MG437 Cançó de bressol (Albert J. Alcaraz)

Page 1

ALBERT J.

ALCARAZ

Cançó de bressol per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Cançó de bressol (de: 5 nadales valencianes) [Música impresa] : per a cor mixt / Música de Albert J. Alcaraz (n. 1978). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2014 - 1 partitura (8 p.) - 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2014 ISMN: 979-0-69208-437-2 Dipòsit legal: B- 23765-2014 Copyright de la música: © 2014 Albert J. Alcaraz Copyright de l'edició: © 2014 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 www.lamadeguido.com / e-mail: info@lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


CANÇÓ DE BRESSOL CANCIÓN DE CUNA Per a Josep Ramón Gil­Tàrrega i Juan Luis Martínez de 5 Nadalenques Valencianes / 5 Villancicos Valencianos Tradicional de Guadassuar ­ La Ribera Alta Tradicional de Guadasuar ­ La Ribera Alta

e98  œ œ. œ œ œ. J

Largo molto espressivo

b b b 6 œ . œ œ œ b 8 & P la la ra la j bbb 6  b 8 œœ .. œœ œœ œœ . œ & P

Soprano

Contralt

bb 6 Vbb 8 œ P

Tenor

œ œ J œ

la

la ra

la

la

ra

la

ra

bb &bb

S

C

T

la

la ra

la

ai

œ œ. J

la

bb Vbb œ F la

la ra

la

? b b b œœ b F

ra

la

la

ra

œ J œœ œœ œ J

la

la

œœ J

œœ

 œ. œ œ œ.

j œœ œ œ b œ

la ra

ai

ra

ai

la

la

la ra

la

ai

la

ai

la

œ J œœ

ra

la

œœ œ . J œ.

ai

la

ai

ra

ra

ai

œœ œ J

la

nœ œ J

œ

la

œ œ œ œ . .

la

la ra

la

œ œ. J

ai

ra

ai

la

la

œ

ai

œ

la

ai

œ J

la

œœ

ra

la

œœ œ . J œ.

ai

la

ai

ra

la

ra

ai

la

œœ

œ .

j œœ œ œ bœ

la

œ œ J

nœ œ J la

ai

œ œ œ ai

la

Œ.

ai

la la

œ

ai

ai

la ra

la - la

œœ œ œœj œ œ œj œ J œ J

la

 œ . œ œ œ.

la ra

la

œ J

bœ J la

© Copyright 2014 Albert Alcaraz. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La mà de guido

la

œœ . J nœ

œ.

bœ J

ai

la ra

œ.

œ J

 œœ .. œœ œœ œœ . œ œ n œœ la

la

œ œ J

œ

la

ra

ai

la la

b b b œ . œ œ œ b œ & J F la la ra la la j bbb  b œœ .. œœ œœ œœ . œ & F

5

B

 œœ .. œœ œœ œœ . œ œ n œœ

5

Veu

la

œ . œ  œ œ.

la

ra

œœ œ J

? b b b 68 œœ b P la

Baix

la

la

Albert Alcaraz

ra

la

ΠP

j œ

La Es -

œ œ œ. la ra

la

la

œœ .n œ J

œ.

la - la

œ.

œ œ œ

j œœ œ œœj œ œ œ œ J œ J ai

ai

la

ra

la

la


bb &bb œ œ œ 9

Veu

œ

Ma - re de Déu ta no - cheIen el

S

bb & b b œ. p (nu

C

T

bb & b b œ. p (nu

nu...)

? bb b œ . b œ. p (nu

nu...)

9

B

œ. œœ ..

bb &bb œ œ œ œ

C

T

bb &bb œ bb &bb œ

al e,es

j œ œ œ œ j œ œ

œœ .œ J

que un

són cre - gu - dets Ni - ño na - ció:

j œ œ œ œ œ i se

no fan par - lar. lla - maIEm - ma - nuel.

j œ œ œ œ œ.

œ.

œ œ œ œ.

œ.

j œ nœ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œœ ..

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ œ œ Cel a - ni - ràn go - zoIy pla - cer,

œ

j œ œ

j œ œ nœ œ œ

iIa - llí men - ja - ran lo cui - dan a Él

j œ œ œ œ j œ œ

bb Vbb œ

œ J œ

œ J

œ

œ J œ

? bb b b œ

j œ œ

œ J

œ œ

œ œ œ J

13

B

œ J

xi - quets Be - lén,

œ œ œ œ

œ J

œ

nu...)

els bons xi - quets le - gre son - rí -

S

j œ nœ

œ.

