Närpes Församling informationstidning 2023

Page 1

NÄRPES FÖRSAMLING

NÄRPES FÖRSAMLING INFORMATIONSTIDNING • 2023

Delaktighet, närhet och öppenhet 1


NÄRPES FÖRSAMLING

INNEHÅLL SKÖRDEFEST

2

BISKOP BO-GÖRAN ÅSTRAND

3

BESLUTSFATTANDE OCH EKONOMI

4-5

BARN OCH FAMILJER

6

UNGDOMAR

7

DOP/KONFIRMATION

8

VIGSEL

9

BEGRAVNINGAR

10

FASTIGHETSSKÖTSEL

11

MUSIK

12-13

DIAKONI

14-15

FÖRRÄTTNINGAR

16

KYRKOHERDE TOM INGVESGÅRD

17

FÖRSAMLINGENS PERSONAL

18-19

FÖRSAMLINGSKANSLIET

20

KYRKOR OCH FÖRSAMLINGSHEM

21

BORGÅ STIFT

22

NÄRPES FÖRSAMLING /BYKYRKORNA

23

MISSIONSARBETE

24

STRATEGI TILL 2026

25

VERKSAMHET PÅ FINSKA

26

BLI MEDLEM

27

KONTAKTUPPGIFTER

28

GEMENSAM HÖGMÄSSA OCH SKÖRDEMARKNAD Närpes församling var värd för Skördefesten den 15.10.2023 vid Församlingshemmet. Tema för dagen var Mat • Musik • Gemenskap. Här firades årets skörd med program för hela familjen: sopplunch, aktiviteter, framträdanden och marknadsförsäljning. Tidigare på dagen var det Högmässa med predikant biskop emeritus Erik Vikström och installation av kaplan Patrica Strömbäck. Vid högmässan avtackades också kyrkvaktmästaren Per-Erik Björklund efter 37 år i församlingens tjänst.

NÄRPES FÖRSAMLING Publikation hösten 2023

Foto: Jessica Lindgren

ANSVARIG UTGIVARE Tom Ingvesgård UPPLAGA 5 600 exemplar DISTRIBUTION Till alla hushåll i Närpes REDAKTIONELL GRUPP Kyrkoherde Tom Ingvesgård, kyrkofullmäktige­ordförande Håkan Westermark, kyrkorådets vice ordförande Ulla-Maj Wideroos och redaktör Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab TEXT Där inget annat nämns, Lisbeth Bäck/Kustmedia FOTO Jessica Lindgren, Patric Sjölander, Johan Eklöf, Lisbeth Bäck och i övrigt fotografier från Närpes församlings arkiv. GRAFISK FORMGIVNING OCH OMBRYTNING Maria Lillås/Kustmedia Ab PÄRMBILD Patrica Strömbäck Fotograf Jessica Lindgren. Närpes församlings Skördemarknad den 15.10. 2023 TRYCKERI KTMP Group/ Korsholm 2023 2

OM DENNA TIDNING

NÄRPES FÖRSAMLING

NÄRPES FÖRSAMLING

Som svar på ett initiativ i kyrkofullmäktige beslöt Närpes församling att ge ut en publikation med allmän information om församlingen och samtidigt lyfta Borgå stifts jubileumsår 2023. Publikationen är den första i sitt slag och målsättningen är att visa på mångfald och bredd inom verksamheten. Mycket ryms mellan dessa pärmar och mycket finns ännu att presentera och berätta om. Ta del av Närpes församlings mångsidiga utbud. Välkommen med!

INFORMATIONSTIDNING • 2023

Delaktighet, närhet och öppenhet

Publikationen distribueras till alla hushåll i Närpes i november 2023.

1


NÄRPES FÖRSAMLING

TILLSAMMANS!

N

är jag kör mot Närpes längs med riksåttan kän­ ner jag hur något händer i mig. Min blick söker sig över de vidsträckta fälten och de långa, raka vägsträckorna. Ja, mitt hjärta säger mig att jag trivs bäst i öppna landskap. Här är himlen hög, här finns livskraft och här får man vara sig själv. Närpes känns välkomnande. Min upplevelse stärks säkert av att halva mitt jag har rötterna i Närpes. Efter att ha kört genom centrum möts jag av den vackra, vitrappade kyrkan. Närpes kyrka med sina kyrkstallar är en verklig pärla. Det kan hända att besökaren uppfattar det unika i hela miljön ännu mera än den som bor på orten. Till kyrkan får vi komma med vår största glädje och djupaste sorg. Och allt där emellan. Här i Närpes kyrka vävs vardagslivets händelser och den stora berättelsen om Gud, kärlek och barmhärtighet samman. Och det är som det ska vara. Livets storhet, härlighet och brustenhet öppnar sig på heliga platser. En sommarkväll för många år sedan satt jag i kyrkan och hörde ”Den blomstertid” sjun­ gas på Närpesdialekt. Mina ögon tårades. Det var som om psalmen kom ännu närmare än vanligt. För min inre syn såg jag de gröna slätterna, de bördiga åkrarna och kände näs­ tan den ljumma vinden med sommardofterna. Dialekten gjorde att det kändes så äkta, så högtidligt och vardagligt på samma gång. För mig som är uppvuxen i Purmo, Pedersöre men med morfar och mormor samt en faster i Närpes blev det påminnelse om hur viktig dialekten är. Vårt vardagsspråk är vårt känslospråk. Det språket ska vi vara stolta över. Men kvällen i kyrkan blev också en påminnelse om hur viktigt det är att vi förstår vad som sägs i kyrkan. Den kristna tron är till för vårt liv här och nu. Vi behöver få ana ett större sammanhang och en mening med livet. Och vi behöver få glädjas, sörja, sjunga, skratta, gråta och umgås tillsammans. För då ser vi vad som är viktigt. Att vi har Gud och varandra. Då blir det liksom lite lättare att leva och orka tro på morgondagen. I år fyller Borgå stift 100 år. Stiftet består av 45 församlingar i Svenskfinland och på Åland. Det har en stor kyrklig, andlig och kulturell mångfald. Temat för hela jubileums­ året är ”Tillsammanskraft”. Jag tänker att det ordet säger något om vår gemenskap. Tillsammans är vi starka. Tillsammans klarar vi av livet här i världen då vi hjälps åt och stöder varandra. Tillsammans får vi tro att Jesus Kristus har förenat oss och att vi hör ihop. Därför finns det också rum för olikheter. Och därför ska kyrkdörrarna vara öppna för alla. Bo-Göran Åstrand Biskop i Borgå stift

3


NÄRPES FÖRSAMLING

BESLUTSFATTANDE OCH EKONOMI Högsta beslutsfattandet i församlingen sker i kyrkofullmäktige, som församlings­medlemmarna väljer i allmänna val, i församlingsvalet vart fjärde år. Du kan påverka församlingens beslut genom att delta i församlingsvalet. Den som fyllt 16 år får rösta och den som fyllt 18 år får ställa upp som kandidat. Nästa församlingsval i Närpes blir år 2025.

KYRKOFULLMÄKTIGE

KYRKORÅDET

• besluter om ekonomiska ramar för verksamheten, kyrkoskattesatsen, större byggprojekt,inrättar och indrar tjänster. • väljer kyrkoråd som leder församlingens verksamhet.

• tillsätts av kyrkofullmäktige, leder verksamhet, ekonomi, förvaltning och bereder ärenden till kyrkofullmäktige. • har kyrkoherden som ordförande. • har tio medlemmar och en mandatperiod på två år.

Kyrkofullmäktige i Närpes församling har 23 medlemmar under mandatperioden 2023–2026 Westermark Håkan, ordförande 2023–2024 Lindén Samuel, första viceordförande 2023–2024 Åkerman Lisen, andra viceordförande 2023–2024 Asp Jan-Erik Björklund Mikaela Hannus Daniel Hannus-Gullmets Britta Herrmans Carl-Erik Lillbåsk Kerstin Långkvist Jim Mangs Herbert Multamäki Elisabeth Nordström-Lytz Rita

Kyrkorådet i Närpes församling 2023–2024 Kyrkoherde Tom Ingvesgård, ordförande Wideroos Ulla-Maj, viceordförande

Stenholm Harry Ström Anna-Liisa Svitzer Frank Udd Bengt Valsberg-Småros Desirée Wenman Anders Wideroos Ulla-Maj Yljens Boris Åbacka Kristian Österdahl Marjo

Asp Jan-Erik Lillbåsk Kerstin Mattfolk Anna-Maria Norrback Ann-Katrin Stenholm Harry Svitzer Frank Teir Jimmy Udd Bengt Valsberg-Småros Desirée

KAPELLRÅDEN Kapellförsamlingen i Pörtom 2023–2026 Kaplan Sundqvist Ulf, ordförande Asp Jan-Erik Granqvist Elina Nordlund Susanna Tåg Stefan Kapellförsamlingen i Övermark 2023–2026 Kaplan Jakobsson Marcus, ordförande Broo Rainer Mattfolk Anna-Maria Westerlund Annika Åbacka Kristian

4

VAD ÄR EN KAPELLFÖRSAMLING? En församlingsdel som har ett eget kapell och egen präst inom en moderförsamling, i det här fallet Närpes församling.


