œ œ œ Œ ‰ J 3 3 f œ #œ œ œ #œ #œ œ J ‰ Œ

3

Œ œ œœœ

>œ œ # œ œ œ # œ #œ J ‰ ‰ Œ 3 3 f #œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ œ ‰ Œ J

√ b >œ ‰ J 3 f >œ . j > bœ œ # œ . n œJ 3

# œ>œ œœ œ œ œ J & bœ œ œœ .. œ. n œœ œœ œœ b >œœ œœ > .. .. .. ‰ œ œ ≈. œ œ ≈. œ œ ≈ ∑ 3 3 3 P

j œ œ bœ >

3

# >œœ # œœ œœ

œœ œœ

3

œœ n œj >œ œ œœ # n œœ œœ

œœ œ œ œ œ œ n # œœ œœ # >œ œ > .. .. .. . . ‰ œ œ ≈. œ œ ≈. œ œ ≈ œ œ ≈ ‰ P3 3 3 3

œœœ œ

Œ


Festina Lente

(√) 57

&

P

œ

œ bœ

œ

J ‰

>œ œ b œ œ J & ‰ 3 f >œ 57 . # # œœœ œœœ .. & J 3

& # œœœœ ... .

57

S

? Œ

(√)

œ

& ‰

60

P

p

3

˙˙ & ˙

60

j œ #œ > œ. œ.

P

3

bœ œœœœ ....

nœ œ

3

n œ>œ œ J

3

3

3

œ

3

œ U U

? œ. œ. ≈. œ. œ. ≈. œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ U 3

3

œ 3

3

j œœœ nœ > .. .. .. .. ≈. œ œ ≈. œ œ ≈. œ œ ≈ œ œ ≈

& ˙˙˙ ˙

3

3

60

S

œ œ bœ œ œ œ ‰ bœ ‰Œ

œœ ..

œ

bœ bœ

œ

23

3

f

˙˙˙ ...

œ>œœ

˙˙˙ .. ˙ ..

# œœœœ > f œ. œ. ≈. œ. œ.

Œ

œ>œœ ... p

F 3

œ

bœ bœ

3

P

3

3

∑ U

‰ 

U

‰  # œœœœ ... . >p U œ. œ. ≈. œ. œ. ≈. Œ  π3 3

œ

œ

œ

U

‰ Œ

3

U

œœœ UŒ J

˙˙˙

f

U

‰ Œ

3

3

3

œ

jU œœœ Œ œ

˙˙˙ ˙

.. .. .. U ≈. œ œ ≈. œ œ ≈ œ œ ≈‰ ‰ Œ 3

3

œœœ. J π

3

∑ ‰

Œ

j # œœœœ ‰ Œ π. œ. œ. ≈. œ. œ. ≈. Œ

π3

3

U

U

U

œ>œœ J F

j œ # œœœ > F œ. œ. p

3

≈.


Festina Lente

24

IV: Afanya't lentament (circa 2'')

U

63

P

& & & ?

?

63

(press silently)

 √

π

j œ

5:4

œœœ J p

œ œœ # œœœ œœJ

U

(short)

# ˙j ˙

œ

5:4

‰ œ # œœ ‰ œœ b œœœ œœœ ‰ œœœ œœœœ ‰. . . . . . .  π p F 11:8

U ? ∑

63

S

63

œœœ-

œœœ-

q = 120

U

j œœ

P

œ. œ. œ. œ. U œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ ≈Œ ‰ ≈ Œ ‰ ≈ 3 3 3 3 π3 p3 F ˘ j b b b œœœœ nœ b œœ. ˘œœ ‰ ‰ b œœ. œj Œ U ‰ Œ b œ. œ œœ œœ œ. J 7:4 7:4 f π p F U ∑  

(short)

# n œœ. (short) U œ ‰Œ J π U

Œ

œ. œ.

≈Œ

Œ

œ. œ.

U

(short)

≈‰ Œ

p ∏ b œ˘œ U U b ‰ J Œ Œ Œ P 3

3

U

Œ

Œ

Tonal Pedal

67

P

&

F

& ‰ œ. # œ. œ ‰ ‰ b œœ. œ œœ.œ ‰ œœ.œ ‰ œœœœ > π P 67 3 3 ? j j œ-œ œœ œ-œ œœ œœ œœ > 67

S

π

? bœ b œœ √ π 67 ?

11:8

j3 œœ œ œ b œœ-

j œ œ œ œœ œ œ #œ œ > P 3

# ˙j ˙

œ

j œœ

P

˙˙˙˙ œ. œ. ≈Œ

p3

# n œœ. J ‰ π œœ. ‰ J

# œ. √ *

U

Œ

(short)

3

Œ

j œ

Œ

.. U ‰ œ œ ≈‰ Œ

˙ ˙ ˙ f

U

U

Œ

U

# œ. # œj ‰ Œ . j œ

j œ

# œœœ- # œœœ-

F œœœ- œœœ-

5:4

F

œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ Œ

F ˘ b b b œœœœ J ‰ f 3

3

3

3

Œ

Œ ∑

j œ

5:4

œœœ J

œ. œ. ≈ ‰

π œ˘œœ J p

3


Festina Lente

P

√ ˘œ ˘œ ˘œ b œœj œœ. 70 b b œœ œœ œœ # œJ ‰ & 70

& ?

70

S

? ?

