Välfärdssektorns årsberättelse 2021

Page 1

1


Myntets/medaljens två sidor Rubriken speglar rätt bra hur verksamhetsåret 2021 sett ut. Året har på flera plan visat sig från två sidor. Förvaltning Under första halvan av året har verksamheten förvaltningsmässigt legat under bildningstjänster men med en egen nämnd, kultur- och fritidsnämnden. När kommunfullmäktige i juni 2021 godkände kommunens nya förvaltningsstadga flyttades verksamheten från 1.8.2021 in i en nybildad sektor, Välfärdstjänster, som leds av välfärdsutskottets. Till den nybildade sektorn flyttades samtidigt tre nya kostnadsställen samt administrationen för vissa bidrag och verksamheter från andra delar i förvaltningen. Några kostnadsställen inom den gamla organisationen flyttades internt. För hösten 2021 tillförordnades fritidschefen som välfärdsdirektör i väntan på att den ordinarie direktören började sitt arbete i januari 2022. Verksamhet Vintern och våren 2021 präglades p.g.a. gällande pandemiläge av att verksamheten till stora delar upprepade gånger fick ändras, planeras om eller tillfälligt dras ner. Sommaren och hösten 2021 kom sedan med lättnader som gjorde att verksamheten igen började påminna om ett normalläge. Allt för att i slutet av december 2021 igen gå mot samma läge som i början av året. Än en gång har personalen under år 2021 fått visa sin fina arbetsmoral, flexibilitet och anpassningsförmåga som gjort att verksamheterna ändå till stora delar kunde genomföras, om dock ibland i en annan form än planerat. Även år 2021 har fört med sig nya idéer och verksamhetsformer som kommer bestå i framtiden. Stort tack till nämnden, utskottet, personal, deltagare, kunder och samarbetsparter för ett väl genomfört år 2021!

2


Välfärdsdirektörens hälsning Jag tror att välfärdssektorn har stora möjligheter att påverka livskvaliteten hos invånarna i Korsholm. Livskvalitet innebär olika saker för olika människor. För en del är det kulturupplevelser som förgyller vardagen medan det för andra handlar om idrott och att röra på sig. Det är viktigt att hitta en balans så att vi har något som tilltalar alla. I samband med att social- och hälsovården flyttade över till Österbottens välfärdsområde skapades i Korsholm en ny förvaltningsstruktur, en välfärdssektor tillkom. Denna förändring innebär en ökad synlighet för avdelningarna som tillhör välfärdsutskottet. Välfärdsfrämjande verksamhet vinner mer och mer mark som en allt viktigare del av kommuners verksamhet och åtaganden. Det lönar sig att satsa på må bra tjänster och trivsel. Det finns mycket som redan fungerar bra i Korsholm, men en ny struktur och en ny ansvarsfördelning kräver tid att bygga upp. Arbetsfördelning, planer och strategier behöver ses över för att passa den nya strukturen. Vi skall ha ett bra samarbete mellan avdelningarna inom kommunen, till välfärdsområdet och övriga samarbetsparter samt finnas till för invånarna. Samarbete är nyckeln till framgång. Tillsammans ska vi skapa en kommun att vara stolta över.

3


Innehåll Vision 5 Budgetöversikt 5 Välfärdstjänster 6 Sysselsättning 7 Integration 8 Fritid och kultur 10 Vuxeninstitutet 20 Biblioteket 26 Musikinstitutet 33

4


Vision I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd och styrka bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare, en god service, ett rikt socialt kapital, mångsidiga och unika boendemiljöer, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt, till naturen, till servicen, till arbetsplatsen, ut i världen. •

Kommunen erbjuder tredje sektorn stöd och hjälp för att tillsammans skapa trivsel och utveckling i byasamhällena. Målet är ett rikt utbud av kultur- och idrottsaktiviteter i byarna.

Det finns ett rikt utbud av både fysiska och digitala mötesplatser, vardagsrum, som ökar invånarnas delaktighet i hela kommunen och som stöttar byarnas livskraft. Två- och flerspråkigheten möts på ett fördomsfritt och naturligt sätt.

Fri bildning, kultur och idrott skapar välmående och sammanhållning, ger möjligheter till självförverkligande och beredskap att fungera i en snabbt föränderlig värld.

Världsarvsområdet är ett levande samhälle med inflyttning och en god servicenivå. Korsholm tar i sin planering och i sin verksamhet hänsyn till det för Finland enastående världsarvet.

Med våra grannkommuner söker vi samarbetsmöjligheter där vi på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt kan utveckla servicen utgående från våra kommuninvånares vardag.

Budget 2021

5


Välfärdstjänster Kommunens välfärdsfrämjande verksamhet är omfattande. Till detta område hör bland annat att ansvara för kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder, kommunens integrationsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete. Arbete och sysselsättning har stor betydelse för livskvaliteten och Korsholm satsar aktivt på sysselsättning till unga och äldre, liksom även på nyanlända invandrares möjligheter till arbete och att komma in i samhället. Resultatet av arbetet visar positiva siffror då arbetslöshetsgraden i november 2021 var endast 3,3%.

6


Sysselsättning Korsholms kommun satsar aktivt på sysselsättningsarbete och på sysselsättningsåtgärder, som sköts av sysselsättningskoordinatorerna Annele Granqvist och Susanna Sund. Deras främsta uppgifter är att kontakta klienter och kartlägga deras situation, hitta lämplig sysselsättning som passar klienternas individuella behov, ge handledning, vägledning och stöd i sysselsättningsåtgärderna. Sysselsättningsåtgärderna främjar delaktighet och förebygger utanförskap, ger meningsfull sysselsättning samt upprätthåller arbets- och funktionsförmågan. Till sysselsättningsåtgärderna hör rehabiliterande arbetsverksamhet, lönesubventionerade anställningar, arbetsprövning och arbetskraftsutbildning samt även erbjudandet av sommarjobbsplatser och sommarjobbssedlar till kommunens ungdomar. Målgruppen är mellan 17 - 65 år, och riktas till långtidsarbetslösa eller ungdomar för att undvika utanförskap. Kontakterna med våra samarbetsparter och andra aktörer är viktiga för sysselsättningsarbetet, och hit hör bland andra TE-byrån, FPA, Korsholms Hälsovårdscentral samt socialtjänsterna på kommunen. Utmaningen under 2021 bestod främst i att arrangera sysselsättningsåtgärderna på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimerades och att arrangemanget var tryggt för alla parter enligt gällande restriktioner. Enligt lag kunde rehabiliterande arbetsverksamhet ordnas även på distans, vilket fungerade bra och passade mångas situation. Nytt för året 2021 var sommarjobbssedlar, vilka kunde beviljas åt alla 78 sökande ungdomar i åldern födda 2004 - 2006. Syftet är i första hand att ungdomarna själva ska våga ta initiativ och kontakta arbetsgivare, vilka genom sedlarna får ungdomens lön subventionerad. Under 2021 kunde Korsholms kommun även erbjuda en månads sommarjobb åt 72 ungdomar födda 1999 - 2004, på olika avdelningar. Hit hör bland annat fastighetsverket, vården, bildningen samt Stundars och Korsholms Bostäder. De sysselsättande åtgärderna lyckades väl under året 2021, och arbetslösheten var i november endast 3,3 %, jämfört med 6,9 % i hela landet under samma tidpunkt. Korsholms kommun betalar andelar av arbetsmarknadsstödet. För personer med 300 - 999 dagars arbetslöshet utgör stödandelen 50 %, medan den stiger till 70 % för personer med mera än 1 000 dagars arbetslöshet.

