MG530 Ubu Roi (Ramon Andreu)

Page 1

RAMON

ANDREU Ubu Roi per a quartet de saxòfons

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Ubu Roi [Música impresa] : per a quartet de saxòfons / Música de: Ramon Andreu Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2022 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: abril 2022 ISMN: 979069208-530-0 Dipòsit legal: B-9777-2022 Copyright de la música: © 2022 Ramon Andreu Copyright de l'edició: © 2022 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Score

a la Laia Terré

Ubu Roi q = 132

4 &4

Saxo Soprano

œ‰ J F 4 Œ ‰ Jœ &4 F #œ 4 &4 œ ‰ ‰ . F 4 &4 Œ

Saxo Alt

Saxo Tenor

Saxo Baríton

4

& œ.

r #œ

œ ˙ J

œ- œ Œ ‰ J J‰Œ & œ- œ Œ ‰ J J‰Œ &

œ J ‰ Œ œ J ‰ Œ

Ramon ANDREU

Œ Œ

œ- œ ‰ J J ‰ Œ

- œ œ ‰ J J ‰ Œ

œ. b œ . œ œ œ. n œ œ . J œ ‰ ≈ f œ- œ Œ ‰ J J ‰ Œ Œ

œ- œ ‰ Œ J J

œ ‰ b œ ≈ ‰ ‰ # œ- œ ‰ b œ ≈ ‰ ‰ # œ- œ ‰ b œ ≈ J œ œ. œ J œ œ. œ J œ œ. . .

œ.

‰ 

œ- œ Œ ‰ J J‰Œ œ- œ Œ ‰ J J‰Œ

œ. b œ . . œ . ‰ J œ œ ≈ bœ œ œ

˙.

Œ ‰ b œJ Jœ ‰ Œ

œ- œ Œ ‰ J J‰ Œ

Œ ‰ b œJ Jœ ‰ Œ

Œ

œ- œ Œ ‰ J J‰ Œ

# œ- œ # œ- œ œ- œ ‰ b œ ≈ ‰ ‰ # œ- œJ ‰ n œ b œ œ ≈ ‰ ‰ b œ ≈ b œ ≈ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ J œ J œ J œ œ. œ &œ . œ . œ . . . . . 8

&

œŒ ‰ J &

œŒ ‰ J & #œ & œ‰‰ .

# œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ ∑ Œ œœœ  f F œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ . œ. œ. œ‰Œ œ . ‰ b œ Œ œ œ J f F œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ ‰ Œ ∑ J f b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ J ‰ œ b œ œ. ≈ j ‰ Œ  œ. f

œ̆ # ˘œ œ̆ n ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ J‰ Œ œ̆ # ˘œ œ̆ n ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ # ˘œ J‰ Œ

Œ #œ œ œ #œ F ˘ ˘ ˘ œ̆ # œ œ̆ n œ œ̆ œ̆ œ̆ # œ b œ . n œ. œ b œ Œ Jœ œ F œ̆ œ̆ œ̆ b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ J‰ Œ 

© 2022 Ramon Andreu. Edició autoritzada per a tot el mon a Edicions La mà de Guido. Sabadell


Ubu Roi

4

œ. b œ . œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ r J #œ œ ˙ ‰ ≈ œ. J f œ- œ œ- œ Œ ‰ J J‰Œ Œ ‰ J J ‰ Œ

A 12

&

œ̆ œ- œ œ- œ Œ ‰ J J‰Œ &J‰‰ J J‰Œ F œ- œ œ- œ œŒ ‰ J J‰Œ Œ ‰ J &Œ ‰ J J‰Œ F # œ- œ œ . # œ- œ œ . # œ& œ. ‰ ‰ J ‰ œ œ ≈ œ. ‰ ‰ J ‰ œ œ ≈ œ. ‰ ‰ F

16

&

œ.

& Œ & Œ

‰ 

œ- œ ‰ J J ‰ Œ

œ- œ ‰ J J ‰ Œ

&

œ J

Œ Œ

‰ ‰

œJ

œ J

& œj ‰ Œ .

‰ œ œ œ œ.  . F

‰ Œ

- œ # œ . ‰ œ œ œ ≈ . ‰ ‰ J ‰ œ œ œ. ≈ œ

œJ

œ J œ J

Œ

Œ

Œ

Œ

‰ œ œ œ œ. . F

j‰ Œ œ.