70

S

j . >˙ (short) bœ œ œœ U ˘ ˘ # b ˙ . . Œ J ‰ Œ # # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ b ˙ J J J J 3 p. F π ƒ F j œœ # œœ- œœ j j j j # œœ ‰ UŒ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰  ˙œ˙ œ œ œ œ œ # # J œœ œ.œ œœ œ.œ œœ ‰ œœ ‰  5:4 J. J   π  (short) ˘ . j . œ. U œ >œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ  Œ ≈ ‰ b œœJ ‰ œJœ ‰ Œ Œ b œ œ ≈‰ Œ œ b œœ œ Œ J 7:4 J 3 7:4 3 f π π p F ˘ 3 7:4 j bœ 3 U œœ b b œœœJ ‰  œœœ b b œœœ Œ ‰ j  Œ Œ œ-œ œœ œœ-œ œœœ œœ œœ > ƒ F 3 3 7:4 j j U bb œœ œœ b œœ œœ œ   b œ œœ Œ ‰ j ‰ j # œj ‰ n œj j ‰ Œ   œ #œ nœ . œœ œ- œ # œœ # œ.  > √ p f π F

˘ ˘ . & # # œœJ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ π 73 j j j & # œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ .  π 73

P

25

œœ. ‰ J

b ˙˙-

œ

n œ. #œ J

j ‰ # # # œœœ ‰ .

œ˘œ # œ ‰ # œj ‰ J # # œœ . π F œœœ # œœœ- # b n œœœJ

U

(short)

π F U œœ- œj œœœj ‰ # jœ ‰ jœ ‰ œœœœ  œœœ # œœœ œœœ J . . 5:4  5:4 p P 73 ˘œ ˘œ ˘œ . . . . œ. œ. (short) œ œ œ œ U œ œ œ œ œ œ œ ?  b œœ ‰ b œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ b œœ ‰ œœ Œ ≈ J J J J J J J 3  ∏ π f π 3 j 3 U ? j œ œ œœ Œ   ∑ œ-œ œœ œ-œ œœ œœ > 3 3 73 j j 5:4 5:4 5:4 U ? b b œœ œœ œ œ œ œ ‰ ‰  ‰ ‰ ‰ œœ b œœ- œœ # œœ œœ œ b b œ. œ œ.œ œ. œ. b œ. œ œ.œ n œœ œ. b n œœ œ. n b œœ œ b n œœ œ. >  √ f π F ƒ


26

76

&

P

&

Festina Lente

√ ˘ # # œœœœ ˘œ b œœœ f

? ?

œœ > f

(short) œœœ œ ‰ Œ U J

3

œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ Œ

œœœœ-

3

? bœ b # œœ > √

76

œœœœ

3

76

S

œ˘œœ œ˘œœ œ˘œœ œ œ œ Œ

œœœœ U ‰ Œ  J

p

3

3

3

3 j 3 j œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ > > 3

7:4

&  ? ‰ b œœœ .

79

S

?

œ-œ p 79 ? b b œœ # œ√

Œ

œ.

7:4

j œ

j œœ œœ-œ 3

j3 œ œ jœ nœ œ bœ - œ-

œœœ-

œœœ

π

œœ b œ-

j œ

5:4

œœœ

Œ

œ. b œ. œ π

7:4

. œœœœ

*

7:4

79

7:4

n # œœ. J ‰ π

j U œ ‰ Œ  œ œ

(€.) . œœ œ # œœœ. # œœ˘œœ œœ œœ. œœœ. œœœ. œœ˘œœ œœœ. ‰ ‰ ‰ ‰ & &

j œ

j U œœ ‰ Œ  œœ

j œ œ œ œ œ œ >

7:4

p

3

79

P

p b ˙˙-

(short) F œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ ‰ œ. œ. ≈Œ U

Œ

j3 œ œ œœ jœ nœ œ bœ > >œ # >œ

€. . œ œœ # œœœ. œ˘œœ œœœ. œœ. œœ. œœœ. œ˘œœ œœœ. œ ‰ ‰ #œ ‰ ‰

3

3

j œœ œ-œ

œœ œœ

j œ œ # œœ- œœ

œœœJ p

# ˙˙-

p œœœ # œœœ- # œœœ J 5:4

j #œ

# œœ. (short) J ‰ UŒ π œœ. ‰ UŒ œ J π

j j j œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ.œ œ.œ œ.œ ∏ j ‰ j j ‰ œj j ‰ œ # œ. œ # œ. b œ. *

U

(short)

Œ

U

Œ

# ˙˙∏ # œœ. ‰ Œ œ J ∏ 

j #œ

U

(short)

Œ

Œ

# œœ. J

U

‰ Œ

œœ. œ J

U

‰ Œ

(short) œ. œ. ≈ ‰ UŒ

j j œœ ‰ œœ ‰ Œ œ.œ œ.œ

3

U

Œ

U

j ‰ j j ‰ œj j ‰ Œ œ # œ. œ # œ. b œ.


Festina Lente

82

&

P

& 82

&

√ ˘ # # œœœœ

˘œ b œœœ ƒ 

? ?

3

f # >˙ ˙

3

Œ

f 3 j œ œœœ œœœ > 3 j œ œ œœ œ #œ > f

j œœ œœ-œ

œ-œ

3

j3 œœ œ œ b œœ-

? b b œœ œ√ π

82

&

&

85

P

j œ > ˘ ˘ œœœœ œœœœ # ˙˙˙

 π

82

S

œ˘œœ œ˘œœ œ œ

5:4

? 

85

S

?

œ-œ

? bœ b œœ √ π

85

j œœ

3

œœœœ -

j3 œœ œ œ b œœ-

ƒ œ. œ. ≈ œ. œ. 3

3

U

(short)

# œœœ. J p # œ. œ J

seco

3

≈‰

œ. œ. 3

U

(short)

≈‰ 

œœ œœ

˙˙ ˙˙

U

œ œœ

˙ ˙˙

ƒ

# b œœ. œœ œœ.œœ œœ.œ ‰ ƒ

Œ.

U

j œ

Œ

ƒ . . . . . . .. ^ Œ # œœœ œœœ ‰ # œœœ œœœ ≈ œœœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œ œ 3 3 3 3 7:4 ƒ 3 7:4 j œ œ œ œœ ‰ Œ œœœœ œœœ œœœ œœœ œ œ . . > ƒ 3 j œ œ œ ∑ œœ œ œ #œ œ > ƒ

.. ≈‰ œ œ≈ Œ 3

œœ œ.œ

œœ Œ ‰ œ.œ 7:4

œ>œ . œœ ...

j œ

œ>œœ J

ƒ

Œ

# # œ. œ

j œ

5:4

F

> œœœ

f

œ. b œ. œ √ P

œ. œœ J‰ p

f œ>œœ

5:4

œœœ œœœ œœ ‰. œœ ‰ ‰ . . . .

