Page 1

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJEĈJA KNJIŽNICA MARINA DRŽIĆA Zagreb, Držićeva 10

PREPORUĈNI POPIS KNJIGA ZA RODITELJE (izdanja 2014. - 2015.)

IGRA I RAZVOJ DJETETA Prilog: Knjige u kojima autori pišu o važnosti igre za razvoj djece

Zagreb, listopad 2016.


Ovaj preporučni popis knjiga s anotacijama za roditelje predstavlja preporučni izbor naslova iz naše RODITELJSKE ZBIRKE objavljenih 2014.- 2015. kojim nastojimo pomoći roditeljima i svima koje zanima odgoj i druženje s djecom. Anotacijama tj. kraćim sažetim bilješkama pružaju se najosnovniji podaci o sadržaju i namjeni publikacije.

Sastavile: Đurđica Križanić Delač, dipl. knjižničarka Željka Krušlin, dipl. knjižničarka

2


PSIHOLOGIJA BAUREIS, Helga Djeca bolje uĉe uz kineziologiju : savjeti i vježbe za lakše uĉenje i bolju koncentraciju / Helga Baureis, Claudia Wagenmann. – Split : Harfa, 2015. U knjizi su prikazane direktne i indirektne veze izmeĊu razine fiziĉke aktivnosti, zdravlja i kognitivnih funkcija kod školske djece. Mnogobrojna istraživanja pokazala su da fiziĉka aktivnost poboljšava zdravlje, a time i kognitivne funkcije te prevenira potencijalne kroniĉne bolesti. Knjiga obiluje primjerima vježbi i savjeta o prehrani koje potiĉu lakše uĉenje, a namijenjena je roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u radu s djecom, osobito onom koja imaju odreĊene smetnje u procesu uĉenja (govor, hiperaktivnost, deficit pažnje, poremećaji u ponašanju…)

BULAT, Rebeka Bebarije : važnost poticanja intelektualnog i emocionalnog razvoja od najranije dobi : sadrži 100 igara i aktivnosti utemeljenih na modernim saznanjima o ranom djeĉjem razvoju / Rebeka Bulat. – Split : Harfa, 2014. Knjiga utemeljena na Mensinom NTC sustavu uĉenja namijenjena je prije svega roditeljima, ali i odgojiteljima i svima ostalima ukljuĉenima u brigu o djeci najmlaĊe dobi, pa ĉak i od samog roĊenja. NTC sustav uĉenja usmjeren je na rani razvoj djetetovih kognitivnih sposobnosti. Veliku pozornost pridaje djetetovu razvoju do pete godine života. Emocionalno-socijalna komponenta, koja je u temelju izgradnje djetetovih kognitivnih sposobnosti, ovisi o roditelju. Knjiga vodi roditelje kroz faze u djetetovu razvoju sugerirajući svakodnevne aktivnosti koje se mogu provoditi kroz spontano druženje s djetetom. Uz zanimljive i kreativne igre koje se mogu realizirati uz jednostavne, svakodnevne materijale, roditelji i dijete grade kvalitetnu osnovu za budućnost.

DENSMORE, Ann E. Vaš uspješan predškolac : deset vještina potrebnih djeci da bi postala samopouzdana i društveno angažirana / Ann Densmore, Margaret Bauman. – Zagreb : Veble commerce, 2014. Autorice, znanstvenice i praktiĉarke (pedagogija, psihologija, govorna i jeziĉna patologija, pedijatrijska neurologija), polazeći od ĉinjenice da većina društveno uspješne djece ostvaruje bolji uspjeh tijekom svake razvojne faze, u ovoj knjizi nude savjete i strategije za socijalizaciju predškolaca. Prvo poglavlje pruža uvod u poznavanje mozga i naĉina na koji se stjeĉu nove informacije i uĉi ponašanje. U sljedećim poglavljima rijeĉ je o strategijama koje se temelje na igri, a omogućuju odgajanje društveno uspješne djece: druželjubive, jeziĉno vješte, sretne i optimistiĉne, snažnog moralnog karaktera, stabilne, fleksibilne, organizirane, sposobne za vodstvo, društveno angažirane i strastvene u uĉenju. Knjiga je namijenjena roditeljima i odgajateljima predškolaca. 3


HUETHER, Gerald Svako dijete je darovito / Gerald Huther, Uli Hauser. – Split : Harfa, 2015. U knjizi autori donose dokaze zašto je nužna radikalna promjena u shvaćanju odgoja i školovanja i opisuju koje su darovitosti uroĊene i kako se razvija djeĉji mozak. Pokazuju da naš odgoj te aspekte gotovo uopće ne uzima u obzir i zahtijevaju radikalnu promjenu stava kako bi sva djeca posve razvila svoje potencijale. Roditelji i škole ĉine sve da bi poticali sposobnosti djece. Pa ipak, zato što nam se obrazovni sustav temelji gotovo iskljuĉivo na prenošenju znanja i na postignućima, imamo odliĉne uĉenike i studente koji se u poslovnome svijetu pretvaraju u gubitnike. A na tom putu gubimo brojne neiskorištene i frustrirane talente.

