Page 1

JUNI 2012

ANSATS


I mere end 20 år er Hulter til Bulter to gange årligt dumpet ind af DKF medlemmernes brevkasse med stort og småt fra Gråbrødretorv og omegn. Altid skrevet sådan lidt – nå ja, hulter til bulter. I starten på maskinskrevne sider med en klips i venstre hjørne. Senere i mere ”professionel” hæfteform og med billeder i farver! På trods af ny informativ hjemmeside, elektroniske nyhedsbreve og facebook profil udtrykker mange medlemmer fortsat et ønske om at modtage budskaber fra foreningen pr. håndholdt dogmepost. Det bliver der ikke lavet om på. Men DKF har som led i en skærpelse af foreningens kommunikation besluttet, at give Hulter til Bulter en ansigtsløftning og et nyt navn. Så, kære medlemmer, hermed velkommen til første udgave af ANSATS. For fremtiden vil dette være en årlig status på skrift om nogle af de mange aktiviteter foreningen er involveret i, hvilke mærkesager der arbejdes for samt et udpluk af de heldigvis mange succeshistorier i vores miljø. God læselyst!

Aktivitet og voksende anerkendelse I vores del af musikmiljøet er der enorm aktivitet i disse år. Blot i foråret har der været en række opsigtsvækkende begivenheder. Tag fx click-festival i Helsingør, Esbjerg Ensemblets workshop for unge komponister, Spor Festival, Athelas Festival, ikke mindre end to urpremierer på ny musikdramatik, samt en række enkeltstående arrangementer. Samtidig står ny dansk kunstmusik meget stærkt i udlandet, hvor mange af vores kollegers musik bliver eksponeret ved markante internationale musikbegivenheder. Tidligere års debat om, at den klassiske musik – ikke mindst den ny musik – oplevede en publikumskrise og det klassiske musikmiljø fik for mange støttekroner er, om ikke skrinlagt, så dog stærkt nedtonet. Hertil kommer, at det politiske forslag om at nedlægge et symfoniorkester blev forkastet i januar.

Hvad kalder vi vores musik? Ny kompositionsmusik, lydkunst, eksperimenterende kompositionsmusik, partiturmusik, nykomponeret kunstmusik : betegnelserne for ”vores musik” har været mange og i den almindelige offentlighed og blandt kulturpolitikere uden for vores miljø virker det forvirrende. Derfor har bestyrelsen efter mange diskussioner besluttet at benævne den musik vi står for som: ”Moderne klassisk musik og ny kunstmusik”

Fortsat kamp om fordelingen af støttekroner Men selv om vi fornemmer en ny anerkendelse af vores miljøs vitalitet og en tøven fra politisk hold, når det gælder om at føre sparekniven yderligere over vores område, så må vi se i øjnene at der hos de politiske beslutningstagere og i embedsværket rundt om i kommuner og ministerier er en svindende indsigt i og forståelse for den musik, vi repræsenterer. Samtidig vil et velorganiseret netværk, bl.a. omkring de danske spillesteder, arbejde for at regeringen ikke glemmer, at den i regeringsgrundlaget har indskrevet, at den rytmiske musik skal styrkes. Presset på kulturkronerne bliver næppe mindre i de kommende år. Vi er samtidig meget opmærksomme på, at det uden tvivl vil forstærke kravet i den offentlige opinion om, at kunststøtten i stadig stigende grad skal legitimeres gennem kunstens evne til rent faktisk at nå et stort publikum. Stimulere og kommunikere Vores analyse af situationen er, at stor aktivitet på det højest mulige kunstneriske niveau er afgørende. Vi skal sikre, at vores musik bliver produceret og fremført, samt at flest mulige får den bedst mulige oplevelse af den. Og vi skal hele tiden fokusere på at skabe størst mulig synlighed omkring de kunstneriske resultater. Vi er overbeviste om, at det samtidig bliver vigtigere og vigtigere at vise de kunstneriske resultaters kulturpolitiske og samfundsmæssige perspektiver. Vi skal lidt smart sagt stimulere og kommunikere.


