Page 1


Uvodne napomene Knjižnice grada Zagreba djeluju kao jedinstvena mreža narodnih knjižnica u Gradu Zagrebu, u skladu sa suvremenim svjetskim i europskim standardima za narodne knjižnice. Uz Gradsku knjižnicu, Knjižnicu Božidara Adžije, Bibliobusnu službu s dva bibliobusa, mrežu Knjižnica grada Zagreba čini još dvanaest knjižnica sa svojim ograncima na ukupno 42 lokacije. U sklopu KGZ-a danas djeluju 105-godišnja Gradska knjižnica, jedna od najvećih ali i najstarijih knjižnica u Hrvatskoj, a od 7. prosinca 2012., i jedna od najmlađih i najsuvremenijih - Knjižnica Jelkovec. Svečano otvorena u novom zagrebačkom naselju na Dan Knjižnica grada Zagreba, smještena u zgradu koja je prvi put u Zagrebu namjenski građena za narodnu knjižnicu, opremljena suvremenom knjižničnom i informatičkom opremom, rezultat je kvalitetnoga višegodišnjega stručnog rada, ali i ulaganja Grada u jednu od najpropulzivnijih djelatnosti. Građanima Zagreba omogućeno je s jednom iskaznicom korištenje svih knjižnica u jedinstvenoj mreži, omogućen im je ravnopravan i jednak pristup bogatim i raznovrsnim zbirkama knjižnične građe na različitim medijima, osiguran im je pristup znanju, informacijama i umjetničkim djelima uz pomoć informacijskih službi. Brojni raznovrsni kulturni programi koje knjižnice priređuju otvoreni su svim građanima bez obzira na članstvo u knjižnici. Praćenje rada narodnih knjižnica što ga Matična služba Knjižnica grada Zagreba godinama provodi na području djelovanja KGZ-a (Zagreb i Zaprešić), prema Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, usklađeno je s normama uobičajenima u stručnim hrvatskim standardima i s međunarodnim preporukama. Matična služba Knjižnica grada Zagreba redovito izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje, analizirajući rezultate godišnjeg rada knjižnica u odnosu na prethodnu godinu i prateći time ostvarenja planiranog programa rada za tekuću godinu. Stoga je i ovaj izvještaj sastavljen prema istoj metodologiji kao i prijašnjih godina, na osnovi izvještaja svih knjižnica. Djelovanje knjižnica prati se kroz četiri tabele u kojima su prikazani najvažniji aspekti poslovanja (koji se mogu brojčano iskazivati i uspoređivati): nabava knjižnične građe i aktualno stanje fonda, revizija knjižničnog fonda, otpis građe i katalozi, članstvo i posudba te propagandne akcije i aktivnosti knjižnica. Izrađena je usporedna tabela, kojom se prikazuju osnovni pokazatelji (nabava knjižnične građe, otpis knjiga u svescima, stanje knjižnog fonda, posudba i članstvo) u odnosu na realizaciju u prethodnoj godini, zatim u odnosu na plan za 2012. godinu i daje usporedbu sa Standardima za narodne knjižnice. Pojedini su elementi brojčanih pokazatelja posebno i ilustrativno komentirani kako bi se mogli lakše pratiti, a u tekstualnom dijelu o programskim aktivnostima istaknuti su samo neki najkarakterističniji programi, budući da je svaka knjižnica izradila vlastiti izvještaj o radu u 2012. godini. Napomena: Izvan Knjižnica grada Zagreba, kao narodna knjižnica, u Zagrebu djeluje još Knjižnica Pučkoga otvorenog učilišta, pa su u tabelama posebno dodani i brojčani pokazatelji njezina poslovanja koji pokazuju da ona svojim zbirkama, posudbom građe i članovima sudjeluje sa svega jedan do dva posto ukupnog poslovanja. Zagreb, siječanj, 2013.

Voditeljica Matične službe Knjižnica grada Zagreba

Ravnateljica Knjižnica grada Zagreba

Tatjana Nebesny, prof.

Davorka Bastić, prof.

3


1. NABAVA KNJIGA. STANJE KNJIŽNOG FONDA. NABAVA OSTALE GRAĐE. 1.1 NABAVA KNJIGA (tabela 1)

U 2012. godini Knjižnice grada Zagreba nabavile su 99.205 sv. knjiga, od čega je 81 posto kupljeno, otkupom Gradskog ureda za kulturu prinovljeno je 3 posto, otkupom Ministarstva kulture 2 posto, a darom je dobiveno 14 posto prinovljenih svezaka. 3%

2%

14% KUPNJA (80.187) DAR (14.069) OTKUP GRAD. UREDA ZA KULTURU (2.484) OTKUP MINISTARSTVA (2.465)

81%

U odnosu na 2011. godinu, kada je nabavljeno 100.172 sv., ukupno je nabavljeno neznatno manje (jedan posto) svezaka, ali zabrinjava činjenica da su Standardi za narodne knjižnice ove godine ostvareni sa svega 63 posto. Svjesne višegodišnjeg smanjivanja namjenskih sredstava za nabavu građe, Knjižnice grada Zagreba planirale su za 2012. godinu nešto manju nabavu u odnosu na Standarde, ali su je uspjele ostvariti tek dodatnim ulaganjem 1,000.000,00 kn vlastitih sredstava. 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 KUPNJA

DAR

OTKUP GRAD.UREDA ZA KULTURU

OTKUP MINISTARSTVA

2012.

80.187

14.069

2.484

2.465

2011.

76.206

19.921

1.504

2.541

U skladu sa Standardima za narodne knjižnice godišnje bi trebalo nabaviti 158.004 sv. U odnosu na taj broj svezaka, ostvareno je 63 posto nabave. Planirana nabava za 2012. godinu od 99.500 sv. ostvarena je u potpunosti.

4


180.000 160.000 158.004

140.000 120.000 100.000 80.000

100.172

99.205

99.500

2011.

2012.

Plan za 2012.

