Hyvinvointitoimialan vuosikertomus 2021

Page 1

1


Kolikon/mitalin molemmat puolet Otsikko on varsin hyvä kuvaus toimintavuodesta 2021. Vuotta voidaan tarkastella monellakin tasolla kahdelta puolelta. Hallinto Vuoden ensimmäisen puoliskon toimimme sivistyspalvelujen alaisuudessa mutta omana lautakuntana, kulttuurija vapaa-aikalautakuntana. Kunnanvaltuuston hyväksyttyä kunnan uuden hallintosäännön kesäkuussa 2021 toiminta siirrettiin 1.8.2021 alkaen uudelle hyvinvointipalvelujen toimialalle, jota johtaa hyvinvointivaliokunta. Uudelle toimialalle siirtyi samalla kolme uutta kustannuspaikkaa sekä joidenkin avustusten ja toimintojen hallinnointi hallinnon muista osista. Vanhan organisaation muutamia kustannuspaikkoja siirrettiin sisäisesti. Vapaa-aikapäällikkö määrättiin syksyksi 2021 toimimaan määräaikaisena hyvinvointijohtajana, kunnes viran vakinainen haltija aloittaisi työn tammikuussa 2022. Toiminta Talvelle ja keväälle 2021 oli pandemiatilanteesta johtuen ominaista, että isoa osaa toiminnasta piti useita kertoja muuttaa, suunnitella uusiksi tai rajoittaa tilapäisesti. Kesällä ja syksyllä 2021 rajoituksiin saatiin kevennyksiä, joiden ansiosta toiminta alkoi muistuttaa normaalitilannetta. Joulukuun 2021 lopussa tilanne oli kuitenkin taas sama kuin vuoden alussa. Henkilöstö sai jälleen kerran vuoden aikana osoittaa upeaa työmoraaliaan, joustavuutta ja kykyä sopeutua. Toiminta pystyttiin heidän ansiostaan pääosin toteuttamaan vaikkakin toisinaan eri muodossa kuin oli suunniteltu. Myös vuosi 2021 toi meille uusia ideoita ja toimintamuotoja, jotka pysyvät käytössä jatkossakin. Suuret kiitokset lautakunnalle, valiokunnalle, henkilöstölle, osallistujille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille hyvin toteutetusta vuodesta 2021!

2


Hyvinvointijohtajan tervehdys Uskon, että hyvinvointitoimialalla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa mustasaarelaisten elämänlaatuun. Elämänlaatu tarkoittaa eri ihmisille eri asioita: yhdelle se on arkea kultaavia kulttuurielämyksiä ja toiselle liikuntaa ja kuntoilua. Tärkeää on löytää tasapaino, jotta meillä on kaikille jotakin sopivaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä Mustasaaren kuntaan muodostettiin uusi hallintorakenne, johon perustettiin hyvinvointitoimiala. Muutos tuo hyvinvointivaliokuntaan kuuluville osastoille lisää näkyvyyttä. Hyvinvointia edistävä toiminta saa entistä enemmän jalansijaa yhä tärkeämpänä osana kunnan toimintaa ja tehtäviä. Hyvinvointipalveluihin ja viihtyvyyteen kannattaa panostaa. Mustasaaressa on jo paljon toimivaa, mutta uuden rakenteen ja uuden vastuunjaon muodostaminen vaatii aikaa. Työnjakoa, suunnitelmia ja strategioita on tarpeen tarkistaa, jotta ne sopivat uuteen rakenteeseen.Meidän on tehtävä hyvää yhteistyötä kunnan osastojen välillä, hyvinvointialueen ja muiden yhteistyökumppaneiden suuntaan sekä oltava kuntalaisia varten. Yhteistyö on onnistumisen avain. Yhdessä luomme kunnan, josta voimme olla ylpeitä.

3


Sisältö Visio 5 Budjettikatsaus 5 Hyvinvointipalvelut 6 Työllistämistoiminta 7 Kotouttamistoiminta 8 Vapaa-aika ja kulttuuri 10 Aikuisopisto 20 Kirjasto 26 Musiikkiopisto 33

4


Visio Mustasaaressa asukkaat ovat keskiössä. Hyvinvointimme ja voimavaramme perustana ovat osallistuvat ja omistautuneet mustasaarelaiset, hyvät palvelut, runsas sosiaalinen pääoma, monipuoliset ja ainutlaatuiset asuinympäristöt, hyvinvoivat yritykset ja terve talous. Mustasaaressa kaikki on lähellä: luonto, palvelut, työpaikat, koko maailma. •

Kunta tarjoaa kolmannelle sektorille tukea ja apua viihtyisyyden luomiseksi ja kyläyhteisöjen kehittämiseksi yhdessä. Tavoitteena on runsas kulttuuri- ja liikuntatoiminnan tarjonta kylissä.

Tarjolla on runsaasti sekä fyysisiä että digitaalisia kohtaamispaikkoja, olohuoneita, jotka lisäävät asukkaiden osallisuutta koko kunnassa ja tukevat kylien elinvoimaa. Kaksikielisyys ja monikielisyys kohtaavat ennakkoluulottomasti ja luontevasti.

Vapaa sivistys, kulttuuri ja liikunta luovat hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, antavat mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja valmiuksia toimia nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Maailmanperintöalue on elävä yhdyskunta, jonne muutetaan ja jossa on hyvät palvelut. Mustasaari huomioi suunnittelussaan ja toiminnassaan koko Suomessa ainutlaatuisen maailmanperintöalueen.

Etsimme naapurikuntien kanssa yhteistyömahdollisuuksia, joissa voimme innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti kehittää palveluja kuntalaisten arjen pohjalta.

Budjetti 2021

5


Hyvinvointipalvelut Kunnan hyvinvointia edistävä toiminta on kattavaa. Kunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välisen rajapinnan tehtäviin kuuluu vastata kunnan työllistämistoimista ja kunnan kotouttamistoiminnasta. Työ ja työllistyminen ovat merkityksellisiä elämänlaadulle, ja Mustasaari panostaa aktiivisesti nuorten ja vanhempien henkilöiden työllistymiseen, kuten myös uusien maahanmuuttajien työmahdollisuuksiin ja yhteiskuntaan kotoutumiseen. Tuloksena vuoden 2021 työstä on positiivisia lukuja.

6


Työllistämistoiminta Mustasaaren kunta panostaa aktiivisesti työllistämiseen ja työllistämistoimiin, joista huolehtivat työllistämiskoordinaattorit Annele Granqvist ja Susanna Sund. Heidän päätehtävinään on ottaa yhteyttä asiakkaisiin, kartoittaa heidän tilanteensa ja löytää asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin sopivaa tekemistä sekä neuvoa, ohjata ja tukea työllistymisessä. Työllistämistoimet lisäävät osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä, antavat mielekästä tekemistä sekä ylläpitävät työja toimintakykyä. Työllistämistoimiin kuuluvat esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, palkkatuki, työkokeilut ja työvoimakoulutus sekä kesätyöpaikkojen ja kesätyöseteleiden tarjoaminen mustasaarelaisille nuorille. Kohderyhmänä ovat 17–65-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja nuoret, ja tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä. Työllistämistyössä tärkeitä ovat yhteydet yhteistyökumppaneihin ja muihin toimijoihin, joita ovat muun muassa TEtoimisto, Kela, Mustasaaren terveyskeskus sekä kunnan sosiaalipalvelut. Haasteena kuluneena vuonna oli etenkin työllistämistoimien järjestäminen siten, että koronatartuntojen riski pystyttiin minimoimaan ja että järjestelyt olivat voimassa olevien suositusten mukaisesti kaikille osapuolille turvalliset. Lain mukaan kuntouttavaa työtoimintaa pystyi järjestämään myös etänä, mikä toimi hyvin ja sopi monen tilanteeseen. Uutta vuonna 2021 olivat kesätyösetelit, joita myönnettiin kaikille niitä hakeneille vuosina 2004–2006 syntyneelle 78 nuorelle. Ensisijaisena tarkoituksena on, että nuoret uskaltavat ottaa yhteyttä työnantajaan, joka saa kesätyösetelillä nuoren palkanmaksuun tuen. Vuoden aikana Mustasaaren kunta tarjosi myös kesätöitä kuukaudeksi 72:lle vuosina 1999–2004 syntyneelle nuorelle kunnan eri osastoilla, muun muassa kiinteistötoimessa, terveydenhuollossa, sivistystoimessa sekä Stundarsissa ja Fastighets Ab Korsholms bostäderissä. Työllistämistoimet onnistuivat vuonna 2021 hyvin. Työttömyysaste oli marraskuussa 2021 vain 3,3 prosenttia, kun koko maassa se oli 6,9 prosenttia. Mustasaaren kunta maksaa osuuden työmarkkinatuesta. Kunnan rahoitusosuus 300–999 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta on 50 prosenttia. kun taas yli 1 000 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta se nousee 70 prosenttiin.

