Page 1


Napoleon Hill, James Allen, Joseph Murphy, George S. Clason ir kiti

Iš anglų kalbos vertė ignas urnikas


KAIP PRITRAUKTI PINIGUS Joseph Murphy


TURINYS TURITE TEISĘ BŪTI TURTINGAS

11

KELIAS Į TURTUS

50


TURITE TEISĘ BŪTI TURTINGAS

J

ūs turite teisę būti turtingas. Jums skirta laimin­ gai ir laisvai nugyventi pasiturintį gyvenimą. Taigi jūs privalote turėti pakankamai pinigų,

kad galėtumėte gyventi visavertį, pasiturintį ir lai­ mingą gyvenimą. Skurdas nėra dorybė, tai protinė liga, kurią reikia nušluoti nuo žemės paviršiaus. Jums lemta augti, tobulėti, atskleisti savo dvasią ir protą bei parodyti materialius dalykus. Jūs turite neginčytiną teisę išnaudoti savo potencialą ir kartu išreikšti save. Reikėtų apsisupti grožiu ir prabanga. 7


joseph murphy

Kam tenkintis vos suduriant galą su galu, jei įmanoma mėgautis Begalybės turtais? Ši knyga jus išmokys susidraugauti su pinigais ir visada turėti jų perteklių. Jūsų troškimas tapti turtingam yra tiesiog siekis gyventi visavertį, laimingesnį, nuostabesnį gy­ venimą. Tai kosminis instinktas. Geras ir naudingas dalykas. Pradėkite suvokti tikrąją pinigų prasmę – pa­ žvelkite į juos kaip į mainų simbolį. Pinigai – tai išsilaisvinimas nuo grožio, prabangos, pertekliaus troškimo. Skaitydami šį skyrių, tikriausiai manote: – Noriu daugiau pinigų. Esu vertas didesnio darbo užmokesčio už tą, kurį dabar gaunu. Esu tikras, kad daugumai žmonių atlyginama nepakankamai. Viena priežasčių, kodėl daugelis žmonių neturi pakankamai pinigų, yra ta, jog jie pinigus tylomis ar net atvirai smerkia. Dažnai teigia­ ma, jog „pinigų troškimas yra viso blogio priežastis“ ir pan. Kita priežastis, kodėl jie vargsta, yra ta, kad jų pasąmonės gelmėse užfiksuota, jog skurdas yra dorybė. Ši pasąmonės nuostata galėjo susiformuoti dėl auklėjimo ankstyvoje vaikystėje, dėl prietarų, o 8


Kaip klestėti sunkiais laikais

gal atsirado neteisingai interpretavus šventuosius raštus. Skurdas – ne dorybė. Tai liga, kaip ir kitos psi­ chikos ligos. Jeigu sirgtų kūnas, manytumėte, jog jums kažkas nutiko, ieškotumėte pagalbos arba nedelsdami pradėtumėte gydytis. Jeigu jums nuolat stinga pinigų, vadinasi, jūsų gyvenime vyksta kažko­ kie negeri dalykai. Pinigai – tai tik simbolis. Bėgant amžiams, jie, kaip mainų simbolis, pakeitė daugybę formų – buvo druska, karoliukai ir įvairiausi niekučiai. Senovėje žmogaus turtas buvo matuojamas tuo, kiek jis tu­ rėjo avių ar kitokių galvijų. Jeigu tektų už ką nors sumokėti, daug patogiau išrašyti čekį nei tampytis su savimi porą avių. Dievas nenori, kad jūs gyventumėte lūšnoje ar badmiriautumėte. Dievas nori, kad jūs būtumėte laimingas, pasiturintis ir klestintis. Dievui visada sekasi visi darbai, nesvarbu, ar jis kurtų žvaigždę, ar visą kosmosą! Galbūt jūs norite leistis į kelionę aplink pasaulį, užsienyje studijuoti meną, lankyti koledžą, o galbūt leisti savo vaikus į geresnę mokyklą. Jūs neabejotinai 9