11:8

j #œ

F # ˙˙ F

U

‰ Œ

œ. œ.

# ˙˙˙-

U

‰ Œ

> # # ˙˙˙ ˙

œœœ # œ>œœ # œ>œ  œ & J

85

j œ

27

j nœ

# # œœ. œ

‰ œ.œ n œœ œ. b n œœ œ. n b b œœœ œ b n œœ œ.  ƒ 5:4

> # # ˙˙˙ ˙

π

j œ

œ. œœ J‰ Œ

‰ ‰ # b œœœ ‰ œœœ ‰ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ . . . π 11:8

œ. œ. ≈ ‰ ‰ π3 ‰Œ

œ. œ. ≈  3

œœ Œ œ.œ π

7:4

œœ Œ œœ ‰ œ.œ œ.œ 7:4


Festina Lente

28

88

&

P

& 88

& ?

88

S

√ ˘ ˘ # # œœœœ œœœœ

˘ ˘ b œœœœ œœœœ

3

ƒ 

?

Π3

˘ & # # œœJ ‰ π 91 j & # œœœ ‰ π

˘ œœ. ‰ œœ ‰ J J j œœœ ‰ .

. ? ‰ ‰ b œœœœ ‰ J π 3 ? jœ œ-œ œœ œœ-œ 91 j3 ? bœ œœ œ b œœ œ b œœ91

S

j . œ ˘ œœœœ # œœœ J ‰ p # œ. œ ‰ J

√ π

seco

j œœ œœ œœœ œœœ > > 3 88 j ? bœ œ b # œœ n œj œœ b œœ œœ > > >œ b >œ √ ƒ &

U

(short)

91

P

3

œ˘œœ œ

U

Œ

U

Œ

œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ 3 3 F 3 j j œœ œœ ‰ œœ œœ > 3 j j œ œ ‰ œ œ #œ œ >

U

(short)

U

U

 # ˙˙-

œ>œœ

>œ œœ

p

j œ

5:4

œ>œœ J P

œ. œ. œ. œ. ‰ ≈ ≈‰ 3 3 π

j #œ

π œœœ # œ>œœ # œœ œ J

U

(short)

Œ

Œ

# œœ. J

U

‰ Œ

U

Œ

Œ

5:4

œ. œ.

≈‰

œ. œ.

≈‰

œ. œ.

≈‰ Œ

∏ Œ

Œ

€ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ œ ‰ # œœ # œœœ ‰ œœ œœœ J 7:4 f

‰ Œ

3

3

3

U

(short)

U

Œ

U

Œ

˘ ˘ > > # # œœ. ‰ # # œœ ‰ œœ. ‰ œœ ‰ œœ œœ ‰ J J J J ƒ j‰ j‰ j j j j j j ‰ j ‰ œ ‰ œ ‰ #œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œœœ œœœ œœœ # œœœ œœ œ.œ œœ œ.œ œœ œœ œœ . .      ƒ> > œœ˘œœ ‰ œœœœ. ‰ b œœ˘œœ ‰ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ ‰ œœœœ. ‰ b œœ˘œœ ‰ œœœœ. ‰ œœ˘œœ ‰ œœ>œœ œœ>œœ ‰ J J J J J J J 3 3 π f 3 ƒ 3 ˘ j . . ˙˙ Œ b b œœœ Œ œœœœ ‰ b œœœœ Œ Œ  œœœœ œœœœ œœœœ ˙˙ J > 7:4 p 7:4 3 F  j œ œ œ j ‰ j j j ‰ Œ ‰ Œ ‰ ‰ j j j j œ jŒ œ œœ œ œ œ œ œ #œ #œ œ # œ. # œ. b œ. bœ . >  ƒ π P œœ. ‰ J

Œ


Festina Lente

94

&

P

& 94

&

√ ˘ # # œœœœ ˘œ b œœœ p

˘ ? b œœœœ J π

œœ˘œœ 3

˘ ‰ Œ  # # œœ J π j > œ > > > œ > œ œ œ œ # œ j œœ œœ œœ # œœœ œœ œ # œœ J J œ 5:4 5:4  P π f 3 ˘œ 3 j ˘œ œ. j œœ œœ n œœ b œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ J J œœ œ-œ œœ œœ J > π f 3 3 j j œœ œ œ œ œ Œ  b œ œ œ œœ œ œœ #œ >

œ-œ p

?

‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ n b b œœœ œ b œœ œœ n œœ œ œ > > > > > √ p F

˘ # # & œœ J

j & # œœœ 

97

˘ ? b œœœœ J

97

? ? bœ b œœ √ F

97

Œ-

97

S

j œ œ. ˘ œœœœ # œJ

3

? 94

P

œ˘œœ œ

94

S

œ˘œœ œ

29

b b œœœ √ 5:4

5:4

# ˙˙‰ ˙˙ F ‰ # œj ‰ œœ 

b œœ >

5:4

œ.œ œ.

œ.œ π

‰ œœ. ‰ J ‰ œj ‰ œ.œ

# œœœ œœœ ‰ > > ƒ œœ. œ>œ œ>œ ‰ œœJ ‰ b œœ œœ ‰ ƒ

‰‰

5:4

œ.