Susanna Sund

Annele Granqvist

7


Integration Även kommunens integrationsverksamhet, som handhas av integrationskoordinator Josefine Häggblom, påverkades av pandemin och restriktionerna – i huvudsak genom att man under 2021 inte blev tilldelade några kvotflyktingar. Precis som året innan, 2020, var planen att ta emot 20 nya kvotflyktingar. Det året kom hälften, det vill säga 10, och under 2021 endast tre nödfallsflyktingar. Detta innebar samtidigt att kommunen tog emot en ny minoritet, en afghansk familj. Att ta emot nödfallsflyktingar kan ofta kräva olika specialarrangemang, eftersom de varit extra utsatta i sitt hemland, men i detta fall har allt gått bra. Det låga antalet flyktingar som fått tas emot de senaste åren innebär att det under 2022 istället blir en betydligt större kvot – över 40 nya flyktingar och förberedelserna för att kunna ta emot dem påbörjades förstås under 2021. Under vårvintern 2021 godkände kommunfullmäktige även det uppdaterade integrationsprogrammet, som är obligatoriskt för kommuner och som ska uppdateras vart fjärde år. Under året har personalen, genom avsaknaden av nya kvotflyktingar, haft möjlighet att ta tag i uppgifter som tidigare inte hunnits med. Servicepunkten Welcome Office, som finns till för alla invandrare, har utvecklats och fått mer resurser. Servicepunkten, som ligger i Kulturhuset, har fått förstärkning av integrationshandledare Julia Grannas samt delvis också av Leena Havu-Erhie. Även för de redan integrerade flyktingarna i kommunen har det funnits mer tid. Personalen på integrationssidan jobbar med många praktiska uppgifter, såsom att sköta kontakterna till skolor och daghem, arrangera bostäder och husgeråd, handleda i den finländska vardagen och så vidare. Man har ett nära samarbete med både Röda Korset och Folkhälsan, och jobbar även väldigt nära klienterna – inte på distans. Övergången till Österbottens Välfärdsområde och med det en del nya system och strukturer, har också krävt en hel del tid i anspråk. Under året har man även varit engagerad i projektet Mindspring, som baserar sig på ett danskt koncept. Tanken är att projektet fortsätter under 2022 och syftet är att skapa stödgrupper som flyktingarna själva ska dra, med hjälp av en assisterande handledare. Personalen har fått fortbildning för ändamålet och den nya modellen ska implementeras i Finland i första hand på finlandssvenskt håll.

José Dacosta

Josefine Häggblom 8

Annika Hendersson

Julia Grannas


9


Fritid och Kultur Korsholm har ett mycket omfattande och varierat utbud av fritids- och välfärdstjänster för invånare i alla åldrar. Pandemin till trots har kommunen under 2021 kunnat erbjuda verksamhet till såväl barn som unga liksom till de allra äldsta – program som rymmer allt från fritids-, motions- och idrottsevenemang till kultur. Med speciellt fokus på ungdomarna fortsätter även satsningarna på kommunens rusmedelsförebyggande verksamhet och på den uppsökande ungdomsverksamheten.

10


Anette Hästbacka

Britt-Mari Näsman-Knip

Annica Reini

Mikael Österberg

Elisabeth Wiklund

Lucas Nyman

William Hiekkanen

Simon Granlund

Carolina Sund

Emilia Kettunen

Julia Nyback

Hannah Skogström

Erika ‘Kix’ Strengell

Teresa Backas

Piia Vallineva

11


Verksamhet för barn Pandemin till trots har kommunen under 2021 kunnat erbjuda omfattande verksamhet till barnen, både inom rörelse och idrott samt mer kulturtangerande program. Under året planerades och startades det nya projektet ”Minikids in action” upp med projektledare Simon Granlund i spetsen. “Minikids in action” är Korsholms kommuns projekt inom ”Småbarnspedagogiken i rörelse” och har under det första året fokus på barn i åldern 1-3 år. Projektledaren har besökt kommunens daghem för att inspirera personalen till rörelsestunder på enheterna. Fortbildning inom området har också förverkligats för personalen inom småbarnspedagogiken och förskolan. Under vintern 2021 genomfördes även motionskampanjen ”Finlandsresan” för åk 1-2, där eleverna skulle samla poäng genom att röra på sig. Även i förskolorna har man satsat på rörelseglädje genom programmet ”Mästerskap på gården” utgående från FSI: s riktlinjer. Från kommunens sida åkte man på våren ut till förskolorna för att ordna hinderbanor ute på gården för förskolebarnen. Samtidigt har kommunens personal även fungerat som ambulerande resurspersonal när skolorna arrangerat egna idrottsdagar och dylikt. Året 2021 var också året då man införde klubbverksamhet i kommunen enligt den så kallade ”Finlandsmodellen”. Som projektkoordinator för det man här valt att kalla ”Korsholmsmodellen” fungerar William Hiekkanen och på basen av barnens egna önskemål har 35 olika klubbar i kommunens tolv skolor startats upp – i allt från musik, idrott, pyssel och programmering till vildmarks-, matlagnings-, konst- och husdjursklubbar. Under projektets första år har hela 400 elever deltagit i de avgiftsfria klubbarna som ordnas i direkt anslutning till skoldagens slut. Det långsiktiga syftet är att öka barns och ungas välmående, skapa möjlighet till en meningsfull hobby och väcka elevernas intresse för olika aktiviteter. Även inom kultur har man kunnat erbjuda program åt barnen, bland annat genom Kulturstigen, som kultursekreterare Annica Reini ansvarat för. Skolorna har haft möjlighet att boka en så kallad Artbox innehållande allt som behövs för grafiktryck, och under Svenska veckan bjöd kommunen hela årskurs 7 på teater i samarbete med Folktinget. För dagisbarnen har man arrangerat teaterbesök och en besöksturné med husdjuren från Aava Kertun Kotitila.