DKF som kulturorganisation “At stimulere” vil for os i bestyrelsen sige, at foreningen skal gøre hvad den kan for at få ting til at ske, der direkte eller indirekte understøtter den musikskabelse, som i al sin mangfoldighed dyrkes af alle os, som føler vores identitet rodfæstet i denne forening. Det sker med komponistmidlernes direkte støtte til medlemmernes virksomhed og gennem foreningens medlemsservices. Det sker også med støtten til cd’er og indspilning samt med støtten fra vores produktionspulje til festivaler og større produktioner. Ud over at stimulere aktiviteter, der er født i medlemskredsen, så støtter vi også det omkringliggende musikmiljø gennem økonomisk støtte, samt ved at foreningen søsætter egne markante initiativer i økonomisk samarbejde med andre aktører. Man kan sige det på en anden måde: DKF er ved at flytte sig fra at være en klassisk interesseorganisation, som snævert kæmper for medlemmernes rettigheder og vilkår, til at være en kulturorganisation. En kulturorganisation, hvis brændstof er medlemmernes aktiviteter, ved at stimulere disse og gennem kommunikation via flest mulige kanaler skaber organisationen legitimitet, rum og udfoldelsesmuligheder for disse aktiviteter og dermed for medlemmerne. KODA år 1 efter ny direktør DKF har igennem de sidste år arbejdet ikke kun med vores kommunikation, men også med vores selvforståelse. Det er en bevægelse, som vi ikke er ene om. Igennem det sidste år har KODA’s nye direktør Anders Lassen målbevidst trimmet virksomheden. Han har udviklet en klar strategi, som bl.a. går på at omfavne de digitale medier, sikre at KODA fastholder repertoire og medlemmer, samt holder omkostningerne nede. Her ud over har der været et stærkt fokus på grænseoverskridende licensiering og det er sågar lykkedes at øge KODA’s indtjening i 2011. DAB og medlemmernes afregning Vi vil i bestyrelsen i den kommende tid fokusere på at analysere samt revidere hele det vitale område, der handler om fordelingsplanen og fordelingen af de nationale midler. Som en del af arbejdet med at revidere fordelingsplanen, har vi taget hul på den vigtige debat om DAB-området. Det er for tidlig at sige, hvilke resultater, vores analyser medfører, men det er nærliggende at kigge samlet på public service radioområdet i lyset af, at DR skal omlægges til DAB over en årrække.

Fakta om DAB afregning Allerede i juni har du modtaget afregning, bl.a. for DAB. Husk, at det du ser her kun er for to måneder efter omlægningen af P2 til DAB! Da denne omlægning til DAB samtidig medførte færre DAB kanaler, og der ikke er flyttet penge fra DAB, så er pointværdien for hver opførelse mere end 5 doblet.

KODA’s nationale midler Der er fokus på KODA’s nationale midler samt hvordan de fordeles og til hvem. Det blev blandt andet drøftet indgående på KODA’s generalforsamling. Midlerne er blevet ganske betydelige - samlet knap 60 mio. årligt. Heraf går langt de fleste til de fire Kodaforeninger. Kun en brøkdel (4 %) går til tilsluttede medlemmer. Men ser man på, hvordan beløbene indtjenes, er der betydelige skævheder. Fx. kommer 15 % fra tilsluttede medlemmers indtjening til KODA og pænt halvdelen fra udenlandske rettighedshaveres indtjening. Man kan med rette spørge om dette er rimeligt og holdbart på længere sigt. Derfor vil vi i KODA’s bestyrelse i den kommende tid analysere hele området, og drøfte nye principper for fordeling af de nationale midler. Det sker i øvrigt i stor fordragelighed foreningerne imellem. Men nu er det ganske vist: vi ved mindre end nogensinde, hvordan foreningens økonomi tager sig ud i fremtiden. Det er ikke det samme som at sige: ulven kommer. Men der bliver forandringer. Og dem er vi i fuld gang med at ruste os til at møde!


Børn & unge DKF ønsker at give musikken videre til nye generationer. Mange børn når i deres skoletid ikke at stifte bekendtskab med den del af musikkulturen, der omfatter ny kompositionsmusik og lydkunst. En af årsagerne er, at der ikke findes særlig meget undervisningsmateriale herom. Derfor har DKF gennem årene løbende haft aktiviteter, der rettede sig mod at formidle ny kunstmusik til børn og unge, og der kommer stadig nye facetter til dette arbejde. Lydfelt Projektet Lydfelt handler om at bruge computeren til at skabe soundscapes med lyd og billede. Det er både et læremateriale om lydkomposition, et kompositionsværktøj og et pædagogisk værktøj. Projektet er nu i fuldt sving, og workshops udbydes i år til skoleklasser gennem Levende Musik i Skolen.

