Sota de l'om (Enric Morera)

Page 1

ENRIC

MORERA

(1865 -1942)

Sota de l’om per a cor mixt

Edicions la mà de guidoENRIC

MORERA

(1865 -1942)

Sota de l’om cor mixt


ISBD(PM) Sota de l’om [Música impresa] : per a cor mixt / Música d’Enric Morera (1865-1942). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (12 p.); 29 cm. “Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: gener 2012 ISMN: 979069208-380-1 Dipòsit legal: B- 6.759-2012 Copyright de la música: © 2012 Hereus de Enric Morera Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Sota de l'om cançó popular Alegre

j 3 & 8 ‰ œ œJ p El di

Soprano

Tenors

A

&

-

da.

œ œj

me'n

'na

-

j œ œ

j œ

œ.

la

Jo

da.

Jo

?

& œJ

œ J

da.

-

Jo

œ J

j j j & œ œ œ j j œ # œ n œj V ∑ l'e - na - mo

B

?

-

-

-

œ

ra

Sant

œ.

-

'na

j œ

#œ .

me'n

'na

-

-

œ œ œ J

ra

Sant

-

-

Jo

œ. -

da.

œ. -

j œ œ

da.

O

-

-

da.

O

j œ œJ π és

an

j j œ œ

œ J va car - rerIa j j j œ œ œ va car - rerIa j j œ œj œ ∑ va car - rerIa

lai - lom,

-

j œ œ.

-

œ. a

œ. -

-

-

a

-

-

j j œ œ Jœ

vall,

œ.

j œ

vall,

-

ta

j j œ œ ∑

f so -

ta

œ.

j œj œ œ J

œ.

∑ ∑

de

nya -

œ. de

∑ ∑

œ J

quan

œ J

œ J

om - bre -

j j j œ œ œ

l'om

j j œj œ œ J J f Jso - ta de

© 2012 Hereus d'Enric Morera i Viura. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

j œ

de

l'om

nya -

œ.

car - rer

de

j œ

de

car - rer

f so -

nya -

œ.

car - rer

vall,

œ J

#œ .

-

lai - lom,

-

a

j œ œj Jœ

j œj œ œ J

lai - lom,

-

œ Jœ J daIas - se j j œ œ daIas - se j œ œj ∑ daIas - se -

œ.

-

œ.

œ J

œ J

di

π és di j œj # œj œ J ‰ ‰ π és di

œ ..

j œ œ œ œ œ œj œ . ∑ ∑ ∑

ra

œ J

an

j œ œ œ œ. O

œ J

an

me'n

j V œ œ∑ œ œ

l'e - na - mo

T

de

œ

l'e - na - mo

A

œ J

œ œ œ J

& œ

15

S

- a

œ J

œ Jœ J

la

B

œ.

Jo

Jo

de

la

T

- a

Sant

œ Jœ J

?3 8

Baritons Baixos

S

de

œ.

j 3 V 8 ‰ œ œJ p El di

œ J

œ Jœ J

- a

j 3 & 8 ‰ œ œJ p El di

Contralts

8

œ.

Musica: Enric Morera

quan

om - bre -

l'om

om - bre -

j j j œ œœ œœ J J J ∑


22

S

A

&

œ #œ

œ J

œ

ja

va,

o

j œ

œ

-

& œ

ja

T

-

V œœ

ja

B

va,

j œœ J

-

?

va,

o

j œ

-

lai

-

j #œ lai

j œ œJ

œ o

lai

-

-

-

-

œ.

j œ ‰

œ.

j ‰ œ

lom.

lom.

j œœ œj Jf J

œœ ..

lom.

Quan

F Quan

tempo primo

&

&

29

S

A

T

B

A

T

p

&

œ.

Quan ne

œ ? R ≈ œj œj œj œj œj œj œ œ œ œ œ œ P o. - lai. - lom,. o. - lai. - lom,.

