Novembre (Glòria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA NOVEMBRE per a flauta i guitarra

Edicions la mà de guidoGLÒRIA

VILLANUEVA NOVEMBRE flauta guitarra


ISBD(PM) Novembre [Música impresa] : per a flauta i guitarra / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2011 - 1 partitura (20 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: desembre 2011 ISMN: M-69208-376-4 Dipòsit legal: B-41.417-2011 Copyright de la música: © 2011 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2011 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Novembre Gloria Villanueva

Guitarra

b & b n n œœœ œ

4

Gtr.

7

Gtr.

&

bb

# # n œœœ œœ

j b œœ œ œ œ

b C1œœ . b & # œ .. 42 œ œ œ bb C6b œ . & b3 œœ .. bœ œ œ f

13

Gtr.

b & b n # œœœ œœ #œ œ

16

Gtr.

# œœ œ œ

œ

j œœ 4œ 3œ œ œ

3

œœœ œ

œœ œ œ

2

j C2 œœ n œ œ n # œœ œ œ œ

C6

j œ œœœ œ

j œœœ œœœ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ

10

Gtr.

j j # œ # œœ 2 # œœœ 43 ‰ ‰ # œj # œ n œ # œœ n œœœ 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b 6 ‰ ‰ œj b & 8 œ œœ .. œ œ p œ œ œ œ 6ª = Re

j œ b œœ 1 œ n œœ œ œ œ

4

p

œœ œ œœ

œ b œœ 1 œ œ

j œœ œ œ

j œœ .. 42 œœœ n œœ # œœ œœ #œ. 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b œœ bœ œ

C6

b œœ œ œ œ

˙˙ .. n œœ ˙. # # œœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ C4

œ

j œœ # œ œ œ œ

œ

j œ œ

q. = q j j 3 œ. 1œ œœ 1œ 2œ 4œ œœ œœ # œ œ c 4# œœ . œ œ . 2 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F œ œ œ œ œ œ œ œ

C2

œœ œ œ œ

n œœ œ

j œœ œœ

œœ œ œ œ

# œœ œ œ œ

b œœœ ... 2 4 œ œ œ

C2

j œœ œ œ # œ œ œ nœ œ œ œ

C4 œœ œ # œœ 3 n œœ # œ œ #œ œ œ œ

# ˙˙ ˙ œ œ œ œ

C5 n œœ œ ˙˙ .. œœ œ œ ˙. œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

© 2011 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


19

Fl.

Gtr.

&

bb

œ #œ nœ

F poco meno mossso 19 b C9# n # œœœ n œœœ n œœœ # œœœ b & n œ3 œ2 œ œ

j nœ

œ

œœ œ œ

œœ œœ 2 œ #œ3 œ œ

œ

œ

œœ œ œ

C8

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ 1

3 4

2

3

4

2

3

œ œœœœœœœœœœœœœœœ

3

3

p sùb.

C1

b & b bœ

bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙ F C5 C4 C3 p. a p. cresc. > 23 ≈4 œ œ œ œ œ œ œ bb ≈ b œ1 œ œ œ œ œ œ ≈ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ≈ n œœ .... œ œœœœœœ 3œ œ.. b4 œ œ œ œ œ œ œ & 3 2 #œ œ œ œ œ œ b˙ ˙ ˙ ˙ 6 23

Gtr.

œ

b œ ≈ b 0œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ i mœ i a b 4œ m 3œ 2 b 2 œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ & b pœ 1œ 3 4 œ b œœ œp . œ œi b 4œ œ 1œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ 5 3 3

3

Fl.

6

œ œ œœ bb b œ œ œ œ b œ œ. œ. œ. œœ bœ bœ œ œ œ œ &

21

Gtr.

œ

œ œ3 b œ4 2 œ œ bœ œ

21

Fl.

3

25

Fl.

&

bb

b œ œ & b ≈1 œœ n œœ ˙ C7

25

Gtr.

˙

j nœ

b #œ œ nœ œ b &

27

Fl.

27

Gtr.

&

bb

≈ œœœ ˙

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ #œ œ nœ

nœ œ

˙ C1

œœ ≈ œœ œœ œ 32 œ # œ ˙

œœ œ

nœ #œ œ œ

œœ œ

œœ œ

œ œ œ

#œ œ C5 ≈ n œœœ ˙

œœ œœ œœ œ

nœ œ

#œ œ

#œ œ œ ≈ nœ œ œ œ nœ 6 3

œ œœ 24

œœœœœœ≈ œ œ œœœœœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ ˙ ˙

C5

3

n œœ œ

œœ

œ œ œ

nœ bœ œ ≈ bœ bœ bœ bœ bœ 6 3 j #œ

rall. e dim.