Susanna Sund

Annele Granqvist 7


Kotouttamistoiminta Pandemia ja rajoitukset vaikuttivat myös kunnan kotouttamistoimintaan, josta vastaa kotouttamiskoordinaattori Josefine Häggblom. Vaikutus näkyi pääasiassa siinä, että vuonna 2021 kuntaan ei osoitettu kiintiöpakolaisia. Suunnitelmana oli vuoden 2020 tapaan ollut ottaa vastaan 20 uutta kiintiöpakolaista. Vuonna 2020 pakolaisia saapui määrästä puolet, eli 10, ja vuonna 2021 vain kolme hätätapauspakolaista. Kunta vastaanotti tämän myötä uuden vähemmistön, afgaanilaisen perheen. Hätätapauksina saapuvien pakolaisten vastaanotto voi usein edellyttää erikoisjärjestelyjä, koska henkilöt ovat olleet kotimaassaan erityisen heikossa asemassa, mutta tässä tapauksessa kaikki on sujunut hyvin. Viime vuosina vastaanotettujen pakolaisten vähäinen määrä merkitsee, että vuonna 2022 kunta saa huomattavasti isomman kiintiön: yli 40 uutta pakolaista. Valmistelut heidän vastaanottamisekseen aloitettiin tietenkin jo vuonna 2021. Kunnanvaltuusto hyväksyi päivitetyn kotouttamisohjelman kevättalvella 2021. Ohjelma on kunnille pakollinen, ja se päivitetään joka neljäs vuosi. Henkilöstöllä on vuoden aikana ollut kiintiöpakolaisten saapumattomuuden vuoksi mahdollisuus tarttua tehtäviin, joihin ei aiemmin ole ehditty. Kaikkia maahanmuuttajia auttavaa Welcome Office palvelupistettä on kehitetty, ja se on saanut lisää resursseja. Kulttuuritalossa sijaitseva palvelupiste on saanut vahvistusta kotouttamisohjaaja Julia Grannaksesta ja osittain myös Leena Havu-Erhiestä. Aikaa on ollut enemmän myös kuntaan jo kotoutetuille pakolaisille. Kotouttamisen henkilöstö tekee työtä monien käytännön tehtävien parissa, joita ovat esimerkiksi kontaktit kouluihin ja päiväkotiin, asuntojen ja koti-irtaimiston järjestäminen ja opastus suomalaiseen arkeen. Läheistä yhteistyötä tehdään sekä Punaisen Ristin että Folkhälsanin kanssa, ja työtä tehdään hyvin lähellä asiakkaita – ei etänä. Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtymisen myötä paljon aikaa ovat vieneet uudet järjestelmät ja rakenteet. Työtä tehtiin myös Mindspring-hankkeessa, joka perustuu tanskalaiseen konseptiin. Ajatuksena on, että hanke jatkuu vuonna 2022. Tavoitteena on muodostaa tukiryhmiä, joita pakolaiset vetävät itse avustavan ohjaajan avulla. Henkilöstö on saanut täydennyskoulutusta tähän, ja uusi malli otetaan Suomessa käyttöön ensisijaisesti ruotsinkielisessä toiminnassa.

José Dacosta

Josefine Häggblom 8

Annika Hendersson

Julia Grannas


9


Vapaa-aika ja kulttuuri Mustasaari tarjoaa kattavasti ja monipuolisesti vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Pandemiasta huolimatta kunta pystyi vuonna 2021 tarjoamaan toimintaa niin lapsille, nuorille kuin kaikista vanhimmillekin: ohjelmaa oli vapaa-aika-, kunto- ja liikuntatapahtumista kulttuuriin. Kunnan panostukset ehkäisevään päihdetyöhön ja etsivään nuorisotyöhön jatkuvat erityisesti nuoriin keskittyen.

10


Anette Hästbacka

Britt-Mari Näsman-Knip

Annica Reini

Mikael Österberg

Elisabeth Wiklund

Lucas Nyman

William Hiekkanen

Simon Granlund

Carolina Sund

Emilia Kettunen

Julia Nyback

Hannah Skogström

Erika ‘Kix’ Strengell

Teresa Backas

Piia Vallineva

11


Toiminta lapsille Lapsille pystyttiin pandemiasta huolimatta tarjoamaan toimintaa laajasti, niin liikkumista ja urheilua kuin kulttuuriinkin liittyvää ohjelmaa. Vuoden aikana suunniteltiin ja käynnistettiin uusi hanke ”Minikids in action”, jota veti Simon Granlund. Hanke on Liikkuva varhaiskasvatus ohjelmaan sisältyvä Mustasaaren kunnan hanke, jossa ensimmäisenä vuonna keskityttiin 1–3-vuotiaisiin. Hankevetäjä kävi kunnan päiväkodeissa innostamassa henkilökuntaa pitämään liikuntahetkiä päiväkotilapsille. Aiheesta järjestettiin myös täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnalle. Talvella 2021 toteutettiin 1.–2.-luokkaisten liikuntakampanja ”Kotimaan kierros”, jossa oppilaat keräsivät pisteitä liikkumalla. Esikouluissakin on panostettu liikunnan iloon Finlands Svenska Idrottin ohjeisiin perustuvalla mestaruuskilpailu-ohjelmalla. Kunnasta käytiin keväällä esikouluissa järjestämässä niiden pihoille esteratoja oppilaille. Kunnan henkilöstö toimi myös kiertävinä resurssityöntekijöinä koulujen omissa urheilupäivissä ja vastaavissa. Vuonna 2021 kunnassa käynnistettiin kerhotoiminta harrastamisen Suomen mallin mukaisesti. ”Mustasaaren malliksi” nimetyn toiminnan hankekoordinaattorina toimii William Hiekkanen. Kunnan 12 koulussa käynnistettiin lasten toiveiden perusteella 35 erilaista kerhoa – kaikkea musiikista, liikunnasta, askartelusta ja ohjelmoinnista erätaito-, ruoanlaitto-, taide- ja kotieläinkerhoihin. Hankkeen ensimmäisenä vuonna maksuttomiin kerhoihin osallistui 400 oppilasta. Kerhot järjestetään heti koulupäivän päättymisen jälkeen. Pitkäjänteisenä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia, antaa mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen ja herättää oppilaiden kiinnostus erilaisiin tekemisiin. Kulttuuripuolikin pystyi tarjoamaan lapsille ohjelmaa, muun muassa Kulttuuripolun, josta vastaa kulttuurisihteeri Annica Reini. Koulut saivat varata niin kutsuttua Artboxia, jossa on kaikki grafiikkapainamiseen tarvittava. Ruotsalaisuuden viikolla kunta tarjosi koko 7. vuosiluokalle teatteria yhteistyössä Folktingetin kanssa. Päiväkotilapsille järjestettiin teatterikäyntejä sekä Aava Kertun Kotitilan eläinten vierailuja päiväkodeissa.