# ˙˙.œ # œ > > J ‰ # # >œœ >œœ ‰ ˙˙ ‰ œœ. ‰ œœ œœ ‰ œœ. J J π π ƒ ƒ j ‰ j‰ ‰ #œ ‰ œj ‰ œ œ ‰ œj œ œœœ œ.œ œœ œœ œ.œ œ.œ œœœ œœœ œ-œ > > > >  π ƒ ƒ π >œ œ>œ œœœœ. œœœœ. œœ˘œœ œœœœ. œœ˘œœ œœ>œœ œœ>œœ œ b œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œ œœ ‰ b œœ ‰ J ‰ ƒ ƒ π π ∑  ∑ j3 œœ œ œ b œœ-

œ œœ

3

j œ œ # œœ œœ >

bœ # œœ >

# ˙˙-

j #œ

Œ

# œœ. J ‰ # # œœ. ‰ J

j j j œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ . .  π œœœœ. œœ˘œœ œœœœ. ‰ J J ‰ J ‰ π ∑

j ‰ j j ‰ œj j ‰ j ‰ œ œ #œ # œ. b œ. . œ. π

j #œ

3 j3 j œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ > > ƒ

Œ

j #œ

œn œœ

# œœ # œJ # œœ

F œœœ n n œœ b œœJ # œ-œ # œ 5:4

5:4 # œœœœ # n œ-œ J

5:4

œ-œ b œœ j j œ œœ - b b œœ œœ b >œ n >œ 7:4

7:4

7:4

# œœœ >

œ œ # œœ b n œœ n œœ > > > F

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Festina Lente

30

√ ˘ 100 # # # œœœœ & œœ

poco più mosso

P

& 100

&

S

˘œ b œœœ ƒ

3

&

˘œ b œœœ

3

3

j3 œœœ œœœ œœ œœ > j3 œœœœ œœœœ >

3

3

3

3

j3 œœœ œœœ œœ œœ > 3 j œœœœ œœœœ >

œ b œœœ > √

3

œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ

? ?

j œœœ œœ > 3 j œœœœ œœœœ > œœœ œœ

˘ ˘ ˘ ˘ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ œ

&

103

œœ˘œœ

˘ # # # œœœœ œœ

j œœœ œœœ œœ œœ > 3 j œœœœ œœœœ > 3

˘œ ˘œ œœœœœ œœœœœ

œœ˘œœ b Œ

3

3

∑ # # # œœœ œœ >

˘œ œœœœœ

œœœ œœ œœœœ

Œ

3

œœœœœ^

# # # œœœ œœ > ƒ 100 ? œ b œœœ > √ 

103

S

œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ

?

( √) ˘ 103 # # # œœœœ & œœ P

˘œ ˘œ ˘œ ˘œ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ

œœœœœ^ J

Œ

5:4

œ b œœœ >

œœ˘œœ b Œ

œœœ œœ

œœœœ

  # # # œœœ œœ 

Œ

3

Π5:4

‰ œœœœ œœœœ  

 œœœ œœ

5:4

œœœœ 

˘œ œœœœœ

˘œ œœœœœ

3

Œ

œœœœœ^

œœœœœ Œ J

œœœœœ^ J

œœœœ 

5:4

Œ  # # # œœœ œœ

 œœœ œœ

‰ œœœœ œœœœ   5:4

3

Œ

5:4

3 j œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ > 3 j œœœœ œœœœ œœœœ >

œœ˘œœ œœ˘œœ Œ 3

3

œœœœœ^

5:4

^ ‰ ‰ œœœœœ

j3 œœœ œœœ œœ œœ > j3 œœœœ œœœœ >

œ b œœœ >

œœ˘œœ

3

^ Œ œœœœœ

# # # œœœ œœ >

˘œ œœœœœ

œœ˘œœ œœ˘œœ Œ

3

˘œ b œœœ

Œ

Œ ‰

˘œ b œœœ Œ

˘œ œœœœœ

˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ # # # œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

3

œœœœœ Œ J

˘œ ˘œ ˘œ œœœœœ œœœœœ œœœœœ

5:4

3 j œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ > 3 j œœœœ œœœœ œœœœ >

œœ˘œœ

˘ # # # œœœœ œœ

3

˘ ˘ ˘ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ

3

œœœœœ^

œœ˘œœ

j3 œœœ œœœ œœ œœ > j3 œœœœ œœœœ >

# # # œœœ œœ >

˘ ˘ ˘ ˘ œœœœœ # # # œœœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ œ œœ˘œœ

˘œ œœœœœ

œœœœ 

‰ œœœœ 

œœœœœ^

^ ‰ ‰ œœœœœ

5:4

œœ˘œœ Œ 3

3

Œ

5:4

Π5:4

œœœœ œœœœ  

 œœœ œœ

‰ œœœœ œœœœ  

 œœœ œœ

5:4

œœœœ œœœœ  


Festina Lente

€ b b œœœ^ œœœ^ œœœ^ œœœ^ œœœ^ œœœ^ œœœ^ œœœ^ œœœ^ œœœ^ & # # œœ œœ ‰œœ œœ ‰œœ œœ ‰œœ œœ ‰œœ œœ

106

P

& 106

& ?

106

S

˘œ b œœœ ƒ

& & ?

œœœœœ^

# # # œœœ œœ > ƒ 109 ? b œœœœ > √ 

œœ˘œœ

b b œœœ^ œœœ^ œœœ^ œœœ^ #‰ # œœ œœ ‰œœ œœ ‰

˘œ b œœœ

œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ 7:4

3

3

3

∑ j œ œœœ v

œ œ # # # œœœ œœœ Œ v v  j3 œœœ œœœ  œœ œœ > 3 3 j j œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ > > 7:4

# # # œœœ œœ > ƒ 106 ? œ b œœœ > √

ƒ Œ

7:4

3

?