œœ ‰ b˙

3

4

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ n œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ j ‹œ

C1

œ œ

b b b œœœ 24 C4

b œœ œ

œœ


29

Fl.

&

29

Gtr.

&

bb bb

œbœ nœ

6

0

œbœ nœ bœ

6

0

a tempo

6

6

6

6

Nœ œ n œ œ 6 œ bœ b œ nœ œ œ œ œ nœ &b bœ œ nœ 3

œ œ œ œU œ œ 6 œ œ 9 8 œ

31

Fl.

6

b & b bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ

b (e6= 96œ ) b & 8

Fl.

P

œ

œ

œ

œ

32

Nœ œ œ 2 œ œ œ Œ 6 œ nœ 3

31

Gtr.

C8

allarg.

C1

3

3

4

œ

œ

6

œ œœœ œ œœ 6

6 b œœ 2 œœ œ n 4 nœ œ ≈ œ œœ œ œ b œ œ n œ œ œ 3 2 œ œœ œ œ œ

j œ ‰ b3œ 2œ œ 1œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œœ

œœ n œœ 4

3

bœ œ nœ œ œ œ6 bœ œ nœ œ œ bœ œ.

˙

œ

4

œ

œU œ œ œ 68 œ œ œ œ 9 œ.

œ

legato e dolciss.

b & b 86 1 2œ 0œ 0œ œ œ œ œ œ œ 3œ 2œ 0œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

32

Gtr.

34

Fl.

&

bb

b &b

œ C1

34

Gtr.

œ

œ

bœ œ

œ

b &b œ b &b

36

Gtr.

C2

œ #œ

2

œœ

œ

œ

36

Fl.

œ

3

œ 1

œ

4

œ

œœ

#œ 2

œ

œ œ

œ

œ

œ

C5

4œ œ œ œ # 4œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 2œ n 1œ 2 3œ œ œ œ 2 #3œ 1œ œ œ œ œ 2œ 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2œ 5 œ

œœ

1

œ

œ

,

j œ

œ œ

œ

œ

bœ œ

œ

œ

œœ

œ

œ

nœ.

C2 #œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ # œ n œ n œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ œ œ 5


38

Fl.

&

bb

e= e

2 nœ. n œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ 4 œ

Œ.

nœ #œ œ

œ

b & b 3œ 0œ œ n œ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n 4œ 2œ 0œ œ 42 n œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ nœ nœ

38

Gtr.

40

Fl.

&

42

Fl.

&

42

Gtr.

F

b 2œ . & b 4œ

40

Gtr.

bb

œ œ bœ œ

&

bb

3

œ

œ œ bœ œ 0

b b 4œ C1

œ

3

œ œ

bb œ . &

44

Gtr.

&

bb

1

œ

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

nœ.

œ œ #œ nœ n œ œœ œœ n œ œ œ œ

b &b ‰ œ

Gtr.

œ

œ œ # œ n œ q = 50 nœ nœ œ œ œ

j 1 1 œ ‰ n œœ 2 œœœ 23 3 œ œ. J

b mœ œ n œ œ œ b &

48

œ œ

˙

48

Fl.

bœ.

bœ œ bœ œ

C1

b œ2

b 4œ

bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ2 4

1

3

œœ

œ

6 6 œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ œ

44

Fl.

œ

bœ œ bœ œ

j œ n œœ

#œ. nœ n œ # œ3

C4

4

#œ nœ œ

mœ n œ

nœ œ

j ‰ n œœœ œ.

œœœ

œ œ

œ 0

œ J

‰ œ

œ

œ

œ

œ œ œ.

n œœœ

œ

j œœ Aœ œ

68

e= e

6 œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > œ >œ œ > œ >œ œ > œ > poco più animato

6


b 6 &b 8

50

Fl.

> > > > > > > > > > > > b 4 1 & b 86 2 b3œ b4œ œ1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 3œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ 6 œ

50

Gtr.

b &b

52

Fl.

&b

52

Gtr.

54

Fl.

&

b

b &b

56

Fl.

