Vestfold KrF valgbrosjyre 2017

Page 1

INFORMASJON

Vestfold KrF Stortingsvalget 2017

fortjener

Anders Tyvand

Ã¥ bli sett Foto:Anne-Lise Skarstad

VI

Menneskeverd i sentrum

FAMILIE

Foto: FlipFilm Daniel Mork

Alle


Foto: FlipFilm Daniel Mork

Anders Tyvand 1. kandidat • Alder: 37 år • Yrke: Stortingsrepresentant • Bosted: Tønsberg

En skole der alle blir sett

Dette vil KrF:

Skole handler om mer enn det som kan testes og måles. Skolen skal gi elevene kunnskap, holdninger og verdier som gjør dem i stand til å mestre livet.

• Innføre regler om maks 15 elever pr lærer i 1.-4. klasse, og maks 20 elever pr lærer i 5.-10. klasse

Alle elever er forskjellige, og lærer på ulike måter. KrF ønsker mer praktisk læring i skolen, og lærere som har tid nok til å se og hjelpe hvert enkelt barn. Derfor trenger vi flere lærere i skolen. De som trenger ekstra hjelp og støtte, må få det så raskt som mulig.

• Styrke skolehelsetjenesten, og få flere yrkesgrupper inn i skolen • Gjennomføre et verdiløft i skolen, beholde K-en i KRLE-faget, og sikre elevenes kjennskap til den kristne kulturarven • Fortsette kampen mot mobbing, og etablere mobbeombud i alle fylker • Redusere testregimet og skjemaveldet i skolen.

VALG 2017


Foto: FlipFilm Daniel Mork

Dorthe Kyvik Bårnes 2. kandidat • Alder: 51 år • Yrke: Støttepedagog • Bosted: Larvik

Levende byer og distrikter Vestfold er mangfoldig, med både by-, kyst- og distriktskultur. Vi må ta vare på mangfoldet, og legge til rette for arbeidsplasser, frivillighet, kultur og gode offentlige tjenestetilbud der folk bor. Landbruket og næringsmiddelindustrien er viktig for Vestfold. Vi må legge til rette for å produsere mer av maten vår i eget land. Da trenger vi et levende landbruk i hele landet. Jordvernet må styrkes, og bøndene våre må sikres forutsigbarhet og gode rammevilkår.

Dette vil KrF: • Tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper • Styrke kommuneøkonomien • Sikre et bedre utbygd og mer miljøvennlig kollektivtilbud • Øke pendlerfradraget

VALG 2017


Foto: FlipFilm Daniel Morkf

Muctarr Koroma 3. kandidat • Alder: 57 år • Yrke: Skole/SFOassistent • Bosted: Nøtterøy

Trygge familier

Dette vil KrF:

Alle familier er forskjellige. Derfor må familiene ha frihet til å velge ulike løsninger i hverdagen. KrF vil beholde og forbedre kontantstøtten, og sikre retten til å kombinere deltidsplass i barnehage med noe kontantstøtte. I tillegg vil vi styrke bemanningen og kvaliteten i barnehagene. Ingen barn i Norge skal leve i fattigdom. Derfor vil vi øke barnetrygden betydelig, og gi et frikort til alle familier med lav inntekt, slik at alle barn kan delta på minst en fritidsaktivitet.

• Øke barnetrygden • Få på plass en bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen, og en forbedret og mer fleksibel kontantstøtteordning • Styrke innsatsen mot vold og overgrep mot barn • Øke utbetalingen av foreldrepenger til foreldre uten opptjente permisjonsrettigheter

VALG 2017


Foto:Anne-Lise Skarstad

Inga Margrethe Krossøy 4. kandidat • Alder: 53 år • Yrke: Pedagogisk leder • Bosted: Sandefjord

Menneskeverd hele livet

Dette vil KrF:

Alle mennesker er forskjellige, men like mye verdt. Menneskeverdet er ukrenkelig, uavhengig av alder, helse, kjønn, hudfarge, legning, tro og andre ulikheter. Vi er i ferd med å skape et samfunn der vi alltid jakter på det perfekte. Verdien er i mennesket selv, ikke i hva vi gjør eller hvem vi er. Derfor vil KrF kjempe imot sorteringssamfunnet, og skape et raust samfunn med plass til alle.