JUUL, Jesper Obitelji s tinejdžerima / Jesper Juul. – Zagreb : Naklada Pelago, 2014. Knjige o odgoju djece ne nude sve odgovore, ne postoji ni jedna savršena metoda odgoja za sve obitelji Kako objasniti djeci da u vašoj kući nema samo tinejdžer pravo na sretan život, već da svi zajedno trebaju sudjelovati u uspješnom suživotu kroz prihvaćanje i razumijevanje drugoga? Nova knjiga uglednog danskog psihologa Jespera Juula posvećena je pubertetu i tome kako roditelji i djeca zajedno mogu lakše proživjeti to burno razdoblje. Postupno nestaju tradicionalna shvaćanja muške i ženske uloge u obiteljskom životu i u toj novonastaloj situaciji treba graditi svoj odnos prema djeci i mladima. Kao i u ranijim knjigama, autor pristupa temi naglašavajući upravo praktiĉni dio, pa knjiga sadrži mnogo primjera razgovora i korespondencije s roditeljima i tinejdžerima, a problemi o kojima se govori vrlo su raznoliki, od komunikacije, povjerenja ili preuzimanja odgovornosti do problema u školi ili problema s alkoholom. Ono što autor posebno naglašava jest to da roditelji ne moraju biti savršeni da bi postigli bitno u odgoju svoje djece, a to je da svima zajedno u obitelji bude dobro i ugodno.

KANDARE Šoljaga, Ana Tinejdžeri : praktiĉni vodiĉ za roditelje / Ana Kandare Šoljaga. – Zagreb : Znanje, 2014. Priruĉnik obuhvaća savjete za ostvarivanje kvalitetnijeg odnosa, bolje razumijevanje karakteristika, potreba i ponašanja tinejdžera. Sadrži korisne smjernice za brojne uobiĉajene situacije i probleme pri odgoju djeteta ove dobi (ljubav, seksualnost, nasilje, laži, internet, kućne obaveze, prijatelji, stres, droga, razvod roditelja, izgled, novac...), ali progovara ponešto i o glavnim psihiĉkim poremećajima koji se najĉešće tada javljaju (poremećaji hranjenja, raspoloženja, anksioznosti, panike...). Knjiga je namijenjena roditeljima.

4


LEUS, Tatjana Najĉešće roditeljske zablude : 49 zamki u odgoju i kako ih izbjeći / Tatjana Leus. – Zagreb : Planet Zoe, 2014. MeĊusobni odnos roditelja ima veliki utjecaj na dijete u razvoju jer dijete svu svoju pažnju usmjeruje na svoje najbliže. Pa tako i sav budući doživljaj vanjskog svijeta ovisi o tome kakve odnose meĊu roditeljima dijete promatra. Zato roditelji trebaju biti svjesni svojih rijeĉi i postupaka. Svatko želi da njegovo dijete razvije što više vrijednih i važnih osobina koje će mu koristiti u životu ali je jako važno razlikovati naĉine stjecanja tih osobina i pravilno ih prenijeti svom potomku. Pri tome uvijek treba biti svjestan djetetovih sposobnosti, sklonosti i mogućnosti.

PEŠEC, Mirjana Sva lica osjećaja : vodiĉ za bolje razumijevanje djeĉjih osjećaja / Mirjana Pešec, Iva Krešić Kozonić, Monika Dragun. – Zagreb : Golden marketing – Tehniĉka knjiga, 2015 Uĉenje o osjećajima za djecu je jednako važno kao i uĉenje drugih vještina. Roditelji zbog užurbanog tempa života ne prepoznaju osjećaje svoje djece. Zato je ovaj priruĉnik namijenjen roditeljima da im pomogne u odgoju, posebice u razdoblju izmeĊu vrtića i škole, kako bi nauĉili prepoznati poruke koje im djeca iskazuju kroz emocije. Pomaganje djeci u prepoznavanju, imenovanju i izražavanju osjećaja dugotrajan je proces kojem treba pristupiti s puno pažnje i strpljenja da bi ona razvila emocionalnu inteligenciju.

ZUCARO, Luisella Pobijedite djeĉje strahove / Luisella Zucaro. – Zagreb : Trsat, 2015. Mali priruĉnik u dva poglavlja obraĊuje tematiku djeĉjeg straha s teorijskog i praktiĉnog aspekta. U prvom dijelu autorica iz kognitivno-bihevioralne perspektive daje savjete kako prepoznati strah i anksioznost kod djece, uzroke njihove pojave te tehnike i metode pristupa i intervencije. Drugi dio odnosi se takoĊer na tehnike koje mogu voditi do rješenja problema i suoĉavanja sa strahom, ali kroz opuštenu igru ili priĉu. Knjiga je namijenjena roditeljima.

5


ODGOJ. OBRAZOVANJE BIDDULPH, Steve Odgoj djeĉaka : zašto su djeĉaci razliĉiti i kako im pomoći da postanu sretni i uravnoteženi muškarci / Steve Biddulph. – Zagreb : EPH Media, 2014. Autor, psiholog, u ovoj knjizi upućuje roditelje kako će odgojiti sretnog, samopouzdanog i pristojnog mladog muškarca. Prikazuje tri faze odrastanja djeĉaka od roĊenja do odrasle dobi objašnjavajući razvojne potrebe u svakoj od faza i nudeći odgojne savjete. Potom razmatra i nudi odgojne savjete vezane za ulogu testosterona, razliku muških i ženskih mozgova, razvoj zdrave seksualnosti djeĉaka, njihovo obrazovanje i ulogu sporta te ostalih aktivnosti koje djeĉacima pomažu da pronaĊu prave vrijednosti..