&

Gtr.

b

œ4 3œ

œ

œ

#œ 1

œœ œ

> œ

œ

œœ

b œ b &

C1

œ

a tempo

œœ œœ œœ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ œ> œ> œ œ

œ.

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

œ. .

œ.

œ

œ

œ

j œ

,

œ.

œ œœ œ. .

j œ. œ

œ

1œ œ œœ œœ œ œ b œ œ œ œ b n œ & œ b œ œ œ œ œ 4œ œ 2 œ œ œ œ œ œ 1 œ œ 2 œ œ œ œ b œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ30 œ œ 2 1 3

58

Gtr.

œ

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ nœ # œ # œ œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ

58

Fl.

2

>

œ

œ

œ

œ œœ œœ œ œ œ œ n œ œ œ b œ œ œ œ œ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

bb œ

&b

56

œ

œ bb

54

Gtr.

>

7


&b

60

Fl.

60

Gtr.

&

b

bb

œ œ nœ

nœ œ œ œ bœ œ œ œ

œ œ. ten.

allarg.

œ

1

b j b œ. œ. œ. œ . b & œ bœ

bœ œ œ #œ nœ

c

œœ

b œ œ œ œ œœ œ & b b œ b œ b œ œ œ œ œ .œœ œ œœœ œœ œœ c 3 2 œ Nœ 6

Gtr.

1

3

b œ & b œœœ.

œœœ

64

Fl.

64

Gtr.

&

C5 bb œ

3

1

œ. 6

œ

b &b œ &b

Fl.

&

b

œ

Gtr.

bœ bb

&b

68

nœ œ bœ œ bœ œ

œ

#œ J 3 2

œ b œ n œ b œj œ œ œ œ œ

j œ œœ

1 b b œœœ 12 œœœ 3

1

#œ J 3 2

6 œ œ œ œbœ œ œ œ nœ œ œ 8 6 F

œ

œœ

œ

œ

œ

œœ bœ

œ

bœ.

œ

bœ.

b

œ

œ

cre.......................................................................... scen...

œ nœ œ œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 3 4œ œ0 œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ

..................................................... do.

68

œ œ œ bœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

6 6 œ œ œ 1 nœ œ œ 2 œ 6 œ œ 1œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 4 bœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ b2œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2œ œ œ œ œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

66

Gtr.

3

2

n œœœ

n œœ œ4

œ

C5

e= e

3

6

66

Fl.

‰ #œ œ J

œ

œœ

nœ bœ œ #œ nœ œ œ œ œ nœ

C1

62

œ

nœ.

œ

a tempo

nœ œ œ N œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1 œ4 œ œ œœ œ œ œ œ œ b2œ œ œ œ 5 3

œ

œ

p i m a i ma i i m p m p

62

Fl.

j #œ

œ

œ.

24 œ œ .

œ

#œ nœ. œ

2 1 0 bœ œ 4 # 1œ n 0 œ0 n œœ œ ggg n n œœœ œ 4 œ1 œ œ œ œ œ œ œ 3 4 b œ œ œ œ œ œœ œ 3 œ ggg ## œœ b 3œ œ œ 2œ n œ œ œ œi œm œ œ b2œ œ œ œ4 œ .p gg # œ rit. 3

3

6

8

6


œ œ.

œ

œ œ.

œ

œ

n œœœœ 1œ

œ œœœ œ

n œœœœ œ

œ œœœ œ

œœ .. œ nœ.

œ #œ nœ #œ #œ

œ nœ

b nœ. & b #œ

œ œ.

70

Fl.

&b

70

Gtr.

72

Fl.

&

gg œœœœ gg œ gg œ gg

b gg n n œœ ggg # # œœœ ggg # œ

bb

0 2 0

poco rit.

b & b œœ œ

œ n œœ œ

72

Gtr.

74

Fl.

&

Fl.

2 3

œ

&

bb

œœ

œ

# œœ 1

œœ

nœ œ œ

œœ œ

œœ œ

1

œ nœ œ

b ≈ œœ n œœ œœœ œœœ œ œœ œœ b œ œ œœ œ œ & œ œ

76

Gtr.

