Page 1


KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti som bygger sin politikk på tre grunnverdier; det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Det kristne menneskesynet sier at hvert enkelt menneske har en uendelig verdi og har ukrenkelige rettigheter fra unnfangelse til naturlig død. Nestekjærlighetstanken bygger på at alle mennesker har samme verdi. Den gjelder alle mennesker og kjenner ingen landegrenser. Forvalteransvaret innebærer at mennesket har et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket på en forsvarlig måte. Det gjelder naturressurser, økonomiske og menneskelige ressurser. www.krf.no


3

DERFOR ER JEG KRF-er Jeg er engasjert i KrF fordi det er et parti som slåss for de fattige i Norge og i utviklingsland. KrF kjemper for menneskeverdet i alle livets faser og har en offensiv familie- og miljøpolitikk. Jeg er stolt over å få være med i et parti som evner å se lenger enn oss selv og som løfter frem det kristne verdigrunnlaget. Knut Arild Hareide Partileder i KrF


3

Et samfunn som er godt for barna, er godt for alle


4

BARN OG FAMILIE

VALGFRIHET FOR FAMILIENE KrF vil gi familiene valgfrihet til å bestemme over egen hverdag og tid til å være sammen

KVALITET I BARNEHAGEN KrF vil ha flere førskolelærere i barnehagene og flere opptak i året

STOPP MOBBINGEN KrF vil intensivere kampen mot mobbing og innføre mobbeombud i alle landets fylker

FLERE LÆRERE I SKOLEN KrF vil ha flere og bedre lærere i skolen, fremfor flere timer


5

KrF har tillit til at familiene er best til å fatte gode beslutninger for sine barn og sin hverdag. Derfor vil KrF ha en familiepolitikk med fleksible løsninger som gir familiene den valgfriheten de behøver. Vi vil øke kontantstøtten for ettåringene og toåringene, og sikre full behovsdekning og god kvalitet i barnehagene. Arbeidslivet må bli mer fleksibelt, slik at det blir lettere å kombinere jobb og familieliv. Ikke alle barn i Norge vokser opp i et trygt hjem. Derfor må samfunnet sikre dem trygghet gjennom et godt fungerende system. KrF vil ha full barnevernsdekning ved å styrke barnevernet med mer kapasitet, kompetanse og et tilstrekkelig antall fosterhjem. Barn og ungdom fortjener en god skole. KrF vil bruke de store pengene på å ansette og etterutdanne flere lærere i skolen, fremfor flere skoletimer. Ingen barn skal behøve å grue seg til å gå på skolen. KrF vil ha økt innsats mot mobbing og innføre mobbeombud i alle fylker.


8


7

Hvert menneske har en uendelig verdi fordi det er et menneske – uavhengig av egenskaper


8

MENNESKEVERD

RETTEN TIL LIV MÅ GRUNNLOVSFESTES KrF mener livet er ukrenkelig og må vernes fra unnfangelse til naturlig død

NEI TIL SORTERINGSSAMFUNNET KrF vil kjempe mot at fostre sorteres bort på grunn av sykdom eller egenskaper

VI MÅ STILLE OPP FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE KrF vil gi trygghet for familier med funksjonshemmede barn med oppfølging fra én fast koordinator i kommunen

VI MÅ GI LIVSHJELP, IKKE DØDSHJELP KrF vil gi døende smertelindring, omsorg og verdighet ved livets slutt, ikke dødshjelp


9

Livet må vernes fra unnfangelse til naturlig død. KrF vil redusere antall aborter ved å styrke ordninger som gjør det lettere å beholde barnet. Vi vil innføre obligatorisk rådgivning for dem som vurderer abort. Det må bli lettere å få barn under studiet, og engangsstønaden må dobles. Utviklingen innen bioteknologi byr på store fremskritt, men må samtidig rammes inn av lover og etisk refleksjon. Derfor sier vi nei til screening og tidlig ultralyd til alle gravide. KrF vil kjempe mot et sorteringssamfunn, der man sorterer bort fostre med spesielle egenskaper eller sykdommer. Å få barn med nedsatt funksjonsevne kan by på ekstra utfordringer, og det er samfunnets plikt å stille opp for dem. KrF vil at alle familier med funksjonshemmede barn skal ha én fast koordinator i kommunen som hjelper dem med alt det de trenger av støtte og bistand. I livets siste fase trenger døende pasienter en hånd å holde i og lindring mot smertene, ikke et tilbud om aktiv dødshjelp. KrF vil tilby aktiv livshjelp for døende, med lindrende behandling både på sykehjem og for de som ønsker å dø hjemme.