BIDDULPH, Steve Odgoj djevojĉica : kako pomoći našim kćerima da odrastu u bistre, tople, snažne i sretne žene / Steve Biddulph. – Zagreb : EPH Media, 2014. Autor, psiholog, u ovoj knjizi upućuje roditelje kako će odgojiti vedre, snažne, samosvjesne djevojke sa zdravim stavovima o svijetu koji ih okružuje. U prvom dijelu knjige obraĊuje pet faza odrastanja djevojĉica – od roĊenja do osamnaeste godine objašnjavajući razvojne potrebe u svakoj od etapa i nudeći odgojne savjete. Drugi dio knjige odnosi se na rizike i izazove odrastanja: veze i odnose, vršnjaĉko zlostavljanje i nasilje (bullying), poremećaje u prehrani, pritiske društvenih mreža te alkohol i drogu.

CAVE, Simone Pametno dijete : 100 ideja za igru koje će potaknuti razvoj vašeg djeteta / Simone Cave i Caroline Fertleman. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2014. Igra roditelja s djetetom iznimno je važna za kvalitetan razvoj. Igrajući se s djetetom, roditelj nenametljivo uĉi dijete o tome kako funkcioniraju odnosi, kako riješiti konflikte, odnosno kako doći do razliĉitih rješenja nekog problema, kako biti kreativan, opušten, veseo i radostan, a to su važne životne lekcije. Igra roditelja i djeteta jako utjeĉe na njihovu bliskost, povezanost i povjerenje a naroĉito na razvoj djetetovog mozga i govora. No što se zapravo dogaĊa kad se roditelj ukljuĉi u djetetovu igru? Dijete dobiva poruku da je roditelj zainteresiran za to što ono radi, njihov odnos jaĉa. Emocionalna povezanost, odnosno privrženost izmeĊu njih dobiva nov sadržaj, jaĉaju osjećaji bliskosti i povjerenja. Dijete i roditelj imaju novo iskustvo zajedniĉkog igranja, provoĊenja kvalitetnog i posvećenog vremena u kojem prevladavaju osjećaji zadovoljstva, radosti i meĊusobnog užitka. Knjiga je podijeljena u tri dijela prema dobi i razvoju djeteta i nudi 100 ideja za igru s djecom. 6


FRIEDMAN, Jenny Lynn Ĉinimo dobro zajedno : 101 jednostavan i važan projekt rada za opće dobro za obitelj, škole i lokalne zajednice / Jenny Friedman, Jolene Roehlkepartain. – Zagreb : Naklada Kosinj, 2014. Projekti rada za opće dobro pružaju sjajne mogućnosti za obiteljsko volontiranje. Aktivnosti u ovom priruĉniku usredotoĉuju se na zaštitu okoliša, smanjenje siromaštva, promicanje pismenosti te pomaganje starijim i bolesnim osobama. Projekti su lako provedivi i sadrže sve što voditelji moraju znati da bi ih mogli planirati.

MALI ĉarobnjaci uĉe pravilno izgovarati glasove : vježbenica / [autorica Marija Vranješ]. – Zagreb : Turistiĉka naklada, 2015. Vježbenica je namijenjena prvenstveno djeci s poteškoćama u izgovoru glasova, a bit će korisna i djeci s poteškoćama senzorne integracije, dispraksije, disfazije, te djeci koja imaju poteškoća s imenovanjem, gramatiĉkim strukturama i percipiranjem boja.

PICH, Rosa Kako biti sretan s 1, 2, 3... djece? / Rosa Pich-Aguilera Roca. – Split : Verbum ; Zagreb : Obiteljsko obogaćivanje, 2014. Autorica je majka osamnaestero djece, od kojih je troje izgubila zbog srĉanih bolesti, no unatoĉ tome ona i suprug ostali su otvoreni životu. Najveća su španjolska obitelj, a na temu vlastitog iskustva roditeljstva i odgoja govori i nastupa u javnosti. U ovoj knjizi predstavila je svoju brojnu obitelj, svakodnevicu njihova života i izazove s kojima se suoĉava u podizanju, školovanju i odrastanju djece te, meĊu ostalim, progovorila i o temi bolesti i smrti u obitelji. Na kraju izlaganja autorica istiĉe da joj je cilj pokazati kako je život s jednim, dvoje, troje ili više djece izvor zadovoljstva i sreće. Knjiga je ilustrirana, protkana zanimljivim priĉama i može biti interesantna širokom krugu ĉitatelja, posebice roditeljima.

7


PITAMIC, Maja Pokaži mi kako se to radi : Montessori aktivnosti za vas i vaše dijete / Maja Pitamic. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2014. Praktiĉan priruĉnik namijenjen roditeljima s djecom od dvije do pet godina, ĉije se aktivnosti temelje na Montessori metodi uĉenja koja posebnu važnost daje okolini u kojoj djeca uĉe i koja mora biti usmjerena na njih, ne bi li uspješno razvijali samopouzdanje. Detaljno razraĊene igre i vježbe u kojima zajedno uživaju roditelji i djeca, obuhvaćaju široku lepezu aktivnosti, od uĉenja osnovnih životnih vještina, razvoja osjetila, preko razumijevanja brojeva i slaganja jednostavnih reĉenica, pa sve do znanstvenih vještina. Sve su aktivnosti opisane uz pomoć smjernica i prijedloga, ovisno o tome koliko su složene.

