Lato w Dolinie Bugu. Summer in the Bug Valley

Page 1

Lato w Dolinie Bugu Summer in the Bug Valley Лето в долине реки Буг

Informator turystyczny  •  A Tourist Guide  •  Туристический путеводитель


WYDAWCA:

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Kraina Bugu – Daniel Parol ul. Rynek 12, 08-200 Łosice Copyright:

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Kraina Bugu – Daniel Parol TEKSTY:

Edyta Gregorczuk, Aleksandra Mateuszuk, Monika Mikołajczuk, Daniel Parol TŁUMACZENIA i KOREKTA :

e-Spero Piotr Majewski KOREKTA:

Edyta Gregorczuk, Aleksandra Mateuszuk, Monika Mikołajczuk, Daniel Parol OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD:

Vizard Andrzej Zawadzki DRUK:

AM Project Agata Mrozowska AUTORZY ZDJĘĆ:

Grzegorz Kozak, Magdalena Kraśna, Michał Rząca, Maciej Omelaniuk, Michał Ostrowski, Tomasz Złotkowski PRZY WSPÓŁPRACY:

Geoinvest Marcin Rudaś Starostwo Powiatowe w Łosicach Stowarzyszenie Gmin Powiatów i Regionów Nadbużańskich

ISBN 978-83-933018-9-8


Lato w Dolinie Bugu Summer in the Bug Valley Лето в долине реки Буг

Informator turystyczny  •  A Tourist Guide  •  Туристический путеводитель


SPIS TREŚCI

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

CZĘŚĆ I

PART I

ЧАСТЬ I

Atrakcje turystyczne powiatów i gmin nadbużańskich położonych w Dolinie Bugu

Tourist attractions of counties and municipalities located in the Bug River Valley

Powiat łosicki i jego atrakcje

Łosice county and its attractions

Туристические достопримечательности прибугских поветов, расположенных в долине реки Буг

• Huszlew ����������������������������������������������������� 3

• Huszlew ����������������������������������������������������� 3

• Łosice ��������������������������������������������������������� 5

• Łosice ��������������������������������������������������������� 5

• Olszanka ���������������������������������������������������� 7

• Olszanka ���������������������������������������������������� 7

• Platerów ����������������������������������������������������� 9

• Platerów ����������������������������������������������������� 9

• Sarnaki ����������������������������������������������������� 11

• Sarnaki ����������������������������������������������������� 11

• Stara Kornica ������������������������������������������� 15

• Stara Kornica ������������������������������������������� 15

Powiat siedlecki i jego atrakcje

Siedlce county and its attractions

• Korczew ��������������������������������������������������� 17

• Korczew ��������������������������������������������������� 17

• Paprotnia ������������������������������������������������� 19

• Paprotnia ������������������������������������������������� 19

Седлецкий повет и его достопримечательности

• Przesmyki ������������������������������������������������ 20

• Przesmyki ������������������������������������������������ 20

Powiat siemiatycki i jego atrakcje

Siemiatycze county and its attractions

• Корчев ����������������������������������������������������� 17

• Drohiczyn ������������������������������������������������ 21

• Drohiczyn ������������������������������������������������ 21

• Пшесмыки ���������������������������������������������� 20

• Dziadkowice �������������������������������������������� 23

• Dziadkowice �������������������������������������������� 23

• Grodzisk ��������������������������������������������������� 25

• Grodzisk ��������������������������������������������������� 25

Семятыцкий повет и его достопримечательности

• Mielnik ����������������������������������������������������� 27

• Mielnik ����������������������������������������������������� 27

• Дрогичин ������������������������������������������������ 21

• Milejczyce ������������������������������������������������ 30

• Milejczyce ������������������������������������������������ 30

• Дзялковице ��������������������������������������������� 23

• Nurzec-Stacja ������������������������������������������ 32

• Nurzec Station ����������������������������������������� 32

• Гродзиск �������������������������������������������������� 25

• Perlejewo ������������������������������������������������� 34

• Perlejewo ������������������������������������������������� 34

• Сельник ��������������������������������������������������� 27

• Siemiatycze ���������������������������������������������� 36

• Siemiatycze ���������������������������������������������� 36

• Милейчице ��������������������������������������������� 30

Лосицкий повет и его достопримечательности • Хушлев ������������������������������������������������������ 3 • Лосице ������������������������������������������������������� 5 • Ольшанка ������������������������������������������������� 7 • Платерув ��������������������������������������������������� 9 • Сарнаки �������������������������������������������������� 11 • Стара Корница ��������������������������������������� 15

• Папротня ������������������������������������������������ 19

Powiat sokołowski i jego atrakcje

Sokołów county and its attractions

• Нужец-стация ��������������������������������������� 32

• Ceranów ��������������������������������������������������� 40

• Ceranów ��������������������������������������������������� 40

• Перлеево ������������������������������������������������� 34

• Jabłonna Lacka ���������������������������������������� 42

• Jabłonna Lacka ���������������������������������������� 42

• Семятыче ������������������������������������������������ 36

• Kosów Lacki �������������������������������������������� 44

• Kosów Lacki �������������������������������������������� 44

• Repki �������������������������������������������������������� 46

• Repki �������������������������������������������������������� 46

Соколовский повет и его достопримечательности

• Sabnie ������������������������������������������������������� 48

• Sabnie ������������������������������������������������������� 48

• Церанув �������������������������������������������������� 40

• Sokołów Podlaski ������������������������������������ 50

• Sokołów Podlaski ������������������������������������ 50

• Яблонна-Ляцка �������������������������������������� 42

• Sterdyń ����������������������������������������������������� 54

• Sterdyń ����������������������������������������������������� 54

• Косув-Ляцки ������������������������������������������ 44

CZĘŚĆ II

PART II

• Репки ������������������������������������������������������� 46

Turystyka aktywna

Active tourism

• Сабне ������������������������������������������������������� 48

• Przygoda na dwóch kółkach ������������������� 56

• Adventure on two wheels ����������������������� 56

• Соколув-Подляски �������������������������������� 50

• Sportowy weekend ���������������������������������� 57

• Sports weekend ��������������������������������������� 57

• Стердынь ������������������������������������������������ 54

Turystyka rekreacyjno-rodzinna

Leisure and family tourism

ЧАСТЬ II

• Uroczysko Sterdyń ����������������������������������� 58

• Uroczysko Sterdyń ���������������������������������� 58

Активный туризм

• Przyjemne z pożytecznym ���������������������� 59

• Work with pleasure ��������������������������������� 59

• Приключение на двух колесах ������������ 56

Turystyka historyczna

Historical tourism

• Спортивные выходные ������������������������ 57

• Szlakiem bunkrów nad Bugiem ������������� 61

• T rail of bunkers along the Bug river �������������������������������������������� 61

Семейный туризм и отдых

• Szlakiem grodzisk nadbużańskich ��������� 62 CZĘŚĆ III • Rekreacja i wypoczynek ������������������������� 64

• T rail of fortified settlements along the Bug River ������������������������������������������� 62 PART III • Recreation and leisure ���������������������������� 64

• Урочище Стердынь ������������������������������� 58 • Приятное с полезным ��������������������������� 59

Исторический туризм • Следами бункеров на раке Буг ������������ 61 • Следами прибугских городищ ������������ 62 ЧАСТЬ III • Отдых и досуг ���������������������������������������� 64

2


Powiat łosicki i jego atrakcje  Łosice county and its attractions  Лосицкий повет и его достопримечательности

Gmina Huszlew

Dwór w Kownatach

About the commune

О гмине

rom as early as the turn of the 9th and the 10th centuries, Huszlew was most probably the place of the local authority centre, related to the existing defensive fortified settlement which was located between Huszlew and Makarówka and was called “Horodysko” or “Horodzisko.” It consisted of two lines of embankments and according to archaeologists, these were the remnants of a fortified settlement from the turn of the 9th and the 10th centuries. However, the first mention of the village of Huszlew dates back to 1390 when king Władysław II Jagiełło granted it, along with other properties, to Abraham Jaxów Chamiec, Gryf coat of arms.

же на рубеже IX и X в. в с. Хушлев, вероятно, находился местный центр власти, связанный с существовавшим здесь оборонным городищем, которое – расположенное между с. Хушлев и с. Макарувка - называлось „Хородыско” или „Хородзиско”. Его образовывала двойная линия валов. Как говорят археологи, остатки городища относятся к рубежу IX и X веков. А первое упоминание о деревне Хушлев датируется 1390 г., когда король Владислав Ягелло подарил ее, вместе с другими владениями, Абрахаму из Яхув Хамцу герба Гриф.

Worth seeing

На территории гмины можно найти многочисленные памятники архитектуры, сакрального искусства и остатки поместий. В Хушлеве обязательно нужно посетить неоготический костел святого Антония Падевского, возвышающийся в центре деревни, колокольню-ворота 1860 г., приход 1930 г., дом приходского священника и необарочные ворота кладбища. Самой ценной достопримечательностью является усадебный каменный комплекс в стиле классицизма рубежа XVIII и XIX веков (сейчас является частной собственностью), с рядом строений 1865 г., хозпостройками

O gminie

J

uż na przełomie IX i X w. w Huszlewie znajdował się najprawdopodobniej lokalny ośrodek władzy, związany z istniejącym tu grodziskiem obronnym, które – położone między Huszlewem a Makarówką – nazywane było „Horodysko” lub „Horodzisko”. Tworzyła je podwójna linia wałów. Zdaniem archeologów były to pozostałości grodziska z przełomu IX i X wieku. Jednak pierwsza wzmianka o wsi Huszlew pochodzi z 1390 r., kiedy to król Władysław Jagiełło nadał ją, razem z innymi włościami, Abrahamowi z Jaxów Chamcowi herbu Gryf.

Warto zobaczyć Na terenie gminy można zobaczyć liczne zabytki architektury i sztuki sakralnej oraz pozostałości po dworskich posiadłościach. W Huszlewie obowiązkowo musimy zwiedzić neogotycki kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, wznoszący się w centrum wsi, dzwonnicę-bramę z ok. 1860 r., wikariat z ok. 1930 r., plebanię oraz neobarokową bramę cmentarną. Najcenniejszy zabytek to zespół dworski z klasycystycznym dworem murowanym z przełomu XVIII i XIX wieku (obecnie stanowi własność prywatną), rządcówką z ok. 1865 r., chlewnią z ok. 1915 roku i neogotyckim lamusem, wybudowanym przez Jeremiego Korybuta Woronieckiego.

F

Numerous monuments of architecture and sacred art as well as the remnants of the court’s properties may be found in the commune. While in Huszlew, you must visit the neo-Gothic church of St. Anthony of Padua, erected in the middle of the village, a bell-tower gate from around 1860, a vicarage from around 1930, a presbytery, as well as a neo-Baroque cemetery gate. The most valuable monument is the manor house complex with a classical brick manor house from the turn of the 18th and 19th centuries (currently in private hands), an administration building from around

У

Стоит посмотреть

3


Neogotycki kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Huszlewie

Wokół dworu zobaczyć można pozostałości parku z XIX w. z dużym stawem (z wysepką) i ruinami oranżerii z XIX w. Inne dwory spotkamy w: Kownatach (drewniany dwór Rytlów z I poł. XIX w.), Dziadkowskich, Krasnej i w Bachorzy (późnoklasycystyczny dwór z poł. XIX w.). W Makarówce znajduje się dawna cerkiew grekokatolicka, w 1935 roku zamieniona na rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. W cerkwii uwagę przykuwa drewniany ołtarz główny z XVIII wieku, dwa drewniane ołtarze boczne, feretron barokowy z dwustronnym obrazem na desce „Matka Boska z Dzieciątkiem” i „Św. Antoni” (XVII/XVIII w.), drewniany krucyfiks procesyjny, krucyfiks barokowo-ludowy, tabliczka epitafijna Jacka Joachima Kulczyńskiego. W Mostowie warto zwiedzić neobarokowy kościół parafialny pw. Matki Boskiej Anielskiej.

4

Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Makarówce

1865, a piggery from around 1915 and a neo-Gothic granary erected by Jeremi Korybut Woroniecki. Around the manor house we may see the remnants of a park from the 19th century with a large pond (including an island) and ruins of the orangery from the 19th century. Other manor houses are to be found in Kownaty (a wooden manor house of the Rytel family from the first half of the 19th century), Dziadkowskie, Krasna and Bachorza (late-Classic manor house from the middle of the 19th century). Makarówka has a former Orthodox Greek Catholic church, transformed into a Roman Catholic parish church of the Annunciation of the Holy Virgin Mary in 1935. The Orthodox church attracts attention because of a wooden main altar from the 18th century, two wooden side altars, a Baroque feretory with a double-sided painting on a wooden board “Matka Boska z Dzieciątkiem” (Madonna and Infant Jesus) and “Św. Antoni” (St. Anthony) (17th/18th century), a wooden procession crucifix, a wooden Baroque-folk crucifix and an epitaph plate of Jacek Joachim Kulczyński. While in Mostów, it is worth visiting the neo-Baroque parish church of Our Lady of Angels.

1915 года и неоготической житницей, построенный Еремеем Корибутом Воронецким. Вокруг двора можно увидеть остатки парка XIX в. с большим прудом (с островом) и руинами оранжереи XIX в. Другие усадьбы можно посмотреть в селах: Ковнаты (деревянная усадьбы Рытлув I пол XIX в), Дзядковске, Красна и в Бахожи (позднеклассическая усадьба середины XIX в.). В с. Макарувка находится старая греко-католическая церковь, в 1935 году ставшая приходским костелом Благовещения Девы Марии. В церкви внимание привлекает деревянный главный алтарь XVIII века, два деревянных боковых алтаря, барочный склеп с двухсторонней иконой на доске „Матерь Божья с Дитем” и „Св. Антоний” (XVII/XVIII в.), деревянное распятие для процессий, деревянное распятие в барочно-народном стиле, табличка с эпитафией Яцека Иоахима Кульчиньского. В Мостуве стоит посетить необарочный приходский костел Матери Божьей Анельской.


Powiat łosicki i jego atrakcje  Łosice county and its attractions  Лосицкий повет и его достопримечательности

Gmina Łosice

Polinów

O gminie

P

ierwsze wzmianki o Łosicach pochodzą z 1264 r., ale początków historii miasta należy doszukiwać się w grodzisku średniowiecznym z XI-XIII w., leżącym w sąsiedztwie wsi Dzięcioły. Udokumentowana historia miasta zaczyna się od 1505 roku, kiedy to z rąk króla Aleksandra Jagiellończyka Łosice otrzymały prawa miejskie. Pierwszych dokładniejszych danych o stanie grodu dostarcza inwentarz starostwa mielnickiego z 1551 roku.

Warto zobaczyć W Łosicach warto zwiedzić neogotycki kościół parafialny pw. św. Zygmunta Króla z początku XX w., neogotycką kaplicę cmentarną pw. św. Stanisława z 1845 r., dawny klasztor księży Komunistów, tzw. seminarium z pierwszej połowy XIX wieku, przebudowany na szpital. Przy ulicy Kolejowej znajduje się barokowy pomnik z 1775 r., a na miejscowym cmentarzu pomnik Dzieci Zamojszczyzny. Będąc w Łosicach trzeba koniecznie odwiedzić dawny majątek królewski Polinów – obecnie część miasta – zwany łosickim folwarkiem, z Tatarską Górą, na której znajduje się tablica i krzyż upamiętniające najazd Tatarów na ziemie Podlasia w XIII w. Dodatkową atrakcją Łosic jest zalew usytuowany blisko centrum miasta i dworca PKS, z wypożyczalnią kajaków i rowerów wodnych.

About the commune

T

he first references to Łosice date back to 1264, but the origins of the town’s history come from the medieval fortified settlement from the 11th-13th centuries in the vicinity of the village of Dzięcioły. The town’s documented history begins in 1505 when Łosice was granted municipal rights by the king Alexander I Jagiellon. The first, more detailed data about the condition of the settlement is to be found in the inventory of the Mielnik starost from 1551.

О гмине

П

ервое упоминание о Лосице датируется 1264 г., но начало истории города нужно искать в средневековом городище XI–XIII в., лежащем рядом с деревней Дзенчолы. Удокументированная история города начинается с 1505 года, когда из рук короля Александра Ягеллончика Лосице получило городские права. Первые точные данные о состоянии города дает нам инвентарь мельницкого староства 1551 года.

Worth seeing

Стоит посмотреть

While in Łosice, it is worth seeing the neo-Gothic parish church of St. Sigismund from the beginning of the 20th century, the neo-Gothic cemetery chapel of St. Stanislaus from 1845, the former monastery of the Apostolic Union of Secular Priests, and the so-called seminary dating back to the first half of the 19th century, transformed into a hospital. A baroque roadside figure from 1775 may be found at Kolejowa street and the local cemetery has the monument of Children of the Zamość Region. While in Łosice, you must visit the former royal estate of Polinów - currently part of the town referred to as the Łosice grange, with Tatarska Góra with a board and a cross commemorating the invasion of the Tatars on Podlasie in the 13th century.

В Лосице стоит посмотреть неоготический приходский костел Св. Зигмунта начала XX в., неоготическую кладбищенскую часовню под патронажем Св. Станислава 1845 г., старый монастырь Причастия, т. н. семинария, первой половины XIX века, перестроенный под больницу. На улице Колеева находится барочная придорожная фигура 1775 г., а на местном кладбище памятник Детям Замойской Земли. Находясь в Лосице, нужно обязательно посетить старую королевскую усадьбу Полинув – сейчас часть города, которая называется лосицким фольварком, с Татарской Горой, на которой находится памятная доска и крест о набеге татар на земли Подляшья в XIII в.

5


W gminie Łosice znajdziemy wiele wartych uwagi zabytków. Jednym z nich jest z pewnością klasycystyczny kościół pw. św. Piotra i Pawła z 1783 r. w Niemojkach, gdzie znajduje się również Izba Pamięci Narodowej, mieszcząca się w budynku szkoły. Na terenie gminy zachował się też dwór w Chotyczach z XIX w. w stylu neogotyckim i zespół dworski w Toporowie z XIX w., na który składa się dwór, park oraz kapliczka z rzeźbą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1790 r.

An additional attraction in Łosice is the lake situated near the town center and the coach station alongside a rental center of canoes and pedalos. The Łosice commune has many monuments worth your attention. One of them is certainly the Classical Church of St. Peter and St. Paul from 1783 in Niemojki, which also houses the National Remembrance Chamber in the school building. The commune also has a manor house in Chotycze from the 19th century in a neo-Gothic style and a manor complex in Toporów from the 19th century consisting of a manor house, a park and a shrine with the sculpture of Virgin Mary of Immaculate Conception from 1790.

Еще одной достопримечательностью города Лосице является залив, находящийся около центра города и автовокзала, где можно взять напрокат каяк или водный велосипед. В гмине Лосице находится много стоящих внимания достопримечательностей. Одним из них является костел в стиле классицизма св. Петра и Павла 1783 г. в Немойках, где также находится Музей народной памяти, находящийся в здании школы. На территории гмины сохранился также двор в Хотыче XIX в. в готическом стиле и дворовый комплекс в с. Топорув XIX в., который состоит из усадьбы, парка и часовенки со статуей Богоматери Непорочного Зачатия с 1790 г.

Polinów

Tablica i krzyż. Tatarska Góra

Kościół pw. św. Zygmunta Króla

Pizzeria • Pizza house • Пиццерия

08-200 Łosice tel. 696 446 352 – zamówienia i rezerwacje tel. 83 359 00 53 – restauracja

Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита Bar • Bar • Бар Bar Gastronomiczny „Zajazd”

ul. 1 Maja 9 08-200 Łosice tel. 83 357 36 09

Bar Gastronomiczny „Smak”

ul. Piłsudskiego 14 08-200 Łosice tel. 83 357 36 08, 511 844 333 Bar „Orchidea”

ul. Rynek 3 08-200 Łosice tel. 501 986 520, 505 115 323 e-mail: kontakt@orchidea-losice.pl www.orchidea-losice.pl Właściciele „Orchidei” posiadają także drugi lokal, znajdujący się przy dworcu PKS w Łosicach.

Bar „Zalew” Barbara Czabaj

ul. Piłsudskiego 11 08-200 Łosice (w okresie letnim)

Pizzeria „Siódemka”

ul. Białostocka 7 08-200 Łosice tel. 501 662 413

Pizzeria „Grande”

ul. Przemysłowa 2 08-200 Łosice tel. 515 303 675 Pizzeria w „Galerii M”

ul. Kolejowa 10 08-200 Łosice tel. 83 351 10 10

Noclegi • Accommodation • Жилье Schroniska • Hostels • Хостелы Całoroczne schronisko przy Bursie Szkolnej

ul. Czarkowskiego 2 08-200 Łosice tel. 83 357 27 45

Pokoje do wynajęcia • Rooms • Комнаты в аренду

Czerwony Smok

Pokoje do wynajęcia - Bar „Orchidea”

Restauracja • Restaurant • Ресторан

Pokoje do wynajęcia Mariola Wyrzykowska

ul. Kolejowa 17 08-210 Łosice tel. 512 533 466 Restauracja Orientalna „Zielona Azja”

ul. Kolejowa 10 08-200 Łosice tel. 83 359 95 95

Zajazd • Inn • Постоялый двор „Gospoda u Olka”

ul. Lubelska 40

6

www.gospodauolka.pl Zajazd oferuje również pokoje noclegowe.

ul. Rynek 3 08-200 Łosice tel. 501 986 520, 505 115 323 ul. Białostocka 11A 08-200 Łosice tel. 608 106 226, 698 764 166 „Bankiet” Janina Brygoła Noclegi

ul. Białostocka 21 08-210 Łosice tel. 607 532 516


Powiat łosicki i jego atrakcje  Łosice county and its attractions  Лосицкий повет и его достопримечательности

Gmina Olszanka

Dawna cerkiew murowana, obecnie kościół rzymskokatolicki w Mszannej

O Gminie

N

a terenie gminy można odnaleźć ślady osadnictwa pochodzącego ze średniowiecza – świadczą o tym resztki grodziska w miejscowości Klimy. Nazwa Olszanka należy do nazw pochodzenia topograficznego. Rody szlacheckie, przybywające na te tereny i tu się osiedlające, nadawały tworzonym przez siebie osadom nazwy najczęściej pochodzące od nazwisk, zajęcia, przydomków, a także właściwości okolicy. Zatem Olszanka wywodzi się najprawdopodobniej z osady założonej w pobliżu lasu olchowego, olszyny, których i obecnie nie brakuje na tych terenach.

About the commune

T

he commune has traces of colonization coming from the Middle Ages, proven by the remnants of a fortified settlement in the village of Klimy. The name Olszanka belongs to the family of names with the so-called topographic origin. Noble families coming to these areas and settling here, gave the settlements they established names most often coming from surnames, professions, nicknames as well as features of the vicinity. Therefore, Olszanka most likely comes from a settlement established near an alder-tree forest (“olcha” in Polish), which are also currently abundant in these areas.

Warto zobaczyć

Worth seeing

W gminie Olszanka zdecydowanie dominują zabytki sakralne. W Mszannie znajduje się niewielka, ale urocza dawna cerkiew murowana z 1914 r., a obecnie kościół rzymskokatolicki. Wewnątrz uwagę zwraca klasycystyczna chrzcielnica z końca XVIII wieku o oryginalnym kształcie i bogatej ornamentyce oraz granitowa kropielnica. W Hadynowie warto zwiedzić drewniano‑murowany kościół o konstrukcji zrębowej z przełomu XVII/XVIII w., który w latach 1778–1870 został filią parafial-

Sacred monuments are definitely dominant in the Olszanka commune. Mszanna has a small, but charming former brick Orthodox church from 1914, currently a Roman Catholic church. Inside, your attention will be drawn to the classical font from the late 18th century with an original shape and rich ornamentation as well as a granite stoup. In Hadynów, it is worth visiting a wooden-brick church with a log frame structure from the turn of the 17th and 18th centuries. In the years 1778-1870, it

О гмине

Н

а территории гмины можно найти следы средневекового поселения, о чём свидетельствуют остатки городища в населённом пункте Климы. Название Ольшанка имеет топографическое происхождение. Шляхетские роды, которые приезжали и селились в этих местах, давали создаваемым ими поселениям названия, производные от фамилий, профессий, прозвищ, и просто местных особенностей. Таким образом, название Ольшанка, скорее всего происходит от поселения, основанного возле ольхового леса, которые и по сей день довольно часто растут в этих местах.

Стоит посмотреть В гмине Ольшанка решительно преобладают духовные достопримечательности. В Мшанне находится небольшая, но прелестная старинная кирпичная церковь 1914 г., которая сегодня является римско-католическим костёлом. Внутри привлекает внимание купель кон. XVIII в., оригинальной формы, выполненная в стиле классицизма с богатым орнаментом, а также гранитная кропильница. В с. Гадинув стоит посетить де-

7


nego kościoła w Łosicach (był kilkakrotnie przebudowywany). Z wyposażenia zachowały się w nim m.in. barokowe i rokokowe rzeźby, późnogotycki krucyfiks o cechach ludowych z XVI w., monstrancja zestawiona z szesnastowiecznych elementów (modus, figurka MB), pacyfikał o cechach renesansowych. Ponadto kilka zabytkowych ornatów i dwa dzwony z początków XVII w. (1607 i 1616 r). Olszanka ma swoją przydrożną kapliczkę, poświęconą martyrologii miejscowych unitów. We wsiach Korczówka i Szydłówka spotkamy chaty i zabudowania kryte strzechą.

became a branch of the parish church in Łosice and it was rebuilt several times. Its inventory includes, among others, several preserved Baroque and Rococo sculptures, a Late Gothic crucifix with folk features from the 16th century, a monstrance put together from 16th-century elements (modus, statue of Virgin Mary) and a pax reliquary with Renaissance features. In addition, it also houses several historical chasubles and two bells from the beginning of the 17th century (1607 and 1616). Olszanka has its roadside shrine devoted to the martyrdom of the local members of the Uniat Church. In the villages of Korczówka and Szydłówka we can find huts and buildings with thatched roofs.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bejdach

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Hadynowie

8

ревянно-кирпичный костёл из сруба XVII/XVIII вв., который в 1778-1870 гг. стал филиалом приходского костёла в Лосице. Он перестраивался несколько раз. Среди прочего, в нём сохранились скульптуры в стиле барокко и рококо, позднеготическое распятие с народными элементами XVI в., дароносица, составленная из элементов XVI в. (модус, фигурка Богородицы), пацификал в стиле ренессанса. Кроме того, ещё несколько старинных риз и два колокола нач. XVII в. (1607 и 1616 гг.). В Ольшанке есть своя придорожная часовенка, посвящённая мученичествам местных униатов. В селах Корчувка и Шидлувка можно увидеть избы и постройки с соломенными крышами.


Powiat łosicki i jego atrakcje  Łosice county and its attractions  Лосицкий повет и его достопримечательности

Gmina Platerów

Kamienna figurka przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ruskowie

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie

About the commune

O gminie

N

a przełomie XV‑XVI w. na tereny obecnej gminy przybywała drobna szlachta mazowiecka, zakładając liczne wsie. W 1440 r. powstała pierwsza na tym terenie parafia rzymsko-katolicka w Ruskowie, a w 1471 r. kolejna w Górkach. Nazwa gminy ma związek z właścicielami majątków ziemskich w okolicy Łosic – rodziną Broel‑Plater. W 1906 roku wybudowano tu linię kolejową z Siedlec do Czeremchy. To dzięki Broel‑Platerom, na linii przebiegającej przez ich włości, utworzono stację kolejową, która otrzymała nazwę Platerowo.