13

Veu

vol molt als por - tal de

œ.

nu...)

bb V b b œ. p (nu

j œ œ œ œ œ

j œ nœ œ œ œ P

j j œ œ œ œ œ œ P j œ J œ œ œ œ œ P œ œ œ œ œ œ J J œ P 2

œ J

Tots A -

j œ œ Aœ œ œ.

co - que - tes Ma - rí - aIy

de mel. Jo - sé.

œ Aœ œ œ p œ p

j œ œ.

œ œ p

œ œ. œ J

œ p

œ œ. J

œ J

la


bb & b b ˙.

Veu

S

C

b b œ . œ œ œ b œ & b J P la ra la la j bb  b & b œœ .. œœ œœ œœ . œ P bb Vbb œ P la la

T

? b b b œœ b P 17

B

la

œ J œœ

la ra

la

ra

la

S

C

ra

bb &bb

la ra

bb Vbb œ F la ? b b b œœ b F

la

œ œ. J

ai

j œœ œ œ bœ

ra

ai

la

œ J œœ

la

ra

la

œœ œ J

la

la

ai

la ra

œ

la

ai

œ

la

ai

œ J

la

ra

la

ai

la

ai

la

ra

la

nœ œ J

bœ J

œœ

œœ œ . J œ.

ra

la

œ ai

œœ J

 œ. œ œ œ.

œ œ J

la

la

la ra

la

œ œ. J

la

ai

œ J

la

 œ . œ œ œ. ai

œœ

la

ai

œ

la

ai

œ J

la

ra

la

ai

la

ai

la

ra

la

nœ œ J

bœ J

œœ œ . J œ.

ra

la

œ ai

3

 œ.

la

œ

la la

œœ

ai

ai

la

ra

la

ai

la - la

œ œ œ

œœ œ œœj œ œ œj œ J œ J

ra

la ra

la

œ J

la

la

œœ .n œ J

œ.

j œœ œ œ bœ ai

œ œ J

la ra

œ.

ai

la ra

œ œ œ.

ai

la

Œ.

 œœ .. œœ œœ œœ . œ œ n œœ

 œ. ai

la ra

la ra

ra

la

œ œ

la la

ra

la

 œ . œ œ œ.

 œœ .. œœ œœ œœ . œ œ n œœ la

la

bb  œ & b b œ. œ œ œ J F la la ra la la  j bb & b b œœ .. œœ œœ œœ . œ F

21

B

œœ J

 œ œ œ. œ.

la

T

la

œœ œ J

21

Veu

17

ra

la

Œ

j œ

P

œ œ œ. la ra

la

La Los

la

œœ .n œ J

œ.

la - la

œ.

œ œ œ

œœ œ œœj œ œ œj œ J œ J ai

ai

la

ra

la

la


bb &bb œ œ œ œ 25

Veu

j œ œ œ œ œ

Ma - re de Déu vol tres re - yes ma - gos

S

bb & b b œ. p (nu

C

T

bb & b b œ. p (nu

nu...)

? bb b œ . b œ. p (nu

nu...)

25

B

œ. œ. œœ ..

bb &bb œ œ œ œ que són do - lents los pas - tor - ci -

S

C

T

bb &bb œ bb &bb œ bb Vbb œ ? bb b b œ 29

B

œ J

i tos

j œ œ œ œ j œ œ

œœ . œ J

que le

són cre - gu - dets por - tan re - ga

i los

no y

fan par - lar. ri - ca miel,

j œ œ œ œ œ.

-

œ.

œ

œ œ œ œ.

œ.

j œ nœ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œœ ..

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

nu...)

29

Veu

j œ nœ

œ. nu...)

bb V b b œ. p (nu

molt als xi - quets le quie - ren ver,

j œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ J

œ œ œ œ do - nen mal any, can - tan tam - bién,

œ

j œ œ

j œ œ nœ œ œ

no les to - can

j œ œ œ œ j œ œ

œ œ J

œ J

œ

œ œ J

j œ œ

œ J

œœ

œœ œ J

tas - ta - ran, la zam - bom

IIels y

j œ œ Aœ œ œ.

j œ nœ œ œ œ P -

j j œ œ œ œ œ œ P j œ J œ œ œ œ œ P œ œ œ œ œ œ J J œ P

4

œ J

no ba

les tas - ta - ran. yIel al - mi - rez.

œ Aœ œ œ p œ p œ p œœ p

j œ œ.

œ J œ. œœ œ . J

œ J

la


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG437


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.