NÄRPES FÖRSAMLING

HUR KAN JAG PÅVERKA?

Församlingen gör mycket för bygden

Du kan påverka församlin­gens verksamhet och beslut genom att delta i församlingsval och val av kyrkoherde.

– Närpes församlings inkomster fås av kyrkoskatten, skogsbru­ ket, arrenden och hyror, vissa övriga avgifter samt placerade medel. 1,5 procents kyrkoskatt ger församlingen drygt 1,6 miljo­ ner euro i inkomst årligen och på utgiftssidan är personalkostna­ derna störst med ungefär 1 miljon euro.

Församlingsmedlemmarna kan komma med initiativ till församlingens förtroendeorgan. Dessa lämnas in till Församlingskansliet. Kyrkorådet behandlar initiativ eller bereder det som ärende till kyrkofullmäktige.

Verksamheten är betydelsefull på många plan i Närpes och församlingen ska ses som en god arbetsgivare. Vi låter gärna våra köptjänster, maskin- och materialbehov gynna lokala företagare. Fastigheterna kräver regelbundet reparationer och underhåll. Målsättningen på sikt inom församlingen är att vid uppvärmning av fastigheterna minska på användningen av fossila bränslen. Det blir vårt sätt att gynna miljövänligare alternativ.

Ett initiativ som gäller helhetskyrkan kan gå till kyrkomötet. Det kan gå till så att en församlingsmedlem kommer med ett initiativ som går från kyrkorådet till stiftsfullmäktige och därifrån till kyrkomötet.

Skogsinnehavet om cirka tusen hektar, jordbruksmark och tre villatomter som arrenderas ut genererar jämte arrenden av vind­ kraftsparkområden inkomst till församlingen. Församlingen bär ett stort samhällsansvar och gör mycket för bygden som inte alltid syns utåt.

Du kan också påverka genom att delta i frivilligverksamheten. Hör dig för i din egen församling om uppgifter för frivilliga.

Kjell Storgeust Ekonomichef • tfn 040 711 7680

NYCKELTAL

6680

21

0

Medlemmar i Närpes församling 31.12.2022

Anställda 31.12.2022 under sommarhalvåret fördubblas antalet anställda

Församlingen har inga lån med undantag av bolagslån för finanisieringen av aktielokalköp i Torghuset

EKONOMISEKTIONEN • administrerar församlingens ekonomi, fastigheter, skogsbruksmark, gravgårdar och lösegendom. Detta i samråd med ekonomichefen. Ekonomisektionen i Närpes församling 2023–2024 Wideroos Ulla-Maj, ordförande 2023–2024 Asp Jan-Erik Lillbåsk Kerstin Udd Bengt

Närpes församling äger cirka 1000 hektar skog. Skogsbruket sköts i direkt samarbete med Skogsvårdsföreningen Österbotten och med gällande skogsbruksplan som grund.

Ekonomikontoret finns på Kambvägen 2 och där arbetar ekonomichefen Kjell Storgeust och byråsekreteraren Susanna Nordberg. 5


NÄRPES FÖRSAMLING

BARN OCH FAMILJER Tillsammans skapar vi gemenskap – Alla ska känna att det finns en plats i vår verksamhet. Familjecafé är fika, fri samvaro, sångstunder och ibland med inbjudna gäster från exempelvis biblioteket eller marthorna. En omtyckt verksamhet med ett 30-tal besö­ kare varje vecka. Dagklubbarna leds av utbildade barnledare och fungerar som ett komplement till den kommunala dagvården. Det är som att vara på dagis men vi adderar till det kristna med andakter, sånger och med kyrkan och dess omgiv­ ning som lärmiljö. Ny modell i Närpes är möjligheten att byta ut en dagisdag mot klubbdag. Familjegudstjänsterna är omtyckta. Tiden är något förkor­ tad, barnen medverkar och de kan också sitta på golvet vid altaret. Junior är för skolbarn. Populära eftermiddagar med kreativt skapan­ de, kristna funde­ ringar att samtala om samt läxläsning och

mellanmål. Nytt för i år är en grupp flickor som är 11–12 år, inte riktigt barn och inte ännu tonåring­ ar. Nästa steg är att ha liknande grupp för pojkar i samma ålder. Just nu kan vi tyvärr inte ta emot alla som anmäler sig till junior – men så fint att många vill vara med. Jag är så tacksam över vårt team inom barnverk­ samheten. Arbetet är givande och barnens frågor är många: vad har Jesus för leksaker och vad händer om jag dör? Vi har bra samarbete med socialväsendet och arbetar sektoröverskridande. Med ett själavårdande per­ spektiv är vårt syfte att ha verksamhet där man inte behöver prestera. Jag tycker om mitt jobb! Jenny Långqvist Ansvarig för barnverksamheten Tfn 040 711 7688

KYRKKASSAR Vid entrén till kyrkorna finns kassar med pyssel och kramdjur. För barnen att ta med till kyrkbänken om tiden känns lång. Tack för att du sen för kassen tillbaka till sin plats.

FAMILJECAFÉ

DAGKLUBBAR

JUNIOR

En gemenskap med andra föräldrar och barn.

Från september till maj för barn som är 3–5 år.

Gemenskap i vardagen för skolbarn mellan 6 och 10 år.

Kravlös samvaro där vuxna dricker kaffe/te medan barnen leker.

Dagklubben är aktivitet, stillhet, kompisar och samarbete. Grunden i kristen tro. Mat och mellanmål. Trygghet.

På Kyrkbacken i Närpes tisdagar, torsdagar och fredagar 13:00–16:30

Riktar sig till familjer med barn under skolåldern. Ordnas i fd Pastorskansliet i Närpes torsdagar 9:00–11:30 och i fd Övermark Sparbank måndagar 10:00–12:00. 6

Heldagsklubb på Kyrkbacken i Närpes måndagar och onsdagar 8:00–16:30 Dagklubb i Övermark tisdagar och torsdagar 12:30–16:00

I Övermark på onsdagar 12:40–16:00. Församlingen bjuder på mellanmål. I juni ordnar församlingen sommar­ lovsjunior.


NÄRPES FÖRSAMLING

UNGDOMAR Vi bryr oss! Det finns olika plattformar för unga att ta del av inom församlingen. Vi vill ge dem vägkost och nycklar som hjälper dem att fatta bra beslut. Färdiga lösningar har vi inte. För mig handlar mycket av församlingens verksamhet om att ha rätt förhållningssätt till individen. Alla ska känna sig välkomna i vår gemenskap och man ska kän­ na att man får vara sig själv. Jag värdesätter stort när jag möter ungdomar som har frågor, åsikter och öppnar upp för samtal, så ska det vara. Vi brukar röra oss vid exempelvis Fagerö festplats, Tomatkarnevalen eller andra stora sam­ lingar. Vi vill finnas där ungdomarna är, lyssna, prata och ibland trösta. Vi vill prioritera dem och visa att vi bryr oss. Patric Sjölander Ansvarig för ungdomsverksamheten Tfn 050 436 3372

Församlingen är aktiv för att på bred bas nå ut till ungdomar och unga vuxna, möta dem i deras vardag och välkomna dem till församlingens verksamhet. Skriftskolan och konfirmationen upptar en del av ungdomsarbetet men det stannar inte här. Därefter kan de delta i hjälpledarutbildning och fungera som ledare i församlingens verksamhet: på läger eller i barnverksamheten som exempel. Morgonsamlingar i skolorna är en återkommande under läsåret och tonårssamlingar ordnas vid Luthergården i samarbete med SLEF och ungdomssamlingar och en karagrupp i samarbete med frikyrkoförsamlingarna. Höstdagarna är Borgå stifts stora årliga ungdomssamling där flera hundra ungdomar deltar. HD är ett fint tillfälle för gemenskap med andra. Dagarna är ämnade för konfirmander, ungdomar som nyligen har gått i skriftskola, hjälpledare och andra som söker evenemang med ett enkelt kristet innehåll. Närpes församling erbjuder unga att delta vid dessa dagar och rekordet var året då över hundra ungdomar från Närpes var anmälda.