Œ

œ- œ ‰ J J ‰ Œ œ- œ ‰ J J ‰ Œ

# œ- œ J ‰ œ œ œ. ≈ œ b œ œ. ≈ œ. ‰ ‰ ∑

# œ œ # œ. œ. ‰ œ œ. # œ œ # œ. œ.  œ œ œ. œ. œ œ p p . ‰ œ œ. œ œ Œ ‰ œ œ. œ œ  &Œ œ œ. œ œ p . p &‰

œ- œ Œ ‰ J J‰Œ

œ. b œ . œ n œ œ œ œ œ œœ œ œ ‰ J ≈ ˙.

# œ- œ J ‰ œ œ œ. ≈ ‰ ‰ # œ& œ. ‰ ‰ œ. 19

œ J

Œ Œ

œ œ #œ œ F œ œ #œ œ

F œ œ . œ. œ. œ œ # œ œœœ œœœ J F


Ubu Roi

b œ. b œ . J b œ œ ≈ b œ. n œ b œ b œ. & ‰ f & œj ‰ ‰ # œJ œJ ‰ Œ  F b ˘œ ‰ ‰ # œ- œ ‰ Œ & J J J F

22

& 25

B

b œ. F

& b˙.

‰ ‰

œ-

œ ‰ J œ b œ œ. ≈

Œ

r œ

bœ.

5

bœ œ. J

nœ œ œ

‰ # œ- œ ‰ Œ J J

Œ

‰ # œ- œ ‰ Œ J J

Œ

‰ œJ œJ ‰

Œ

‰ œJ œJ ‰

Œ

‰ ‰ œ- œJ ‰ œ b œ œ ≈ . n œ. b œ. # ˘œ œ̆ œ̆ œ̆

œ n œ œ œ œ. œ. œ œ œ # œ œ œ .œ .

œ̆

œ̆

œ̆

œ̆

# ˘œ J‰ Œ

f b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ b ˘œ J‰ Œ Œ ‰ #œ œ ‰ Œ & Œ ‰ # œJ Jœ ‰ Œ J J f œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ - œ‰Œ - œ‰Œ # œ # œ J‰ Œ Œ ‰ Œ ‰ & J J J J f œ. œ . œ- œ ‰ œ- œ ‰ J #œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ  ≈ ≈ ‰ j & J œ b œ œ. J œ b œ œ. b œ. b œ. b œ. f 29

&

œ̆ œ̆ b ˘œ œ̆ ˘ # œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆

œ̆ J‰Œ

b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ n ˘œ J‰Œ &

 

Œ

‰ # œ- œJ ‰ # œ n œ œ ≈ .

‰ œ̆

Œ

  

. œ. œ œ. . œ

˘ ˘ ˘ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ # œ œ̆ œ̆ œ̆ # ˘œ n œ n ˘œ œ̆ œ̆ b œ œ̆ b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ # ˘œ œ̆ # ˘œ œ̆ n ˘œ œ̆ # ˘œ œ̆ n ˘œ ˘ œ

b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ # ˘œ œ̆ b ˘œ J‰Œ  & œ. œ b œ œ. . œ. . #œ œ . j ‰ Œ  ‰J & j‰ Œ  œ b œ. n œ.

œ̆ œ̆ b ˘œ b ˘œ œ̆ œ̆ ˘ ˘ #œ œ ∑


Ubu Roi

6 C

j & bœ ‰ Œ 

33

& b œj ‰ Œ  & b œj ‰ Œ 

bw P

j & bœ ‰ Œ

& b œJ ‰ Œ

37

& 

& ‰ bœ œ œ œ  . . .

∑ ‰

b œ. œ. œ œ. 

œ. œ. œ œ. 

bw P

b œ. œ. œ œ. 

˙ ˙

bw P

‰ b œ. œ. œ œ. ‰ b œ. œ. œ œ. ‰ œ. œ. œ œ.   p 

˙

˙

bw P

& ‰ bœ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ œ ‰ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . p 

˙

˙

b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆

œ

œ

œ

œ

∑ b œ. œ. œ œ. p 

œ. œ. œ œ. 

œ. œ. œ œ. 

œ̆ œ̆ œ̆ œ̆

b œ. œ. œ œ. 

œ. œ. œ œ. 

rit. ˘ b œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ n œ. œ. # œ.

j b œ & ‰ Œ

& b œJ ‰ Œ

& ‰ bœ œ œ œ  . . .

‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ f             . . b œ.

