Rogaland KrF valgbrosjyre 2017

Page 1

Rogaland KrF • Stortingsvalget 2017

Verdier som varer. Verdier som varmer.

INFORMASJON

Menneskeverd i sentrum


Olaug V. Bollestad er 55 år, gift og har fire voksne barn. Hun er bosatt på Ålgård og er utdannet intensivsykepleier med mange års erfaring fra SUS som leder. Hun har vært ordfører i Gjesdal og fylkestingsrepresentant. I 2013 ble hun innvalgt på Stortinget. Siden 2015 har hun også vært nestleder i KrF. “Jeg vil kjempe mot sorteringssamfunnet!”

Olaug V. Bollestad 1. kandidat

MENNESKEVERD I SENTRUM KrF tar kampen for et varmere samfunn. Alle mennesker er like mye verdt og menneskeverdet er ukrenkelig. Vårt mål er et samfunn med plass for alle og der alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi bidrar i fellesskapet. Vi vil at alle skal bli sett, at ingen faller utenfor, at alle opplever at de inkluderes og at ingen sorteres bort. • • • • •

KrF tror på hvert enkelt menneskes unike verdi og potensial. Fellesskapet gir altfor lett mennesker opp – enten de havner utenfor arbeidslivet eller i en vanskelig livssituasjon. Ingen mennesker skal gis opp. Et samfunn kan måles på hvordan det ivaretar menneskeverdet til de mest utsatte. KrF vil kjempe for at det norske samfunnet består menneskeverdstesten.

Bedre omsorgen i livets siste fase og si nei til aktiv dødshjelp Nei til tvillingabort og ja til bedre hjelp og støtte til dem som får barn med ekstra behov Nei til sorteringssamfunnet. Ingen skal sorteres bort på grunn av sykdom og egenskaper Ta kampen mot barnefattigdom og sikre en rettferdig behandling av asylbarna Føre en helhetlig utviklingspolitikk som bidrar til en mer rettferdig verden

VALG 2017


ET ARBEIDSLIV FOR FREMTIDEN KrF vil: • Avskaffe utenforskapet • Føre en aktiv politikk mot lavkonjunkturer • Skape fremtidens jobber gjennom omstilling i næringslivet • Motivere til omskolering og skape rom for livslang læring • Skape ordninger som gir flere nyetableringer • At det skal lønne seg økonomisk å jobbe

VALG 2017


Geir S. Toskedal er 63 år, fra Karmøy, gift og har tre barn. Han er utdannet adjunkt, og inntil han for fire år siden ble innvalgt på Stortinget jobbet han som rektor på Karmøy kulturskole. Han har mange års erfaring som både kommune- og fylkespolitiker. “Jeg er opptatt av næringsutvikling, arbeidsplasser og god infrastruktur.”

Geir S. Toskedal 2. kandidat

LEVENDE DISTRIKT OG BYER Verdiene skapes i hele landet. Derfor skal de også brukes i hele landet. Landbruket er viktig for verdiskaping, bosetting i hele landet og forvaltning av kulturlandskapet. KrF er opptatt av at bondens arbeid må verdsettes og sikre norsk matvareproduksjon i fremtiden. Vilkårene for næringslivet skal gjøre det mulig å bo, jobbe og etablere virksomheter i både bygd og by. Med gode • • • • •

velferdstjenester og gode veier i hele landet, raskt bredbånd og en skattepolitikk som stimulerer til investering legger vi grunnlag for nyskaping der folk bor. Alle har rett til like gode velferdstjenester, uavhengig av om du bor i Stavanger eller i Sokndal. Vi skal alle ha skole, fastlege og sykehus i nærheten. KrF jobber for levende og fremtidsrettede lokalsamfunn i hele Rogaland.