fritidkultur_vapaaikakulttuuri Korsholm Fritid & kultur Vapaa-aika & kulttuuri 12


Toiminta ei keskittynyt vain kouluvuoden ajalle vaan kunta järjesti ohjelmaa myös koulun lomien aikana. Talvilomalla yhdellä kunnan patikointireiteistä pääsi Satupolulle, josta pidettiin kovasti. Aava Kertun Kotitilalla järjestettiin avointen ovien päivä, ja tavallisesti pääkirjastossa sijaitsevasta liikuntakirjastosta tehtiin viikon ajaksi kiertävä liikuntakirjasto, josta sai lainata talviliikuntavälineitä. Useissa kylissä järjestettiin Kuvametsästys ja Visainen visailu, joita pystyttiin käyttämään myös koulujen opetuksessa talviloman päätyttyä. Kesälomalla kunta järjesti päiväleirejä viidessä kylässä. Leireillä ohjaajina toimivat nuoriso-ohjaajat ja liikuntaohjaajat yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön tiimin kanssa. Leiripäivien ohjelmaa oli vetämässä myös muun muassa paikallisia jalkapalloseuroja, vapaaehtoinen palokunta ja partiolaiset. Leirit oli tarkoitettu 1.–4.-luokkalaisille, ja leiritoiminnasta vastasi Julia Nyback. Kesällä järjestettiin myös melontaleiri Köklotissa. Syyslomalla keskusurheilukentällä järjestettiin koko perheen päivä, jossa pääsi osallistumaan luontobingoon ja satupolulle sekä sai kokeilla kuntoradan maastossa olevaa esterataa. Kiipeilyä oli järjestetty WasaUpilla, ja mailapeli padelia pääsi kokeilemaan ProPadelin hallissa Sepänkylässä.

13


Kaikenikäisille järjestetty toiminta Vuoteen mahtui useita kaikenikäisille ja eri asioista kiinnostuneille sopivia tilaisuuksia, tapahtumia ja tekemistä. Tarjonnassa oli kulttuuria ja liikuntaa, tehtäväratoja ja paljon muuta. Kolmivuotinen Up, Out and Move! hanke, jonka päätoteuttaja Mustasaari oli vuonna 2021, päättyi kesällä. Hankkeen puitteissa järjestettiin muun muassa Tour de Mustasaari, joka on sarja eri liikuntamuotojen retkiä. Retket järjestettiin eri puolilla kuntaa seitsemässä lajissa: hiihto, suunnistus, pyöräily, vaellus, melonta, juoksu ja polkujuoksu yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Osallistujia oli 127. Hankkeessa järjestettiin myös kursseja yhteistyössä aikuisopiston kanssa. Kurssiaiheina olivat muun muassa retkihiihto, metsäkylpy ja valmistautuminen pitkälle vaellusretkelle. Valtakunnallinen 10.5. järjestettävä kuntokampanja Unelmien liikuntapäivä kokosi 124 osallistujaa. Hankkeen puitteissa kunnan eri puolille sijoitettuihin 22 kuntolaatikkoon oli vuoden aikana kertynyt noin 4 000 nimeä. Hankeaika päättyi heinäkuussa, mutta kunta järjestää saman tyyppistä toimintaa omalla panostuksellaan myös jatkossa.

14


Liikunta ja kuntoilu teemassa kunta koordinoi edellisvuosien tapaan myös Mustasaaren juoksijan, jonka 14 toteutunutta juoksutapahtumaa järjestettiin huhti–lokakuussa. Osallistujia niissä oli 826. Ennakkoon ilmoittautui useampi kuin koskaan aiemmin: 99 henkilöä. Liikuntakirjastosta lainattiin vuoden aikana 191 lainaa. Ennemmin kuntoilusta kuin kilpailemisesta pitäville kunta tarjosi uudenlaisena toimintana eri puolille kuntaa piilotetut Kyläkätköt. Kyläkätköt olivat Solveig ja Charles Ahlskogin tekemiä, ja ne sijoitettiin kahden kuukauden ajaksi kunnan jokaiselle osaalueelle. Vuodenvaihteeseen mennessä kätköillä oli käynyt 1 737 henkilöä. Talvilomalla järjestettiin Visainen visailu. Kävellen, juosten tai pyöräillen suoritettava tietovisa sisälsi kymmenen kysymystä kylää kohti. Osallistujia oli 105. Talvilomalla järjestettiin myös suosittu satupolku Sommarön linnakealueella ja pääsiäislomalla vastaavanlainen Pääsiäismunajahti. Kesällä kunta tarjosi yhteisvaelluksen Paniken–Björköbyn vaellusreitillä sekä retken Valassaarille. Lisäksi järjestettiin useita melontatilaisuuksia rannikon kylissä vasta-alkajille, pitkän matkan melojille sekä iltahämärän aikaan. Kunnan kymmentä kajakkia vuokrattiin ahkerasti kesän aikana. Stundarsin asuinalueella järjestettiin kaksikielinen opastus heinäkuussa, ja lisäksi tarjottiin audio-opastuksia. Mustasaaren aaveet tehtiin kunnan eri paikkoihin liittyvien tapahtumien, tai pikemminkin kummitustarinoiden, pohjalta. Tarinat muokattiin audio-opastuksiksi, joita tehtiin kolme: Norra Vallgrundiin sijoittuva Degerverkin nainen, Iskmon Grönvikin Kartanon aaveet sekä Norra Vallgrundin Finnvikin alueen Uinu paju pienoinen. Paikkoihin asetettiin myös kyltit, joissa tarinat ovat tekstinä. Vuoden aikana pystytettiin kulttuurihistoriasta kertovia kylttejä Sulvan asuinalueelle ja Norra Vallgrundin kalasatamaan. Saaristopäivä järjestettiin myös vuonna 2021 yhteistyössä Raippaluodon, Björkön ja Vallgrundin museoiden kanssa avoimien ovien päivän muodossa. Karperön uimarannalle perustettiin kirjakiska, josta saa lainata kirjoja rannallaoloajaksi tai tuoda kioskiin kirjan ja viedä jonkin toisen kirjan mukanaan. Syksyllä järjestettiin kaksi pyöräilytapahtumaa. Pyöräilyviikolla syyskuussa aikuisopistolla järjestetyllä pyöräilyaamiaisella kävi noin 20 henkilöä. Syyslomalla Sulvalla järjestetyillä fillarirasteilla osallistujat saivat valita kahdesta reitistä ja tehtäväradasta. Joulua edeltävänä viikonloppuna Sommarön linnakealueella järjestettiin tilaisuus joulunhämyiseen patikointiin. Mukana ulkotulien valaisemalla polulla oli yli 200 henkilöä, lisäksi Aava Kertun Kotitilan eläimiä sekä joulupukki. Joululomalla oli mahdollisuus osallistua kunnan järjestämään joululomabingoon. Taidegalleria Arte Maressa järjestettiin vuonna 2021 yhdeksän näyttelyä, joissa kävi vuoden aikana noin 3 300 henkilöä.