109

S

7:4

√ ˘ 109 # # # œœœœ & œœ P

œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ

˘ ˘ œœœœœ œœœœœ œ œ

˘œ b œœœ

3

Œ

3

Π5:4

œœœœœ^ J

j3 œœœ œœœ œœ œœ > j3 œœœœ œœœœ >

31

˘ œœœœœ œ

œœ˘œœ

˘ œœœœœ œ

œœœœœ Œ J

j 7:4 œ Œ œ œœœ # # # œœœ v 

œ b œœœ > ˘ œœœœœ œ

3

˘ # # # œœœœ œœ

œœœœœ^

^ Œ œœœœœ

5:4

5:4

3 j œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ > 3 j œœœœ œœœœ œœœœ >

# # # œœœ œœ > b œœœœ >

œœœ œœ

F

Œ

œœœœ ‰ œœœœ œœœœ ‰   

œœœœ 

11:8

F

3

3

3

œœœœ 

‰ œœœœ œœœœ 

j œœ œ.œ

˘ œœœœœ œ

˘ # # # œœœœ œœ

˘ œœœœœ œ

œœ˘œœ

˘œ b œœœ

3

5:4

3

3

j œœ œ.œ

˘ ˘ ˘ ˘ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ œ

œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ 3

3

3

3

j‰ œœ œ.œ ˘ œœœœœ œ

œœ˘œœ

Œ

3 j œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ > 3 j œœœœ œœœœ œœœœ >

3

∑ ‰

^ ‰ ‰ œœœœœ

j3 œœœ œœœ œœ œœ > j3 œœœœ œœœœ >

Œ

j œœœœ b œœ œ. œ F *

3

3

œœœœ-

œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ # œœ œœ ≈œœ œœ ≈ œœ œœ ≈œœ œœ ≈ œœ œœ ≈œœ œœ ≈Œ

œœ˘œœ œœ˘œœ Œ

3

Œ

j Œ# # # œœœ œœ > 3 j œœœœ œœœœ > 3

˘ ˘ ˘ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ

˘œ b œœœ Œ

b œœœœ-

# b œœœœ  F

œ œ œœœ œœœ v v

j3 œœœœ œœœœ >

# # # œœœ œœ > ƒ b œœœœ >

j3 œœœ œœœ œœ œœ > j3 œœœœ œœœœ >

j œœœ œœ > 3 j œœœœ œœœœ > œœœ œœ

3

œœœ œœ œœœœ


Festina Lente

32

√ ˘ 112 # # # œœœœ & œœ

(q = 140)

accel.

P

S

˘œ b œœœ

& ? ?

112

˘œ ˘œ ˘œ ˘œ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ

˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ œœœœœ # # # œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ

œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ 3

3

3

3

œœ˘œœ

œœ˘œœ œœ˘œœ œœ˘œœ

œœ˘œœ

3

œœœœ >

œœœœ >

# # # œœœ œœ >

&

P

& 115

& ?

115

S

? ?

115

œ^ b œœœ

3

j3 œœœ œœœ œœ œœ >

œ œ b œœœ œœœ > >

œœœ œœ v

œœœœ >

U

œ^ œ^ œœœœœ œœœœœ 3

œœœœ^ œœœœ^

  j 7:4 œœœ # # # œœœ œœ œœ v

œœœ œœ v

œœœ œœ v

œœœœ >

j œœœ œœ v

œœœœ 

3

3

œœœ œœ v

œœœ œœ v

œœœ œœ v ‰

œœœ œœ v

œœœ œœ v

7:4

j œœœ œœ v

‰ ‰ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ       5:4

5:4

U

U

U

U

U

U

U

U

(lunga fermata, circa 10'')

(lunga fermata, circa 10'')

U

U

[The pedal will be released very slowly -during the 10''- in a way that the vibrations of the strings are damped making a vibrating noise because of the upper harmonics.]

œœœœ^ œœœœ^ œœœœ^

3

7:4

œ^ œ^ œœœœœ œœœœœ

(lunga fermata, circa 10'')

(Ped.)

œ^ œœœœœ

U

(lunga fermata, circa 10'') 115

^ # # # œœœœ œœ

œœ˘œœ

3

3

3 j3 j œ œ œ œ œ # # # œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ > > >

œ œ b œœœ œœœ > > √

˘œ b œœœ

˘œ œœœœœ

*

Tonal Pedal OFF


Festina Lente

33

V. Tempus fugit

(circa 2'')

U

117

&

P

&

?

œ.  p

(press silently the cromatic cluster between these 117 two notes)

?

b  √

Tonal Pedal

j œ√ π

œ. œ. bœ

œ. œ. œœ. >œ œ œ b œ b œ œ n œ œ. ≈ ‰ . ≈ ‰ ‰ R ‰ 3 p 6 ∏3 π √ œ. ‰ ≈ #œ Œ R π 3 ‰ b œj ‰ ‰ j b œ-œ œ.œ π ∏ . # œœœ‰‰ ≈ œR ‰ ‰ J ∏ π3 ‰Œ

b œ>œ & ‰ J p

œ œ b œ œ n œœ œœ # œ>œ œ œ ‰ J P 5

j & œ ‰

Œ

120

& 120

?

œ œ n œœ. #œ ‰

? ‰ ‰ # œœœ- œœœ J J 3 p

120

S

117

P

π3

&

117

S

√. . b œ. œœ œ

Largo q = 50

b œ. p

. ‰ ‰ ‰ Jœ ‰ 3 ∏

3

. ‰ Jœ

j #œ

œ œ b œ œ n œ œ b >œ Œ ‰ œ b œ œ n œ n œ # œ œ Œ

P ‰ Œ ‰

6

√. œœ Œ  J F

π

j œ œj œœœ p π

#œ œ œ J   p

6

3

œ p

. ‰≈ œR ∏

b œœ. œœ. œ>œœ œœœ. . œ œ ≈ R ‰ Œ #œ ≈ ‰ 3 π F ˘œ ˘ b œ˘œ F œ # œœŒ ‰b œ ‰ ‰ J J F 3 P ˘ œj ˘œ j˘ œ œ r r ‰ ≈ bœ ‰ œ ≈ œœ . . 3 π ∏ F œ. # œœœ- ‰ ‰ ‰ œ ‰ J J  p π ∏

œ>œ bœ

Œ

j b œ-œ ‰ π


Festina Lente

34

P

√ œ˘œœ 122 J Œ & ‰ F j b œ˘œ œ ˘ #œ ‰ & J ˘œ j

˘œ œ &

122

?

S

?