Warto zobaczyć Zabytki stanowiące obecnie atrakcję gminy to przede wszystkim ukryte w zieleni parków dawne kościoły, dworki, kapliczki i krzyże. Stanowią one ważny element historii. W Platerowie na uwagę zasługuje kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wzniesiony w latach 30. XX wieku. Inne świątynie, które warto zwiedzić, to dwa kościoły w Ruskowie: neogotycki pw. św. Izydora Oracza z 1908 r. i pw. Wniebowzięcia NMP oraz ko-

A

t the turn of the 15th and 16th centuries, a minor nobility from the Mazowsze region came to the area of the current commune, establishing numerous villages. In 1440 the first Roman Catholic parish was established in this region in Rusków, and another one was established in Górki in 1471. The commune’s name is associated with the owners of land properties near Łosice the Broel-Plater family. In 1906, a railway line from Siedlce to Czeremcha was built here. Thanks to the Broel-Plater family, a railway station was established on the line crossing their properties. The station was named Platerów.

О гмине

Н

а рубеже XV-XVI вв., на территорию современной гмины съезжалась мелкая мазовецкая шляхта, основывая множественные посёлки. В 1440 г. возник первый в этих местах римско-католический приход в с. Рускув, а в 1471 г. – ещё один в с. Гурки. Название гмины связано с владельцами земельных угодий в окрестностях Лосице – семьи Броель-Платер. В 1906 г. здесь была построена железнодорожная линия из Седльцы в Черемхи. Благодаря Броель-Платерам, на линии, проходящей через их владения, была создана станция, получившая название Платерово.

Worth seeing

Стоит посмотреть

Monuments being the commune’s attractions are, first of all, former churches, manor houses, shrines and crosses hidden in green parks. They are an important element of history. The church of the Triumph of the Holy Cross erected in the 1930s is worth paying attention to in Platerowo. Other churches worth visiting are two interesting churches in Rusków: the neo-Gothic church of

Памятники, которые составляют сегодняшние достопримечательности гмины, это, прежде всего, спрятанные в зелени парков старинные костёлы, усадебки, часовенки и кресты. Они являются важными элементами истории. В Платерове заслуживает внимания костёл Вознесения Святого Креста, возведенный в 30 гг. XX в. Другие

9


ścioły pw. św. Wojciecha z XVI w. w Górkach i pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopkowie. Ten ostatni pierwotnie był świątynią unicką, później cerkwią prawosławną, a dopiero od 1920 roku jest kościołem rzymskokatolickim. W Mężeninie i Zaborzu odnajdziemy przykłady budownictwa ludowego, między innymi zagrodę młynarską ze starym drewnianym młynem wodnym z 1920 r. i nietypowy domek ze skałek. Zabytkowe pałace i dwory zobaczymy także w Hruszniewie, Ruskowie i Mężeninie. Oprócz wymienionych wcześniej obiektów zabytkowych, godne odwiedzin są wsie: Ostromęczyn z zabudowaniami dawnego folwarku z połowy XIX w. oraz Puczyce z pięknym dworkiem zbudowanym na przełomie XIX i XX w.

St. Isidore the Laborer from 1908 and the church of the Assumption of the Holy Virgin Mary, as well as the churches of St. Adalbert from the 16th century in Górki and the church of the Assumption of the Holy Virgin Mary in Chłopków. The latter was initially a Uniat church, then an Orthodox church – now a Roman Catholic church since 1920. Mężenin and Zaborze have examples of folk buildings, including among others, a miller’s pen with an old water mill from 1920 and a non-standard house made from rocks. Historical mansions and manor houses may also be seen in Hruszniew, Rusków and Mężenin. Apart from the historic buildings mentioned previously, it is also worth visiting the villages of Ostromęczyn with buildings of the former grange from the middle of the 19th century, as well as Puczyce with a beautiful manor house built at the turn of the 19th and 20th centuries.

Dwór w Hruszniewie

Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита Bar • Бар Bar - Stacja paliw – PW. „NIKI”

Ostromęczyn 19 08-210 Platerów tel. 83 357 91 36

Wiatrak w Chłopkowie

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Agroturystyka „U Waldka”

Ostromęczyn Kolonia 39 08-210 Platerów tel. 83 357 96 72, 505 104 786 Agroturystyka „Chata za Wsią” Elżbieta Kołodziejczuk

Chłopków 16

10

храмы, которые стоит посетить, это два костёла в с. Рускув: неоготический св. Исидора Орача 1908 г. и Успения Пресвятой Девы Марии, а также костёлы св. Войцеха XVI в. в с. Гурки и Успения Пресвятой Девы Марии в с. Хлопкув. Последний изначально был униатским храмом, позднее - православной церковью и только в 1920 г. стал римско-католическим костёлом. В населенных пунктах Менженин и Забур находятся образцы народного строительства, среди которых усадьба мельника со старой деревянной водной мельницей 1920 г. и оригинальный домик из кремниевых пород. Старинные дворцы и усадьбы можно также увидеть в селах Хрушнев, Рускув и Менженин. Кроме вышеперечисленных старинных объектов, стоит посетить такие посёлки, как: Остроменчин, с постройками старинной усадьбы середины XIX в. и Пучице, с красивым двориком, построенным на рубеже XIX и XX вв.

08-210 Platerów tel. 533 734 078, 605 512 725 Agroturystyka Barbara Olichwiruk

Hruszniew Kolonia 3 08-210 Platerów tel. 691 964 990 „Maxturist”

Hruszew 28 08-210 Platerów tel. 83 357 67 80, 696 840 961


Powiat łosicki i jego atrakcje  Łosice county and its attractions  Лосицкий повет и его достопримечательности

Gmina Sarnaki

Murowany dwór z 1830 roku, obecnie budynek Nadleśnictwa Sarnaki

O gminie

W

edług przekazów na terenie dzisiejszych Sarnak istniała prastara sadyba pogańskich Jaćwingów, którą dowodził mężczyzna o imieniu Sarnak. Wzmianka o nim to zasługa jednej z legend, tłumaczących pochodzenie nazwy miejscowości. Inna legenda głosi, że nazwa związana jest z występującą w okolicznych lasach ogromną ilością saren. Ale najbardziej prawdopodobna wydaje się wersja, wedle której nazwa Sarnaki pochodzi od rodziny kolonistów Sarnickich lub Sarnackich herbu Ślepowron, którzy otrzymali te ziemie za zasługi w walce z Krzyżakami i na miejscu zniszczonej sadyby Jadźwingów założyli wioskę.

Warto zobaczyć Do ważniejszych zabytków na terenie Sarnak zalicza się drewniany parafialny kościół katolicki św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1816 r. z trzema klasycystycznymi ołtarzami z początków XIX w., cmentarz przykościelny i murowany dwór wybudowany w 1830 r., należący niegdyś do właścicieli Sarnak (obecnie przebudowany jest w posiadaniu Nadleśnictwa Sarnaki). We wsiach Chlebczyn, Klepaczew i Borsuki odnajdziemy przykłady budownictwa ludowego. W Klimczycach zachował się zespół dworsko-parkowy, wybudowany w 1840 r. Należy również wspomnieć o zespole folwarcznym w Klimczycach-Kolonii, gdzie do dziś istnieje kamienny spi-

About the commune

A

ccording to records, today’s Sarnaki was an ancient home of the pagan Yotvingians who were led by a man named Sarnaki. The reference to him is the result of one of the legends explaining the origin of the town’s name. Another legend has it that the name is related to the great number of roe deer (“sarna” in Polish) found in the neighboring forests. However, the most probable version is that the name Sarnaki comes from the colonists, the family Sarnicki or Sarnacki, coat of arms Ślepowron, who received these lands for their merits in the fight against the Teutonic Order and established a village on the site of the destroyed Yotvingian home.

О гмине

С

огласно преданиям на территории современного поселка Сарнаки существовала древняя усадьба язычников ятвягов, которой управлял мужчина по имени Сарнак. Упоминание о нем – это одна из легенд, которая объясняет происхождение названия местности. Другая легенда гласит, что название связано с большим количеством оленей в окружающих лесах. Но наиболее правдоподобной выглядит версия, согласно которой название Сарнаки происходит от рода колонистов Сарницких или Сарнацких герба Слеповрон, которые получили эти земли за заслуги в битве с крестоносцами, и на месте бывшей усадьбы ятвягов основали деревню.

Worth seeing

Стоит посмотреть

The more important monuments in Sarnaki include a wooden Catholic parish church of St. Stanislaus of Szczepanów, Bishop and Martyr from 1816 with three classical altars from the early 19th century, a church cemetery and a brick manor house built in 1830, once belonging to the owners of Sarnaki (currently rebuilt, it is the property of the Forest Inspectorate Sarnaki). The villages of Chlebczyn, Klepaczew and Borsuki have examples of folk buildings. Klimczyce has a preserved manor-park complex which was built in 1840. We should also mention the grange complex in Klimczyce-Kolonia which still has

К самым важным достопримечательностям села Сарнаки стоит отнести деревянный приходский костел св. Мученика Станислава Епископа с 1816 г. с тремя алтарями в стиле классицизма начала XIX в., костельное кладбище и каменный двор, построенный в 1830 г., принадлежавший когда-то владельцам Сарнаки (сейчас находится во владении Лесничества Сарнаки). В деревнях Хлебчин, Клепачев и Барсуки мы найдем примеры народной архитектуры. В Климчице сохранился дворцово-парковый комплекс, построенный в 1840 г. Необходимо также упомянуть фольварочный

11


Pomnik poświęcony bohaterom operacji V2

chlerz z XVIII w. Nie sposób pominąć Zabuża – tam na uwagę zasługuje piękny dwór wraz z ogrodem, usytuowany nad samym Bugiem. Dzisiaj Dwór w Zabużu to nowoczesny obiekt oferujący komfortowe warunki wypoczynku i rekreacji. Z kolei w Serpelicach, zwanych Perłą Podlasia, warto zwiedzić zespół Klasztoru Ojców Kapucynów oraz kościoł pw. św. Piotra i Pawła. Trzeba też wspomnieć o świątyni w Horoszkach Dużych, która została wzniesiona przez lokalną społeczność w 1933 r. Obiekt ten jest postulowany do wpisu do rejestru zabytków ze względu na jego wartość historyczną oraz artystyczną. Do obiektów sakralnych zalicza się także kapliczki i krzyże przydrożne, wśród których wyróżniają się bardzo cenne przykłady sztuki ludowej. Należy tu wspomnieć m.in. o XIX-wiecznych figurach Chrystusa, NMP oraz św. Jana Nepomucena przy kościele parafialnym w Sarnakach. Najciekawszym i jednym z najstarszych jest krzyż przydrożny z Klepaczewa z figurą ukrzyżowanego Chrystusa. Na terenie gminy zachowały się również cztery wiatraki koźlaki: w Hołowczycach Starych, Horoszkach Małych, Chlebczynie i Chybowie. W Terlikowie natomiast znajduje się jedyny zarejestrowany zespół zabudowy zaścianka szlacheckiego, należący do rodziny Soszyńskich.

12

Kościół pw. Piotra i Pawła w Serpelicach

a stone granary from the 18th century. You cannot miss Zabuże - with an interesting and beautiful manor house and a garden, situated over the Bug River. Today, the manor house in Zabuże is a modern facility offering comfortable leisure and recreation. On the other hand, Serpelice, referred to as the Pearl of Podlasie, has an interesting monastery complex of the Order of Minor Capuchin Friars and the church of St. Peter and St. Paul. We should also mention the church in Horoszki Duże, which was erected by the local community in 1933. This building is postulated for an entry into the register of monuments due to its historical and artistic value. Sacred monuments also include roadside crosses and shrines with very valuable examples of folk art. We should mention, among others, the 19th-century statues of Christ, the Holy Virgin Mary and of St. John of Nepomuk near the parish church in Sarnaki. The most interesting and one of the oldest roadside crosses is the one from Klepaczew with the statue of crucified Christ. Three post mills are also preserved in the commune: in Hołowczyce Stare, Horoszki Małe, Chlebczyn and Chybów. Terlików, on the other hand, has the only registered building complex of a noble small farm, belonging to the family Soszyński.

комплекс в Климчице-Колонии, где до сегодняшнего дня сохранился каменный амбар с XVIII в. Нельзя забыть о Забужье – там внимание притягивает красивая усадьба с садом, расположенная у самого Буга. Сегодня усадьба в Забужье – это современный объект, предлагающий комфортные условия отдыха и восстановления. В деревне Серпелице, которую называют жемчужиной Подляшья, стоит посетить монастырский комплекс ордена капуцинов и костел св. Петра и Павла. Также необходимо вспомнить о святыне в Хорошки-Дуже, которая была построена местной общиной в 1933 г. Этот объект входит в реестр достопримечательностей благодаря своей исторической и культурной ценности. К объектам культа относятся также часовенки и дорожные кресты, среди которых есть ценные образцы народного творчества. Необходимо также упомянуть o фигурах Христа, Девы Марии и Св. Яна Непомуцкого XIX-века возле приходского костела в с. Сарнаки. Самым интересным и одним из самых старых дорожных крестов является объект в Клепачеве с фигурой распятого Христа. На территории гмины сохранились также три ветряные мельницы: в селах Холовчице-Старе, Хорошки-Мале, Хлебчин и Хыбув. В Терликове находится комплекс шляхетской усадьбы, принадлежащей роду Сошинских.


Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита

„Nad Bugiem” Elżbieta i Wiesław Jakoniuk

Bar • Бар

Zabuże 41 08-220 Sarnaki tel. 83 359 88 29, 604 138 760

Bar Gastronomiczny Jan Bronisz

„U Małgosi” Małgorzata i Sławomir Jóźwiak

ul. Kolejowa 57 08-220 Sarnaki

Bar Gastronomiczny „u Ted’a” Jakub Małaczek

Stare Mierzwice 08-220 Sarnaki tel. 502 545 660

Restauracja • Restaurant • Ресторан Ośrodek Wypoczynkowy „Partner” Serpelice 122

08-221 Hołowczyce tel. 83 359 81 26, 504 295 306 e-mail: turuta@o2.pl www.partnerturuta.pl

Ośrodek Wypoczynkowy „Małgosia”

Serpelice 127 08-221 Hołowczyce tel. 83 359 81 48

Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy “Urocza”

Serpelice 123 08-220 Sarnaki tel. 83 359 81 25, 606 429 932 e-mail: urocza@urocza.pl www.urocza.pl

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм „Pod Lasem” Sabina Świć

Zabuże 14 08-221 Hołowczyce tel. 83 359 87 34

Mierzwice Kolonia 1 08-220 Sarnaki tel. 83 355 49 16, 602 625 846 Jerzy Czeżyk

Klepaczew 37 08-220 Sarnaki tel. 83 359 88 15, 662 896 955 Józefa Bobińska

Klepaczew 34 08-220 Sarnaki tel. 83 359 88 17 „Leśne Zacisze” Lucyna Paździor

Płosków Kolonia 7 08-220 Sarnaki tel. 503 069 581 Lucyna Demianiuk

Mierzwice 48 08-220 Sarnaki tel. 501 026 650

„Nad stawem” Roman Kałużny

Hołowczyce Kolonia 16 08-220 Sarnaki tel. 83 359 89 01

„Kulikowo” Lidia Kościan

Rzewuszki 11 08-220 Sarnaki tel. 83 359 93 23, 504 906 923 Magdalena Klimiuk

Zabuże 42 08-220 Sarnaki tel. 606 719 829

Elżbieta i Jan Mosiewicz

Mierzwice Stare 33 08-220 Sarnaki

tel. 83 355 61 78, 781 277 457 Barbara i Robert Zawistowscy

ul. Spokojna 4 08-220 Sarnaki tel. 83 359 92 52, 502 769 451 „Leśniczówka Zabuże” Agnieszka Wyganowska

Zabuże 27a 08-220 Sarnaki tel. 83 359 89 41, 661 536 814 „Nad Sarenką” Danuta Świszczewska

Franopol 2 08-220 Sarnaki tel. 506 194 522, 512 340 794

„Borsuki pod Lipą” Anna Maksymiuk

Borsuki 30 08-220 Sarnaki tel. 512 192 090, 512 192 080 Cecylia Czyżyk

Klepaczew 23a 08-220 Sarnaki tel. 83 359 89 60 „Chata za wsią” Leon Trzeciak

Serpelice 1 08-220 Sarnaki tel. 609 572 173 Jarosław Tyszko

Klepaczew 08-220 Sarnaki tel. 83 359 94 99, 502 020 579 Piotr i Teresa Osiadacz

Chlebczyn 71a 08-220 Sarnaki tel. 83 359 94 15

Anna i Maciej Chybowscy

Mierzwice Stare 52 08-220 Sarnaki tel. 83 355 61 84

Krajobraz nadbużański

13


Uroczysko Trojan k. Mierzwic

Bogdan Semeniuk

Borsuki 75 08-220 Sarnaki tel. 83 359 82 70 Dariusz Jakoniuk

Borsuki 75 08-221 Hołowczyce tel. 83 359 81 88 Ośrodki wypoczynkowe • Recreation center • Туристические лагеря Ośrodek wypoczynkowy „Ostoja”

Serpelice 127 08-220 Sarnaki tel. 83 359 81 48, 605 542 281 e-mail: info@pensjonatostoja.pl www.pensjonatostoja.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Relax”

Serpelice 128 08-220 Sarnaki tel. 83 359 81 14, 359 81 40 Ośrodek Wczasowy „Partner”

Serpelice 122 08-221 Hołowczyce tel. 83 359 81 26, 504 295 306 e-mail: turuta@o2.pl www.partnerturuta.pl

Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy „Urocza”

Serpelice 123 08-220 Sarnaki tel. 83 359 81 25, 606 411 135 e-mail: urocza@urocza.pl www.urocza.pl

14

Ośrodek wypoczynkowo-surwivalowy „Skarpa”

Serpelice 08-220 Sarnaki tel. 83 359 80 33

Dwór w Zabużu

Zabuże 40 08-220 Sarnaki tel. 83 359 87 25, 606 102 228

www.skarpa-serpelice.pl

e-mail: zabuzedwor@zabuzedwor.pl www.zabuzedwor.pl

Ośrodek Wypoczynkowy „Małgosia”

Dwór Zaścianek

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „As”

www. zascianek.home.pl

Seperlice 08-220 Sarnaki tel. 83 359 81 48 Serpelice 08-220 Sarnaki tel. 605 732 158

„Łuksja” Spółdzielnia im. gen. Kleeberga

Mierzwice-Kolonia 08-220 Sarnaki tel. 83 359 92 16

Ośrodek PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach

Mierzwice Stare 100 08-220 Sarnaki tel. 83 359 92 15, 605 732 15 Ośrodek Wczasowy „Jolanta”

Kózki 46 08-220 Sarnaki tel. 25 631 59 50, 605 465 549, 604 348 821 Pensjonaty i zajazdy • Lodging houses and inns • Пансионаты и постоялые дворы Centrum Wypoczynkowe „Eureka”

Mierzwice Stare 110 08-220 Sarnaki tel. 83 359 92 16, 606 948 317

Borsuki 1b 08-220 Sarnaki tel. 83 359 80 39, 509 221 813 Zajazd Leśny

Horoszki Małe 27 08-220 Sarnaki tel. 83 359 80 72, 509 168 046 www.zajazdlesny.info

Pola namiotowe • Campsites • Кемпинги Pole biwakowe

Mierzwice Stare 08-220 Sarnaki tel. 83 355 92 15 Centrum Wypoczynkowe Eureka

Mierzwice Stare 110 08-220 Sarnaki tel. 83 359 92 16 Pole biwakowe

Serpelice 1 08-220 Sarnaki tel. 83 343 66 50, 609 572 173


Powiat łosicki i jego atrakcje  Łosice county and its attractions  Лосицкий повет и его достопримечательности

Gmina Stara Kornica

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starych Szpakach

O gminie

P

ierwsza wzmianka o osadnictwie na terenie gminy mówi o wczesnośredniowiecznym grodzisku i powstałej w XII wieku osadzie w Walimiu. W przeszłości Kornica była wsią królewską, przynależną do Korony. Pierwotna jej nazwa miała brzmieć „Koronica”, jednak z uwagi na trudności w wymowie tej nazwy uproszczono ją, stąd współczesna Kornica. W końcu XIX wieku Kornica znana już była z wydobywania i przerobu kredy.

About the commune

T

he first reference to colonization in the commune mentions an early medieval fortified settlement and the 12th-century settlement in Walim. Kornica used to be a royal village belonging to the Crown. Its first name was supposed to be “Koronica,” but due to the difficult pronunciation it was simplified into the contemporary Kornica. At the end of the 19th century Kornica was already known for the extraction and processing of chalk.

Warto zobaczyć

Worth seeing

W Kornicy, oprócz neogotyckiego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, znajduje się kilka pomników, świadczących o tragicznej historii tych okolic (m.in. pomnik poświęcony bohaterskiej walce żołnierzy AK, którzy w okolicach miejscowości Kiełbaski stoczyli bitwę 5 października 1946 roku) i przydrożnych kapliczek, urokliwie wkomponowanych w krajobraz. Wiele z nich to najcenniejsze zabytki okolic. Na uwagę zasługują: przydrożny krzyż poświęcony ofiarom II wojny światowej i kapliczka przydrożna pochodząca z 1835 roku, wybudowana jako dziękczynienie za ocalenie

Kornica, apart from a neo-Gothic church of the Immaculate Conception of the Holy Virgin Mary, has several monuments proving the tragic history of this region (among others, a monument to the heroic struggle of the soldiers of the AK (Home Army) who fought a battle in the nearby village of Kiełbaski on October 5, 1946) and roadside shrines integrated with the landscape in a charming manner. Many of them are the most valuable monuments in the region. Attention should be paid to: the roadside cross dedicated to the victims of War World II and the roadside shrine dating back to 1835, built as thanksgiving for the rescue

О гмине

П

ервое упоминание о поселении на территории гмины говорит o раннесредневековом укрепленном городище и основанном в двенадцатого веке поселении в с. Валим. В прошлом Корница была королевской деревней, принадлежащей Короне. Ее оригинальное название должно было быть звучать “Короница”, но из-за трудностей в произношении, название было упрощено, отсюда современное название этого населенного пункта - Корница. В конце девятнадцатого века Корница уже была известна как место добычи и переработки мела.

Стоит посмотреть В гмине Корница, кроме к нео-готического костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, есть несколько памятников, свидетельствующих о трагической истории этих окрестностей (в том числе, памятник героической борьбе солдат Армии Крайовой, которые в районе города Келбаски погибли в бою 5 октября 1946 года) и придорожных часовенок, очаровательно выглядящих на фоне ландшафта. Многие из них

15


Wnętrze kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starej Kornicy

przed emidemią. W Kobylanach warto zatrzymać się przy figurze przydrożnej Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z przełomu XVIII i XIX w. W Wólce Nosowskiej zachowały się ruiny zespołu pałacowo-parkowego z ok. 1840 r., wybudowanego przez Ignacego Wężyka i pozostałości parku z połowy XIX w. ze szpalerem lip, a w Czeberakach możemy zwiedzić zespół dworski z dworem z 1913 roku, stajnię i spichlerz oraz pozostałości parku dworskiego. Kobylany zapraszają do dawnego majątku ziemskiego, w którym zachowały się resztki budynku drewnianego konstrukcji zrębowej, zwanego rządcówką, z pierwszej połowy XIX wieku. We wsiach Koszelówka i Walim mamy okazję zobaczyć drewniane chaty kryte strzechą.

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Agroturystyka „Gajki” Dariusz Wyrzykowski

Popławy 42 08-205 Kornica tel. 25 644 20 03, 600 137 277

16

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starej Kornicy

from the plague. While in Kobylany, it is worth seeing the roadside figure of Our Lady of Immaculate Conception from the turn of the 18th and 19th centuries. Wólka Kosowska has ruins of a mansion-park complex from around 1840 built by Ignacy Wężyk and the remnants of a park from the middle of the 19th century with a line of linden trees. While in Czeberaki, you may visit the manor house complex with a manor house from 1913, a stable and a granary, as well as the remnants of a manor park. Kobylany invites you to visit the former land property which has preserved remnants of a wooden building with a log framework structure known as the administration building (the socalled “rządcówka”), dating back to the first half of the 19th century. The villages Koszelówka and Walim have wooden huts with thatched roofs.

являются ценными историческими памятниками. Стоит обратить внимание на придорожный крест, посвященный жертвам Второй мировой войны, и придорожную часовню, возведенную в 1835 как благодарность за избавление от эпидемии. В с. Кобыляны стоит остановиться на обочине дороги при фигуре Пресвятой Богоматери Непорочного Зачатия, датируемой концом восемнадцатого - началом девятнадцатого века. В с. Вулька-Носовска сохранились руины дворцово-паркового комплекса ок. 1840 года, построенного Игнацием Венжиком и остатки парка с середины девятнадцатого века, с аллеей старых лип, а в с. Чебераки можно осмотреть поместье 1913 года, сарай, амбар и остатки усадебного парка. Кобыляны приглашают посетить старую усадьбу, в которой сохранились остатки деревянного здания срубовой конструкции, называемого домом управителя, построенного в первой половине девятнадцатого века. В деревнях Кошелювка и Валим мы увидим деревянные хаты, покрытые соломенными крышами.


Powiat siedlecki i jego atrakcje  Siedlce county and its attractions  Седлецкий повет и его достопримечательности

Gmina Korczew

Pałac w Korczewie

O gminie

U

dokumentowana ponad 600-letnia historia Korczewa zaczyna się w roku 1401 od aktu nadania Korczewa Pretorowi z Brzezi przez Księcia Mazowieckiego i Ruskiego Jana. Zapewne dzieje osadnictwa są znacznie odleglejsze, skoro w pobliskim Drohiczynie archeologowie odkryli ślady życia ludzi w X w. p.n.e. Nazwa miejscowości pochodzi od założyciela tutejszych dóbr Stanisława Korczyńskiego. Następnie przez wiele lat ziemie korczewskie były w posiadaniu rodziny Kuczyńskich, obecnie Ostrowskich. I to właśnie ostatnia właścicielka dóbr rodowych doprowadziła w latach 90. XX wieku do ponownego rozkwitu Korczewa.

About the commune

О гмине

he documented history of Korczew, dating back more than 600 years, begins in 1401 with the act of granting Korczew to Pretor of Brzezia by Jan, the Duke of Mazowsze and Russia. The history of colonization is probably much older since archaeologists discovered traces of civilisation from the 10th century BC in the nearby Drohiczyn. The town’s name comes from the founder of the local properties – Stanisław Korczyński. Then, for many years, the Korczew lands were owned by the Kuczyński family, currently the Ostrowski family. They were the last owners of the family properties who brought about the repeated bloom of Korczew in the 1990s.

документированная более чем 600-летняя история Корчева начинается в 1401 году актом передачи Корчева Претору из Бжези князем Мазовецким и Русинским Яном. Вероятно, первые поселения здесь появились значительно раньше, поскольку в близлежащем Дрогичине археологи нашли следы поселения людей в X в. до н. э. Название местности происходит от основателя первых поселений Станислава Корчинского. Затем в течение многих лет корчевские земли принадлежали роду Кучинских, в последнее время - Островских. И именно последняя владелица родового имения способствовала в 90-х годах XX века новому расцвету Корчева.