œ.

sóc

œ.

a

œ J

mig

œ J

car

œ J

-

rer

sóc

a

mig

car

-

rer

œ J

œ œ J J

sóc

lai - lom,

j œœ .

a

so - ta

j j j œœ œœ œœ . . .

o - lai - lom, o

œ œ œ J

la

œ œ J J

por - ta

tan - ca

mig

œ.

œ œ J J

œ J œ œ

œ J

-

da:

? œj œj œ. œ. lom, o

de l'om,

-

so - ta

j j j œœ œœ œœ . . .

lai - lom, o

de l'om,

-

so - ta

j j j œœ œœ œœ . . .

lai - lom, o

œ J

de l'om,

so - ta

car - rer

j j j œœ œœ œœ . . .

-

lai - lom, o

so - ta

j j j œœ œœ œœ . . .

-

lai - lom, o

œ œ œj œ .

tro - bo

de l'om,

-

œ œJ J

–A - mor meu,

bai - xa'm

j œ œ œ œ.

œ œJ J

œ.

œ j œ J œ J

œ.

de l'om,

œ ..

j œœ .

œ j œ J œ J πtroj - boj j œ œ. # œ. ∑ j œœ .

lai - lom,

j œœ .

j œœ .

lai - lom, o - lai -

œ œ J . aIo - brir,

œ œ J . la por - ta tan - ca da: –A - mor meu, bai - xa'm aIo - brir, r r r j r j j j r j j r j j œ. œ. # œ. œ œ. œ. # œ. œ œ. œ. # œ. œ œ œj œj j r œr j j r œr j j œr œr œ . . . . œ. œ. . œ. œ. œ. . œ. œ. . . . V ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &

so - ta

B

‰ œj œ J

ne

j œ J

œ œ. œ œ ‰ œj œ œ . J J J p Quan neJ sóc a mig car - rer molt lleuger j ‰ œ. # œj œj œr # œr j œj œr # œr j œj œr # œr j . . . . œ. . . . œ. . . . œ ∑ ∑ ∑ ∑ π ∑ ∑

r œ ≈‰ ‰ V R ≈‰ ‰

36

S

lleuger

ne

j œ J

j œ J

œ ..

œ J

œ J

unis.

j œ J

de l'om,

-

j œœ .

lai - lom,

j j œœ œœ . .

so - ta de l'om,

j j j œœ œœ œœ . . .

lai - lom, o - lai - lom, o

4

-

so - ta de l'om,

j j j œœ œœ œœ . . .

lai - lom, o

-

so - ta de l'om,

j j j œœ œœ œœ . . .

lai - lom, o

-

j œœ .

lai -


j œ

& ‰

43

S

A

T

j œ. V ? œj œ.

S

A

T

B

& &

A

T

ta

-

j œ œ. o

de

œ.

j j j œ œ œ œ

la

j œ

l'om,

j œ œ.

-

lai

-

f quan

œ.

œ J

œ J

j œ

œ J

om - bre

j œ

f quan om l'om j j œ œ. œ V œ œ œJ J J J f Jso - ta de l'om om œ œ ? œ Jœ œJ J J J so f - ta de l'om om l'om

œ J

& œJ

lla

œ J

del

ca

& œJ

lla

œ J

del

œ J

ca

V œJ

œ J

œ J

?

del

ca

vall,

œ. -

vall,

œ. -

j œ J

- bre

œ J

- bre

-

-

vall,

bar - ba

ge

œ œ J J Jœ

bar - ba

-

- la

da.

O

j œ œ

-

- la

da.

O

ge - la

œ

ja

va,

o

œ J

œ

-

j œ # œ œœ œ J

ja

ja

œ

ja

-

va,

-

o

o

œ

œ J

va,

o

œ j j J œ œ π to - ta œ Jœ # Jœ J π to - ta

œ.

blan

-

œ.

blan

-

œ. blan

-

∑ 5

da.