Redusere inntektsgapet i landbruket, øke matproduksjonen og styrke jordvernet Gjennomføre et samferdselsløft i både i by og bygd Flere statlige arbeidsplasser må legges til distriktene Gjennomføre et bredbåndsløft som gjør det mulig å etablere virksomheter og bo i hele Norge uten digitale avstandsulemper Sikre en god og fremtidsrettet byutvikling for byene våre

VALG 2017


Marie Ljones Brekke er 29 år, fra Stavanger, gift og har to barn på 1 og 3 år. Hun er utdannet lærer og er tidligere leder av Rogaland KrFU og medlem av bystyret i Stavanger. De siste årene har hun vært 1. vara til Stortinget for Rogaland KrF, og hun er leder for Stavanger KrF. “Familiene vet best i saker som angår dem!”

Marie Ljones Brekke 3. kandidat

PÅ LAG MED FAMILIEN En god familiepolitikk handler om å legge til rette for at familier skal få hverdagen til å fungere på best mulig måte. Familier er forskjellige og derfor ønsker KrF at de i størst mulig grad skal få ta sine egne valg. Mange opplever at tiden ikke strekker til, og at tiden sammen blir for kort. • • • • • •

Fremtidens familiepolitikk skal favne alle typer familier, bygge på aktiv utjevning av sosiale forskjeller, styrking av fellesskapsløsninger og kamp mot utenforskap. KrF prioriterer familiene, og derfor bør familiene også prioritere KrF.

Bevare og styrke barnetrygden Bevare og forbedre kontantstøtten Ta tak i tidsklemma. Vi ønsker nye og konkrete tiltak som kan avhjelpe den tidsklemma mange familier opplever Forebygge vold i nære relasjoner og sette barns behov i sentrum Øke foreldrepermisjonen og sikre at foreldre har valgfrihet til å fordele den slik det passer dem best Øke engangsstønaden for dem uten rett til foreldrepenger

VALG 2017


Rogaland KrFs stortingsliste

1

3

2

Olaug V. Bollestad

Geir S. Toskedal

Stortingsrepresentant/ sykepleier Gjesdal, 1961

Stortingsrepresentant/ rektor Karmøy, 1954

6

7

Marie Ljones Brekke Olaus Trygve Bjuland Lærer Stavanger 1988

Student Hå 1997

Henrik Halleland

Anne Kristin Bruns

Lærer Sandnes 1974

Ordfører/bonde Finnøy

Barnevernspedagog Stavanger 1963

11 Gunn-Marit Lygre Psykiatrisk sykepleier Tysvær 1967

12 Jan Gunnar Mattingsdal Ingeniør Hå, 1987

16

17

13

Per Kåre Foss

9 Jonas Andersen Sayed Student Sokndal, 1997

10 Tom Landås Daglig leder i Skåre menighet Haugesund, 1959

14

15

Unni Sirevåg Lende

Dag Inge Aarhus

Tone Tvedt Nybø

Barnehagestyrer Time 1957

Kommunikasjonsdirektør Karmøy 1968

Lærer Randaberg 1957

18

19

Ole Olsen

Håkon Helgøy

Astrid Norland

Torbjørn Hovland

Daglig leder Kvitsøy 1967

Næringsdrivende Hjelmeland

Varaordfører/ landskapsarkitekt Strand, 1970

Varaordfører/ seksjonsleder Klepp, 1965

1947

5 Sivilingeniør IT Sola 1964

8

Oddny Helen Turøy

1967

4

VALG 2017

20 Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører/adm.dir. Eigersund, 1963


10 gode grunner til å stemme KrF Verdier som varer

Mer tid til hver elev

KrF vil ta vare på den kristne kulturarven. Kjenner vi røttene våre, er vi også tryggere i møte med nye mennesker og kulturer. Menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar er verdier å bygge framtiden på. Det er verdier som bærer.

KrF vil lovfeste at det skal være maksimalt 15 elever per lærer i småskolen, slik at alle blir sett. Skolen skal være en arena for kunnskap, men også samarbeidsevner og gode verdier for å mestre livet. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen og fortsette kampen mot mobbing.