T

Warto zobaczyć

Worth seeing

W Korczewie obowiązkowo trzeba zobaczyć pałac, nazywany przed wojną siedleckim Wilanowem, wzniesiony w 1734 r. Jego historia jest bardzo ciekawa, ale burzliwa. Po wojnie odebrany właścicielom i zdewastowany, dziś odzyskuje dawny blask. Jedna z jego komnat poświęcona jest pamięci Cypriana Kamila Norwida, który przyjaźnił się z dawną właścicielką korczewskich dóbr Joanną Kuczyńską i słał do niej listy z Paryża. Pałac otacza piękny park i ogród, w dwudziestoleciu międzywojennym będący

While in Korczew, you must see the mansion, which was called the Siedlce Wilanów before the war, erected in 1734. Its history is very interesting yet turbulent. After the war it was taken away from its owners and devastated, but today its former glare is being restored. One of its chambers is devoted to the memory of Cyprian Kamil Norwid, who was friends with Joanna Kuczyńska, the former owner of the Korczew property, and was sending letters to her from Paris. The mansion is surrounded by

У

Стоит посмотреть В Корчеве обязательно необходимо увидеть дворец, называвшийся до войны седлецкой Виллановой, построенный в 1734 г. Его история очень бурная и интересная. После войны отобранный владельцам и опустошенный, сегодня он восстанавливает свою былую славу. Одна из его комнат посвящена памяти Киприана Камилла Норвида, который находился в приятельских отношениях с давней владелицей корчевского имения

17


przykładem wzorcowej realizacji ogrodu botanicznego. W przypałacowym parku znajduje się tajemniczy głaz, zwany menhirem – to kamień z przedchrześcijańskich czasów kultu boga Słońca. Legenda głosi, że każdy, kto go dotknie i wypowie życzenie (ale tylko takie, które nie szkodzi innym), temu się ono spełni. W pobliskim Knychówku warto zwiedzić mury parafialnego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa. Świątynia, przez lata skupiająca wiernych różnych wyznań, obecnie pozostaje kościołem katolickim. Na miejscowym cmentarzu znajdują się groby Józefy Koszutskiej – nauczycielki córek wcześniejszych posiadaczy majątku oraz hr. Renaty Ostrowskiej – córki hr. Krystyna Ostrowskiego (ostatniego właściciela Korczewa, który zmarł na emigracji w Londynie, nie doczekawszy wolnej Polski). Podążając dalej drogami gminy trafimy na zespół pałacowo-parkowy w Tokarach, pochodzący z I poł. XIX w. – obecnie w remoncie. W prawie każdej miejscowości zachowały się jeszcze stare drewniane chałupy oraz zabytkowe przydrożne krzyże i kapliczki. Szczególnie interesująca jest sześcioboczna w Korczewie oraz trójboczna w Knychówku, pochodząca jeszcze z XVIII wieku. Nie lada atrakcją jest również drewniany młyn wodny z 1923 r. w miejscowości Ruda i stary młyn w Drażniewie.

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Agroturystyka – AS-AGRO Andrzej Siemeniuk

Mogielnica 2a 08-108 Korczew tel. 601 310 970

„U Marianny” Marianna Bobryk

ul. Siedlecka 48 08-108 Korczew tel. 25 63 120 01 Barbara Florczuk

Starczewice 4 08-108 Korczew tel. 728 139 167 Katarzyna Romanow

Bużyska 14a 08-108 Korczew tel. 503 046 010

18

a beautiful park and a garden. In the inter-war period, this was an example of a model botanical garden. The park near the mansion has a mysterious boulder, known as a menhir – a boulder from the pre-Christian times of the worship of the Sun god. Legend has it that anyone who touches it and wishes something (but only a wish which does not do harm to others) will see it fulfilled. In the nearby Knychówek it is worth visiting the walls of the parish church of St. Stanislaus of Szczepanów. The church, gathering the faithful of various denominations for years, is currently a Catholic church. The local cemetery has the tombs of Józefa Koszutska – teacher to the daughters of the previous property owners – and countess Renata Ostrowska – daughter to count Krystyn Ostrowski (the last owner of Korczew who died in exile in London, without seeing Poland free). Moving on the commune’s roads, we will reach the mansion-park complex in Tokary, dating back to the first half of the 19th century – currently under repair. Almost each town has old wooden huts and historical roadside crosses and shrines. The hexagonal one in Korczew and the triangular one in Knychówek, dating back to the 18th century, are particularly interesting. A wooden water mill from 1923 in the town Ruda and an old mill in Drażniew are also great attractions.

Иоанной Кучинской и присылал ей письма из Парижа. Дворец окружает великолепный парк и сад, в межвоенные годы бывший образцом ботанического сада. В парке находится таинственный камень менгир – камень дохристианских времен поклонения культу бога солнца. Легенда гласит, что каждый, кто до него дотронется и загадает желание (но только такое, которое не повредит другим людям), дождется его исполнения. В близлежащем с. Кныхувка стоит посетить приходский костел св. Станислава Епископа. Храм, многие годы собиравший верующих различных религий, сейчас принадлежит католическому костелу. На местном кладбище находится могила Юзефы Кошутской – учительницы дочек прежних владельцев имения и Ренаты Островской – дочери Кристина Островского (последнего владельца Корчева, который умер на эмиграции в Лондоне, не дождавшись освобождения Польши). Если отправиться дальше дорогами гмины, можно посетить усадебно-парковый комплекс в Токарах с I пол XIX в. – сейчас реставрируется. Почти в каждой местности сохранились старые усадьбы, дорожные кресты и часовенки. Больший интерес вызовут шестисторонняя часовня в с. Корчев и трехсторонняя часовня в с. Кныхувек, датирующиеся началом XVIII века.

Paweł Roszuk

„Zacisze w Mogielnicy” Eugenia Kobylińska

Stary Bartków 54 08-108 Korczew tel. 25 642 11 47 Grażyna Krasnodębska

Bużyska 28 08-108 Korczew tel. 25 681 80 07, 785 400 686 Józef Krasnodębski

Bużyska 27 08-108 Korczew tel. 501 218 381

Zofia i Mieczysław Warsztoccy

ul. Krótka 60 08-108 Korczew tel. 25 63 120 61

Zbigniew Stokowski

Stary Bartków 08-108 Korczew tel. 25 642 12 97

Mogielnica 32F 08-108 Korczew tel. 691 496 044, 25 63 231 64 Pensjonaty i zajazdy • Lodging houses and inns • Пансионаты и постоялые дворы Pensjonat MAX Monika i Mariusz Grochala

ul. Siedlecka 08-108 Korczew tel. 602 610 106 Baszta Pałacowa

ul. Ks. Brzóski 3a 08-108 Korczew tel. 25 631 20 68 e-mail: palac@korczew-palac.pl www.korczew-palac.pl


Powiat siedlecki i jego atrakcje  Siedlce county and its attractions  Седлецкий повет и его достопримечательности

Gmina Paprotnia

O gminie

P

aprotnia to wieś położona na trakcie Siedlce-Korczew, 20 km na północny wschód od Siedlec. Do 1954 roku gmina znana była pod nazwą Tarków, wcześniej Tarków Wielki.

About the commune

P

aprotnia is a village located on the road Siedlce-Korczew, 20km northeast of Siedlce. Until 1954 the commune was known as Tarków, previously Tarków Wielki.

Warto zobaczyć

Worth seeing

Godny uwagi jest drewniany kościół parafialny pw. św. Bartłomieja wraz z dzwonnicą w Paprotni. We wsi Hołubla należy zatrzymać się przy kościele z 1940 roku, pomniku z trzema tablicami, poświęconemu męczeństwu Unitów z 1987 r. oraz pamiątkowym obelisku, postawionym w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości, usytuowanym nieopodal przedszkola w Hołubli. Na placu przy OSP Czarnoty znajduje się tablica upamiętniająca ofiary I wojny światowej. Swoją historię ma też Dom Ludowy w Rzeszotkowie. W 1957 r. mieszkańcy wsi wyszli z inicjatywą założenia kółka rolniczego, w wyniku czego nastąpiło ożywienie życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego tej miejscowości. Powstało także kino zasilane agregatem, a po elektryfikacji wsi, energią elektryczną. W 1960 r. pojawiła się potrzeba uzyskania pomieszczeń dla szkoły podstawowej. Z biegiem czasu z braku wymaganej liczby dzieci szkoła została zlikwidowana. W 2003 r. budynek byłej szkoły został wyremontowany i powrócił do pierwotnej nazwy „Dom Ludowy”.

The wooden church of St. Bartholomew in Paprotnia along with a bell-tower is worth visiting. In the village of Hołubla we should stop near the church from 1940, the monument with three boards devoted to the martyrdom of members of the Uniat Church from 1987, as well as the commemorative obelisk erected on the tenth anniversary of regaining independence, situated near the kindergarten in Hołubla. On the square near OSP Czarnoty you may find a board commemorating the victims of World War I. The Folk House in Rzeszotków also has its own history. In 1957 inhabitants of the village initiated the establishment of a rural association which resulted in the stimulation of this town’s economic, social and cultural life. A cinema was also established. First it was powered with a power generating unit, and after electricity was brought to the village it was powered with electricity. In 1960 it became necessary to find room for a primary school. With time, due to the lack of the required number of children, the school was liquidated. In 2003 the building of the former school was renovated and its primary name was restored – the “Folk House.”

О гмине

П

апротня – это село, расположенное на маршруте Седльце – Корчев, в 20 км на северо-восток от г. Седльце. До 1954 года гмина была известна под названием Таркув, а ещё ранее – Большой Таркув.

Стоит посмотреть Заслуживает внимания деревянный приходской костёл Св. Варфоломея с колокольней в Папротне. В селе Холубля стоит задержаться у костёла 1940 г., памятника с тремя плитами, посвящёнными мученичеству униатов в 1987 г. и памятным обелиском, установленным в десятую годовщину Независимости, расположенными неподалёку от детского сада в Холубле. На площади возле ДПО Чарноты находится плита, увековечивающая память о жертвах Первой Мировой войны. Есть своя история и у Народного дома в Жешоткове. В 1957 г. жители села выступили с инициативой создания сельскохозяйственного кружка, вследствие чего наступило экономическое, общественное и культурное оживление этого населённого пункта. Также был создан кинотеатр, работающий от двигателя, а после электрификации села, от электроэнергии. В 1960 г. появилась потребность в помещениях для средней школы. Со временем, по причине нехватки необходимого количества детей, школу закрыли. В 2003 г. здание бывшей школы отремонтировали и вернули ему прежнее название „Народный дом”.

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Katarzyna Żółkowska

Trębice Dolne 24 08-107 Paprotnia tel. 25 631 21 89

19


Powiat siedlecki i jego atrakcje  Siedlce county and its attractions  Седлецкий повет и его достопримечательности

Gmina Przesmyki

O gminie

P

rzesmyki to wieś położona 11 km na północny zachód od Łosic. Powstała prawdopodobnie pod koniec XIV w. na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego jako własność rycerska. W bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. wśród rycerstwa ziemi drohickiej walczył Gryf z Przesmyk, którego później z niewoli krzyżackiej wykupił książę Witold. Przesmyki to gniazdo rodu Przesmyckich herbu Paprzyca (Kuczaba).

Warto zobaczyć W Przesmykach warto zwiedzić kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła, który zaliczany jest do najcenniejszych drewnianych zabytków sakralnych południowego Podlasia. Na miejscowym cmentarzu parafialnym usytuowana jest neogotycka kaplica zbudowana około połowy XIX w., z ludowymi rzeźbami św. Kazimierza i św. Jacka. Obiekt, w y różniający gminę Przesmyki w skali kraju, to Kopiec w Zawadach (Majówce) poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W Dąbrowie warto zajrzeć do zespołu dworsko-parkowego z 1852 roku. W Łysowie zaś spotkamy ruiny dworu z przełomu XVIII/XIX w. i dawną cerkiew grecko-katolicką, wybudowaną w 1755 r., obecnie kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej.

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Marianna Skorupka

Kamianki Lackie 22 08-109 Przesmyki tel. 25 641 22 77

20

About the commune

P

rzesmyki is a village located 11km north-west of Łosice. It was probably established at the end of the 14th century in the area of the Grand Duchy of Lithuania as a knight’s property? In the battle of Grunwald in 1410, knights of the Drohiczyn region included Gryf from Przesmyki, who was later purchased from Teutonic captivity by prince Vytautas. Przesmyki is the nest of the family Przesmycki, with coat of arms Paprzyca (Kuczaba).

Worth seeing While in Przesmyki, it is worth visiting the parish church of St. Jacob the Apostle which is classified as one of the most valuable wooden sacred monuments of southern Podlasie. The local parish cemetery has a neo-Gothic chapel built around the middle of the 19th century with folk sculptures of St. Casimir and St. Hyacinth. The object, distinguishing the Przesmyki commune on a national scale, is the Mound in Zawady (Majówka), devoted to marshal Józef Piłsudski. While in Dąbrowa, it is worth visiting the manor-park complex from 1852. Łysów, on the other hand, has the ruins of a castle from the turn of the 18th and the 19th centuries as well as a former Greek Catholic Orthodox church, built in 1755, currently serving as the parish church of Our Lady of the Rosary.

„U Jolanty nad Kołodziejką” Jolanta Zalewska

Kamianki Wańki 27 08-109 Przesmyki tel. 25 641 23 67, 664 234 372

О гмине

П

шесмыки – это посёлок, расположенный в 11 км на северо-запад от Лосице. Возник предположительно в конце XIV в. на территории Великого княжества Литовского как рыцарское владение. В битве под Грюнвальдом в 1410 г., среди рыцарей дрогичинской земли, сражался Гриф из Пшесмык, который попал в плен к крестоносцам и которого позже выкупил оттуда князь Витовт. Пшесмыки – это гнездо рода Пшесмыцких герба Паприца (Кучаба).

Стоит посмотреть В Пшесмыки стоит посетить приходской костёл св. апостола Иакова, который относят к самым ценным деревянным духовным достопримечательностям южного Подляшья. На местном приходском кладбище находится неоготическая часовня, построенная около середины XIX в., с народными скульптурами св. Казимира и св. Яцека. Интересным объектом гмины Пшесмыки является Курган в с. Завады (Маювка), посвящённый маршалу Юзефу Пилсудскому. В Домброве стоит посмотреть дворцово-парковый комплекс 1852 г. А в с. Лысово мы найдём руины замка XVIII/XIX вв. и старинную греко-католическую церковь, построенную в 1755 г., в настоящее время являющуюся приходским костёлом Матери Божьей Розария.


Powiat siemiatycki i jego atrakcje  Siemiatycze county and its attractions  Семятыцкий повет и его достопримечательности

Gmina Drohiczyn

Drohiczyn - widok od strony Bugu

O gminie

T

ereny gminy zamieszkiwane były już we wczesnym średniowieczu, o czym świadczą pozostałości na terenie grodziska (obecnie Góra Zamkowa) oraz kurhany z VII-XI w. Niemniej jednak gród na tych obszarach został założony w XI wieku przez ludność ruską, skąd także wywodzi się nazwa miejscowości od imienia Drogit lub Drohicz.

Warto zobaczyć W Drohiczynie możemy zobaczyć przepiękny rynek oraz zabytki architektury świadczące o wielokulturowości miasteczka. Warto zwiedzić katedrę Świętej Trójcy z 1723 r., która znajduje się w nietypowym miejscu – na skarpie nad Bugiem, oraz nieopodal klasztor Jezuitów z kolegium z lat 1661-1710. Obecnie w budynku tym mieści się Kuria Diecezjalna oraz Seminarium Duchowne. Jest to również siedziba Muzeum Diecezjalnego – z cennymi zbiorami sakralnymi. Niektóre z nich pochodzą jeszcze z czasów papieża Piusa XII, inne stanowią pamiątkę po majątku Sapiehów czy Radziwiłłów. Kolejnym cennym zabytkiem sakralnym jest kościół pofranciszkański pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkami poklasztornymi, a także kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek. Należy również wspomnieć o przepięknej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy z XIX wieku. W Drohiczynie utworzone zostało również Muzeum Regionalne, w zbiorach którego znajdują się ekspo-

About the commune

T

he area of the commune has been inhabited from the early Middle Ages, which is proven by remains within the fortified settlement (currently Góra Zamkowa) and barrows from the 7th - 11th centuries. However, the town in these areas was established in the 11th century by Russian people. The town’s name is also of Russian origin, and it comes from the name Drogit or Drohicz.

Worth seeing Drohiczyn has a beautiful market square and architectural monuments proving the town’s multicultural character. It is worth visiting the Cathedral of the Holy Trinity, built in 1723, which is located in a unique place - on a scarp over the Bug River, as well as the nearby Jesuit monastery with a collegiate from the years 1661-1710. Currently, the building houses the Diocesan Curia and the Priest Seminary. This is also the seat of the Diocesan Museum - with valuable sacred collections. Some of them come from the times of Pope Pius XII, others are a remembrance of the Sapieha or Radziwiłł properties. Another valuable sacred monument is the post-Franciscan Church of the Assumption of the Holy Virgin Mary along with former monastery buildings, as well as the church and monastery of the Benedictine Sisters. We should also mention the beautiful Orthodox church of St. Niklaos the Wonderworker the 19th century. Drohiczyn also has a Regional Muse-

О гмине

Т

ерритория гмины была заселена еще в Раннем Средневековье, о чем свидетельствуют остатки городища (сейчас это Замковая гора) и курганы с VII -XI в. Тем не менее, град на этих землях был основан в XI веке русинами, отчего пошло и название местности – от имени Дрогит или Дрогич.

Стоит посмотреть В Дрогичине мы можем увидеть красивый рынок и достопримечательности архитектуры, свидетельствующие о мультикультуральности городка. Стоит посетить кафедру Святой Троицы 1723 г., которая находится в довольно нетипичном месте – на склоне на Буге, и находящийся неподалеку монастырь Иезуитов с коллегиумом 1661-1710 годов. В настоящее время в здании находится Епархиальная курия и Духовная семинария. Есть здесь также Епархиальный музей - с ценными коллекциями религиозных предметов. Некоторые из них берут свое начало со времен Папы Пия XII, другие представляют собой памятки усадеб шляхты Сапег и Радзивиллов. Другой важной религиозной достопримечательностью является францисканский костел Успения Девы Марии вместе с монастырскими зданиями, а также костел и монастырь Сестер Бенедектинок. Необходимо также напомнить о прекрасной церкви Святого Николая

21


Prezbiterium w kościele Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie

zycje z działu etnografii i archeologii opisywanego terenu, a także malarstwo i rzeźba promujące lokalnych artystów. W pobliskich Tonkielach odnajdziemy wojenny cmentarz, na którym spoczywa 25 tys. jeńców wojennych oraz osób cywilnych, zamordowanych przez Niemców w 1941 r.

Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита Restauracja • Restaurant • Ресторан Restauracja „Zamkowa”

ul. Kraszewskiego 16 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 70 72

Restauracja oferuje również pokoje noclegowe tel. 503 111 591

„U Ireny”

ul. Ciechanowiecka 6 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 70 18, 85 655 66 00 Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм „Dom na Skarpie” Grażyna Adamczuk

ul. Piłsudskiego 37 17-312 Drohiczyn tel. 602 730 883

Dom Gościnny „Cichy Bug” Elżbieta Mackiewicz

ul. Piłsudskiego 20 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 70 17, 606 801 733 „Przystań u Agusi” Agnieszka Michaluk

Aleja Jaćwieży 17 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 77 49, 722 394 948

22

Bazylika katedralna Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie

um the collections of which include ethnographical and archaeological exhibitions of the described area, as well as paintings and sculptures promoting local artists. The nearby town Tonkiele has a military cemetery where 25,000 POWs, as well as citizens murdered in 1941, are buried.

Чудотворца XIX века. В Дрогичине также имеется Региональный музей, в коллекциях которого находятся экспозиции из отделов этнографии и археологии, описывающие территорию, а также живопись и скульптуру местных мастеров. Поблизости, в Тонкелях, мы найдем военное кладбище, на котором находятся могилы 25 тысяч военнопленных и гражданских лиц, убитых в 1941 году.

„Pod Kasztanami” Elżbieta Kosieradzka

Pokoje do wynajęcia • Rooms • Комнаты в аренду

Bujaki 51 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 74 72

„Stanley Ranczo” Lucyna i Stanisław Niewiarowscy

Miłkowice Janki 2 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 10 19, 785 071 262 Gospodarstwo Agroturystyczne Jadwiga Senczyno

Kolonia Drohiczyn 6 17-312 Drohiczyn tel. 513 730 812

„Nad Jeziorkiem” Beata Zabokrzecka

Chrołowice 15 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 71 60, 606 974 433 www.nadjeziorkiem.eu

Hotel • Hotel • Отель Hotel „Drohicki”

Zajęczniki 117 17-312 Drohiczyn tel. 667 882 747

e-mail: recepcja@hoteldrohicki.pl www.hoteldrohicki.pl

Anna Cichoń

ul. Wielkiego Księcia Witolda 24 17-312 Drohiczyn tel. 666 362 843, 517 722 270 Małgorzata Grajewska

ul. Wielkiego Księcia Witolda 3 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 75 29 Anna Kaczyńska

ul. Szmita 22 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 73 95 „Noclegi pod Katedrą” Barbara Kosińska

ul. Jana z Drohiczyna 3 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 76 61

„Noclegi u Ireny” Irena Ługowska

ul. Ciechanowiecka 6 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 70 18, 509 377 093

Pokoje Gościnne „Bajka” Teresa Pietrzak

Pl. Kościuszki 37/38 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 78 66, 503 701 196

Pokoje Gościnne Teresa Smorczewska

Pl. Kościuszki 32 17-312 Drohiczyn tel. 510 318 139


Powiat siemiatycki i jego atrakcje  Siemiatycze county and its attractions  Семятыцкий повет и его достопримечательности

Gmina Dziadkowice

Kościół pw. Przemienienia NMP Matki Bolesnej w Osmoli

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Żurobicach

O gminie

P

oczątków pierwszych osad na terenie gminy można doszukiwać się w wieku XIV, kiedy książę Janusz zaczął sprowadzać tu drobne rycerstwo z zachodnich rejonów Mazowsza. Miało ono za zadanie strzec wschodnich rubieży państwa. Jednak pierwsza wzmianka o Dziadkowicach pojawiła się w XV wieku, kiedy Stanisław, zwany Dziadkiem, otrzymał od książąt litewskich przywilej wójtostwa w Drohiczynie.

Warto zobaczyć Do zabytków, które warto zobaczyć, należą: kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Dziadkowicach, wzniesiony w 1802 roku z dzwonnicą i plebanią oraz kaplica cmentarna z 1826 roku. W pobliskiej Osmoli na uwagę zasługuje kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej oraz pozostałości po kurhanie, które świadczą o dawnym osadnictwie na tych terenach. Ciekawostką turystyczną jest również naturalny głaz polodowcowy, znajdujący się nieopodal budynku szkoły podstawowej w Osmoli. Będąc w Dołubowie nie sposób pominąć drewnianego dworu z 1912 r. wraz z zabytkową aleją i parkiem. Po wojnie mieściła się w nim szkoła, obecnie dwór jest własnością prywatną. Niestety, nie został odrestaurowany

About the commune

T

he origins of the first settlements in the commune may date back to the 14th century when duke Janusz I of Warsaw began to import minor knights from the western Mazowsze regions. The knights were supposed to protect the eastern boundaries of the state. However, the first mention about Dziadkowice dates back to the 15th century when Stanisław, known as Dziadek, received the privilege of village mayor in Drohiczyn from the Lithuanian dukes.

Worth seeing Monuments worth seeing include:

the parish church of the Holy Trinity in Dziadkowice, erected in 1802 with a bell-tower and a presbytery, as well as the cemetery chapel from 1826. The nearby town Osmola has an interesting parish church dedicated to Our Lady of Sorrows, as well as the remains of a barrow which prove the former colonization of these areas. An interesting tourist attraction is a glacial erratic located near the primary school in Osmola. While visiting Dołubowo, you cannot miss a wooden manor house from 1912 with a historic parkway and a park. After the war, it housed a school and currently it is in private hands. Unfortunately, it was not renovated and is

О гмине

О

статки первых поселений на территории гмины датируются XIV веком, когда князь Януш раздавал здесь землю мелкой шляхте из западной Мазовии. Шляхта должна была защищать восточные рубежи государства. А первое упоминание о населенном пункте Дзядковице появилось в XV веке, когда Станислав, прозванный Дзядком, получил от князей литовских полномочия войта в Дрогичине.

Стоит посмотреть К достопримечательностям, которые стоит посмотреть, можно отнести: приходский костел Святой Троицы в Дзядковице, открытый в 1802 году с колокольней и домом приходского священника, а также кладбищенской часовней 1826 года. В близлежащей Осмоли внимания заслуживает приходский костел Божьей Матери и остатки кургана, которые свидетельствуют о давнем заселении этой территории. Внимание туристов также привлечет природный ледниковый валун, находящийся недалеко от начальной школы в Осмоли. Находясь в с. Долубув, загляните в деревянную усадьбу 1912 г. вместе с великолепной аллеей и парком.

23


Dojrzewające żyto w Dziadkowicach

i niszczeje. W Dołubowie znajduje się również kościół parafialny pw. Świętych Piotra i Pawła. W Żurobicach zaś można zwiedzić Cerkiew Prawosławną pw. św. Michała Archanioła. Do dóbr kultury, które nie są wpisane do rejestru zabytków, należy ponadto zaliczyć kapliczki i krzyże przydrożne.

decaying. Dołubowo also has a parish church dedicated to St. Peter and St. Paul. While in Żurobice, you may visit the Orthodox Church of St. Michael the Archangel. Cultural attractions which are not entered into the register of monuments also include roadside shrines and crosses.

Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита Bar • Bar • Бар Bar „Jazz”

Dziadkowice 62 17-306 Dziadkowice tel. 85 657 16 02 Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм „Kazimierzówka” Zofia i Kazimierz Fleks

Lipiny 19 17-306 Dziadkowice tel. 85 65 71 629, 509 450 806 Maria Tołwińska

Jasienówka 5 17-306 Dziadkowice tel. 85 65 71 128, 607 402 424

24

Krajobraz w okolicy wsi Dziadkowice

После войны здесь находилась школа, сейчас усадьба является частной собственностью. К сожалению, она не реставрируется и постепенно разрушается. В с. Долубув находится также приходской костел святых Петра и Павла. В с. Журобице можно посетить церковь святого Михаила Архангела. К культурным ценностям, которые не вписаны в реестр достопримечательностей, можно отнести часовенки и придорожные кресты.


Powiat siemiatycki i jego atrakcje  Siemiatycze county and its attractions  Семятыцкий повет и его достопримечательности

Gmina Grodzisk

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Zakątek” w Korycinach

O gminie

G

rodzisk należy do najstarszych miejscowości powiatu siemiatyckiego. Wykopaliska archeologiczne datują istnienie w tym miejscu osady już na przełomie XII i XIII w.

