Hordaland KrF valgbrosjyre 2017

Page 1

Hordaland KrF

Stortingsvalget 2017

Et samfunn som er

godt for barna, Sjekk bakerst i om du brosjyren en og KrF er h! tc god ma

er godt for alle!

FAMILIE Menneskeverd i sentrum

INFORMASJON

VI

Foto: Daniel Mork/FlipFilm og iStock


ss

ss

ss

Foto: Thomas Leikvold

t

Knut Arild Hareide 1. kandidat • Alder: 44 år • Partileder

De kristne verdiene er de viktigste byggesteinene i det norske samfunnet!

at barna lærer om kristendommens innhold og betydning for vårt lands historie og kultur.

Det finnes ikke noe som heter et «livssynsnøytralt samfunn». I Norge har vi en tusenårig kristen kulturtradisjon. Disse verdiene har lagt til grunn for utformingen av det samfunnet vi lever i. Vi har all grunn til å bygge videre på vår stolte arv, og trekke næring fra våre dype røtter. Forankring i egne røtter gjør oss tryggere og mer åpne i møte med andre mennesker, og gir oss retning for fremtiden. Vi var de eneste som i 2013 gikk til valg på å få inn igjen K-en i KRLE-faget, og etter valget fikk vi den på plass igjen. Vi tror nemlig det styrker fellesskapet

KrF ønsker et varmere samfunn.
Vi mener at alle mennesker er like mye verdt, og at menneskeverdet
er ukrenkelig. Vårt mål er et samfunn med plass for alle, et samfunn der vi alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi bidrar til fellesskapet. Alle skal
bli sett og inkludert, og ingen skal sorteres bort eller falle utenfor. KrF vil alltid ta kampen for de mest sårbare, de som er fattige, voldsutsatte barn, rusavhengige, uføre, enslige minstepensjonister og andre. Det er verdier som varer, det er verdier som varmer.

VALG 2017

Knut Arild Hareide


Torill Selsvold Nyborg 2. kandidat Yrke: Cand. polit, tidligere fylkesordfører Alder: 66 år Bosted: Fjell

Mitt

brenner for:

• verdibasert næringsliv • forenkling av regelverk for næringsliv • fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital

Det skal være lett å starte og drive bedrift i Norge! KrF løfter frem det verdibaserte næringslivet, hvor sosialt ansvar og verdiskaping går hånd i hånd. Norge har lange tradisjoner for å bygge landet gjennom næringsutvikling, helt fra den haugianske næringsutviklingen som preger Norge, og spesielt Vestlandet, den dag i dag.

KrF vil gjøre det enklere å starte og drive bedrifter ved å avskaffe unødvendige lover og forenkle rapportering for næringslivet. Vi vil trappe ned, og på sikt fase ut, formuesskatten på arbeidende kapital. Vil vil ha en forenklet aksjelov for små bedrifter. For KrF vil det også være viktig å sikre forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten.

Line Meyer 3. kandidat Yrke: Rådgiver i NAV Alder: 28 år Bosted: Bergen

Mitt

brenner for:

• flere lærere i skolen • en fornyet og forbedret kontantstøtte • kamp mot mobbing i skolen

Verdens beste familiepolitikk!

Vi vil øke og forbedre barnetrygden, og sørge for at de med minst penger er de som får størst økning.

Familiepolitikken skal støtte opp om familielivet og gi familiene muligheten til å organisere sine egne liv. Derfor vil KrF både sørge for gode barnehager og bedre kontantstøtte. KrF er garantisten for at det fortsatt er kontantstøtte etter stortingsvalget!

KrF vil etablere en lærernorm som gjør at det blir maks 15 elever per lærer i 1.-4. trinn, og 20 elever per lærer i 5.-10. trinn. KrF skal også trappe opp arbeidet mot mobbing i skolen. Det må være nulltoleranse, og alle mobbesaker skal gripes fatt i og få konsekvenser.