REĈIĆ, Mijo Kako odgajati odgovorno dijete : priruĉnik za roditelje / Mijo Reĉić. – Osijek : vlastita naklada, 2014. REĈIĆ, Mijo Kako odgajati odgovornog tinejdžera: priruĉnik za roditelje / Mijo Reĉić. – Osijek : vlastita naklada, 2014. Istiĉući obitelj kao prvu i najvažniju školu života, autor smatra da oĉuvanje integriteta, jaĉanje samopoštovanja i razvijanje odgovornosti u djece pridonosi prevenciji nepoželjnih ponašanja a naroĉito nasilniĉkog ponašanja u djeĉjoj i kasnijoj dobi, te da je samopoštovanje kao naĉin života u obitelji nužan uvjet za društveno, emocionalno i mentalno zdravlje ĉovjeka u djetinjstvu, mladosti i odrasloj dobi. Knjiga je namijenjena roditeljima, odgajateljima i uĉiteljima kao polazna osnova preventivnog odgojnog djelovanja, na koju će se nadograĊivati vještine steĉene na roditeljskim sastancima odnosno pedagoškim radionicama.

PASCOLETTI, Carlo Put do dobrog roditelja : kako odgajati dijete do polaska u školu / Carlo Pascoletti. – Zagreb : Trsat, 2015. Kroz podjelu teksta na pet cjelina, autor prikazuje odgojne modele i odgojne planove roditelja u ranom djetinjstvu: prenatalni i neonatalni odgoj, odgoj u prve tri godine života, odgoj od treće do šeste godine. Središte interesa usmjereno je na najvažnije oblike odgoja, emocionalnu edukaciju i usvajanje društvenih pravila. U Dodatku je skala za individualnu procjenu subjektivnog stanja.

8


TOUGH, Paul Kako djeca uspijevaju : borbenost, radoznalost i snaga karaktera / Paul Tough. – Zagreb : Profil knjiga, 2014. Nasuprot donedavno vladajućoj "kognitivnoj hipotezi" prema kojoj uspjeh ljudi ovisi ponajprije o kognitivnim vještinama (mjerljivima IQ testovima), autor ove knjige, novinar i publicist, upoznaje nas da se tijekom posljednjega desetljeća razvilo drukĉije shvaćanje prema kojemu najvažnija stvar u razvoju djeteta nije maksimalna koliĉina podataka koje mu možemo sabiti u glavu tijekom prvih nekoliko godina života, nego je to omogućavanje djetetu da stekne skup vrijednosti meĊu koje spadaju ustrajnost, samokontrola, radoznalost, pažljivost, odluĉnost i samopouzdanje - najjednostavnije reĉeno, razvijanje karakternih osobina.

TSABARY, Shefali Svjesni roditelj : preobraziti sebe, dati moć djeci / Shefali Tsabary. – Ĉakovec : Dvostruka Duga, 2014. Knjiga je napisana za svakoga tko se bavi djecom bilo koje dobi. Bilo da ste samohrani roditelj, mlada osoba koja planira zasnovati obitelj ili ju je nedavno zasnovala, roditelj koji ima tinejdžere, djed ili staratelj, a koji se obvezuje da će prihvatiti naĉela koji su naglašeni u ovoj knjizi, možete pridonijeti preobrazbi sebe i djeteta.

9


MEDICINA FEDELI, Daniele Hiperaktivno dijete : sindrom „malog Ivice“ / Daniele Fedeli. – Zagreb : Trsat, 2015. Na poĉetku teksta objašnjeno je kako se manifestira nedostatak pažnje i hiperaktivnost, u nastavku teksta savjeti su koje autor ove knjižice namjenjuje u prvom redu roditeljima: kako odgajati hiperaktivno dijete, kako organizirati njegovo vrijeme, kako postići kontrolu problematiĉnog impulzivnog i odsutnog ponašanja te kako hiperaktivnom djetetu pružiti adekvatnu pomoć i podršku.

KAKO uspavati dijete : sve što trebate znati kako biste lakše uspavali dijete i cijeloj obitelji omogućili zdrav razum i okrepljujući san / William Sears… (et al.). – Zagreb : Mozaik knjiga, 2015. Knjiga je djelo skupine pedijatara, ujedno i ĉlanova obitelji Sears koji su na temelju dugogodišnjeg iskustva na podruĉju pedijatrije sastavili ovaj opsežan savjetnik o uspavljivanju djeteta. Knjiga je podijeljena u trinaest poglavlja od kojih su prva ĉetiri osnovna jer upoznaju roditelje kako dojenĉad spava, kako prepoznati potrebe djeteta te ih upućuju kako da sastave vlastiti plan spavanja za svoje dijete. Preostala poglavlja u knjizi nude razne prijedloge i alate koji će odgovoriti na roditeljska pitanja kao što su: treba li dijete pustiti da plaĉe te ih uputiti u razne metode dnevnog uspavljivanja i uživanja u spavanju uz dijete.

NJEGA i zdravlje nedonošĉadi : sve što je potrebno znati o prijevremeno roĊenoj djeci od roĊenja do prve godine. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2014.

U ovom priruĉniku najistaknutiji ameriĉki struĉnjaci objašnjavaju kako roditelji mogu pomoći svom prijevremeno roĊenom djetetu u rastu i razvoju – u bolnici i kod kuće. Knjiga nudi savjete kako roditelji mogu postati koristan dio medicinskog tima i kako pomoći svom djetetu u napretku pružajući mu primjerenu njegu.

10


SARIĆ Ĉedić, Jasmina 50 savjeta za zdravlje djece / Jasmina Sarić Ĉedić i Tanja Pekez Pavliško. – Zagreb : 24sata, 2014. Popularni priruĉnik koji se bavi bolestima i prevencijom kod male djece, ali i školaraca i tinejdžera. Bolesti kao i ostali ĉinitelji koji mogu dovesti do poremećaja zdravlja (npr. raĉunalo, smrt u obitelji, polazak u vrtić ili školu) pobrojani su abecednim redom - od akni do zubobolje. U svakom sluĉaju, priruĉnik je "prva pomoć", ali za svaki imalo ozbiljniji problem treba se javiti lijeĉniku.