15


Ikäihmisille suunnattu toiminta Mustasaarelaisille eläkeläisille ja ikäihmisille suunnattu toiminta ei ole vain kunnan harteilla, vaan toimintaa järjestävät lisäksi yhdistykset, kuten Folkhälsan, eläkeläisyhdistykset ja seurakunnat, myös kunnan kanssa yhteistyössä. Senioripiste on kunnan kotonaan asuvien senioreiden tapaamispaikka, ja täällä kokoontuvat normaalioloissa myös monet ryhmät viikoittain. Folkhälsan-talon juhlasalissa järjestetään säännöllisesti isompia tapahtumia. Päiväkeskustoimintaa järjestetään yhteistyössä kotipalvelun kanssa sekä Senioripisteessä että eri puolilla kuntaa. Vuonna 2021 ei kuitenkin koko aikaa eletty normaalioloissa. Rajoituksiin sopeutumisen rinnalla syksyyn mahtui asteittainen siirtyminen kunnan uuteen hallintorakenteeseen ja sen vaikutukset: muun muassa vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston siirtyi elokuusta 2021 alkaen osaksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimea hyvinvointivaliokunnan alaisuuteen. Keväällä 2021 Senioripisteessä ei pandemian vuoksi lainkaan järjestetty ryhmätoimintaa, mutta syksyllä käynnistyivät jälleen Minnenas café, Ahkerat sormet, pidro, neule- ja nypläyskahvilat sekä puutyöt, joiden ohjaajina toimivat vapaaehtoiset ja joita koordinoi Senioripisteen Anette Hästbacka. Ryhmiä on osittain pidetty myös kylissä, muun muassa Koivulahdessa, Veikkaalassa ja Jungsundissa. Kotipalvelun asiakkaille on tarjottu ohjelmaa Alvar-palvelun kuvapuhelintablettien kautta sekä päiväkeskustoimintaa. Kulttuurisihteeri Annica Reini vastaa yhdessä Susanna Sundin kanssa Tomerat Toverit ryhmästä, johon kuuluu noin 45 kotona asuvaa ikäihmistä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tekee retkiä osallistujien toiveiden mukaisesti. Vuoden aikana tapaamisia pidettiin myös virtuaalisesti, ja niissä muun muassa kuunneltiin luennoitsijoita ja maisteltiin suklaita. Ryhmä kävi vuoden aikana Avoimet Puutarhat -tapahtumassa, museoissa ja yrityksissä, näyttelyissä ja konserteissa sekä opastetuilla käynneillä. Ikäihmisille, jotka eivät enää asu kotona, kunta tarjosi vuoden aikana yhteistyössä Aava Kertun Kotitilan kanssa asumisyksiköissä kotieläinvierailuja, joita asukkaat arvostivat. Vierailut toteutettiin pääosin ulkotiloissa. Isompia tapahtumia ei pandemian vuoksi järjestetty mutta asumisyksiköihin suoratoistettiin muun muassa Korsholman Musiikkijuhlien konsertteja, ja osastoille toimitettiin käsityöpaketteja.

16


17


Nuorisolle suunnattu toiminta Nuorisotoiminta kohdistettiin yleisellä tasolla vuonna 2021 etupäässä kouluille, ja pandemian seurauksena toiminta oli pääosin digitaalista. Kirjoista tehtiin videoita YouTubeen, nuorisotalo Zitissä järjestettiin Wonder-palvelun välityksellä virtuaalinen ilta ja rasisminvastainen viikko huomioitiin myös omana lyhytfilminä. Huhtikuussa Sepänkylässä toteutettiin Actionbound-sovelluksella Elpis-tietovisa, ja talvilomalla yläkoululaisille järjestettiin talvilomamestaruuskisat, jossa suoritettiin joukkueina tehtäviä ulkona. Toukokuussa järjestettiin yläkoululla kerran viikossa välituntitoimintaa, ja yhteistyötä koulun resurssiluokan kanssa lisättiin. Nuoriso-ohjaajat vierailivat ruotsinkielisen yläkoulun kaikissa 7.-luokissa sekä suomenkielisen yläkoulun 7.–8. luokilla ja tulevien 7.-luokkalaisten luona esittelemässä kunnan nuorisotoimintaa.   Wauto Valtakunnallinen Walkers On Wheels 2 hanke mahdollisti sen, että kunta pystyi syksyllä tarjoamaan 13–18-vuotiaille nuorille liikkuvan kohtaamispaikan: Walkers-auto Wauton. Elo–joulukuussa Wauto-matkailuautolla ajettiin kahtena iltana viikossa kunnan eri alueille tapaamaan nuoria heidän kotikylissään. Yhteensä Wautolla kävijöitä rekisteröitiin 451, ja toimintaa esiteltiin myös 165 alakouluikäiselle. Wautossa ja niiden läheisyydessä järjestettiin tapahtumia, muun muassa teemoilla graffiti, skeittaus ja ruoanlaitto sekä erilaisia kilpailuja. Nuoret ovat arvostaneet tätä uutta toimintamuotoa, ja toiveissa on, että toiminnan jatkamiseen saadaan resursseja. Ehkäisevä päihdetyö Ehkäisevän päihdetyön pääpainoksi on Mustasaaressa valittu lapset ja nuoret. Vuonna 2021 kunnan alakouluissa pidettiin ”Juteltaisko?”malliin perustuvia oppitunteja. Ysiluokkalaisille pidettiin luento kannabiksesta. Toukokuussa järjestetyn nikotiinivapaan teemaviikon yhteydessä 7. luokkien opettajat saivat aineistoa oppitunteja varten ja 8. luokkien opettajat teematunteja nikotiinituotteista. Syksyllä pidettiin myös 8.-luokkalaisille tunteja päihteistä ja ryhmäpaineesta. Oppitunnit oli muokattu koulujen toiveiden mukaisesti. Vuoden aikana tiimi toi ehkäisevää päihdetyötä mukaan kunnassa järjestettyihin tapahtumiin ja toimintaan. Vuoden aikana niille kunnan henkilöstöryhmille, jotka kohtaavat työssään lapsia ja nuoria, järjestettiin täydennyskoulutus ”Att upptäcka, ta till tals och slussa vidare”. Tavoitteena oli tarjota osallistujille tietoa ja auttaa heitä tunnistamaan lapset ja nuoret, joiden vanhemmilla esiintyy väärinkäyttöä ja/tai mielenterveysoireita. Syksyllä käynnistettiin oma ryhmänohjaajakoulutus tavoitteena saada Mustasaareen näille lapsille oma keskusteluryhmä. Kunnan ehkäisevän päihdetyö työryhmä piti kokouksen joka kuukausi. Decibel Kaksikielinen nuorisoportaali Decibel, jonka kohderyhmää ovat 13–25-vuotiaat, jatkoi lakisääteistä toimintaansa tarkoituksena tukea nuoria eri elämäntilanteissa ja vastata nuorten elämää koskettaviin kysymyksiin. Anonyymiin Kysy pois! palveluun tuli vuoden aikana 1 776 kysymystä, joista 218 mustasaarelaisilta.

