Page 1

Ă˜STFOLD KrF Stortingsvalget 2013

I n fo r m as j o n

Line Henriette Hjemdal 1. kandidat


Line Henriette Hjemdal 1. kandidat 2013

yrke:

Politiker

alder:

41 år

bosted: Fredrikstad 2

Det som vekket mitt politiske hjerte som ung, var møtet med de rusavhengige og deres mulighet til å få en ny start i livet.

Hvert menneske har en uendelig verdi - uavhengig av egenskaper Jeg ber om fire nye år på Stortinget for å arbeide for det ufødte liv, mot sorteringssamfunnet og for et inkluderende arbeidsliv. Jeg ønsker å stå i kampen for barns beste, mot mobbing og for en verdig alderdom.

mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv med forutsigbare ramme­ vilkår.

Gode samferdselsløsninger er viktige for Østfoldsamfunnet. KrF vil arbeide for Inter City-forbindelse mellom Oslo Flere dyktige lærere er nøkkelen til å ta og Halden innen 2026, og for at alle tog vare på elevenes lærelyst. KrF vil satse på Østre linje skal benytte Follobanen. Vi vil også sikre gode tverrforbindelser på lærerne slik at Østfoldungdommen blir bedre rustet til å møte kunnskaps- i fylket. samfunnet. Det skal lønne seg å være miljøvennlig, derfor vil KrF reduserer avgiftene på Østfold er et viktig industri- og miljøvennlige produkter. landbruksfylke. KrF vil arbeide for et

KrF sier: • Ja til et samfunn med plass til alle, nei til sorteringssamfunnet. • Ja til å ta vare på vår kristne kulturarv. • Ja til valgfrihet for familien til barnas beste. • Ja til å øke antall rusbehandlingsplasser i ideelle institusjoner. • Ja til et levende landbruk og et konkurransedyktig næringsliv.


Knut Espeland 2. kandidat 2013

yrke:

Ordfører

alder:

50 år

bosted: Spydeberg 3

Et barnevennlig samfunn er godt for oss alle Mitt politiske engasjement startet med fokus på å skape best mulige oppvekstsvilkår for barn og unge. Jeg ønsker å legge til rette for ett tett samarbeid mellom barnehage, skole og familiene. KrF vil ha en skole med god verdi­ forankring i den kristne kulturarv, hvor holdningsskapende arbeid går hånd i hånd med solid kunnskapsformidling. KrF mener friskolene utgjør et viktig supplement til den offentlige skolen.

KrF vil sikre alle en verdig alderdom. Eldre skal få hjelpen de trenger til rett tid. Sosiale fellesskap gir livskvalitet, derfor vil KrF satse på dagsenter, eldresenter og frivilligsentraler. KrF løfter fram menneskeverdet i alle livsfaser. Økt satsing på rehabilitering og tilrettelegging er avgjørende for gode hverdager. KrF sier ja til livet fra unnfangelse, og nei til aktiv dødshjelp.


Reine Cihiluka 3. kandidat 2013

yrke:

Student

alder:

18 år

bosted: Halden 4

Fellesskap og mangfold Jeg kom til Norge som fireåring og ble tidlig samfunnsengasjert. Mitt fokus har hele tiden vært på enkeltmenneskets verdi.

KrF vil gi familien reell valgfrihet med en kombinasjon av godt bemannede barnehager, kontantstøtte og gode permisjonsordninger.

KrF vil være de stemmeløses stemme og bygge sin politikk på Bibelens verdier. Sentralt er menneskets ukrenkelige og genuine verdi, og vårt ansvar for å se, møte og hjelpe alle mennesker.

Frivillig arbeid i lag og foreninger er viktig for livskvaliteten til både barn, ungdom og voksne. KrF vil støtte opp om dugnadsånden med fullt momsfritak og økt ramme for skattefrie gaver.