60.000 40.000 20.000 0 Standardi

Struktura ukupno nabavljenog knjižnog fonda iznosila je 30% znanosti, 43% beletristike, 25% dječje i 2% priručne literature, što zadovoljava strukturu knjižnog fonda preporučenu Standardima za narodne knjižnice. Relativno mali broj nabavljenih svezaka priručne literature rezultat je toga što se priručnici nabavljaju u samo jednom primjerku, a ostala literatura u većem broju primjeraka, pa bi analiza strukture naslova pokazala i drugačije omjere! 2% 25% 30%

ZNANOST (29.841) BELETRISTIKA (42.888) DJEČJA (24.676) PRIRUČNA (1.800)

43%

Stanje knjižnog fonda 31. 12. 2012. godine iznosilo je 2,295.721 sv. što je za 39.548 sv. više u odnosu na 2011. godinu (2.256.173). Prosjek knjiga u narodnim knjižnicama po stanovniku u Gradu Zagrebu iznosi 2,9 sv.

1.2 NABAVA PERIODIČKIH PUBLIKACIJA Periodičke publikacije (novine, časopisi) nabavljene su u 956 naslova u 1.557 primjeraka (radi se o tristotinjak naslova koji se uglavnom ponavljaju u svim knjižnicama). U odnosu na prošlu godinu nabavljeno je 16 naslova manje i 65 primjerka manje periodičkih publikacija. Smanjivanje broja primjeraka rezultat je racionalizacije poslovanja i mogućnosti da neke knjižnice, koje imaju uvjete, koriste online pretplatu.

5


1.3 NABAVA OSTALE GRAĐE Nabavljeno je 11.543 jedinica ostale građe (zvučna građa, video građa, elektronička građa, igračke, društvene igre, note, grafike) ili 18 posto više nego u 2011. godini (9.760 jedinica). Ostvareno je 6 posto više od planirane nabave te vrste građe za 2012. godinu (10.923 plan). 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NOTE

GRAF. POSTERI

IGRAČKE

DRUŠT. IGRE

ZVUČNA GRAĐA

VIDEO GRAĐA

EL. GRAĐA

OSTALO

2011.

294

0

137

31

3.500

3.940

289

1.569

2012.

421

0

100

14

4.399

4.307

253

2.049

PLAN ZA 2012.

250

8

475

125

3.840

3.970

905

1.350

Posebno je u odnosu na prošlu godinu porasla nabava zvučne građe (26 posto), a u ovoj je godini zabilježena nešto manja nabava elektroničke građe, igračaka i društvenih igara. Isto tako, nabavljeno je više video (9 posto više) i zvučne građe (15 posto više) od planiranog za 2012. godinu, dok je elektroničke građe nabavljeno tek 32 posto od planiranog. 4.100 4.000 3.940

3.900 3.800

3.970

3.840

3.700

2011. 2012.

3.600 3.500 3.400

3.500

3.300 3.200 ZVUČNA GRAĐA

VIDEO GRAĐA

STANJE FONDA ZVUČNE, VIDEO I ELEKTRONIČKE GRAĐE (31.12. 2012.) 49.394 jedinica zvučne građe 20.130 jedinica video građe 8.653 jedinica elektroničke građe

6


2. REVIZIJA. OTPIS. KATALOZI.

STATISTIKA POSJETA WEB STRANICAMA KGZ-a

2.1 REVIZIJA

U 2012. godini web stranice Knjižnica grada Zagreba imale su ukupno 820.777 posjetitelja (koji su pregledali 1.958.576 stranica). Posjetitelji su prosječno po posjetu na stranicama proveli 2 minute i 28 sekundi. Najposjećenije stranice bile su: naslovna, informacije o radnom vremenu, tražilica, stranica Gradske knjižnice, Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića i Događanja. Novost je pristup mrežnim stranicama preko mobilnih uređaja pa se bilježi više od 32.447 posjeta i 68.538 pregleda stranica.

(tabela 2)

Narodne knjižnice u Gradu Zagrebu provode reviziju i otpis u skladu s Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe i Standardima za narodne knjižnice Republike Hrvatske te na osnovi plana revizije za tekuću godinu. Reviziju fonda u 2012. godini provele su: Gradska knjižnica (dio fonda), Knjižnica Knežija, Knjižnica Voltino, Knjižnica Prečko Knjižnica Ljubljanica, Knjižnica Vladimira Nazora (Odjel za odrasle), Knjižnica Kajfešov brijeg, Knjižnica Dubec, Knjižnica Dugave, Knjižnica I. G. Kovačića, Knjižnica Augusta Cesarca, Ravnice.

2.2 OTPIS U 2012. godine Knjižnice grada Zagreba otpisale su 53.837 svezaka knjiga što iznosi 2,3 posto knjižnog fonda. Ostvareno je 68 posto godišnjeg plana otpisa (planirani je otpis 79.281 sv. knjiga). Standardi za narodne knjižnice preporučuju godišnji otpis do 5 posto sv. knjižne građe, kako bi se zbirke narodnih knjižnica mogle obnoviti novom, aktualnom građom. Od ostale građe otpisano je 637 jedinica, čime je ostvareno 33 posto godišnjeg plana otpisa (1.955 jedinica ostale građe).

2.3 KATALOZI

STATISTIKA POSJETA KATALOGU KGZ-a Od 1. srpnja 2011. godine dostupan je novi katalog KGZ-a. Osim pristupa novome katalogu korisnici mogu pristupati „Prijašnjem katalogu“ http://opac.zaki.com.hr/kgz/. U razdoblju od 1.1. do 31.12.2012. „Prijašnji katalog“ Knjižnica grada Zagreba imao je ukupno 423.306 posjeta i 130.273 jedinstvena posjetitelja. Posjetitelji su prosječno po posjetu na stranicama proveli 7 minuta i 17 sekundi. U razdoblju od 1.1. do 31.12.2012. novi web katalog Knjižnica grada Zagreba imao je ukupno 528.951 posjeta i 163.938 jedinstvenih posjetitelja. Posjetitelji su prosječno po posjetu na stranicama proveli 7 minuta i 35 sekundi. Ukupan broj pregledanih stranica na oba kataloga bio je 14,016.105.

Knjižnice su ukupno vodile 196 kataloga na listićima, što je za 32 kataloga manje u odnosu na prošlu godinu. Opadanje broja kataloga na listićima logično je s obzirom na korištenje online kataloga. Zahvaljujući jedinstvenom knjižničnom softveru ZaKi koji koriste sve knjižnice u mreži KGZ-a, korisnicima je omogućeno pretraživanje svih fondova preko Webpaca. S jedinstvenim softverom sve knjižnice, tj. njihovi korisnici, mogu s lakoćom pretraživati građu putem jedinstvenog online kataloga dostupnog na http://www.kgz.hr/ (E-katalog), koji daje i uvid u broj i dostupnost primjeraka. Korisnicima je unutar e-kataloga dostupan i Audio katalog. Knjižnica Božidara Adžije nastavlja s razvojem predmetne obrade građe, uz novu uslugu rezervacije građe putem elektroničke pošte koju još omogućuju Knjižnica Tina Ujevića, Knjižnica Voltino i Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića.