Sitter i samma båt gör ungdomar vid ett skriftskolläger på Fridskär.

SÖNDAGSSKOLA

CAFÈ ALBERT

Den frivilligt ledda Söndagsskolan ordnas inte i dess traditionella form för närvarande. Kyrkans barntimme och Knattemusik följer samma princip som söndagsskolan men träffarna är inte på en söndag utan på vardagar.

Måndagar och onsdagar kl. 15:00–19:00 samt fredagar kl.15:00–22:00 är Café Albert öppet för ungdomar. Församlingens anställda finns ofta på plats.

Söndagsskolan är till för barn i åldern 4–12 år.

Här kan man prata, ta en kopp kaffe, surfa på nätet, spela spel eller bara ta det lugnt. Café Albert drivs av föreningen Förebyggarna rf, som tidigt sökte samarbete med församlingen. Församlingen har därför utlokaliserat sin ungdoms­ verksamhet och matutdelning till caféet. Mer info på www.cafealbert.f 7


NÄRPES FÖRSAMLING

DOP

DOPTRÄDET I dopträdet i kyrkorummet har alla nydöpta barn en egen ängel med sitt namn på. Efter ett år delas änglarna ut till respektive barn och nya änglar tar plats i dopträdet.

Livets viktiga milstolpar firas högtidligt i kyrkan och den så kallade Kyrkstigen börjar vid dopet. Dopet brukar ske två till tre månader efter barnets födelse. En del av dopet kan man själv vara med och utforma, så blir dopet ett fint minne för just er familj. Tag kontakt med Församlingskansliet eller någon av prästerna angående dopet. Dopet kan hållas i hemmet, kyrkan, i församlingshemmet eller ute i naturen.

BABYKYRKA

Den som ska döpas behöver två faddrar. Som konfirmerad och med medlemskap i den evangelisk-lutherska kyrkan kan man bli fadder – en trygg vuxen och vän i ett barns liv. Om man inte hör till något samfund kallas man dopvittne. Det är aldrig för sent att låta döpa ditt barn. Om ni inte valde att ha dop efter barnets födelse – går det bra att ha det senare.

Dopet bär Livet lär

Ordnas en gång per år i Närpes kyrka och i kyrkan i Övermark. En stund då alla döpta under året får utforska kyrkorummet på sitt sätt. Då får man ta hem sin dopängel ur dopträdet, eller så går det bra att hämta den från Församlingskansliet i efterskott.

KONFIRMATION Skriftskolan och konfirmationen är en milstolpe på vägen till vuxenlivet. Skriftskolans undervisning ger möjlighet till att stanna upp, fundera och stärka den unga människan i ett nytt skede av livet. Närpes församling inbjuder alla i årskurs 8 att delta i skriftskolan, även de som inte tillhör evangelisk-lutherska kyrkan – men då behöver konfirmanden döpas innan konfirmationen. Skriftskolan består av tre delar: lektioner under året, läger med god gemenskap, antingen veckoslutsläger eller ett längre läger i juni samt att delta i kyrkans verksamhet. Konfirmanden skall samla 15 underskrifter i kyrkogångsboken. Konfirmationen sker antingen på våren eller på midsommar. Den ger rätt att gå hjälpledarutbildning, bli fadder, få kyrklig vigsel och bli kandidat i församlingsvalet när man fyllt 18 år. Efter att man har konfirmerats får man ta emot nattvard.

Efter konfirmation får man ta emot nattvard. 8


NÄRPES FÖRSAMLING

VIGSEL Bröllopsdagen är en stor dag i livet. Brudparets kärlek är värd att firas och en kyrkvigsel kan se ut på olika sätt. Förrättningen äger rum i kyrkan eller på en annan plats och i ett samtal med prästen kommer brudparet överens om arrangemang, musik och program. Man får öva på vigseln på förhand om man vill, också i sällskap av bestmän och brudtärnor. Församlingen står även till tjänst med solosång, ta kontakt med kantorn om det.

VÄLSIGNELSE AV ÄKTENSKAP Drömmer ni om ett kyrkbröllop men en av er är inte medlem i kyrkan? Hör ni till olika kristna samfund och vill ta del av vigseltraditionerna i dem båda? Då kan man be om välsignelse av äktenskapet i kyrkan.

Vill man ha en liten vigsel är prästen och två vittnen det som behövs. Vigsel föregås av frivillig hindersprövning och anhållan om den gör man vid Församlingskansliet minst en vecka på förhand. Då meddelar man även blivande efternamn. Efter det blir det lysning i kyrkan. Kyrklig vigsel är en offentlig juridisk akt, på samma sätt som en borgerlig vigsel. För att gifta sig i kyrkan behöver en av paret vara medlem i evangelisk-lutherska kyrkan och ha gått i skriftskola.

Brudparet kommer överens om lämplig musik tillsammans med kantorn.

Minne för livet – Vi gifte oss i Närpes kyrka den 9.9.2023. En traditionell kyrkvigsel kändes naturlig för oss och efteråt firade vi med gästerna och åt middag. Prästen Ulf Sundqvist vigde oss och Jonas kusin Fredrik sjöng i kyrkan. Barnen var med och det gick så bra. Vi var också i kyrkan och övade ett par dagar före. En fin dag. Ett minne för livet.

Foto: Jessica Lindgren

Camilla och Jonas Teir från Yttermark med barnen Elias, Algot och Ragnar

9


NÄRPES NÄRPES FÖRSAMLING FÖRSAMLING

NÄRPES BEGRAVNINGSPLATS Finns intill Närpes kyrka. På kyrkogården finns ett monument över de 18 Närpesbor som stupade 1918. Detta är utfört av John Munsterhjelm, medan Matti Haupt skulpterat den sårade soldat som påminner oss om minnet av de 113 stupade under de två krigen 1939–1944.

BEGRAVNINGAR Kyrkan är med vid livets vändpunkter. Alla invånare på en ort har rätt att bli begravda på församlingens begravningsplatser. Bokningar av präst, kantor och kyrka vid dödsfall kan göras via en begravningsbyrå. Närpes församling håller jordfästningsakter i Närpes kyrka, kyrkan i Övermark och kyrkan i Pörtom. Ofta hålls själaringningar för den avlidne före jordfästningen. Begravningsplatser finns i Närpes, Övermark och Pörtom. Ansvaret för skötsel och underhåll leds av församlingsmästarna. Vid frågor kontakta dem.

ÖVERMARK BEGRAVNINGSPLATS Mittemot kyrkan ligger kapellförsamlingens begravningsplats. Den invigdes år 1883 och har förstorats i olika omgångar. Här finns även minnesmärke över avlidna evakuerade, en minnesplats för begravda på annan ort. Minneslunden sedan 2022 är formgiven av Sanna Ek och Katarina Forsling som båda är födda i Övermark.

GRAVVÅRD • Gravvården (gravstenen) är gravrättsinne­havarens /anhörigas egendom och skall skötas av ägaren. • En grav behöver inte vara försedd med blommor men texten på gravstenen ska vara läslig. • Församlingen erbjuder gravskötselavtal via gravvårdsfonden för fem eller tio år. • För gravplats och gravgrävning uppbärs en avgift. Kistbegravning och kremering är likvärdiga begravningssätt ur en kristen synvinkel. Vid kremering sköter begravningsbyrån formaliteterna och transporterar kistan till krematoriet efter jordfästningen. Askan lämnas senare ut åt de anhöriga i en urna för att begravas. Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund och söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten. På Allhelgona hålls parentation för alla som avlidit i församlingen det gångna året.

PÖRTOM BEGRAVNINGSPLATS

Foto: Jessica Lindgren

Finns på Skolvägen 2 i Pörtom. Minneslunden är ny för året.

10 10


NÄRPES FÖRSAMLING

FASTIGHETSSKÖTSEL Ansvaret för fastighetsskötseln och begravningsväsendet som helhet är ett av ekonomikontorets ansvar. Det praktiska arbetet sköts av fyra församlingsmästare.

HUSMOR

Sommartid fördubblas hela församlingens personalstyrka med sommarjobbare inom fastighets- och grönområdesskötsel. Skötseln av begravningplatserna, avtalsgravar, grönområden och fastighetsunderhåll är omfattande i arbetsmängd.