Olav Moe 4. kandidat 2013

yrke:

Politiker

alder:

45 år

bosted: Råde

gode Samferdselsløsninger Gode samferdselsløsninger er viktige for hverdagen vår. KrF vil ha kortere planprosesser og sammenhengende utbygginger. Inter City Oslo - Halden skal ferdigstilles innen 2026, med videreføring til Sverige snarest mulig for at mest mulig gods kan gå med tog. Gode lokalsamfunn er viktige for hvor folk bosetter seg. Vi vil jobbe for at

Østfold fortsatt skal være et attraktivt fylke å bo i, med gode og robuste kommunale tjenester. Østfold er et viktig landbruks- og næringsmiddelfylke. KrF vil sikre bonden økt inntekt, og ha et strengt jordvern. Vi vil legge til rette for en livskraftig næringsmiddelindustri med basis i landbruket.

Britt Egeland Gulbrandsen 5. kandidat 2013

yrke:

Interiørkonsulent

alder:

52 år

bosted: Spydeberg

Vi må løfte de fattigste Vår solidaritet går ut over Norges grenser. KrF vil gi enkeltmennesket frihet til å realisere sine muligheter. Alle har rett til en god start på livet gjennom omsorg og utdanning. Fattigdom skal bekjempes over alt. KrF vil prioritere arbeidet med fred og forsoning i verden. I Midtøsten skal den norske ambassaden flyttes til

Jerusalem så snart det ikke er til hinder for fredsprosessen. Den kristne kulturarv har lagt mye av grunnlaget for dagens Norge. Familien og ekteskapet mellom mann og kvinne har vært selve grunnpilaren. KrF vil at Norge også i fremtiden skal bygge på de kristne verdiene.

5


10 gode grunner til å

stemme KrF 1 Mer tid og fleksibilitet for familiene

6

Moderne familiepolitikk handler om å gi foreldre og barn mer tid sammen. Vi vil gi familiene tillit, fleksibilitet og handlingsrom til å organisere sin egen hverdag. KrF sier derfor ja til økt kontantstøtte, gode og fleksible permisjonsordninger, to opptak i året og økt kvalitet og bemanning i barnehagene. KrF vil bekjempe barnefattigdom med rausere støtteordninger for familier, spesielt studenter og aleneforeldre

6 Skole med lærelyst, mestring og trivsel KrF vil prioritere flere dyktige lærere fremfor flere timer, sikre aktiv verdiformidling, styrke samarbeidet mellom skole og foreldrene, og bekjempe mobbing. Vi vil sikre mangfoldet i skolen med å gi ikke-kommersielle friskoler gode rammevilkår.

7 Fjern formuesskatt på arbeidende kapital

KrF vil bruke helsekronene på å redde liv, ikke sortere bort liv. Derfor sier vi nei til tidlig ultralyd til alle gravide. Retten til å kjenne sitt opphav må legges til grunn i lovverket. KrF går derfor mot surrogati og eggdonasjon.

KrF vil fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, det vil si kyrne i fjøset og maskinene på fabrikken. Vi vil sikre at familiebedrifter kan drives videre av neste generasjon ved å fjerne arveavgiften for bedrifter som drives videre. KrF vil ha en mer offensiv landbrukspolitikk med inntektsutjevning, økt matproduksjon og et sterkere jordvern.

3 Sykehjemsplass når du trenger det

8 Få fart på tog- og veiutbyggingen

2 Ja til mangfold, nei til sortering

Eldre skal ha et trygt og godt hjem, enten du bor i egen bolig, i omsorgsbolig eller på sykehjem. Du skal være trygg på at du får sykehjemsplass den dagen du trenger det. Verdighetsgarantien må følges opp med penger til kommunene.

4 Kamp for en mer rettferdig verden

KrF vil styrke bistanden og utviklingspolitikken. Vi trenger økte investeringer og mer handel i sør for å løfte flere ut av fattigdom. KrF vil derfor sette av minst 20 milliarder av oljefondet til investeringer i fattige land. Godt styresett og kamp mot korrupsjon må være viktige mål for norsk utviklingspolitikk.