I danske komponisters værksted Fra næste skoleår og gennem hele vores jubilæumsår kører det store projekt I danske komponisters værksted, som for øjeblikket udgøres af 4 undervisningsværktøjer, som lægger op til arbejde i klassen frem mod en skolekoncert. Der udarbejdes også små kompositioner, som kan udveksles og kommenteres på nettet og meget mere. Alle fem landsdelsorkestre samt de klassiske basisensembler laver skolekoncerter i relation til dette projekt.Undervisningsmaterialerne distribueres af forlaget Dansk Sang. Fakta om nyt undervisningsmateriale DKF har indgået et partnerskab med UC Syd om at udvikle i alt 10 undervisningsmaterialer for 3. – 6. klasse trin frem til 2015 forudsat den nødvendige fondsfinansiering. KODA og Spil Danskdagen er samarbejdspartner vedrørende markedsføring af materialerne. Undervisningsministeriet har netop støttet projektet med godt 332.000 kr.

Musikundervisning i folkeskolen I forlængelse af arbejdet med at formidle den ny kunstmusik til børn og unge har vi arbejdet sammen med de andre musikorganisationer (foruden komponisterne også musikerorganisationerne DMF og DAF) om at sætte musikundervisningen i folkeskole på den politiske dagsorden i forbindelse med revision af læreruddannelsen og det kommende folkeskoleforlig. Vi har haft møder med en række politiske ordførere og kan glæde os over et vist held med vores bestræbelser. I forliget om den nye læreruddannelse er nogle knaster i forbindelse med valg af musik som linjefag blevet fjernet. Desuden er det skrevet ind i forligsteksten, at der skal etableres et ‘forpligtende samarbejde’ mellem professionshøjskolerne og konservatorierne med henblik på at forbedre musiklærernes kompetencer. – Et skridt i den rigtige retning. Arbejdet fortsætter… Det internationale arbejde EU-projekt: New:Aud DKF står atter i spidsen for et stort internationalt projekt. Denne gang handler det om den ny kunstmusiks måder at møde publikum på - det som sammenfattes af ordet publikumsudvikling. Projektet hedder New Music: New Audiences, i daglig tale New:Aud. Ambitionen er at finde svar på spørgsmålene: Hvilke veje kan den ny kunstmusiks udøvere gå for at kvalificere og ekspandere sit publikum? Og hvordan kan musiklivet dele og udnytte de erfaringer som udøverne gør i processen? Det giver genlyd i de europæiske ny kunstmusik cirkler og skaber stor respekt, at DKF succesfuldt kan løfte sådanne projekter. Det er en del af vores internationale strategi at agere markant i internationale sammenhænge. Her er anseelige kulturstøttemidler, og der er muligheder for at få samarbejdspartnerne til at vende blikket mod Danmark. Og det omverdenen finder på det kunstneriske område skuffer dem ikke i disse år!!


Fakta om New:Aud I New:Aud projektet deltager hele 16 europæiske lande og knap 30 ensembler, som alle er specialiseret i at spille ny kunstmusik. Fra Dannmark er det Scenatet og Athelas Sinfonietta, der deltager. Projektet har modtaget tilsagn om 85.000 € i støtte fra det Nordisk-Baltiske samarbejdsprogram, og har desuden som det eneste dansk styrede projekt opnået støtte fra EUs kulturfond på hele 200.000 €

ECF og ECSA Vi ønsker at spille en central rolle i European Composers’ Forum (ECF) og European Composer & Songwriter Alliance (ECSA). Sammen med vores danske søsterorganisationer og i Nordisk Komponistråd arbejder vi for en modernisering og demokratisering af ECSA med det overordnede mål at skabe en bredt funderet, demokratisk styret europæisk komponistorganisation, som med én stemme kan tale komponisternes sag i EU. En reform af strukturen er nu iværksat, bl.a. takket være den massive indsats fra dansk og nordisk side. Publikumsudvikling/innovation I starten af dette år inviterede den nye kulturminister Uffe Elbæk til en høring om fremtidens musikhandlingsplan og efterlyste gode indspil til, hvordan man inden for den nuværende økonomiske ramme kunne gavne et samlet musikliv og samtidig efterleve regeringsgrundlagets krav om en styrkelse af det rytmiske musikliv. Med hjælp fra CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse) gik DKF, SNYK, landets fem landsdelsorkestre og fire klassiske basisensembler sammen om at stille et forslag om et center for publikumsinnovation på tværs af musikgenrer. Forslaget fik en del opmærksomhed i pressen og vandt politisk gehør ikke mindst hos kulturministeren som, om end forslaget ikke blev realiseret, havde et helt kapitel med i sin handlingsplan om publikumsudvikling. Med forslaget lykkedes det endvidere at dreje debatten bort fra en rytmisk/klassisk skyttegravskrig. Jubilæum Viljen og evnen til at samarbejde på mange leder i musik- og kulturlivet skønner vi er helt afgørende for at opnå resultater, nu mere end nogensinde. Det gælder ikke mindst når vi inviterer til fest i hele 2013 hvor foreningen fylder 100 år. DR Jubilæets bærende tanke er, at Vi samarbejder med DR om en markant afspejling af aktiviteterne i 100-året, og vi satser på at Koncerthuset lægger lokaler, koncert, radio og TV-transmis- DKF skal være sion til fejringen af selve 100-årsdagen for foreningens etablering. Det bliver • kurator, den første torsdag i december 2013. • medfortæller, • ambassadør, Jubilæumsudgivelse • og/eller vært Som det vil være de fleste medlemmer bekendt, har der i forbindelse med jubilæet været planer om en bogudgivelse om komponisterhvervets etablering og udvikling i Danmark og om udgivelsen af et webleksikon med danske komponister med ledsagende musikeksempler.