Warto zobaczyć Wybierając się do Grodziska powinniśmy odwiedzić zabytkowy drewniany budynek dawnej cerkwi z II poł XVII w., który jednak w latach 20. XX w. został zamieniony na kościół, obecnie to parafia pw. Wniebowzięcia NMP. Uwagę przykuwa również stojąca nieopodal drewniana dzwonnica, prawdopodobnie z 1919 r. Nie da się również przejść obojętnie obok znajdującej się w samym centrum miejscowości cerkwi św. Mikołaja. Równie okazale prezentuje się cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej w Czarnej Cerkiewnej z 1902 roku. Ogromny murowany bielony budynek zwraca uwagę już z daleka. Być może mniej efektownie, ale jakże urokliwie, prezentuje się niewielka cmentarna cerkiewka w Czarnej Wielkiej. Ośmioboczna

About the commune

G

rodzisk is one of the oldest towns of the Siemiatycze district. Archaeological excavations date back to the existence of a settlement in this place as early as at the turn of the 12th and 13th centuries.

Worth seeing When going to Grodzisk, you should visit the historical wooden building of the former Orthodox church from the second half of the 17th century. However, in the 1920s it was transformed into a church, currently the parish of the Assumption of the Holy Virgin Mary. Your attention will also be drawn to the nearby wooden bell-tower, probably from 1919. It is impossible to pass by the Orthodox church of St. Nikolaos, located in the very center of the town, indifferently. The Orthodox church of the Care of Our Lady in Czarna Cerkiewna, built in 1902, is equally magnificent. The huge brick, whitewashed building draws your attention from afar. The small cemetery of the Orthodox church in Czarna

О гмине

Г

родзиск принадлежит к самым старым местностям семятыченского повета. Археологические исследования датируютздесь первые поселения рубежом XII и XIII в.

Стоитпосмотреть Посещая Гродзиск, мы должны обратить внимание на здание старой церкви II пол XVII в., которая в 20-х годах XX в. была преобразованав костел, сейчас – приход Успения Девы Марии. Внимание привлекает также стоящая неподалеку деревянная колокольня, датируемая вероятно 1919 г. Нельзя пройти мимо стоящей в самом центре поселка церкви св. Николая. Также хорошо сохранилась церковьОпеки Божьей Материв с. Чарна-Церкевна 1902 года. Огромное каменное белое здание привлекает взгляд уже издалека. Быть может менее эффектно, но также впечатляюще выглядит небольшая кладбищенская церквушкав с. Чарна-Велька. Восьмисторонняя конструкция святы-

25


Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Zakątek” w Korycinach

konstrukcja świątyni pw. Matki Boskiej Kazańskiej budzi ciekawość odwiedzających miejscowy cmentarz. Podobne zainteresowanie wzbudza niewielkich rozmiarów znajdująca się obok drewniana dzwonnica pochodząca z około 1870 r. Na trasie wiodącej z Grodziska do Czarnej Średniej znajduje się nieduża miejscowość Mierzynówka, a w niej, usytuowana niepozornie, polna, murowana kapliczka św. Jana Nepomucena z końca XVIII w. Cenny obiekt został wpisany do rejestru zabytków.

Wielka is perhaps less magnificent, but equally charming. The octagonal structure of the church of Our Lady of Kazan is interesting for visitors of the local cemetery. The small wooden bell-tower located nearby, dating back to around 1870, arouses similar interest. On the route from Grodzisk to Czarna Średnia, there is the small town of Mierzynówka, which has an inconspicuous brick shrine of St. John of Nepomuk from the end of the 18th century located in a field. The valuable object was entered into the list of monuments.

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм „Ziołowy Zakątek”

Koryciny 73 17-315 Grodzisk tel. 85 656 86 68, 512 127 069 Jarosław Kobus

Siemiony 83 17-315 Grodzisk tel. 85 657 52 85 Iwona Zaremba-Krysińska

Kamianki 40, 17-315 Grodzisk tel. 85 656 09 23

26

Żniwa w okolicy Grodziska

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Mierzynówce

ниМатери Божьей Казанской вызывает интерес посетителей местного кладбища. Также стоит обратить внимание на небольших размеров деревянную колькольню 1870 г. На трассе, ведущей из Гродзиска в с. Чарна-Средня, находится небольшой поселок Межинувка, а в нем – каменная часовенка Св. Яна Непомуцкого с концаXVIIIв. Этот ценный объект входит в реестр достопримечательностей.


Powiat siemiatycki i jego atrakcje  Siemiatycze county and its attractions  Семятыцкий повет и его достопримечательности

Gmina Mielnik

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Mielniku

O gminie

P

ierwsze ślady pobytu człowieka na terenie gminy Mielnik pochodzą z okresu neolitu, ale stałe osadnictwo datowane jest na XI–XII wiek. Gród mielnicki powstał być może już w 1038 r. podczas wyprawy Wielkiego Księcia Kijowskiego Jarosława przeciw Jaćwingom. W tym okresie był to teren rywalizacji pomiędzy książętami polskimi a ruskimi. Po raz pierwszy nazwa Mielnik (Mielnica) pojawia się w Latopisie Ipatijewskim w roku 1240, gdy Tatarzy zniszczyli gród mielnicki i po raz drugi w roku 1260, kiedy to przed ikoną Spasa Izbawnika (Chrystusa Zbawiciela i Odkupiciela) modlił się ruski książę halicko-włodzimierski Daniło.

Warto zobaczyć W Mielniku do dziś zachowały się ślady dawnego osadnictwa. Warto wdrapać się na Górę Zamkową z pozostałościami XII-wiecznego grodziska, z dobrze widoczną fosą. Znajdujące się tam pozostałości muru kamiennego są pamiątką po istniejącym niegdyś w tym miejscu mielnickim zamku. U podnóża grodziska zachowały się ruiny kościoła pochodzącego najprawdopodobniej z roku 1420. Na uwagę zasługuje także cmentarna cerkiew z 1777 roku pw. Matki Boskiej Opiekuńczej, znajdująca się

About the commune

T

he first traces of human residence in the Mielnik commune come from the Neolithic period, but permanent settlement dates back to the 11th and 12th centuries. The Mielnik town may have been established as early as in 1038 during the expedition of the Grand Prince of Kiev, Yaroslaw the Wise, against the Yotvingians. At that time, it was the area of rivalry between Polish and Russian princes. The name Mielnik (Mielnica) appears for the first time in the Hypatian Codex in 1240 when the Tatars destroyed the Mielnik town and again in 1260 when Daniło, the Galicia-Vladimir Russian prince prayed in front of the icon of Spas Izbawnik (Christ Savior and Redeemer).

Worth seeing Traces of the former settlement are preserved in Mielnik to this day. It is worth climbing Góra Zamkowa, with remnants of a fortified settlement from the 12th century, and a well visible moat. The remnants of the stone wall found there are a remembrance of the former Mielnik castle located in this place. Ruins of a church, most probably from 1420, are preserved at the foot of the fortified settlement. It is also worth paying attention to the cemetery of the Ortho-

О гмине

П

ервые следы пребывания человека на территории гмины Мельник относятся к временам неолита, однако постоянное поселение датируется XI–XII вв. Мельницкое городище возникло, предположительно, уже в 1038 г. во время похода Великого князя Киевского Ярослава против ятвягов. В то время это была территория соперничества между польскими и русскими князьями. Впервые название Мельник (Мельница) появляется в Ипатьевской летописи в 1240 г., когда татары уничтожили мельницкий град, и ещё раз в 1260 г., когда перед иконой Спаса-Избавителя (Христа Спасителя и Искупителя) молился русский князь галицко-владимирский Даниил.

Стоит посмотреть В Мельнике до сегодняшнего дня сохранились следы древнего поселения. Стоит взобраться на Замковую гору с остатками городища XII в. и хорошо видным рвом. Находящиеся там остатки каменной стены напоминают о некогда стоявшем на этом месте мельницком замке. У основания городища сохранились руины костёла, построенного предположительно в 1420 г. Заслуживает внимания и цер-

27


przy cmentarzu prawosławnym, a także kościół pw. Przemienienia Pańskiego z 1913 roku – jeden z nielicznych zabytków zachowanych po II wojnie światowej. Cennym dziedzictwem kultury Mielnika jest okazała cerkiew pw. Narodzenia NMP z 1823 roku. Niebywałą ciekawostkę turystyczną opisywanej miejscowości stanowi odkrywkowa kopalnia kredy. W pobliskich Tokarach znajduje się zabytkowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Jeden z nielicznych w tym regionie drewniany kościółek z lat 1934-1935 przykuwa uwagę niespotykaną na tym terenie architekturą, nawiązującą do świątyń występujących na południu kraju. Innym ciekawym zabytkiem sakralnym jest kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niemirowie. Warto wspomnieć, że właśnie w tej miejscowości odbywają się przeprawy promowe przez Bug. W oddalonej od Tokar o 2 km Koterce możemy podziwiać piękną drewnianą cerkiew prawosławna pw. Ikony Matki Boskiej Wszystkich Strapionych Radość.

dox church of Our Lady the Protector from 1777, located at the Orthodox cemetery, as well as the church of the Transfiguration from 1913 – one of the few monuments preserved after World War II. A valuable heritage of Mielnik’s culture is the impressive Orthodox church of the Birth of the Holy Virgin Mary from 1823. An open-cast chalk mine is an exceptional tourist attraction of the described town. The nearby town Tokary has a historic church of the Triumph of the Holy Cross. One of the few wooden churches in this region from the years 1934-1935, it attracts attention thanks to its unique architecture, referring to churches found in the south of Poland. Another interesting sacred monument is the Church of St. Stanislaus of Szczepanów, Bishop and Martyr in Niemirów. It is worth mentioning that this very town is the place where you may cross the Bug River on a ferry. In Koterka, 2km away from Tokary, we can admire a beautiful wooden Orthodox church of the Icon of Our Lady of All Lost Joys.

ковь-усыпальница Матери Божьей Покровительницы 1777 г., которая находится при православном кладбище, а также костёл Преображения Господня 1913 г. – один из немногих памятников, сохранившихся после Второй мировой войны. Ценным наследием культуры Мельника является роскошная церковь Рождества Пресвятой Девы Марии 1823 г. Необыкновенной туристической достопримечательностью в описываемой местности являетсякарьер по добыче мела. В близлежащем селе Токары находится старинный костёл Вознесения Святого Креста. Один из немногочисленных в этом регионе, деревянный костёл 1934-1935 гг. привлекает внимание необычной для этих мест архитектурой, напоминающей храмы на юге страны. Ещё одной интересной сакральной достопримечательностью является костёл Святого Епископа и Мученика Станислава в Немирове. Стоит вспомнить, что именно в этой местности совершаются паромные переправы по реке Буг. В удалённой на 2 км от Токары Котерке можно полюбоваться красивой деревянной православной церковью Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости».

Irena Wysocka

Krystyna Zwierzyńska

Zajazd • Inn • Постоялый двор

ul. Brzeska 220 17-307 Mielnik tel. 85 65 77 125

„Tawerna Przystań”

Leokadia Dacewicz

Alicja Boratyńska

Jerzy Kierkowicz

Zbigniew Sawczuk

Mirosław Sawczuk

„Julia” Grażyna Ostapkowicz

„Cztery Pory Roku”

Klaudia Kędziora

„Grabowa Ostoja”

Aleksandra Kudelska

Galina Gnat

Apolonia Krajewska

Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита

ul. Brzeska 51A (obok Topoliny) 17-307 Mielnik tel. 608 478 023 Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Elżbieta i Jerzy Śnieżko

Uroczysko 4 17-307 Mielnik tel. 513 300 794

„Agroturystyka w Homotach”

Andrzej i Olga Remesz Homoty 20 17-307 Mielnik tel. 85 655 00 83, 605 660 083 Janina i Jan Dmitruk

ul. Biała 8 17-307 Mielnik tel. 85 655 63 48, 661 784 522 Elżbieta Szymańska

Wajków 50 17-307 Mielnik tel. 85 655 72 55

28

ul. Brzeska 110 17-307 Mielnik tel. 85 657 71 10 ul. Brzeska 232 17-307 Mielnik tel. 85 657 71 56 ul. Mostowa 7 17-307 Mielnik tel. 85 657 71 44 Osłowo 31 17-307 Mielnik tel. 604 613 246

Radziwiłłówka 62 17-307 Mielnik tel. 85 657 74 51 Pawłowicze 4 17-307 Mielnik tel. 85 655 00 58, 668 825 426

ul. Biała 10b 17-307 Mielnik tel. 85 657 71 03, 606 928 108 ul. Brzeska 100 17-307 Mielnik tel. 609 132 575

ul. Stary Trakt 12 17-307 Mielnik tel. 85 65 77 108 Osłowo 34 17-307 Mielnik tel. 85 65 77 180, 500 088 332 ul. Brzeska 85 17-307 Mielnik tel. 85 65 77 056 ul. Brzeska 17-307 Mielnik tel. 601 916 125

Sutno 2 17-307 Mielnik tel. 85 65 53 786


Maria Iwanowska

ul. Sadowa 13 17-307 Mielnik tel. 85 65 77 137, 602 251 806 Małgorzata Kałanczyńska

Sutno 89 17-307 Mielnik tel. 85 657 71 73, 607 669 949 Jerzy Kierkowicz

ul. Brzeska 232 17-307 Mielnik tel. 85 657 71 56, 660 982 726 Maria Charkiewicz

ul. Królewska 7 17-307 Mielnik tel. 85 657 71 15, 604 650 167 Dariusz Pogrebniak

Radziwiłłówka 17 17-307 Mielnik tel. 85 657 74 44

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niemirowie

Leokadia Dacewicz

ul. Duboisa 14 17-307 Mielnik tel. 85 65 77 110

Mirosław Józefowicz

ul. Brzeska 35 17-307 Mielnik tel. 85 657 70 70, 604 156 154 Pensjonaty i zajazdy • Lodging houses and inns • Пансионаты и постоялые дворы ApartHostel „Korolówka”

ul. Popław 1 17-307 Mielnik tel. 516 729 001, 85 657 73 00 F.H-U „Panorama” Marcin Kopciewski

ul. Brzeska 67 17-307 Mielnik tel. 85 657 72 76, 782 866 186 e-mail: panorama@mielnik.pl www.mielnik.pl

Ośrodki wypoczynkowe • Recreation center • Туристические лагеря

Krajobraz w okolicy Mielnika

Ośrodek Wypoczynkowy „U Floriana”

ul. Bugowa 10 17-307 Mielnik tel. 85 657 72 27

e-mail: goksir@mielnik.com.pl www.goksir.mielnik.com.pl

Samorządowy Ośrodek Wypoczynkowy (domki campingowe)

ul. Brzeska 17-307 Mielnik tel. 85 657 72 27

Pola namiotowe • Campsites • Кемпинги Pole namiotowe „Głogi”

ul. Zaszkolna 1 17-307 Mielnik tel. 85 657 72 27

e-mail: goksir@mielnik.com.pl www.goksir.mielnik.com.pl

Ruiny kościoła pw. Trójcy Świętej w Mielniku

Kopalnia kredy w Mielniku

29


Powiat siemiatycki i jego atrakcje  Siemiatycze county and its attractions  Семятыцкий повет и его достопримечательности

Gmina Milejczyce

Kościół św. Stanisława w Milejczycach

O gminie

N

azwa miejscowości pochodzi od bardzo popularnego w Polsce w XII w. serbskiego imienia Milej lub Milejko.

30

About the commune

T

he town’s name comes from a Serbian name – Milej or Milejko – which was very popular in Poland in the 12th century.

О гмине

Н

азвание местности происходит от весьма популярного в Польше в XII в. сербского имени Милей или Милейко.

Warto zobaczyć

Worth seeing

Стоит посмотреть

W Milejczycach trzeba zobaczyć kościół parafialny pw. św. Stanisława z II poł. XVII w. – przy kościele znajduje się dzwonnica drewniana z 1740 r. We wsi są dwie cerkwie: św. Barbary z 1900 r. i św. Mikołaja z ok. 1890 r. W niewielkiej odległości od Milejczyc, w Sobietynie, warto zatrzymać się przy cerkwi cmentarnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, pochodzącej prawdopodobnie z 1672 roku. Nie zaszkodzi wybrać się także do wsi Rogacze, dawniej nazywanej Rohacze. W tej XV-wiecznej niegdyś osadzie znajduje się cerkiew pw. Narodzenia NMP, o której powstaniu po okolicy krąży piękna legenda. Podobno na pobliskim pagórku pewien religijny człowiek znalazł ikonę św. Antoniego i w tym miejscu wybudował cerkiew św. Antoniego Peczerskiego, a licznie przybywający do świątyni wierni mieli doświadczać cudu uzdrowienia przed ikoną świętego. Cerkiew, niestety, została spalona. Nie udało się również zachować ikony św. Antoniego. Obecna jest kopią wykonaną przez mnicha z żurobickiego monasteru.

While in Milejczyce, it is worth visiting the parish church of St. Stanislaus from the second half of the 17th century – a wooden bell-tower from 1740 is located next to the church. The village has two Orthodox churches: St. Barbara from 1900 and St. Nikolaos from around 1890. Not far away from Milejczyce, in Sobiatyno, it is worth visiting the cemetery of the Orthodox church of St. Peter and Paul the Apostles, probably from 1672. It is also worth travelling to the village Rogacze, formerly known as Rohacze. This 15th-century settlement has the Orthodox church of the Birth of the Holy Virgin Mary, with a beautiful legend associated with it. It is said that a religious man once found the icon of St. Anthony on a nearby hill and built the Orthodox church of St. Anthony of Kiev in that place. Numerous faithful coming to the church were supposed to experience the miracle of healing in front of the icon of the Holy Cross. The Orthodox church, unfortunately, was burned down and the icon of St. Anthony was not preserved. The current one is a copy made by a monk from the Żurobice monastery.

В с. Милейчице стоит посмотреть приходской костёл св. Станислава II пол. XVII в. - при костёле находится деревянная колокольня 1740 г. В посёлке есть ещё две церкви: св. Варвары 1900 г. и св. Николая ок.1890 г. Недалеко от Милейчице, в с. Собетын, стоит задержаться у церкви-усыпальницы св. апостолов Петра и Павла, построенной предположительно в 1672 г. Не будет лишним также посетить село Рогаче, прежде называемое Рохаче. В этом поселении XV в. находится церковь Рождества Пресвятой Девы Марии, о явлении которой в окрестностях ходит красивая легенда. Якобы на близлежащем холме один верующий человек нашёл икону Св. Антония и на этом месте построил церковь св. Антония Печерского, а посещающие храм многочисленные верующие могли испытать чудесное исцеление иконой святого. К сожалению, церковь была сожжена. Не удалось сохранить и икону св.Антония. Есть лишь копия, сделанная монахом из журобицкого монастыря.


Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм „Domek pod sosnami w Rogaczach” Katarzyna Kondratiuk

Rogacze, ul. Kościelna 56 17-332 Milejczyce tel. 519 352 046 Antonina Rosa

Kolonia Pokaniewo 17 17-332 Milejczyce tel. 85 657 53 40, 669 544 139 Domek Koła Łowieckiego „Jeleń”

Jałtuszczyki 15 17-332 Milejczyce tel. 85 657 90 42

Cerkiew prawosławna św. Barbary w Milejczycach

Majowy pejzaż

31


Powiat siemiatycki i jego atrakcje  Siemiatycze county and its attractions  Семятыцкий повет и его достопримечательности

Gmina Nurzec-Stacja

Krzyże pokutne na Świętej Górze Grabarce

Monaster Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce

O gminie

Z

aczątkiem miejscowości była osada robotników, pracujących w 1904 roku przy budowie linii kolejowej Białystok-Siedlce. Jej rozwój zaś związany jest z uruchomieniem tartaków i kaflarni działających w okresie międzywojennym i powojennym. Tartak w Nurcu-Stacji do 1994 roku zaliczano do największych w rejonie nadbużańskim.

32

About the commune

T

he beginning of the town was a settlement of workers, working in 1904 at the construction of the railway line of Białystok-Siedlce. Its development is related to the establishment of sawmills and tile factories operating in the inter-war period and the postwar period. Until 1994, the sawmill in Nurzec-Stacja was classified as one of the largest sawmills in the Bug region.

Warto zobaczyć

Worth seeing

W Nurcu-Stacji warto zwrócić uwagę na budynek dworca PKP oraz stojącą obok zabytkową wieżę ciśnień, które zostały wybudowane wraz z rozwojem kolejnictwa na tym terenie w roku 1906 r. W pobliskich Telatyczach znajduje się przepiękna zabytkowa cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana, pochodząca z lat 1902-04, a obok niej płyta z napisami, łączącymi znaki cyrylicy i greki. Należy wspomnieć, że miejscowość ta była niegdyś w posiadaniu hrabiny Marii Potockiej, która przyczyniła się do rozwoju wsi. Współcześnie jedyną pamiątką po hrabiowskich dobrach jest usytuowana w pobliskim lesie kapliczka. Warto również wstąpić na miejscowy cmentarz, na którym znajduje się zbudowana w 1930 r. cerkiew pw. Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela. Kierując się w stronę Siemiatycz napotkamy wieś Klukowicze. To malow-

While in Nurzec-Stacja, it is worth paying attention to the building of the railway station, as well as the nearby historical water tower, which were built in 1906 along with the development of the railway in this region. The nearby town of Telatycze has the beautiful and historic Orthodox church of St. Cosmas and Damian, dating back to the years 1902-04. Next to it, there is a board with inscriptions combining characters of the Cyrillic alphabet and the Greek alphabet. It should be mentioned that this town was once owned by countess Maria Potocka, who contributed to the village’s development. Currently the only remembrance of the countess’ goods is the shrine found in the nearby forest. It is also worth visiting the local cemetery, which has an Orthodox church dedicated to the Beheading of John the Baptist, built in 1930.

О гмине

Н

ачалом населённого пункта послужило поселение рабочих, трудящихся в 1904 г. на строительстве железнодорожной линии Белосток – Седльце. Его развитие связано с запуском лесопильни и кафельного завода, действующих в межвоенный и послевоенный периоды. Лесопилняв Нужец-Стации до 1994 г. считалась одной из крупнейших в Прибугском районе.

Стоит посмотреть В Нужец-Стации стоит обратить внимание на здание железнодорожного вокзала и стоящую рядом старинную водонапорную башню, которые были построены во времена развития железнодорожного транспорта на этой территории в 1906 г. В близлежащем с.Телатыче находится прекрасная старинная церковь Святых Космы и Дамиана, возведенная в 1902-04 гг., а около неё плита с надписями, сочетающими греческие и кириллические буквы. Стоит вспомнить, что эта местность некогда находилась во владении графини Марии Потоцкой, которая способствовала развитию села. Сегодня единственным воспоминанием о графских владениях служит находящаяся в близлежащем лесу часовенка. Стоит также посетить местное


Krzyże pokutne na Świętej Górze Grabarce

nicza miejscowość z wieloma jeszcze dobrze zachowanymi drewnianymi chatami z przełomu XIX/XX wieku. Znajduje się tu również drewniany dwór oraz pozostałości po kompleksie zabudowań dworskich, otoczone parkiem. Podobne spotkamy także w pobliskich Latowiczach. Na koniec wycieczki po gminie Nurzec-Stacja docieramy do Grabarki – najsłynniejszego miejsca kultu wyznawców prawosławia. Według legend tutejsze sanktuarium istnieje od XII wieku, jednak bardziej prawdopodobna jest data 1710 rok, kiedy to przed epidemią cholery ukryła się tutaj grupa wiernych. Ocalona uznała to miejsce za święte, a wodę w pobliskim źródełku za uzdrawiającą. Obecny wygląd cerkwi jest kopią tej pochodzącej z XVIII wieku (pierwotna została podpalona). Od 1947 r. na Św. Górze Grabarce istnieje pierwszy w Polsce żeński klasztor prawosławny pw. św. Marty i Marii.

Noclegi • Accommodation • Жилье

Grabarka. Studnia cudownego źródełka (u podnóża góry)

Moving towards Siemiatycze, we reach the village of Klukowicze. This is a picturesque town with numerous, well-preserved wooden huts from the turn of the 19th and 20th centuries. It also has a wooden manor house and the remnants of a complex of manor buildings, surrounded by a park. Similar ones may also be found in the nearby village Latowicz. At the end of the tour in the NurzecStacja commune we reach Grabarka – the most famous places of worship for followers of the Orthodox Church. According to legends, the local sanctuary was established in the 12th century. However, 1710 is a more probable date when a group of faithful hid here from an epidemic of cholera. The survivors recognized this place as sacred and the water in the nearby spring as having healing properties. The current appearance of the Orthodox church is a replica of that of the 18th century (the first one was burned down). Since 1947, The Holy Mountain Grabarka has the first women’s Orthodox monastery in Poland, dedicated to St. Martha and St. Mary.

„Domek w zagrodzie” Raisa Pachwicewicz

Radosław Kowalczuk

Żerczyce 43 17-330 Nurzec-Stacja tel. 85 657 53 32

Danuta i Jan Mudel

Żerczyce 9a 17-330 Nurzec-Stacja tel. 85 657 52 58

Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм

Moszczona Pańska 2 17-330 Nurzec-Stacja tel. 512 491 446 Moszczona Pańska 32 17-330 Nurzec-Stacja tel. 85 657 51 75

кладбище, на котором находится построенная в 1930 г. церковь Усекновения Головы Иоанна Предтечи. Направляясь в сторону г. Семяцице, мы попадем в посёлок Клюковиче. Это живописный населённый пункт со множеством хорошо сохранившихся изб кон. XIX – нач. XX вв. Также здесь находится деревянная усадьба и остатки комплекса приусадебных построек, окружённые парком. Нечто подобное мы найдём и в близлежащем с.Латовиче. Под конец экскурсии по гмине Нужец-Стация мы придём к Горе Грабарка – это самое известное место поклонения для исповедующих православие. Согласно легендам, местный храм существует с XII века, однако наиболее правдоподобной датой является 1710 г., когда от эпидемии холеры здесь пряталась группа верующих. Уцелевшие признали это место священным, а воду из близлежащего источника - целебной. Сегодняшний облик церкви является копией той, которая была построена в XVIII в. (старая была сожжена). С 1947 г. на Св. Горе Грабарка действует первый в Польше женский православный монастырь Св. Марты и Марии.

„Kwiatowa zagroda” Barbara Bogdan

„Pod Św. Górą” Nikon Gumieniak

Szumiłówka 9 17-330 Nurzec-Stacja

33


Powiat siemiatycki i jego atrakcje  Siemiatycze county and its attractions  Семятыцкий повет и его достопримечательности

Gmina Perlejewo

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Perlejewie

O gminie

N

azwa miejscowości wywodzi się od białoruskiego imienia Pierlej. Ziemia, na której leży gmina Perlejewo, należała w XIV w. do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Litewscy książęta osiedlali tu chłopów i bojarów pochodzących z Rusi. Badacze wnioskują, że Perlejewo założono najpóźniej w końcu XIV wieku. Niewielka wtedy wieś była otoczona dużym obszarem ziemi, zwanej włością perlejewską.