12


11

Eldre skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det


12

ELDRE

ELDRE MÅ FÅ EGNET BOFORM KrF vil gjøre det mulig å bo hjemme så lenge man vil, og tilby nok sykehjemsplasser og eldreboliger LA FOLK FÅ STÅ I ARBEID KrF vil heve aldersgrensen på oppsigelse, slik at de som ønsker det, kan få jobbe lenger

LØFT FOR DEMENTE KrF vil ha en storsatsing på hjelp til demente og gi alle tilrettelagt pleie og avlastningstilbud

LIVSGLEDE FOR ELDRE KrF vil sikre livskvalitet i alderdommen, med møteplasser som eldresentre og frivilligsentraler


13

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Det må sikres god balanse mellom hjemmehjelp, omsorgsbolig og sykehjemsplass. Når dagen kommer da man trenger pleie- og omsorgstilbud fra det offentlige, må riktige og relevante tilbud være på plass. KrF vil ha et innholds- og kvalitetsløft i eldreomsorgen. KrF fikk gjennomslag for en verdighetsgaranti for eldre, men for at den skal innfris, må kommunene få mer penger. Seniorers innsats må verdsettes, både ved å la folk få stå lenger i arbeid og tilrettelegge for frivillig arbeid. Å treffe andre og ha sosialt fellesskap gir livskvalitet. KrF vil blant annet styrke eldresentre og frivillighetssentraler, der eldre kan delta i ulike sosiale aktiviteter og kunne bidra med frivillig innsats sammen med andre.


16


15

Vi har et ansvar for 책 overlate jorden til v책re etterkommere i like god stand som da vi overtok den


16

KLIMA OG MILJØ

FREMTIDEN ER FORNYBAR KrF vil gjøre Norge verdensledende på klimavennlig og fornybar energi

KOLLEKTIVSATSING ER LØSNINGEN KrF vil prioritere kollektivtrafikk i bynære områder for å redusere klimagasser og luftforurensing

FORURENSENDE

MILJØVENNLIG

NORGE MÅ TA SIN DEL AV KLIMAKUTTENE KrF mener Norges bidrag til reduksjon av klimagassutslipp først og fremst må skje ved utslippskutt i vårt eget land DET SKAL LØNNE SEG Å VELGE MILJØVENNLIG KrF vil redusere avgiftene på miljøvennlige produkter og øke avgiftene på de forurensende


17

Forvalteransvaret er grunntanken i kristendemokratisk miljøpolitikk. Vi må løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter til å oppfylle sine behov, og sørge for en bærekraftig utvikling. Dette omfatter å ta ansvar for det biologiske mangfoldet, klimaet og luften vi alle puster i. KrFs visjon er at Norge skal bli et klimanøytralt samfunn, der netto klimagassutslipp reduseres til null. Eventuelle klimautslipp skal kompenseres for med tiltak som fanger opp og binder en like stor mengde klimagasser som slippes ut. Biltrafikken står for en stor del av luftforurensningen, og veiutbygging er ikke nok for å løse trafikkveksten. KrF vil prioritere miljøvennlige transportløsninger som buss, bane, tog og sykkel, særlig i og rundt de norske byene.


20


19

NestekjĂŚrlighet og rettferdighet kjenner ingen landegrenser


20

UTVIKLING

VI MÅ LØFTE DE FATTIGSTE KrF vil øke bistanden til verdens fattige land så de kan bygge opp sine samfunn på en god måte ØKTE INVESTERINGER KrF vil sette av én prosent av Petroleumsfondet til investeringer i de fattigste landene BEDRE HANDELSVILKÅR KrF vil at fattige land skal kunne selge egenproduserte varer på verdensmarkedet og jobbe for økt lokal og regional handel i Sør

B

MÅLRETTET BISTAND KrF vil spisse bistanden mot utdanning, helse, demokratiutvikling og næringsutvikling

IS TA N D

HJELP TIL KLIMATILPASNING KrF vil jobbe for økt matsikkerhet og ny landbruksteknologi i fattige land som rammes av klimaendringer


21

Omtrent en milliard mennesker har under 1,25 dollar å leve for hver dag. Norsk bistand må satse på utdanning, helse, godt styresett og næringsutvikling. Utviklingsinnsatsen må først og fremst rettes mot de fattigste landene, primært i Afrika sør for Sahara, land som ikke har fått del i den sterke økonomiske veksten som de fleste av verdens land, inkludert land som India og Brasil, har opplevd. Bistand er likevel bare ett virkemiddel på veien mot en mer rettferdig verden. Utviklingslandene må settes i stand til å klare seg uten hjelp utenfra. For å skape vekst må det investeres i næringsutvikling og økt handel mellom rike og fattige land. Klimaendringer har stor påvirkning på fattige lands mulighet til utvikling ved at avlinger ødelegges og regntider skifter. Disse må få hjelp til å tilpasse seg klimaendringene, for å sikre matproduksjon.