-

-

-

œ

va,

-

-

O

-

lai - lom,

-

j #œ œ .

lai - lom,

œ J

ca

-

-

da.

-

O

lai - lom,

j #œ œ .

j œ œ J p I j unis. œ œJ œj p I œ J ‰

lai - lom.

j œ œ œ œ. . J

lai - lom.

œ.

lai - lom.

œ J

de

œ J

ro

ca

de

ro

œ J

œ J

œ J

de

ro

-

-

-

f

so - ta

f

so - ta

f

so - ta

œ œ œ J

sa

de

j œj œ œ J

de

j œj œ œ J

de

j œ Jœ Jœ p I la

lai - lom.

œ J

œ.

j œj œ œ J

lai - lom,

j œ œ.

j j j œ œ œ

ca

-

œ œ œ J

œ œ œJ

œ # œ œJ

œ j œ J œ J π to - ta

- la

j j j j j œ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ .. J J J J

œ -

ge

tempo primo

œ. -

- bre

-

ge

bar - ba

j œj œ J J p tinc la

j unis. œ œ Jœ J œ. lom, tinc la p

œ J

l'om

lla

B

œ J

tinc

œ.

57

S

bar - ba

r r j œ. # œ. œ ∑

que

lom,

50

la

tinc

j œ

& ‰

so

B

que

œ.

œ œJ Jœ J

j œ œ œ œ.

œ œ œ J

œ J

œ. se

œ.

œ J

la

se

-

œ.

œ J

la

se

-

‰ œ

-

j œ

œ

-

da.

-

j œ œ

ne

œ œ œj œ

œ J

œ

sa

sa

da.

-

da.

–Com

ne

j œ

–Com

–Com

ne


S

& œ. bai

A

œ J xa - ré aIo j j j œ œ œ xa - ré aIo

-

& œ. bai

T

-

V #œ . bai

B

?

œ J

œ J

64

œ J

xa - ré

-

j & œ œ œ œ. O

A

&œ

O

T

?

brir

-

œ. l'om

j œj œ œ J

œ.

de

lai - lom,

œ.

j j j œ œ œ

llit

a - cot

om - bre

j j j œ œ œ

quan

om - bre

j j j œ œœ œœ J J J

quan

om - bre

-

xa

-

œ

-

xa

-

-

-

xa

va,

o

j œ

œ

j œœ J

œ

ja

-

da?

ja

œœ

da?

-

œ

ja

j œ

œ œ œ J

œ # œ œJ œ

da?

-

œ J

œ J

quan

j j œj œ œ J f Jso - taJ de

a - cot

œ #œ nœ J J J

al

œ J

l'om

a - cot

llit

œ.

de

so - ta

llit

al

j œ œJ siIes - tic

œ J

al

œ œ œ J

-

-

va,

va,

-

-

-

lai -

& œ.

j ‰ œ

V œœ .. ?

œ ‰ Jœ J f –AI un cos

œ ..

j j œj œ œJ J J

œ ..

-

tat

œ.

tinc

œ J

el

œ J

ma

œ J

-

rit,

-

tat

tinc

el

ma

-

rit,

unis.

6

œ.

r≈ ‰ œ R ≈ ‰

œ R ≈ œj œ P o. -

lai -

j œœ J

j j œœ œj œ Jf J J –AIun cos

lai -

j #œ

o

o

j œ

-

j œ ‰

lom.

B

œ.

so - ta

f

œ.

brir

œ J

œ J

œ J

& œ.

lom.

T

f

lai - lom,

j j œ œ œ J siIes - tic

#œ .

-

œ.

tempo primo

lom.

A

-

j œ œ.

-

78

S

lai - lom,

œ œ œ V J O

B

-

brir

j œj œ œ J

71

S

-

œ J aIo

œ J

j j œ œ œ J siIes - tic

œ.

‰ ‰

j œœ .