fritidkultur_vapaaikakulttuuri Korsholm Fritid & kultur Vapaa-aika & kulttuuri 12


Verksamheten har inte enbart koncentrerats till skolåret – även under loven ordnar kommunen program för barnen. På sportlovet fanns möjlighet att besöka en Sagostig på en av kommunens vandringsleder, vilket visade sig bli uppskattat. På Aava Kertun Kotitila husdjursgård ordnades Öppet Hus och sportoteket, som normalt finns stationerat vid huvudbiblioteket och omfattar olika former av vintersportredskap att låna, var under veckan ett ambulerande sådant ute i byarna. I fler byar ordnades den så kallade Bildjakten och även tipsrundan Kluriga Quizen, som sedan också kunde användas av skolorna i undervisningen efter lovet. Under sommarlovet arrangerade kommunen dagsläger i fem olika byar. Lägren hölls av ungdomsledarna och idrottsledarna i samarbete med rusmedelsförebyggande teamet. Till lägren bjöds också bland annat lokala fotbollsklubbar, frivilliga brandkårer och scouter in och hade program under lägerdagarna. För lägerverksamheten ansvarade Julia Nyback och lägren var avsedda för elever i åk 1-4. Även ett paddlingsläger arrangerades i Köklot under sommaren. Under höstlovet ordnades familjedag vid centralidrottsparken var det fanns möjlighet att delta i naturbingo, en sagostig samt att testa på hinderbanan som finns längs motionsspåret. Klättring vid WasaUp ordnades samt möjlighet att testa på racketsporten padel vid ProPadel i Smedsby.

13


Verksamhet för alla åldrar Året har bjudit på många tillfällen, evenemang och aktiviteter att ta del av, oavsett ålder och intresse. Kommunens utbud har omfattat såväl natur, kultur och idrott, tipsrundor och mycket mer. Projektet Up, out and move som pågått i tre år och som Korsholm varit projektägare för under 2021, avslutades under sommaren och in om ramen för detta arrangerades bland annat Tour de Korsholm. Tour de Korsholm är en serie med utflykter inom olika motionsformer runtom i kommunen och sju olika grenar ingick: Skidåkning, orientering, cykling, vandring, paddling, löpning och trail. Evenemanget arrangerades i samarbete med olika lokala föreningar och sammanlagt deltog 127 personer. Inom samma projekt har även olika kurser ordnats i samarbete med Vuxeninstitutet, bland annat i turskidåkning, skogsbad och ”Preppa för långvandring”. Den nationella motionskampanjen ”Drömmarnas motionsdag”, som ordnas den 10 maj, lockade totalt 124 deltagare. De 22 motionslådor som placerats ut i kommunen inom ramen för projektet har under året samlat cirka 4 000 namn. Projekttiden tog slut i juli men kommunen fortsätter på eget initiativ att ordna liknande verksamhet även framöver.

14


På temat idrott och motion koordinerade kommunen såsom tidigare år också Korsholmslöparen, som pågick från april till oktober med totalt 14 verkställda lopp och 826 deltagare. Antalet förhandsanmälda var rekordhögt – 99 personer fanns på listan. Vid Sportoteket registrerades under året 191 lån. För de som hellre motionerar än tävlar erbjöd kommunen en ny typ av verksamhet – Byagömmorna, som fanns utplacerade i olika delar av kommunen. Byagömmorna hade skapats av Solveig och Charles Ahlskog och gömmorna var utplacerade i två månaders tid för varje delområde i kommunen, under hela året. Gömmorna hade besökts av 1 737 personer fram till årsskiftet. Under sportlovet arrangerades Kluriga Quizen – en tipsrunda som kunde utföras gåendes, springandes eller cyklandets med tio frågor per by. I den deltog 105 personer. Under sportlovet arrangerades även en omtyckt sagostig vid Fort Sommarö och ett motsvarande evenemang ordnades under påsklovet, den så kallade Påskäggsjakten. Under sommaren erbjöd kommunen en koordinerad vandring vid Panike-Björköby vandringsled samt en utflykt till Valsörarna och man arrangerade även ett flertal paddlingsevent runt om i kustbyarna – nybörjarpaddling, långpaddling samt skymningspaddling. De tio kajakerna som kommunen har till förfogande var också flitigt uthyrda under sommaren. På Stundars bostadsområde ordnades en tvåspråkig guidning i juli och även audioguidningar har erbjudits: Andarnas Korsholm skapades utifrån verklighetsbaserade händelser, eller snarare spökhistorier, på olika platser i Korsholm. Historierna bearbetades till audioguidningar och tre olika inspelningar gjordes: Degerverkfrun på Karlsö i Norra Vallgrund, Herrgårdens andar vid Grönvik i Iskmo samt Sov du lilla videung vid Finnvikarna, även den i Norra Vallgrund. Även skyltar med skrivna berättelser placerades ut vid platserna. Kommunen har under året även placerat ut kulturhistoriska skyltar vid Solf bostadsområde och vid Norra Vallgrund fiskehamn. Skärgårdsdagen ordnades även under 2021 i samarbete med Replot-BjörköVallgrund museerna, som då höll öppet hus med program. Vid simstranden i Karperö inrättades en ”beachbibba” - en klassisk bokkiosk där man kan låna böckerna medan man är på stranden eller lämna en bok i kiosken och ta en annan med sig hem. Två olika cykelevenemang ordnades på hösten – en cykelfrukost vid Vuxeninstitutet under cykelveckan i september, då cirka 20 personer deltog, samt ett cykeljippo i Solf på höstlovet, där man kunde välja mellan två olika rutter och tipsrundor. Helgen före jul ordnades en julvandring i skymningen vid Fort Sommarö. Över 200 personer deltog i vandringen, där stigen lystes upp av marschaller och djuren från Aava Kertun Kotitila samt även julbocken deltog. Under jullovet kunde man även delta i ett jullovsbingo som kommunen ordnade. Vid Galleri Arte Mare har hela nio olika utställningar visats under 2021 och sammanlagt har dessa haft cirka 3 300 besökare under året.