&b

78

Gtr.

b

C2

œ nœ #œ

4

3

œ

œ n œœ

C5

3

œœ œ

œ

2

œ

2 3

œ

œ

œœ n œœ œ œ

œœ œ

œœ œ

œ

œ

œœ œ

œ

œ

œ

C3

4

œœ œ

œœ œ 3

œœ œ

œ

œ

œ

œœ œ

œœœ œœœ

œ cresc. C4

nœ œ #œ

2

j œ

œœ œ

≈ œ

œœ œ

œœ œ

n œœ œ

œœ œ

œ

b œ b &

78

Fl.

˙

œ

b &b ≈

76

œ œ.

molto espressivo

a tempo

# œœ œ

bb œ .

74

Gtr.

œ F

œ #œ

œ

œ

œ.

œ œœ

œ œ œ

œ

#4œ n œ 1

nœ 0

œ

œ œ œ

œ

œ

#œ 3

9

œ

œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ


b & b #œ

Fl.

œ

80

dim.

&b

b

&b

b nœ.

80

Gtr.

82

Fl.

Gtr.

C2

#œ #œ nœ 2

œ

F 82 b n˙ & b gggg # ˙˙˙ gg # # ˙˙ gg

œ

œ

b 6 &b 8 œ

P

˙ ˙˙ ˙˙

C3 4

œ

œ

p

m

a

i

a

œ 1 # 3œ n 0œ 0œ 4œ 0œ œ œ œ œ œ œ œ nœ 6 œ 6 œ 6 œ.

œ

œ

p

œ œ œ

gg gg gg g

85

Fl.

œ œ œ

œ.

œ.

œ

3

œ œ.

œ œœ œ œ

œœ #œ2 œ œ

6 8

œ

68

œ.

œ

œ

œ

œ.

b & b 86 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

85

Gtr.

87

Fl.

&

&b

87

Gtr.

bb b

œ

œ

œ bœ œ

œ

œ

b &b œ

89

Gtr.

&

bb

œ #œ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ œœ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœœ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

89

Fl.

œ

œ

j œ

œ œ œ œ b œ œ nœ œ œ œ œ nœ nœ œ œ 10

œ

1

œ

œ œ

2

œœ

0 3

œ

œ œ

œœ

#œ.

œ œ œ œ 2œ 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ. 3

3

3


91

Fl.

&

œ bb œ. . œ. œ œ œ. . œ. œ 3

&b

91

Gtr.

93

Fl.

&

Fl.

&

&b

b

&b

b

&b

b

&b

b

95

Gtr.

97

Fl.

97

Gtr.

99

Fl.

œ

j #œ

œ J

j œ

œ.

j œ

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ j œ

j œ

j bœ

j œ

œ

j œ

più calmo C1

œ

C1

œ

œœ

>

bœ œ œ

3

3

œ.

>

œ

œ

œ

œœ

œ

> 4 œ œ œ ∑

œ

œœ

œ

b 4œ

œ

œ J

j œ

œ

j œ

j œ

œ

j œ

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ j œ

œ œ 3œ œ œ œ œ œ

e,= e

œ

42

>

> > > 42 n 3œ œ œ œ 4œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ a tempo C5

C5 > > > > > œ œ œ b 3œ œ œ œ œ œ œ œ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

>

68

> > > b 3 bœ 4 œ œ œ 68 b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ b œ œ &b œ œ œ œ 3 œ œ pœ œ œ œ bœ œ œ œ œ C6

99

Gtr.

œœœ

1

b

bb

œœœ

4 œ 4œ 2 œ œ œ 1 N 3œ œ0 œ œ œ œ 1 œ b œ œ œ œ œ œ 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b2œ œ œ 2 œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

bb

&b

95

b

œ

3

(e = 96) j #œ

93

Gtr.

œ.

œ œ #œ

11


b & b  œ b œ œ œ.

œ.

101

Fl.

&b

101

Gtr.

&b

103

Fl.

&b

103

Gtr.

b

meno mosso

œ œ œ œ.

C1

œ

œ

j œ

œ

œ

Fl.

œ

œ œ

2

œ

œ œ

1

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ œ œœœ œœœœœ œ

œ œ

a tempo C3

œ 4 œœœ œœœ œœœ œ œ œ 3œ œ

œ

œ œ #œ œ œ œ œ J

j 3œ 1 bb 9 4œœ œœ œœ œœ œœ 1 1 œ œ œ œ œ 4 & 8 # œ2 œ œ 3 œ œ 0 # œœ œœœ 2 œœœ 2 œ œ œ ‰ n œ 2 œ œ œ œ œ œ

42

42

&

107

Gtr.