& Œ

‰ p #œ

& Œ

œ. J &  p

124

œ ? bœ

bœ œ J ‰ ‰ J 3 π œ œ bœ œ J π

œ

œ œ œ œ #œ 3

3

œ

œ #œ œ œ

3

3

Œ

(*)bright and tender

œ p >j œœ ‰ œœ

œ≈

œ

p

j œ

œ

S

3

œ

œ J 

œ œ

˙ ˙ ˙˙

b œœ

œœ œ

œ

œ œ

Œ ∑ œœ ‰ bœ  ƒ  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3

j œ œ œ #œ #œ œ nœ #œ nœ

≈ Œ

œ

œ œ

œ œ

bœ œ

œœ

œ

&œ

3

124

œ & bœ

˘œ

# œ# œ

124

˘œ J

3

Œ ‰ n œ. # œœ. Œ p

S

j #œ

122

P

j nœ

3

3

?

˘ œœ

œ ‰ # œJ ‰ . ∏ 

122

˘œ

j ˘œ b œj œ # œ œ œ œ n œ ‰ J ‰

3

œ

F

3

œ J

bœ J

œ

3

œ

œ

bœ ‰ J ‰ Œ

3

nœ J

bœ J

π bœ

3

∑ ?

œ.  p

œ 

Œ

‰ b # œœœ J π ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* 

(*) Bach's Choral "O Ewigkeit du Donnerwort" from Church Cantata BWV20.

Œ


Festina Lente

126

&

P

& 

Œ

? 

Œ

126

S

? œœ ... œ ?

126

√ p &

P

‰ #œ œ œ

# ˘œ & J j œ

˘œ œ &

128

?

?

˙  p

128

S

bœ  p

j œœ œ 

√ #œ #œ œ ‰ œ J ‰ J 3 3 π >œ œ œ # œ J ‰ 3 p j˘ œ œ

œ. 

F

3

b œ. J π

Œ œ b œ b œj j œ > 3 ƒ

œ œ ‰ ‰ J 3 π j˘ ˘ > b œœ ˘œ n œ œ b œ œ œ n œ J J ‰ 3 π ˘œ ˘œ # œj ˘œ ‰ Œ œ j J #œ 3

3

 œ

j bœ

# œœ. J π

œ œ œœ œ ‰ j . . . . . œ F *

Œ

˘œ ˘ b œ˘œ J #œ F ˘œ œj ˘œ œ

3

128

j # œœ œœ œ- œ π

‰ b b œœ .. œœ .. π

œ. p

& ‰

126

3

35

3

œ. ≈ R ∏ . ‰ œJœ ∏

≈ ‰

Œ

j œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ nœ nœ 3

œ

j bœ

3

œ

œ

œ

3

œ

œ

œ nœ œ 3

bright and tender ˘ r œ ‰ Œ ‰ œ ≈ œ ‰ &œ œ J J œ   b œ b œ 3 p π F p œ ‰ # œœœœ ≈ œœ  ‰ œ. R p  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *

œœœ# ‰# œ


Festina Lente

36

√ 130

&

P

&

œ œ œj œ 3

#œ 3

œ

œ

j œ

p œ nœ œ bœ œ œ

œœ

b œœ

& œœ œ ? œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

j nœ

3

œ

F

3

130

S

œ

œœ

j œ

bœ œ œ œ œj b œ œ œ n œj œ

3

3

œ

œ

b œœ

œ

œœ

bœ œ

œœ

œ

œ

œ œ

3

œ

˙˙ j œ ˙

3

nœ J

‰ ?

œ.

p

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *

&

?

j ≈ b œœœ... > f ≈ # œj. œ >.

132

P

&

132

132

S

? ?

132

œœ . >. ƒ 

j bœ

# œ. p

j œœœ

j œ œ

# # # œ>œœ ...

œœœ ‰ Œ J

F >. œœœ ..

≈ ≈ . ≈ . ‰ œœ œ.œœ.œœœ œ.œœ.œœœ œ.œœœ œ.œœœ     p f * 3

3

3

3

3 ‰ ‰ b œ œœœ ‰ j # œ. œ. ≈ J œ œ ƒ p ˘œ ˘ b œ˘œ n œj ˘ b œ˘œ > œ œ ‰ ‰ J #œ J F  3 ˘ j˘ j˘ œ œ œœ œ œ œœ # œj œ œœ > 3   F ∑


Festina Lente

& 

& ‰ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ ‰ # # # œœœ > F 

134

3

3

? œ.

? œœ . .

& ‰

136

P

136

&

j œ

˘œ

p

? ‰

136

S

? 

3

j œ

134

S

œ

Œ

134

P

√j

˘œ ˘ b œ˘œ J #œ p ˘ j˘ œœ œ œ

˘œ j

Œ

j #œ

3

œ.  p

3

˙

˙˙

œ J œœ p

b œœ

‰ > œ

3

j œ

p

œ œœ >

b >˙ b ˙˙˙ 

j nœ

˘ # ˘œ ‰ b œœ J p ˘œ 3 œœ # œj p

 > ˙˙˙ ‰

˙ # ˙˙˙˙ >  *

œ. œ.

F 3

j bœ

j œ. œ. ‰ œ œ˘œ 3

f

œ. œ. b œœ. # œ˘œœ R ‰ 3 ƒ

œ.

b ˙>˙˙ b ˙

3

3

œœ 

b œœ n œ

œ. œ. ≈  #œ. p

3

œ

Œ

˘œ

˘œ J

√j

œ. œ. ≈ p

b ˘œ ‰ œ

# ˘œ J p

œœ  p

j nœ

œ. œ. b œœ. œ˘œœ R ‰ 3 f

37

˘œ œœ 

œœœœ ... .

œœœ ...