VALG 2017


Hele mennesket, hele livet! KrF har politikk for alle faser i livet

Barn

Ungdom

Vi lever i en tid der individualismen står sterkt, og der stadig mer blir teknologisk mulig å gjøre. Vi mener at vi i fellesskap må diskutere hva slags samfunn vi vil ha, og KrF vil alltid sette etikken foran teknikken.

Ungdomstiden er en sårbar tid i livet hvor mange valg skal tas. I en så viktig tid i livet vil KrF at samfunnet skal bidra til trygghet og muligheter.

Ja til mangfold, nei til sortering KrF mener at hvert eneste barn i mors mage er verdifullt. Vi kjemper for retten til liv fra unnfangelse til naturlig død. KrF setter barna på førsteplass Familier er ulike. KrF tror at familiene selv vet best hvordan de vil organisere sin hverdag. KrF er garantisten for å sikre kontantstøtte etter stortingsvalget. Vi vil også gjøre det lettere å kombinere kontantstøtte og barnehage. KrF vil ha gode barnehager med nok voksne som kan se og følge opp barna. Vi vil også innføre lærernorm i skolen, med maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn, og 20 elever i 5.-10. trinn.

En god skole og hjelp når det er vanskelig KrF vil få på plass et undervisningsopplegg i skolen om livsmestring med temaer som personlig økonomi, samlivslære og kommunikasjon i nære relasjoner. Mange ungdommer sliter og trenger hjelp til å møte forventninger, gruppepress og urealistiske krav. Derfor vil vi innføre en norm for antall helsesøstre per elev, både i grunnskolen og i videregående skole. KrF har fått gjennomslag for at det nå skal opprettes mobbeombud i alle fylker. KrF vil sikre at denne ordningen fungerer som ressurs for skolene, og en instans der elever og foreldre kan få hjelp i fastlåste saker.

VALG 2017


Voksen

Eldre

KrF vil legge til rette for et verdibasert næringsliv hvor sosialt ansvar og verdiskaping går hånd i hånd. Vi trenger lønnsomme bedrifter som skaper verdier for å sikre velferd, aktivitet og bosetting over hele landet.

Eldre er rike på livserfaringer og er en stor ressurs for samfunnet. Eldre skal kunne leve aktive, trygge liv og holde seg friske så lenge som mulig. En trygg eldreomsorg

Trygge arbeidsplasser og forenkling for næringslivet KrFs mål er et velferdssamfunn som gir trygghet og like muligheter for alle. Det betyr at vi må ha gode ordninger både ved sykdom og arbeidsledighet. Samtidig må vi legge til rette for at det skal være enkelt å starte, drive og eie næringsvirksomhet i Norge. Vi vil arbeide for et enklere Norge med mindre byråkrati. 80 prosent av norske bedrifter har under fem ansatte, og bidrar med stor verdiskapning. Derfor er det viktig med gode rammebetingelser som gir denne typen virksomheter mulighet til å overleve og vokse.

Når medisinske behov tilsier det, har den enkelte en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg. KrF vil følge opp dette med nødvendige bevilgninger til bygging av flere plasser og midler til drift. Vi vil gi ektepar mulighet til å bo på samme sykehjem, selv om den ene ikke har like stort behov for pleie. KrF vil også legge til rette for bedre ordninger med omsorgslønn. Verdighet ved livets slutt Mennesket lever ikke av brød alene. Å anerkjenne åndelig omsorg som en del av tilbudet til beboere på sykehjem må være en del av fagutviklingen til de ansatte. Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com