Josefine Sigg är husmor och församlingsmästare. Ett av församlingens ansikten utåt vid serveringar och förrättningar. – Som husmor ansvarar jag för vår verksamhets bjudningar med matservering. Matgemenskap en gång i månaden, lunch till dagklubben två dagar i veckan. – Jag sköter även kaffebjudnin­ gar vid församlingens aktiviteter. Vid begravningar, där det i Närpes oftast bjuds på mat, anlitas däremot numera företag med cateringverksamhet. – Som församlingsmästare deltar jag vid begravningar och högmässor, sköter kläd- och linneförrådet och mycket annat som behöver göras. Hon berättar att man kan hyra församlingshemmets kök och serveringsutrymmen.

Arbetsschema för nästkommande fyra veckor planeras tillsammans med församlingsmästarna. Från vänster Hannes Grönberg, Josefin Sigg, Kjell Storgeust, Johan Nordlund och Jan-Erik Frantz.

– Kom gärna och fråga ifall ni undrar över något som rör församlingens verksamhet. Vi hjälper så gärna till!

Underhåll av grön­ områden och fastigheter behövs året om.

GRAVKONTORET Vid Gravkontoret och servicehuset i Närpes är material och utrustning samlat för underhåll av begravningsplatserna. Servicehus finns även i Övermark och i Pörtom.

Josefine Sigg.

11


NÄRPES FÖRSAMLING

GLÄDJE I MUSIKEN Med hjälp av musiken och sången kan vi på ett särskilt sätt förmedla vårt budskap och uttrycka våra känslor. Församlingens kantorer är ansvariga för musiken vid mässor, gudstjänster och förrättningar som vigslar, jordfästningar och minnesstunder. Därtill driver Närpes församling ett rikt musikliv för alla åldrar och där det finns möjligheter att delta för både nybörjare och längre hunna. Publika konserttillfällen är omtyckta, både de som anordnas i församlingens regi och när utomstående besöker Närpeskyrkorna. Församlingen anpassar musikverksamheten enligt efterfrågan och aktivitet hos dem som deltar i grupper och körer. Ibland övas det in musikal, ibland ordnas sporadiska konserter tillsammans och grupperna deltar vid församlingens gudstjänster och aktiviteter. Pörtom musikgäng på utfärd till Power Park hösten 2023.

MUSIK I AUGUSTIKVÄLLEN. Pörtom kören och solisten Johan Vide. Pörtoms kyrka augusti 2023.

Musikcafé med Pörtom musikgäng. 12

Vi övar i kyrkor, församlingshem eller i Arken, som är församlingens musikutrymme i Näsby. Vi uppträder där det önskas.

ALLSÅNGSKONSERT med Närpes Spelmansgille och Projektkören Närpes kyrka, februari 2023.

HERRARNAS AFTON. Publiken på över 400 personer i Närpes kyrka den 16 september 2023 njöt av musiker som Mika Nisula, Kristoffer Streng, Markus Wargh, Church Hill Boys och Jimi Järvinen. Den tvåspråkiga konserten arrangerades på initiativ av och i församlin­gens regi. Succé!


NÄRPES FÖRSAMLING

Vi sjunger tillsammans! – Vi kantorer planerar församlingens musikverksamhet, förbereder och sköter musiken vid förrättningar. Vi är med vid andakter och besöker åldringshem, skolor och daghem. Musiken är en viktig del i verksam­ heten. Den för fram budskapet på samma sätt som det talade ordet. Vid mässor, gudstjänster och förrättningar följer vi den kyrkliga handboken där varje söndag har sitt tema. Men det finns också utrymme för oss att välja en del psalmer och att lyssna till medlemmarnas önskemål vid vigslar och jordfästningar. Vi kan erbjuda solosång vid bröllop och be­ gravningar. Vid jordfästningar spelar vi endast livemusik, inte inspelad musik, och vi hjälper till vid valet av musik åt dem som önskar det.

BARNKÖRER • Små Tonerna • Gada Noter

PÖRTOM MUSIKGÄNG

Ett gäng med barn från förskola och lågstadiet. Barnkör som sjunger i familjegudstjänster och konserter främst i Pörtom. Spelar också ibland på rytm­ instrument.

VUXENKÖRER

PSALMJIPPO. Psalmjippo ägde rum den 22 oktober och här backades publiken upp av församlingens projektkör.

Vi har infört orgelmusik femton minuter före klockringningen vid jordfästningar. Musiken förgyl­ ler den annars känslosamma stunden där tystnaden kan kännas obekväm. Kyrkomusiker kan alla psalmer. På en kyrkoorgel måste man arbe­ ta mycket med fingersättningen för att musiken ska löpa smidigt.

• Sta Marian kuoro/ Kören sjunger moderna finska andliga sånger företrädesvis i finska gudstjänster. • Laudatekören/ Blandad kör som verkar främst i Luthergården men som regelbundet också sjunger i gudstjänster. • Projektkören/ Vi annonserar skilt inför olika projekt. • Pörtomkören/ en blandad kör som verkar i Pörtom. Sjunger både lättare och svårare repertoar. • Seniorkören/ sjunger lätta, nya och gamla andliga sånger, en- och tvåstämmigt. Vi uppträder på pensionärssamlingar i Pörtom och medverkar också i gudstjänster och konserter. Nya sångare är välkomna! Du kan börja även mitt i terminen.

AFTONMUSIK

Jag är tacksam över att vi har Jan-Ola som är en skicklig orgelbyg­ gare och kan reparera det mesta på församlingens kyrkorglar. Vid elavbrott kan det till exempel bli besvärligt.

Lördagar kl. 18.00 under verksamhetsåret vid helgmålsringningen i Närpes.

Jag njuter stort av att höra barn och vuxna sjunga tillsammans i kyrkan, i våra grupper och körer. Och att höra kyrkobesökare sjunga. De vackraste Julsångerna är alltid extra stämningsfullt.

Konsertserie i Pörtoms kyrka, fyra torsdagar kl. 20:00 i augusti. Musicerar gör både egna grupper och gäster utifrån.

Gerd Lindén-Liljehage Ledande kantor

MUSIK I AUGUSTIKVÄLLEN

KNATTEMUSIK 4-6 ÅR

KANTORER I NÄRPES FÖRSAMLING Gerd Lindén-Liljehage Tfn 040 711 7683

I Norrnäs bönehus en gång per vecka med Lillemor Enlund. Barnen sjunger, spelar rytminstrument, lyssnar till någon bibelberättelse, pysslar med mera. Om något barn behöver en vuxen som sällskap går det också bra.

Jan-Ola Granholm Tfn 040 711 4935

Till dig som känner intresse för att kanske bli kantor erbjuds enskild undervisning i orgelspel. Orgeln i Närpes kyrka är byggd i det danska orgelbyggeriet Christensen. 13


NÄRPES FÖRSAMLING

SAMTAL/SJÄLAVÅRD

Vi lyssnar, samtalar och vägleder. Vi har tystnadsplikt och stöder dem vi möter i deras livssituation. Vi kan prata i telefon eller träffas fysiskt. Boka tid för ett samtal med oss.

HEMBESÖK

Diakonerna gör gärna hembesök. Om du inte längre kan ta dig till församlingens verksamhet har diakonerna möjlighet att besöka dig i ditt hem eller på sjukhus eller på vårdinrättning.

UPPVAKTNINGAR

Vi uppvaktar dem som fyllt 80 år eller 85 år med besök och gåva från församlingen. Prästerna besöker 90- och 100-åringarna.

MATHJÄLP

DIAKONI Diakoni är gemenskap och omsorg – Diakoniverksamhet inbegriper många saker. Stöd i människors olika livssituationer. Människomöten, hembesök, uppvaktningar, aktiviteter och tillställ­ ningar, andakter, sorgegruppsverksamhet och olika slag av hjälpverksamhet. Ta kontakt, ring så svarar vi, eller så ringer vi upp så snart vi kan. Vi samtalar över telefon eller träffas – hemma, vid Församlingskansliet, församlingshem­ met i Övermark och församlingshemmet i Pörtom. Vi delar ut mat och ibland andra förnödenheter till behövande och vi kan också stöda ekonomiskt i en del fall. Vi gör så gott vi kan och med de medel vi har. Vår omtanke och medmänsklighet i förtroende räcker långt. Diakoni är gemenskap, omsorg och omhändertagande gemenskap. För oss som jobbar i kyrkan är tron självklar men för den som tar kontakt med oss behöver det inte vara så. Vi stöder dig att hitta dina egna svar i den livssituation du befinner dig i. Kristina Örn Ansvarig diakon

Församlingen i Närpes bedriver mathjälp till behövande. Vid Matbanken bjuder församlingen på kaffe och smörgås.

