Vest Agder KrF valgbrosjyre 2017

Page 1

copyright: Emma Sukalic

Vest-Agder KrF Stortingsvalget 2017

En god barndom varer hele livet. VI

FAMILIE INFORMASJON

Menneskeverd i sentrum


Hans Fredrik Grøvan 1. kandidat • Alder: 63 år • Stortingsrepresentant • Bosted: Lyngdal

Menneskeverd i sentrum KrF ønsker et varmere samfunn. Vi mener at alle mennesker er like mye verdt og at menneskeverdet er ukrenkelig. Vårt mål er et samfunn med plass for alle, et samfunn der vi alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi bidrar til fellesskapet. Alle skal bli sett og inkludert, og ingen skal sorteres bort eller falle utenfor. KrF vil alltid ta kampen for de mest sårbare, de som er fattige, voldsutsatte barn, rusavhengige, uføre, enslige minstepensjonister og andre.

Mitt

brenner for:

• Å bedre omsorgen i livets siste fase og si nei til aktiv dødshjelp •

Å ta opp kampen mot sorteringssamfunnet, ingen skal sorteres bort på grunn av sykdom og egenskaper

• Å si nei til tvillingabort, og ja til bedre hjelp for dem som får barn med ekstra behov • Å trappe opp kampen mot barnefattigdom • Å sikre en human og rettferdig behandling av asylbarna • Å føre en helhetlig og samstemt utviklingspolitikk som bidrar til en mer rettferdig verden

VALG 2017


copyright: Emma Sukalic

Torhild Bransdal 2. kandidat Ordfører Alder: 61 år Bosted: Vennesla

Levende distrikt

Mitt

Verdier skapes i hele landet – og skal brukes i hele landet.

brenner for:

• At kommunesammenslåing skal baseres på frivillighet

Vilkårene for næringsliv skal gjøre det mulig å bo, jobbe og etablere virksomheter i både bygd og by. Alle skal ha like gode velferdstjenester, uavhengig av hvor de bor.

• Å redusere inntektsgapet i landbruket, øke matproduksjonen og styrke jordvernet. • At flere statlige arbeidsplasser må legges til distriktet.

KrF jobber for levende lokalsamfunn i hele landet. copyright: Emma Sukalic

Per Sverre Kvinlaug 3. kandidat Ordfører Alder: 43 år Bosted: Kvinesdal

På lag med familien

Mitt

En god familiepolitikk handler om å legge til rette for at familier skal få hverdagen til å fungere på best mulig måte. Familier er forskjellige og derfor ønsker KrF at de i størst mulig grad skal få ta sine egne valg. Mange opplever at tiden ikke strekker til, det vil vi gjøre noe med.

brenner for:

• Å bevare og styrke barnetrygden • Å forbedre kontantstøtten • Å forlenge foreldrepermisjonen og gjør den mer fleksibel • Å innføre en minste fødselspermisjon på 2 G • Å forebygge vold i nære relasjoner og sette barns behov i sentrum

VALG 2017


Stortingsvalget 2017 er et verdivalg Stortingsvalget 2017 er et verdivalg. De kristne verdiene utfordrer oss til å gi mennesker som faller utenfor hjelp til å leve et verdig liv. Familiene må gis større valgfrihet. De må gis mulighet til selv å velge de løsningene som passer best for dem. Økt kontantstøtte for 1-åringene vil være et viktig bidrag her. Jeg vil også kjempe for alle barns rett til far og mor. Skolen skal være en arena som gir muligheter for å bli utfordret, å kunne utfolde seg og å bli sett. For at flest mulig skal få den hjelpen de trenger, vil jeg arbeide for en lærernorm med 15 elever pr. lærer på 1.-4 trinn, og 20 elever på 5.-10.trinn. KrF har fått gjennomslag for at K’en i KRLE gjeninnføres - som betyr omlag halvparten kristendom. Det er viktig for meg å få til et godt samarbeid med frivillige organisasjoner også når det gjelder inkludering og integrering. Som nestleder av Israels Venner vil jeg jobbe for økt handel og samarbeid med Israel.

KrF har i denne stortingsperioden fått gjennomslag for viktige tiltak på Sørlandet som for eksempel: - Styrking av arbeidet for familier og barn som lever med rus- og fattigdomsproblemer - Økt innsatsen i kampen mot mobbing - Økt UiAs muligheter til å være med og styrke og fremme utviklingen av sørlandsk næringsliv, gjennom bl.a. etablering av MIL - Såkornfond, tiltak for innovasjon og nyskaping - Bidratt til en storsatsing på nye stamveger på Sørlandet, E-18, E-39 og Rv 9. I arbeidet for Sørlandet i neste fire års periode vil jeg stå på for: - At vedtatte planer for E-39, E-18, Rv 9 og Grenlandsbanen blir gjennomført - Omstilling og etablering av nye grønne arbeidsplasser innenfor bl.a. datalagring - At flere unge kan få lærlingplass - Kamp mot barnefattigdom og utenforskap - Nye statlige arbeidsplasser til Sørlandet Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Vest-Agder KrF