15


Verksamhet för äldre Utbudet av aktiviteter för pensionärer och äldre i Korsholm ombesörjs inte enbart av kommunen som ensam aktör utan också av och i samarbete med föreningar, såsom Folkhälsan, pensionärsföreningarna samt församlingarna. Seniorpunkten är kommunens träffpunkt för hemmaboende seniorer och där samlas under normala omständigheter många grupper varje vecka. Större evenemang ordnas regelbundet i husets festsal. Dagcenterverksamhet ordnas i samarbete med hemservice både vid Seniorpunkten och i kommundelarna. Under 2021 rådde tidvis dock inga normala omständigheter och samtidigt som man varit tvungen att anpassa sig till restriktionerna, har hösten även inneburit att en stegvis övergång till den nya förvaltningsstrukturen i kommunen och vad den innebär – bland annat att äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning från och med augusti 2021 lyder under Kultur och Fritid inom ramen för Välfärdsutskottet. Under våren 2021 förekom ingen gruppverksamhet alls vid Seniorpunkten på grund av pandemin, men på hösten återupptogs träffarna för Minnenas café, Flitiga fingrar, pidrospel, stick- och knypplingscaféer och småslöjden, som dras av frivilliga ledare och koordineras av Anette Hästbacka på Seniorpunkten. Grupperna har delvis också varit verksamma ute i byarna – bland annat i Kvevlax, Veikars och Jungsund. För hemserviceklienterna har man erbjudit program via Alvar-plattorna, bildtelefonplattorna, och hemservicens dagcenterverksamhet. Kultursekreterare Annica Reini ansvarar tillsammans med Susanna Sund för Kavata Kamrater, en grupp på cirka 45 hemmaboende seniorer som regelbundet träffas för olika utflykter enligt medlemmarnas önskemål. Under året har också en del virtuella träffar hållits, bland annat med gästföreläsare och en chokladprovning, men Kavata Kamrater har under 2021 också besökt Öppna Trädgårdar, olika muséer och företag, utställningar samt konserter och gjort guidade besök. För de äldre som inte längre bor hemma har kommunen under året erbjudit ett antal husdjurbesök på de olika boendena i samarbete med Aava Kertun Kotitila, vilket varit mycket uppskattat av klienterna. Besöken har främst skett utomhus. Några större evenemang har inte ordnats på grund av pandemin, men olika konserter, bland annat från Musikfestspelen, har streamats på boendena och hantverkspaket har sänts ut till avdelningarna.

16


17


Verksamhet för ungdomar På det allmänna planet har ungdomsverksamheten under 2021 främst riktat till skolorna och även till stor del skett digitalt som en följd av pandemin. YouTube-filmer om olika böcker har spelats in, en virtuell kväll på ungdomsgården Ziti ordnades via tjänsten Wonder och veckan mot rasism uppmärksammades också med en egen kortfilm. Frågesporten Elpis genomfördes i form av en Actionbound i april i Smedsby och under sportlovet ordandes en sportlovsolympiad för högstadieeleverna med olika uppgifter som skulle genomföras utomhus, indelade i lag. Under maj arrangerades olika rastaktiviteter en gång i veckan i högstadiet och samarbetet med skolans resursklass har utökats. Man har besökt alla svenska klasser i årskurs 7, de finska årskurserna 7-8 samt även de finska, blivande sjuorna för att presentera ungdomsverksamheten i kommunen.

Wauto

Det nationella Walkers On Wheels 2-projektet gjorde det möjligt för kommunen att under hösten erbjuda en mobil träffpunkt för ungdomar i åldern 13-18 år – den så kallade Walkers-bilen Wauton. Under augusti-december har man under två kvällar i veckan åkt runt till kommunens olika områden i syfte att bemöta ungdomarnas i deras egna hembyar. Totalt har 451 unika besökare registrerats i Wauton, och verksamheten har även introducerats för 165 unga i lågstadieåldern. I och kring husbilen har man ordnat olika evenemang, bland annat på temat graffiti, skating, matlagning och olika tävlingar. Denna nya form av verksamhet har varit uppskattad av ungdomarna och förhoppningen är att man ska få resurser att fortsätta med verksamheten.

Rusmedelsförebyggande arbete

I Korsholm har man valt att det förebyggande arbetet skall ha fokus på barn och unga, och under 2021 har lektioner i kommunens lågstadieskolor hållits utgående från modellen ”Ska vi snacka?”. För högstadiets nior har man föreläst om cannabis. I samband med nikotinfria temaveckan i maj fick lärarna för årskurs 7 lektionsmaterial och årskurs 8 fick temalektioner kring nikotinprodukter. Under hösten hölls även lektioner kring rusmedel och grupptryck med årskurs 8. Lektionerna har utformats enligt önskemål från skolorna. Teamet har under året bidragit med rusmedelsförebyggande inslag på de evenemang och verksamheter som ordnats i kommunen. Under året ordnades även fortbildningen ”Att upptäcka, ta till tals och slussa vidare” för olika personalgrupper inom kommunen som möter barn och unga i sitt arbete. Målet är att ge deltagarna kunskap och hjälpa dem känna igen barn och unga med föräldrar som lider av missbruk och/eller psykisk ohälsa. En egen gruppledarutbildning har även startats under hösten, med målsättningen att få en egen samtalsgrupp för dessa barn i Korsholm. Kommunens rusmedelsförebyggande arbetsgrupp har haft möten varje månad.

Decibel

Decibel, den tvåspråkiga portalen för ungdomar i åldern 13–25 har fortsatt sin lagstadgade verksamhet för att stöda ungdomar i olika livssituationer och svara på frågor om sådant som berör ungdomars liv. Den anonyma frågetjänsten Våga fråga har under året fått in totalt 1776 frågor varav 218 från Korsholmare.

18


Under året har man gjort flertalet skolbesök och Decibel startade även det tvååriga projektet ”Jag – Minä”, som erbjuder tre olika temapaket. Dessa paket behandlar ämnet självkänsla ur perspektiven Sexualkunskap, Medieläskunnighet, och Sammanhang (mental hälsa). Projektet riktas till högstadier, gymnasier och yrkesskolor i de tolv österbottniska medlemskommunerna. Lektioner i mediefostran har även hållits för årskurser 5 och 6 vid Korsholms finska skolor under hösten. Det nya chatverktyget på hemsidan introducerades under 2021 för att komplettera skolbesöken – speciellt de som görs virtuellt. En mer fysisk presentationsrunda kunde genomföras på hösten, vilket gav ökad aktivitet i frågetjänsten. Under året har man även i media strävat till att lyfta fram teman såsom sexuella trakasserier. Korsholm är värdkommun för Decibel, och kontoret finns vid Sepis ungdomsinfocenter mellan Korsholms gymnasium och Korsholms högstadium. Ungdomsinfocentret är en del av nätverket av ungdomsinformations- och rådgivningstjänster som finns i Finland.