41

& 

f # ˘œ œ̆ œ̆ œ̆

‰ ‰

œ̆ œ̆ œ̆ œ̆

‰ ‰

. # ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ. # œ. œ

f ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ n œ. œ. # œ. b ‰ b œ. œ. œ œ. ‰ b œ. œ. œ œ. ‰ œ. œ. œ œ. ‰ ‰ ‰   p  f


Ubu Roi

œ. b œ . n œ J œ œ ≈ œ. œ œ. &‰ f œ- œ Œ ‰ J J ‰Œ & F œ- œ Œ ‰ J J ‰Œ & F #œ œ & œ ‰ ‰ - J ‰ œ b œ œ. ≈ . F

7

œ. b œ . . œ œ œ b œ œ œ. ‰J ≈

D

45

a tempo

œ.

r #œ

œ.

œ ˙ J

œ- œ Œ ‰ J J‰Œ

‰ 

œ- œ Œ ‰ J J‰Œ

œ- œ Œ ‰ J J‰Œ

Œ ‰ b Jœ œJ ‰ Œ

œ- œ Œ ‰ J J‰Œ

Œ ‰ b œJ œJ ‰ Œ

‰ ‰ # œ- œJ ‰ œ b œ œ. ≈ ‰ ‰ # œ- œJ ‰ œ b œ œ. ≈ ‰ ‰ œ- œJ ‰ œ b œ œ ≈ œ. œ. . œ. E

49

Œ

& ˙.

œ- œ & Œ ‰ J J‰Œ œŒ ‰ J & #œ & œ‰‰ .

4 2 &4 Œ œ 4 ˙ p & 42 Œ œ 44 b ˙ p 2 bœ 4 ˙ &4 Œ 4 p ∑

œ œ ˙ p

œ- œ Œ ‰ J J ‰ Œ Œ b˙. p œ œ- œ Œ ‰ J J‰ Œ w J‰Œ p œ ‰ b œ ≈ ‰ ‰ # œ- œ ‰ r J œ œ. œ J # œ œ- œj ‰ Œ  . .

55

2 &4

q = 54

rit.

4 4

3 4

˙

˙

Œ œ b˙ p Œ bœ ˙ p

œ b œ œ œ 42 œ œ # œ œ 42

#œ œ #œ œ 2 4

 ∑

ƒ Œ 45 ∑ ∑

5 4 ∑

2 4

œ U #œ nœ Œ 45 œ b œ œ # œ œ œ n œ b œ œ œR ≈ ‰ Œ ƒ U Œ 45 œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ # œr ≈ ‰ Œ q = 170

Œ œ 43 ˙ π Œ œ 43 b ˙ π Œ b œ 43 ˙ π

˙

Œ œ p

q = 54

4  4

œ

p 44 Œ b ˙ . p U 4 w Œ 4 p U 4 Œ

4


Ubu Roi

8

F

&˙

60

&˙ &

˙

Œ b œ 43 ˙ π Œ œ 43 b ˙ π bœ 3 ˙ Œ 4 π

&

& œ bœ

66

œ & œ &

U œ Œ 42 œ b œ œ œR ≈ ‰ 44  q = 170

#œ œ

3 4

œ œ #œ œ #œ œ

# œ. & Œ R≈‰ 

ƒ U Œ 42 œ œ œ œ # œr ≈ ‰ 44 Œ ƒ Œ 42 Œ ∑

2 4 Œ 42 Œ 2 4 Œ

G

b˙.

p

œ

p

˙

Œ

˙

Œ

˙

Œ

U 4 # œ. ‰ ‰ 4 r≈‰ Œ Œ ‰ R≈ 

œ p

œ p bœ p

œ.

4 ˙ 4

Œ

44 b ˙

Œ

4 ˙ 4

Œ

4  4

r≈ ‰ Œ b œ.

œ.

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

r #œ

3 4 ˙

Œ

43 b ˙ 3 ˙ 4

accel.

œ π

œ π bœ π

œ ˙ J

œ- œ ‰ J J ‰ Œ œ- œ ‰ J J ‰ Œ

˙

œ b˙ p bœ ˙ p

œ p

r œ. ≈ ‰ Œ

œ. f

r 2 4 ‰ œ. ≈ Œ #œ œ

œ

U ‰ ‰ 44 w p

2 4 Œ

œ. b œ . 4 ‰ J œ œ ≈ # œ. &4 f œ- œ 4 ‰ J J &4 Œ F œ- œ 4 Œ ‰ J J &4 F 4 ‰ ‰ # œ- œJ &4 œ .

71

q = 54

q = 132

 ‰ b œ. ≈ Œ R

1 4

4 4

Œ

41

44

Œ

1 4

4 4

3 1 4 4 ‰ œ. œ. œ. œ. œ. 4 œ œ œ b œ 4 p F œ. Œ Œ

‰ 

œ- œ ‰ J J ‰ Œ œ- œ ‰ J J ‰ Œ

‰ œ b œ œ. ≈ ‰ ‰ # œ- œJ ‰ œ b œ œ. ≈ ‰ ‰ # œ- œJ ‰ œ b œ œ. ≈ œ. œ.


