Page 1

VEST-AGDER Stortingsvalget 2013

I n fo r m as j o n


Hans Fredrik Grøvan 1. kandidat 2013

2

yrke:

Daglig leder

alder:

59 år

bosted: Lyngdal

Norge trenger en ny kurs En stemme til KrF er en stemme til en ny regjering. Med basis i vår kristne kulturarv vil jeg arbeide for et samfunn som ikke sorterer mennesker etter egenskaper. Jeg vil arbeide for at samfunnet skal definere ekteskapet som en ordning mellom en kvinne og

en mann og sikre barns rett til en mor og en far. Jeg vil arbeide for å styrke de ideelle og frivillige organisasjoners rolle i vårt samfunn. Gjennom ny 4 felts stamveg skal næringslivet få bedre rammebetingelser og befolkningen på Sørlandet bedre levekår.

Nytt stortingsflertall skal gi ny ikke-sosialistisk regjering

Styrke de ideelle og frivillige organisasjoners rolle

Arbeide for endringer av dagens ekteskapslov

Arbeide for ny 4 felts stamveg Kristiansand – Stavanger


Torhild Bransdal 2. kandidat 2013

yrke:

Ordfører

alder:

57 år

3

bosted: Hægeland

Menneskeverd i sentrum Nestekjærligheten og menneskeverdet tilsier en solidaritet som er mer radikal enn den som kommer fra hensynet til rettferdighet alene. Kristendemokratisk solidaritet handler om en vilje til å verne alle menneskers liv, frihet og verdighet. Alle skal regnes med i fellesskapet, uavhengig

av egenskaper. Vi er forpliktet til å stå opp for sårbare mennesker og til å strebe etter sosial rettferdighet. Hvert menneske har en uendelig verdi i kraft av å være menneske. Derfor setter vi menneskeverdet i sentrum.

Grunnlovsfeste retten til liv

Skape et samfunn med plass og muligheter for alle

Øke innsatsen for å bekjempe barnefattigdom


Per Sverre Kvinlaug 3. kandidat 2013

4

yrke:

Prosjektutvikler

alder:

39 år

bosted: Kvinlog

Valgfrihet for barnefamilier Vi er et parti som i alle spørsmål og sammenhenger vil kjempe for hva som er best for barna. Familiepolitikken skal støtte opp om familielivet og gi familiene muligheten til å organisere sine liv selv. Vi trenger mer fleksibilitet for småbarnsforeldre. Derfor går vi inn for en rekke ordninger som skal

sikre større valgfrihet i hvordan de vil organisere omsorgen for egne barn, ikke minst for egne barn under 3 år. Vi går til valg på en bedre familiepolitikk, fordi velfungerende familier er viktig for et godt samfunn.

• Fleksible permisjonsordninger • Prioritere barns rettigheter foran voksnes behov • Innføre skattefradrag på 5000 kroner per barn i alderen 0-18 år


Livar Veggeland 4. kandidat 2013

yrke:

Økonom

alder:

29 år

bosted: Kristiansand

Kristne verdiers plass i samfunnet Kristendommen har vært viktig for å gi oss det samfunnet vi har i Norge i dag. KrF arbeider for å sikre at Norge også i fremtiden skal bygge på kristne verdier. I en spennende og flyktig tid trenger vi noe som står urokkelig fast. Her vil KrF bygge sin politikk på verdiene som har sin basis i Bibelen.

Sentralt i dette er synet på menneskets ukrenkelige og genuine verdi som skapt i Guds bilde, og vårt ansvar for å se, møte og hjelpe mennesker som faller utenfor i samfunnet.

Hanne Risvold 5. kandidat 2013

yrke:

Lærer

alder:

64 år

bosted: Flekkefjord

KrF vil støtte Israel KrF ønsker at Norge skal ha et nært og godt forhold til Israel, Midtøstens eneste demokrati. Israels rett til å forsvare seg og til å leve i fred innenfor trygge grenser må sikres. Norge bør styrke forskningsog utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Forslag om

handelsboikott og lignende aksjoner må motarbeides, og terrorisme bekjempes. KrF ønsker å flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart det lar seg gjøre og på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen. Vi vil også gi støtte til Hvite busser og Aktive fredsreiser.