VAŠE dijete od prvog plaĉa do polaska u školu : vodiĉ za roditelje / Mehmet C. Oz. – Zagreb : V.B.Z., 2014. Vodiĉ za rješavanje problema u odgoju djeteta. Knjiga se bavi zdravljem i razvojem djeteta od roĊenja do otprilike šeste godine. Kako stvoriti optimalnu okolinu za odgoj djeteta, što napraviti kod nekih zdravstvenih problema ili kod stvaranja loših navika. Donosi praktiĉne savjete za mnoge nedoumice.

LOHF, Sabine DoĊi, igrajmo se vani! : budimo aktivni u igri s djecom : [istraživati, otkrivati, izraĊivati, igrati se] / Sabine Lohf, Regina Bestle-Koerfer, Annemarie Stollenwerk. – Split : Harfa, 2014. Praktiĉni priruĉnik prepun razvojnih igara i aktivnosti za zabavu i uĉenje na otvorenome. Priroda je mjesto gdje djeca mogu istraživati i uĉiti o biljkama, životinjama i prirodnim pojavama. Istodobno su djeca vani, na svježem zraku i stalno aktivni. Boravak i igra u prirodi važni su za njihov razvoj. Uza sve ono što priroda ima na raspolaganju, poput trave, granĉica, sjemenki, suhog lišća, kamenĉića, cvjetova i plodova, potrebno je još nekoliko jednostavnih materijala što se mogu naći u svakoj kući u kojoj živi dijete - papir, ljepilo, flomasteri, karton, plastelin, konac… i pred djetetom se otvara beskrajni svijet igre, mašte, kreativnosti, uĉenja i druženja. Aktivnosti opisane i prikazane u knjizi podijeljene su prema godišnjim dobima.

11


Prilog:

Knjige u kojima autori piĹĄu o vaĹžnosti igre za razvoj djece

12


AUERBACH, Stevanne Kako povećati IQ svoga djeteta kroz igru / Stevannne Auerbach. – Rijeka : Naklada Uliks, 2007. Za dijete je igra neprocjenjiv i bitan element intelektualnog razvoja. Igra razvija djetetovu osobnost od društvenih sposobnosti do analitiĉkog mišljenja. Kroz brojne primjere autor naglašava važnost veze izmeĊu igara u djetinjstvu i osobe koja kasnije postaje. Knjiga nudi savjete kakve igraĉke treba kupovati djeci kako bi se ojaĉao njihov cjelokupni razvoj.

BRITTON, Lesley Montessori : uĉenje kroz igru : za djecu od 2 do 6 godina : priruĉnik za roditelje / Lesley Britton. - Zagreb : Hena com, 2000. Metoda Montessori uspješno se primjenjuje u gotovo svim zemljama svijeta već više od sto godina. Knjiga "Uĉenje kroz igru" prepuna je jednostavnih i praktiĉnih prijedloga, aktivnosti i igara posebno odabranih kao nadopuna predškolskom obrazovanju djeteta i kao priprema za predmete iz školskog programa.

CAVE, Simone Pametno dijete : 100 ideja za igru koje će potaknuti razvoj vašeg djeteta / Simone Cave i Caroline Fertleman. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2014. Igra roditelja s djetetom iznimno je važna za kvalitetan razvoj. Igrajući se s djetetom, roditelj nenametljivo uĉi dijete o tome kako funkcioniraju odnosi, kako riješiti konflikte, odnosno kako doći do razliĉitih rješenja nekog problema, kako biti kreativan, opušten, veseo i radostan, a to su važne životne lekcije. Igra roditelja i djeteta jako utjeĉe na njihovu bliskost, povezanost i povjerenje a naroĉito na razvoj djetetovog mozga i govora. No što se zapravo dogaĊa kad se roditelj ukljuĉi u djetetovu igru? Dijete dobiva poruku da je roditelj zainteresiran za to što ono radi, njihov odnos jaĉa. Emocionalna povezanost, odnosno privrženost izmeĊu njih dobiva nov sadržaj, jaĉaju osjećaji bliskosti i povjerenja. Dijete i roditelj imaju novo iskustvo zajedniĉkog igranja, provoĊenja kvalitetnog i posvećenog vremena u kojem prevladavaju osjećaji zadovoljstva, radosti i meĊusobnog užitka. Knjiga je podijeljena u tri dijela prema dobi i razvoju djeteta i nudi 100 ideja za igru s djecom.

13


ĈUDINA – Obradović, Mira Igrom do ĉitanja : igre i aktivnosti za razvijanja vještine ĉitanja / Mira Ĉudina – Obradović. – Zagreb : Školska knjiga, 2008. Ĉitanje je najvažnija vještina suvremenog ĉovjeka, složena aktvnost koja se sastoji od nekoliko vještina koje se postepeno razvijaju. Da bi dijete nauĉilo ĉitati mora za svaki glas u rijeĉi nauĉiti dogovorene znakove slova i kako se šifrira svaki glas u rijeĉi pomoću tog znaka. Ova knjiga govori o tome kako pomoći djetetu da stekne, automatizira, osmisli i zavoli ĉitanje. Knjiga nudi struĉne psihološke osnove za razumijevanje procesa ĉitanja bogat materijal za poticanje predĉitalaĉke vještine u djece: igre, pitalice, dopunjaljke... Osim toga daje upute roditeljima, odgajateljima i uĉiteljima za poticanje uĉenja ĉitanja i razvijanje ĉitalaĉkih navika. U ovo izdanje ukljuĉena su i stajališta o nužnosti roditeljske potpore ĉitanju školskog djeteta, pa su dodana poglavlja "Kako pomoći školskom djetetu da postane ĉitatelj" i "Kako pomoći djetetu kad ima teškoća u ĉitanju."