∑ j j j œœ œœ œ . . œ.

lai - lom,

o - lai -


j œ. & ‰ œ œJ p –AIun cos - tat lleuger j œ. & ‰ œ Jœ p –AIun cos - tat molt lleuger j ‰ œ. # œj œj œr # œr j . . . . œ. V π lai∑- lom, so - ta ∑de l'om, lleuger

85

S

A

T

B

? œj œj œ. œ.

j j j œ œ œ œ. œ. œ.

lom, o - lai - lom, o

92

S

A

T

& &

œ œ na

? œj œj œ. œ. lom, o

& œJ

99

S

es

A

B

de l'om,

j œ V J rit j œ ? J rit

-

des - per

des - per

j j œ œ J J j œ œj J J

des - per

des - per

-

-

-

j j œ œ œ. œ.

œ J

œ.

j j j œ œ œ œ. œ. œ.

lai - lom, o - lai - lom, o

mai -

œ Jœ J

tinc la

œ J

mai -

so - ta

de l'om,

j r r j œ. œ. # œ. œ . ∑

j j j œ œ œ œ. œ. œ.

-

lai - lom, o

‰ œj p son

‰ œj œ p son maJ Es - tant en a - quest par - lar j r j j r r j œ œ.j œj œj œr œr j œj œr œr j œj œr œ. œ. œ. œ. # œ. œ œ œ ∑ . . . ∑. . . . ∑ . . . . ∑ ∑

œ.

-

tant

j j œœ œœ . .

-

-

œ œJ J

en

a - quest

so - ta de l'om,

j j j œœ œœ œœ . . .

œ œ œ J ta

œ

ta

-

-

va.

j œ œ

va.

-

O

j j j œœ œœ œœ . . .

lai - lom, o

-

lai - lom,

-

j #œ œ .

ta

-

va.

va.

O

O

-

-

j j j œœ œœ œœ . . .

lai - lom, o

f so

- ta

f

lai - lom,

7

lai - lom, o

œ. l'om

j œj œ œ J

œ.

- ta

de

j œj œ œ J

so - ta

lai - lom,

-

de

so - ta

j j j œœ œœ œœ . . .

de

f so

lai - lom,

j j œ œ œ œ œ œ. œ J J -

-

so - ta de l'om,

l'om

œ. œ œ œ J J f Jso - ta de œ œ œJ J J f so - ta de l'om

j œ œ.

-

lai -

ma - rit

œ.

j œj œ œ J

j j œ œ œ œ œ œ .. œ J J ta

œ J

so - ta de l'om,

j œ œ œ œ.

O

par - lar

œ œJ J

lai - lom, o - lai - lom, o

œ œ J J

lai - lom, o

j œ œ.

tinc la

œ.

lai - lom,

j œœ .

j j j & œ œ œ es

T

da.

-

lai - lom, o

j œ œ œ œ.

œ J

-

-

j j j œ œ œ œ. œ. œ.

œ J

œ Jœ J

œ J

Es

j r r j œ. œ. # œ. œ V ∑ na

so - ta

B

da.

œ œ

j j j œ œ œ œ. œ. œ.

j œ œ œ œ.

œ J

-

œ j œ œ. J œ J tinc el ma - rit, a l'al - treIhi œ œ. œ j œ œ. œ Jœ J J œ J J tinc el ma - rit, a l'al - treIhi j r r j j r r j j r r j . œ. œ. # œ. œ œ. œ. # œ. œ œ Jœ # œ. œ. œ. # œ. œ . . J J ∑ ∑ ∑ π lai- lom, so - ta de l'om, so - ta de l'om, so - ta de l'om,

œ œ. J

œ Jœ J

- rit

j œ j œj œ J J p son ma unis. j j j œ œœ œJ J .p

de l'om,

-

j œœ .

lai - lom, son ma -

œ J

f

quan

f

quan

j œ j œ J

œ J

œ J

j œ

œ J

cresc.

om - bre -

om - bre -

j œ J

j œ J

quan om - bre -

œ J

quan

œ J

œ J

om - bre -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.