JULHJÄLPEN

Julgåva till behövande och utsatta i samhället i juletid.

DIAKONER I NÄRPES FÖRSAMLING

STÖD DIAKONIARBETET

Kristina Örn Tfn 040 711 7685

Diakonifonden, Närpes församling FI53 4963 1350 0011 08 Referensnummer 22800

Anders Blomberg Tfn 040 711 7696

(Polisens insamlingstillstånd RA/2022/1215)

SMÅGRUPPER SYFÖRENINGAR

Ordnas i Övermark församlingshem, Rangsby bykyrka och i Närpes församlingshem. Tididgare och nya medlemmar välkomnas till gemenskap och goda samtal kring kaffebordet. Den som vill handarbetar. Diakonerna deltar och håller andakt.

KARASAMLING

Lyckad gemenskap i Kara­ grupperna i Övermark, Pörtom och i Närpes.

14

VÅR UPPGIFT Diakonins uppgift är att finnas till för människor. Livet kan innebära att man ställs inför situationer då man behöver hjälp och någon att tala med i förtroende. Diakonin vill vara en medvandrare. Hjälpen eller stödet kan vara andligt, själsligt, fysiskt, socialt och ekonomiskt.


NÄRPES FÖRSAMLING

LITTERATURSKAFFERIET

Boksamtal i Närpes bibliotek.

MATGEMENSKAP FÖR ALLA

En utveckling av pensionärssamlingar. En gemenskap med samtal kring matbordet för alla daglediga, oberoende av ålder. Vi avslutar med andakt.

TIISTAIKERHO PÅ FINSKA

Grupp som samlas på tisdagar. På finska.

ANDAKTER

Diakonerna besöker vårdinrättningar, skolor, daghem, Vänstugan, Bäckvägens boende och Närboda/Nygränd dagverksamheten. En stunds gemenskap med andakt, musik och sång.

SORGEGRUPPER

När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som bör få ta sin tid och har sina olika skeden.

Omsorgsmässa i Närpes Kyrka, oktober 2023.

KYRKANS SAMTALSTJÄNST Kyrkans samtalstjänst/evl.fi

För dig, i förtroende Kyrkans samtalstjänst lyssnar om du behöver prata. Den svenska telefonjouren är öppen varje dag klockan 20:00–23:00, tefon 0400 22 11 90. Chatten är i regel öppen varje helgfri måndag – onsdag klockan 19:00–21:00. Nätmeddelanden kan du skriva när som helst.

Närpes församling erbjuder sorgegrupper för dem som vill ge uttryck för sorgen och dela den med andra i samma situation. Närpes församling inbjuder till sorgegrupp vartannat år.

GEMENSAMT ANSVAR

Diakonin riktar sig inte enbart till den nöd som finns i näromgivningen utan sträcker sig också utanför landets gränser. Kyrkans utlandshjälp ägnar sig åt internationell diakoni.

Du får vara anonym. Alla inom jouren har tystnadsplikt. Vill du tala med någon ansikte mot ansikte? Ta kontakt med den lokala församlingens diakon/ präst/ungdomsarbetsledare.

15


NÄRPES FÖRSAMLING

GUDSTJÄNST

I GLÄDJE OCH I SORG

Kyrkan erbjuder paus från vardagen. Gudstjänsten, som är öppen för alla, bjuder in till en regelbunden gemenskap. Under århundraden har kristna i olika delar av världen utformat olika sätt att fira gudstjänst eller mässa.

I ett samtal med kaplanerna Patrica Strömbäck, Marcus Jakobsson och Ulf Sundqvist berättar de om sitt arbete som kaplaner, om gudstjänster och församlingens förrättningar.

Mässor och gudstjänster följer ett visst formulär, en liturgi. Det grundläggande innehållet: bön, bibelläsning, predikan, psalmsång och den gemen­ samma måltiden, nattvarden. Varje helgdag har ett eget tema som anknyter till kyrkoåret. Temat syns i gudstjänstens texter, sånger och hur kyrkan är dekorerad med färger och ljus. Sång och musik och olika praktiska moment tillför variation till gudstjänsten. I slutet av psalmboken finns gudstjänstformulären. Där kan man följa med vad som händer under gudstjänsten. Gudstjänst hålls även på finska i Närpes Församling.

KYRK-TV

Patrica Strömbäck är nyinstallerad kaplan i Närpes, Marcus Jakobsson är kaplan i kapellförsamlingen i Övermark och Ulf Sundqvist är kaplan i kapellförsamlingen i Pör­ tom. De predikar vid mässor och gudstjänster, ger nattvard och följer kyrkoårets teman. En kyrkoherde har samma uppgift och därtill an­ svar för församlingens förvaltning. Till deras ämbete hör att hålla förrättningar: dop, vigslar och jordfästningar. De besöker skolor, servicehem och deltar i församlin­ gens olika uppvaktningar och verksamheter. Dop, vigslar och jordfästningar föregås av samtal och planering tillsammans med dem som berörs. Inför dopet sker dopsamtal, doptalet förbereds och fadderbevis liksom dopbevis skrivs ut. En vigsel är en av brudparets största dagar i livet. Vigseln föregås av samtal med brudparet och vigseln planeras. Inför en begrav­ ning möter kaplanerna de sörjan­ de, tröstar och skriver tal om den som gått bort. Kaplanerna deltar i minnesstunderna efteråt. De beskriver sitt arbete som intressant med oregelbundna ar­

betstider och mera förberedelsetid inför gudstjänster och förrättningar än man kan tro. Kyrkoåret inbjuder till intensiva veckor vid advent, jul och påsk. Deras arbete är deras kall. – Man stänger av grillen om man får kallelse till en dödsbädd, säger Marcus Jakobsson. – Församlingen inbjuder till en verksamhet som inte kostar och där det inte krävs att man presterar. Det känns som en bra motkultur i dagens värld, säger Patrica Ström­ bäck. – Jag är också konfirmandpräst. Det är speciellt givande att arbeta med ungdomar, tycker Ulf Sund­ qvist. Att arbeta som präst är en livsstil och att möta människor både i glädje och sorg är givande i arbetet. Vid förberedelse av predikan följer de kyrkohandboken och den aktuella söndagens tema. De har frihet att öppna upp texterna och knyta predikan till egna erfarenhet­ er, aktuella teman eller historiska texter. Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia

Kyrk-Tv har funnits över tio år. Dåvarande kyrkoherden Anders Kronlund tog initiativ till att ha direktsändning från gudstjänster, främst med tanke på äldre som kan besöka kyrkan men också andra intresserade. Samarbetet förverkligades med När-TV. Kameror är utplacerade i kyrkan och sköts av kyrkvaktmästarna. Sändningar görs också från kyrkan i Övermark och kyrkan i Pörtom. Programmen finns på: www.narpesforsamling.fi 16

Från vänster Ulf Sundqvist, Patrica Strömbäck och Marcus Jakobsson.


NÄRPES FÖRSAMLING

LÅT OSS SKAPA TILLHÖRIGHET Kyrkoherde Tom Ingvesgård är intresserad av församlingsutveckling och dess tematik. Genom resor världen över under flera decennier har han samlat kunskap och inspiration till vad vi kan lära oss av församlingar i andra delar av världen. – Vi kan inte kopiera de arbets­ sätt som tillämpas inom försam­ lingsverksamhet på andra sidan jordklotet men vi kan plocka hem guldkornen, uttrycker sig Tom Ingvesgård. – Om jag tar USA som exempel är skillnaden att församlingar där sköter en stor del av det som tredje sektorn handhar hos oss. Där finns både språkkurser och gymnastikgrupper i församlingens regi. Samma människor träffar vi ibland senare i de andliga sam­ manhangen, i bönegrupper eller i annan församlingsgemenskap. – Eller församlingen i Los Angeles där församlingsmed­ lemmarna städade och tvättade bilar åt invånarna till förmån för diakonins arbete. Studier har visat runt om i världen att socialt och diakonalt engagerade församlingar ofta får nya gudstjänstbesökare. – Samtidigt kan jag tycka att många har så mycket. Att människor, och speciellt barnfa­ miljer, slits mellan aktiviteterna och jag frågar mig emellanåt om vi har en övertro på vad folk ska hinna med. Vad kan vi kräva av människor i tid? – Ett uttryck jag tycker om är ”belonging before believing”. Tillhörighet i sammanhang som i förlängningen leder till tro och gemenskap inom församlingen. Han fortsätter.