• Sikre bedre hjelp og støtte til foreldre som venter barn med alvorlig sykdom eller handikap. • Si nei til sortering av ufødt liv basert på barnets egenskaper • Jobbe for at tvilling abort ikke skal være tillatt. • Bekjempe moderne slaveri og menneskehandel. • Si ja til aktiv livshjelp – og nei til aktiv dødshjelp

VALG 2017


1. Anders Tyvand, 37 år, Tønsberg 2. Dorthe Kyvik Bårnes, 51 år, Larvik

VALGLISTE VESTFOLD KRF

3. Muctarr Koroma, 57 år, Nøtterøy 4. Inga Margrethe Krossøy, 53 år, Sandefjord 5. Helge Bratsberg, 52 år, Sande 6. Kamilla Døvik, 33 år, Tønsberg 7. David Hansen, 39 år, Horten 8. Lina Bringsli, 27 år, Sandefjord 9. Olaf Holm, 49 år, Larvik

Menneskeverd i sentrum

10. Benedicthe Lyngås, 46 år, Re 11. Knut Vidar Hoholm,51 år, Sande 12. Emma Viktoria Guren, 19 år, Sandefjord 13. Hans Hilding Hønsvall, 65 år, Sandefjord

Foto: FlipFilm Daniel Morkf

VALG 2017


10 gode grunner til å stemme KrF Verdier som varer

Verdig alderdom

KrF vil ta vare på den kristne kulturarven. Kjenner vi røttene våre, er vi også tryggere i møte med nye mennesker og kulturer. Menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar er verdier å bygge framtiden på. Det er verdier som bærer.

Eldre er en stor ressurs for samfunnet og skal kunne leve selvstendige, aktive, trygge liv og holde seg friske så lenge som mulig. Når behovet for hjelp melder seg, skal eldre få tilbud om helsetjenester, egnet boform og annen støtte.

Tid og valgfrihet til familien

Levende distrikter

Familier må få mer tid til hverandre. Barn er forskjellige og familier er forskjellige. KrF vil gi valgfrihet og fleksibilitet til å organisere hverdagen med gode barnehager, bedre kontantstøtte, en forbedret barnetrygd og permisjonsordninger som gir tid til barna.

KrF vil ta hele landet i bruk! Vi vil kjempe for et livskraftig landbruk, tryggere veier og bedre transportløsninger, og mer bredbåndsutbygging. Statlige arbeidsplasser må fordeles over hele landet.

Mer tid til hver elev KrF vil lovfeste at det skal være maksimalt 15 elever per lærer i småskolen, så flere blir sett. Skolen skal være en arena for kunnskap, men også samarbeidsevner og gode verdier for å mestre livet. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen og fortsette kampen mot mobbing.

Menneskeverd i alle livets faser Alle mennesker er like mye verdt. Ingen skal sorteres bort! KrF ser nei til tvillingabort og ja til bedre hjelp og støtte til dem som får barn med ekstra behov. Vi vil bedre omsorgen i livets siste fase og sier nei til aktiv dødshjelp.

På lag med de som trenger det mest Vi vil jobbe for et inkluderende arbeidsliv der alle får bruke sine skaperevner og talenter. Ingen skal gis opp! Vi vil bidra til aktiv integrering av flyktninger og innvandrere. Vi vil gi gode behandlingstilbud til de som sliter med rus eller psykisk helse. KrF vil bekjempe vold og overgrep mot barn.

Verdiskaping og skaperkraft KrF vil legge til rette for ny skaperkraft. Næringslivet og norsk eierskap må gis rammevilkår som kan sikre arbeidsplassene og legge grunnlag for nye. Vi vil fjerne skatt på arbeidende kapital. KrF vil ha gode ordninger for næringsutvikling og gjøre det enklere å starte nye bedrifter.

En offensiv klimapolitikk Norge må ta sitt ansvar for å redusere klimaendringene, både ved å kutte i utslippene nasjonalt og å bidra aktivt internasjonalt. Vi må intensivere omleggingen til nye fornybare energikilder. Vi skal beskytte sårbare områder. KrF sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Nestekjærlighet uten landegrenser Vi må aldri bli oss selv nok! KrF står i front i kampen mot menneskehandel – vår tids slaveri – både i Norge og internasjonalt. Vi har et ansvar for å hjelpe verdens fattige og forfulgte. KrF vil øke innsatsen for internasjonal rettferdighet.


Vestfold KrF vil Gi eldre trygghet om at de får sykehjemsplass når de trenger det. Øke kontantstøtten og gi familiene fleksible permisjonsordninger. Innføre en nasjonal norm for antall barn per voksne i barnehage. Utvide studiestøtten til 12 måneder i året for studenter med små barn og sikre rett til permisjon for begge foreldrene.

4

1

Tr y k k e r i

07

20

VALG 2017

96

ØMERKE ILJ T M

Trykk: Østfold trykkeri

Vestfold KrF, tlf 401 06 200, vestfold@krf.no KrF.no