5


10 gode grunner til å

stemme KrF 1 Mer tid og fleksibilitet for familiene

6

Moderne familiepolitikk handler om å gi foreldre og barn mer tid sammen. Vi vil gi familiene tillit, fleksibilitet og handlingsrom til å organisere sin egen hverdag. KrF sier derfor ja til økt kontantstøtte, gode og fleksible permisjonsordninger, to opptak i året og økt kvalitet og bemanning i barnehagene. KrF vil bekjempe barnefattigdom med rausere støtteordninger for familier, spesielt studenter og aleneforeldre 2 Ja til mangfold, nei til sortering

KrF vil bruke helsekronene på å redde liv, ikke sortere bort liv. Derfor sier vi nei til tidlig ultralyd til alle gravide. Retten til å kjenne sitt opphav må legges til grunn i lovverket. KrF går derfor mot surrogati og eggdonasjon. 3 Sykehjemsplass når du trenger det

6 Skole med lærelyst, mestring og trivsel

KrF vil prioritere flere dyktige lærere fremfor flere timer, sikre aktiv verdiformidling, styrke samarbeidet mellom skole og foreldrene, og bekjempe mobbing. Vi vil sikre mangfoldet i skolen med å gi ikke-kommersielle friskoler gode rammevilkår. 7 Fjern formuesskatt på arbeidende kapital

KrF vil fjerne formueskatt på arbeidende kapital, det vil si kyrne i fjøset og maskinene på fabrikken. Vi vil sikre at familiebedrifter kan drives videre av neste generasjon ved å fjerne arveavgiften for bedrifter som drives videre. KrF vil ha en mer offensiv landbrukspolitikk med inntektsutjevning, økt matproduksjon og et sterkere jordvern. 8 Få fart på tog- og veiutbyggingen

Eldre skal ha et trygt og godt hjem, enten du bor i egen bolig, i omsorgsbolig eller på sykehjem. Du skal være trygg på at du får sykehjemsplass den dagen du trenger det. Verdighetsgarantien må følges opp med penger til kommunene.

En offensiv jernbanesatsing er nødvendig for å sikre miljøvennlig transport. Kollektiv-satsingen må intensiveres, spesielt i byområdene. Veibygging tar for lang tid i Norge. KrF vil ha raskere planprosesser og legge om finansieringen for å unngå klattvis utbygging.

4 Kamp for en mer rettferdig verden

9 Helsetjenester med mennesket i sentrum

KrF vil styrke bistanden og utviklingspolitikken. Vi trenger økte investeringer og mer handel i sør for å løfte flere ut av fattigdom. KrF vil derfor sette av minst 20 milliarder av oljefondet til investeringer i fattige land. Godt styresett og kamp mot korrupsjon må være viktige mål for norsk utviklingspolitikk. 5 Fisk framfor olje i LoVeSe

KrF prioriterer fisk og miljøvern framfor olje i Lofoten/Vesterålen/Senja, og sier nei til petroleumsvirksomhet i disse unike og sårbare havområdene. Oljeutvinning må skje i områder som ikke har den samme risikoen. Klimautfordringen må tas på alvor. Norge må bli et lavutslippssamfunn og på sikt klimanøytralt. Vi må ta vår del av ansvaret og legge om til bruk av nye fornybare energikilder.

KrF vil ha ned sykehuskøene og sikre god dekning av lokalsykehus. Vi vil sette pasientens behov først. Vi vil ha en ny opptrapping av psykiatrien og styrke rusomsorgen. De som er motivert for å kutte ut rus, skal slippe å stå i kø for behandling. 10 Kristen kulturarv er en byggestein for samfunnet

Vi vil at den kristne kulturarven fortsatt skal prege samfunnet vårt. KrF vil beholde den kristne formålsparagrafen i skolen og at minst 50 prosent av religionsundervisningen skal være kristendomskunnskap.


VÅRE

S TORT I N G S K A N D I DATER

1. Hans Fredrik Grøvan, Lyngdal 2. Torhild Brandsdal, Vennesla 3. Per Sverre Kvinlaug, Kvinesdal 4. Livar Veggeland, KrFU-Kristiansand 5. Hanne Risvold, Flekkefjord 6. Viggo Lucherath, Kristiansand 7. Celina Hagen, KrFU- Vennesla 8. Torrey Skeibrok, Farsund 9. Grete Kvelland Skaara, Kristiansand 10. Øystein Sangesland, Marnardal 11. Tore Askildsen, Mandal 12. Reidun Bakken, Audnedal


Ønsker du et samfunn som bygger på de kristne verdiene? Ønsker du et samfunn hvor alle kan oppleve å være inkludert i fellesskapet? Ønsker du et samfunn som gir familien mer tid for hverandre? Kristelig Folkeparti trenger din stemme! foto:

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti som bygger sin politikk på tre grunnverdier; det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Disse verdiene preger all KrFs politikk. Verdigrunnlaget forplikter oss til å kjempe for menneskeverdet i alle livets faser, til radikal omsorg for våre medmennesker og til å forvalte ressurser og miljø til beste for hverandre og kommende generasjoner.

Vest-Agder KrF Postboks 493 • Kristiansand S 38 02 51 01 • • agder@krf.no•

Vest-Agder KrF2013  
Vest-Agder KrF2013  

Valgbrosjyre for Vest-Agder KrF, stortingsvalget 2013