&

&b

109

Fl.

109

Gtr.

bb œ bb

&

b

bb

œ-

q = 63

poco rit.

b 9 & b 8 œ œ #œ œ œ œ

107

œ-

œ

œ œ œ œ œ 3 bœ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 0œ œ3 œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ 1 œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

C3

105

Gtr.

œ.

2

105

Fl.

œ œ œ œ b œ.

œ.

C1

b œ b

œ

# œœ

œ

œ

n œœ 3

œ

œ

# œœ

#œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ j 1 œ œ œ œ 0

3

j œ

œ

œ œ bœ œ 3

œ

œ

œœ œ

n œœ

nœ œ œ 6 p

œ

2j4

bœ P

m

œ

0 3

f

p

œ bœ b œ 3œ ‰ bœ J leggiero

C6

12

œœ œ œ

œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ 2 œ œ C5

œ

œœ œœ 98 œœ œ

∑ n œœ 3 n œœ #1œœ œ3 # œœ œ 2

marcato

œ

œ œ

1

p

œ #œ œ œ œ 3

j nœ

œ œ

œ

œ œ

bœ œ œ 6œ #œ œ m

9 8

œ œ œ œ œ 6 œ. œœ


111

Fl.

&

111

Gtr.

&

bb bb

œ

œ

C8

b &b Œ

œ œ m

Fl.

C4

œ bb

œ œ œ b œ œ œ b b œ œ œ & 9

68

3

Gtr.

6

b 9 & b 8 bœ œ œ œ

œ.

3

3

œ œ œ œ #œ

b & b 89 œ ≈

œ

œ. œ n œ≈ . œ œ œ œ

ΠC2

œœ n# œœœ

j nœ

œœ R

6

œ œ œ œ œ œ œ œ

2œ b œ œ b œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ 3

119

Gtr.

baœ n œ n œ œ nœ nœ p b pœ b œ œ nœ

œ

œ

œ

œœ .. œ . œ œœ œœœ ≈ œ C3

13

œ

e= e

42

œ

œ

œ œ .. C8

3

œ.

œ œ

œ

# œ≈

œ

œ œ

3

œ œ e= e

9 8

œ

œ

œ

3

œ œ œ œ

œ

C3

119

Fl.

bœ..

m

m

i

3

b œ œ œ œ œ &b œ œ œ œ

117

C5

117

Fl.

q = q.

115

Gtr.

3

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 68 œ . œ

œ

œ œ œ œ œ

j nœ

C5

bœ œ bœ bœ 3 œ 6 œ. bœ

b œ & b bœ bœ œ ‰ bœ J

&

œ1 0 2j4 œ nœ œ œ œ p p

bœ bœ œ œ 6

m

113

115

m

œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ 3 # œ 3 6 œ 6 ‰ N œ œ.œ ≈œ m

C6

Gtr.

C7

113

Fl.

œ

œ

œ

œ ..

