Page 1

Vestfold KrF Stortingsvalget 2013 1. kandidat

Anders Tyvand Tønsberg Prosjektleder Født 1980

Familien først! Alle familier er forskjellige, og alle familier opplever ulike utfordringer i hverdagen. Derfor ønsker KrF mer valgfrihet og fleksible løsninger i familiepolitikken! KrF vil prioritere familien. Vi vet at et velfungerende samfunn, er avhengig av velfungerende familier. Vi vil legge til rette for at de som ønsker det, skal få muligheten til å være litt mer sammen med barna når de er små. Derfor vil vi utvide og styrke kontantstøtteordningen, og samtidig innføre en fleksibel foreldrepermisjon på 68 uker som kan tas ut helt fram til barnet fyller 10 år. Vi vil sikre god kvalitet i barnehagene, og innføre nasjonale krav til bemanning. Vi vil også innføre to årlige barnehageopptak.

KrF vil: • Utvide og styrke kontantstøtte ordningen • Innføre en fleksibel foreldrepermisjon på 68 uker • Innføre to årlige barnehageopptak • Innføre nasjonal bemanningsnorm i barnehagen • Innføre et barnefradrag i skatten på 5 000 kroner pr. barn • Øke engangsstønaden til foreldre uten opptjente permisjonsrettigheter


Næring og landbruk KrF vil legge til rette for fortsatt nyskaping og framvekst av nye bedrifter. Eksisterende og ny næringsvirksomhet må sikres ved å bedre infrastrukturen både i distriktene og sentrale strøk. Næringslivet har de senere år blitt utfordret av skjerpet konkurranse. Kronekursen og et høyt kostnadsnivå har ført til nedleggelser, utflagging og tap av arbeidsplasser. KrF vil arbeide for at næringslivet til enhver tid har konkurransedyktige vilkår, og vil føre en økonomisk politikk som gir stabile rammevilkår.

2. kandidat

Dorthe Kyvik Bårnes Larvik Støttepedagog Født 1966

Landbruket er viktig for Vestfold. KrF vil sikre et livskraftig landbruk ved blant annet å fjerne formuesbeskatningen på arbeidende kapital. Dette vil være bra også for andre deler av norsk næringsliv. Vi trenger levende bygder, lokal matproduksjon, tømmerproduksjon og bruk av kulturlandskapet. KrF vil legge til rette for en variert bruksstruktur som både tar hensyn til tradisjonelle familiebruk og gir mulighet for ulike samarbeidsformer.

Bedre skole – flere lærere! For KrF er det viktigste å ha en skole der hver enkelt elev blir sett, og en skole som gir elevene god faglig og sosial kompetanse.

3. kandidat

Lina Bringsli Stokke Regnskapskonsulent Født 1989

Vi tror ikke det beste for barna er å være flere timer på skolen. Vi tror det er bedre å gi de timene de allerede er på skolen bedre innhold. Dette vil vi blant annet gjøre ved å ansette flere lærere, og bedre mulighetene for etter- og videreutdanning. For å gi elevene på ungdomsskolen mer motivasjon, vil KrF ha mer valgfag og yrkesrettet praksis. Det er viktig for at flere skal velge rett videregående utdanning, og at vi får flere faglærte og studenter som bidrar til kompetanse og innovasjon for fremtiden.

KrF vil: • Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital • Fjerne arveavgiften ved eierskifte i familiebedrifter som blir drevet videre av neste generasjon • Redusere arbeidsgiver avgiften for lærlinger • Sikre bønder en lønnsutvikling som står i forhold til andre yrkesgrupper • At Norge gjeninnfører beredskapslagring av både fôrkorn og matkorn

KrF vil: • Ansette flere lærere i skolen • Innføre gode leksehjelpordninger (i ungdomsskolen, jfr. programmet?) • Innføre mer praksis på ungdomsskolen
 • Styrke rådgivertjenesten i videregående skole • Jobbe for at flere består høyere utdanning • Sikre retten til å etablere og drive friskoler


Raskere tog – renere luft Da stortinget i 1875 vedtok å bygge jernbane fra Drammen til Larvik, tok det 6 år før den sto klar. KrF vil jobbe hardt for at Vestfold-banen skal ha dobbeltspor i god tid før den feirer 150 år i 2031. Bedre kapasitet på tog betyr renere luft og bedre plass på veien. KrF har stemt for 20 års nedbetaling av E18. Dette vil gi lavere bomsatser og mindre trafikk på sideveiene. Det koster staten ingen penger, men kan bety sparte liv og bedre nærmiljø.

4. kandidat

Hans Hilding Høsvall

KrF vil legge til rette for produksjon og bruk av fornybar energi. Vi kan utnytte avfall. Fylket har god kompetanse på solenergi. De store skogressursene bruker vi bare deler av. Til sammen vil dette gjøre oss mindre avhengig av fossil energi.

Sandefjord Fylkesvaraordfører Født 1952

Pasienten i sentrum Norge har råd til gode helsetjenester. KrF ønsker et helsevesen som setter pasienten i sentrum! KrF vil sikre et likeverdig helsetilbud over hele landet. Vi vil legge ned de regionale helseforetakene, og sikre folkevalgt politisk styring av sykehusene. KrF vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Det vil komme alle til gode. Vi vil også styrke rusomsorgen og psykiatrien, gjennomføre et rehabliteringsløft og legge forholdene bedre til rette for ideelle aktører. Det skal være godt å bli gammel i Norge. Våre eldre er en ressurs, ikke en byrde.

Laila Eliassen Larvik «Eldregeneral» Født 1940

Alle må sikres en verdig alderdom uansett helsetilstand, og alle må få nødvendig hjelp og en egnet boform. KrF vil også at Norge skal ha en egen eldreminister. Det har våre eldre fortjent!


Vestfold KrF Stortingsvalget 2013 Komplett liste:

KrFs 10-punkts program

1. Anders Tyvand, Tønsberg

1. Mer tid og fleksibilitet til familiene

2. Dorthe Kyvik Bårnes, Larvik

2. Ja til mangfold, nei til sortering

3. Lina Bringsli, Stokke

3. Sykehjemsplass når du trenger det

5. Kåre Solberg, Re 6. Anne-Lise Skarstad, Tønsberg 7. Helge Bratsberg, Sande 8. Rode Margrete Skullerud, Sandefjord

4. Kamp for en mer rettferdig verden 5. Fisk framfor olje i LOVESE 6. Skole med lærelyst, mestring og trivsel 7. Fjern formuesskatt på arbeidende kapital

9. Ole Døvik, Re

8. Få fart på tog- og veiutbyggingen

10. Trine Hasselgård Bøe, Holmestrand

9. Helsetjenester med mennesket i

11. Laila Fresjarå Foldvik, Larvik 12. Bror-Lennart Mentzoni, Sandefjord 13. Elsa Skarbøvik, Tønsberg

sentrum 10. Kristen kulturarv er en byggestein for samfunnet.

Vestfold Kristelig Folkeparti Postboks 478 Sentrum, 0105 OSLO Tlf. 917 40 796 - vestfold@krf.no - www.krf.no/vestfold Facebook: Vestfold KrF

Erik Tanche Nilssen AS, Skien

4. Hans Hilding Hønsvall, Sandefjord

Vestfold KrF 2013  

Valgbrosjyre for Vestfold KrF, stortingsvalget 2013