Warto zobaczyć Do najciekawszych zabytków architektonicznych gminy należy kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Perlejewie. Obecny murowany budynek pochodzi z lat 1860-1883. Natomiast, jak głoszą kroniki kościelne, parafia musiała istnieć na tym terenie już w 1407 roku, bowiem z tego okresu pochodzą pierwsze o niej wzmianki. Drugim zabytkiem sakralnym na terenie gminy jest kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grannem, wsi założonej w 1453 roku. Warto wybrać się także do Wiktorowa. Znajdujący się w tej miejscowości dworek rodziny Jastrzębskich

34

About the commune

T

he town’s name comes from the Belarussian name Pierlej. The land on which the Perlejewo commune is located belonged to the Grand Duchy of Lithuania in the 14th century. Lithuanian princes settled their peasants and boyars coming from Russia here. Researchers argue that Perlejewo was established not later than at the end of the 14th century. The small village was then surrounded by a large area of land known as the Perlejewo property.

Worth seeing The most interesting architectonic monuments in the commune include the church of the Transfiguration in Perlejewo. The current brick building comes from the years 1860-1883. On the other hand, as results from church chronicles, the parish in this region already existed in 1407 since the first references to it originate from this period. The second sacred monument in the commune is the church of St. John the Baptist in Granne, a village established in 1453. It is also worth visiting

О гмине

Н

азвание местности происходит от белорусского имени Перлей. Земля, на которой расположена гмина Перлеево, в XIV в. входила в состав Великого княжества Литовского. Литовские князья селили здесь русских крестьян и бояр. Исследователи пришли к выводу, что Перлеево было основано не позднее конца XIV века. Небольшое, в то время, село было окружено большой земельной площадью, которую называли перлеевской землёй.

Стоит посмотреть К наиболее интересным архитектурным памятникам гмины относится костёл Преображения Господня в Перлееве. Это каменное здание было построено в 1860-1883 гг. Однако, как утверждают церковные хроники, парафия должна была существовать в этих местах уже в 1407 г., поскольку первые упоминания о ней относятся именно к этому периоду. Другой духовной достопримечательностью на территории гимны является костёл Св. Иоанна Крести-


Granne. Obelisk upamiętniający ofiary Strzelców Kurpiowskich poległych 24 lipca 1792 roku w bitwie w obronie Konstytucji 3 Maja

pochodzi z 1929 roku, został wybudowany przez dziedzica Antoniego Jastrzębskiego. Zespół dworski otacza sad, do dworu zaś prowadzi brukowa aleja, obsadzona wierzbami. Przestronny dwukondygnacyjny murowany budynek jest bardzo dobrze zachowany. Nad gankiem znajduje się piękny, duży taras. Dwór otaczały zabudowania gospodarcze, niestety, dziś już nie istniejące.

Noclegi • Accommodation • Жилье

Wiktorów. The manor house of the family Jastrzębski located in this town dates back to 1929. It was built by the heir of Antoni Jastrzębski and is surrounded by an orchard. A stone parkway with willows leads to the manor house. The spacious two-storey brick building is very well preserved and a beautiful large terrace stands over the porch. The manor house was surrounded by farming buildings. Unfortunately, they were not preserved to this day.

Zofia Jóźwiak

„Pod Lipami” Waldemar Popławski

Kruzy 20 17-322 Perlejewo tel. 85 657 88 78

Granne 31 17-322 Perlejewo tel. 85 657 86 77

теля в Гранном, посёлке, основанном в 1453 г. Также стоит посетить Викторов. Находящаяся здесь усадьба семьи Ястшембских была построена помещиком Антонием Ястшембским в 1929 г. Помещичьий комплекс окружён садом, во двор нас ведёт мощёная аллея, обсаженная вербами. Просторный двухэтажный каменный дом очень хорошо сохранился. Над крыльцом находится красивая большая терраса. Когда-то усадьбу окружали хозяйственные постройки, но они, к сожалению, не сохранились до сегодняшнего дня.

Roman Trusia

Granne 87 17-322 Perlejewo tel. 85 657 88 97

Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм

Rzeka Bug w okolicy wsi Granne

Leszek Pietranik

Głęboczek 22 17-322 Perlejewo tel. 85 657 86 82

35


Powiat siemiatycki i jego atrakcje  Siemiatycze county and its attractions  Семятыцкий повет и его достопримечательности

Gmina Siemiatycze

Klasztor Misjonarzy w Siemiatyczach

O gminie

H

istoria miasta sięga połowy XV wieku. Pierwotna osada dworska, istniejąca w latach 1443-1542, wraz z cerkwią pw. Świętej Trójcy, św. Piotra i Pawła i św. Paraskewy usytuowana była na wzgórzu nad rzeką Muchawiec. Na przeciwległym brzegu Muchawca ok. połowy XV w. zaczęła powstawać nowa osada o charakterze narodowościowo-religijnym. Już w początkach miasta można zatem obserwować dość typowe dla Podlasia zjawisko powstawania dwóch skupisk osadniczych, stanowiących jednakże jedno miasto, o odrębnym składzie religijnym, prawnym i etnicznym.

Warto zobaczyć Siemiatycze to bardzo barwna historia wielu narodów, współistniejących tu od wieków. Do dzisiaj po mieszkańcach pochodzenia żydowskiego pozostał jedynie budynek dawnej synagogi (obecnie Siemiatycki Ośrodek Kultury) oraz przedwojenne kamienice. Natomiast nadal na tych terenach żyją obok siebie wyznawcy zarówno katolicyzmu, jak i prawosławia. W samym mieście warto zobaczyć znajdujące się w bliskim sąsiedztwie kościół Najświętszej Marii Panny oraz cerkiew pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła. Obie świątynie, bardzo okazałe, są bogato zdobione, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Innymi godnymi uwagi zabytkami

36

About the commune

T

he town’s history dates back to the middle of the 15th century. The original manor settlement, existing in the years 1443-1542 along with the Orthodox church of the Holy Trinity, St. Peter and St. Paul, and St. Paraskewa was situated on a hill over the Muchawiec River. A new settlement of an ethnic-religious nature began to be established on the opposite bank of the Muchawiec River around the middle of the 15th century. As early as in the town’s origins, we may observe a phenomenon quite typical of Podlasie - the formation of two settlements constituting one town, with a separate religious, legal and ethnic composition.

Worth seeing Siemiatycze has a very colorful history of many nations coexisting here for centuries. Only the building of a former synagogue (currently the Siemiatycze Cultural Center) as well as pre-war tenement houses remained until this day after the inhabitants of Jewish origin. This area is still inhabited by the followers of Catholicism and the Orthodox Church. In the town itself, it is worth seeing the church of the Holy Virgin Mary, as well as the Orthodox church of St. Peter and Paul the Apostles. Both churches, very impressive, are richly ornamented, both on the inside and on the outside.

О гмине

И

стория города восходит к середине пятнадцатого века. Первоначальное поместье, существующее в 1443-1542 годах, с православной церковью Святой Троицы, Св. Петра и Павла и Св. Параскевы было расположено на холме на реке Мухавец. На противоположном берегу реки Мухавец около половины пятнадцатого века начало развиваться новое поселение национально-религиозного характера. Таким образом, уже в начале существования города, наблюдался довольно типичный для Подлясья феномен двух кластеров поселений, которые, однако, образуют один город, с отдельным религиозным, правовым и этническим составом населения.

Стоит посмотреть Семятыче – это очень красочная история многих народов, сосуществующих там на протяжении веков. Сегодня от жителей еврейского происхождения остались только здание бывшей синагоги (теперь Семятический культурный центр) и довоенные дома. Зато на этой территории до сих пор живут рядом с собой последователи католицизма и православия. В самом городе стоит посмотреть расположенный в непосредственной близости костел Пресвятой Девы Марии и православную церковь святых


Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

sakralnymi w Siemiatyczach są: kościół św. Andrzeja Boboli, a także druga cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego oraz wspólny cmentarz grzebalny z kilkoma zabytkowymi nagrobkami. Równie piękna i zabytkowa cerkiew znajduje się w pobliskiej Rogawce. Niewielkich rozmiarów świątynia przykuwa uwagę nietuzinkową bryłą. W niedalekim sąsiedztwie w Barcikach Średnich mieści się park podworski, w którym powołano Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze. Z kolei o dawnym osadnictwie na tym terenie świadczą odkrycia archeologiczne w miejscowości Cecele.

Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита

Other sacred monuments worth seeing in Siemiatycze include: the church of St. Andrzej Bobola, as well as the other Orthodox church of the Resurrection and a common cemetery with several historical tombstones. An equally beautiful and historic Orthodox church may be found in the nearby Rogawka. The small church attracts attention with its original body. The nearby Barciki Średnie houses a park from a former manor in which the State Anti-Tuberculosis Preventorium was established. On the other hand, the former colonization in this region is proven by archaeological discoveries in the village of Cecele.

апостолов Петра и Павла. Оба храма очень впечатляют, они богато украшены как внутри, так и снаружи. Другими стоящими внимания культовыми памятниками в Семятыче являются: костел Св. Анджея Боболи, а также вторая православная церковь Воскресения Господнего и общее кладбище с несколькими историческими надгробиями. Не менее красивая также историческая церковь, расположенная в соседнем с. Рогавка. Храм небольших размеров обращает на себя внимание замечательной формой. В непосредственной близости, в с. Барцики-Средне расположен помещичий парк, в котором создан государственный туберкулезный профилакторий. А о старейших поселениях на этой территории свидетельствуют археологические открытия в с. Цецеле.

Mini Bar

Restauracja „Metro”

Bar • Bar • Бар

ul. Grodzieńska 33a 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 34 63

Minibar. Mała gastronomia

Pizzeria • Pizza house • Пиццерия

ul. Grodzieńska 33 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 34 63 Bar „Wodnik”

ul. Sportowa 34 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 53 58 Bar „Zacisze”

ul. Kilińskiego 4 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 22 46 Bar Leśny

ul. Polna 24 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 59 71

Pizzeria „Karolina”

ul. Słowiczyńska 4 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 00 10 Pizzeria „Morella”

ul. Wysoka 60 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 13 14

ul. Jana Pawła II 15 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 06 90 Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Irena i Dymitr Leoniuk

Słochy Annopolskie 117 17-300 Siemiatycze tel. 85 65 61 058 Józef Czyrynda

Restauracja • Restaurant • Ресторан

Słochy Annopolskie 108 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 41 25

Restauracja „Cezar”

Czesława Boguta

ul. Mickiewicza 10 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 40 60, 606 994 772 e-mail: pensjonatcezar@wp.pl www.pensjonat-cezar.eu

kol. Anusin 71a 17-300 Siemiatycze tel. 603 658 113

37


Roman Umiastowski

Romanówka 44 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 04 92 Jan Miłkowski

Czartajew, ul. Długa 24 17-300 Siemiatycze tel. 502 053 500 Pensjonaty i zajazdy • Lodging houses and inns • Пансионаты и постоялые дворы Hotel „Kresowiak” (gastronomia i noclegi)

ul. Grodzieńska 7 17-300 Siemiatycze tel. 85 682 82 28

e-mail: recepcja@kresowiaksiemiatycze.pl www.kresowiaksiemiatycze.pl

Zajazd „U Kmicica” (gastronomia i noclegi)

ul. 11 Listopada 192 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 24 32

Spa & Wellness - Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „Eternite” (gastronomia i noclegi)

Wólka Nadbużna 66 17-300 Siemiatycze tel. 510 020 505

e-mail: kontakt@eternite.pl www.eternite.pl

Ośrodki wypoczynkowe • Recreation center • Туристические лагеря Dom Noclegowy Gimnazjum Gminnego

ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 15 13

Nocleg - Grupy zorganizowane Gimnazjum nr 1

ul. Świętojańska 25 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 26 75

Ośrodek Wczasowy „Pod Sosną”

Wólka Nadbużna 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 23 27, 85 740 83 94 www.gminasiemiatycze.pl

Pokoje do wynajęcia • Rooms • Комнаты в аренду Usługi Hotelarskie „Helena”

ul. Kasztanowa 58 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 23 45

Gościniec „Stary Rynek”

pl. Jana Pawła II 41 17-300 Siemiatycze tel. 695 186 429

Pokoje gościnne – Elżbieta i Józef Kobus

ul. Moniuszki 1a 17-300 Siemiatycze tel. 501 134 349, 503 091 90

38

Herb miasta w centrum Siemiatycz


Pokoje gościnne – Maria Miłkowska

ul. B. Prusa 4 17-300 Siemiatycze tel. 667 430 376 Pokoje do wynajęcia

Krupice 40 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 38 41 Punkty Informacji Turystycznej • Tourist Information Point • Туристско-информационный пункт Biuro Promocji Powiatu

ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 58 56

e-mail: promocja@siemiatycze.pl www.siemiatycze.pl

Całodobowy, samoobsługowy kiosk informacji turystycznej

ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach

(ściana Urzędu Miasta Siemiatycze od strony Placu Jana Pawła II)

Pole kwitnącego rzepaku

39


Powiat sokołowski i jego atrakcje  Sokołów county and its attractions  Соколовский повет и его достопримечательности

Gmina Ceranów

Pałac Górskich w Ceranowie

O gminie

P

ierwsze wzmianki na temat Ceranowa pochodzą z 1465 roku, jednak dopiero w 1508 r. ówczesna właścicielka Katarzyna Pietraszko ufundowała pierwszą na tych ziemiach kaplicę, która służyła społeczności przez następnych 365 lat.

40

About the commune

T

he first references to Ceranów date back to 1465. However, it was not sooner than in 1508 that Katarzyna Pietraszko, the then owner, established the first chapel in these lands which was used by the local community for the next 365 years.

Warto zobaczyć

Worth seeing

W latach 1872-75 w Ceranowie wybudowano murowany kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, który przetrwał do czasów współczesnych. W świątyni spotkamy wiele zabytków sakralnych. Na szczególną uwagę zasługują, m.in.: chrzcielnica, ambona, droga krzyżowa oraz zabytkowe ornaty. W krypcie na terenie kościoła znajduje się grób rodzinny Górskich. Innym wartym uwagi zabytkiem Ceranowa jest znajdujący się tam pałac z 1877 roku. Budynek obecnie pełni funkcję gmachu szkoły podstawowej i gimnazjum. Przez obszar gminy Ceranów przebiegają szlaki turystyczne do wędrówek pieszych i rowerowych. Utworzone na terenie gminy „Uroczysko Ceranów” tworzy ścieżkę przyrodniczo–dydaktyczną.

A brick Church of the Immaculate Conception of the Holy Virgin Mary was built in Ceranów in the years 187275. The church survived until this day. The church is the place where we may find numerous sacred monuments. Particular attention should be paid to, among others, the font, the pulpit, the way of the cross and historical chasubles. The crypt in the church contains the tomb of the Górski family. Another monument worth seeing in Ceranów is the mansion from 1877. The building currently serves as a primary school and a junior high school. Pedestrian and bicycle tourist trails cross the Ceranów commune. “Uroczysko Ceranów” (Sacred Forest Ceranów) established within the commune is an educational path.

О гмине

П

ервые упоминания о Церануве датируются 1465 годом, однако только в 1508 г. владелица Катажина Петрашко основала первую часовню на этих землях, которая служила людям следующие 365 лет.

Стоит посмотреть В 1872-75 годах в Церануве построен каменный костел Непорочного Зачатия Девы Марии, который сохранился до наших дней. В храме мы найдем богатое убранство. Внимания заслуживают: купель, амвон, крестный путь и старинные ризы. В склепе на территории костела находится фамильная усыпальница семьи Гурских. Другой достойной внимания достопримечательностью Церанува является находящийся там дворец 1877 года. Здание в настоящее время является начальной школой и гимназией. Через гмину Церанув проходят туристические тропы для пеших и велосипедных прогулок. Созданное на территории гмины „Урочище Церанув” создает природно-учебные маршруты.


Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ceranowie

Rzeźba umieszczona nad wejściem głównym do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм „Zacisze Lipowe” Anna i Krzysztof Bielińscy

Ceranów 212 08-322 Ceranów tel. 25 787 07 14, 516 074 381

Dorota i Jarosław Iwanowscy

Długie Kamieńskie 44 08-322 Ceranów tel. 25 787 19 15

„Grodzieckie” Anna i Janusz Kozłowscy

Długie Grodzieckie 15 08-322 Ceranów tel. 506 097 050, 604 286 605

41


Powiat sokołowski i jego atrakcje  Sokołów county and its attractions  Соколовский повет и его достопримечательности

Gmina Jabłonna Lacka

Wnętrze kościoła w Jabłonnie Lackiej

O gminie

P

ochodzenia nazwy miejscowości Jabłonna Lacka należy doszukiwać się już w średniowieczu. Pierwszy człon nazwy pochodzi od drzew jabłoni, których na tym terenie występuje bardzo dużo. Drugi człon wywodzi się od Lachów – średniowiecznego ludu, który zamieszkiwał w niewielkim stopniu wspomniany region. Inna historia głosi natomiast, że nazwa miejscowości związana jest z nazwiskiem jednego z pierwszych właścicieli majątku – Macieja Responda Jabłońskiego.

Warto zobaczyć Z zachowanych zabytków architektonicznych godnym polecenia jest zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP z lat 1824-1935 w Jabłonnie Lackiej. Ciekawym miejscem dla turystów powinna okazać się Izba Tradycji Rolniczych, która ma swoją siedzibę w miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury. W pobliskim Gródku znajduje się zespół cerkwi grekokatolickiej z XVII w – obecnie służy wiernym obrządku rzymskokatolickiego. Podobny los spotkał XIX-wieczną przepiękną cerkiew w Wirowie. W miejscowości tej istniał

42

About the commune

T

he origin of the name Jabłonna Lacka may be traced back as early as to the Middle Ages. The first part of the name comes from apple trees (“jabłoń” in Polish) – abundant in these areas. The second part, on the other hand, comes from the Lendians (“Lachowie” in Polish) – a medieval people who inhabited the above region, at least to a small degree. Another story has it, on the other hand, that the town’s name is related to the surname of one of the first owners of the property – Maciej Respond Jabłoński.

Worth seeing The preserved architectonic monuments worth recommending include the parish church complex of the Assumption of the Holy Virgin Mary from the years 1824-1935 in Jabłonna Lacka. An interesting place for tourists is the Chamber of Agricultural Traditions which may be found in the local Commune Cultural Center. The nearby Gródek has a Greek Orthodox church complex from the 17th century which currently serves as a Catholic church. The 19th century beautiful Orthodox church in Wirów

О гмине

П

роисхождение названия местности Яблонна-Ляцка необходимо искать в Средневековье. Первое слово названия происходит от яблони, которых здесь очень много. Другое слово выводится от Ляхов – средневековой народности, которая в незначительном количестве проживала на этой территории. Другая история гласит, что название местности связано с именем одного из властителей усадьбы – Мацея Респонда Яблонского.

Стоит посмотреть Из сохранившихся архитектурных достопримечательностей достойным внимания является комплекс приходского костелаВознесения Девы Марии 1824-1935 годовв с. Яблонна-Ляцка. Интересным местом для туристов окажется Музей сельской традиции, который находится в гминном Доме культуры. В близлежащем пос. Грудек находится комплекс греко-католической церкви XVII в – сейчас служит католическим верующим. Похожая судьба постигла красивую церковь XIX векав с. Вирув. В этой местно-


Kościół w Jabłonnie Lackiej

również żeński klasztor prawosławny. W okolicznym Mołożewie znajdował się z kolei męski klasztor prawosławny, utworzony w XVI wieku, obecnie okazała budowla jest własnością prywatną. W okolicy można spotkać liczne krzyże przydrożne i urokliwe kapliczki. Figurka św. Jana Nepomucena w Jabłonnej Lackiej, pochodząca z przełomu XVIII i XIX w., jest najstarszym obiektem zachowanym na terenie gminy.

underwent a similar transformation. This town also had a women’s Orthodox monastery. The nearby Mołożew, on the other hand, had a men’s Orthodox monastery established in the 16th century. Currently, the impressive building is in private hands. The vicinity has numerous roadside crosses and charming shrines. The statue of St. John of Nepomuk in Jabłonna Lacka, dating back to the turn of the 18th and 19th centuries, is the oldest object preserved in the commune.

сти также существовал женский православный монастырь. А в близлежащем с. Моложево действовал мужской православный монастырь, созданный в XVIвеке, теперь являющийся частным объектом. В окрестностях можно найти большое количество дорожных крестов и часовенок. Фигурка Св. Яна Непомуцкого в Яблонна-Ляцка рубежа XVIII и XIXв. является самым старым объектом на территории гмины.

Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита Bar • Bar • Бар M & M. Bar kawowy

ul. Sienkiewicza 1 08-304 Jabłonna Lacka tel. 25 787 10 83 Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Jarosław Radzikowski

Wieska 2 08-304 Jabłonna Lacka tel. 25 787 49 11 Hanna Tober i Marian Szum

Gródek 34 08-304 Jabłonna Lacka tel. 25 781 40 66

Barokowa kapliczka przydrożna z drugiej połowy XVIII wieku z figurką św. Jana Nepomucena w Jabłonnie Lackiej

43


Powiat sokołowski i jego atrakcje  Sokołów county and its attractions  Соколовский повет и его достопримечательности

Gmina Kosów Lacki

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim

O gminie

N

azwa miejscowości pochodzi od wyrazu „kos” (gatunek ptaka). Dodatek „Lacki”, czyli polski, był wyróżnikiem od sąsiedniego Kosowa Ruskiego, leżącego po drugiej stronie rzeki Kosówki, przepływającej przez wieś, zamieszkałego przez ludność ruską. W dokumentach średniowiecznych nazwa miejscowości była pisana w języku łacińskim „Cosschovo”. Kosów Lacki już od czasów średniowiecza miał największe znaczenie spośród miejscowości należących do całej gminy.

44

Słynny obraz hiszpańskiego malarza El Greco „Ekstaza św. Franciszka” odkryty na plebanii w Kosowie Lackim

About the commune

T

he town’s name comes from the word “blackbird” (“kos” in Polish). “Lacki,” namely Polish, was there to distinguish the town from the neighboring Kosów Ruski, situated on the other side of the Kosówka River flowing through the village, inhabited by Russian people. Medieval documents had the town’s name written in Latin as “Cosschovo.” Since the Middle Ages, Kosów Lacki had the largest significance from among the towns belonging to the entire commune.

О гмине

Н

азвание местности происходит от слова „кос” (черный дрозд). Добавок «Ляцкий», или польский, был отличительным словом от соседнего села Косув-Руский, лежащего на другой стороне реки Косувки, где проживали русины. В средневековых документах местность записывалась на латинском языке „Cosschovo”. Косув-Ляцки уже в Средневековье играл верховную роль среди населенных пунктов, ныне входящих в состав гмины.

Warto zobaczyć

Worth seeing

Стоит посмотреть

Zabytki sakralne Kosowa Lackiego reprezentowane są m.in. przez murowany kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, wzniesiony w 1907 r. Wewnątrz świątyni znajdują się zabytkowe rzeźby św. Piotra i Pawła z połowy XVIII w., obrazy – Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w. i Matki Boskiej Różańcowej z XVIII w., konfesjonały i chrzcielnica z XVIII w., a także stacje drogi krzyżowej. Godne uwagi są wspaniałe witraże oraz stare, zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne – ornaty, puszki, relikwiarz,

Sacred monuments in Kosów Lacki are represented, among others, by a brick parish church of the Birth of the Holy Virgin Mary erected in 1907. The church’s interior houses historical sculptures of St. Peter and St. Paul from the middle of the 18th century, paintings - Madonna with Infant Jesus from the 17th century and Our Lady of the Rosary from the 18th century, confessionals and a font from the 18th century, as well as stations of the way of the cross. It is worth paying attention to the mag-

Религиозные достопримечательности Косува-Ляцкого представлены каменным приходским костелом Рождения Девы Марии, построенном в 1907 г. Внутри святыни находятся фигуры Св. Петра и Павла середины XVIII в., иконы – Божьей Матери с Дитем XVII в. и Божьей Матери Розария XVIII в., исповедальня и крестильная с XVIII в., а также пункты крестного хода. Достойны внимания великолепные витражи и старые предметы литургических обрядов –


kielichy z XVI, XVII i XVIII w. To właśnie w tym dekanacie, na plebanii w Kosowie Lackim, odkryto w 1964 r. słynny obraz hiszpańskiego malarza El Greco, z XVI w., „Ekstaza św. Franciszka”. Do unikatowych obiektów pełniących funkcje sakralne należy również kosowska murowana bożnica żydowska, pochodząca z początku XX wieku, funkcjonująca obecnie jako młyn elektryczny. Na terenie gminy zachowały się rezydencje, charakterystyczne dla budownictwa dworkowego zachodniego Podlasia. Wśród nich wyróżniają się przede wszystkim zespoły dworsko-parkowe w miejscowościach: Dębe Nowe i Tosie oraz drewniany dwór w Nowej Wsi. Wśród historycznych obiektów mieszkalnych zdecydowaną większość stanowią budynki drewniane i zabytkowe młyny. Najcenniejszym jest drewniany młyn wodny (obecnie elektryczny) w Jakubikach. Na terenie gminy można spotkać liczne przydrożne kapliczki, figury i krzyże, wiele z nich ma charakter zabytkowy. Wielkimi walorami historycznymi i artystycznymi odznaczają się kapliczki z drewnianymi figurami Chrystusa Frasobliwego i Świętego Jana Nepomucena w narożniku fragmentu ogrodzenia, pozostałości parku dworskiego z XVIII w. w Kosowie Lackim oraz kapliczka z drewnianą rzeźbą Świętego Jana Nepomucena w Wólce Okrąglik. Nietypową, kilkubryłową formą, wyróżnia się oryginalna, murowana kapliczka w Chruszczewce Włościańskiej. Do zupełnie niespotykanych obiektów należy drewniana kapliczka słupowa w Maliszewie Starej.

Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита Jurkowscy Firma Gastronomiczna Mirosław Jurkowski

ul. Polna 5 08-330 Kosów Lacki tel. 25 787 93 82

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Danuta Wrzosek

Albinów 6 08-330 Kosów Lacki tel. 25 473 04 20, 604 860 331

nificent stained glass windows and old, historical clothes and liturgical vessels – including chasubles, boxes, a reliquary and chalices from the 16th, 17th and 18th centuries. It was in this deanery, in the vicarage in Kosów Lacki that the famous painting of the Spanish painter, El Greco, from the 16th century, “The Ecstasy of St. Francis” was discovered in 1964. Unique objects performing sacred functions also include the brick Jewish synagogue in Kosów, dating back to the early 20th century, currently functioning as an electric mill. The commune has preserved manors, typical of the manor building style of western Podlasie. These include mainly manor-park complexes in: Dębe Nowe and Tosie as well as a wooden manor house in Nowa Wieś. Among historical residential sites, the majority are wooden buildings and historical mills. The most valuable one is the wooden water mill (currently electric) in Jakubiki. The commune also has numerous roadside shrines, figures and crosses. Many of them are of a historical nature. Shrines with wooden figures of Pensive Christ and St. John of Nepomuk in the corner of the fencing in the remnants of the manor park from the 18th century in Kosów Lacki, and a shrine with a wooden sculpture of St. John of Nepomuk in Wólka Okrąglik are characterized by great historic and artistic value. The original brick shrine in Chruszczewka Włościańska is characterized by a unique, multi-body form. The wooden pole shrine in Stara Maliszewa is a completely unprecedented object.