Œ œœœ œœ

# # # œ˘œœœ ‰ J ƒ j œ œ^ ‰ J ƒ

&


Festina Lente

38

& Œ

138

P

π œ œ bœ J ‰ & 138

&

S

√ œ œ œ œj œ œ œ œ œ 3

3

œ J

3

œ #œ

œ J

j œ

bœ 3

œ

œ

œ J

‰ ‰

j œ

œ œ nœ

œ

œ

œ 3

œ

j œ

3

bright and tender

œœ p œ #œ

Œ

? ˙.

j nœ

Œ

œ J

œœ

b˙ œ

œœ

œ œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

ƒ 138 bœ œ œ œ ? ∑ Œ ≈ # # œœœ œ. œ. œ. ≈  #œ œ b œœ > √  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * 140

&

P

&

√ œ

œ 3

j œ

j œ

œ

œ œ #œ œ nœ œ

S

3

j œ

œ

œ œj n œ

& & œœœ œ

#œ œ œ J ‰

j œ

b b œ˘œ œ˘œ œ˘œ œ˘œ œ˘œ œ˘œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ p œ.

˙œ

p œ ? œœ œ b œ

œ œ

œœ

j œœ J j œ œ J

Œ

j œ

Œ

œ

F ˘œ

3

140

140

# œ œj

Œ

p ˘œ j b ˘œ b œ˘œ Jœ Œ œ˘œ

j œ

3

œ˘œ œ˘œ œ˘œ œœ œœ œœ

Œ

˘œ

œ p

˘ . ˘ . . .> . . .≈ > ≈ #œ ≈ œ œ œ œœœ œœœ # œœœ # œœ œ n œœ œ œ œœœ P 140 F ? Œ ∑ ‰ j b n œœ œ ˙˙ > P √  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* œ œ

3

?


Festina Lente

√ & Œ

P

j & œ .

S

?

& ‰

P

&

œ

144

& & b œœ

144

S

œ ? #œ ?

144

œ œ bœ 3

œ

p

j œ

j œ J j œ œ J

& œœ

œ

œ #œ œ

j œ

œ

# œ # œj œ

bœ œ bœ œ 3

∑ œœ œ œ

# œœ œ œ

3

j œ

#œ bœ œ œ

3

3

œ œ #œ

œœ œ œ

œ

œ.

Œ

œœ.

p

j œœ J j œ œ J 

œ J

œ J

∑ ‰

j œ œœ J j œ œ œ bœ J

#œ j bœ nœ œ œ

œ nœ

j œ

b œœ.

b œ. j œ

Œ

‰ ‰

Œ Œ

œ.