På lag med dem som trenger det mest Vi vil jobbe for et inkluderende arbeidsliv der alle får bruke sine skaperevner og talenter. Ingen skal gis opp! Vi vil bidra til aktiv integrering av flyktninger og innvandrere. Vi vil gi gode behandlingstilbud til de som sliter med rus eller psykisk helse. KrF vil bekjempe vold og overgrep mot barn.

Levende distrikter KrF vil ta hele landet i bruk! Vi vil kjempe for et livskraftig landbruk, tryggere veier og bedre transportløsninger, og mer bredbåndsutbygging. Statlige arbeidsplasser må fordeles over hele landet.

Kollektiv- og sykkelsatsing

Verdig alderdom Eldre er en stor ressurs for samfunnet og skal kunne leve selvstendige, aktive, trygge liv og holde seg friske så lenge som mulig. Når behovet for hjelp melder seg, skal eldre få tilbud om helsetjenester, egnet boform og annen støtte.

Tid og valgfrihet til familien Familier må få mer tid til hverandre. Barn er forskjellige og familier er forskjellige. KrF vil gi valgfrihet og fleksibilitet til å organisere hverdagen med gode barnehager, bedre kontantstøtte, en forbedret barnetrygd og permisjonsordninger som gir tid til barna.

Verdiskaping og skaperkraft KrF vil legge til rette for ny skaperkraft. Næringslivet og norsk eierskap må gis rammevilkår som kan sikre arbeidsplassene og legge grunnlag for nye. Vi vil fjerne skatt på arbeidende kapital. KrF vil ha gode ordninger for næringsutvikling og gjøre det enklere å starte nye bedrifter.

Veksten i transportbehovet i de største byområdene på Nord-Jæren og Haugesundsområdet er en stor utfordring. Kollektivtilbudet må forbedres slik at det velges av flere. KrF vil satse på en opprustning av jernbanen, som et effektivt og miljøvennlig transportmiddel. Det må samtidig tilrettelegges for å bruke sykkel til og fra arbeid.

Nestekjærlighet uten landegrenser Vi må aldri bli oss selv nok! KrF står i front i kampen mot menneskehandel – vår tids slaveri – både i Norge og internasjonalt. Vi har et ansvar for å hjelpe verdens fattige og forfulgte. KrF vil øke innsatsen for internasjonal rettferdighet.

Israel og Midtøsten Konflikten mellom Israel og palestinerne kan kun løses dersom begge parter ønsker dialog og viser respekt for menneskerettighetene. KrF vil sikre Israels rett til å kunne forsvare seg og leve innenfor trygge grenser, og mener Norge skal ha et nært økonomisk, kulturelt og akademisk samarbeid med Israel.

Les hele vårt program på www.krf.no VALG 2017


Foto s.1-5 og 8: Olaf Nagelhus/Fabel Media

VALG AV VERDIER Vi lever i en tid preget av mer uro og spenninger enn på lenge. I en verden som er mer uforutsigbar enn før. En verden der verdier vi trodde var urokkelige nå står på spill.

Kjenner vi røttene våre er vi også tryggere i møte med nye mennesker og kulturer. Det er derfor vi tydelige på at vi vil beholde K-en i KRLE-faget i den norske skolen.

Hva trenger vi i møte med alt dette? Vi trenger et verdiforankret lederskap. Vi trenger verdier som varer og verdier som varmer.

KrF er verdipartiet i norsk politikk. Gir du stemmen din til KrF den 11. september, vil vi kvittere med samvittighetsfullt arbeid for å sikre menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar - lokalt, nasjonalt og internasjonalt!

Da må vi stå opp for de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt, og holde fast ved den kristne kulturarven som har formet samfunnet vårt gjennom 1000 år.

Kanskje er du nærmere KrF enn du tror?

Menneskeverd i sentrum www.krf.no/rogaland

@rogkrf

VALG 2017

www.facebook.com/rogalandkrf


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.