ризы, чаши, реликварии XVI, XVII и XVIII в. Именно здесь, в Косуве-Ляцком, была найдена в 1964 г. известная икона испанского художника Эль-Греко с XVI в., «Экстаз Святого Франциска». К уникальным объектам, выполнявшим религиозные функции, относится также каменная еврейская синагога с начала XX века, теперь функционирующая в качестве электрической мельницы. На территории гмины сохранились резиденции, характерные для усадебного строительства западного Подляшья. Среди них выделяются прежде всего усадебно-парковые комплексы в местностях: Денбе-Нове и Тосе, а также деревянный двор в Нова-Весь. Среди исторических объектов большинство составляют деревянные здания и интересные мельницы. Самой ценной является деревянная водяная мельница (сейчас электрическая) в с. Якубики. На территории гмины можно встретить большое количество придорожных часовенок, фигур и крестов, многие из которых имеют исключительный характер. Большую историческую и художественную ценность представляют часовенки с деревянными фигурами Скорбящего Христа и Святого Яна Непомуцкого в углах фрагментов ограды остатков дворового парка с XVIII в. в Косуве-Ляцком и часовенка с деревянной фигурой Святого Яна Непомуцкого в с. Вулька-Окронглик. Нетипичной формой отличается оригинальная каменная часовенка в с. Хрушчевка-Влосцянска. К абсолютно уникальным объектам принадлежит деревянная часовенка в с. Малишево-Стара.

„U Wiesi” Wiesława Winceniuk

Nowa Wieś Kosowska 63 08-330 Kosów Lacki tel. 606 395 193 Zofia Kanabrocka

ul. Małkińska 2 08-330 Kosów Lacki tel. 025 7879207, 601 401 453 „Stadnina koni” Aneta Rybarczyk

Nowa Wieś Kosowska 08-330 Kosów Lacki tel. 660 725 481 „U Ewy” Ewa Wrzosek

Albinów 4 08-330 Kosów Lacki tel. 633 851 787

45


Powiat sokołowski i jego atrakcje  Sokołów county and its attractions  Соколовский повет и его достопримечательности

Gmina Repki

Kościół w stylu barokowo-klasycystycznym w Skrzeszewie

O gminie

W

ieś o rodowodzie średniowiecznym, o której pierwsza pisana wzmianka pochodzi z roku 1492. W owym czasie osadnikami na tych terenach były ludy kultury kurhanów ciałopalnych. Reliktem tego osadnictwa jest cmentarzysko kurhanowe w Rogowie, nazywane do dzisiaj „tureckimi mogiłami”.

Warto zobaczyć Gmina Repki to tereny bardzo ciekawe historycznie. W Repkach na przełomie wieków XVIII/XIX istniał okazały dwór. Do dzisiaj pozostał po nim jedynie park z alejkami dojazdowymi i stawami. Niektóre z okazów drzew, liczących ponad 150 lat, zostały uznane za pomniki przyrody. Inny zespół dworski znajduje się w pobliskim Rogowie. Piękny XVIII--wieczny drewniany dwór spotkamy też w Karskich. Również w Małomotkach zachował się dwór, wybudowany w połowie XIX wieku dla rodziny Kobylińskich. Innymi cennymi zabytkami architektury są kościoły i cerkwie. W Szkopach warto zwiedzić kościół pw. Trójcy Świętej, który pierwotnie był cerkwią grekokatolicką. Najstarszy obiekt sakralny znajduje się zaś w Skrzeszewie. Murowana świątynia istniała tutaj już

46

About the commune

A

village of medieval origin, the first written reference to Rogów dates back to 1492. At that time, settlers in these areas included the former peoples of the culture of cremation barrows. The relic of this colonization is a barrow burial ground in Rogów, referred to until today as the “Turkish graves.”

Worth seeing The Repki commune is very interesting in terms of history. At the turn of the 18th and 19th centuries, Repki had an impressive manor house. Only the park with access parkways and ponds remained until this day. Some of the tree species, more than 150 years old, were recognized as natural monuments. Another manor complex may be found in the nearby Rogów. We may also see a beautiful 18th-century wooden manor house in Karskie. Mołomotki also has a preserved manor house, built in the middle of the 19th century for the Kobyliński family. Other valuable architectural monuments include churches. In Szkopy, it is worth visiting the church of the Holy Trinity, which originally was a Greek-Catholic Orthodox church. The oldest sacred building may be found in Skrzeszew. A brick church probably existed here in the first half of the 15th

О гмине

Д

еревня средневекового происхождения, о которой первые письменные упоминания датируются 1492 годом. В это время поселенцами на этих территориях были племена из культуры захоронений в курганах с обрядом кремации. Реликтом этих поселений является курган в с. Рогув, называемый сегодня «Турецкие могилы».

Стоит посмотреть Гмина Репки - это очень интересная территория с исторической точки зрения. В с. Репки на рубеже XVIII/XIX веков стоял величественный особняк. Сегодня после него остался всего лишь парк с проездными аллеями и прудами. Некоторые образцы деревьев, насчитывающие более чем 150 лет, считаются сегодня памятниками природы. Другая усадьба находится в соседнем с. Рогув. Красивый деревянный особняк восемнадцатого века мы также увидим в Карских. Кроме того, в с. Маломотки сохранился усадебный дом, построенный середине девятнадцатого века для семьи Кобылинских. Другими ценными памятниками архитектуры являются католические и православные церкви. В с. Шкопы


Dwór murowany z połowy XIX wieku w Małomotkach

Dawna cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół pw. św. Jerzego w Sawicach

Borychów koło Repek. Kwitnący rzepak

prawdopodobnie w I połowie XV wieku. Niedaleko w Wyrozębach-Podawcach można zobaczyć murowany kościół pw. Trójcy Świętej, wybudowany w latach 1858-1866. Ciekawostką jest znajdujący się nieopodal budynek szpitala, a także organistówka, dzwonnica i plebania. Drewniane zabytki architektury sakralnej można spotkać także w Rogowie. Znajduje się tam dawna cerkiew grekokatolicka, wzniesiona w 1815 roku, następnie od 1875 roku – prawosławna. Ostatecznie od roku 1918 katolicka parafia pw. św. Anny zachowała w kształcie cechy budownictwa cerkiewnego. Podobny los spotkał cerkiew grekokatolicką w Sawicach z 1815 roku. Obecnie, od roku 1919, służy parafianom wyznania katolickiego jako parafia pw. św. Jerzego. Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита Zajazd „Joker” Wasilew Szlachecki/Frankopol n. Bugiem

08-307 Repki tel. 85 655 80 20

e-mail: motel@motel-joker.pl www.motel-joker.pl

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм

century. Not far away, in Wyrozęby-Podawce, you may see a brick church of the Holy Trinity, built in the years 1858-1866. The nearby hospital building, as well as the organist’s building, the bell-tower and the vicarage are also attractions. Wooden sacred architectural monuments may also be found in Rogów. The former Greek-Catholic Orthodox church found there, built in 1815, has been an Orthodox church since 1875. Finally, from 1918 - a Catholic parish of St. Anna has preserved features of the Orthodox church building style in its shape. A similar thing happened to the Greek-Catholic Orthodox church in Sawice from 1815. Currently, from 1919, it serves Catholic parishioners as the parish of St. George. Ewa Kalinowska

Wasilew Skrzeszewski 6 08-307 Repki tel. 25 781 02 11, 604 702 212 Stefania Skup

Smuniew 15 08-307 Repki tel. 25 787 56 72 Katarzyna Smuniewska

стоит посетить костел св. Троицы, который первоначально была греко-католической церковью. А самое старое культовое сооружение находится в с. Скшешево. Каменный храм существовал здесь уже, вероятно, в первой половине пятнадцатого века. Недалеко от с. Вырозембы-Подавце Вы можете увидеть каменную церковь св. Троицы, построенную в 1858-1866 гг. Интересным объектом является расположенное недалеко от него здание больницы, а также дом органиста, колокольня и дом приходского священника. Памятники деревянной культовой архитектуры можно найти также в с. Рогув. Там находится храм, построенный в 1815 году как греко-католическая церковь, который с 1875 года был преобразован в православную церковь и, наконец, с 1918 года перешел к католическому приходу. Этот костел св. Анны сохранил форму церковной архитектуры. Подобная участь постигла греко-католическую церковь в с. Савице, также возведенную в 1815 г. Она с 1919 года до настоящего времени служит католикам в качестве костела св. Юрия.

Smuniew 33 08-307 Repki tel. 25 753 12 21, 603 191 247

Elżbieta Komar

Rogów 141 08-307 Repki tel. 25 787 58 76

47


Powiat sokołowski i jego atrakcje  Sokołów county and its attractions  Соколовский повет и его достопримечательности

Gmina Sabnie

Kwitnące jabłonie

O gminie

G

mina Sabnie to historia rodów szlacheckich, które przez dziesiątki lat zamieszkiwały te ziemie. Teren Podlasia, na którym leży obszar gminy, należał w średniowieczu do Polski (do 1041), następnie do Rusi (1041-1323), a później do Litwy (1323-1569), z przerwą w latach 1391-1394, kiedy to Podlasie na krótko wróciło pod panowanie książąt mazowieckich.

Warto zobaczyć Na szczególną uwagę zasługuje zespół dworski w Kolonii-Kupientyn. W wieku XIX istniał również zespół dworski w Kurowicach. Urokliwym drewnianym dworkiem może pochwalić się również Grodzisk. Majątek rodziny Żółkiewskich z początku XX wieku pięknie prezentuje się na tle starych drzew owocowych. Złożoną historię posiada drewniany kościół parafialny w Grodzisku. Początkowo świątynia katolicka, następnie unicka, podczas prześladowań unitów przekształcona w cerkiew prawosławną, aby ostatecznie w roku 1915 stać się na nowo parafią katolicką. Najstarsza parafia w gminie, a także w tej części Podlasia, znajduje się w miejscowości Nieciecz. Pierwszy drewniany kościół wybudowano tu w 1457 roku. Obecna

48

About the commune

T

he Sabnie commune prides a history of noble families which inhabited these lands for dozens of years. The Podlasie region in which the commune is located belonged to Poland in the Middle Ages (until 1041), then to Russia (1041-1323) and later to Lithuania (13231569) with a break in the years 1391-1394 when Podlasie returned under the rule of the Princes of the Mazowsze region for a short time.

Worth seeing The manor complex in Kupientyn-Kolonia deserves special attention. Kurowice also had a manor complex in the 19th century. Grodzisk may also take pride in a charming wooden manor house. The property of the Żółkiewski family from the early 20th century looks beautiful on the background of old fruit trees. The wooden parish church in Grodzisk has a complex history. Initially a Catholic church, then a Uniat one, transformed into an Orthodox church during the persecution of members of the Uniat Church, in 1915 it finally became a Catholic parish once again. The oldest parish in the commune, as well as in this part of Podlasie, may be found in the village of Nieciecz. The first wooden

О гмине

Г

мина Сабне - это история дворянских родов, которые десятилетиями жили на этих землях. Территория Подлясья, на которой расположена гмина, в средние века принадлежала Польше (до 1041), затем Руси (1041-1323), а затем Литве (1323-1569), с перерывом в 1391-1394 годах, когда Подляшье ненадолго вернулось к князям Мазовии.

Стоит посмотреть На особое внимание заслуживает усадьба в Колонии-Купетин. В девятнадцатом веке существовала также усадьба в с. Куровице. Очаровательной деревянной усадьбой также может похвастаться Гродзиск. Имение семьи Жолкевских с начала двадцатого века прекрасно выглядит на фоне старых плодовых деревьев. Сложную историю имеет деревянный приходской костел в Гродзиске. Первоначально это был католический храм, затем - униатский, во время гонений униатов преобразован в православную церковь, и, наконец, в 1915 году стал новым католическим приходом. Самым старым католическим приходом в гмине в этой части Подляшья является приход в с. Нетеч. Первый деревянный костел


Wały Jaćwingowskie w Niewiadomej w gminie Sabnie

murowana świątynia pochodzi z lat 1950-1953. Staraniem ówczesnego proboszcza wybudowano także murowaną dzwonnicę. W niewielkiej odległości od kościoła mieści się zabytkowa murowana plebania, pochodząca z 1906 r. Należy również wspomnieć o świątyni w miejscowości Zembrów. Pierwszy drewniany kościół parafialny powstał tam już w 1486 roku. Obecny murowany, w stylu neoromańskim (Rohbau) pw. Najświętszego Zbawiciela, został wzniesiony w latach 1902-1905. Po przeciwnej stronie drogi stoi drewniana plebania z 1909 roku, a w głębi nowa, murowana. Na terenie przykościelnym znajduje się kaplica, ufundowana przez rodzinę Trębickich, która równocześnie jest rodzinnym grobowcem.

Zespół dworski w Grodzisku

church was built here in 1457. The current brick church comes from the years 1950-1953. The then parish priest also succeeded in building a brick bell tower. A historic brick vicarage dating back to 1906 is located not far away from the church. We should also mention the church in the village of Zembrów. The first wooden parish church was established there as early as in 1486. The current brick one, having a neo-Roman style (Rohbau), dedicated to the Sacred Savior, was erected in the years 1902‑1905. A wooden vicarage from 1909 stands on the opposite side of the road. Farther from the road, there is a new, brick one. The church area also has a chapel, founded by the Trębicki family, which also serves as a family tomb.

был построен здесь в 1457 году. Настоящий каменный костел датируется 1950-1953 гг., усилиями местного приходского священника была построена каменная колокольня. Недалеко от костела расположен исторический кирпичный дом приходского священника, построенный в 1906 году. Следует также упомянуть костел в селе Зембрув. Сруб первого приходского деревянного костела был поставлен там уже в 1486 году. Настоящий каменный костел Святого Спасителя в неороманском стиле (Rohbau) был возведен в 1902-1905 гг. На противоположной стороне дороги находится деревянный дом приходского священника с 1909 года, а в глубине новый, кирпичный. Непосредственно рядом с приходом расположена часовня, учрежденная семьей Трембицких, которая одновременно является фамильной усыпальницей.

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Małgorzata i Tadeusz Dąbrowscy

Hołowienki 66b 08-331 Sabnie tel. 25 787 42 34

Zofia i Witold Kalinowscy

Tchórznica Włość 77a 08-331 Sabnie tel. 25 787 46 78

Wrzosy

49


Powiat sokołowski i jego atrakcje  Sokołów county and its attractions  Соколовский повет и его достопримечательности

Gmina Sokołów Podlaski

Kościół Konkatedralny pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Podlaskim

O gminie

P

oczątki osadnictwa na tych terenach sięgają VI w. Według legendy przed wiekami Sokołów założyli litewscy wojowie. Podczas wyprawy zbrojnej napotkali wzniesienie, a na nim rozłożysty dąb. W konarach drzewa zaś dostrzegli gniazdo sokoła. Wzięli to za dobrą monetę i otoczyli wzgórze wałami oraz palisadą, by bronić bezpieczeństwa swych ziem przed sąsiednim Księstwem Mazowieckim. Gród nazwali Sokolim Gniazdem, później Sokołowem.

Warto zobaczyć Szewski Rynek, leżący w jednym z najstarszych kwartałów miasta, stanowi świetny punkt do rozpoczęcia sokołowskiej wędrówki. Stąd blisko jest do kompleksu rekreacyjnego z krytym basenem o wymiarach olimpijskich, z hotelem, restauracją i centrum konferencyjnym. Na niewielkim wzniesieniu przy ulicy Kościelnej w roku 1806 został wybudowany pierwszy murowany kościół w stylu barokowym pod wezwaniem św. Michała. Świątynia ta 26 lipca 1944 roku została zniszczona w wyniku bombardowania przez samoloty rosyjskie. Na tym samym miejscu, po wojnie, wzniesiony został duży murowany kościół pw. Niepokalanego Serca NMP. Świątynia ma cechy neogotyckie z zakończo-

50

About the commune

T

he origins of colonization in this area date back to the 6th century. According to the legend, Sokołów was established by Lithuanian warriors ages ago. During a military expedition they encountered a hill with a branching oak. In the branches of the tree they noticed a falcon’s nest. They took this as good omen and surrounded the hill with embankments and a palisade to defend their land against the neighboring Duchy of Mazowsze. They named the town Sokole Gniazdo (falcon’s nest) and then Sokołów.

О гмине

П

ервые поселения в этой области датируются шестым веком. Согласно легенде, много веков назад Соколув основали литовские воины. Во время военной экспедиции они наткнулись на холм, а на нем широко раскинувшийся дуб. В ветвях дерева они заметили гнездо сокола. Они посчитали это хорошим знаком и окружили холм валом и частоколом, чтобы защищать безопасность своих земель от соседнего Мазовецкого княжества. Град назвали Соколиное гнездо, а позже - Соколув.

Worth seeing

Стоит посмотреть

Szewski Rynek, located in one of the oldest quarters of the town, is a great place to go for a trip around Sokołów. This place is close to a recreational complex with an indoor swimming pool, a hotel, a restaurant and a conference center. The first brick church of St. Michael, having a Baroque style, was built in 1806 on a small hill at Kościelna street. On July 26, 1944 this church was destroyed by bombs dropped by Russian aircraft. A large brick church of the Immaculate Heart of the Holy Virgin Mary was built after the war in the same place. The church has neo-Gothic features with a semicircular presbytery. A chapel of

Шевский рынок, расположенный в одном из старейших кварталов города, является отличной отправной точкой для пеших экскурсий по Соколову. Отсюда недалеко к развлекательному комплексу с крытым бассейном олимпийского размера, с отелем, рестораном и конференц-центром. На небольшом холме по ул. Костельной в 1806 году был построен первыйкаменный костел св. Михалав стиле барокко. Этот храм 26 июля 1944 был разрушен в результате бомбардировки советскими самолетами. В том же самом месте, после войны, был возведен большой каменный костел Непороч-


Staw przy Domu Miłosierdzia Bożego im.Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim

nym półkoliście prezbiterium. Po jego wschodniej stronie znajduje się kaplica Chrystusa Miłosiernego, zwieńczona ostrym stropodachem. W przedsionku znajduje się kropielnica pochodząca prawdopodobnie z XVI wieku. Natomiast przed konkatedrą, w narożu parkanu, wznosi się dwukondygnacyjna klasycystyczna dzwonnica z pierwszej połowy XIX wieku. Z historią kolejnego kościoła wiąże się legenda. W czasie, gdy w Sokołowie panowała śmiertelna zaraza, jeden z mieszkańców ujrzał św. Rocha. Ten obiecał sokołowianom ratunek, jeśli na pobliskich łąkach wystawią świątynię. Gdy wzniesiono zrąb nowego kościoła, epidemia wygasła. Kościołowi nadano więc wezwanie św. Rocha, patrona ludzi dotkniętych zarazą. Drewniany kościół św. Rocha w 1981 roku został przeniesiony z ulicy Kosowskiej do Przeździatki, następnie rozbudowany i odrestaurowany. Przy skwerze im. Adama Mickiewicza znajduje się kościół Salezjanów pw. św. Jana Bosko, zbudowany w latach 1935-36. Cennym zabytkiem jest kapliczka słupowa z dębowego pnia z ludową figurą św. Jana Nepomucena przy ulicy Siedleckiej, tuż przy moście na rzece Cetyni. U zbiegu ulic: Lipowej, Wichury i Parkowej, Hirszmanowie – właściciele

Merciful Christ, crowned with an acute flat roof, is located on the eastern side of the church. The vestibule has a stoup, probably dating back to the 16th century. On the other hand, a two-story classical bell-tower from the first half of the 19th century may be found in front of the co-cathedral, in the corner of the fence. Another legend is associated with the church’s history. When a deadly plague was raging in Sokołów, one of the inhabitants saw St. Roch. He promised rescue to the inhabitants of Sokołów if they erect a church on the nearby meadows. When the framework of the new church was erected, the plague ceased. The church was thus named the church of St. Roch, the patron of people suffering from the plague. In 1981 the wooden church of St. Roch was moved from Kosowska street to Przeździatka, then it was expanded and renovated. The Salesian church of St. Don Bosco, built in the years 1935-36, is located in the square of Adam Mickiewicz. A pole shrine from an oak trunk with a folk statue of St. John of Nepomuk at Siedlecka street, just near the bridge over the Cetynia River, is also a valuable monument. At the junction of the streets Lipowa, Wichury and Parkowa, the family Hirszman – owners of the sugar facto-

ного Сердца Пресвятой Девы Марии. Храм имеет неоготическиечерты сполукруглым алтарем. С его восточной сторонынаходится часовня Милосердного Христа, увенчанная остройбесчердачной крышей. За входными дверями находится кропильница, датируемая, вероятно, шестнадцатым веком. А перед конкафедрой, в углу ограждения, находится двухэтажная неоклассическая колокольня первой половины девятнадцатого века. С историей другого костела связана легенда. Во времена, когда в Соколове господствовала смертельная чума, одному из жителей явилсясв. Рош. Он пообещал жителям Соколова спасение, если на близлежащих лугах они построят храм. Когда был возведен новыйкостел, эпидемия затихла. Церкви было даноимя святогоРоша, покровителя людей, пострадавших от чумы. Деревянная церковь св. Роша в 1981 году была перенесена с улицы Косово на улицу Пшеждзятка, затем перестроена и отреставрирована. При сквере Адама Мицкевичарасположен костел Святого Иоанна Боско, принадлежащий ордену cалезианцев, построенный в 1935-1936 годах. Ценным памятником является столповая часовня из дубовых бревен

51


Pałac - obecnie Dom Miłosierdzia Bożego im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim

cukrowni, majątku Przeździatka i okolicznych dóbr, w roku 1857 wybudowali murowany pałac. Do roku 1940 był siedzibą kolejnych właścicieli majątku Przeździatka, obecnie zdewastowany, czeka na odbudowę. W centrum miasta na dawnym rynku znajduje się kamienny pomnik w kształcie obeliska ku czci księdza generała Stanisława Brzóski i jego adiutanta Franciszka Wilczyńskiego, powieszonych przez władze carskie. W budynku przy ulicy Długiej do II wojny światowej mieściła się bożnica żydowska. Przy tej ulicy stoi też drewniany dom z połowy ubiegłego wieku. Wewnątrz na grubej belce wyryto pięknym kaligraficznym pismem napis: „Boże błogosław budującemu ten dom Barbarze z Bałkowców”, obok inne znaki i symbole. W pobliżu, przy ulicy Repkowskiej, spotkamy podobną budowlę, pamiętającą czasy Napoleona.

ry, the property Przeździatka and the neighboring properties – built a brick mansion in 1857. Until 1940 it was the seat of subsequent owners of the Przeździatka property. Currently, it is devastated and is awaiting reconstruction. A stone monument in the shape of an obelisk may be found in the town center, in the former market square. It is dedicated to the memory of the general priest Stanisław Brzóska and his aidede-camp Franciszek Wilczyński who were hung by the tsarist authorities. The building at Długa street housed a Jewish synagogue until War World II. A wooden house from the middle of the previous century is also located on this street. A thick beam inside has an inscription carved in beautiful handwriting: “God bless the builder of this house – Barbara of Bałkowce” and other signs and symbols next to it. Nearby, at Repkowska street, we will come across a similar building, dating back to the age of Napoleon.

с вырезанной в дереве фигурой св. Яна Непомуцкого на улице Седлецка, рядом с мостом на реке Цетине. На пересечении улиц: Липова, Вихуры и Паркова, семья Хиршман – владельцы сахарного завода, поместья Пшеждзятка и прилегающих поместий, в 1857 году построили каменный особняк. До 1940 года он был резиденцией следующих владельцев поместья Пшеждзятка, теперь разрушенного, который ожидает реконструкции. В центре города, на территории бывшего рынка стоит каменный памятник-обелиск- в честь священника, генерала Станислава Бжуска и его адъютанта Франциска Вильчинского, повешенных царскими властями. В зданиипо улице Длуга до начал Второй мировой войны находилась еврейская синагога. На этой улице также стоит деревянный дом с середины прошлого века. Внутри на толстом бревне красивым каллиграфическим письмом вырезана надпись: «Боже, благослови строящих этот дом, Барбара из семьи Балковцы», рядом с другими знаками и символами. Рядом, на улице Репковска, можно встретить похожее строение, помнящее времена Наполеона.

Bar „Ramzes”

Dar-Gaz Moto Bar

Bar • Bar • Бар

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20 08-300 Sokołów Podlaski tel 609 821 576

Bar „Ali Baba”

Bar „Sokół”

Bar „Heveliusz”

Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита

ul. Ks. Bosko 1 08-300 Sokołów Podlaski tel. 505 634 905

52

ul. Kupientyńska 1 08-300 Sokołów Podlaski tel. 693 385 428

ul. Węgrowska 12 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 787 73 23 ul. Elizy Orzeszkowej 9 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 56 00


Minibar Leszek Iwański

ul. Wolności 54 08-300 Sokołów Podlaski tel. 606 756 947 „Pod Budą”. Bar piwny

ul. Kolejowa 28 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 53 58 „Pod Jaworem.” Piwiarnia

ul. Wolności 61h 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 787 79 97 „Zdrój”. Pijalnia piwa

ul. Wolności 51 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 787 77 89 Stop Cafe, Stacja Paliw PKN Orlen,

ul. Węgrowska 6 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 50 61

Restauracja • Restaurant • Ресторан „Kuźnia Smaków”

ul. Piękna 2 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 741 03 74 Restauracja „Bulwar”

ul. Bulwar 1 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 29 66 Restauracja oferuje miejsca noclegowe

Restauracja „Cegielnia”

ul. Wolności 12 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 26 62 Top Driver Pizza&Kebab

ul. Kolejowa 3 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 640 02 19

Bednarczyk Paweł Ząbków 10a 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 787 62 75

ul. Siedlecka 12a 08-311 Bielany tel. 25 787 88 55

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 08-300 Sokołów Podlaski tel. kom. 602 558 010 Restauracja „Odeon”

Manhattan Pizza

Retro Pizzeria

Hotel – Agroturystyka

Restauracja „Gama”

ul. Lipowa 82 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 70 06

al. Wokulskiego 33a 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 787 30 23

Brzozów 35 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 741 04 22, 608 335 301

Pokoje gościnne • Guest rooms • Комнатыдля гостей в аренду

Da Grasso Pizzeria

ul. Wolności 18a 08-300 Sokołów Podlaski tel. kom. 607 050 607

Zajazd „Forest”

ul. Zalewskiego 2 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 787 22 20

ul. Lipowa 82 08-300 Sokołów Podlaski tel. kom. 500 693 751

Pizzeria • Pizza house • Пиццерия

Pensjonaty i zajazdy • Lodging houses and inns • Пансионаты и постоялые дворы

„Stara Drukarnia”

Restauracja oferuje miejsca noclegowe

Noclegi • Accommodation • Жилье Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Ewa Drężek

Kolonia Ząbków 08-300 Sokołów Podlaski tel. 512 452 991 Bożena Olszewska

Chmielew 35 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 58 41, 668 382 426

Pokoje Gościnne

Transimpex Sp.j. Stacja paliw

ul. Lipowa 82 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 51 02, 605 206 661 Pokoje gościnne pp. Wiechowskich

ul. Wolności 6 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 62 58

Pokoje gościnne „Zalewski”

ul. Spokojna 13 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 25 64, 501 666 001 Pokoje gościnne Bar „Sokół”

ul. Kupientyńska 1 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 54 32, 693 385 428 Punkty Informacji Turystycznej • Tourist Information Point • Туристско-информационный пункт Sokołowski Ośrodek Kultury

ul. Wolności 27 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 787 24 38, 25 787 30 32 e-mail: sok@sokolowpodl.pl www.sok.sokolowpodl.pl

53


Powiat sokołowski i jego atrakcje  Sokołów county and its attractions  Соколовский повет и его достопримечательности

Gmina Sterdyń

Pałac Ossolińskich w Sterdyni

O gminie

M

iejscowość o bardzo ciekawej historii, bowiem przez tereny gminy przetaczały się najróżniejsze walki, podczas których miejscowa ludność ginęła w obronie ojczyzny i wiary. O tych faktach świadczą pamiątki w postaci zabytków architektonicznych, których jest tutaj naprawdę dużo.

