Page 1

offentleg informasjon

Hordaland KrF Ein god barndom varer heile livet


Knut Arild Hareide 1. kandidat 2013

2

Menneskeverd i ­sentrum

Vi har mange saker som KrF har sett sitt preg på. Både her i Hordaland, med bygging av bybane, lokal kontantstøtte og ekstra midlar til rusbehandling, og nasjonalt gjennom saker som psykiatrisatsing, bistands­satsing, ­etableringa av kulturskulane, trusopplærings­reforma, sikring av fri­skulane, skattefrådrag for gåver til frivillige organisasjonar og røykelova.

som vil gje den vidare til nye generasjonar. Som vil stoppe reisa mot sorteringssamfunnet. Vi skal ikkje først og fremst gje meir til alle som har det bra frå før, men stille opp i dei fasane der livet er på sitt mest sårbare: I starten av livet, mot slutten av livet, eller når sjukdomen rammar. Det er menneskeverd. Det er å verne om livet!

Våre største nasjonale sigrar har vi fått i regjering. No har vi vore utanfor regjering i åtte år. Etter stortingsvalet 9. september håpar vi å kunne ta steget ned frå tribunen og inn på banen.

Viss vi får eit nytt fleirtal etter valet, vil KrF bidra til eit regjeringsskifte. Vi vil snakke med alle partia på ikkje-sosialistisk side og sørgje for ei ny ikkje-sosialistisk regjering med tyngdepunkt mot sentrum.

Vi meiner det er på tide med nye KrF-sigrar! Landet vårt treng ei regjering som ser at 90 000 born lid av vaksne sitt alkoholmisbruk. Som vil ta vare på den kristne kulturarven, og

Eit sterkt KrF vil gje landet ei regjering som set menneskeverdet i sentrum, gjev makta tilbake til familiane – og der det vert tilrettelagt betre for frivillig arbeid. Godt val!


Astrid Aarhus Byrknes 2. kandidat 2013

Livskvalitet i kvardagen

Eg brenn for at familiane må få velje den kvardagen som passar dei best, og eg har tillit til at familiane kan avgjere kva som er godt for sine born og sin kvardag. For born er familien den mest grunnleggande arenaen for å høyre saman, med nærleik og fellesskap. For meg og KrF er det difor avgjerande å satse på mangfald og fleksible løysingar som gjev valfridom for familiane. Ei stabil fastlege- og helseteneste er viktig for alle. Fastlegen er kontaktleddet mellom

pasient og sjukehus, og tenesta må sikrast gjennom mellom anna kompetanseheving, stabilitet og oppretting av fleire fastløna stillingar i kommunehelsetenesta. Dette er svært viktig for at samhandlingsreforma skal lukkast. Gjennom det politiske arbeidet ynskjer eg å vere med å arbeida saman for gode løysingar der politikk møter kvardagsliv. Desse løysingane har KrF.

Filip Rygg 3. kandidat 2013

KrF sikrer bybane til alle bydeler 30.000 daglige reisende, spennende byutvikling og store miljøgevinster. KrF har lenge vært en pådriver for det som etter hvert også er blitt en nasjonal suksess – Bybanen i Bergen. Nå er de første byggetrinnene realisert og i år startet arbeidet mellom Rådalen og Flesland. Så fort Bybanen er åpnet på Flesland, vil KrF bygge videre fra sentrum til Åsane. Det er verken rettferdig eller riktig at bergenserne skal ta hele regningen slik staten har lagt opp til. KrF vil derfor ha en egen statlig bybanepott

som sikrer minst 50 prosent statlig finansiering for baneprosjekter i byene. KrF vil få fart på Bergensbanen. Vi vil bygge Ringeriksbanen, som er en svært viktig del av arbeidet for å få ned dagens lange reisetid til 4 timer og 15 minutter. Bergensbanen er et samferdselsprosjekt som vil komme hele regionen til gode og bidra til at flere kan reise på en mer miljøvennlig måte.

3


Beate Husa 4. kandidat 2013 Yrke:

Kyrkjeverje

Alder:

42 år

Bustad:

Sund

Emil André Erstad 5. kandidat 2013

4

Yrke:

Student

Alder:

22 år

Bustad:

Radøy

Gunvor Sønnesyn 6. kandidat 2013 Yrke:

Seniorkonsulent/cand.polit

Alder:

61 år

Bustad:

Voss

Marita Moltu 7. kandidat 2013 Yrke:

Gruppeleiar

Alder:

45 år

Bustad:

