Virtualna izložba Stjepan Miletić

Page 1


Literatura:

Bibliografski popis graðe koja je bila izložena u vitrinama:

Andriæ, Nikola. Spomen-knjiga Hrvatskog zem. Kazališta pri otvaranju nove kazališne zgrade. Zagreb, 1895. Batušiæ, Nikola. Povijest hrvatskog kazališta. Zagreb, 1978.

Albini, Sreæko. Na Plitvièka jezera! : balet u 2 slike : po ideji dra. Stj. pl Miletiæa = Aux lacs de Plitvice! : ballet en 2 tableaux : apres une idee de M. le doct. Et. de Miletiæ = An die Plitvicer Seen! : Bellet in 2 Bildern : nach einer Idee des Dr. Stephan von Miletiæ / sastavio i uglazbio Felix Albini. Zagreb, Naklada Antuna Schlolza, [1898?]

Batušiæ, Nikola. Sto godina zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Zagreb, 1996.

Kazališni Almanak za godinu 1895. Zagreb, 1895. sadrži i: prozni zapis Excelsior od Stjepana Miletiæa

Batušiæ, Slavko. Pedesetogodišnjica kazališne zgrade. Zagreb, 1945.

Ljetopis Društva hrvatskih književnika u Zagrebu za godine 1900-1903. Zagreb, 1903. (sadrži govor Stjepana Miletiæa održan 24. studenog 1901. godine prigodom otkrivanja spomen-ploèe Augustu Šenoi u Mesnièkoj ulici br. 34)

Fotez, Marko. Stjepan Miletiæ : književna studija, Zagreb, 1943. Goglia, Antun. Obitelj Freudenreich, Zagreb 1944. (pretisak iz mjeseènika Družtva Zagrebèana “Zagreb”) Hrvatsko narodno kazalište : 1894-1969 / [glavni i odgovorni urednik Pavao Cindriæ]. Enciklopedijsko izd. Zagreb, 1969.

Miletiæ, Stjepan. Die ästhetische Form des abschliessenden Ausgleiches in den Shakespeare'schen Dramen. Agram : Buchhandlung der Actien-Druckerei, 1892. Miletiæ, Stjepan. Grobne pjesme. U Zagrebu : Naklada knjižare Dionièke tiskare, 1889.

Hrvatsko narodno kazalište : zbornik o stogodišnjici : 1860-1960, Zagreb, 1960. Miletiæ, Stjepan. Hrvatsko glumište. Zagreb, 1904. Kassowitz-Cvijiæ, Antonija. Spomen-spis u proslavu šezdesetogodišnjeg umjetnièkog djelovanja najveæe hrvatske tragetkinje Marije Ružièke-Strozzi uz prikaz njezine epohe u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 1868-1928. Zagreb, 1928.

Miletiæ, Stjepan. Hrvatski kraljevi (924.-1102.) : pentologija. Zagreb, 1902.

Kazališni Almanak za godinu 1895. Zagreb, 1895.

Miletiæ, Stjepan. Preporod hrvatske književnosti : opis Bukovèevog zastora u Hrv. Zemalj. Kazalištu. Zagreb, 1904.

Milan-Simeonoviæ, Nikola. Zaèetak i razvitak Hrvatskoga kazališta sa struènog stanovišta. Zagreb. 1905. O gradnji hrvatskoga kazališta u Zagrebu : (razprava družtva inžinira i arhitekta u Zagrebu), Zagreb, s. a. Paro, Georgij. Razgovor s Miletiæem. Zagreb, 1999. Vinkoviæ, Hinko. Hundert Jahre Theatergebäude in Zagreb : 1834 – 1934. Oktober 1934. (Sonderabdrukc aus dem “Morgenblatt”). Zagreb, 1934.

Miletiæ, Stjepan. Slava umjetnosti : scenski prolog u 3 slike : povodom otvoranja novog Hrvatskog zemaljskog kazališta u prisutnosti Njegova Apost. Velièanstva Kralja Franje Josipa I, dne. 14. listopada 1895. / napisao Stjepan Miletiæ ; glazbu skladao Ivan pl. Zajc Mosinger, Rudolf. Zagreb (Croatie) : Hrv. zemalj. kazalište = Theatre national croate / R. M. : Naklada papirnice A. Brusina ; Zagreb, 1907. (razglednica) Ogrizoviæ, Milan. Slava njima! : dramatska ilustracija Bukovèeve zavjese s prologom u slavu 10-godišnjice otvorenja nove kazališne zgrade i s pjevanjem. U Zagrebu, 1905. Prvi hrvatski svesokolski slet u Zagrebu : dana 1., 2., 3. i 4. rujna god. 1906. Zagreb, 1906. Strossmayer : koledar za god. 1907. , izdaje i uredjuje Odbor zagrebaèkih gospoja za Strossmayerov spomenik u Zagrebu. Zagreb 1907. Sveèano otvorenje Nar. hrv. zem. kazališta : dne 14. listopada 1895. Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novina, 1895 [1] list ; 33 cm Program sveèanog otvaranja. Tuciæ, Mladen. Nagon : roman iz buduænosti, Zagreb, 1887. Predgovor ovom romanu napisao je Stjepan Miletiæ, koji je zapravo i glavni lik djela, intendant Bogdanov.


Virtualno izdanje izložbe posveæene Stjepanu Miletiæu. Ova verzija prireðena je prema izložbi postavljenoj u auli Gradske knjižnice od 20. svibnja do 2. lipnja 2008. godine u povodu stote obljetnice smrti Stjepana Miletiæa, intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (1894.-1898.). U tom svojstvu on je 14. listopada 1895. godine otvorio novu kazališnu zgradu na Sveuèilišnom trgu, u kojoj je Hrvatsko narodno kazalište smješteno i danas. Obnašajuæi dužnost intendanta, u vrlo kratkom roku podignuo je zagrebaèko kazalište na europsku razinu. Bio je aktivan i na drugim podruèjima hrvatskoga kulturnog i društvenog života. Za pripremu izložbe korištena je izvorna graða Gradske knjižnice, osobito zbirke Zagrabiensia te zaštiæenog fonda. Naslovni plakat oblikovan je prema portretu Stjepana Miletiæa kojeg je 1894. godine naslikao Vlaho Bukovac. Izložbu je priredila Dubravka Petek, dok je postere likovno i grafièki oblikovala Ismena Meiæ kao i virtualno izdanje. Osobito vrijedne jedinice graðe koje su bile izložene u vitrinama, u meðuvremenu su i digitalizirane te su u cijelosti dostupne na portalu Digitalizirana zagrebaèka baština.

© Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica, travanj 2012.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.