joseph murphy

trokštate, kad jūsų vaikai augtų gražioje aplinkoje, kad jie išmoktų vertinti grožį, tvarką, simetriją ir proporcijas. Jūs gimėte klestėti, laimėti, nugalėti visus sun­ kumus ir ištobulinti savo sugebėjimus. Jeigu jūsų gyvenime dygsta finansinio nepritekliaus piktžolė, išraukite ją su šaknimis. Tuojau pat pamirškite visus prietaringus įsiti­ kinimus apie pinigus. Niekada negalvokite, kad pinigai blogi ar nešvarūs. Jeigu taip elgsitės, pama­ tysite, kad pinigams išauga sparnai ir jie nuskrenda nuo jūsų šalin. Atminkite, visada prarandate tai, ką niekinate. Pavyzdžiui, sakykime, kad žemėje radote aukso, sidabro, švino, vario ar geležies. Ar teigtumėte, kad šios žaliavos blogos? Dievas pasakė, kad visi dalykai yra geri. Blogis kyla iš sudarkyto žmogiškojo supra­ timo, riboto proto, neteisingos gyvenimo sampra­ tos ir netinkamo Dangiškosios Galios naudojimo. Uranas, švinas ar bet kuris kitas metalas galėjo būti naudojamas kaip mainų priemonė. Mes naudojame popierinius banknotus, čekius ir t. t. Juk popieriaus lapelis negali būti blogas, tad čekis irgi nėra blogybė. 10


Kaip klestėti sunkiais laikais

Šiais laikais fizikai ir kiti mokslininkai žino, kad dviejų metalų skirtumą sudaro tik elektronų skai­ čius ir jų judėjimo aplink centrinį branduolį greitis. Galinguose aparatuose jie keičia vieną metalą kitu bombarduodami jo atomus. Susidarius tam tikroms sąlygoms auksas virsta gyvsidabriu. Netrukus auk­ są, sidabrą ir kitus metalus gaminsime chemijos laboratorijose. Negaliu įsivaizduoti, kad elektronai, neutronai, protonai ir izotopai gali slėpti kažkokį blogį. Popieriaus lapelis jūsų kišenėje sudarytas iš skir­ tingai išsidėsčiusių protonų ir elektronų. Skiriasi jų judėjimas ir kiekis. Tai vienintelis skirtumas tarp jūsų kišenėje gulinčio popieriaus ir sidabro. Sakoma: – Žmonės dėl pinigų žudo. Dėl pinigų vagia! Turtai siejami su daugybe nusikaltimų, bet dėl to patys pinigai nėra blogi. Galima pasamdyti žmogų, kad šis už penkiasde­ šimt dolerių ką nors nužudytų. Naudodami pinigus žalingam tikslui, juos iššvaistote. Elektra galima apšviesti namus arba ką nors užmušti elektros sro­ ve. Vandeniu galite pagirdyti ištroškusį kūdikį arba 11


joseph murphy

vandenyje tą patį vaiką galite paskandinti. Ugnimi vaiką galite sušildyti arba sudeginti jį gyvą. Pavyzdžiui, jeigu iš sodo atsineštumėte žemių ir supiltumėte jas į puodelį vietoje rytinės kavos, tai būtų blogis. Bet žemė nėra bloga, taip pat ir kava. Žemė panaudota ne tam tikslui, ji turėtų būti sode. Jei į nykštį įsidurtumėte adata, tai jūsų, bet ne adatos kaltė. Adatos vieta – adatinėje, o ne jūsų nykštyje. Žinome, kad gamtos stichija nėra blogis. Ar ji mus prakeiks, ar palaimins, priklauso nuo to, kaip ją panaudosime. Vieną kartą išgirdau žmogų sakant: – Aš žlugęs. Nekenčiu pinigų, jie yra viso blogio šaltinis. Jei pinigus mylėsite labiau už viską, tapsite vien­ pusiškas ir nesubalansuotas. Jums lemta savo galią ir autoritetą naudoti išmintingai. Vieni žmonės trokšta galios, kiti – pinigų. Jei apsispręsite, kad jums svarbūs pinigai, ir sau prižadėsite, kad tai vis­ kas, ko jūs norite, stengsitės sukaupti daug pinigų, nesidomėsite niekuo kitu, jums pavyks uždirbti daug 12


Kaip klestėti sunkiais laikais

pinigų ir tapti turtuoliu, bet pamiršite, kad turite gyventi visavertį gyvenimą. „Žmogus ne vien duona ir vandeniu gyvas.“ Pavyzdžiui, jeigu priklausote sektai ar religinei bendruomenei ir fanatiškai įsitrauksite į jos veiklą, vengsite draugų, bendruomenės, netrukus pradė­ site jausti nepasitenkinimą, nervingumą. Gamta reikalauja balanso. Jei visą savo laiką skirsite išori­ niams veiksniams, galiausiai pajusite ramių minčių, harmonijos, meilės, laimės ir tobulos sveikatos alkį. Suprasite, kad negalite nusipirkti daugybės tikrų dalykų. Žinoma, galite sukaupti milžiniškus turtus, turėti milijonus dolerių. Tai nėra blogis. Tačiau meilė vien pinigams, nekreipiant dėmesio į nieką daugiau, gimdo susierzinimą, nusivylimą. Ta prasme ji tikrai viso blogio šaknis. Pinigus paversdami savo vieninteliu tikslu, jūs t­iesiog neteisingai pasirinkote, manėte, kad tai viskas, ko trokštate, bet po visų pastangų galiausiai supratote, kad jums reikėjo ne tik pinigų. Tai, ko iš tik­rųjų norėjote, buvo savos vietos radimas gyveni­ me, minčių aiškumas ir gebėjimas patenkinti savo poreikius. Galite turėti milijoną ar daugiau, jeigu 13