24 œœœ œœœ n œœœ œœœ n œœ œœœ b œœœ œœ œ œ œ 3 2 œ C5

9 8


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Obres per/amb Flauta (Flute) MG014 Josep Pla (1728-1762): Sonata a Tres núm. 16, per a dues flautes o dos oboès o dos violins i baix continu. Edició Josep Dolcet. Xifrat: Jordi Reguant. (disc LMG2036) MG018 Llorenç Balsach (1953): Lleu. MG033 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Duets per a instruments de vent. (Volum I). (discAH183) MG048 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Duets per a instruments de vent. (Volum II). (discAH183) MG052 Miquel Roger (1954): "Patinnazo". (discAH013) MG102 Glòria Villanueva (1953): Suite en sol major, per a flauta —o violí— i guitarra. (discAH110) MG145 Miquel Roger (1954): Cançó per a flauta i guitarra. MG168 Josep Maria Guix (1967): Soft. MG170 JosepAntoni Chic (1968): Trenta de desembre, per a flauta i guitarra. MG212 Glòria Villanueva (1953): 30 Duets, per a flauta —o violí— i guitarra. MG242 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Nocturnal, per a flauta, clarinet i piano (discAH133) MG277 Ramon Humet (1968): Imaginando Alfonsina y el mar..., per a flauta, violoncel i piano. MG278 Josep M. Mestres Quadreny (1929): De trast en trast, per a flauta i guitarra. (discAH198) MG289 Peregí Portolés Chulvi (1967): A l'estiu, per a flauta i guitarra. MG290 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Mosaic amb Bach, per a flauta, violoncel i piano. MG291 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Monòleg d'hivern, per a veu, flauta, guitarra. MG323 Antoni Tolmos (1970): Espurnes, per a 2 veus, flauta, violoncel i piano. MG325 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Soliloqui, 1(discAH197) MG339 David Esterri (1970): Quartet amb flauta, per a flauta, violí, viola i violoncel. MG340 Josep Rodereda (1851-1922): Trio sobre motius èuscars. per a flauta, oboè i piano. MG339 David Esterri (1970): Quartet amb flauta, per a flauta, violí, viola i violoncel. MG348 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Son de negros en Cuba, per a veu, flauta i guitarra. Obres per/amb Guitarra (Guitar) MG026 Gloria Villanueva: Guitarra, Mètode d’iniciació (1a. part). MG027 Pere Casas (1957): Casiana VII. MG031 Gloria Villanueva: 30 Estudios para guitarra. MG032 Llorenç Balsach (1953): De Caldetes a Moià, per a guitarra, piano i percussió. MG045 Llorenç Balsach (1953): Quatre dibuixos per a guitarra i cordes (guitarra i quartet o orquestra de corda). MG060 Llorenç Balsach (1953): Dental, per a dues guitarres. MG061 Llorenç Balsach (1953): Peça gomosa. MG079 Gloria Villanueva: Guitarra, Mètode d’iniciació (2a. part). MG096 Joan Carles Martínez (1959): Diàleg, per a guitarra i orquestra. MG102 Glòria Villanueva (1953): Suite en sol major, per a violí —o flauta— i guitarra. MG127 Albert Llanas (1957): Cinc estudis per a guitarra. MG145 Miquel Roger (1954): Cançó per a flauta i guitarra. MG146 Glòria Villanueva (1953): Distímia. MG147 Glòria Villanueva (1953): Flamboyant. MG148 Glòria Villanueva (1953): Souvenir de Göreme, per a tres guitarres. MG156 Glòria Villanueva (1953): L'almanac. MG170 J.A. Chic (1968): Trenta de desembre, per a flauta i guitarra. MG188 Benet Casablancas (1956): Aforismes per a piano. Aforisme per a guitarra. MG198 Glòria Villanueva (1953): Concert en Sol m, per a guitarra i orquestra de corda. MG206 Glòria Villanueva (1953): Diorama, per a dues guitarres. MG212 Glòria Villanueva (1953): 30 Duets, per a violí —o flauta— i guitarra. MG215 Jordi Rossinyol (1953): Denses harmonies, per a flauta dolça contralt i guitarra. MG220 Glòria Villanueva (1953): Lacrimae Stellarum. MG227 Glòria Villanueva (1953): Ònyx. MG234 Josep Soler (1935): Nachtlied, per a clarinet i guitarra. MG250 Joan Carles Martínez (1959): Cinc preludis per a guitarra. discAH177) MG257 Glòria Villanueva (1953): B-612. MG264 Jordi Domingo iArgilaga (1948): 10 Souvenirs. MG278 Josep M. Mestres Quadreny (1929): De trast en trast, per a flauta i guitarra. (discAH172) MG289 Peregrí Portolés Chulvi (1963): A l’estiu, per a flauta i guitarra. MG291 Jesús Rodríguez Picó (1953): Monòleg d’hivern, per a veu, flauta i guitarra. MG294 Josep Galeote Nadal (1978): Cinc estudis evocants. MG296 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Peces íntimes. MG306 Josep Manzano (1962): Sis estudis fàcils per a guitarra. MG311 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Entre dos, per a dues guitarres. MG314 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Vals núm. 2, per a grup de guitarres. MG319 Sàndal Campàs (1975): 7 Records. MG322 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Passeig, per a grup de guitarres. MG347 Joaquim Serra i Pica (1956): Quatre peces al mar: Cala rovellada, Nit en calma, Entrant a port, Tramuntana. MG348 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Son de negros en Cuba, per a veu, flauta i guitarra. MG353 Josep Galeote Nadal (1978): Dues peces breus per a guitarra i violoncel MG354 Glòria Villanueva (1953): Nohant, per a quartet de guitarres MG356 Manuel Millán de las Heras (1971): Canción y danza.

MG 376

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com