Ubu Roi

œ. b œ . . œ œ # œ. J œ œ≈œ & ‰

˙.

& Œ

Œ

74

& Œ

‰ b Jœ Jœ ‰ Œ

‰ b Jœ Jœ ‰ Œ

& œ ‰ ‰ . 77

& & & &

9

Œ

œ- œ ‰ J J ‰ Œ

#œ œ œ- œ ‰ J œ b œ œ. ≈ œ ‰ ‰ - J ‰ œ b œ œ. ≈ œj ‰ . .

œ̆ œ̆ œ̆ # ˘œ œ̆ n ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ b ˘œ œ̆ œ̆ ‰ J ‰ Œ  f œ̆ œ̆ œ̆ b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ # ˘œ œ̆ n ˘œ œ̆ œ̆ œ œ̆ J ‰ Œ Œ œ #œ œ J f F ˘ ˘ ˘ œ̆ œ̆ œ̆ b œ œ̆ œ̆ œ̆ # œ œ̆ n œ œ̆ œ̆ b œ. œ b œ Œ . œ Œ œ # œ J p f˘ b œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ # ˘œ œ̆ œ̆ J ‰ Œ  œ. f F

80

& œ. &Œ &Œ

H

r #œ

œ œ. J

œ- œ ‰ J J ‰ Œ

œ- œ ‰ J J ‰ Œ

Œ Œ

‰ b œJ

# œ- œ ‰ b œ ≈ ‰ ‰ ‰ ‰ J œ œ. &œ œ . .

œ-

œ J œ J

œ J

Œ

œ. b œ . J œ œ ≈#œ #œ #œ œ f œ- œ ‰ ‰ J J ‰ F œ- œ ‰ J J ‰ F ‰ ‰ # œ- œJ ‰

œ. b œ . œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ J ‰ ≈ œ ˙. ‰ b œJ

#œ œœœ

F . . . œ ‰ œ b œ œ. œ œ Œ F

œ- œ ‰ J J ‰ Œ

Œ

Œ

œ œœœ Œ Œ œ b œ œ. ≈ Œ

œ- œ ‰ J J ‰ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

# œ- œ ‰ b œ ≈ ≈ ‰ ‰ b œ J œ œ. œ œ. œ.

œ- œ ‰ J J ‰ Œ


Ubu Roi

10

83

& &Œ

. œ œ œ. œ

F . œ bœ ‰ b œ b œ œ. b œ Œ

p

. œ b œ œ. œ

F . #œ œ # œ œ œ. # œ p

Œ

F nœ . ‰ œ œ F

. œ. . n œ . œ b œ # œ n œ ‰ b œ ‰ b œ #œ œ & œ b œ œ œ. œ œ b œ œ. . . F p p j j   # œ. & œj ‰ Œ œ. ‰ Œ . F œ̆ #œ #œ œ #œ J ‰ Œ ƒ œ œ b œR # ˘œ œ œ ≈ ‰ Œ J ‰ & ƒ f # œ œ # œ œR ≈ ‰ Œ # œ Œ œ̆ ‰ Œ & J ƒ F bœ œ œ œ œ R ≈ ‰  Œ b œj ‰ &  p ƒ accel.

86

&

œ̆ & J ‰ Œ

89

œ̆ & J ‰ Œ

Œ

 -̇

œ̆ J & ‰ Œ #˙ & œj ‰ Œ 

œ̆ J ‰ Œ œ̆ J ‰ Œ œ̆ J ‰ Œ

  -̇

j ‰ Œ b ˙œ 

q = 132

j œ ‰ Œ b˙  p j œ ‰ Œ ˙  p j œ ‰ Œ #˙  p j‰ Œ œ 

#œ œ œ œ.

≈Œ ‰

#œ œ œ œ

f œ b œ œ.

œ.

f œ # œ œ ≈ œ n œ œ. œ # œ n œ # œ œ. f ‰ Œ œ. ‰ # œ # œ œ # œ J f

œ̆ J ‰ Œ

œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆

Œ

œ̆ # ˘œ ‰ œ̆ # ˘œ ‰ œ̆ J ‰ ‰ ‰

Œ

j œ ‰ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ     

3

˘ ˘ ˘ Œ # œ ‰ ‰ œ̆ ‰ # œ ‰ œ̆ ‰ b œ J

w

w

w

∑ ∑

j‰ Œ œ. pcatàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG530


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.