for det særlige indhold og den kund- skab, som er den moderne klas- siske musik og ny kunstmusik og lydkunst.

Desværre har det ikke vist sig muligt at løfte planen om en bogudgivelse. Trods pæne ord og principiel interesse fra Gyldendal, finder de udgivelsen for smal. Der kunne være andre forlag at henvende sig til, men svaret vil efter al sandsynlighed være det samme, og der vil ikke være økonomisk støtte at hente til projektet.

Bogplanen er derfor blevet skrinlagt. I stedet satses mere på det webleksikon som i skrivende stund vokser frem på vores hjemmeside. Det bliver mere ambitiøst, og vi søger at skabe interesse og økonomi til en engelsk version (og dennes udvikling og vedligeholdelse).


Services og medlemsaktiviteter Frankensteins Lab Det nye medlemsinitiativ, Frankensteins Lab, er kommet godt fra start. Det er et medlemsstyret forum for uhøjtidelig udveksling af ideer. Deltagerne bestemmer, hvad der skal ske. Man melder ideer ind via Frankensteins egen Facebook-side eller ved at snakke med Katrine, som er tovholder for arbejdsgruppen bag laboratoriet. Frankenstein planlægger en udflugt til Århus senere på året. Teknikbank Igennem rigtig mange år har DKF haft det såkaldte nodeskrivningsstudie. Det blev oprettet dengang det var nyt og eksotisk at bruge nodeskrivningsprogrammer på computer. Det har været flittigt brugt gennem mange år, og medlemmerne kunne få kurser og råd og vejledning fra Jesper Hendze. Interessen for at bruge dette medlemstilbud har været faldende i en årrække. Så nu har vi besluttet at gøre noget andet. Vi ser hos vores medlemmer et stigende behov for at have adgang til forskeligt specialiseret grej til deres projekter. Lige som man kan have delebiler, tænker vi at have dele-lydgrej. Derfor er vi nu ved at etablere en teknikbank, hvor medlemmerne billigt kan leje diverse udstyr. Mere info følger om dette efter sommerferien. Juridisk rådgivning De tre komponistforeningers juridiske rådgivningstjeneste på Gråbrødretorv er blevet en stor succes. Mange går til advokat Casper Andreasen med vores medlemskonsulent i hånden, andre henvender sig på egen hånd. Man kan gøre begge dele. Husk at rådgivningen kun vedrører sager vedrørende ens komponistvirksomhed, og at det er en rådgivningstjeneste. Man kan ikke bede Casper føre sager i det regi.

Vores motto: ”Hellere gå til Casper en gang for meget end at ende i byretten”

Kommunikation At vi er blevet skarpere på vores kommunikation vidner de mange omtalte pressekampagner om, men vi kan blive endnu skarpere, og til det formål har vi hyret Stine Nissen (Nissen & Co) til at bringe os videre mod en stærkere strategisk kommunikation. Nærværende ANSATS er et af de nye tiltag og blot en af efterhånden mange kommunikationskanaler i DKF: • www.komponistforeningen.dk – stort set alle foreningens kommunikative tiltag afspejles her • Formandens blog (hjemmeside), bliver fra august til ”Formandskabets blog”, formand og næstformand behandler aktuelle emner • Plakatsøjlen (hjemmeside) – udtræk af foreningens og andres nyheder • Nyt fra bestyrelsen (hjemmeside) – bestyrelsens aktuelle fokus, kommer for alvor i aktion fra august • Fredagsbønnen (hjemmeside) – ugentlig klumme, som fungerer som en stafet mellem medlemmer og skri- benter fra musik- og kulturmiljøet om diverse emner/fokusområder • Noter til musiklivet -årlig publikation med highlights fra fredagsbønnen • Facebook – aktuelt fra foreningen til debat og dialog • Nyhedsbrev med nyt fra plakatsøjlen, udsendes medio hver måned • Post it - Nyhedsbrev med faktuel information til medlemmerne, deadlines, medlemstilbud etc. • Facebook – Frankensteins lab – platform for nye Frankenstein initiativer, opfølgning på afholdte sessions etc. Som det fremgår af ovenstående liste foregår størstedelen af DKFs kommunikation efterhånden digitalt.