7


2. ČLANSTVO. POSUDBA (tabela 3)

3.1 ČLANSTVO Od 2007. godine Knjižnice grada Zagreba imaju jedinstvenu iskaznicu za korištenje usluga u svim knjižnicama u mreži. Pogodnosti korištenja više knjižnica uz plaćanje samo jedne članarine godišnje koriste mnogi građani Zagreba, odabirući one knjižnice koje su blizu mjestu stanovanja, rada ili naprosto, imaju građu i uslugu koja im je najpotrebnija. Svi oni moraju potvrditi članstvo u toj knjižnici (registrirati se) i knjižnice ih u svojim statističkim izvještajima broje u svoje članstvo, planiraju aktivnosti, nabavu građu i druge usluge prema tom broju članova. Zbrajanjem tako registriranih članova iskazivalo se ukupno članstvo u Knjižnicama grada Zagreba, iako se u obrazloženju izvještaja uvijek navodilo da nije riječ o pojedinačnim osobama, već o legitimnoj mogućnosti da jedna osoba bude član više knjižnica. Od 2010. godine programska podrška cirkulacije omogućila je da se u ukupnom registriranom godišnjem članstvu iskažu pojedine osobe sa svojom članskom iskaznicom. Tako je utvrđeno da je, od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, Knjižnice grada Zagreba koristilo 133.957 osoba, ili 17 posto ukupnog stanovništva (prema popisu iz 2011. – 790.017 stanovnika). U skladu s preporukom Standarda da se članstvom u knjižnici obuhvati 15 posto stanovništva, taj je obuhvat nadmašen i jedan je od najvećih u Hrvatskoj. Ukupan broj registriranih članova u Knjižnicama grada Zagreba jest 211.916, što znači da je svaki član koristio najmanje 1,6 knjižnicu. Veći broj knjižnica koriste usporedno odrasli članovi, dok djeca, u pravilu, koriste samo jednu knjižnicu. B. OGRIZOVIĆ 8%

M. DRŽIĆ 6%

GRADSKA KNJIŽNICA 11%

B. ADŽIJA 5% MEDVEŠČAK 7%

M. J. ZAGORKA 3%

NOVI ZAGREB 9% V. NAZOR 15%

T. UJEVIĆ 12%

BIBLIOBUS 1% A. KOVAČIĆ 3%

DUBRAVA S. S. 5% KRANJČEVIĆ SESVETE 6% 4%

A. CESAREC 5%

Dobna struktura članova pokazuje sljedeće karakteristike: osnovna podjela na djecu (do 14 godina) i odrasle (od 15 godina) pokazuje da je porastao postotak djece u članstvu, što je dobar rezultat mnogobrojnih atraktivnih i besplatnih aktivnosti što ih knjižnice organiziraju za djecu.

8


DJECA (37.309) 26%

ODRASLI (157.699) 74%

Analiza dobne strukture članova pokazuje zanimljive podatke: da su najbrojniji članovi knjižnica osobe radnoaktivne dobi, čime je potvrđena temeljna zadaća narodnih knjižnica, da se učenici i studenti vjerojatno sve više koriste školskim i fakultetskim knjižnicama, a narodne knjižnice koriste kao interdisciplinarnu dopunu svojem obrazovanju, odnosno da ih koriste za zadovoljavanje potreba slobodnog vremena.

66+ 5%

0-6 3% 7-14 23%

41-65 22%

15-19 13% 26-40 21%

20-25 13%

TJEDNA otvorenost knjižnice u satima – ukupno su Knjižnice grada Zagreba otvorene korisnicima knjižnica 2.662 sati.

3.2 POSUDBA POSUDBA KNJIGA u 2012. godine iznosila je 2,731.578 svezaka što iznosi 78 posto plana (planirano 3,488.426). Posudba knjiga u 2012. godine manja je za 14 posto od posudbe u 2011. godini, kada je iznosila 3,156.168 svezaka.

9


3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2011.

Plan za 2012.

2012.

POSUDBA PERIODIKE. Posuđeno je 18.227 uvezanih i 773.245 pojedinačnih svezaka. U odnosu na 2011. godinu povećala se posudba uvezanih primjeraka i pojedinačnih svezaka. Velik dio fonda serijskih publikacija (uvezanih primjeraka novina i časopisa Gradske knjižnice) smješten je u izdvojenim spremištima zbog nedostataka prostora u knjižnici, tako da je željenu građu potrebno naručiti iz spremišta i dostaviti je u čitaonicu korisniku. POSUDBA OSTALE GRAĐE. U 2012. godine posuđeno je 236.694 jedinica ostale građe što je manje od posudbe u 2011. godini (246.340 jedinica). Zanimljivo je istaknuti da je posudba video građe porasla za 10 posto u odnosu na prošlu godinu. 120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

ZVUČNA GRAĐA

VIDEO GRAĐA

EL. GRAĐA

IGRAČKE

OSTALO

2012.

75.566

96.417

3.164

32.225

26.523

2011.

94.688

85.874

7.834

24.856

29.870

PLAN ZA 2012.

112.700

87.500

27.700

27.900

25.500

Obrtaj knjižnog fonda iznosi 1,2. Zanimljivost i aktualnost AV i elektroničke građe svjedoči o većem interesu korisnika i većoj posudbi pa obrtaj te vrste građe doseže 2,2.

10


TRIBINE, RAZGOVORI, PREDAVANJA. INFORMATIVNA SLUŽBA. BILTENI, POPISI. AKCIJE ZA DJECU. IZLOŽBE. SURADNJA. (tabela 4)

11


4.1 TRIBINE, RAZGOVORI, PREDAVANJA, RADIONICE U 2012. godini održano je sveukupno 9.162 tribina, razgovora, predavanja i drugih akcija na kojima je prisustvovalo 79.701 posjetitelja. U odnosu na 2011. godinu zabilježeno je 9,1 posto više tribina s većim brojem posjetitelja (29 posto više). Teme tribina, razgovora, predavanja i radionica detaljno su prikazane u pojedinačnim izvještajima knjižnica.