54

About the commune

S

terdyń is a town with a very interesting history because of the various fights which took place throughout the commune and in which the local population died to defend their faith. These facts are proven by remembrances in the form of architectonic monuments which are abundant here.

Warto zobaczyć

Worth seeing

W samej Sterdyni znajduje się kościół parafialny pw. św. Anny, wybudowany w latach 1779-1783, który zachwyca barokowymi zdobieniami oraz oryginalnym ołtarzem głównym. Tu znajduje się również zespół pałacowo-parkowy z przełomu XVII–XVIII w. Rezydencję tę rozbudowano i przekształcono w wieku XIX dla rodziny Ossolińskich. Obecnie pałac pełni funkcję konferencyjno-biznesową, wyposażoną w bazę noclegową. W pobliskim Łazówku warto zwiedzić Sanktuarium Maryjne. Okazała świątynia z lat 1983-1987 z cudownym obrazem Matki Boskiej Łazówkowskiej zachęca do modlitwy i zwolnienia kroku podczas turystycznej wędrówki po okolicy. Opisując gminne parafie należy również wspomnieć o tej w Seroczynie. Historia XVIII–wiecznego, drewnia-

Sterdyń itself has a parish church of St. Anna, built in the years 17791783, which has delightful Baroque ornaments as well as an original main altar. This is also the location of a mansion-park complex from the turn of the 17th and 18th centuries. This mansion was expanded and transformed for the Ossoliński family in the 19th century. Currently the mansion serves as a conference-business facility with an accommodation base. While in the nearby Łazówek, it is worth visiting its St. Mary’s Sanctuary. The impressive church from the years 1983-1987 with the miraculous painting of Our Lady of Łazówek encourages people to pray and slow down during tourist strips around the vicinity. When describing the parishes in the commune, we should also mention Seroczyn. The

О гмине

М

естность имеет очень интересную историю, так как ее территория являлась местом противостояний самых различных сил, во время которых местное население гибло, защищая свою веру. Об этих фактах свидетельствуют архитектурные памятники, которых здесь действительно очень много.

Стоит посмотреть В самом селе Стердынь находится приходской костел святой Анны, построенный в 1779-1783 годах, который восхищает декорами в стиле барокко и оригинальным главным алтарем. Здесь также расположен дворцово-парковый комплекс рубежа семнадцатого и восемнадцатого веков. Резиденция была расширена и преобразована в девятнадцатом веке для семьи Оссолинских. Сегодня дворец служит как место конференций и деловых встреч, он располагает также номерами для гостей. В соседнем с. Лазувек стоит посетить место культа Девы Марии. Великолепный храм, построенный в 1983-1987 гг. с чудотворной иконой Божией Матери Лазувковской призывает замедлить шаг во время


Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Seroczynie

nego kościoła, ufundowanego przez Stanisława Ossolińskiego, jest dość skomplikowana. W XIX wieku bowiem przekształcono go w cerkiew unicką, aby następnie do 1990 roku służyć wyznawcom katolicyzmu. O przywiązaniu mieszkańców gminy do ojczyzny i religii świadczą liczne pomniki i kapliczki, jak chociażby ta XVIII–wieczna z rzeźbą św. Floriana w Sterdyni. W miejscowości Paulinów znajdziemy pamiątki burzliwych dziejów tych ziem – pomnik ku czci H. Oleksiaka, komendanta AK, oraz kapliczkę ku czci pomordowanych przez hitlerowców.

Gastronomia • Where to eat  • Объекты общепита Restauracja • Restaurant • Ресторан Zajazd – Restauracja GS Samopomoc Chłopska

ul. Kościelna 1 08-320 Sterdyń tel. 25 787 00 53

Pałac Ossolińskich w Sterdyni (Restaurcja i noclegi)

ul. Kościelna 43 08-320 Sterdyń tel. 25 781 09 50 / 51, 600 320 321 e-mail: recepcja@palacossolinskich.pl www.palacossolinskich.pl

Kościół w stylu późnego baroku w Sterdyni

history of the 18th-century wooden church founded by Stanisław Ossoliński is quite complicated. In the 19th century it was transformed into a Uniat Orthodox church. Then, until 1990 it served the Catholics. The commune’s inhabitants respect their homeland and religion, which is proven by numerous monuments and shrines, e.g. an 18th-century shrine with the sculpture of St. Florian in Sterdyń. The village of Paulinów has remembrances of the turbulent history of these lands - a monument dedicated to H. Oleksiak, a commanding officer of the Home Army, as well as a shrine dedicated to people murdered by the Nazis.

Noclegi • Accommodation • Жилье

странствий по окрестностям и помолиться. Описывая местные приходы, следует также упомянуть с. Серочин. История деревянной церкви восемнадцатого века, учрежденная Станиславом Оссолинским, является довольно сложной. В девятнадцатом веке она была преобразована в униатскую церковь, а затем до 1990 года она служила католикам. О тесных связях жителей гмины с родной землей и религией свидетельствуют многочисленные памятники и часовенки, например, скульптура восемнадцатого века Святого Флориана в селе Стердынь. В селе Паулинов можно найти следы бурной истории этих земель – памятник в честь Х. Олексяка, коменданта Армии Крайовой, а также часовня памяти убитых нацистами.

Agroturystyka • Agritourism • Агротуризм Cecylia i Stefan Bocian

Kiełpiniec 72 08-320 Sterdyń tel. 025 781 08 20 Agata Kur

Białobrzegi 78 08-320 Sterdyń tel. 025 781 09 07 Marianna Wyrzykowska

Sewerynówka 18 08-320 Sterdyń tel. 604 969 051

Bożena i Ireneusz Trusiak

Białobrzegi 51a 08-320 Sterdyń tel. 25 781 08 94

55


Turystyka aktywna  Active tourism  Активный туризм

Przygoda na dwóch kółkach Adventure on two wheels Приключение на двух колёсах

N

a szczególną uwagę w całej gamie propozycji, jakie Podlasie oferuje rowerzystom, zasługuje Nadbużański Szlak Rowerowy. Oznakowana na niebiesko trasa, prowadząca od Wyszkowa do Hrubieszowa, jest zaplanowana w taki sposób, aby w każdej chwili można było ją zakończyć. Przy planowaniu trasy warto zarezerwować sobie dodatkowy czas na zwiedzanie zabytków. A jest co oglądać, bowiem podczas tej rowerowej wyprawy będziemy mijać czterdzieści siedem miejscowości. Proponujemy rozpocząć wycieczkę od Kosowa Lackiego – to właśnie tu, na plebanii miejscowego kościoła, w 1964 r. odnaleziono obraz hiszpańskiego malarza El Greco, pochodzący z XVI w., „Ekstaza św. Franciszka”. Warto wspomnieć, że to jedyne w Polsce dzieło słynnego Hiszpana o greckich korzeniach. Obecnie obraz znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, gdzie jest dostępny dla zwiedzających. Droga Nadbużańskiego Szlaku Rowerowego nie nastręczy problemów, ponieważ cały czas będziemy poruszać się po asfalcie. Trasa biegnie też drogami o niewielkim natężeniu ruchu. Do tego jest niezwykle urokliwa, biorąc pod uwagę jej walory turystyczno-krajobrazowe. Po drodze, począwszy od Kosowa Lackiego, mijamy Sterdyń ze wspaniałym Pałacem Ossolińskich, Kurowice, Jabłonnę Średnią, Gródek, Wirów, Chrołowice – tutaj możemy odpocząć w gospodarstwie agroturystycznym „Nad Jeziorkiem”, prowadzonym przez Beatę i Michała Zabokrzeckich. Następnie mijamy Wólkę Zamkową, Drohiczyn, w którym warto zatrzymać

56

P

articular attention should be paid to the Bug Bicycle Trail among the entire range of attractions which Podlasie offers to cyclists. The blue trail, from Wyszków to Hrubieszów, is planned in such a way so that cyclists may finish it at any moment. When planning the trail, it is worth planning some additional time to visit monuments. There is much to see since we will be passing through forty seven towns during this cycling trip. We suggest starting the trip in Kosów Lacki. It is here, in the vicarage of the local church, that the famous painting by the Spanish painter El Greco dating back to the 16th century, “The Ecstasy of St. Francis,” was discovered in 1964. It is worth mentioning that this is the only painting by the famous Spanish painter of Greek origin to be found in Poland. Currently the painting is available to tourists in the Diocesan Museum in Siedlce. The Bug Bicycle Trail will not be difficult since we will be travelling on asphalt roads at all times. The trail also runs through roads of low traffic intensity. In addition, it is extremely charming, taking into account its tourist-landscape qualities. On our way, starting from Kosów Lacki, we pass Sterdyń with its wonderful Ossoliński Mansion, Kurowice, Jabłonna Średnia, Gródek, Wirów, Chrołowice – here we may rest in an agritouristic farm called “Nad Jeziorkiem,” run by Beata and Michał Zabokrzecki – Wólka Zamkowa, Drohiczyn, where it is worth stopping for a longer time, Krupice, Siemiatycze, Kózki, Nowe Mierzwice, Klepaczew, Serpelice, referred to as the

С

реди всей гаммы вариантов, которые предлагает Подляшье велосипедистам, особого внимания заслуживает Прибугская велосипедная дорога. Обозначенный голубым цветом маршрут, ведущий от Вышкува до Хрубешува, спланирован таким образом, чтобы можно было его окончить в любой момент. При планировании собственного маршрута стоит запланировать дополнительное время на посещение достопримечательностей. А посмотреть есть на что, ведь во время этой велосипедной экспедиции мы будем проезжать сорок семь населённых пунктов. Предлагаем начать экскурсию из Косова Лацкого, так как именно здесь, в доме приходского священника при местном костёле, в 1964 г. была найдена знаменитая картина XVI века испанского художника Эль Греко «Экстаз святого Франциска». Стоит упомянуть, что это единственная в Польше работа знаменитого испанца греческого происхождения. В настоящее время картина находится в Музее Епархии в г. Седльце, где доступна для посетителей. Передвижение по Прибугской велосипедной дороге не представляет никаких проблем, поскольку мы всё время будем ехать по асфальту. Кроме того, маршрут проходит по дорогам с небольшим движением. К тому же, наш путь необычайно живописен, принимая во внимание его пейзажи. По пути, начав с Косова Лацкого, мы проезжаем Стердин с его великолепным дворцом Оссолинских, села Куровице, Средня Яблонна, Грудек,


Turystyka aktywna  Active tourism  Активный туризм

się na dłużej, Krupice, Siemiatycze, Kózki, Nowe Mierzwice, Klepaczew, Serpelice, nazywane Perłą Podlasia i Gnojno, gdzie kończymy rowerową przygodę. Ta malownicza miejscowość, położona nad samym Bugiem, będzie doskonałym dopełnieniem naszej wycieczki. To tu, m.in., powstawały sceny do filmu „Nad Niemnem”. Widok ze skarpy na rzekę zatrzymamy pod powiekami na długo…

Pearl of Podlasie, and Gnojno where we will finish our bicycle adventure. This picturesque town, located over the Bug River, will be a perfect supplement for our trip. It is here, among others, that the movie “Nad Niemnem” was shot. The view of the river from the scarp will remain with us for a long time.

Вирув, Хроловице - здесь можно отдохнуть в агротуристическом хозяйстве «На озерце», которое содержат Беата и Михал Забокрецкие, с. Вулка Замкова, г. Дрогичин, в котором стоит задержаться подольше, села Крупице, Кузки, Нове Мервице, Клепачев, Серпелице, называемое Жемчужиной Подляшья и Гнойно, где мы закончим наше велосипедное приключение. Этот живописный населенный пункт, расположенный у самого Буга, послужит идеальным завершением нашей прогулки. Между прочим, именно здесь ставились сцены в фильме «Над Неманом». Вид с откоса на реке надолго сохранится в наших воспоминаниях...

Sportowy weekend Sports weekend Спортивные выходные

N

a sportowy weekend pełen wrażeń warto wybrać się do Serpelic nad Bugiem. Tu czeka na nas Szkoła Przetrwania „Serwal”, w której możemy zdobyć wiele nowych umiejętności, a także sprawdzić samego siebie – wspinaczka, pokonywanie mostów linowych, paintball, strzelanie z łuku czy wiatrówki to nie tylko propozycje dla wybranych. „Serwal” organizuje również zielone szkoły i specjalistyczne zajęcia, przygotowane przez doświadczonych instruktorów. Mają one uczyć samodzielności, współpracy zespołowej i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Przy okazji pogłębimy naszą wiedzę z zakresu przyrody, fizyki, biologii czy chemii, nauczymy się podstaw medycyny, psychologii, terenoznawstwa i rozmaitych sprawności: zjazdów na linie, jazdy konnej, wspinania się ze sprzętem alpinistycznym czy sposobów zachowywania się w sytuacji ekstremalnej. A wszystko to jest zorganizowane w formie dobrej zabawy. Szkoła organizuje również spływy kajakowe, cieszące się dużą popularnością. Po tak intensywnym dniu zachęcamy do odwiedzenia pobliskiego Dworu w Zabużu. Kto chociaż raz się tu pojawił, nie może zapomnieć o tym miejscu. Dwór stanowi prawdziwą perełkę na turystyczno-rekreacyjnej mapie krainy Bugu. Każdy, kto potrzebuje kilkudniowego odpoczynku, relaksu,

I

f you want a weekend full of excitement, you should visit Serpelice. By visiting the Survival School “Serwal” you may acquire lots of new skills as well as refine the ones you already have - climbing, crossing rope bridges, paintball and shooting with a bow or an air gun are offers open for all. “Serwal” also organizes activities for schools and special classes run by experienced instructors. They teach you self-reliance, teamwork and coping with crisis situations. At the same time, you will deepen your knowledge of nature, physics, biology or chemistry, learn about basic medicine, psychology, topography and various skills: rappelling, horse riding, climbing with adequate equipment or dealing with extreme situations. All this is organized in a fun way. The school also organizes extremely popular canoe rallies. After such an intensive day, you should visit the nearby Mansion in Zabuże. It’s an unforgettable experience for those who visit it. The manor house is a true gem on the touristic and leisure map of the Bug River region. Anyone who needs a few days’ rest, relaxation, good food and sports, will find the perfect conditions to satisfy these needs. Mansion in Zabuże invites both single guests as well as entire families. Those who prefer classic interiors should visit Mansion Standard. Stajnia Spa, apart

Н

а выходные, полные впечатлений, стоит поехать в с. Серпелице на реке Буг. Здесь нас ждет Школа выживания „Серваль”, в которой мы можем приобрести много новых навыков, а также проверить себя – восхождение, преодоление веревочных мостов, пейнтбол, стрельба из лука и пневматической винтовки – это не только предложение для выбранных. „Серваль” также организует «зеленые школы» и специальные мероприятия, подготовленные опытными инструкторами. Они учат нас самостоятельности, умению слажено работать в команде и справляться с кризисными ситуациями. При случае, мы расширимсвои знания о природе, физике, биологии и химии, научимся основам медицины, психологии, топографии и различных навыкам: альпинизму, верховой езде, скалолазаниюс альпинистским оборудованием, или как вести себя в экстремальной ситуации. И все это организовано в виде игр. Школа также организует сплавы на байдарках, пользующихся большой популярностью. После такого напряженного дня, мы рекомендуем вам посетить близлежащую усадьбу в с. Забуже. Кто хотя бы один раз в нем побывал, не сможет егозабыть. Усадьба является настоящей жемчужиной в туристско-рекреационной карте земли Буга.

57


Turystyka rekreacyjno-rodzinna  Leisure and family tourism  Семейный туризм и отдых

dobrej kuchni i sportu, znajdzie tu wymarzone warunki do zaspokojenia tych pragnień. Dwór w Zabużu zaprasza zarówno pojedynczych gości, jak i całe rodziny. Na tych, którzy gustują w klasycznych wnętrzach, czeka Dwór Standard. W Stajni Spa, poza pokojami hotelowymi, znajduje się kameralna kawiarnia, gabinety odnowy biologicznej, basen wewnętrzny, jacuzzi i łaźnia parowa. Z kolei Oficyna to propozycja dla miłośników rustykalnych klimatów. Dla rodzin z dziećmi gospodarze polecają pobyt w domku ogrodnika. Mieszkając w Dworze Zabuże możemy organizować sobie dłuższe i krótsze wycieczki po okolicy, która obfituje w wiele atrakcji turystycznych. Stąd już całkiem niedaleko do Janowa Podlaskiego z jego słynną stadniną koni. Jeśli pojedziemy w przeciwnym kierunku, dotrzemy do pięknego, historycznego Mielnika i prawosławnej Góry Grabarki. To dobre miejsce, by się na chwilę zatrzymać i popatrzeć w niebo…

from hotel rooms, has a cosy café, health and beauty salons, an indoor swimming pool, a jacuzzi and a steam room. On the other hand, Annexe is for those who relish a rustic atmosphere. The hosts recommend lodging in the gardener’s house for families with children. Living in Mansion Zabuże, you may organize longer or shorter sightseeing trips in the vicinity because there is plenty to see. From there, it is very close to Janów Podlaski, with its famous bloodstock. If you take to the opposite direction, you will reach the beautiful, historical Mielnik and the Orthodox Grabarka. This is a good place to stop for a while and just look at the sky...

Любой, кто нуждается в нескольких днях отдыха, релаксации, хорошей еды и спорта, найдет идеальные условия для удовлетворения этих желаний. Усадебный дом в Забуже приглашает как индивидуальных гостей, так и целые семьи. Для тех, кто любит классический интерьер, предназначен Дом Стандарт. В Конюшне Спа, кроме отельных номеров, есть также уютное кафе, кабинеты биологического восстановления, крытый бассейн, джакузи и паровая баня. Флигель – это предложение для любителей деревенского климата. Для семей с детьми хозяева рекомендуют остановиться в домике садовника. Живя в усадьбе Забуже, мы можем организовать более длинные и более короткие экскурсии по местности, так какздесь действительно есть что посетить. Отсюда уже совсем близко в г. Янув-Подляски со его знаменитым конным заводом. Если мы выберем противоположное направление, топопадем в красивый исторический городок Мельник и можем взойти на место православного культа - гору Грабарка. Это хорошее место, чтобы остановиться на мгновение и посмотреть на небо...

Uroczysko Sterdyń Урочище Стердынь

E

dukacyjna ścieżka leśna wiedzie przez najpiękniejsze zakątki Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Uroczysko Sterdyń zachwyca bogatą szatą roślinną. Ścieżka prowadzi przez kompleks leśny położony w Nadleśnictwie Sokołów w gminie Ceranów. Trasa umożliwia poznanie bogactwa przyrodniczego tego terenu. Prowadzi zarówno przez suche bory sosnowe, jak i podmokłe olsy. Nad przepływającą przez Sterdyń Czarną Strugą dostrzeżemy obecność bobrów. Ciekawostką jest rezerwat leśny „Sterdyń” z bardzo bogatą roślinnością. Charakterystyczną cechą rezerwatu jest kwitnąca roślinność zielna, pojawiająca się jeszcze przed rozwojem liści na drzewach. Są to przede wszystkim zawilce gajowe, ale spotkamy tu również przylaszczki. Największą ciekawostką florystyczną rezerwatu jest występowanie chronionego gatunku o charakterze górskim –

58

A

n educational forest path leads through the most beautiful areas of the Nadbużański Landscape Park. Uroczysko (sacred forest) Sterdyń has a delightful rich flora. The path leads through a forest complex located in the Forest Inspectorate Sokołów in the Ceranów commune. The path makes it possible to learn about the natural wealth of this land. It leads through dry pine forests as well as through marshy alder forests. We may notice beavers over the Czarna Struga River flowing through Sterdyń. The forest reserve “Sterdyń,” with its very rich flora, is an attraction. The characteristic feature of the reserve is its flourishing plant vegetation, which blooms even before leaves appear on trees. These are, most of all, wood anemones, but we will also come across liverworts. The greatest flora attraction in the reserve is the presence of protected species of mountain nature – goat’s

У

чебная лесная тропа ведет через самые красивые места Прибугского ландшафтного парка. Урочище Стердынь восхищает богатой растительностью. Путь ведет через лесной комплекс, расположенный в лесничестве Соколув гмины Церанув. Маршрут позволяет познакомиться с природными богатствами этой области. Он ведет как по сухим тропинкам сосновых лесов, так и подмоклым дорожкам ольховых водно-болотных территорий. На берегах текущей через Стердынь речки Черна Струга заметно присутствие бобров. Интересным объектом является лесной заповедник «Стердынь» с богатой растительностью. Характерной особенностью заповедника является цветущая травянистая растительность, которую можно увидеть еще до появления листьев на деревьях. Это, прежде всего, Ветреница


Turystyka rekreacyjno-rodzinna  Leisure and family tourism  Семейный туризм и отдых

parzydła leśnego, charakterystycznego głównie dla Sudetów. Trasa ścieżki liczy blisko 10 km, wzdłuż której ulokowano dziewięć tablic edukacyjnych, przedstawiających kolejno: przebieg ścieżki, biologię bobra, zabiegi gospodarcze w lesie i żyjące w nim gatunki zwierząt, rozwój drzewostanu, charakterystykę rezerwatu „Sterdyń”, środowisko wodne oraz poradnik leśnego wędrowca. Wędrówkę po ścieżce polecamy rozpocząć przy leśniczówce Holendernia, leżącej na trasie Sterdyń – Kiełpiniec. Można zacząć też od końca, czyli leśnego parkingu na trasie Ceranów – Nur.

beard, mainly typical of the Sudety mountains. The path is nearly 10km long. Nine educational boards are located along the path and they present subsequently: the course of the path, the biology of the beaver, management treatments in the forest and animal species inhabiting it, the development of the forest stand, the profile of the “Sterdyń” reserve, the water environment, as well as a guide of the forest wanderer. We recommend starting the trip on the path near the forester’s lodge of Holendernia, located on the route Sterdyń – Kiełpiniec. You may also start from the end, namely from a car park in the forest on the route Ceranów – Nur.

дубравная, но также встречается Печёночница благородная. Наиболее интересным является наличие в заповеднике охраняемых видов горных растений, например, Волжанка лесная, которая характерна, в основном, для Судетской области. Маршрут насчитывает почти 10 км, вдоль которого расположено девять информационных таблиц, которые представляют: схему маршрута, биологию бобра, хозяйственные операции в лесу и обитающие в нем виды животных, характеристику заповедник «Стердынь», водную среду и советы для лесного путешественника. Путешествие по пути мы рекомендуем начать от домика лесничего «Холендерня», расположенного на дороге Стердынь – Келпинец. Можно также начать с конца, то есть с лесной автостоянки на дороге Церанув – Хып.

Przyjemne z pożytecznym Work with pleasure Приятное с полезным

K

ażdy ma własne sposoby na udany weekend. Jedni wolą słodkie lenistwo, inni aktywny wypoczynek. Zawsze też możemy połączyć przyjemne z pożytecznym. My proponujemy rozpocząć weekend w Kosowie Lackim i jego okolicach. W Małkini Górnej, oddalonej od Kosowa o 30 km, warto zapoznać się z historią Sanktuarium Trójcy Świętej. Kierując się dalej, dojedziemy do Prostyni – jednego z dwóch miejsc w Polsce, gdzie objawiła się św. Anna. Z Prostyni można pojechać do Treblinki – hitlerowskiego obozu zagłady. Na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa, powstałego w 1964 r., znajdują się: były Obóz Zagłady, były Karny Obóz Pracy, kopalnia żwiru, Miejsce Straceń i tzw. Czarna Droga. Z Treblinki jest już tylko 10 km do centrum Kosowa Lackiego, którego zabytki i atrakcje turystyczne już szczegółowo omówiliśmy. Na trasie naszej wędrówki spotkamy dwie interesujące kapliczki przydrożne – jedna z XVIII wieku, z figurą św. Jana Nepomucena, druga z pierwszej połowy XIX wieku, z ludową figurką Chrystusa Frasobliwego. Szlak wycieczki wiedzie dalej do Ceranowa. Tutaj trzeba zobaczyć

E

veryone has their own methods for a great weekend. Some prefer doing nothing, others rest actively. We may also always combine work with pleasure. We suggest starting the weekend in Kosów Lacki and its vicinity. While in Małkinia Górna, 30km away from Kosów, it is worth becoming familiar with the history of the Sanctuary of the Holy Trinity. Moving further, we reach Prostyń – one of the two places in Poland where St. Anna revealed herself. From Prostyń you may go to Treblinka – the German extermination camp. The Museum of Struggle and Martyrdom, established in 1964, houses: the former Extermination Camp, the former Penal Labor Camp, the gravel mine, the Execution Place and the so-called Black Road. From Treblinka, we are only 10km away from the center of Kosów Lacki. In 1964, a 15th-century painting, “The Ecstasy of St. Francis” by the Spanish painter El Greco, was discovered in the local vicarage. Currently it is in the Diocesan Museum in Siedlce. While in Kosów Lacki, it is worth visiting the parish church of the Birth of the Holy Virgin Mary built in 1907. We will also come across two interesting roadside

К

аждый имеет своё собственное представление об удачных выходных. Одни предпочитают сладостное ничегонеделание, другие - активный отдых. Впрочем, всегда можно соединить приятное с полезным. Предлагаем начать уикэнд в Косове Лацком и его окрестностях. В Малкине Гурной, удалённой от Косова на 30 км, стоит познакомиться с историей Храма Св. Троицы. Направляясь дальше, мы доедем до с. Простынь - одного из двух мест в Польше, где являлась Св. Анна. Из Простыни можно поехать в Треблинку - немецкий концлагерь. На территории Музея борьбы и мученичества, открытого в 1964 г., находятся: бывший лагерь уничтожения, бывший трудовой лагерь, шахта по добыче гравия, место казни и т.н. чёрный путь. Из Треблинки всего 10 км до центра Косова Лацкого. В 1964 г. в местном доме приходского священника была найдена знаменитая картина XV в. «Экстаз святого Франциска» испанского художника Эль Греко. В настоящее время картина находится в Музее Епархии в г.