Er man ikke fortrolig med brugen af internettet, skal man dog ikke fortvivle. Sekretariatet er til hver en tid behjælpelig med info. Giv os et ring eller kig forbi kontoret – så giver vi en kop kaffe. Nyt ansigt Vi vil hermed gerne præsentere Knud Åge, som fra august måned kommer til at styre vores Facebookprofil. Som I kan se passer han allerede godt ind i foreningens profil.

Knud Åge er 25 år, nyuddannet komponist fra konservatoriet og har en meget stor viden om moderne klassisk musik og ny kunstmusik. Vi håber I vil tage godt imod ham! Sammenfatning & vision Poul Ruders har en gang sagt, at det var hans kunstneriske mål, at folk skulle se anderledes ud indeni, når de havde lyttet til hans musik. Foreningen arbejder for, at den musik, vi repræsenterer i al dens mangfoldighed skal få samfundet til at se anderledes ud. Den skal med andre ord sætte et betydende præg på musik- og kulturlivet nationalt såvel som internationalt, ligesom den skal anerkendes for det udviklingspotentiale, den rummer til at berige alle, både børn og voksne.


Velkommen siger vi til: 5 nye medlemmer i foreningen: • • • • •

Andreas Busk Kaj David Jakob Kirkegaard Pelle Skovmand Per Drud Nielsen

Foreningen runder hermed 235 aktive medlemmer

Tillykke siger vi til: • Bernhard Lewkovitch, som fyldte 85 år d. 28. maj • Birgitte Alsted, som fyldte 70 år d. 15. juni • Thomas Agergaard, som fylder 50 år d. 23. juni • Per Nørgård, som fylder 80 år d. 13. juli • Merete Kuhlman, som fylder 50 år d. 20. juli • Erik Haumann, som fylder 60 år d. 30. sep- tember • Ray Pitts, som fylder 80 år d. 30. september • Per Skriver, som fylder 50 år d. 3. november • Pelle Gudmundsen-Holmgreen, som fylder 80 år d. 21. november • Hans Abrahamsen, som fylder 60 år d. 23. december

Medlemskonsulenten takker af Klaus Ib Jørgensen har fået nyt job på DR. Her skal han d. 1. august tiltræde et job som konsulent og projektleder i DR-ensembler. Det betyder, at vi i DKF skal sige farvel til vores medlemskonsulent gennem 18 år. Her skal i første omgang lyde en stor tak til Klaus for dette vigtige arbejde i foreningen, for lydhørhed og kloge samtaler med rigtig mange medlemmer. Og alle ønsker om god vind i det nye job! Mange medlemmer har gennem årene haft glæde af Klaus’ store viden og indsigt i alle aspekter af vores metier og deraf følgende gode rådgivning. Ved vores sommerfest bliver der plads til at takke Klaus. Og der vil blive plads til at hilse på hans efterfølger, som er Niels Marthinsen. Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at han vil forstå at løfte arven efter Klaus Ib.

Sommerfesten 2012 Det er os en glæde igen i år at kunne invitere til Dansk Komponist Forenings sommerfest i de hyggelige lokaler i Josty. Tilmelding senest fredag d. 17. august til kd@komponistforeningen.dk eller tlf: 33 13 54 05. Tid og sted Josty Pile allé 14, 2000 Frederiksberg Fredag d. 24. august kl. 17.30 Kroket og rundbold begynder kl. 16.30 i haven ud for Josty

Sekretariatet og sommerferie På nær et par dage i juli vil sekretariatet være bemandet på halv kraft hen over sommeren. Det vil derfor være en god idé at ringe i forvejen, hvis du skal forbi vores kontor, så er du sikker på ikke at gå forgæves.

GOD SOMMER!

ANSATS juni 2012  

Årligt skrift for medlemmer

ANSATS juni 2012  

Årligt skrift for medlemmer

Advertisement