12


KNJIŽEVNI PETAK (Gradska knjižnica)

KULTURNI ČETVRTAK (Knjižnica Sesvete)

Najstarija tradicionalna tribina održava se petkom u Kupoli Gradske knjižnice. Uredništvo i vođenje dijele poznati publicisti Tonči Valentić i Gordan Nuhanović. Održane su 24 tribine, sa 66 sudionika i 796 posjetitelja.

Tribina koja se od 2001. godine održava svaki drugi četvrtak u Knjižnici Sesvete i nudi raznovrsne i aktualne teme, književne susrete, predstavljanje novih knjiga, predavanja, pjesničke recitale i slično kako bi se zadovoljile kulturne potrebe što šireg kruga sugrađana. U okviru tribine održan je sedmu godinu zaredom i 5. PJESNIČKI MARATON koji je ugostio 80 hrvatskih pjesnika iz Sesveta, Sesvetskog prigorja i Zagreba te okupio brojnu publiku. Održano je 20 tribina sa 70 sudionika, 1.000 posjetitelja i dva literarna natječaja.

ZAGRIJAVANJE DO 27 (Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića)

Tribina kojom se već devetu godinu potiče afirmacija mladih umjetnika. Projekt je uspio okupiti relevantan broj autora mlade i mlađe generacije, ali i starijih afirmiranih hrvatskih pisaca. Održava se jednom mjesečno (zadnji petak u mjesecu) u KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA HRVATSKE Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Održano (Knjižnica S. S. Kranjčevića) je devet tribina s 36 sudionika i 650 posjetitelja. Program Knjižnice S. S. Kranjčevića, već petu NEDJELJNI TALK-SHOW KAVA I KOLAČI (Knjižnica godinu zaredom djeci i odraslim korisnicima nasi čitaonica Bogdana Ogrizovića) toji približiti teme vezane uz hrvatsku tradicijsku kulturu i prirodne ljepote Hrvatske. Bogatstvo i Tribina koja se održava nedjeljom u Knjižnici i kvalitetu programa omogućuje suradnja Knjižnice čitaonici Bogdana Ogrizovića. Voditelj je pjesnik Ivi- s Etnografskim muzejom, Institutom za etnologiju ca Prtenjača koji je uspio prikupiti velik broj mladih i folkloristiku i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u pjesnika i pisaca, privukavši time novu, mlađu pub- Zagrebu. Predavanja su realizirana u dva godišnja liku. Tribina se redovito najavljuje na Radio Sljemenu. ciklusa (svibanj i studeni). Događanja su popraćena Održano je 25 tribina s 35 sudionika i 1.710 posjetitelja. tematskim izložbama, izložbama knjiga, glazbenih instrumenata i audiovizualne građe. U 2012. PARALELNI SVJETOVI godini održano je devet predavanja, četiri radionice, (Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića) dva igrokaza, pet izložbi i dvije projekcije filmova. Promišljanje društvene stvarnosti, tribina Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, održava se jednom mjesečno već četvrtu godinu zaredom i bavi se problemom suvremenog čovjeka u suodnosu povijesti, filozofije, teologije, sociologije. Voditelj tribine je prof. Kristijan Vujičić. Održano je devet tribina s 18 sudionika i 760 posjetitelja.

TRIBINA SVAKODNEVICA (Knjižnica Ante Kovačića)

TRIBINA TREĆEG PROGRAMA HRVATSKOG RADIJA (Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića)

UTORKOM DRAMA U KNJIŽNICI (Knjižnica Vladimira Nazora)

Knjižnica Ante Kovačića nastavila je ciklus tribina započet prethodne godine, a vezan uz različite teme svakodnevnog, običnog života. Održana su predavanja posvećena homeopatiji.

Tribina se održava u prostorijama Knjižnice i čitaonice U Knjižnici Vladimira Nazora sredinom listopada Bogdana Ogrizovića i uživo emitira na radiju. Održano 2012. pokrenut je ciklus radioslušaonica uz 85. je sedam tribina s 29 sudionika i 750 posjetitelja. obljetnicu prve radiodrame u Hrvatskoj. U 2012. godini održano je ukupno 10 radioslušaonica sa 108 NOVOZAGREBAČKI PISCI NOVOM ZAGREBU posjetitelja. (Knjižnica Vjekoslava Majera) Tribina je pokrenuta sredinom studenoga 2011. godine u Knjižnici Vjekoslava Majera. Moderatorica tribine je Maja Hrgović, novinarka i književnica. Održane su tri tribine s pet sudionika i 140 posjetitelja.

13


ČITATELJSKI KLUBOVI SPAJALICA U Knjižnici Vladimira Nazora osnovan je sredinom listopada 2012. godine čitateljski klub Spajalica. Klub jednom mjesečno, na neformalnom druženju, okuplja umirovljene i aktivne knjižničare i sve druge ljubitelje lijepe književnosti. Razgovara se o knjigama, razmjenjuju čitateljska iskustva, pozivaju se gosti. U 2012. godini održano je šest susreta s 52 sudionika. KNJIŽNICA I. B. MAŽURANIĆ Čitateljski klub namijenjen je adolescentima i odraslima, svima koji vole iskustvo pročitanoga dijeliti s drugima. Na prvom susretu u studenome 2012. članovi su se međusobno upoznali, razmijenili dosadašnja iskustva vezana uz čitateljske navike, grupe, preferencije i slično. Sastanci se održavaju jedanput mjesečno, a na svakom susretu se zajednički dogovara o kojoj će knjizi biti riječ idućeg mjeseca. U 2012. godini održana su dva susreta s 22 sudionika. MOJIH SAT VREMENA ČITANJA U Knjižnici Savski gaj sastaje se čitateljski klub korisnika Centra za rehabilitaciju Egida koji uključuje 24 korisnika u dobi od 20 do 35 godina, različitog stupnja mentalne retardacije i različitih sposobnosti čitateljskih vještina. Program posjeta knjižnici postaje njihov redoviti program socijalizacije, a sastoji se od zajedničkog čitanja na glas nekog kraćeg književnog teksta. Radionice se održavaju svaki drugi četvrtak kontinuirano od veljače 2008. godine. KNJIŽNICA SLOBOŠTINA Od 2012. godine u Knjižnici Sloboština u suradnji s Društvom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb (CeDePe) organizira se klub čitanja dva puta mjesečno za dvije grupe po šest članova. U 2012. godini održano je 12 susreta s 84 sudionika.