joseph murphy

jums to reikia, ir kartu išsaugoti minčių aiškumą, har­ moniją, tobulą sveikatą ir sugebėti išreikšti save. Visi nori turėti pakankamai pinigų, kad nereikėtų savęs varžyti. Jeigu norite patenkinti visus savo porei­ kius ir pasilikti juodai dienai, turite sugebėti tai pa­ siekti. Noras skaniai valgyti, puošniai rengtis, turėti gražius namus, automobilių, sugebėti išreikšti save, pratęsti giminę ir prabangiai gyventi – šie troškimai mums suteikti Dievo ir yra geri, bet savo impulsus mes kartais nukreipiame neteisinga linkme, todėl sulaukiame prastų rezultatų ar neigiamos patirties. Žmogus iš prigimties nėra blogas. Jūs neturite įgimto blogio. Tai Dievas, Universalioji Išmintis ar Gyvenimas siekia pasireikšti per jus. Pavyzdžiui, vaikinukas nori lankyti koledžą, bet neturi pakankamai pinigų. Jis mato, kaip jo bendra­ klasiai išvažiuoja mokytis į koledžą ar universitetą, ir jo troškimas tik stiprėja. Jis tvirtina sau: – Ir aš noriu įgyti išsilavinimą. Siekdamas išsilavinimo, jaunuolis gali pavogti ar kitaip neteisėtai gauti reikiamą pinigų sumą. Noras mokytis iš esmės buvo geras, bet jis tą troškimą iškrei­ pė naudodamas bendruomenės taisykles, kosminį 14


Kaip klestėti sunkiais laikais

harmonijos įstatymą arba auksinę taisyklę pažei­ džiančias priemones. Todėl jis pakliuvo į bėdą. Jei šis jaunuolis būtų žinojęs minties taisykles ir naudotų Dvasios Galią, jis suprastų, kad neturi gebėjimų mokytis koledže, tad ne sėdėtų kalėjime, o gyventų laisvėje. Kas pasodino jį į kalėjimą? Jis pats. Policininkas, kuris ten nuvežė, tebuvo žmogaus sukurtų įstatymų, kuriuos pažeidė vaikinas, įrankis. Pirmiausia vogda­ mas ir apgaudinėdamas jis įkalino savo mintis. Baimė ir sąžinės graužatis sekė vėliau. Tai proto kalėjimas, kurį pakeičia plytų ir akmenų kamera. Pinigai – Dievo turtingumo, grožio, tobulumo simbolis, kuriuos reikia naudoti išmintingai, atsakin­ gai ir konstruktyviai, įvairiais būdais pasitarnaujant žmonijai. Tai tik tautos ekonominės sveikatos sim­ bolis. Kai jūsų gyvenime pinigai laisvai cirkuliuoja, jūs ekonomiškai sveikas. Kai žmonės pinigus prade­ da kaupti, slėpti dėžutėse, kai juos apima baimė, jie ekonomiškai suserga. 1929 metų rinkos žlugimas buvo psichologinė panika, kuri neaplenkė nė vieno žmogaus. Tai buvo tarsi neigiamas, užhipnotizuojantis prakeiksmas. 15