5 Fisk framfor olje i LoVeSe

KrF prioriterer fisk og miljøvern framfor olje i Lofoten/Vesterålen/Senja, og sier nei til petroleumsvirksomhet i disse unike og sårbare havområdene. Oljeutvinning må skje i områder som ikke har den samme risikoen. Klimautfordringen må tas på alvor. Norge må bli et lavutslippssamfunn og på sikt klimanøytralt. Vi må ta vår del av ansvaret og legge om til bruk av nye fornybare energikilder.

En offensiv jernbanesatsing er nødvendig for å sikre miljøvennlig transport. Kollektiv-satsingen må intensiveres, spesielt i byområdene. Veibygging tar for lang tid i Norge. KrF vil ha raskere planprosesser og legge om finansieringen for å unngå klattvis utbygging.

9 Helsetjenester med mennesket i sentrum KrF vil ha ned sykehuskøene og sikre god dekning av lokalsykehus. Vi vil sette pasientens behov først. Vi vil ha en ny opptrapping av psykiatrien og styrke rusomsorgen. De som er motivert for å kutte ut rus, skal slippe å stå i kø for behandling.

10 Kristen kulturarv er en byggestein for samfunnet

Vi vil at den kristne kulturarven fortsatt skal prege samfunnet vårt. KrF vil beholde den kristne formålsparagrafen i skolen og at minst 50 prosent av religionsundervisningen skal være kristendomskunnskap.


VÅRE

STORTINGS K ANDIDATER

1. Line Henriette Hjemdal (1971), Fredrikstad

2. Knut Espeland (1963), Spydeberg

3. Reine Cihiluka (1994), Halden

4. Olav Moe (1968), Råde

5. Britt Egeland Gulbrandsen (1961), Spydeberg

6. Ståle Solberg (1965), Sarpsborg

7. Maria Moe (1994), Råde

8. Finn Alexander Jensen (1966), Rygge

9. Anne-Siri Walle (1958), Moss

10. Øivind Reymert (1962), Eidsberg 11. Inger Lise Brække (1946), Sarpsborg 12. Brynjar Høidebraaten (1963), Våler 13. Turid Irén Almvik Meyer (1959), Fredrikstad 14. Geir M. Hansen (1958), Sarpsborg 15. Kari Haugen Pettersen (1952), Rømskog

HVORFOR

STE M M E K r F En stemme til KrF er en stemme for en ny regjering som vil utforme sin politikk i tråd med de bibelske verdiene, nestekjærlighet, forvalteransvar og det kristne menneskesynet. KrF jobber for mer fleksibilitet og bedre vilkår for barnefamiliene, verdig eldreomsorg, flere lærere og bedre læringsmiljø i skolen. Hvis du vil ha en ny regjering som kjemper en aktiv kamp mot fattigdom, med en fremtidsrettet miljøpolitikk og en offensiv landbrukspolitikk, må du stemme KrF.


Jeg har et stort ønske om å ha Line Henriette Hjemdal med videre i KrFs stortingsgruppe. Hun har gjort en formidabel jobb for Østfold og for KrF i de to periodene hun har vært på Stortinget. Jeg tror ingen andre Østfoldrepresentanter følger opp fylket sitt så grundig og godt som Line Henriette. Dette klarer hun samtidig som hun er nestleder i KrFs stortingsgruppe og markerer seg solid også på den nasjonale politiske scenen. For Østfold og KrF er det viktig å ha henne med på laget videre! Jeg trenger din hjelp: For at Line Henriette skal fortsette som stortingsrepresentant, må du stemme KrF! Knut Arild Hareide, partileder, KrF

Østfold krf Fylkeshuset • Sarpsborg 40 40 18 89 • ostfold@krf.no • www.krf.no/ostfold

Østfold KrF 2013  
Østfold KrF 2013  

Valgbrosjyre for Østfold KrF.