VALG 2017


VALGLISTE VEST-AGDER KRF

1. Hans Fredrik Grøvan, 63 år Lyngdal 2. Torhild Bransdal, 61 år Vennesla 3. Per Sverre Kvinlaug, 43 år Kvinesdal

copyright: Emma Sukalic

4. Tove Welle Haugland, 28 år Kristiansand 5. Viggo Lütcherath, 55 år Kristiansand 6. Hanne Risvold, 68 år Flekkefjord 7. Tore Askildsen, 58 år Mandal 8. Reidun Bakken, 63 år Audnedal 9. Rune André Sørtveit Frustøl, 28 år Kristiansand 10. Janne Nystøl, 48 år Farsund

Menneskeverd i sentrum

11. Ivar Lindal, 53 år Lindesnes 12. Sigrun Sæther, 44 år Søgne

VALG 2017


Valg av verdier Vi lever i en tid preget av mer uro og spenninger enn på lenge. I en verden som er mer uforutsigbar enn før. En verden der verdier vi trodde var urokkelige nå står på spill. Hva trenger vi i møte med alt dette? Vi trenger et verdiforankret lederskap. Vi trenger verdier som varer og verdier som varmer. Da må vi stå opp for de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt, og holde fast ved den kristne kulturarven som har formet samfunnet vårt gjennom 1000 år. Et varmere samfunn starter med at alle blir sett og inkludert. Det kristne

menneskesynet innebærer at alle mennesker har en uendelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. KrF er verdipartiet i norsk politikk. Gir du stemmen din til KrF den 11.september, vil vi kvittere med samvittighetsfullt arbeid for å sikre menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi vil sikre familiene valgfrihet, og ha barna i sentrum i all vår politikk. Kanskje du står nærmere KrF enn du tror?

VALG 2017


10 gode grunner til å stemme KrF Verdier som varer

Mer tid til hver elev

KrF vil ta vare på den kristne kulturarven. Kjenner vi røttene våre, er vi også tryggere i møte med nye mennesker og kulturer. Menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar er verdier å bygge framtiden på. Det er verdier som bærer.

KrF vil lovfeste at det skal være maksimalt 15 elever per lærer i småskolen, så flere blir sett. Skolen skal være en arena for kunnskap, men også samarbeidsevner og gode verdier for å mestre livet. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen og fortsette kampen mot mobbing.

På lag med de som trenger det mest Vi vil jobbe for et inkluderende arbeidsliv der alle får bruke sine skaperevner og talenter. Ingen skal gis opp! Vi vil bidra til aktiv integrering av flyktninger og innvandrere. Vi vil gi gode behandlingstilbud til de som sliter med rus eller psykisk helse. KrF vil bekjempe vold og overgrep mot barn.

Verdig alderdom Eldre er en stor ressurs for samfunnet og skal kunne leve selvstendige, aktive, trygge liv og holde seg friske så lenge som mulig. Når behovet for hjelp melder seg, skal eldre få tilbud om helsetjenester, egnet boform og annen støtte.

Tid og valgfrihet til familien Familier må få mer tid til hverandre. Barn er forskjellige og familier er forskjellige. KrF vil gi valgfrihet og fleksibilitet til å organisere hverdagen med gode barnehager, bedre kontantstøtte, en forbedret barnetrygd og permisjonsordninger som gir tid til barna.

Verdiskaping og skaperkraft KrF vil legge til rette for ny skaperkraft. Næringslivet og norsk eierskap må gis rammevilkår som kan sikre arbeidsplassene og legge grunnlag for nye. Vi vil fjerne skatt på arbeidende kapital. KrF vil ha gode ordninger for næringsutvikling og gjøre det enklere å starte nye bedrifter.

Levende distrikter KrF vil ta hele landet i bruk! Vi vil kjempe for et livskraftig landbruk, tryggere veier og bedre transportløsninger, og mer bredbåndsutbygging. Statlige arbeidsplasser må fordeles over hele landet.

Kollektiv- og sykkelsatsing Kollektivtilbudet må forbedres slik at det velges av flere. KrF vil satse på en opprustning av jernbanen, som et effektivt og miljøvennlig transportmiddel. Det må samtidig tilrettelegges for å bruke sykkel til og fra arbeid.

Nestekjærlighet uten landegrenser Vi må aldri bli oss selv nok! KrF står i front i kampen mot menneskehandel – vår tids slaveri – både i Norge og internasjonalt. Vi har et ansvar for å hjelpe verdens fattige og forfulgte. KrF vil øke innsatsen for internasjonal rettferdighet.

Israel og Midtøsten Konflikten mellom Israel og palestinerne kan kun løses dersom begge parter ønsker dialog og viser respekt for menneskerettighetene. KrF vil sikre Israels rett til å kunne forsvare seg og leve innenfor trygge grenser, og mener Norge skal ha et nært diplomatisk forhold.


Vest-Agder KrF vil Øke kontantstøtten og gi familiene fleksible permisjonsordninger Sikre kvalitet i skolen ved å ansette flere lærere Gi eldre trygghet om at de får sykehjemsplass når de trenger det.

79

TM

4

1

PR

IN

03

07

VALG 2017

RKET TRY K ME

RI KE

MIL JØ

Trykk: 07 Media

Vest-Agder KrF Markensgt.48 4612 Kristiansand agder@krf.no

0 E DIA – 2


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.