Bergen


Valliste for

KristelEg Folkeparti

ved Stortingsvalet 2013 i Hordaland Føre- og etternamn

Fødd Stilling

Kommune

1

Knut Arild Hareide

1972

Stortingsrepresentant/partileiar

Oslo

2

Astrid Aarhus Byrknes

1963

Ordførar/sjukepleiar

Lindås

3

Filip Rygg

1983

Byråd

Bergen

4

Beate Husa

1971

Kyrkjeverge

Sund

5

Emil André Erstad

1991

Student

Radøy

6

Gunvor Sønnesyn

1952

Seniorkonsulent/cand.polit

Voss

7

Marita Moltu

1968

Gruppeleiar

Bergen

8

Jarle Jacobsen

1974

Maskiningeniør/varaordførar

Sveio

9

Pål Kårbø

1973

Sjølvstendig næringsdrivande/siviløkonom

Meland

10

Lene Dåvøy

1971

Lærar

Askøy

11

Kristian Helland

1947

Prorektor for samfunnskontakt

Bergen

12

Harald Rydland

1962

Bonde/rekneskapskonsulent

Fitjar

13

Grethe Lunde

1960

Regionleiar

Radøy

14

Arne Normann

1955

Lærar

Vaksdal

15

Helge Olav Nygard

1977

Offiser i sjøforsvaret

Os

16

Rebekka Ljosland

1990

Sjukepleiar

Bergen

17

Hildegunn Eiane Aarthun

1973

Jordmor

Kvinnherad

18

Helge Dyrkolbotn

1964

Varaordførar/prosjektkoordinator

Austrheim

19

Marit Aksnes Aase

1947

Ordførar/sjukepleiar

Samnanger

20

Trygve Birkeland

1961

Pastor/bussjåfør

Bergen

21

Torill Selsvold Nyborg

1951

Gruppeleiar Hordaland fylkesting

Fjell

5


10 gode grunner til å

stemme KrF 10 gode grunner til å stemme KrF 1. Mer tid og fleksibilitet for familiene 6

Moderne familiepolitikk handler om å gi foreldre og barn mer tid sammen. Vi vil gi ­familiene tillit, fleksibilitet og handlingsrom til å organisere sin egen hverdag. KrF sier derfor ja til økt kontantstøtte, gode og fleksible permisjonsordninger, to opptak i året og økt kvalitet og bemanning i barnehagene. KrF vil bekjempe barnefattigdom med rausere støtteordninger for familier, spesielt studenter og aleneforeldre.

2. Ja til mangfold, nei til sortering KrF vil bruke helsekronene på å redde liv, ikke sortere bort liv. Derfor sier vi nei til tidlig ultralyd til alle gravide. Retten til å kjenne sitt opphav må legges til grunn i lovverket. KrF går derfor mot surrogati og eggdonasjon.

3. Sykehjemsplass når du trenger det Eldre skal ha et trygt og godt hjem, enten du bor i egen bolig, i omsorgsbolig eller på sykehjem. Du skal være trygg på at du får sykehjemsplass den dagen du trenger det. Verdighetsgarantien må følges opp med penger til kommunene.

4. Kamp for en mer rettferdig verden KrF vil styrke bistanden og utviklingspolitikken. Vi trenger økte investeringer og mer handel i sør for å løfte flere ut av fattigdom. KrF vil derfor sette av minst 20 milliarder av oljefondet til investeringer i fattige land. Godt styresett og kamp mot korrupsjon må være viktige mål for norsk utviklingspolitikk.

5. Fisk framfor olje i LoVeSe KrF prioriterer fisk og miljøvern framfor olje i Lofoten/Vesterålen/Senja, og sier nei til petroleumsvirksomhet i disse unike og sårbare havområdene. Oljeutvinning må skje i områder som ikke har den samme risikoen. Klimautfordringen må tas på alvor. Norge må bli et lavutslippssamfunn og på sikt klima­nøytralt. Vi må ta vår del av ansvaret og legge om til bruk av nye fornybare energi­kilder.


6. Skole med lærelyst, mestring og trivsel KrF vil prioritere flere dyktige lærere fremfor flere timer, sikre aktiv verdiformidling, styrke samarbeidet mellom skole og foreldrene, og bekjempe mobbing. Vi vil sikre mangfoldet i skolen med å gi ikke-kommersielle friskoler gode rammevilkår.

7. Fjern formuesskatt på arbeidende kapital KrF vil fjerne formueskatt på arbeidende kapital, det vil si kyrne i fjøset og maskinene på fabrikken. Vi vil sikre at familiebedrifter kan drives videre av neste generasjon ved å fjerne arveavgiften for bedrifter som drives videre. KrF vil ha en mer offensiv landbrukspolitikk med inntektsutjevning, økt matproduksjon og et sterkere jordvern.

8. Få fart på tog- og veiutbyggingen En offensiv jernbanesatsing er nødvendig for å sikre miljøvennlig transport. ­Kollektiv-satsingen må intensiveres, spesielt i byområdene. Veibygging tar for lang tid i Norge. KrF vil ha raskere planprosesser og legge om finansieringen for å unngå klattvis utbygging.

9. Helsetjenester med mennesket i sentrum KrF vil ha ned sykehuskøene og sikre god dekning av lokalsykehus. Vi vil sette ­pasientens behov først. Vi vil ha en ny opptrapping av psykiatrien og styrke rus­ omsorgen. De som er motivert for å kutte ut rus, skal slippe å stå i kø for behandling.

10. Kristen kulturarv er en byggestein for samfunnet Vi vil at den kristne kulturarven fortsatt skal prege samfunnet vårt. KrF vil beholde den kristne formålsparagrafen i skolen og at minst 50 prosent av religionsunder­ visningen skal være kristendomskunnskap.

7


Bli medlem i KrF

send sms KrF <din epost> til 26112

krf.no Foto omslag: Øyvind Ganesh Eknes – Foto: KrF – Grafisk produksjon: BODONI

M

1

9 Trykksak 6

ØMERKE T ILJ

9

Gjer som over 32 000 andre: 24

Miljømerket trykksak 241 699

Hordaland KrF 2013  

Valgbrosjyre for Hordaland KrF. Ein god barndom varer heile livet

Hordaland KrF 2013  

Valgbrosjyre for Hordaland KrF. Ein god barndom varer heile livet