– Min uppfattning är att det passar nutidsmänniskan. Därför tänker jag att vi även hos oss kunde ta ansats från ”belonging” och känslan av tillhörighet. Att vi på den punkten tillåter oss att vara mera ”lågkyrkliga” och fri­ kostiga, sänka trösklar och pröva nya verksamhetsmodeller utan att tumma på att hålla stadigt vid bibelordet. – I den bästa av världar vilar fo­ kus på gemenskap och förståelse. Låt oss fortsätta bygga relationer där det finns både berättare och lyssnare inom församlingen. Grunden i församlingsarbete är att fostra lärljungar att gå i Jesu följe. Att föra människor till tro på Jesus och bevara dem i den tron. – Jag tänker på bibelordet där Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Han är den enda sanna vägen att lära känna Gud Fadern. Tron på honom är vägen till våra synders förlåtelse och det eviga livet. – Målet för oss är att erbjuda en verksamhet med obruten kyrkstig under hela livet. Och vi är lyhörda för önskemål från våra besökare. Han berömmer personalen inom Närpes församling. – Dynamiska och duktiga medarbete. Tillsammans bygger vi som samstämmigt team verk­

Foto Johan Eklöf.

samhet där vi hela tiden utveck­ lar och söker programformer anpassade för nutidsmänniskor genom gränsöverskridande verk­ samhet. Han lyfter samarbetet med andra församlingar i nejden och med Frank Mangs Center. – Att vi kan utlokalisera verk­ samhet till bykyrkor och liknan­ de lokaler ger våra medlemmar mervärde. – Vår strävan är att bygga för­ samlingsgemenskap. Ett led i arbe­ tet är att nå arbetskraftsinvandra­ re, kvotflyktingar och nyinflyttade i det moderna Närpes. Ett led är också att värna om våra nuvaran­ de medlemmar, ungdomar och att hålla fast vid traditioner och vår historia. Arbetet fortsätter. Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia 17


NÄRPES FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGENS PERSONAL

Christina Berglund

Anders Blomberg

Ida Broo

Jan-Erik Frantz

Församlingssekreterare/ informationskoordinator

Diakoni/medarbetare

Barnledare

Församlingsmästare

Kantor

anders.blomberg@evl.fi

ida.lagerstrom@evl.fi

jan-erik.frantz@evl.fi

jan-ola.granholm@evl.fi

040 711 7696

040 711 7691

040 831 5147

040 701 4935

Daniella Lindström

Gerd Lindén-Liljehage

Jenny Långkvist

Susanna Nordberg

Församlingssekreterare/ informationskoordinator, (vårdledig fr.o.m. 11.05.2023)

Ledande kantor

Ansvarig för barnverksamheten

susanna.nordberg@evl.fi

(vikarie för D. Lindström) christina.berglund@evl.fi

Jan-Ola Granholm

040 711 7692

Birgitta Lillbäck Engström Diakon/Tjänstledig 2 år för studier birgitta.lillback@evl.fi

gerd.linden@evl.fi 040 711 7683

jenny.langkvist@evl.fi 040 711 7688

Byråsekreterare 040 711 7693

050 386 4565

daniella.lindstrom@evl.fi

Patric Sjölander

Andreas Skrifvars

Patrica Srömbäck

Carita Stenberg

Ansvarig för ungdoms­ verksamheten

Barnledare

Kaplan

Barnledare

Ekonomichef

andreas.skrifvars@evl.fi

patrica.stromback@evl.fi

carita.stenberg@evl.fi

kjell.storgeust@evl.fi

046 590 3112

040 831 0640

040 711 7690

040 711 7680

patric.sjolander@evl.fi 050 436 3372

18

Kjell Storgeust


NÄRPES FÖRSAMLING

Hannes Grönberg

Tom Ingvesgård

Marcus Jakobsson Kaplan i Övermarks kapellförsamling

Församlingsmästare

Kyrkoherde

hannes.gronberg@evl.fi

tom.ingvesgard@evl.fi

040 182 1655

050 589 5899

marcus.jakobsson@evl.fi 040 711 7681

Bernt Snickars och Anders Enlund i talkosvängen i Norrnäs Bönehus.

TACK TILL FRIVILLIGA

Det finns vänner av församlingen som frivilligt ställer upp och hjälper till vid gudstjänster och som serveringshjälp vid behov, till exempel i det årliga Kaffetältet vid Tomatkarne­ valen. Johan Nordlund

Miriam Otieno

Josefine Sigg

Församlingsmästare Pörtom och Övermark kapellförsamling

Barnledarvikarie

Husmor/ församlingsmästare

johan.nordlund@evl.fi

miriam.otieno@evl.fi 040 711 7691

045 200 7889

josefine.sigg@evl.fi 045 346 1300

Textläsare läser dagens text vid gudstjänster och mässor och kyrkvärdar bär upp kollekt och delar ut programblad. Tacksamheten är stor. Det finns rum för flera och ifall du vill bli en del av den gemenskapen går det bra att kontakta Församlingskansliet eller någon i personalen.

HJÄLP

ATT HJÄLPA Ulf Sundqvist

Kristina Örn

Kaplan i Pörtoms kapellförsamling

Ledande diakon

ulf.sundqvist@evl.fi 040 711 7682

kristina.orn@evl.fi 040 711 7685

Som medlem i församlingen stöder Du kyrkans stödfunktioner och hjälper församlingarna – att hjälpa.

19


NÄRPES FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSKANSLIET Närpes församling har sitt kansli vid torget i Näsby och har öppet måndagar, tisdagar och onsdagar mellan klockan tolv och fyra. Välkommen in! Till församlingskansliet vänder du dig om du vill boka präst, kantor och utrymmen för dop och vigslar. Här kan du boka in möten med församlingens personal. Bokning vid dödsfall görs direkt till en begravningsbyrå. Vi ger råd och information i många ärenden som berör församlingen.

ÄMBETSBEVIS SLÄKTUTREDNINGAR

UTRÄTTA ÄRENDEN ONLINE

Ärenden som berör medlemsregistret sköts från 1.6.2021 av Kustens och Ålands centralregister.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland erbjuder tjänster på finska, svenska och engelska.

Du når centralregistret per telefon 040 759 1204 må-on 9–11:30 och 12:15–15 Ämbetsbevis och släktutredningar för släktforskning beställs från och med 1.6.2021 från Kustens och Ålands centralregister: Ring +358 40 759 1204. Måndag till onsdag: klockan 9:00–11:30 och 12:15–15:00.

Tjänsterna har skyddad förbindelse och för identifikation behövs bankkoder eller ett mobilcertifikat.

www.evl.fi/sv/onlinetjanster/ www.narpesforsamling.fi/ FÖRSAMLINGSKANSLIET Besöksadress: Kambvägen 2 C, 64200 Närpes Telefon: 040 711 7692 Telefontid: måndagar, tisdagar och onsdagar klockan 8:00–16:00 E-post: narpes.pastorskansli(at)evl.fi Församlingskansliet är öppet: Måndagar, tisdagar och onsdagar klockan 12:00–16:00

På Närpes församlings hemsida finns en plats där man kan ge respons och meddela ifall man vill bli kontaktad av församlingen. www.narpesforsamling.fi/respons

20


NÄRPES FÖRSAMLING

KYRKOR OCH FÖRSAMLINGSHEM

NÄRPES KYRKA

ÖVERMARK KYRKA

PÖRTOM KYRKA

Byggåret är okänt, 1435 har uppgett. Kyrkan byggdes till på längden på 1600-talet och blev en korskyrka på 1700-talet. I slutet av 1800-talet byggdes förstugorna och kyrkan fick då det utseende som den har idag. Kyrkan har 900 sittplatser. Intill kyrkan finns klockstapeln från 1797.

Den uppfördes under åren 1875–1878. Arkitekt var Ernst Theodor Granstedt. Kyrkan rymmer drygt 1000 personer. Den restaurerades senast åren 2002–2003 varvid den också fick sin nuvarande ljusröda färg.

Pörtom fick sin första kyrka på 1600-talet och den nuvarande kyrkan byggdes 1783, Arkitekt Johan Elfström. Kyrkan restaurerades senast 2013 och har 500 sittplatser.