DIENSTMANN, Ronald Igre za motoriĉko uĉenje / Ronald Dienstmann. – Zagreb : Gopal, 2015. U knjizi je prikazano 111 razliĉitih poligona i igara koji omogućuju unaprijeĊenje razvoja motoriĉkih vještina kod djece kroz proces uĉenja u grupi. Svaka prikazana igra aktivira živĉani sustav djeteta, održava tijelo pokretnim i aktivnim. Djeca se zabavljaju tijekom igre, a istovremeno poboljšavaju ravnotežu, manipulativne, lokomotorne i socijalne vještine i sposobnosti.

200 logopedskih igara: zabavne igre i aktivnosti za razvoj govora / priredila Ilona Posokhova Zagreb : Planet Zoe, 2010. Zbirka logopedskih igara za poticanje govorno-jeziĉnoga razvoja, namijenjena djeci u dobi od tri do pet godina. Sadrži igre i aktivnosti koje služe proširivanju vokabulara, vježbanju pravilnog izgovora glasova i razvijanju smislenog govornog izražavanja, slušne pažnje i fonološke svjesnosti. Ove jednostavne igre mogu roditelji i dijete igrati u paru, a odgajatelji i uĉitelji mogu ih prilagoditi za grupni rad u vrtiću ili razredu. Knjiga je prošireno izdanje priruĉnika ranije tiskanog pod nazivom "145 logopedskih igara“

14


EINON, Dorothy Igre stvaralice : za djecu 2 – 5 godina / Dorothy Einon. - Zagreb : Profil International, 2006. Zbirka igara i aktivnosti za poticanje psihofiziĉkog razvoja i kreativnosti djece predškolske dobi. Sadrži upute za stvaranje kreativnog okruženja, te igre i aktivnosti za poticanje djetetove prirodne nadarenosti u podruĉju umjetnosti; glazbe, pokreta i glume; jeziĉnog izražavanja, ĉitanja i pisanja; razumijevanja brojeva te socijalnih vještina. Tablice za uoĉavanje nadarenosti pomažu prepoznati i razvijati posebne sposobnosti. Djetetov razvoj može se pratiti u tablicama razvojnih dostignuća (tablice razvoja motorike, okulomotorike, govora, uĉenja i socijalnih vještina) za svaku godinu.

GOLDBERG, Sally Razvojne igre za predškolsko dijete : individualizirani program igre i uĉenja / Sally Goldberg. – Lekenik : Ostvarenje, 2003. Knjiga može pomoći roditeljima u aktivnom poticanju motoriĉkih, kognitivnih i društvenih vještina predškolskog djeteta. Brze i jednostavne aktivnosti, koje predlaže autorica, idealne su za zaposlene roditelje, a pripremaju se od stvari koje se nalaze u kući – plastiĉnih ĉaša, ĉepova za boce, kvaĉica, kutija i sl. Kroz dinamiĉku igru ne samo da se proširuju djetetova znanja u prirodnim znanostima, umjetnosti, glazbi, jeziku, već se pruža i mogućnost druženja s djetetom, što mu je posebno potrebno.

HUHLAEVNA, Vladimirovna, Ol'ga Škrinjica s blagom za djeĉju dušu : igre, aktivnosti i bajke za zdravo i sretno odrastanje : za dob od 3 do 9 godina / Olga Huhlaev. – Zagreb : Planet Zoe, 2012. Knjiga je namijenjena roditeljima, odgojiteljima, uĉiteljima i psiholozima. Osim igara, aktivnosti i bajki, sadrži i program psihološkog rada s djecom od tri do devet godina koji se može koristiti kao terapija ali i s ciljem prevencije djeĉjeg emocionalnog i psihiĉkog zdravlja. Svrha svih predloženih psiholoških postupaka jest pomoći djetetu da shvati sebe, ojaĉa samopouzdanje, poboljša odnose s okolinom i smanji tjeskobu.

15


KISLINSKAJA, Tatjana Anatol'evna Kako djetetu oĉuvati dobar vid : [jedinstvene igre i vježbe za djecu predškolske i školske dobi] / Tatjana Kislinski.- Zagreb : Planet Zoe, 2011.

Djetetove oĉi, osobito u školskoj dobi, svakodnevno se previše umaraju. Vesele igre, razvojne aktivnosti i opuštajuće vježbe, pomoći će ne samo oĉuvati već i povratiti dobar vid. Knjiga služi kao priruĉnik s primjerima u praksi, a uz knjigu je i CD s radnim materijalima.

LAZAR, Marina Igra i njezin utjecaj na tjelesni razvoj / Marina Lazar. – Đakovo : Tempo, 2007. Autorica razmatra djelovanje igre u obliku tjelesne aktivnosti na tjelesni razvoj predškolskoga djeteta. Daje se pregled razvoja motorike od roĊenja do navršenih sedam godina života, a potom se roditelje upućuje na igre i aktivnosti koje potiĉu razvoj grube i fine motorike u djece.

LAZAR, Marina Moć igre i igraĉke / Marina Lazar. – Đakovo : Tempo, 2007. U knjižici se razmatra uloga i važnost igre u životu i razvoju predškolske djece, a potom se navode razvojne faze igre u predškolskom periodu, te igre i igraĉke primjerene za odreĊenu dob. Posebno se analiziraju igre i sadržaji posredovani putem medija - raĉunala, play stationa i TV-a.