œœœ œœ # œœ #œ .  ‰ j œœ œ √ b b œœ. œœ  p

œ. p

œœ. œœ

 ~~~~~~~ ‰

Œ

‰ ?

œ #œ

> # œœ .. œœ .. P

b œœ .. > √

3

œœ. œœ

Œ

Œ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *

# b œœ p œ ‰ œ

3

bright and tender

Œ

œ. œ. œ. œœœ > F Œ ‰ j b n œœ œ > P √  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *

3

j œ

œ

F

bright and tender

3

œ

‰ >j p œ œœ ‰ œœœ œœ # œœ  #œ .  ‰  j œœ

. . .>

œ

3

œœœ œ œ œ œ œœœ 142 F ? ‰ j b n œœ œ > P √ √ 144

j œ

œ # œ œj b œ œ # œ œ # œ

Œ

œ œ #œ œ #œ 3

p

142

?

3

& Œ

142

j œ

142

39

‰ ‰


Festina Lente

40

√ b b œœ. œœ. œœ. œœ œœ œœ  ‰ Œ p œ. œj b œ. J ‰ p œœ. Œ

& Œ

146

P

& Œ & Œ

146

S

j œ

> j # œœ.. œœ .. P ≈ j œ # œ œ. bœ . > √

&  & Œ

148

&

S

?

148

3

3

j #œ

œ J

∑ 3

3

œœœ œ. œ. œ. œœœ # œœœ# œœ Œ > . . œ p √

3

3

œ œ

j j œœ b œœ J J j œ œ œ œ J J

œ

Œ ‰ Œ

3 r r # œœœ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ F> ‰ Œ ‰ Œ 3

3

œ œj # œ œ # œ

r r r œ & ≈ œ. ≈ ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ œ > π p Œ ?  œœ  Œ 3

3

bœ bœ

bright and tender

148

œ # œJ

œ. b œœœ ... >   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ √*

œ

œ J

j œœ J œ œ J

bright and tender

3

œ J π

j œ

j ‰ œœ

œ

148

3

j œ & ‰ œJ p œj j œœ œJ œœ

œœ 

œ

œ

Œ ‰

P

œ.

Œ

˘ œ

œ

3

Œ

? b n œœr ≈ ‰ Œ œ   ˘ ? ‰ j ˘j bœ # œ n œœ p 146 3 ? œœ # œj œ 

œ

3 π j œ . œ b œœ n œ n œ œ b œ œ n œ œ # œ œ b œ

3

146

j œ

3

œœ œœœœ

j œ

œ œ b œ œ b œ œj b œ œ œ n œ œ

3

F

œ

œ

3

3

œ

œ

œ

‰ ‰ Œ

∑ j œ œœ J j œœœœ J

˙ ˙˙ ˙˙˙˙ ∑

‰ Œ ‰ Œ

‰ Œ ‰ Œ

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *


Festina Lente

&Œ

j #œ

œ

j #œ

œ

œ

3

j

œ œ #œ

‰ Œ

3

j œ

œ

œ J

3 ‰ r j ≈ ≈ œ. œ. ≈ œ. œ œœ ˙˙ œœ .. & œ. ‰ > ∏  Jp j ‰ ‰ b ˙˙˙ œœ œœœ. .. ?Œ J ‰ Œ ‰  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *

 

&

œ

π

√ #œ

œ

3

j #œ

œ

152

& ˙œ π œ ? ˙

p

bright and tender

3

& ‰

S

3

152

P

œ

j œ

&‰ 150

S

#œ #œ

3

œ J π

#œ j #œ

œ

150

P

41

‰ #œ

œ

œ

#œ #œ b œ b œj

3

j bœ

3

œ J j œœ J

œœ

Œ

Œ

‰ ‰

Œ

Œ

Œ

Œ

j œœ ‰ œ J * ‰  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œœ

Œ

√ œ

Œ

Œ

Œ Œ

3

‰ ‰

j œ

j #œ

 

œ

U

Œ

#œ œ #œ U J ‰ Œ

3

j ‰ j œœ œœ ‰ J J ∏ j j œ b œœ ‰ œ œ J *‰ J  ~~~~~~~~~~

Œ

Œ

?


42

Festina Lente

√ ˘œ R p

Adagio q = 40

154

&

P

U

(circa 2'')

# # #  & 

œ. œ.b œ. œ. n œœ. # œ. œ. . #œ # # œœ

Œ

F. œ R p

(Press silently)

 b 

154

&

# ? # #  ?

(Press silently)

 b 

U

?

154

Tonal Pedal

157

&

P

& Œ

3

≈ r ≈ ‰ œ p √

Œ

3

3

 ‰

Œ Œ

3

& 

S

? 

157

Œ

3

# œ˘œ J p

j œ > p

œ. R ≈ π

>œ . J ≈Œ p

U

U

œ. p

U

j œ > F j # œœ  F

3

Œ

157

? Œ

3

Œ

√ œ. # œ. œ. n œ. b œ. b œœ

F

3

U

Œ

154

S

3

≈

3

j œ. j #œ

‰ r œ ‰

#œ #œ

3

p

# œœ  √

p

j œ ‰

√ . œ. . œ. # œ # œ. œ # œ

Œ

œ p

‰ ≈

U

b œœ b œœ n œœ   

˘ b œ˘œ œj n œœ # œ˘œ 3

3

Œ

U

3

3

Œ n œœ 

j œ

b œœ 

3

œ 


Festina Lente

U

&

158

P

U

&

U

&

158

? U

158

S

?U

158

œ˘œ p

œ- . J p

≈ Œ

S

œœ œ œ œ œ œ ≈ œœ œ p # œ˘œ

? œJ.

U

?

U

j bœ

#œ #œ #œ œ ‰

j j & ‰ b œ œ.

P

?

161

3

( √)

˘ œ˘œ b œœ # n œ˘œ ‰ J 3 π

Œ

œ. J π3

œ. J

3

œ. J ‰

‰ ‰

j œ

# œ˘œ

b œ˘œ

π 3 j j bœ œ . π

‰ ≈

≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œj œ œ p

œœ >pœ

3

3

Œ

œœœ œ œ œ  j œ œ œ œ ≈ œ œ œ p

≈‰Œ π

3

Œ

3

. . œ. . œ. # œœ œ b œ . œ œ

œ. J

3

œ œœ œ  œj œ œ œ # # œœœ œ œœ œ > F p

b œ˘œ

‰ ‰

j œ.

3

j #œ

√ . œ. .œ # œœ b œ

j # œ # œ œ œj œ # œ œ œ œ œœ œ œ œ≈Œ

≈Œ

œ œ ≈ # œj œœœ >f

œ˘œ

>œ 

j ‰ ‰b œj œ. ‰ 3

j #œ

3

3

# œœœ F>

√ 161

j #œ

P j œ . p

U

& ‰

160

3

160

U

& ‰

160

P

j # œ # œœ œ >f √

j œ

œ p

3

π

3

˘ ˘ j œœ œ ˘ #œ n œ # œœ J

Œ

√. œ. . œ œ bœ

43

j bœ

‰ 3

j œ

r œ. π

j œ

r œ.

œœœ œ œ œ

. . œ. œ . # œ n œ . # œ œ . nœbœ  ‰ 3

j œ.

3

Œ

j ≈j K≈‰ œ. œ. œ œ. r # œœ œœ œ. œ œ. œ # œ.  œ œ œ. œ œ œ. œ. œ œ. œ œ œ. œ . . .. . . . . œ. . œ. p>


Festina Lente

44

U

&

163

P

? U

163

?

œœ

Œ œ.

œ.

3

œ #œ œ œ œ. . œ. œ œ .    

 œj

œ.

# œ.

b œ.

 œj œ # œ n œ # œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ. . . b œ. n œ. œ. . œ œ . . œ. b œ. œ œ œ. . œ. . . . œ. œ œ œ. œ. . . œ. . œ. œ œ >> >>    ( √) >œ . œ. œ. 165 U J J J ‰ ‰ ‰ ≈ ‰ &Œ 3 3 π 3

? UŒ

165

?

œ œœ œ. n œ. # œ. œ. n œ. œ. . # œ œ >>

3

œ. œ. œ œ œ. # œ. œ.  ( √)

?

167

?

j bœ

œœ  √

.

j œ

 b œj

3

# œœ π> √

166

3

œ. # œ. œ. b œ .

 œj

j œ

œ. œ œ 

. b œj

3

œ. œ. # œ œœ 

œ œ œ. œ. 

j nœ

œ. œ. # >œ >œ

 œj

j bœ

œ. œ œ 

. n œj

3

#œ b œ. œ œ n œ. . œ. 

 œj

œ. œ. # >œ >œ U

Œ . œj œ  œj n œ. œ. œ. œ . œ œ . . œ. œœ . b œ.  3

3

3

œ nœ œœ œ œ œ . n œ. œ. . œ œ œ. . .  

œj

 . œj n œ # œ œ œ . œ œ œ. œ. œ œ >> .   F

 b œj  œj  œj  œj œ # œ n œ # œ œ œ. œ œ œ. . œ. œ œ œ œ œ. # >œ >œ œ. œ œ n œ. . œ. œ. œ. œ œ œ. œ. . œ œ œ. . œ. œ œ b œ œ œ œ. œ. œ.         √ œ. 169 U U R ≈ ‰ Œ U ∑ Œ  &Œ 168

P

œ˘œ

# œ˘œ

π3

# œœ > π √

164

P

j bœ

j œ

? UŒ

169

3

r ≈ ‰ Œ œ. ∏ √

bœ bœ

3

≈ œj r ≈ ‰ œ. 3

3

‰ b œj r ≈ ‰ Œ œ. 3

≈ ‰ j r bœ œ.

Œ

r≈ ‰ Œ œ.

U

Tonal Pedal OFFcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG449


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.