VALG 2017


VALGLISTE HORDALAND KRF Knut Arild Hareide, 44 år, Bømlo/Oslo

Torill Selsvold Nyborg, 66 år, Fjell 2

1

3 Line Meyer 28 år, Bergen

8 Rebekka Ljosland 26 år, Bergen

13 Emma Løvaas Akyeampong 21 år, Bergen

4 Beate Husa 45 år, Sund

9 Dag Sele 53 år, Stord

14 Jarle Jacobsen 43 år, Sveio

5 Dag Inge Ulstein 36 år, Bergen

10 Helge Nilsen 51 år, Fjell

15 Arne Normann 61 år, Vaksdal

6 Pål Kårbø 44 år, Meland

11 Astrid Aarhus Byrknes 54 år, Lindås

16 Jarle Skeidsvoll 50 år, Osterøy

7 Gunvor Sønnesyn 65 år, Voss

12 Otto Galtung 21 år, Jondal

17 Aud Kaldefoss 60 år, Tysnes

STEM KRF 11. SEPTEMBER! 18 Kristine M. B. Gripsgård 23 år, Bergen

19 Per-Erik Gåskjenn 50 år, Bergen

20 Rolf Kjøde 58 år, Askøy

VALG 2017

21 Eilif Haaland 66 år, Bergen


5 gode grunner til å stemme KrF Menneskeverd i alle livets faser Alle mennesker er like mye verdt. Ingen skal sorteres bort! KrF sier nei til tvillingabort og ja til bedre hjelp og støtte til dem som får barn med ekstra behov. Vi vil bedre omsorgen i livets siste fase og sier nei til aktiv dødshjelp.

Tid og valgfrihet til familien Familier må få mer tid til hverandre. Barn er forskjellige og familier er forskjellige. KrF vil gi valgfrihet og fleksibilitet til å organisere hverdagen med gode barnehager, bedre kontantstøtte, en styrket barnetrygd og permisjonsordninger som gir tid til barna. Levende distrikter KrF vil bevare bosetting og aktivitet i hele landet. Vi vil kjempe for et livskraftig landbruk, tryggere veier, bedre transportløsninger, og mer bredbåndsutbygging. Statlige arbeidsplasser må fordeles over hele landet. Mer tid til hver elev KrF vil lovfeste at det skal være maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn, så flere blir sett. Skolen skal være en arena for kunnskap, men også samarbeidsevner og gode verdier for å mestre livet. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen, og fortsette kampen mot mobbing. Verdiskaping og skaperkraft KrF vil legge til rette for ny skaperkraft, også i distriktene. Næringslivet og norsk eierskap må gis rammevilkår som kan sikre arbeidsplassene og legge grunnlag for nye. Vi vil fjerne skatt på arbeidende kapital, og gjøre det enklere å starte nye bedrifter. Illustrasjonsbilder: www.colourbox.com


Er du en KrF-er? Lurer du på om du skal stemme KrF i år? Sett kryss ved de påstandene du er enig i, og sjekk om du er en KrF-er! Ja til søndagsfri, nei til at butikker generelt skal være søndagsåpne........................................................ Det bør være en maksgrense på 15 elever pr lærer i 1.-4. trinn og 20 elever pr lærer i 5.-10. trinn....................... Det må føres en ansvarlig skjenkepolitikk ved å gi helse prioritet fremfor næringspolitiske hensyn.............................. Formuesskatt på arbeidende kapital, slik som traktorer og maskiner, må fjernes......................................... Frivillige organisasjoner må slippe moms, byråkrati og meningskontroll............................................................... Tvillinger hører sammen, og derfor bør Stortinget si nei til tvillingabort..................................................... Kontantstøtten må beholdes og forbedres, og det bør være krav om språkopplæring for minoritetsforeldre som mottar den.............. Kristendommen bør utgjøre den viktigste delen av KRLE-faget i skolen.................................................. Det bør ansettes flere helsesøstre i skolen, slik at flere elever kan få hjelp når de trenger det............................. Det må settes inn større innsats for å bekjempe menneskehandel både i Norge og internasjonalt.......... 10 kryss: 8-9 kryss: 5-7 kryss: 1-4 kryss: 0 kryss:

Heter du Knut Arild Hareide? Du burde sittet på Stortinget for KrF! Du kan trygt stemme KrF ved høstens valg. Kanskje du skal lese mer om oss på www.krf.no? Har du mistet pennen?

Hordaland KrF • Telefon: 55 54 13 40 • Epost: hordaland@krf.no www.krf.no/hordaland • www.facebook.com/hordalandkrf

VALG 2017