24


23

Kristendommen m책 fortsatt prege Norge


24

KRISTEN KULTURARV OG TROSFRIHET

§

SAMFUNNET MÅ HA ET KLART VERDIGRUNNLAG KrF vil sikre kristne verdier i formålsparagrafer i barnehage og skole

KIRKENE MÅ SIKRES OG HOLDES ÅPNE KrF vil bevilge penger til sikring av kirkebygg, og flere åpne kirker

GI ROM FOR TRO KrF vil kjempe for trosfrihet, og retten til å bære religiøse symboler i det offentlige rom

LA TROSSAMFUNN FÅ STYRE SEG SELV KrF vil at trossamfunn skal ha rett til å ansette dem de selv ønsker


25

Norge må ta vare på og videreføre sin tusenårige kristne kulturarv inn i nye tider. For å forstå andres kultur og religion er det viktig å kjenne sin egen. Slik kan man i et samfunn med mangfold møte hverandre med respekt. Samfunnet har behov for en forankring i et verdigrunnlag. KrF vil fortsette engasjementet for å sikre et tydelig fundament av kristne verdier i formålsparagrafer i barnehage og skole. Norge skal være et samfunn der det er rom for fritt å uttrykke sin tro og sitt livssyn. Derfor vil KrF kjempe for trosfrihet og muligheten til å uttrykke sin identitet i det offentlige rom. Det er ikke staten som skal diktere tros- og livssynssamfunns egne ordninger og læregrunnlag. I stedet vil KrF sikre dem en klar rett til å utnevne sine egne ledere og til å ansette dem de selv ønsker, uten frykt for å miste offentlig støtte.


28


27

Uten frivilligheten stopper Norge


FRIVILLIGHET

28

0% MVA

NEI TIL MOMS PÅ FRIVILLIGHET KrF vil ha fullt momsfritak for frivillige organisasjoner, slik næringslivet har

GAVER TIL FRIVILLIG AKTIVITET MÅ OPPMUNTRES KrF vil doble skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner til 24 000 kroner

24 000 ,-

UT

INN

MINDRE BYRÅKRATI KrF vil ha et forenklings- og avbyråkratiseringsprogram for frivillig sektor IDEELLE MÅ FÅ BEDRE VILKÅR KrF vil endre den rigide anbudspraksisen som skviser ut ideelle omsorgsaktører


29

Frivillighet lever av lyst og dør under tvang. Gjennom gode tilskuddsordninger, momsfritak og redusert papirmølle vil KrF legge til rette for en levende og mangfoldig frivillig sektor. Samfunnet vårt er avhengig av frivillighet. Frivillige og ideelle organisasjoner har i mange år gjort en enorm innsats for samfunnet, og lagt grunnlaget for mange av de offentlige velferdsordningene vi kjenner i dag. Politikken skal legge til rette for frivillighet og verdsette det sivile samfunnets innsats og engasjement. Da må organisasjonene ha frihet til å styre seg selv, få momsfritak for varer og tjenester og slippe anbudskampen mot rikere private bedrifter eller det offentlige, som vi ofte ser særlig i helse- og omsorgssektoren.


30

DETTE ER KRF

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti som bygger sin politikk på tre grunnverdier; det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Disse verdiene preger all KrFs politikk. Verdigrunnlaget forplikter oss til å kjempe for menneskeverdet i alle livets faser, til radikal omsorg for våre medmennesker og til å forvalte ressurser og miljø til beste for hverandre og kommende generasjoner.

FØLG KRF PÅ FACEBOOK OG TWITTER Facebook.com/kristeligfolkeparti Twitter.com/KrFNorge


31

KrF har rundt 33 000 medlemmer, tusenvis av tillitsvalgte i over 300 lokallag og 19 fylkeslag og over 1000 folkevalgte i kommunestyrer, fylkesting og storting. NETTSIDEN På KrFs nettside finner du mye informasjon om KrFs politikk og aktuelle nyheter og informasjon. Alle medlemmer har også tilgang til medlemssiden som inneholder interne dokumenter og nyttig informasjon for engasjerte KrF-ere.

FØLG PARTILEDEREN PÅ FACEBOOK OG TWITTER Facebook.com/knutarildhareide Twitter.com/KAHareide


BLI MEDLEM

BLI MEDLEM I KRF KrF har mange medlemmer sammenlignet med de andre politiske partiene, men vi vil gjerne ha flere. Som medlem støtter man de verdiene KrF bygger sin politikk på og ønsker at skal prege samfunnet. MÅTER Å MELDE SEG INN PÅ: POST:

Kristelig Folkeparti, Postboks 478 Sentrum,

0105 Oslo

E-POST:

krf@krf.no

WEB: www.krf.no/bli-medlem SMS:

send KrF + e-postadresse til 26112

DESIGN: Susann Johansen, www.straydog.no FOTO:

Signe Christine Urdal (s.1), Gunnhild Sørås (s. 18),

Colourbox.no TRYKK: Østfold Trykkeri

24

1

6

ØMERKE ILJ T M

Tr y k k s a k

79

32

Kristelig Folkepartis presentasjonsbok  

Kristelig Folkepartis Presentasjonsbok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you