59


Turystyka rekreacyjno-rodzinna  Leisure and family tourism  Семейный туризм и отдых

XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy i neogotycki kościół. We wsi znajdziemy zabytkowy klasztor sióstr felicjanek. Wzrok przyciąga też neogotycka świątynia z 1875 r. – w ołtarzu głównym znajdują się relikwie Krzyża Świętego. Wrażenia i trudy intensywnego zwiedzania ostudzimy z pewnością w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach, gdzie w oparach podlaskich ziół na pewno świetnie się zrelaksujemy i nabierzemy sił do dalszej podróży. To wyjątkowe gospodarstwo agroturystyczne otoczone jest lasem i tworzy swoisty mikroklimat. Lejtmotywem jego działalności jest zielarstwo, rozwinięte w Podlaskim Ogrodzie Ziołowym. Na jego 15-hektarowym obszarze uprawiane są rośliny lecznicze, stosowane przed laty w gospodarstwach domowych i występujące w nich współcześnie. Łącznie plantacja liczy ponad 700 gatunków, co stanowi największą w kraju kolekcję roślin leczniczych i aromatycznych. Miłośnicy zielarstwa mogą na miejscu zgłębić swoją wiedzę dzięki specjalnym warsztatom organizowanym w ramach działalności Centrum Edukacji Przyrodniczej. Właściciele zadbali także o zajęcia praktyczne, umożliwiając własnoręczny zbiór ziół i ich komponowanie w lecznicze mieszanki. Funkcjonowanie korycińskiego gospodarstwa dopełnia znajdująca się na jego terenie bliźniacza firma „Dary Natury”. Gospodarze przygotowali również dla swoich gości wypoczynek w tradycyjnych chatach z bali. Za niewielką kwotę można wynająć pokoje i zamówić całodzienne wyżywienie. Nie lada atrakcją jest kąpiel w saunie opalanej drewnem, a także spanie na ekologicznym sianie. Na gości czekają też przejażdżki furmanką po okolicy i jazda konna.

Tablica przy wjeździe do „Ziołowego Zakątka”

60

shrines on the route - one from the 18th century with a statue of St. John of Nepomuk, the other one dating back to the first half of the 19th century with a folk figure of Pensive Christ. The trip runs further into Ceranów. Here, it is worth seeing the 19th-century mansion-park complex and a neo-Gothic church. The village also has the historical monastery of the Felician Sisters. Our attention is also drawn by the neo-Gothic church from 1875 - the main altar has the relics of the Holy Cross. Our intensive visiting will certainly cool down in “Ziołowy Zakątek” in Koryciny where we will certainly relax among the fumes of herbs from Podlasie and we will recover our strength for further travelling. This exceptional agritourist farm is surrounded by a forest and generates a unique microclimate. The motif of its activity is herbalism developed in the Podlasie Herbal Garden. Its area is 15 hectares and medicinal plants are cultivated there. Some of them were used in homes years ago and some are found in them nowadays. In total, the plantation has more than 700 species, which is the largest collection of medicinal and aromatic plants in the country. Enthusiasts of herbalism may expand their knowledge on-site thanks to special workshops organized as part of the Natural Education Center. The owners also take care of practical classes, making it possible to collect herbs with one’s own hands and compose them in medicinal mixes. The farm functioning in Koryciny is supplemented by a twin company “Dary Natury.” Guests may also rest in traditional huts made from logs prepared by the hosts. For a small price, you may rent a room on a full board basis. Bathing in a sauna fired with wood, as well as sleeping on ecological hay are also great attractions. Guests will also enjoy rides in a cart around the vicinity and horseback riding.

Седльце. В Косове Лацком стоит посетить приходской костёл Рождества Пресвятой Девы Марии, построенный в 1907 г. На маршруте нашего путешествия мы встретим две интересные придорожные часовенки: первая – XVIII в. с фигурой Св. Яна Непомуцена, вторая - первой половины XIX в., с народной фигуркой Скорбящего Христа. Далее маршрут экскурсии ведёт в Церанув. Здесь стоит посмотреть дворцово-парковый комплекс XIX в. и неоготический костёл. В посёлке находится старинный монастырь сестёр - фелицианок. Также взгляд притягивает неоготический храм 1875 г. – в главном алтаре которого находятся реликвии Святого Креста. Впечатления от этих интенсивных посещений мы непременно остудим в «Травяном Уголке» в с. Корыцине, где в парах подляшских трав, мы наверняка прекрасно отдохнём и наберёмся сил для дальнейшего путешествия. Это уникальное агротуристическое хозяйство окружено лесом и обладает особенным микроклиматом. Лейтмотив деятельности хозяйства - это травничество, развиваемое в Подляшском Травяном Парке. На его 15-километровой территории выращивают лекарственные растения, издавна используемые в домашних хозяйствах и применяемые сегодня. Плантация насчитывает свыше 700 сортов, что составляет крупнейшую в стране коллекцию целебных и ароматических трав. Поклонники травничества смогут на месте углубить свои знания, благодаря специальным курсам, организуемым на базе деятельности Центра Природного Образования. Владельцы также позаботились и о практических занятиях, предоставляя возможность собственноручного сбора трав и их компоновку в лекарственные смеси. Деятельность корыцинского хозяйства дополняет функционирующая на его территории родственная фирма «Дары Природы». Кроме того, хозяева приготовили для своих гостей возможность отдыха в традиционных бревенчатых избах. За небольшую цену можно арендовать комнаты и заказать круглосуточное питание. Неплохим развлечением служит купание в сауне, отапливаемой деревом исон на экологическом сене. Также гостей ждут катания на телеге по окрестностям и конная езда.


Turystyka historyczna  Historical tourism  Исторический туризм

Szlakiem bunkrów nad Bugiem Trail of bunkers along the Bug River Следами бункеров на раке Буг

S

zlak bunkrów liczy 23 km (oznakowano go kolorem niebieskim). Są to tereny dawnego księstwa drohiczyńskiego, którego stolica – Drohiczyn – była nawet przez pewien czas stolicą Polski. Celem wyprawy może być samo miasto, ale my proponujemy wyruszyć na północny-wschód. Startujemy z przystanku PKS w Wólce Nadbużnej w kierunku Słoch Annopolskich. Tam, w lesie, mijamy mogiły zamordowanych w 1941 roku. Po przebyciu 4 km zbliżamy się do skrzyżowania dróg w pobliżu zajazdu „Kmicic” w Siemiatyczach. Stąd kierujemy się w stronę Mielnika. Po drodze widzimy pozostałości cmentarza żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. W tym miejscu szlak skręca w prawo, drogą wiodącą do wsi Turna Duża. Przed wsią skręcamy w lewo i po 3 km docieramy do Anusina. Tutaj możemy oglądać bunkry pochodzące z lat 1940-41, które były częścią nadbużańskiego rejonu umocnionego. Z Anusina kierujemy się na wschód. Na całej trasie mijamy ciąg bunkrów i resztek wojennych umocnień. Kolejna miejscowość na szlaku to Olendry. Wieś odznacza się ciekawą zabytkową zabudową drewnianych domów. Tuż za nią napotkamy stalowy most kolejowy na Bugu, wzniesiony przez carskiego inżyniera Fronołowa. Jego imieniem nazwano też miejscowość, leżącą po przeciwległym brzegu rzeki. Kolejny punkt na naszym szlaku to Maćkowice. Tu atrakcją jest drewniany młyn z murowanym domkiem młynarza. Ponadto po obu stronach pobliskiej linii kolejowej znajdują się radzieckie bunkry z lat 1940-41 – umocnienia noszą nazwę „Zębów Stalina”. Do Osłowa bunkrów jest już coraz mniej. W Zagórzu przekraczamy 21 km wycieczki. Do pięknie położonego Mielnika, który jest zwieńczeniem naszej trasy, pozostały tylko 2 km. Mielnik jest jedną z najstarszych miejscowości regionu, dlatego warto zatrzymać się w nim na dłużej.

T

he trail of bunkers is 23km long (it is marked in blue). These are the areas of the former Duchy of Drohiczyn whose capital city – Drohiczyn – used to be the capital of Poland for some time. The purpose of the trip may be the town itself, but we suggest heading north-east. We start on the coach stop in Wólka Nadbużna towards Słochy Annopolskie. There, in the forest, we pass the graves of those murdered in 1941. After 4km, we approach a junction near the inn “Kmicic” in Siemiatycze. From there, we head towards Mielnik. On our way, we see the remnants of a cemetery for soldiers who died in World War I. In this place, the trail turns right via a road leading to the village of Turna Duża. Before the village we turn left and we reach Anusin after 3km. Here we may see bunkers from the years 1940-41 which were part of the fortified region over the Bug River. From Anusin, we head east. On the entire route we pass a line of bunkers and remnants of war fortifications. The next village on the route is Oleandry. The village is characterized by interesting historical wooden buildings. Just behind the village we come across a steel railway bridge on the Bug River erected by a tsarist engineer, Fronolov. The village located on the opposite bank of the river was named after him. The next point on our route is Maćkowice with its attraction - a wooden mill with the miller’s brick house. In addition, on both sides of the nearby railway line, there are Soviet bunkers from the years 1940-41 - the fortifications are referred to as “Stalin’s Teeth.” On the way to Osłowo, there are fewer and fewer bunkers. In Zagórze, our trip reaches 21km. We only have 2km more to the beautifully-located Mielnik which is the end of our trip. Mielnik is one of the oldest towns in the region. That is why it is worth stopping here for a longer time.

П

уть бункеров насчитывает 23 км (отмеченные синим цветом). Это территория бывшего Дрогичинского княжества, чья столица - Дрогичин - была некоторое время даже столицей Польши. Целью путешествия может быть также сам город, но мы предлагаем вам направиться на северо-восток. Выходим с автобусной остановки в с. Вулька-Надбужна в направлении с. Слохи Аннопольске. Там, в лесу, проходим мимо могил воинов, убитых в 1941 году. Пройдя 4 км, мы приближаемся к перекрестку возле гостиницы «Кмициц» в Семятыче. Оттуда мы направляемся в направлении г. Мельник. По пути мы видим остатки кладбища солдат, погибших во время Первой мировой войны. В этом месте тропа поворачивает направо, на дорогу, ведущую к деревне Турна-Дужа. Перед деревней поворачиваем налево и через 3 км мы доходим к с. Анусин. Здесь мы можем увидеть бункеры, датируемые 1940-1941 гг., которые были частью прибугского укрепленного района. Из с. Анусин мы направляемся на восток. На протяжении всего маршрута мы проходим мимо ряда бункеров и остатков военных укреплений. Следующим населенным пунктом по пути является Олеандры. Село отличается интересной исторической архитектурой деревянных домов. Вскоре за селом покажется стальной железнодорожный мост через реку Буг, построенный царским инженером Фроноловом. Его именем также назвали город, лежащий на противоположном берегу реки. Следующей точкой на нашем маршруте является с. Мацьковице. Здесь достопримечательностью является деревянная мельница с кирпичным домиком мельника. Кроме того, по обеим сторонам от близлежащей железнодорожной линии находятся советские бункеры 1940 - 1941гг. - укрепления носят название «Зубья Сталина». Приближаясь к с. Ослув, бункеров становится все меньше и меньше. В с. Загуж мы преодолеваем 21 км маршрута. До красиво расположенного Мельника, который является кульминацией нашей экскурсии, осталось только 2 км. ­Мельник является одним из старейших населенных пунктов в регионе, поэтому стоит в нем остаться на дольше.

61


Turystyka historyczna  Historical tourism  Исторический туризм

Bużyska – Widok na Seminarium Drohiczyńskie

Szlakiem grodzisk nadbużańskich Trail of fortified settlements along the Bug River Следами прибугских городищ

Z

najdujące się na pograniczu województw mazowieckiego i podlaskiego grodziska, kurhany i cmentarze kurhanowe to ślady plemion, które mieszkały na tych terenach od epoki kamienia. Szlak nadbużańskich grodzisk liczy 41 km i rozpoczyna się w Drohiczynie, obok Góry Zamkowej i prowadzi do miejscowości Bużyska. Wiedzie przez miejscowości położone w gminach Drohiczyn i Siemiatycze. Zwiedzanie Drohiczyna warto rozpocząć od wspięcia się na Górę Zamkową, skąd roztacza się bajeczny widok na rzekę i okoliczne łąki. Jedna z legend głosi, że pochowany jest na niej wódz Jaćwingów, który poległ w starciu z wojskami Bolesława Wstydliwego pod Brańskiem. Według innej legendy, Góra Zamkowa została usypana przez więźniów (drohicki zamek łączyły podobno podziemne tunele z zamkiem w Mielniku). Źródła historyczne podają, że na Górze Zamkowej stały dwa zamki - jeden zbudowano na przełomie XII i XIII wieku, drugi w XIV wieku. Będąc w Drohiczynie koniecznie trzeba zwiedzić m.in. klasztor Benedyktynek oraz cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy, a także pojezuicki zespół klasztorny, gdzie mieści się obecnie siedziba kurii drohiczyńskiej. Wędrując dalej szlakiem nadbużańskich grodzisk przed wsią Sady trafimy na cmentarzysko kurhanowe – najwyższe wzniesienie na terenie gminy Drohiczyn (172,6 km). Z kolei w miejscowości Bujaki możemy podziwiać katolicką kapliczkę, a 2 kilometry dalej zobaczymy

62

F

ortified settlements, barrows and barrow cemeteries found on the borderland of the Mazowieckie and Podlaskie provinces are traces of tribes which lived in this area since the stone age. The trail of fortified settlements over the Bug River is 41km long and starts in Drohiczyn next to Góra Zamkowa and leads to the village of Bużyski. It leads through villages located in Drohiczyn and Siemiatycze gminas. It is best to start visiting Drohiczyn by climbing Góra Zamkowa, which offers a marvellous view of the river and the nearby meadows. One of the legends says that the chieftain of Yotvingians, who died in a fights with the army of Bolesław V the Chaste under Brańsk, is buried there. According to another legend, Góra Zamkowa was erected by prisoners (it is said that the castle in Drohiczyn was connected with the castle in Mielnik via underground tunnels). Historical sources state that two castles were located on Góra Zamkowa - one was built at the turn of the 12th and 13th centuries, the other one in the 14th century. While in Drohiczyn you must visit, among others, the Benedictine monastery as well as the Orthodox church of Nikolaos the Wonderworker, as well as the post-Jesuit monastery complex which currently houses the seat of the Drohiczyn curia. Taking the trail of fortified settlements over the Bug River, before the village Sady, we approach a barrow graveyard – the highest hill in the Drohiczyn gmina (172.6 m). On the other hand, the village of Bujaki has a Catholic shrine.

Р

асположенные на границе между Мазовецким и Подляским воеводствами, городища, курганы и курганные могильники – это следы племен, которые жили на этих территориях со времен каменного века. Путь прибугских городищ насчитывает 41 км и начинается в Дрогичине, рядом с Замковой горой, и ведет к деревне Бужиски. Проходит через села, расположенные в гминах Дрогичине и Семятыче. Экскурсию по Дрогичине стоит начать с восхождения на Замковую гору, с которой простирается великолепный вид на реку и окрестные луга. Одна из легенд гласит, что на ней похоронен вождь ятвягов, который погиб во время битвы с войсками Болеслава Стыдливого под Браньском. Согласно другой легенде, Замковая гора была насыпана заключенными (по слухам, дрогичинский замок был соединен подземными туннелями с замком в Мельнике). Исторические источники свидетельствуют, что на Замковой горе было два замка - один построен в конце ХII- в начале ХIII века, а второй в XIV веке. Находясь в Дрогичине, обязательно нужно посетить бенедиктинский монастырь и православную церковь св. Николая Чудотворца, а также монастырский комплекс иезуитов, где в настоящее время находитсярезиденцияДрогичинскойепископской курии. Путешествуя далее по пути прибугских городищ, перед деревеней Сады мы наткнемся на могильный курган – самую высокую точку в гмине Дрогичин (172,6 км). В свою очередь, в с. Буяки мы можем полюбоваться католической часовней, а в двух километрах дальше увидим железнодорожную насыпь, оставшуюся от линии 1940 г. - советские войска там свозили материалы для построения бункеров, которые были частью линии Молотова. Следующим населенным пунктом является Рогавка, где мы можем увидеть церковь


Turystyka historyczna  Historical tourism  Исторический туризм

nasyp po kolejce z 1940 roku – to tam wojska radzieckie zwoziły materiały na budowę bunkrów, które wchodziły w skład linii Mołotowa. Kolejną miejscowością jest Rogawka, gdzie możemy obejrzeć cerkiew z połowy XIX wieku. Przy świątyni znajduje się cmentarz z grodziskiem i kurhanem. Zbliżając się do wsi Cecele, ujrzymy ponadstuletnią kapliczkę z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz stary unicki krzyż. Wędrując tym szlakiem napotkamy wiele pamiątek z zamierzchłej przeszłości. Po intensywnym dniu musimy znaleźć chwilę na odpoczynek nad Bugiem. W tym celu najlepiej udać się do Mielnika, gdzie możemy przenocować w jednym z wielu gospodarstw agroturystycznych. Rano, wypoczęci, ruszamy w dalszą wędrówkę. Mielnik i okoliczne miejscowości kuszą doskonałymi warunkami do odpoczynku a lokalne zabytki do spotkań z przeszłością. W Mielniku na Górze Zamkowej, namiastce średniowiecznego grodziska, pozostały ceglane ruiny średniowiecznego kościoła zamkowego. Ze szczytu góry widać zakola Bugu i wznoszące się po obu stronach strome pagórki. Ciekawostką na terenie gminy jest odkrywkowa kopalnia kredy w Mielniku – jedyna tego typu czynna kopalnia w Polsce, historycznie związana z występującymi w tej części Podlasia skałami górnokredowymi. Jako nieliczny, dobrze zachowany po II wojnie światowej zabytek, przetrwał mielnicki neobarokowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego, zbudowany w 1913 r. Centralnym punktem świątyni jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w ołtarzu głównym. Wzrok przyciąga również ulokowana na wzniesieniu w centrum Mielnika murowana cerkiew prawosławna z 1823 r. pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, z bogato zdobionym wnętrzem. Zupełnie inny charakter ma drewniana cerkiew Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych Radość w Koterce. W Tokarach zaś znajduje się zabytkowy drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, nawiązujący stylem do drewnianych kościółków na Podkarpaciu. Warto wybrać się też do Niemirowa, gdzie zwiedzimy kościół pw. Świętego Stanisłwa Biskupa i Męczennika, bramę z dzwonnicą i Górę Zamkową ze śladami średniowiecznego grodziska. Wiele z opisywanych miejsc jest nieodnotowanych w przewodnikach i folderach, jak kurhany w okolicy Niemirowa, Maćkowicz czy Osłowa.

2km further we will see an embankment left after a railway line from 1940 – the Soviet troops used it to transport materials for the construction of bunkers which were part of the Molotov Line. The next village is Rogawka where we may see an Orthodox church from the middle of the 19th century. A cemetery with a fortified settlement and a barrow is located near the church. Approaching the village of Cecele, we will see a shrine with the icon of Madonna with Infant Jesus more than one hundred years old as well as an old Uniat cross. Taking this trail, we will come across numerous remembrances from the ancient past. After an intensive day, we must take some time to relax over the Bug River, for that is the best way to visit Mielnik, where you may spend the night in one of its numerous agritouristic farms. In the morning, well-rested, we set off for the rest of our trip. Mielnik and the nearby villages offer excellent conditions for leisure, and local monuments offer a chance to encounter the past. Brick ruins of a medieval castle church remain in Mielnik on Góra Zamkowa, a substitute of a medieval fortified settlement. From the top you may see the meanders of the Bug River and the steep hills on both sides. An open-cast chalk mine in Mielnik is an attraction in the gmina – the only active mine of this type in Poland, historically related to rocks from the Upper Cretaceous found in this part of Podlasie. A neo-Baroque church of the Transfiguration in Mielnik, built in 1913, survived as a rare, well-preserved monument after World War II. The central attraction of the church is the painting of Madonna with Infant Jesus on the main altar. Our attention is also drawn to a brick Orthodox church from 1823 of the Birth of the Holy Mother of God with a richly ornamented interior, located on a hill in the center of Mielnik. The wooden Orthodox church of the Holy Mother of Consolation of Lost Joys in Koterka is of a completely different character. Tokary, on the other hand, has a historical wooden church of the Triumph of the Holy Cross, referring in style to wooden churches in Podkarpacie. It is also worth visiting Niemirów, where we will visit the church of St. Stanislaus the Bishop and Martyr, a gate with a bell-tower and Góra Zamkowa with traces of a medieval fortified settlement. Many of the places described here are not recorded in guides and catalogues, such as the barrows near Niemirów, Maćkowicze or Osłowo.

с середины девятнадцатого века. Рядом с храмом расположено кладбище с городищем и курганом. Подходя к деревне Цецеле, мы увидим столетнюю часовенку с иконой Девы Марии с младенцем и старый униатский крест. Путешествуя по тропе, можно встретить много реликвий давнего прошлого. После напряженного дня нужно найти время, чтобы отдохнуть на реке Буг. С этой целью лучше всего отправиться в г. Мельник, где можно провести ночь в одном из многочисленных туристических хозяйств. Утром, отдохнув, мы двигаемся дальше по пути. Мельник и близлежащие населенные пункты привлекают комфортными условиями для отдыха, а местные достопримечательности приглашают встретиться с прошлым. В Мельнике на Замковой горе от средневекового городища остались старые крепостные стены и руины средневекового замкового костела. С вершины горы можно увидеть изгиб реки Буг и поднимающиеся по обеих сторонах реки крутые холмы. Интереснымместом в гмине является меловой карьер в Мельнике – единственное такое действующее предприятие по добыче мела в Польше, исторически связанное с присутствующими в этой части Подлясья верхнемеловыми породами. Одним из немногочисленных хорошо сохранившихся после Второй мировой войны памятников являетсякостёл Преображения Господнего в стиленеобарокко, построенный в 1913 году. Центральнымместом в храме является икона Богоматери с Младенцем Иисусом на главном алтаре. Привлекает взгляд также расположенная на холме в центре Мельника каменная православная церковь 1823 г. Рождества Пресвятой Богородицы, с богатым убранством. Совсем иной характеримеет деревянная церковь Пресвятой Богородицы Утешительницы Скорбящих в с. Котерка. А в с. Токары находится исторический деревянный костел Воздвижения Святого Креста, который своим стилем напоминает деревянные церкви в Подкарпатье. Стоит также поехать в Немиров, в котором находится костел Святого Станислава, епископа и мученика, ворота с колокольней и Замковой горой со следами средневекового городища. Многие из описанных мест не указаны в путеводителях, например, курганы в районе Немирова, сел Мацьковице и Ослув.

63


Rekreacja i wypoczynek  Recreation and leisure  Отдых и досуг Promy • Ferries • Паромы Prom rzeczny Niemirów - Gnojno

tel. 500 390 846

Prom rzeczny Mielnik – Zabuże

tel. 85 657 70 81 503 080 799, 606 279 964, 500 390 864 Prom rzeczny Drohiczyn - Bużyska

tel. 85 655 71 81, 604 128 302

Rejsy statkiem • Cruises on a ship • Прогулки на корабле Rejs statkiem po Bugu

Klepaczew 34 08-220 Sarnaki tel. 510 980 134, 694 967 594 www.braciabobinscy.pl

Rejsy statkiem Stanisław Daniluk „Marta”

Serpelice 83c 08-221 Hołowczyce tel. 697 909 290

Serpelice 128 08-220 Sarnaki tel. 83 359 81 14, 83 359 81 40

(wypożyczalnia rowerów i kajaków)

Spa & wellness - Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „Eternite”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Wólka Nadbużna 66 17-300 Siemiatycze tel. 510 020 505

www.eternite.pl e-mail: kontakt@eternite.pl (basen, sauny, masaże, solarium, grota solna, kręgielnia z bilardem, 2 bary, restauracja, dwie sale konferencyjno-bankietowe)

Hotel Drohicki

www. hoteldrohicki.pl e-mail: recepcja@hoteldrohicki.pl (spa, wypożyczalnia rowerów i kajaków)

Ośrodek Wczasowy „Pod Sosną”

Wólka Nadbużna 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 23 27, 85 740 83 94

Ośrodek Wypoczynkowy Stajnia i Pensjonat dla Koni Żurobice Aleksandra Toczko

www.halgen.com.pl/sosna.php e-mail: marketing.knieja@halgen.com.pl (basen, bilard, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy – asfaltowy, boisko do piłki plażowej, boisko do piłki nożnej )

www.koniepodlasie.pl, e-mail: pensjonat@stajnia-zurobice.pl

Kajaki i wypożyczalnie sprzętu wodnosportowego • Canoes and rental centers for water-sports facilities • Байдарки и прокат, водно- спортивного оборудования

Jazda konna • Horseback riding • Верховая езда

Żurobice 58 17-306 Dziadkowice tel. 693 890 209

Przejażdżki wozami, kuligi Jerzy Czeżyk

tel. 83 359 88 15, 662 896 955

Orły z Podlasia Spółka z o.o.

„Stajnia za Wsią”

ul. Lipowa 84 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 787 74 11, 516 544 060

www.stajniazawsiakisielew.blogspot.com

Fundacja „Mały Jeździec”

www.orlyzpodlasia.pl e-mail: b.skupiewski@orlyzpodlasia.pl biuro@orlyzpodlasia.pl (spływy kajakowe)

www.malyjezdziec.galopuje.pl

Wólka Nadbużna 66 17-300 Wólka Nadbużna tel. 534 010 969

Kisielew 112 08-210 Platerów tel. 698 686 912

Franopol 32 08-220 Sarnaki tel. 605 956 114

Spa i baseny • Spas and swimming pools • Спа и бассейны Pływalnia

ul. Bulwar 1 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 25 98 www.osir.sokolowpodl.pl e-mail: basensokolow@o2.pl

(wypożyczalnia kajaków)

www.zabuzedwor.pl

MEXUSS

e-mail: mexuss@onet.eu (rejsy gondolą)

ul. Brzeska 51 17-307 Mielnik tel. 85 65 77 656, 608 478 023 „Dom na Skrapie” Grażyna Adamczuk

Zabuże 40 08-220 Sarnaki tel. 83 359 87 25, 606 102 228

Zajęczniki 117 17-312 Drohiczyn tel. 85 655 05 43

Bużyska 14a 08-108 Korczew tel. 503 046 010, 503 035 322

Asola

Basen w „Dwór Zabuże”

Spływy tratwami po rzece Bug Marek Szaniawski

tel. 83 359 87 39, 694 122 392

64

Basen przy Ośrodku RehabilitacyjnoWypoczynkowym „Relax”

„Piękny Wschód” Mariusz Stawiecki

www.pieknywschod.eu e-mail: wypozyczalnia@pieknywschod.eu (całoroczna wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, rejsy katamaranem, pływanie łodzią tradycyjną, pływanie skuterem wodnym, spływy kajakowe, skutery śnieżne zimą)

ul. Piłsudskiego 37 17-312 Drohiczyn tel. 602 730 883

ul. Nadrzeczna 29 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 64 00

(wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych)

Active Adventure

ul. Dubois 2 17-307 Mielnik tel. 85 657 70 67, 606 662 225 (wypożyczalnia sprzętu wodnego – kajaki, łodzie tradycyjne)

Karczma „Stara Baśń”

ul. Nadbużańska 2 17-312 Drohiczyn tel. 504 246 926

www.svet-perk.pl (wypożyczalnia sprzętu wodnego)

Usługi turystyczne • Tourist services • Туристические услуги Szkoła Przetrwania „Serwal” Kinga i Sławomir Gac

Serpelice tel. 600 500 525

(paintball, wspinaczka, survival, kajaki)

„Xtreme” Jakub Małaczek

Mierzwice Stare tel. 502 545 660

(quady, paintball, spływy kajakowe)

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Lipowa 50 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 26 67 www.osir.sokolowpodl.pl e-mail: osir@siedlce.home.pl (boisko piłkarskie, boisko asfaltowe do koszykówki, siatkówki i tenisa, boisko do siatkówki plażowej, bieżnia żużlowa, sauna)ISBN 978-83-933018-9-8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.