joseph murphy

Jūs gyvenate subjektyviame ir objektyviame pa­ saulyje. Negalite apleisti dvasios maisto – neturite pamiršti minčių ramybės, meilės, grožio, harmoni­ jos, džiaugsmo ir juoko. Dvasios galios pripažinimas – tai kelias pasiekti Karališkąjį Visokeriopų Turtų Kelią, nesvarbu, ar trokštumėte dvasinio, protinio ar materialaus turto. Teigiamų nuostatų ar dvasinių principų besilaikantis studentas tiki ir tvirtai žino, kad nepaisant ekonomi­ nės situacijos, akcijų biržos svyravimų, krizių, streikų, karų ir įvairiausių kitų situacijų ar aplinkybių, jis visada visko turės užtektinai, kad ir kokią formą pinigai įgautų. Pagrindinė priežastis – jis supranta turto esmę. Mokinys mintyse save įtikino, kad jis laisvai disponuoja turtu, o Dievas duoda daugiau negu užtektinai. Jei rytoj kiltų karas ir visas moki­ nio turtas taptų bevertis, kaip nutiko vokiškosioms markėms po Pirmojo pasaulinio karo, jis vis tiek surastų turtą, juo būtų pasirūpinta, nesvarbu, kokia būtų naujoji valiuta. Turtas – tik suvokimo būsena. Tai protas, amži­ nai susijęs su mintimi, kad dieviškieji turtai nuolat krypsta jo pusėn. Logiškai mąstantis žmogus į turtą 16


Kaip klestėti sunkiais laikais

žiūri kaip į potvynį ir atoslūgį, kitaip sakant, kaip į reiškinį, kuris pradingsta, bet visada sugrįžta. Potvy­ niai niekada nenutrūksta, taip pat yra ir su žmogaus turtu, kai pasitikima nepavargstančia, nesikeičiančia, nemirtinga ir visa žinančia Esybe, kuri visada stebi. Taigi žmogus, kuris supranta, kaip veikia pasąmonė, niekada nesirūpina ekonomine situacija, akcijų biržų svyravimais, devalvacija ar infliacija, nes jis visada at­ sižvelgia į amžinąjį Dievo dosnumą. Tokiam žmogui visada visko pakanka, jį saugo Esybė. „Pažvelkite į paukščius ore: jie nesėja, jie nepjauna, nesirenka tvartuose, bet Dievas Tėvas juos maitina. Argi jūs prastesni už tuos paukščius?“ Kai sąmoningai bendraujate su Dieviškąja Esybe, tvirtinate ir žinote, kaip Ji jus veda, rodo jums kelią visuose reikaluose, kad Ji yra šviesa jums po kojomis ir šviesulys, rodantis kelią, todėl jūs dieviškai kles­ tėsite, jumis bus pasirūpinta geriau nei kada nors svajojote. Yra paprastas būdas pasąmonei sudaryti deramą įspūdį apie nuolatinę turto tėkmę: atlaisvinkite pro­ to sraigtus. Atsipalaiduokite! Išlaisvinkite mintis! Sukaupkite dėmesį. Leiskitės apimami mieguistos, 17


joseph murphy

apsiblaususios, meditacinės proto būsenos. Tai padeda iki minimumo sumažinti reikalingas pastan­ gas. Tyliai atsipalaidavę apgalvokite amžinas tiesas. Paklauskite savęs: iš kur kyla idėjos? Iš kur atsiranda turtas? Iš kur atsiradote jūs? Iš kur atsirado jūsų smegenys ir mintys? Jūs suprasite, jog visa tai atsitiko Vienintelio Šaltinio dėka. Dabar jūsų dvasinis nusiteikimas yra tinkamas. Suvokę, jog turtas – tai proto būsena, nejausite, kad ta mintis pažeidžia jūsų intelektą. Lėtai, tyliai, eidami miegoti keturias penkias minutes, tris ar keturis kartus per dieną kartokite šią frazę: „Pinigai visada laisvai cirkuliuos mano gyvenime, nes Dievas duoda daugiau negu reikia.“ Reguliariai ir sistemin­ gai kartodami, turto idėją perkelsite į gilesniuosius proto sluoksnius ir pradėsite formuoti turto prasmės suvokimą. Atsainus, mechaniškas kartojimas šio suvokimo kurti nepadės. Pradėkite jausti, kad tai, ką kartojate, yra tiesa. Jūs žinote, ką darote ir kodėl tai darote. Jūs žinote, kad jūsų giliausi sielos kampeliai priima tai, ką sąmoningai priimate kaip tiesą. Iš pradžių žmonės, patiriantys finansinių sun­ kumų, kartodami afirmacijas „Aš turtingas“, „Aš 18