14

GRADSKA KNJIŽNICA Grupa učenika iz učeničkih domova sastaje se jednom mjesečno u Gradskoj knjižnici te se svaki puta razgovara o drugoj, unaprijed određenoj knjizi koju su sudionici pročitali. Literaturu za grupe osigurava Gradska knjižnica, u nedostatku dovoljnog broja primjeraka, ostale knjižnice u mreži, a članovi čitateljskog kluba dobivaju besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba. Na neke od sastanaka čitateljskog kluba planira se pozvati pojedine hrvatske književnike koji će govoriti mladima o svojim čitateljskim iskustvima. Svaki će sudionik na kraju sezone kao nagradu dobiti knjigu. U 2012. godini održan je jedan susret sa sedam sudionika.


65+ Knjižnice grada Zagreba provode ciljane programe namijenjene društvenoj integraciji osoba treće životne dobi i njihovom aktivnom uključivanju u kulturna i društvena zbivanja. U projektu sudjeluje 15 knjižnica (Gradska knjižnica, Knjižnica I. G. Kovačića, Knjižnica Medveščak, Knjižnica Novi Zagreb, Knjižnica Sloboština, Knjižnica S. S. Kranjčevića, Knjižnica T. Ujevića, Knjižnica za djecu i odrasle Kajfešov brijeg, Knjižnica Savica, Knjižnica Sesvete, Knjižnica Augusta Cesarca, Ravnice, Knjižnica I. B. Mažuranić, Knjižnica Augusta Cesarca, Šubićeva, Knjižnica Podsused, Knjižnica Dubec). 15


SAT INFORMACIJSKE PISMENOSTI

VJEŽBAONICA

Besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi. Program provodi osam knjižnica (Gradska knjižnica, Knjižnica A. Cesarca, Ravnice, Knjižnica A. Cesarca, Šubićeva, Knjižnica Savica, Knjižnica Sesvete, Knjižnica S. S. Kranjčevića, Knjižnica T. Ujevića, Knjižnica A. Kovačića). Održane su 683 radionice s 849 polaznika.

Tjelovježba prilagođena starijim korisnicima održava se u Knjižnici A. Cesarca, Ravnice i Knjižnici A. Cesarca, Šubićeva. Održano je 49 vježbaonica na kojima je vježbalo je 547 korisnika. DRUŽENJE NA TALIJANSKOM

Knjižnica I. B. Mažuranić održava besplatnu radionicu talijanskog jezika, kao svojevrsno međugeneracijsko IZLOŽBE 65+ druženje, na kome zajedno uče korisnici treće životne Izložbe radova čiji su autori pripadnici treće životne dobi i nešto mlađa populacija. Na njemu se na dobi. Program provodi devet knjižnica (Knjižnica A. kreativan i zanimljiv način pored jezika, usvajaju i Cesarca, Ravnice, Knjižnica Kajfešov brijeg, Knjižnica znanja iz talijanske kulture i tradicije. Podsused, Knjižnica S. S. Kranjčevića, Knjižnica Savica, Knjižnica Sloboština, Knjižnica A. Kovačića, Knjižnica I. VOLONTERI U KNJIŽNICI G. Kovačića, Knjižnica T. Ujevića). Održano je 28 izložbi. Već treću godinu za redom KGZ uz stručnu pomoć Volonterskoga centra Zagreb, uspješno uključuju volontere u pojedine segmente rada sukladno SUSRETI GENERACIJA odredbama Zakona o volonterstvu. Knjižnice u Predavanja, radionice i pričaonice za djecu predškolske svoje aktivnosti kao volontere između ostalih uključuju dobi u kojima aktivno sudjeluju pripadnici starije i dugotrajno nezaposlene i beskućnike. U 2012. generacije, prenoseći svoje znanje, mudrost i iskustvo. godini u 10 knjižnica volontiralo je 35 volontera na 13 Program provodi 10 knjižnica (Knjižnica A. Cesarca, volonterskih pozicija. Ravnice, Knjižnica I. B. Mažuranić, Knjižnica Kajfešov brijeg, Knjižnica Augusta Cesarca, Šubićeva, Knjižnica PROGRAMI PODRŠKE BESKUĆNICIMA Selčina, Knjižnica Sloboština, Knjižnica A. Kovačića, Knjižnica S. S. Kranjčevića, Knjižnica Sesvete, Knjižnica Tijekom suradnje s Volonterskim centrom Zagreb T. Ujevića). Održana su 284 susreta s 3.462 posjetitelja. gradili su se programi s ciljem da se doprinese rješavanju i ublažavanju socijalne isključenosti beskućnika. SLIKOSAT Trenutno se u KGZ-u odvija osam programa koji se Besplatne likovne radionice za osobe starije dobi s u pojedinim segmentima nadopunjuju: radionice ciljem poticanja kreativnoga izražavanja. Program pro- informacijske pismenosti za beskućnike, radionvode četiri knjižnice (Knjižnica Podsused, Knjižnica ice podrške za traženje posla, beskućnici volontiSavica, Knjižnica S. S. Kranjčević, Knjižnica Kajfešov raju u knjižnici, druženje volonterske grupe, program brijeg), a održano je 68 radionica sa 549 korisnika. Dovedi prijatelja (organizirano druženje beskućnika, volontera, zaposlenika i korisnika knjižnica), suradnja s Pravnom klinikom, promocija programa SURADNJA S DOMOVIMA s beskućnicima i knjižnica u prenoćištu Kosnica Suradnju s domovina za starije provodi sedam knjižnica: (Bibliobusna služba KGZ-a je donirala ukupno 415 Gradska knjižnica ostvaruje suradnju s dva doma (Dom naslova Prenoćištu u Kosnici i pomogla pri sređivanju Centar i Dom Medveščak), Knjižnica I. G. Kovačić s zbirke). Domom Trnje, Knjižnica Medveščak s Domom Ksaver, Knjižnica Sloboština s Domom Sv. Ana, Knjižnica S. S. Kranjčević s Domom umirovljenika Park, Knjižnica Tina Ujevića s Domom Trešnjevka, Knjižnica za djecu i odrasle Kajfešov brijeg s Domom Sv. Josip. U 2012. godini obavljeno je 116 posjeta domovima, postavljene su 22 izložbe i posuđeno ili poklonjeno 1282 sv. knjiga i časopisa.