18


Vuoden aikana tehtiin useita kouluvierailuja, ja Decibel käynnisti myös kaksivuotisen hankkeen ”Jag – Minä”, jossa tarjotaan kolmea teemapakettia. Niissä käsitellään itsetuntoa seksuaalitiedon, medialukutaidon ja mielen hyvinvoinnin näkökulmista. Hanke on suunnattu 12 pohjanmaalaisen jäsenkunnan yläkouluille, lukioille ja ammattikouluille. Mediakasvatusluentoja pidettiin Mustasaaren suomenkielisten koulujen 5.–6.-luokkalaisille syksyllä. Verkkosivujen uusi chat-työkalu lanseerattiin vuoden aikana täydentämään kouluihin tehtäviä vierailuja, erityisesti virtuaalisia. Syksyllä pystyttiin toteuttamaan fyysisempi esittelykierros, jonka seurauksena Kysy pois! -palveluun tuli lisää liikettä. Vuoden aikana pyrittiin myös mediassa nostamaan esille esimerkiksi seksuaalista häirintää. Mustasaari toimii Decibelin isäntäkuntana. Decibelin toimisto on Korsholms gymnasiumin ja Korsholms högstadiumin välissä sijaitsevassa nuorisotiedotuskeskus Sepiksessä. Sepis kuuluu valtakunnalliseen nuorisotiedotus- ja neuvontapalveluverkostoon. Phoenix Phoenix-elämänhallintakurssi järjestetään kesäkuussa. Sen kohderyhmänä on 15–29-vuotiaat. Osallistujat oppivat kurssin aikana taitoja aikuisuutta varten, esimerkiksi työnhakua, asunnon etsintää, talousasioita sekä tietoa apua tarjoavista tahoista. Kurssiin sisältyy myös työharjoittelu. Vuoden 2021 kurssi järjestettiin kaksikielisesti. Osallistujia oli 11. RennoX Lukiolaisille pidettiin syksyllä kurssi hyvinvoinnista osana ”Kropp och själ”-kurssia. Kurssitapaamisissa käsiteltiin ajankäyttöä, itsetuntemusta, stressiä, palautumista, hermostuneisuutta, rentoutumista, unta ja omia arvoja. Tavoitteena on antaa lukiolaisille, joilla on kovat suoriutumisvaatimukset, konkreettisia työkalua avuksi itsestään huolen pitämisessä. Nuorisotalo Ziti Nuorisotalon aukioloaikoja oli vuoden aikana rajoitettu pandemian vuoksi. 13–18-vuotiaille suunnattu avoin toiminta täyttää tärkeän tarpeen, mikä myös näkyy tilastoissa. Vaikka Ziti oli syyslukukaudella auki vain kaksi iltaa viikossa kolmen kuukauden aikana, siellä käytiin 494 kertaa, mikä on erittäin hyvä tulos. Suositut ruoanlaittoillat ovat olleet pandemian vuoksi tauolla, mutta tavanomaisen avoimen toiminnan, johon sisältyvät myös kahvila- ja pelitoiminta, lisäksi tarjottiin leffailtoja ja turnauksia. Etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön tavoitteena on kohdata nuori ja hänen vaikeutensa yksilöllisellä tasolla ja sen jälkeen ohjata hänet oikean avun piiriin. Nuorella voi olla opintoihin, työnhakuun, talouteen, viranomaisyhteyksiin, omaan terveyteen tai asuntoasioihin liittyviä vaikeuksia. Vuonna 2021 etsivät nuorisotyöntekijät muun muassa kävivät YA! ammattiopistolla kahdesti kuussa pitämässä Infoakutenpalvelua, jossa keskityttiin muun muassa uneen ja työnhakuun. Etsivät olivat paikalla myös kunnan kutsuntatilaisuudessa. Henkilökohtainen yhteydenpito asiakkaiden kanssa jatkui pandemiasta huolimatta keskeytyksettä, ja toiminnassa pyrittiin fyysisiin tapaamisiin. Vuoden aikana yritettiin myös tehdä panostus sosiaaliseen mediaan ja näkyvyyteen siellä ja sitä kautta saada enemmän seuraajia. Erityyppisten fyysisten tapaamisien vähennyttyä tarvittiin toinen paikka, jossa näkyä ja pitää nuoriin yhteyttä. Nuorisovaltuusto ja Vuoden nuori Mustasaaren nuorisovaltuustolla oli vuoden aikana tavallista vähemmän kokouksia, mutta se antoi pyynnöstä joitakin lausuntoja sekä valitsi Vuoden nuoren. Vuoden nuoreksi 2021 nuorisovaltuusto valitsi Felicia Lindströmin. 19


Aikuisopisto Aikuisopiston toiminta on monipuolista ja joustavaa. Vuosittain suunniteltava opintoohjelma pohjautuu paikallisiin koulutustarpeisiin eli kuntalaisten toiveisiin. Opiston toiminta käsittää eri toimialoja, kuten yleissivistävän opetuksen, lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen, toimeksiantokoulutuksen, hanketoiminnan sekä valtionavusteisen maahanmuuttajakoulutuksen. Vuodessa 2021 oli monia haasteita mutta nyt uskallamme joka tapauksessa todeta, että elämme yhä digitaalisemmassa maailmassa, jossa lähi- ja etäopetus yhdistyvät.

20


Monika Fröjdö

Annika Ström

Rose Heir

Susann Nyman

Ann-Chatrin Snickars-Hoxell

Rocio Velasquez-Riveros

Tom Lillas

Leena Havu-Erhie

Kristina Skog

Yhteenveto toimintavuodesta 2021 Aikuisopisto jatkoi vuonna 2021 edellisvuoden ja monien uusien kokemusten pohjalta toimimistaan kuntalaisten hyväksi ja tarjotakseen jokaiselle jotakin. Kevätlukukautta leimasi pääasiassa korona, ja paljon kursseja peruttiin kokonaan. Useita kursseja pystyttiin kuitenkin jatkamaan ja viemään päätökseen etänä. Joitakin kursseja pystyttiin tauon jälkeen jatkamaan ja pitämään muutamia lähiopetuskertoja toukokuussa 2021.

Jan Hietanen

Syyslukukausi 2021 oli positiivisempi. Pääosa kursseista pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti. Ryhmissä oli kuitenkin vähemmän osallistujia silloisten rajoitusten mukaisesti. Toiminnan sopeuttaminen on vaatinut koko henkilöstövahvuudelta huomattavaa joustavuutta, ja he ovat tehneet kaikkensa, jotta toiminta pysyisi käynnissä. Näin kahden pandemiavuoden jälkeen voimme todeta, että elämme yhä digitaalisemmassa maailmassa. Lähi- ja etäopetus sulautuvat yhä enemmän yhteen. Parhaiden polkujen löytäminen eri tapauksissa on pedagoginen haaste. Hybridimalli jää elämään myös pandemian päätyttyä – moni vaihtaa nykyään ongelmitta opetusmuodosta toiseen, mutta luonnollisesti aina kaivataan mahdollisuutta saada tavata fyysisesti. 21


Toiminta aihealueittain Luennot, erikoiskurssit, yhteiskunta Kevään kaikki luennot peruttiin pandemian seurauksena, eivätkä verkkoluennot herättäneet kovin suurta kiinnostusta. Syyslukukaudella luento-osallistuminen oli sen sijaan vilkasta, ja varsinkin Jari Sinkkosen luento oli suosittu: kuulijoita oli yli 100. Maria Österåkerinkin verkkoluento ”En hållbar vardag” kiinnosti monia osallistumaan. Kielet Kevätlukukaudelle ominaiset etäkurssit ja yksilöopinnot houkuttelivat yhä useampia. Niillä on myös saavutettu opiskelijoita, jotka eivät muutoin ehkä ehtisi tulla kurssille tai jotka asuvat kaukana, jopa ulkomailla. Tällainen joustavuus on muuttanut ajattelutapamme, ja nyt sekä opettajat että oppilaat ovat tottuneet vaihtamaan ongelmitta lähiopetuksesta etäopetukseen ja toisin päin. Kun syksyllä jälleen pystyttiin tarjoamaan lähiopetusta, kieltenopetukseen osallistuttiin positiivisin mielin. Taide Valokuvauskurssit, jotka käynnistyivät myöhemmin keväällä, olivat suosittuja. Myös etänä järjestetty valokuvakurssi kiinnosti suuresti. Kiinnostus keramiikkakursseja kohtaan oli suuri, ja muun muassa dreijauskurssin jonotuslista oli pitkä. Eri maalaustekniikoiden kurssit piti kevätlukukaudella perua, mutta syyslukukaudella ne olivat hyvin suosittuja. Kädentaidon kurssit – Käsityöt, ruoka ja juoma Kevätlukukaudella edellytetty etäopetus on erityisen haastavaa kädentaidoissa. Jotkut tuntiopettajat keskeyttivät tai siirsivät kurssejaan eteenpäin, mutta monet valitsivat erityyppisiä etäopetustapoja. Osittain pandemian aikana syntynyt itse tekemisen trendi oli nähtävissä, ja makramé, kirjailu, ompelu, puutyöt ja viljely kiinnostivat monia. Ryhmissä saatava sosiaalisten kontaktien tärkeys on tullut ilmi selkeästi – yhdessä luominen luo hyvinvointia. Keväällä kokeiltiin ensi kertaa verkossa toteutettavaa ruoanlaittokurssia. Ahvenanmaalaisen kokin Michael Björklundin Fredagssupé-kurssille oli paljon halukkaita.