NÄRPES FÖRSAMLINGSHEM

ÖVERMARK FÖRSAMLINGSHEM

PÖRTOM FÖRSAMLINGSHEM

Församlingshemmet i före detta prästgården erbjuder lokaler för kyrkliga förrättningar, minnesstunder samt för olika evenemang. Här finns ett litet kapell med kapacitet för 15 personer, en stor samlingssal med kapacitet för 75 personer samt två mindre rum för mindre samlingar och sammanträden. Man kan hyra köket och utrymmen här.

Beläget i anslutning till kyrkan, invigdes 1984 och har plats för 250 personer. I församlingshemmet ordnas vid behov samlingar och samkväm som minnesstunder och dopkaffen.

Stod klart 1871 och fungerade som prästgård fram till 1950-talet. Efter det renoverades huset och togs i bruk som församlingshem med sittplats för 80 personer. En större renovering gjordes i slutet på 1980-talet.

KYRKSTALLARNA Under 1700-talet var de cirka 400 till antalet. Idag återstår 150. De unika kyrkstallarna byggdes för hästarna och kyrkobesökare som kom långväga ifrån. I dag förvaltas de av Närpes församling och är kulturhistoriskt skyddade objekt. Församlingen förnyar pärttaken och målar stallarna vid behov. Ströva fritt i området kring kyrkstallarna!

Kyrkogårdsvandringar arrangeras sommartid. Kyrkorna är öppna vid gudstjänster eller evenemang, övriga tidpunkter enligt överenskommelse. Kyrkornas inredning, föremål och bildkonst är en väsentlig del av det finländska kulturarvet. På många orter är kyrkan den mest värdefulla byggnaden.

21


NÄRPES FÖRSAMLING

BORGÅ STIFT Domkapitlet stöder församlingen Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har nästan fyra miljoner medlemmar. Församlingarna bildar nio stift och Borgå stift samlar de svenska församlingarna, som är 45 till antalet. Varje stift leds av en biskop och ett domkapitel. Domkapitlet i Borgå stift är grundat 1923 och Bo-Göran Åstrand är biskop sedan 2019. Domkapitlet sköter förvaltning och stöder församlingarna på olika sätt. Kyrkans högsta beslutandeorgan är kyrkomötet som samlas två gånger i året. Ulla-Maj Wideroos från Närpes är ledamot i Kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ i Finland.

3,6 65%

22

miljoner medlemmar av finländarna är medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan. Varje år står kyrkor och församlingar värd för sammanlagt över en miljon evenemang, tillställningar och möten.

År 2023 fyller Borgå stift 100 år. En historisk händelse som förenar stiftets församlingar. ”Tillsammanskraft” är ett av de bärande orden under året, som firas med festligheter runtom i församlingarna. Man vill visa den mångfald, gemenskap och glädje som finns i Borgå stift. En manifestation av den ”tillsammanskraft” som finns i historia, nutid och framtid. Närpes Församling gratulerar Borgå stift! Läsa mera på: www.borgastift.fi


NÄRPES FÖRSAMLING

NÄRPES FÖRSAMLING

BYKYRKORNA

Närpes församling hör till Närpes prosteri i Borgå stift. Medlemsantalet uppgår till cirka 6700. Nuvarande församling grundades 1.1.2014 då församlin­ garna i Närpes, Pörtom och Övermark sammanslogs. Då upphörde den kyrkliga samfälligheten som de tre församlingarna utgjort. Utöver centrumområdets tidigare Närpes församling bildades då två kapellförsamlingar: i Pörtom och i Övermark. Antalet medlemmar av församlingen bosatta i Pörtom är omkring 800 personer. Antalet församlingsmedlemmar bosatta på Övermarks kapellförsamlings område är cirka 1000 personer.

1331

Närpes församling har ett gott samarbete med föreningar och frikyrkoförsamlingar i nejden. Några gånger per år är söndagsgudstjänsten förlagd till något bönehus eller någon byagård. Då kallas den byagudstjänst. Musikgrupper och andra samlingar förekommer också i bykyrkorna. Församlingen beviljar drifts- och verksamhetsbidrag till bykyrkor, bönehus, föreningar och bystugor. I gengäld möjliggör det att Närpes församling kan utlokalisera sin verksamhet och komma ”hem till byarna”. Följande får bidrag från Närpes församling:

Närpes nämns första gången i skrift år 1331. År 1348 fick församlingen en kyrkoherde.

KAPELLFÖRSAMLINGARNA I ÖVERMARK OCH PÖRTOM

Fridskärs lägerområde, där skriftskola hålls, ägs av Evangeliföreningen och Närpes församling har även ett gott samarbete med Frank Mangs Center.

Foto: Jessica Lindgren

I kapellförsamlingen hålls regelbundna söndagliga gudstjänster och högmässor, företrädesvis i Övermarks kyrka. Sedvanlig församlingsverksamhet utöver gudstjänster är förrättningar som dop, vigslar och jordfästningar, andakter på servicehemmen samt diverse samlingar och gruppmöten i församlingshemmet. Vidare minnesstunder, månadsvisa pensionärssamlingar i samarbete med Övermarks pensionärsförening och bönegrupper. I församlingshemmet ordnas även regelbunden körverksamhet under hösten och våren.

Böle bystuga Luthergården Norrnäs bönehus Nämpnäs bönehus Rangsby bykyrka Tjärlax byagård Töjby bykyrka Öster Yttermark bönehus Österskogens byagård Sidbäck-Elgmossa bystuga Velkmossa byagård Kyrktorpet i Pörtom Evangelisk lutherska bönehuset i Övermark Räfsbäck byagård Valsbergs hembygdsförening

Rangsby bykyrka. Foto: Maria Lillås 23


NÄRPES FÖRSAMLING

MISSIONSARBETE ”Gå ut i hela världen...” Missionsarbete förverkligas på olika sätt. Man stöder med budgetmedel men också med kollekt och andra insamlingar, genom förbön och missionsfostran. Närpes församling har avtal med Finska Missionssällskapet (FMS) och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEF). De vackraste julsångerna är ett sätt för lokalförsamlingen att stöda missionsverksamhet. Närpes församling stöder FSM genom My School, ett program som gäller en skola för barn med särbehov, men också kristna TV-program för barn och unga, kyrkligt arbete i Senegal samt familjearbete i Nepal. SLEF stöder det arbete som utförs av församlingens missionärer i Kenya: Rut Åbacka, Chamilla och Kristian Sjöbacka samt det bibelöversättnings­arbete som Magnus Dahlbacka utför. Stöd går till insamlingen Gemensamt Ansvar och Kyrkans Utlandshjälp samt vänförsamlingen i Varbla i Estland. Varblagruppens verksamhet innebär i huvudsak att man åker med hjälpsändningar till vänförsamlingen i Varbla och omkringliggande församlingar. Samarbetet med vänförsamlingarna i Käru i Estland och Madliena i Lettland har under de senaste åren minskat.

Chamilla och Kristian Sjöbacka. Foto: Rut Åbacka.

Rut Åbacka. Foto Privat.

MISSIONSARBETSGRUPP I NÄRPES Anders Enlund Jan Liljehage Bernt Snickars Frank Svitzer Kent Wägar Susanna Åbacka

Gemensamt Ansvar-insamlingen riktar sig varje år till specifika u-länder. Hjälpen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp. Även församlingens missionsunderstöd och vänförsamlingsarbete är internationell diakoni.

Margareta Berg, Närpes. Stickade strumpor Gemensamt Ansvar 2021.

24


NÄRPES FÖRSAMLING

STRATEGI TILL 2026 Delaktighet, närhet och öppenhet Närpes församlings strategi för 2022–2026 tar avstamp i den evangelisk lutherska kyrkan i Finlands strategi, Närpes stads miljö och de resurser och förutsättningar som Närpes församling har. Kyrkans uppgift är att samla människor till gemenskap och uppmuntra till att bry sig om sin nästa. I Närpes är drygt 70 procent av befolkningen medlemmar i församlingen, ett förtroende att förvalta väl. Kyrkan har betydelse i det finländska samhället, i synnerhet som förmedlare av trygghet, hopp och tröst. Det märks tydligt i olika slags krissituationer. Strategiarbetsgruppens arbete, som inleddes år 2020 var ett led i att förtydliga mål och riktning för anställda, förtroendevalda och församlingsmedlemmar. Att utse tyngdpunktsområden för perioden 2022–2026. Strategigruppen består av förtroendevalda och anställda. Uppgift och värdegrund är att sprida kyrkans glädje­ budskap genom delaktighet, närhet och öppenhet inom församlingens kristna gemenskap. Församlingen strävar till att välkomna den mångfald som representeras i Närpes i dag och bjuda in alla som är nyfikna på församlingens verksamhet. Fem tyngdpunktsområden lyfts fram som vägledande för verksamhet och budgetering 2022–2026:

• Gudstjänsten • Barn och familj • Människomöten • Frivilliga medarbetare • Samarbetsarenor Strategiarbetet utmynnade i konkreta åtgärdsförslag som samlats i en liten skrift. Den finns tillgänglig på församlingens hemsida och kan fås i fysisk form från församlingskansliet.