16


KNJIGOM DO KROVA mreža knjižnica za osnaživanje beskućnika

Knjižnice grada Zagreba, u travnju 2010. godine pokrenule su Programe podrške beskućnicima. Iz Programa se u studenome 2011. godine razvio i projekt Knjigom do krova: mreža knjižnica za osnaživanje beskućnika. Projekt je trajao od 1. 11. 2011. do 30. 10. 2012. godine u skladu s uvjetima donacije međunarodne neprofitne organizacije EIFL (Electronic Information for Libraries) unutar njihovog programa PLIP (Public Library Inovation Programme) u kategoriji poticanja zapošljavanja. KGZ se našao među 14 knjižnica zemalja u tranziciji i razvoju koje su dobile EIFL-ovu donaciju za razvojne usluge u 2011/2012. Ciljevi Programa i Projekta uključuju: znanjima i vještinama osnažiti beskućnike za aktivno uključenje u društvena i kulturna zbivanja i tržište rada, u partnerstvu s različitim ustanovama i udrugama doprinijeti umrežavanju socijalno isključenih osoba, predstavljanjem iskustava i rezultata rada mijenjati stereotipe i predrasude o beskućnicima, promijeniti stereotipe o knjižnicama kao mjestima gdje se samo posuđuju knjige i predstaviti ih kao ustanove koje ruše socijalne barijere te uključuju i one koji su na margini društva. Tijekom 2012. godine održavalo se 8 programa unutar Programa podrške beskućnicima i projekta Knjigom do krova, a u provedbi je sudjelovala Gradska knjižnica i Bibliobusna služba. Programi uključuju: radionice informacijske pismenosti za beskućnike u Gradskoj knjižnici i Prenoćištu Kosnica, radionice podrške za traženje posla u Gradskoj knjižnici i Prenoćištu Kosnica, beskućnici volontiraju u knjižnici, druženje volonterske grupe Glavu gore i beskućnika uz

društvene igre, dovedi prijatelja – organizirano druženje beskućnika, volontera, zaposlenika i korisnika knjižnica, suradnja s Pravnom klinikom – edukacije o pravima beskućnika i pomoć pri rješavanju pojedinačnih slučajeva, promocija programa s beskućnicima, knjižnica u prenoćištu Kosnica. U sklopu projekta organiziran je stručni skup Druga prilika: izazovi i perspektive u radu s beskućnicima. Predstavnici lokalne vlasti, znanstvenici, socijalni radnici, psiholozi, voditelji prihvatilišta, volonteri i knjižničari sastali su se kako bi razmijenili iskustva, ali i raspravili nove mogućnosti u rješavanju tog osjetljivog društvenog problema.

17


4.2 INFORMATIVNA SLUŽBA. BILTENI, POPISI

INFORMACIJSKI UPITI U 2012. godine u KGZ-a imale su 1,636.296 informacijskih upita što je za 20,8 posto više u odnosu na 2011. godinu (1,354.212). BIBLIOGRAFSKI POPISI U 2012. godine izrađen je jedan bibliografski popis, dok je tematskih izrađeno 27.409. Broj tematskih popisa kojih je u 2011. godini bilo 23.259 povećao se za 18 posto. Informativne službe narodnih knjižnica redovito sudjeluju na stručnim sastancima Knjižnica grada Zagreba: INFORMATIVNA SRIJEDA – stručni sastanak knjižničara informatora na odjelima za odrasle narodnih knjižnica Zagreba i Zagrebačke županije (19 termina – 48 tema, 53 sudionika/gostiju, 950 polaznika) INFORMATIVNI UTORAK – stručni sastanak knjižničara dječjih odjela narodnih i školskih knjižnica Zagreba i Zagrebačke županije (8 sastanaka – 41 gost, 834 sudionika) INTERNI ČETVRTAK – stručni sastanak za promicanje pedagoško-animatorskog rada na dječjim odjelima narodnih knjižnica (8 sastanaka - 11 gostiju, 180 sudionika)

BILTENI PRINOVA Izrađeno je ukupno 52 biltena prinovljenih naslova. Od toga je 37 biltena bez anotacija i 15 s anotacijama. U odnosu na prošlu godinu povećao se broj biltena bez anotacija za tri biltena. Broj biltena s anotacijama smanjio se za 3 biltena. U odnosu na plan (za 2012. godinu planirano je 36 biltena: 21 s anotacijom, 15 bez anotacije) u 2012. godini plan je premašen. Brojne knjižnice izrađuju biltene prinova za djecu i mladež te za odrasle, dok se u Knjižnici Sloboština izrađuje i Bilten prinova za potrebe korisnika i članova knjižnog stacionara Doma za starije i nemoćne Sveta Ana. U Knjižnici Savski Gaj izrađuje se poseban Bilten prinova za odrasle te Bilten prinova za djecu i mladež s anotacijama i ilustracijama (u svrhu poticanja čitanja kod mladih). Knjižničari odjela za djecu i mladež Knjižnice Medveščak kontinuirano su uključeni u izradu top liste najkvalitetnijih slikovnica i knjiga HKD-a objavljenih tijekom prethodne godine, dok u Dječjoj knjižnici Marina Držića izrađuju anotirani bilten Sretna obitelj (izbor naslova objavljenih 2010.–2012.) s prilogom koji sadrži izbor romana za djecu i mlade o obiteljskom životu.

18

SASTANCI KOORDINIRANE NABAVE KNJIGA I AV GRAĐE Sadržaj sastanaka i popisi nabavljenih i obrađenih naslova dostupni su na: http://www.kgz.hr/default. aspx?id_2023. U 2012. godini održano je 10 sastanaka.