22


Liikunta, tanssi, terveys Kaikki kuntoliikunta- ja jumpparyhmät peruttiin keväällä, koska koulujen liikuntasalitkin suljettiin ulkopuoliselta käytöltä. Toimialan tarjonta oli verkon kautta huomattavasti pienempi kuin tavallinen tarjonta, koska moni ei halua osallistua etänä. Sen sijaan verkkokurssina toteutettava jooga erottuu joukosta ja sopii hyvin etäkurssiksi, ja kurssit jatkuivat sen vuoksi samanmuotoisina myös syyslukukaudella. IT-ala Kevätlukukaudella lähes kaikki IT-opetus peruttiin rajoitusten vuoksi. Kaksi etäkurssia toteutettiin. Vasta huhtikuun lopussa pystyttiin käynnistämään muutamia kursseja. Syyslukukaudella tilanne oli toinen, ja monet innokkaat olivat odottaneet pääsyä kursseille ja muita tapaamaan. Kauttaaltaan on nähtävissä, että yhä useammat ovat kiinnostuneita tietotekniikan yksilöopastuksesta ja opetuksesta. Musiikki Kuorot, musiikkiryhmät ja orkesteritoiminta peruttiin kevätlukukaudella kokonaan, mutta yksilöopetusta järjestettiin osittain etänä. Syksyllä ryhmätoiminta pystyttiin jälleen aloittamaan, ja ryhmiä oli parikymmentä. Yksilöopetusta tarjottiin edelleen soittimina muun muassa piano, viulu, laulu, saksofoni, kitara ja rummut. Joulukuussa saimme iloksemme järjestää vuosittaisen joulukonsertin, jossa musiikkiryhmät esiintyivät. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus – Kuvataidekoulu ja Käsityökoulu Lasten ja nuorten taiteen perusopetus noudattaa opetussuunnitelmaa, ja taiteen perusopetuksen aloittaneet oppilaat ovat etusijalla seuraavan vuoden opiskelijavalinnoissa. Kuvataidekoulun opetusryhmät toimivat Sepänkylässä, Karperössä, Helsingbyssä, Raippaluodossa, Tuovilassa ja Koivulahdessa. Käsityökoulu järjestettiin Sepänkylässä ja Sulvalla. Kun kunnan koulut ovat olleet etäopetuksessa, myös kuvataidekoulu on järjestänyt etäopetusta. Toimeksiantokoulutus – Maksullinen koulutuspalvelu Aikuisopisto räätälöi kursseja ja luentoja yrityksille sekä kunnan ja valtion laitoksille. Myös vuonna 2021 järjestettiin tilauskursseja ja henkilöstön täydennyskoulutusta ostajan rahoittamina, mutta tuntimäärä oli melko alhainen, vajaat 70 tuntia. Tilauskurssit käsittivät muun muassa tukiviittomia, IT-alaa ja navigaatiota. Maahanmuuttajakoulutus, valtion erillisrahoitus Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta on voitu järjestää kansalaisopistoissa UMAKO-koulutuksena miltei neljän vuoden ajan. Mustasaaren aikuisopisto tekee kurssien järjestämisessä yhteistyötä kunnan kotouttamisyksikön ja Welcome Office -palveluneuvonnan kanssa. UMAKOn rahoitus tulee kokonaisuudessaan valtiolta, ja koulutus on osallistujille maksutonta.

Kursseja

sä een ht

Osal li s t

4652

469

vuxeninstitutet_aikuisopisto

Opetu st

un

a u ji

y

Keväällä 2021 toteutettiin ruotsin kielen yksilöopetusta (A1-taso) 215 oppituntia.

teja

8613

korsholmsvuxeninstitut.mustasaarenaikuisopisto

23


HANKKEET

Hanketoiminnalla pyritään kehittämään opiston toiminnan eri osia sekä tarjoamaan kuntalaisille uusia toimintamuotoja. Institutet 3.0 Tavoitteena on kehittää hankkeeseen osallistuvien kansalaisopistojen toimintaa teemoissa aktiivinen kansalaisuus, saavutettavuus, ”ageing society”, kestävyys ja hyvinvointi. Hankkeen rahoittajana on Opetusministeriö. Mustasaaren aikuisopisto on hankkeen päätoteuttaja ja tekee yhteistyötä Kristiinankaupungin kansalaisopiston, Maalahden– Korsnäsin kansalaisopiston, Närpiön aikuisopiston, Vaasan kansalaisopisto Alman ja Vöyrin kansalaisopiston kanssa. Hanke aloitettiin 1.4.2020, ja se jatkuu 30.6.2022 saakka. Medmentor MedMentor-hanke oli Svenska kulturfondenin myöntämä pilottihanke, jonka tavoitteena oli kehittää toimintamalli uusien opettajien tukemiseen työssä ja antaa kokeneille opettajille mahdollisuus työskennellä verkostoissa. Hanke aloitettiin 1.8.2020, ja se jatkui 31.12.2021 saakka. Kompetensbron Kompetensbron on EU:n rahoittama Erasmus-hanke, jossa aikuisopiston kumppanina on Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå. Hankkeen kohderyhmänä on henkilöstö ja tavoitteena vahvistaa sen digitaalista osaamista. Vuonna 2021 työstettiin hankesuunnitelmaa, ja tavoitteena on muun muassa pystyä vuonna 2022 luomaan yhteinen kurssitarjotin Studieförbundet Vuxenskolan i Umeån kanssa. Aalvar aikuisopisto Alvar on paikallinen hanke, jossa aikuisopisto kehittää ohjelmaa kotipalvelun Alvarpalvelua käyttäville kotona asuville ikääntyneille. Hanke toteutetaan yhteistyössä kunnan kotipalvelun kanssa. Se mahdollistaa uuden kohderyhmä tavoittamisen, jota opisto ei muutoin tavoittaisi. Rahoittajina 31.5.2022 päättyvälle hankkeelle ovat Svenska folkskolans vänner ja Svenska kulturfonden, mutta tavoitteena on pysyvä toiminta. Edunet Hankkeen tavoitteena oli luoda ja tarjota kokonaan tai osittain verkkopohjaisia kursseja. Ajatuksena oli, että kurssikonseptin avulla tavoitettaisiin uusia osallistujia, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta paikan päällä osallistua kurssille. Hanke aloitettiin toukokuussa 2019, ja se jatkui 30.6.2021 saakka. TOIMINTAPAIKAT Kursseja järjestettiin toimintavuoden aikana 40 toimintapaikassa. Kulttuuritalossa aloitetun peruskorjauksen johdosta loppusyksystä aloitettiin massiivinen työ aikuisopiston hajauttamiseksi ja siirtämiseksi tilapäisiin tiloihin.

24


KOMMENTTEJA AIKUISOPISTON KURSSITOIMINNASTA – POIMINTOJA KURSSIARVIOINNEISTA Aikuisopiston kurssitarjonta hyvää ja monipuolista! Hyvää myös että kursseja tuodaan kyliin lähelle asukkaita. Kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua esim. Sepänkylään kursseille. Mycket professionell och behaglig kursledare som behärskar den digitala utmärkt. Kändes alltid som att man var fysiskt på plats fast man deltog via zoom. Underbar och lärorik kurs med en positiv och kunnig dragare.

25


Kirjasto Kirjasto jatkaa kuntalaisten arjen tärkeänä osana. Lainaukset ja käynnit kirjastossa lisääntyivät vuoden aikana, ja kirjastojen e-aineistoja käytetään yhä enemmän. Isoja tapahtumia ei järjestetty mutta kirjastotoiminnassa tapahtui sen sijaan paljon: uudet kirjastokortit, kirjallisuusryhmiä, digitaalista kirjavinkkausta, näyttelyitä, omatoimikirjasto ja peruskorjauksia. Kaiken ympärillä tapahtuvan keskipisteenä on kirjaston henkilökunta, joka palvelee asiakkaita vakaasti Sepänkylän, Koivulahden, Sulvan, Raippaluodon ja Björköbyn kirjastoissa ja kirjastoauton 67 pysäkillä eri puolilla kuntaa.