NÄRPES FÖRSAMLINGS VERKSAMHETSUTRYMMEN • Församlingskansli i centrum • Arken för bland annat musik­ undervisning i centrum • Nya barnutrymmen för bland annat dagklubb och junior vid kyrkbacken • Närpes församlingshem • Pörtom församlingshem • Övermark församlingshem/ församlingsstuga • Närpes kyrka • Pörtom kyrka • Övermark kyrka • Gravkontoret i Närpes och servicebyggnader i Närpes, Övermark och i Pörtom • Församlingen äger inte Kyrkstallarna men underhåller dem och har dem försäkrade.

ARBETSGRUPPER • Diakonin • Gudstjänsten • Barn- och familjearbete • Mission • Ungdomsarbete • Musiksektorn

Gudstjänsten och mässan är navet i församlingen och involverar så väl anställda som frivilliga medarbetare.

• Verksamhetsråd (Centrum) • Kapellråd i Övermark • Kapellråd i Pörtom

25


NÄRPES FÖRSAMLING

TÄSTÄ LEHDESTÄ Tämä lehti on tervehdys Närpiön seurakunnalta. Tarkoitus on esitellä seurakunnan toimintaa ja juhlistaa Porvoon hiippakunnan juhlavuotta 2023. Lehti toimitetaan Närpiön jokaiseen talouteen. Digitaalinen versio osoitteessa www.narperforsamling.fi

PÄÄTÖKSENTEKO Seurakunnan ylin päätöselin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat yleisissä vaaleissa, seurakuntavaaleissa joka neljäs vuosi. Hallintoelimiä ovat myös kirkkoneuvosto sekä Pirttikylän ja Ylimarkun kappeliseurakunnat. Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksiin osallistumalla seurakuntavaaleihin. Äänestää saa 16 vuotta täyttänyt ja 18 vuotta täyttänyt voi asettua ehdolle vaaleissa. Närpiön seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2025. Närpiön seurakunnassa oli 6 680 jäsentä 31.12.2022.

SEURAKUNNAN KANSLIA Närpiön seurakunnan kanslia on torin laidalla Näsbyssä ja avoinna maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 12-16. Poikkea sisään! Seurakunnan kansliasta voi varata papin, kanttorin ja tilat kastetta ja vihkimistä varten. Kuolemantapauksessa varaus suoraan hautaustoimistolle.

LIITY JÄSENEKSI Närpiön seurakunnan kotisivulla on tietoa seurakunnan jäseneksi liittymisestä: www.narpesforsamling.fi Olet tervetullut osallistumaan toimintaamme, vaikka et ole seurakunnan jäsen.

TOIMINTAA SUOMENKIELISILLE Närpes församlingin, Närpiön seurakunnan, suomenkielisestä toiminnasta olennaisimpana mainittakoon suomenkieliset messut ja jumalanpalvelukset, S:ta Marian kuoro sekä Tiistaikerho. S:ta Marian kuoroa johtaa johtava kanttori Gerd LindénLiljehage. Kuoron ohjelmisto koostuu moderneista suomenkielisistä hengellisistä lauluista. Kuoro esiintyy suomenkielisissä jumalanpalveluksissa ja pyynnöstä muissakin hengellisissä tilaisuuksissa. Kuoro harjoittelee Närpiön kirkossa keskiviikkoisin klo 18-19. Tiistaikerho kokoontuu tiistaisin. Kerhossa puhutaan suomea ja seurakunnan diakoni osallistuu silloin tällöin kokoontumisiin. Uudet jäsenet ovat tervetulleita niin kuorotoimintaan kuin Tiistaikerhoon.

TOIMINTA • Messut ja jumalanpalvelukset • Toimitukset: kaste, rippi, vihkiminen, hautajaiset. • Ryhmiä lapsille ja perheille: Perhekahvila, päiväkerhot, juniorit, pyhäkoulu. • Nuorisotoiminta: rippikoulu, apuohjaajakoulutus, kouluvierailut ja erilaisia tilaisuuksia nuorille. • Musiikkitoimintaa kaiken ikäisille: lauluryhmät, kuorot ja konserttitoiminta. • Diakoniatoiminta: keskustelu, sielunhoito, huomionosoitukset, ruoka-apu, ompeluseurat, ukkokerho, kirjapiiri, ruokayhteisö, hartaudet, sururyhmät. • Lähetystyö ja osallistuminen Yhteisvastuu-keräykseen. • Kiinteistöt: Närpiön, Ylimarkun ja Pirttikylän kirkot, seurakuntakoti, palvelutalo ja muut toimitilat. • Seurakunta toimii yhteistyössä kyläkirkkojen, evankelioimisyhdistyksen ja Frank Mangs Centerin kanssa. • Seurakunnan henkilöstön esittely sivuilla 18-19.

SEURAKUNNAN KANSLIA Käyntiosoite: Kambintie 2 C, 64200 Närpiö Puhelin: 040 711 7692 Puhelinaika: Maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 8–16 Sähköposti: narpes.pastorskansli@evl.fi Seurakunnan kanslia on avoinna: Maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12–16 WWW.NARPESFORSAMLING.FI 26

S:ta Marian kuoro.


BLI MEDLEM I KYRKAN Nära fyra miljoner finländare hör till evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkan finns till för dig i vardag och fest och vid livets vändpunkter. Du kan bli medlem i kyrkan när som helst i livet. Om du inte tidigare har hört till kyrkan kan du bli medlem genom att gå vuxenskriftskola och bli döpt. Du som har lämnat kyrkan och vill bli medlem på nytt gör det enkelt via kyrkans onlinetjänst. Du kan identifiera dig med bankkoder eller mobilcertifikat. Identifieringen kan användas om du är minst 18 år och har hemorten i Finland.

VARFÖR VARA MEDLEM? • Diakoni, samtalstjänst, rådgivning • Konfirmation och kyrkbröllop • Ett sätt att bevara kulturarvet • Delta i verksamhet – för alla åldrar • Möjlighet att bli fadder – en vän i ett barns liv • Påverka. Rösta i val och påverka kyrkans framtid

På Närpes församlings hemsida finns info om hur man blir medlem: www.narpesforsamling.fi Du är också välkommen in till Församlingskansliet och på så sätt ansöka om medlemskap i församlingen. Om du från tidigare är döpt och konfirmerad blir du medlem genast när din ansökan är godkänd. Du får en bekräftelse på medlemskapet från församlingen. Om du inte är döpt eller konfirmerad får du information av prästerna i församlingen.

KOM MED!

Du kan påverka verksamheten och beslutsfattande i församlingen genom att till exempel ta initiativ, delta i församlingsval och arbeta som frivillig i olika uppgifter.

Kyrkan är gemenskap, för alla, i varje skede av livet. Du är välkommen att delta även om du inte är medlem i kyrkan. Kom med!

TELEFON: 040 711 7692 E-POST: narpes.pastorskansli@evl.fi

Foto: Jessica Lindgren

PÅVERKA!

Välkommen till Församlingskansliet med frågor och/eller ansökan om medlemskap i församlingen.

27


OFFENTLIGT MEDDELANDE

Välkommen med i vår verksamhet, även om du inte är medlem i församlingen.

TA KONTAKT – VI FINNS HÄR FÖR ER! NÄRPES FÖRSAMLING Besöksadress: Kambvägen 2 C, 64200 Närpes Telefon: 040 711 7692 Telefontid: måndagar, tisdagar och onsdagar klockan 8:00–16:00 E-post: narpes.pastorskansli@evl.fi Församlingskansliet är öppet: Måndagar, tisdagar och onsdagar klockan 12:00–16:00

WWW.NARPESFORSAMLING.FI

VI FINNS PÅ SOCIALA MEDIER

Narpesforsamling

DEN HÄR TIDNINGEN FINNS I DIGITAL VERSION PÅ FÖRSAMLINGENS HEMSIDA:

Närpes Församling

WWW.NARPESFORSAMLING.FI

Närpes Församling


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.