4.3 AKCIJE ZA DJECU

U 2012. godini zagrebačke narodne knjižnice održale su 19.591 različitu akciju za djecu (81 posto od planiranih akcija za cijelu godinu) na kojima je prisustvovalo 120.220 posjetitelja. Na svojim Dječjim odjelima i Odjelima za mladež sve knjižnice redovito organiziraju raznovrsne akcije za djecu: posjete, priče, igraonice, radionice, radionice kreativnog pisanja, likovne, dramske, društvene igre, kvizove, video projekcije, izložbe radova i drugo (sadržaji svih akcija detaljno su prikazani u pojedinačnim izvještajima knjižnica, u ovom su izvještaju izdvojeni samo neki programi). 19


NAJČITATELJ GODINE Već jedanaestu godinu za redom Odjel za djecu i mladež Gradske knjižnice organizira i provodi izbor “Najčitatelja godine u Knjižnicama grada Zagreba”. Cilj projekta je poticanje zanimanja za knjigu i čitanje kod djece starije osnovnoškolske dobi od 12. do 14. godine. Pobjednica za 2011. godinu na razini KGZ-a članica je Knjižnice Medveščak. U programu završne svečanosti sudjelovali su autori knjiga za djecu i mlade: Sanja Pilić, Melita Rundek, Maja Brajko Livaković, Bruna Kuman, predstavnici izdavačkih kuća, ujedno i partneri u projektu (Algoritam, Školska knjiga, Mozaik knjiga), Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski te KGZ bend. KNJIŽNICA ŠIROM OTVORENIH VRATA Već petu godinu za redom uspješno se nastavlja program namijenjen djeci s posebnim potrebama koji se realizira u svrhu promicanja socijalne inkluzije te poboljšanja kvalitete života invalidnih osoba. Program je realiziran u suradnji s ustanovama, udrugama i centrima za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju i mladih s invaliditeom. U 2012. godini je u programu sudjelovalo 16 knjižnica iz mreže KGZ-a kroz brojne igraonice, pričaonice i maštaonice (za djecu s teškoćama sluha, govora, čitanja i pisanja), čitalačke klubove (usavršavanje vještine čitanja naglas), kreativne radionice (za djecu s poteškoćama u razvoju te mlade i odrasle s invaliditetom), glazbene edukacije za slijepu i slabovidnu djecu i mlade te grupne posjete djece sa smetnjama u razvoju i mladih s invaliditetom. Održano je 458 akcija sa 7.519 sudionika. Na Odjelu za djecu i mladež Gradske knjižnice izrađena je taktilna slikovnica „Putovanje Mace Lile“ s ciljem poticanja slijepe i slabovidne djece na savladavanje vještine čitanja Brailleove abecede i druženje s knjigom. Tekst slikovnice je otisnut na uvećanom tisku i brajici u Centru za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”. Slikovnica je do sada predstavljena na brojnim stručnim skupovima i videokonferenciji Zagreb-Moskva. OTKRIVAMO MLADE TALENTE (Knjižnica Dugave) Projekt koji se održava već desetu godinu u novozagrebačkoj Knjižnici Dugave. Kroz projekt se prezentira isključivo stvaralaštvo djece i mladeži. Između različitih akcija (predstavljanje mladih pisaca, pjesnika, glazbenika, glumaca, inovatora, kreativaca) izdvajaju se samostalne likovne izložbe i Susreti mladih talenata. Održano je 49 susreta (54 samostalne izložbe u okviru projekta).

20


PROJEKT CRONAUTI (Knjižnica Dugave) Projekt se provodi u Knjižnici Dugave od kolovoza 2010. godine. Namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola. Glavni cilj Projekta jest promicanje znanja, kulture i ekološke svijesti, a provodi se kroz tematsku izradu plakata i power point prezentacija na temelju kojih Cronauti održavaju svoja predavanja. U 2012. je održano 20 sastanaka. KLJUČ DO ZNANJA (Knjižnica Dugave) Projekt se provodi na Odjelu za djecu i mlade Knjižnice Dugave. Glavni cilj Projekta jest promocija knjige i čitanja. Prikupljaju se recenzije o pročitanim knjigama. Uz kratki sadržaj knjige sudionici projekta pišu i svoje kritičke osvrte, tj. objašnjavaju zašto im se knjiga sviđa ili ne. Knjižnica zaprima recenzije i na stranim jezicima te recenzije svih književnih rodova, vrsta i podvrsta i recenzije obaveznih školskih lektira. Sudionici mogu ukrasiti riznicu ilustracijama najdražih događaja ili portretima omiljenih junaka. Kroz akciju Iz riznice recenzija, postavljene su cjelovite recenzije na mrežne stranice KGZ-a kako bi se potaklo što više djece na sudjelovanje u čitanju i pisanju u sklopu Projekta. Trenutno je postavljeno 175 recenzija koje su napisali 40 recenzenata. IDI PA VIDI (Knjižnica Medveščak) U Knjižnici Medveščak na Odjelu za mladež kontinuirano su provođene kompjutorske radionice za razvoj informatičke i informacijske pismenosti. Članovi Odjela za mladež aktivno su sudjelovali u radu odjela kroz dežuranje u kompjuterskim radionicama (pomoć pri odabiru PC igara i igranju, korištenju računala i interneta), preporukama knjiga vršnjacima, uređenjem prostora i izloga, pomaganjem pri izradi školskih zadataka (projekata, plakata i sl.). Održan je i ciklus radionica za razvijanje glasovnih i interpretativnih mogućnosti, za jasnije izražavanje i komunikaciju pod nazivom Glas i govor. Voditelj radionica bio je akademski glumac Zvonko Zečević, prvak HNK u Varaždinu. Tijekom travnja započet je projekt za poticanje čitanja djece predškolske i mlađe školske dobi pod nazivom Medveščak čita, ostvaren je u suradnji s Austrijskim kulturnim centrom i nakladničkim kućama (Algoritam, Mozaik knjiga). Djeca su se svakodnevno družila s autorima knjiga i slikovnica koji su čitali svoje knjige i održali radionice na određenu temu (likovna, prevoditeljska, lutkarska radionica i dr.). Nizom radionica Izlog u prozoru nastavljen je i višegodišnji projekt Mislimo i djelujemo zajedno koji se zasniva na suradnji Knjižnice Medveščak s raznim ustanovama i udrugama. Ove godine suradnja je ostvarena sa Školom primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (Odjel grafike, Odjel keramike te Tekstilni odjel).