26


Maria Kronqvist-Berg

Tua Lundberg

Susanne Blomqvist

Susanna Mäntysaari

Nadja Sand

Emilia Lall

Anne Herrgård

Tove Miekk-oja

Sylvia Strengell

Bodil Winberg

Trygve Snickars

Emma Björkqvist

Britt-Mari Sundman

Camilla Nylund

Tina Back

27


Ilahduttava erona edellisvuoteen kirjaston ei tarvinnut vuonna 2021 olla lainkaan kiinni pandemian vuoksi. Tämä näkyy siinä, että sekä käynnit että lainat lisääntyivät vuoden aikana noin 7 prosenttia, ja erityisen ilahduttavaa on, että lastenkirjallisuuden lainaaminen lisääntyi jälleen. Vuosi oli kuitenkin henkilökunnalle haastava muista syistä: kulttuuritaloa peruskorjattiin ja kirjaston tietojärjestelmään tehtiin yllättävä hakkerihyökkäys.

Vuosi remontissa

Suurin osa vuodesta keskityttiin siihen, että pääkirjasto pystyisi toimimaan normaalisti kunnostustöistä huolimatta. Kevättalvella suunniteltiin työtä, ja alkukesästä järjestettiin ”kaappien tyhjennys”, poistomyynti, jossa vanhaa kirjallisuutta myytiin edullisesti, mitä asiakkaat arvostivat. Kesällä oli käynnissä kirjaston katon korjaus, ja syksyllä saneerattiin sisätiloja. Jälkimmäinen vaikutti lähinnä henkilöstön työtiloihin eikä aiheuttanut sen isompia kirjastosalin kalusteiden siirtämisiä. Tehdyt parannukset eivät näy kävijöille suoraan, vaan ne koskevat etupäässä ilmanvaihtoa, paloturvallisuutta ja ilmastointi- ja rakennustekniikkaa. Syksyllä kului paljon aikaa kaikkien työtilojen tyhjentämiseen, ja vuoden lopussa korjaustöiden valmistuminen alkoi jo häämöttää. Henkilökunta on ollut hyvin joustavaa, ja huolimatta siitä, että työympäristö ei vuoden aikana ollut paras mahdollinen niin pandemian kuin kunnostustöidenkään takia, he ovat osoittaneet, että useimmista haasteista selvitään kyllä. Raippaluodon kirjastossakin tehtiin rakennustekninen kunnostus, mutta sekään ei suuresti vaikuttanut toimintaan. Peruskorjausten ja pandemian johdosta vuoden aikana ei kuitenkaan panostettu tapahtumiin vaan priorisoitiin päivittäisen toiminnan käynnissä pitämistä ja turvallisen toiminnan järjestämistä. Kunnan kirjastot olivat vuoden aikana auki yhteensä noin 7 000 tuntia. Pääkirjaston salin istumapaikkoja vähennettiin, jotta turvavälit pystyttiin pitämään, ja koulu- ja päiväkotiryhmät varasivat vierailunsa etukäteen ruuhkien ja jonojen välttämiseksi.

Uutta kirjastossa 2021

Maaliskuussa julkaistiin vihdoin uudet kirjastokortit yhteistyössä kuvittaja Ludwig Sandbackan kanssa. Kirjastokorttien aihe oli ollut sama yli 20 vuotta. Sandbacka on tehnyt korteista kolme eri eläinaihetta – pöllön, hylkeen ja hirven. Kaikissa kirjastoissa parannettiin tekniikkaa ja uusittiin asiakastietokoneita sekä asennettiin langaton verkkoyhteys kaikkien kävijöiden käyttöön.

korsholmsbibliotek korsholmsbibmustasaarenkirj

28


Myös kirjaston omissa järjestelmissä tehtiin uudistuksia. Fredrika-verkkokirjasto, jonka osa Mustasaaren kirjasto on, uusittiin. Sen toimivaksi saamiseen kului keväällä paljon aikaa. Verkkokirjastossa fredrika.finna.fi voi nyt paitsi jatkaa omien lainojen laina-aikaa ja tehdä aineistosta varauksia myös hankkia kirjastokortin puhelimeensa. Yhtenä panostuksena oli uusi lehtipalvelu: osoitteessa pressreader.com voi lainata sähköisiä sanoma- ja aikakauslehtiä. Kirjasto tarjoaa myös viddla.fi-verkkopalvelun elokuvien lainaamiseen. Selkeänä suuntauksena on, että digitaalisen aineiston ja erityisesti äänikirjojen lainaaminen lisääntyy. Koivulahden kirjastossa saatiin kesäkuussa myöhästymisten jälkeen käyntiin niin sanottu omatoimikirjasto. Omatoimikirjaston käytöstä tehdään sopimus, jotta kirjastossa saa käydä myös niinä aikoina kun siellä ei ole henkilökuntaa paikalla. Järjestelmä on toiminut hyvin, ja tähän mennessä sitä on käyttänyt viikoittain 5–10 henkilöä. Sopimuksen omatoimikirjaston käytöstä on tehnyt runsaat 100 henkilöä. Kesäkuussa sattui myös ikävämpiä asioita. Kirjaston tietojärjestelmä, joka sijaitsee Oslossa, joutui hakkerihyökkäyksen kohteeksi. Yhden viikon ajan käytössä oli vain lainauksen salliva varajärjestelmä. Toiminnasta puuttui varmuuskopiointi yhden päivän ajalta, ja kaikki sen päivän tapahtumat piti selvittää manuaalisesti.

29


Jotain kaikille

Kunnan kirjastoautotoiminta täytti 50 vuotta, ja sitä juhlistettiin syksyllä valokuvanäyttelyllä pääkirjastossa. Näyttelyssä oli kuvia kaikista vanhoista kirjastoautoista ja kuljettajista eri aikakausilta sekä sanomalehtileikkeitä. Kirjastokävijät pitivät näyttelystä kovasti. Lapsiin panostettiin kokoamalla kouluille ja päiväkodeille teemakohtaisia lastenkirjallisuuskasseja esimerkiksi dinosauruksista, vuodenajoista ja tunteista. Koulujen lomilla kirjasto järjesti lukukampanjoita lukubingon ja lukuhaasteiden muodossa sekä pienempää toimintaa kirjastoissa. Keväällä toteutettiin myös useita kirjavinkkauksia koululuokille digitaalisesti, ja lukukoira Bond vieraili Björköbyn kirjastossa. Saariston esikoulut tekivät pienen taidenäyttelyn Raippaluodon kirjastoon joulukuussa. Kirjaston puitteissa toimii tällä hetkellä kolme kirjallisuusryhmää tai kirjakerhoa, yksi kullakin kielellä: Läs & tyck, English Book Club ja Kirjakerho. Suomenkielinen ryhmä käynnistyi syksyllä yhteistyössä aikuisopiston kanssa, ja kirjasto järjesti kirjailijavierailun, jossa esiintyi tunnettu kotimainen kirjailija Kirsti Manninen (Enni Mustonen). Kirjasto ylläpitää edelleen Facebook-sivua ”Korsholm läser – Mustasaari lukee”, jossa voi jakaa ja saada kirjavinkkejä. Kirjastolla on myös useita aktiivisia Instagram-tilejä, joilla annetaan säännöllisesti kirjavinkkejä. Siemenkirjaston toiminta jatkui vuoden aikana, ja syyskuussa Koivulahden kirjastossa järjestettiin siemenilta. Liikuntakirjastosta lainattiin vuoden aikana yhä enemmän, ja ahkerassa käytössä olivat muun muassa padel-pelivälineet sekä kulttuuritalon ja pääkirjaston sisäänkäynnin lähellä sijaitseva ulkoshakki. Kirjaston toimintatilastoja on nähtävissä osoitteessa http://tilastot.kirjastot.fi.