16


OSMANOVA, Guria 150 igara prstićima za razvoj fine motorike i govora : s pjesmicama na sve djeĉje teme / Guria Osmanova. – Zagreb : Planet Zoe, 2010.

Autorica, po zanimanju logoped-savjetnik, u ovoj je u ovoj knjizi objedinila pregršt igara, ritmiĉnih pjesmica i zagonetki koje se mogu izvoditi uz pokrete ruku i prstića te tako postaju ne samo zabavna aktivnost za mlaĊu i stariju djecu nego i terapeutska pomoć u razvoju govora, logiĉkog mišljenja, pažnje te fine motorike. Ovaj priruĉnik namijenjen je logopedima, odgojiteljima, uĉiteljima, ali će biti neiscrpan izvor ideja i roditeljima.

PETRIĆ, Danijela Igrajmo se! Ĉitaj mi! : priĉe, igre i pjesmice za bebe i malu djecu : preporuke roditeljima za poticanje rane pismenosti / Danijela Petri,, Gordana Bonta, Marija Sesveĉan. – Koprivnica : Knjižnica i ĉitaonica „Fran Galović“, 2012. Autorice, odgajateljice i knjižniĉarka, u Knjižnici i ĉitaonici Fran Galović u Koprivnici vode radionice pod nazivom "Priĉaonica za bebe i malu djecu do 3 godine". Ovdje je predstavljen izbor tema obraĊenih u pojedinim Priĉaonicama. Teme se odnose na govor, igre i komunikaciju; brigu o zdravlju; kreativnost i istraživanje; dijete i obitelj; suoĉavanje s problemskim situacijama. Za svaku temu odgajateljice nude kratke odgojne smjernice odnosno razne vrste aktivnosti i igara koje pružaju pomoć odraslima u odgoju i druženju s djecom a knjižniĉarka nudi slikovnice i CD-e za djecu i priruĉnike za roditelje.

PITAMIC, Maja Montessori igre i aktivnosti : za bebe i djecu u ranoj dobi / Maja Pitamic. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2013. Autorica u nekoliko poglavlja nudi pregršt ideja za jednostavne aktivnosti s djecom u dobi od jedne do tri godine koja bi kroz njih uĉila o svijetu oko sebe. Cilj je da djeca kroz domišljate igre istražuju svoja osjetila, razvijaju koordinaciju, umjetniĉke vještine, pokrete i jeziĉne sposobnosti te istražuju prirodu igrajući se na otvorenom. Sve su aktivnosti jednostavne za provedbu i ne zahtijevaju gotovo nikakvu prethodnu pripremu, a poboljšavaju spretnost, kreativnost i pamćenje djece.

17


PITAMIC, Maja Pokaži mi kako se to radi : Montessori aktivnosti za vas i vaše dijete / Maja Pitamic. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2014. Praktiĉan priruĉnik namijenjen roditeljima s djecom od dvije do pet godina, ĉije se aktivnosti temelje na Montessori metodi uĉenja koja posebnu važnost daje okolini u kojoj djeca uĉe i koja mora biti usmjerena na njih, ne bi li uspješno razvijali samopouzdanje. Detaljno razraĊene igre i vježbe u kojima zajedno uživaju roditelji i djeca, obuhvaćaju široku lepezu aktivnosti, od uĉenja osnovnih životnih vještina, razvoja osjetila, preko razumijevanja brojeva i slaganja jednostavnih reĉenica, pa sve do znanstvenih vještina. Sve su aktivnosti opisane uz pomoć smjernica i prijedloga, ovisno o tome koliko su složene.

POPOV, Darija Enciklopedija razvojnih igara : za djecu od 3 do 7 godina / Darija Popov. – Zagreb : Planet Zoe, 2010. Ova zbirka sadrži razvojne igre i aktivnosti za djecu predškolske dobi, ali i uĉenike 1. razreda koje mogu pomoći u poboljšanju djetetove pažnje i pamćenja, logiĉkom mišljenju i smislenom izražavanju, potaknuti kreativnost i komunikacijske vještine, te pripremiti za lako usvajanje ĉitanja, pisanja i matematike. Za većinu igara nije potreban nikakav dodatni materijal dok za neke trebaju predmeti i pribor koji se nalaze u svakom kućanstvu.

PULKKINEN, Anne Razvoj djece kroz igru / Anne Pulkkinen. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2008. U knjizi je opisan tzv. Praški program za djecu i roditelje (PEKiP Prager-Eltern-Kind-Programm) koji je u Europi poznat već više od trideset godina i provodi se u mnogobrojnim organiziranim skupinama za roditelje i djecu. Autorica daje odgovore na mnoga pitanja o djetetovu razvoju u prvoj godini života i jasne upute kako prepoznati i protumaĉiti neke upadljive oblike ponašanja te kako potaknuti razvoj svojeg djeteta kroz igru. U knjizi su nabrojene najprimjerenije igraĉke za bebe i pomagala koja mogu olakšati svakodnevicu s djetetom, bez straha da će loše utjecati na njegov razvoj.

18


RADE, Renata Malo dijete i prostor : igranje bez igraĉaka / Renata Rade. – Zagreb : Foto marketing, 2002. Priruĉnik je namijenjen roditeljima i struĉnjacima koji rade s djecom dobroga sluha ali s teškoćama u govoru. ObraĊuje sadržaje koji se odnose na rad s djecom na razvijanju snalaženja u prostoru i to senzomotoriĉki, kognitivno i verbalno. Može se primijeniti i u poticanju darovite i prosjeĉne djece u dobi od 3 do 4 godine. Sadržaji kvalitetnijeg prostornog snalaženja popraćeni su zanimljivim igrama i vježbama koje se lako primjenjuju u radu s djecom. Autorica radi u poliklinici SUVAG, kao logoped-ritmiĉar.