Phoenix

Livhanteringskursen Phoenix hålls i juni och riktar sig till unga i åldern 15-29. Under kursen får deltagarna lära sig färdigheter inför vuxenlivet, exempelvis hur man söker jobb, hur man hittar en bostad, hur man hanterar sin ekonomi och vart kan man vända sig om man behöver hjälp. I Phoenix ingår även arbetspraktik. Årets kurs var tvåspråkig och hade elva deltagare.

RennoX

Under hösten hölls må bra-kursen för elever i gymnasiet. RennoX ingick i kursen Kropp och själ. Under träffarna har man behandlat ämnen som tidsanvändning, självkännedom, stress, återhämtning, nervositet, avslappning, sömn och egna värderingar. Målet är att ge eleverna, som utsetts för stora prestationskrav, konkreta verktyg som kan hjälpa dem att ta hand om sig själva.

Ungdomsgården Ziti

Ungdomsgården har under året haft mer begränsade öppettider på grund av pandemin. Den öppna verksamheten, som riktar sig till unga i åldern 13–18 år, fyller ett viktigt syfte, vilket syns på statistiken. Trots att man bara haft öppet två kvällar i veckan under tre månaders tid på höstterminen, med 494 unika besök, vilket är ett mycket bra resultat. De populära matlagningskvällarna har pausats på grund av pandemin, men man har erbjudit filmkvällar och turneringar vid sidan om den normala, öppna verksamheten som också omfattar café- och spelverksamhet.

Uppsökande ungdomsarbete

Målsättningen med det uppsökande ungdomsarbetet är att möta den unga på ett individuellt plan i hans/hennes svårigheter och därefter slussa vidare till rätt instans. Det kan t.ex. handla om svårigheter i anknytning till studier, jobbsökning, ekonomi, myndighetskontakter, den personliga hälsan och bostadsfrågor. Under året 2021 har uppsökarna bland annat besökt YA! två gånger i månaden under namnet Infoakuten. Infoakuten har fokuserat på bland annat temat sömn och jobbsökning. Uppsökarna har även deltagit i kommunens uppbåd. Den enskilda, rullande klientkontakten har pågått oavbrutet trots pandemin och man har strävat till fysiska möten. Under året har man även försökt satsa på sociala medier och synligheten där och på så sätt åstadkomma ett större antal följare. När de olika typerna av fysiska träffar minskade behövdes en annan arena att synas på och hålla kontakten med de unga.

Ungdomsfullmäktige och Årets Ungdom

Korsholms ungdomsfullmäktige har under 2021 haft färre möten än normalt, men har gett en del utlåtanden på begäran samt även utsett Årets Ungdom. Ungdomsfullmäktige valde Felicia Lindström till Årets ungdom 2021. 19


Vuxeninstitutet Vuxeninstitutets verksamhet karakteriseras av mångsidighet och flexibilitet. Studieprogrammet planeras årligen utifrån det lokala bildningsbehovet, det vill säga kommuninvånarnas önskemål. Institutets verksamhet består av olika sektorer såsom allmänbildande undervisning, grundläggande konstundervisning för barn och ungdom, uppdragsutbildning, projektverksamhet samt statsunderstödd invandrarutbildning. Året som gått innebar många utmaningar men samtidigt vågar vi nu påstå att vi lever i en alltmer digital värld, där när- och distansundervisning alltmer flyter samman.

20


Monika Fröjdö

Annika Ström

Rose Heir

Susann Nyman

Ann-Chatrin Snickars-Hoxell

Rocio Velasquez-Riveros

Tom Lillas

Leena Havu-Erhie

Kristina Skog

Summering av verksamheten 2021 Med 2020 och många nya erfarenheter i bagaget jobbade vi under 2021 vidare för att fortsätta verka för kommuninvånarna och erbjuda någonting för alla. Vårterminen präglades mestadels av Coronan och ett stort antal kurser inhiberades helt. Många kurser kunde ändå fortsätta och slutföras på distans. Enstaka kurser kunde återupptas och hålla några närstudietillfällen i maj 2021

Jan Hietanen

Höstterminen 2021 var positivare och vi kunde genomföra de flesta kurser enligt planerna. Gruppkonstellationerna bestod dock av färre deltagare, enligt då gällande restriktioner. Anpassningarna har krävt en flexibilitet utöver det normala från hela personalstyrkan, som gjort sitt yttersta för att hålla verksamheten levande. Vi kan nu efter två år med pandemin konstatera att vi alltmer lever i en digital värld. När- och distansundervisningen smälter samman mer och mer. Det är en pedagogisk utmaning att hitta de bästa vägarna i olika fall. Även efter pandemin kommer hybridmodellen att kvarstå – många skiftar idag utan problem mellan de olika undervisningsformerna, men självklart finns alltid en längtan efter att få träffas fysiskt.

21


Verksamheten sektorvis Föreläsningar, specialkurser, samhälle Vårens föreläsningar inhiberades helt till följd av pandemin, och de nätbaserade föreläsningarna har inte väckt desto större intresse. Under höstterminen var deltagandet i föreläsningarna däremot livligt, och speciellt Jari Sinkkonens föreläsning blev populär med över 100 deltagare. Även Maria Österåkers nätbaserade föreläsning ”En hållbar vardag” lockade många deltagare.

Språk

Distanskurser och individuella studier som präglade vårterminen lockar allt fler och genom dem har man även nått studerande som kanske annars inte hinner komma till en kurs, de som bor långt borta eller till och med utomlands. Denna flexibilitet har förändrat vårt sätt att tänka och nu har både lärare och elever vanan inne att skifta mellan näroch distansundervisning och vice versa utan problem. När vi på hösten kunde erbjuda närundervisning igen var det med positiva känslor deltagarna aktivt tog del av språkundervisningen.

Konst

Kurserna i fotografering, som började senare under våren har varit populära. Ett stort intresse fanns även för fotokursen som ordnades på distans. Intresset för keramikkurserna var stort och bland annat till drejningskurserna var väntelistan lång. Kurserna i olika målningstekniker fick inhiberas på vårterminen men var i stället mycket populära på höstterminen. Praktiska färdigheter - Hantverk, mat och dryck Inom hantverkssektorn är det speciellt utmanande med distansundervisning, vilket vårterminen krävde. Några timlärare avbröt eller sköt fram sina kurser, men många valde olika typer av distansundervisning. Trenden att göra själv, som delvis uppstått under pandemin, märktes av och stickning, makramé, broderi, sömnad, snickeri och odling lockade. Vikten av den sociala kontakten i grupperna har framkommit tydligt människor mår bra av att skapa i grupp. Nätbaserad matlagningskurs testades för första gången under våren och många ville delta i åländske kocken Michael Björklunds Fredagssupé.