30


31


Musiikkiopisto Musiikki- ja tanssiopetus on monen muun toiminnan lailla saanut sopeutua yhteiskunnan tilanteeseen, mutta toimintaan on löydetty uusia ja toimivia tapoja. Oppilasmäärä on pysynyt suhteellisen muuttumattomalla tasolla, ja kaikki vuodeksi suunnitellut konsertit pystyttiin pitämään, tavalla tai toisella. 32


Rabbe Franzén

Esa Fagerholm

Niclas Buss

Johnny Nordström

Päivi Löfroth

Tuukka Aitoaho

Lina Winberg

Martina Uthard

Susanna Anneberg

Trygve Strömvall

Emil Nordström

Georgina Lindfors

33


Mustasaaren musiikkiopisto järjestää ja tarjoaa opetusta musiikissa ja tanssissa suomen ja ruotsin kielellä. Opisto on toiminut vuodesta 1995 samannimisenä mutta se perustettiin jo 70 vuotta sitten, kun Bjarne Berg aloitti kunnan ensimmäisen musiikkikoulun Sulvalla vuonna 1952. Toiminta on suunnattu pääasiassa lapsille ja nuorille. Opetus muodostuu perusopinnoista (neljä eri tasoa) ja niiden jälkeen suoritettavista syventävistä opinnoista. Perusopetuksen opintosuuntia ovat klassinen musiikki ja rytmimusiikki, ja syventäviä opintoja voi suorittaa rytmimusiikissa ja klassisessa musiikissa. Tasokokeiden suorittamisen jälkeen oppilas saa opinnoistaan todistuksen. Päästötodistuksen oppilas saa, kun syventävät opinnot on suoritettu. Tasokokeiden ohjeiden laatimisesta vastaa Suomen musiikkioppilaitosten liitto (SML), jonka 98 musiikkiopistojäsenestä yksi on Mustasaaren musiikkiopisto. Opiston opetussuunnitelma perustuu Opetusministeriön valtakunnallisiin opetussuunnitelmaperusteisiin. Syksyllä 2021 siirryttiin muutaman vuoden siirtymäkauden päätyttyä uuteen opetussuunnitelmaan. Vuonna 2021 otettiin käyttöön opiston uudet verkkosivut, ja samalla siirryttiin täysin sähköiseen hakumenettelyyn. Hakuaika, joka on aina kevätlukukaudella, aloitettiin tavanomaiseen tapaan toimittamalla kaikille kouluille infomateriaalia. Opisto ei järjestä pääsykokeita mutta lauluoppilaat tekevät laulukokeen. Muut oppilaat hyväksytään opistoon hakemusten jättämisjärjestyksessä. Myös vuonna 2021 vallinneiden poikkeusaikojen johdosta musiikkiopisto siirtyi osittain käyttämään sähköistä markkinointimateriaalia videoiden ja mainosfilmin muodossa. Nämä osoittautuivat hakuprosessissa hyviksi. Pandemia varjosti isoa osaa vuodesta, ja rajoitusten ja epätietoisuuden vuoksi oli haasteellista suunnitella ja toisinaan myös toteuttaa opiston vuosiohjelmaan normaaliaikoina sisältyvät konsertit. Samasta syystä opiston päätöskonsertista keväällä ja joulukonsertista tehtiin YouTube-tallenne perinteisten konserttitapahtumien järjestämisen sijaan. Rajoitusten vuoksi myös ryhmät pidettiin pienempinä, enintään 10 henkilön ryhminä, ja uusia tiloja otettiin käyttöön tarpeen mukaan. Musiikkiopisto on koko kunnan opisto, ja opetusta annetaan monissa kylissä ja monissa eri tiloissa. Osa oppilaista on myös opiskellut etänä, mikä on edellyttänyt opettajilta ja henkilöstöltä joustavuutta. Vuoden aikana tehtiin pintaremontti henkilöstön tiloissa musiikkiopiston virastotalon toimitiloissa. Niin oppilasmäärä kuin opetustuntien määrä on vuosien mittaan pysynyt suhteellisen vakaalla tasolla. Vuonna 2021 opetustunteja kirjattiin noin 7 200, ja ne jakautuivat noin 240–250 oppilaalle kullakin lukukaudella. Oppilaat puolestaan osallistuivat runsaaseen 190 eri ryhmään. Ryhmäjako käsittää musiikin, eli eri soittimet ja laulun, Tactuksen (ostopalvelu yksityiseltä musiikkikoululta Vöyrillä), soitinstartin, soitinkarusellin, tanssin, muskarin ja rytmiikan. Kaikista eniten osallistujia oli musiikkiryhmissä, ja suosituimmat valinnat olivat piano, viulu, rummut ja laulu.

34


Kevätlukukaudella 2021 konsertteja järjestettiin yhdeksän oppilaskonsertin, puhallinkonsertin, kahvikonsertin ja matinean muodoissa eri puolilla kuntaa, muun muassa kulttuuritalossa ja joissakin seurakuntataloissa. Syyslukukaudella järjestettiin kahdeksan konserttia: oppilaskonserttien lisäksi myös niin sanottuja musiikkihetkiä Solgårdissa, Hanneskodissa ja Senioripisteessä. Lukukausi päätettiin Lucian päivänä kulttuuritalossa järjestettyyn joulukonserttiin. Oppilaille jaettiin vuonna 2021 tavanomaiseen tapaan myös stipendejä. Musiikkiopistossa oli työntekijöitä 20 vuonna 2021, joista osa kokoaikaisia ja osa osa-aikaisia.

Kevätlukukauden konsertit 2021 1.2. kl./klo 18:45 Elevkonsert, Smedsby församlingshem/Oppilaskonsertti, Sepänkylän seurakuntasali 24.2. kl./klo 18:30 Elevkonsert, Solf församlingshem/Oppilaskonsertti, Sulvan seurakuntasali 22.3. kl./klo 18:00 Matiné, Musikinstitutet, teoriklassen/Matinea, Musiikkiopisto, teorialuokka 23.3. kl./klo 18:00 Blåskonsert, Kulturhuset/Puhallinkonsertti, Kulttuuritalo 24.3. kl./klo 18.30 Elevkonsert, Kvevlax församlingshem/Oppilakonsertti, Koivulahden seurakuntasali 13.4. kl./klo 18:30 Elevkonsert, Replot kyrka/Oppilasilta, Raippaluodon kirkko 6.5. kl./klo 18.00 Kaffekonsert, Kulturhusets aula/Kahvikonsertti, Kulttuuritalon aula 10.5. kl./klo 18:00 Matiné, Musikinstitutet, teoriklassen/Matinea, Musiikkiopisto, teorialuokka 25.5. kl./klo 18:00 Avslutningskonsert, Kulturhuset/Päätöskonsertti, Kulttuuritalo Syyslukukauden konsertit 2021 15.9. kl./klo 18:30 Elevkonsert, Seniorpunkten/Oppilaskonsertti, Senioripiste 12.10. kl./klo 18:30 Elevkonsert, Kvevlax församlingshem /Oppilaskonsertti, Koivulahden seurakuntasali 4.11. kl./klo 18:00 Kaffekonsert, Kulturhusets aula/Kahvikonsertti, Kulttuuritalon aula 17.11. kl./klo 19:00 Elevkonsert, Toby skola/Oppilaskonsertti, Tuovilan koulu 25.11. kl./klo 12:00 Musikstund, Hannes hemmet/Soittohetki, Hannes-koti 25.11. kl./klo 12:45 Musikstund, Solgårdens åldringshem/Soittohetki, Solgård vanhainkoti 29.11. kl./klo 18:00 Rytmkonsert, Seniorpunkten/Rytmikonsertti, Senioripiste 13.12. kl./klo 18:00 Julkonsert, Kulturhuset/Joulukonsertti, Kulttuuritalolla

35


36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.