145 logopedskih igara : zabavne igre i aktivnosti za razvoj govora / priredila Ilona Posokhova. Zagreb : Planet Zoe, 2009.

Knjiga je zbirka logopedskih igara posebno razraĊenih za poticanje govorno-jeziĉnoga razvoja, a namijenjena je djeci u dobi od tri do pet godina. Odabrano je sto ĉetrdeset i pet zabavnih igara i aktivnosti koje služe razvijanju slušne pažnje, poboljšanju izgovora, stabiliziranju glasa, proširivanju vokabulara, uĉe pravilnom oblikovanju reĉenica i smislenom govoru. Ove jednostavne igre mogu roditelji i dijete igrati u paru, a odgojitelji i uĉitelji mogu ih prilagoditi radu u vrtiću ili razredu.

STOECKLIN-Meier, Susanne Oblikujmo papir i uĉimo kroz igru : spretni prstići djecu ĉine inteligentnijima / Susanne Stöcklin-Meier. – Split : Harfa, 2009. Autorica knjige, ugledna pedagoginja, objašnjava oblikovanje papira i uĉenje kroz igru za djecu u dobi od tri do deset godina. Nudeći mnoštvo novih kreativnih ideja, potiĉe razvijanje matematiĉkih, komunikacijskih i stvaralaĉkih vještina djece, a sam postupak, objašnjena korak po korak, dopunjen je mnogim zabavnim igrama, stihovima i pjesmama

19


STOECKLIN-Meier, Susanne Prstićima gore, nogicama dolje rastimo bolje : kreativno poticanje govorno-jeziĉnog razvoja / Susanne Stöcklin-Meier. – Split : Harfa, 2011. Knjiga je namijenjena roditeljima i odgojiteljima koji žele poticati govorno-jeziĉni razvoj djece. To je zbirka jeziĉnih igara za rad s djecom izmeĊu tri i devet godina. Kroz jeziĉne igre, kao što su stihovi ili priĉe praćene pokretima prstiju ili ruke, podražuje se živĉani sustav i na taj naĉin potiĉe govorni razvoj. Osim toga, djecu se potiĉe u razvijanju kreativnosti i uĉenju standardnog jezika.

SUNCOV, Anastasija Pažnja! : razvijamo pažnju u igri : igre i vježbe, savjeti struĉnjaka : [za djecu od 5 do 10 godina] / Anastasija Suncov. – Zagreb : Planet Zoe, 2010. Priruĉnik namijenjen širokom krugu struĉnjaka (neuropsiholozima, logopedima, pedagozima i dr.) ali i roditeljima, donosi neuropsihološki pristup razvoju pažnje djece starije predškolske i mlaĊe školske dobi. Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu pod nazivom "Slagalica pažnje" definirana je pažnja, njene vrste, karakteristike i poremećaji. U drugom su dijelu predstavljene igre i vježbe namijenjene razvoju i vježbanju pažnje, uklanjanju simptoma impulzivnosti te razvoju samokontrole u djece. Knjiga je opremljena CD-om na kojem se nalaze radni listovi s 29 zadataka za razvoj pažnje.

VASKEVIĈ, Elvira Velika knjiga razvojnih aktivnosti : od roĊenja do 3 godine / Elvira Vaskevich. – Zagreb : Planet Zoe, 2011. U knjizi se opisuju najrazliĉitije igre za poticanje tjelesnog, intelektualnog i emocionalnog razvoja djeteta od roĊenja do treće godine. Knjiga je prepuna zabavnih pjesmica za bebe i mališane, zagonetaka, igrokaza, igara i aktivnosti za svaki od trideset i šest "razvojnih" mjeseci. Sve su aktivnosti razdijeljene po mjesecima. Zajedniĉka im je svrha poduprijeti razvoj razliĉitih sposobnosti u pravo vrijeme, te pomoći mališanu u prvim koracima otkrivanja životnih interesa.

20


VIRGILIO, Stephen, J Aktivan poĉetak za zdrave klince : aktivnosti, igre, vježbe i savjeti o prehrani / Stephen J. Virgilio. – Buševec : Ostvarenje, 2009. Autor se u knjizi bavi pravilnim rastom djece uz odgovarajuće vježbe i prehranu. Knjiga sadrži zabavne i jednostavne aktivnosti i igre koje su namijenjene tome da se djecu u dobi od 2 do 6 godina pouĉe važnim naĉelima i navikama zdravog života.

ZDRAVO djetinjstvo : praktiĉni vodiĉ za odgoj djece u prvih sedam godina / John B. Thomson… <et al.>. – Zagreb : ABC naklada, 2002. Knjiga je zajedniĉki rad vodećih psihologa, odgojitelja, savjetodavaca i lijeĉnika, a pomaže roditeljima ĉija su djeca u razvoju od roĊenja do sedme godine. Pokazuje roditeljima vještinu uspostavljanja dobrih odnosa sa svojom djecom i time priprema obrazac za produktivnu suradnju, potiĉe djetetov intelektualni i emocionalni razvoj. Nudi nove ideje, ali i tradicionalno viĊenje meĊusobnih odnosa, školovanja, zdravlja, igre i stvaralaštva.

21

Preporučni popis za roditelje 2016  

Knjige za roditelje o važnosti igre za razvoj djece

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you