22


Motion, dans, hälsa

Alla motions- och gymnastikgrupper inhiberades under våren, eftersom även skolornas gymnastiksalar stängdes för utomstående. .Det nätbaserade utbudet inom sektorn har varit betydligt mindre än det normala då många inte vill delta på distans. Nätbaserad yoga urskiljer däremot sig som en kurstyp som också lämpar sig väl som distanskurs, och sådana kurser fortsatte därför i samma format även under höstterminen.

IT-sektorn

Under vårterminen gjorde restriktioner att nästan all IT-undervisning blev inhiberad, dock hölls två distanskurser. Först i slutet av april kunde några enskilda kurser starta. Under höstterminen var läget ett annat och många ivriga att äntligen få komma på kurs och träffas. Överlag syns ett mönster där allt fler är intresserade av att få individuell handledning och undervisning i data.

Musik

Körer, musikgrupper och orkesterverksamheten inhiberades helt under vårterminen, men individuell undervisning ordnades delvis på distans. På hösten kunde även gruppverksamheten återupptas och där ingår ett 20-tal olika grupper. Fortsättningsvis erbjöds även individuell undervisning i bland annat piano, violin, sång, saxofon, gitarr och trummor. I december kunde vi till vår glädje även arrangera den årliga julkonserten där våra musikgrupper deltar. Grundläggande konstundervisning för barn och ungdom – Bildkonstskolan & Hantverksskolan Grundläggande konstundervisning för barn och ungdom följer en läroplan och de elever som inlett grundstudier har förtur att fortsätta sina studier följande år. Bildkonstskolan hade undervisningsgrupper i Smedsby, Karperö, Helsingby, Replot, Toby och Kvevlax. Hantverksskolan ordnades i Smedsby och i Solf. Under perioderna när skolorna i kommunen har hållit distansundervisning har även konstskolan hållit distansundervisning. Uppdragsutbildning – Avgiftsbelagd utbildningsservice Vuxeninstitutet skräddarsyr kurser och föreläsningar för företag, kommunala och statliga inrättningar. Specialbeställd utbildning och personalfortbildning som finansieras av köparen har också arrangerats under 2021 men timantalet har varit relativt lågt – knappt 70 timmar. De beställda kurserna 2021 bestod av bl.a. tecken som stöd, IT och navigation. Invandrarutbildning med särskild statsfinansiering Medborgarinstituten har i snart fyra år kunnat ordna s.k. UMAKO –utbildning (uusi maahanmuuttajakoulutus) för vuxna invandrare som behöver utveckla läs- och skrivfärdigheter i svenska och finska. Korsholms vuxeninstitut gör detta i samarbete med kommunens integrationsenhet och servicerådgivningen vid Welcome Office. För UMAKO erhålls 100 % statlig finansiering och utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Under våren 2021 verkställdes 215 lektioner individuell undervisning i svenska (nivå A1).

Totala an t

t kurser

Delta g

are

ale

4652

469 gstimma r

vuxeninstitutet_aikuisopisto

Under

vi

in sn

8613

korsholmsvuxeninstitut.mustasaarenaikuisopisto

23


PROJEKT

Med projektverksamheten strävar vi att utveckla olika delar av institutets verksamhet samt att erbjuda nya verksamhetsformer till kommuninvånarna.

Institutet 3.0

Målsättningen med samprojektet, som finansieras av Utbildningsstyrelsen, är att utveckla de deltagande medborgarinstitutens verksamhet på teman som aktivt medborgarskap, tillgänglighet, “ageing society”, hållbarhet och välmående. Korsholms vuxeninstitut är huvudman för projektet och samarbetar med Kristinestads medborgarinstitut, Malax-Korsnäs medborgarinstitut, Närpes vuxeninstitut, Vasa medborgarinstitut Alma och Vörå medborgarinstitut. Projektet inleddes 1.4.2020 och pågår t.o.m. 30.06.2022.

Medmentor

Projektet MedMentor var ett av Svenska kulturfonden beviljat pilotprojekt med målsättningen att utveckla en verksamhetsmodell för att stöda nytillkomna lärare i sitt arbete samt att ge erfarna lärare möjlighet att arbeta i nätverk. Projektet inleddes 1.8.2020 och pågick t.o.m. 31.12.2021.

Kompetensbron

Kompetensbron är ett EU-finansierat Erasmus-projekt där Vuxeninstitutets partner är Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå. Personalen utgör projektets målgrupp där syftet är att stärka den digitala kompetensen. Under 2021 pågick arbetet med projektplanen och målet är bl.a. att under 2022 kunna skapa en gemensam kursbricka med Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå.

Alvar Vuxeninstitutet

Alvar är ett lokalt projekt där Vuxeninstitutet arbetar med att ta fram program till hemmaboende åldringar som använder sig av hemservicens Alvar-plattor. Projektet görs i samarbete med kommunens hemservice och ger oss möjlighet att nå en målgrupp som vi annars inte skulle nå. Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden finansierar projektet som avslutas 31.5.2022, men målet är permanent verksamhet.

Edunet

Målsättningarna med projektet var att skapa och erbjuda helt- eller delvis nätbaserade kurser. Tanken var att vi genom detta kurskoncept skulle nå ut till nya deltagare som annars inte har möjlighet att delta i en kurs på plats. Projektet inleddes i maj 2019 och pågick fram till 30.6.2021.

VERKSAMHETSPUNKTER Kurser har pågått på 40 verksamhetspunkter under året. Till följd av den renovering som påbörjats av Kulturhuset, inleddes under senhösten det gigantiska arbetet med att utlokalisera och flytta Vuxeninstitutet till andra, tillfälliga utrymmen.

24


KOMMENTARER OM VUXENINSTITUTETS KURSVERKSAMHET – ETT AXPLOCK UR KURSUTVÄRDERINGARNA Aikuisopiston kurssitarjonta hyvää ja monipuolista! Hyvää myös että kursseja tuodaan kyliin lähelle asukkaita. Kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua esim. Sepänkylään kursseille. Mycket professionell och behaglig kursledare som behärskar den digitala utmärkt. Kändes alltid som att man var fysiskt på plats fast man deltog via zoom. Underbar och lärorik kurs med en positiv och kunnig dragare.

25


Biblioteket Biblioteken fortsätter vara en viktig del av kommuninvånarnas vardag. Utlån och besök ökade under 2021 och e-material som biblioteken erbjuder används i allt högre grad. De stora evenemangen fick vänta det här året, men istället har mycket annat hänt inom ramen för biblioteksverksamheten – nya lånekort, litteraturgrupper, digitala bokprat, utställningar, meröppet och renoveringar. Mitt i stormens öga står bibliotekspersonalen stadigt och betjänar i Smedsby, Kvevlax, Solf, Replot, Björköby och med bokbussen på 67 hållplatser runtom i kommunen.