Kaip klestėti sunkiais laikais

klestintis“, „Man sekasi“ rezultatų nepasiekia. Atvirkščiai, situacija net gali pablogėti. Priežastis yra ta, jog pasąmonė priims tik dominuojančią idė­ ją ar stipresnį jausmą. Kai jie sako: „Aš klestintis“, jausmas, kad jam kažko trūksta, yra gilesnis, ir tylus balsas širdyje atsako: „Ne, tu neklesti, tu žlungi.“ Nepritekliaus jausmas dominuoja, todėl kiekvienas bandymas patvirtinti tik sukelia trūkumo nuotaiką, kurią ir priima pasąmonė. Pradedantiesiems geriau tvirtinti tai, dėl ko sąmonė neprieštaraus pasąmonei. Tada nekils priešprieša. Pasąmonė priima mūsų įsi­ tikinimus, jausmus, nuomones ir tai, ką sąmoningai vertiname kaip tiesą. Užtikrinti pasąmonės bendradarbiavimą žmogus galėtų tokiais teiginiais: „Aš kiekvieną dieną gausinu turtus“, „Kiekvieną dieną tampu vis turtingesnis ir išmintingesnis“, „Kiekvieną dieną mano turtas didė­ ja“, „Aš tobulėju, augu ir finansiškai judu pirmyn“. Tokie ir panašūs teiginiai nesukeltų jokio proto konflikto. Pavyzdžiui, jeigu pardavėjas kišenėje teturi dešimt centų, jis galėtų nesunkiai save įtikinti, jog rytoj turės daugiau. Jei rytoj parduos batų porą, nėra priežasties 19


joseph murphy

manyti, kad kitą dieną jis nepradės pardavinėti batų. Toliau jis sakytų: „Mano pardavimai kiek­vieną dieną vis gerėja“, „Aš kiekvieną dieną judu į priekį“. Šie žodžiai būtų psichologiškai teisingi, juos priimtų jo pasąmonė ir duotų trokštamų vaisių. Dvasiškai pažangus mokinys, kuris tyliai, su­ pratingai ir jausmingai sako: „Aš tobulėju“, „Man sekasi“, „Aš esu turtingas“, taip pat sulaukia nuos­ tabių rezultatų. Kodėl taip nutinka? Kai jis galvoja, jaučia ar sako, kad klesti, nori pasakyti, kad Dievas yra Visagalis, Jo turtai neišsenkantys, o tai, kas tinka Dievui, tinka ir jam. Kai sako: „Aš turtingas“, žino, kad Dievo dovanos neišsenkančios, kad Jis yra kaip Lobių Saugykla, o tai, kas tinka Dievui, tinka ir jam, nes Dievas yra visur ir mumyse. Daugelis žmonių, galvodami apie tris abstrakčias sveikatos, turto ir sėkmės idėjas, sulaukia nuostabių rezultatų. Sveikata – tai Dieviškoji Realybė, arba Dievo savybė, Turtas yra Dieviškas, jis amžinas ir nesibaigiantis. Sėkmė – taip pat Dieviška, nes Dievui sekasi visi Jo darbai. Pasiekiama stebėtinų rezultatų, kai tarsi skutantis stovima prieš veidrodį ir penkias ar dešimt minučių 20


Kaip klestėti sunkiais laikais

kartojama: „Sveikata, turtas ir sėkmė.“ Nesakoma, „Aš sveikas“ ar „Man sekasi“. Taip stengiamasi mintyse nesukurti priešpriešos. Kai esi tylus ir at­ sipalaidavęs, protas yra pasyvus ir lengviau priima naują informaciją. Tada kartojami minėti žodžiai. Taip pasiekiama neįtikėtinų rezultatų. Tiesiog susie­ jamas identitetas su amžinomis, nesikeičiančiomis ir nesenstančiomis idėjomis. Jūs galite ugdyti turto suvokimą. Pasinaudokite šioje knygoje išdėstytais principais, ir jūsų dykuma sužydės kaip rožė. Prieš daugelį metų Australijoje dirbau su jaunu vaikinu, kuris norėjo tapti chirurgu, bet neturėjo pi­ nigų ir nebuvo baigęs vidurinės mokyklos. Pragyve­ nimui užsidirbdavo valydamas gydytojų kabinetus, plaudamas langus ir pasitaikius progai taisydamas įvairius daiktus. Jis man pasakojo, jog kiekvieną vakarą prieš užmigdamas jis ant sienos matė diplo­ mą su didelėmis raidėmis užrašytu jo vardu. Tame medicinos centre, kur dirbo, jis valė ir blizgino tiek diplomų, kad buvo nesunku mintyse sukurti savo diplomo vaizdą. Nežinau, ar ilgai jis įsivaizdavo, bet tikriausiai bent kelis mėnesius. 21


Kaip klestėti sunkiais sunkiais laikais  

Kaip klestėti sunkiais laikais knygos ištrauką

Kaip klestėti sunkiais sunkiais laikais  

Kaip klestėti sunkiais laikais knygos ištrauką

Advertisement