26


Maria Kronqvist-Berg

Tua Lundberg

Susanne Blomqvist

Susanna Mäntysaari

Nadja Sand

Emilia Lall

Anne Herrgård

Tove Miekk-oja

Sylvia Strengell

Bodil Winberg

Trygve Snickars

Emma Björkqvist

Britt-Mari Sundman

Camilla Nylund

Tina Back

27


Till skillnad från året innan har biblioteken glädjande nog inte behövt vara stängda alls under 2021 på grund av pandemin. Detta syns i att både besök och utlåningar ökat med cirka 7% under 2021, och speciellt glädjande är att utlåningen av barnlitteratur igen ökat. Året har ändå varit utmanande för personalen av andra skäl, såsom renoveringen av Kulturhuset samt en oväntad hackerattack på bibliotekets datasystem.

Ett år av renovering

Mycket av året har kretsat kring att få verksamheten att fungera normalt vid huvudbiblioteket, renoveringen till trots. Planeringen av arbetet pågick under vårvintern och på försommaren ordnades en utförsäljning, en ”skrubbtömning”, då gammal litteratur såldes bort till fyndpriser – något som var uppskattat av kunderna. Under sommaren pågick takrenoveringen i biblioteket och under hösten en sanering inomhus, något som dock främst påverkat personalens arbetsutrymmen och inte desto mer föranlett ommöbleringar i själva salen. Förbättringarna som gjorts är inte direkt synliga för besökarna utan gäller främst ventilation, brandsäkerhet, klimat och byggnadsteknik. Under hösten gick mycket tid åt till att tömma alla arbetsutrymmen och i slutet av året kunde också slutet på renoveringen börja skönjas. Personalen har visat stor flexibilitet och trots en arbetsmiljö som under året inte varit den bästa, både på grund av pandemin och renoveringen, har man visat att man tar sig genom de flesta utmaningar. Även vid Replot bibliotek har en byggnadsteknisk renovering genomförts, men inte heller den har inverkat desto mer på verksamheten. Såväl renoveringen som pandemin har dock lett till att man inte satsat på större evenemang under året, utan prioriterat att hålla i gång den dagliga verksamheten och ordna säkra aktiviteter. Sammanlagt har kommunens bibliotek haft öppet i cirka 7 000 timmar under året. Antalet sittplatser har minskats i huvudbibliotekets sal för att avstånd ska kunna hållas och skol- och dagisgrupper har bokat in sina besök i förväg för att minimera risken för trängsel och köbildning.

Nytt i biblioteket 2021

I mars lanserades äntligen, efter över 20 år med samma motiv, nya lånekort i samarbete med illustratören Ludwig Sandbacka, som tagit fram tre olika djurmotiv att välja mellan – uggla, säl och älg – och i alla bibliotek– huvudbiblioteket, Kvevlax, Solf, Replot, och Björköby – har man gjort teknikförbättringar och förnyat kunddatorerna samt installerat trådlöst wifi tillgängligt för alla besökare.

korsholmsbibliotek korsholmsbibmustasaarenkirj

28


Gällande bibliotekets egna system har också förnyelser skett. Webbiblioteket Fredrika, som Korsholms bibliotek ingår i, har förnyats och under våren gick mycket tid åt till att få detta att fungera. Via webbiblioteket fredrika.finna.fi kan man nu inte enbart förlänga sina lån och reservera material utan också skapa ett lånekort till sin mobil. En satsning på en ny tidsskriftstjänst har också gjorts och via pressreader.com kan man nu låna elektroniska tidskrifter. Biblioteket erbjuder även en webbtjänst för att låna filmer: viddla.fi. En tydlig trend är att utlåningen av digitalt material ökar, speciellt ljudböcker. Vid Kvevlax bibliotek fick man i juni efter vissa förseningar i gång den så kallade meröppet-verksamheten, då man genom att först ingå ett avtal får möjlighet att besöka biblioteket även när personal inte finns på plats. Systemet har fungerat väl och utnyttjas hittills av 5-10 personer per vecka, drygt 100 har ingått avtal om att använda meröppet. I juni inträffade även mer tråkiga saker då bibliotekets datasystem, med bas i Oslo, utsattes för en hackerattack. Under en veckas tid var man tvungna att ty sig till det reservsystem som endast tillåter utlåning, och för den tid back up-kopia saknades - en dags verksamhet - var man tvungen att manuellt reda ut alla händelser.

29


Något för alla

Under året firade bokbussverksamheten i kommunen 50-årsjubileum, vilket uppmärksammades med en fotoutställning vid huvudbiblioteket under hösten. I utställningen ingick bilder över alla gamla bokbussar, chaufförer genom tiderna samt olika tidningsurklipp. Utställningen väckte stort intresse bland besökarna. För barnens del har man gjort en satsning på att sammanställa temakassar med barnlitteratur på olika teman till skolor och daghem – till exempel dinosaurier, årstider och känslor. Under skolloven har man från bibliotekets sida också arrangerat olika läskampanjer i form av läsbingo och läsutmaningar och en del mindre aktiviteter i biblioteken. Under våren genomfördes även flertalet digitala ”bokprat” riktade till skolklasser och under hösten besökte läshunden Bond Björköby bibliotek. Skärens förskolor bjöd på en liten konstutställning i Replot bibliotek i december. Tre olika litteraturgrupper eller bokklubbar är nu aktiva inom ramen för bibliotekets verksamhet – en på vardera språk: Läs & tyck, English Book Club och Kirjakerho. Den finskspråkiga kom i gång under hösten i samarbete med Vuxeninstitutet och biblioteket bjöd på ett författarbesök med den kända inhemska författaren Kirsti Manninen (Enni Mustonen). Biblioteket upprätthåller också fortsättningsvis Facebook-sidan ”Korsholm läser -Mustasaari lukee”, där man kan dela med sig av och få boktips. Under biblioteket finns också flera aktiva Instagram-konton där man regelbundet får boktips. Verksamheten med Fröbiblioteket har fortsatt under åren och i september ordnades även en frökväll vid Kvevlax bibliotek. Lånen från Sportoteket ökade under 2021 och i flitig användning var bland annat padelutrustningen samt uteschackspelet som finns utanför huvudbiblioteket vid Kulturhuset. Verksamhetsstatistik för biblioteket finns tillgängligt via http://tilastot.kirjastot.fi/

30


31


Musikinstitutet Musik- och dansundervisningen har som så mycket annat fått anpassa sig till den rådande samhällssituationen, men hittat nya och välfungerande vägar för sin verksamhet. Elevantalet har bibehållits på relativt konstant nivå och alla planerade konserter under året kunde genomföras – på ett eller annat sätt. 32


Rabbe Franzén

Esa Fagerholm

Niclas Buss

Johnny Nordström

Päivi Löfroth

Tuukka Aitoaho

Lina Winberg

Martina Uthard

Susanna Anneberg

Trygve Strömvall

Emil Nordström

Georgina Lindfors

33


Korsholms musikinstitut, som verkat under detta namn sedan 1995, men som de facto fick sin start för hela 70 år sedan då Bjarne Berg startade kommunens första musikskola i Solf 1952, arrangerar och erbjuder undervisning i konstformerna musik och dans, såväl på svenska som på finska. Verksamheten riktar sig främst till barn och unga. Undervisningen utgörs av grundstudier på fyra olika nivåer och därefter fördjupade studier. De förstnämnda ges i tre olika inriktningar: klassisk musik och rytmmusik, medan fördjupade studier kan ske inom rytmmusik och klassisk musik. När de olika nivåproven erlagts får eleverna betyg för sina studier. Avgångsbetyg fås först efter att fördjupade studier avlagts. För uppgörandet av anvisningarna till nivåproven ansvarar Finlands musikläroinrättningars förbund (FMF), dit Korsholms musikinstitut hör tillsammans med 98 andra musikinstitut i landet. Institutets läroplan grundar sig på de av Utbildningsstyrelsens utgivna landsomfattande grunderna för läroplan, och efter en övergångsperiod på några år, gick man under hösten 2021 helt och hållet över till den nya läroplanen. Året 2021 togs även institutets nya hemsida i bruk, vilket innebar att man samtidigt övergick helt och hållet till ett digitalt ansökningsförfarande. Ansökningstiden, som alltid infaller under vårterminen, inleddes som vanligt med att informationsmaterial sändes ut till alla skolor. Några inträdesförhör hålls inte på musikinstitutet men sångeleverna måste göra ett sångprov. I övrigt antas eleverna i den ordning ansökningarna lämnats in. På grund av de undantagstider som rådde även under 2021, övergick musikinstitutet delvis till digitalt marknadsföringsmaterial i form av video och reklamfilm, som visade sig ge ett bra resultat på ansökningsprocessen. Pandemin har överskuggat stora delar av året som gått och på grund av restriktionerna och den ovisshet som rått, har det varit en utmaning att planera in och ibland även genomföra de konserter som normalt finns i institutets program under året. Institutets våravslutning och julfest spelades av samma orsak in för streaming på You Tube i stället för att arrangeras som traditionella evenemang. Restriktionerna har även inneburit mindre grupper, på max tio personer, samt ibruktagandet av nya utrymmen enligt behov. Musikinstitutet fungerar som hela kommunens institut och undervisning ges på många orter och i många olika lokaler. En del elever har också valt att studera på distans, vilket krävt en del flexibilitet av lärarna och personalen. På musikinstitutets kansli i ämbetshuset har personalens utrymmen ytrenoverats under året som gått. Såväl elevantalet som antalet undervisningstimmar har hållits på en relativt konstant nivå under åren och för 2021 har man registrerat cirka 7 200 undervisningstimmar fördelat på cirka 240-250 elever under respektive termin. Eleverna har i sin tur fördelats på drygt 190 olika grupper. Gruppindelningen omfattar musik, det vill säga olika instrument samt sång, Tactus (köptjänst av privat musikskola i Vörå), instrumentstart, karusell, dans, musiklekis samt muskari/rytmiikka. Gruppen musik har överlägset flest deltagare och piano, violin, trummor och sång hör till de populäraste valen. 34


Under vårterminen 2021 arrangerades nio olika konserter i olika former: elevkonserter, blåskonsert, kaffekonsert och matiné, på olika platser i kommunen, bland annat i Kulturhuset och på några av kommunens församlingshem. Under höstterminen ordnades åtta konserter – förutom olika elevkonserter också så kallade musikstunder på åldringshemmet Solgård, Hannes-hemmet och Seniorpunkten. Terminen avslutades med julkonserten på Kulturhuset på Luciadagen. Som brukligt har en del av institutets elever också fått stipendium under året. Musikinstitutets personal uppgår för 2021 till 20 personer, varav en del på heltid och en del på deltid.

Vårterminens konserter 2021 1.2. kl./klo 18:45 Elevkonsert, Smedsby församlingshem/Oppilaskonsertti, Sepänkylän seurakuntasali 24.2. kl./klo 18:30 Elevkonsert, Solf församlingshem/Oppilaskonsertti, Sulvan seurakuntasali 22.3. kl./klo 18:00 Matiné, Musikinstitutet, teoriklassen/Matinea, Musiikkiopisto, teorialuokka 23.3. kl./klo 18:00 Blåskonsert, Kulturhuset/Puhallinkonsertti, Kulttuuritalo 24.3. kl./klo 18.30 Elevkonsert, Kvevlax församlingshem/Oppilakonsertti, Koivulahden seurakuntasali 13.4. kl./klo 18:30 Elevkonsert, Replot kyrka/Oppilasilta, Raippaluodon kirkko 6.5. kl./klo 18.00 Kaffekonsert, Kulturhusets aula/Kahvikonsertti, Kulttuuritalon aula 10.5. kl./klo 18:00 Matiné, Musikinstitutet, teoriklassen/Matinea, Musiikkiopisto, teorialuokka 25.5. kl./klo 18:00 Avslutningskonsert, Kulturhuset/Päätöskonsertti, Kulttuuritalo Höstterminens konserter 2021 15.9. kl./klo 18:30 Elevkonsert, Seniorpunkten/Oppilaskonsertti, Senioripiste 12.10. kl./klo 18:30 Elevkonsert, Kvevlax församlingshem /Oppilaskonsertti, Koivulahden seurakuntasali 4.11. kl./klo 18:00 Kaffekonsert, Kulturhusets aula/Kahvikonsertti, Kulttuuritalon aula 17.11. kl./klo 19:00 Elevkonsert, Toby skola/Oppilaskonsertti, Tuovilan koulu 25.11. kl./klo 12:00 Musikstund, Hannes hemmet/Soittohetki, Hannes-koti 25.11. kl./klo 12:45 Musikstund, Solgårdens åldringshem/Soittohetki, Solgård vanhainkoti 29.11. kl./klo 18:00 Rytmkonsert, Seniorpunkten/Rytmikonsertti, Senioripiste 13.12. kl./klo 18:00 Julkonsert, Kulturhuset/Joulukonsertti, Kulttuuritalolla 35


36