Učenici su radove nastale tijekom radionica izložili u izlogu i prostoru Odjela za mladež. POETSKI SUSRET DJECE (Knjižnica Ante Kovačića)

ZAPREŠIĆA

Literarni natječaj za radove na kajkavskom i štokavskom izričaju koji se već četrdeset dvije godine organizira u Knjižnici A. Kovačića postajući tako najdugovječnijim programom za mlade KGZ-a. Cilj programa je poticanje dječjeg stvaralaštva kroz pjesničko izražavanje čime se aktiviraju kreativne snage mladih i jača senzibilitet unutarnjih doživljajnih potencijala, čuva jezična dijalektalna baština i u konačnici stvara interes za čitanje. Knjižnica je i ove godine tiskala izbor radova s ilustracijama, a lokalni mediji su popratili cijeli program. DUBRAVAMIX Knjižnica Dubrava nastavila je s izdavanjem Dubravamixa - časopisa za djecu i mlade Dubrave. U 2012. godini nastavljen je rad na časopisu i tiskan je 12. dvobroj (23-24). PODUZETNIŠTVO U KULTURI Kreativne radionice „Tolerancija i nenasilje“ namijenjene su djeci starije predškolske dobi. Osnovni im je cilj pružiti najmlađima mogućnost vlastitog stvaranja knjige, temeljenog na likovnom izričaju, razmišljanju i istraživanju, a sve u svrhu formiranja vlastitog stava prema nasilju. Radionice se održavaju jednom mjesečno na Odjelu za djecu i mladež Gradske knjižnice. GALERIJA VIDRICA (Dječja knjižnica Marin Držić) U Galeriji Vidrica tijekom 2012. održano je niz izložbi - „Proljeće u Maštogradu“, izloženi su likovni radovi polaznika DV Iskrica. Slike na svili, keramičke posude, vuneni vez i tkanice izradila su djeca odgojne skupine Jabučice, izloženi su likovni radovi polaznika DV Duga, odgojna skupina Točkice s posebnim programom „Likovnost i dijete“. U suradnji s Centrom za kreativni razvoj „Artmix“ polaznici njihove radionice (učenici 5. i 7. r.) oslikali su izloge Galerije Vidrica fasadnom bojom, pod vodstvom Marca Antonia Cinottia, akad. slikara i prof. likovne kulture i Ksenije Filipović, akad. slikarice.

21


WIKI-DVERI (Knjižnica Ante Kovačića) Projekt Knjižnice A. Kovačića iz Zaprešića, u sklopu kojega učenici sedmih razreda osnovnih škola zaprešićkoga kraja uz pomoć knjižničara izrađuju internetsku stranicu http://www.wiki-dveri.info. Cilj projekta je stvaranje internetske stranice koja će na jednom mjestu objediniti informacije o kulturnoj i prirodnoj baštini zaprešićkoga kraja, upoznavanje mladih s važnosti čuvanja baštine i stvaranja zapisa o njoj, popularizacija Zavičajne zbirke Zaprešića i stvaranje nove građe za nju, obrazovanje mladih u području digitalne pismenosti te razvijanje suradničke kulture i timskog rada. Tijekom 2012. godine u Gradskoj knjižnici A. Kovačića održavale su se individualne radionice s pojedinim istraživačkim grupama. Na radionicama su se sudionici projekta upoznali s radom u Wikimedia programu, naučili pretraživati knjižnične elektroničke kataloge

22

(s naglaskom na pretraživanje kataloga Knjižnica grada Zagreba), pretraživali internet, proučavali literaturu vezanu uz lokalitete projekta, pisali članke i obrađivali fotografije te ih objavljivali na web-stranici projekta. Sa svakom istraživačkom skupinom održano je po pet radionica, ukupno 35 radionica. Za sudionike projekta Wiki-dveri II Gradska knjižnica Ante Kovačića organizirala je izlet na lokalitete obuhvaćene projektom. Promocija web-stranice www.wiki-dveri.info, prezentacija projekta i dodjela priznanja sudionicima projekta održani su na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Ante Kovačića, a o projektu je napravljen prilog za HTV. Nakon dva uspješna ciklusa, pokrenut je i treći pod nazivom Wiki-dveri III – Upoznajmo znamenite ličnosti zaprešićkoga kraja.Time je osmišljen novi sadržaj značajan za Zavičajnu zbirku i Zaprešić. Do sada su održane četiri istraživačke radionice.


KNJIŽNICA I KAZALIŠTE

PRIPREMA, POZOR, ... KAZALIŠTE! (Knjižnica S. S. Kranjčevića) Uz Svjetski dan pripovijedanja i Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade, Svjetski dan lutkarstva i Svjetski dan kazališta u Knjižnici S. S. Kranjčevića odvijala se od 19. do 28. ožujka 2012. manifestacija Priprema, pozor, ... Kazalište! Projektom se željelo potaknuti kreativnost, scenski govor i kazališnu kulturu kod mladih, upoznati i djecu i odrasle s različitim vrstama scenskog izražavanja, ali i doprinijeti sagledavanju uloge i značaja kazališta u odgoju i obrazovanju. Program je obuhvatio niz događanja, od izložbe lutaka, radionice izrade lutaka i njihove animacije Lutke od rolice, Uvodne radionice Pripovjednog kazališta/scenskog pripovijedanja za odrasle, okruglog stola: Reci mi to lutkom na kojem su izlagali stručnjaci koji se bave lutkom s različitih aspekata, Smotre amaterskih kazališnih grupa vrtića, škola i knjižnica, kao središnjeg događanja programa na kojoj je izvedeno ukupno jedanaest predstava za djecu. Izvedene su i dvije predstave profesionalnih glumaca: Afrička bajka i predstava Pripovjednog kazališta Baba Jaga. Uz goste programa (voditelji radionica, predavači, glumci) sudjelovala su djeca šest osnovnih škola i tri knjižnice (Knjižnica Sesvete, Knjižnica Knežija i Knjižnica S. S. Kranjčevića).

KAZALIŠTE U KNJIŽNICI (Knjižnica Dubrava) U Mjesecu hrvatske knjige 2006. Knjižnica Dubrava je započela projekt Kazalište u knjižnici. Kazališne predstave komornog tipa izvode mala kazališta – profesionalna i amaterska, s naglaskom na programu za djecu. Uz kazalište Svarog to su: Lutkarsko kazalište Toporko, Scena Paravan, Lutkarska družina Za bregom, Udruga Pjetlić Zlatokrijestić i Jadranka Čunčić-Bandov. Tijekom 2012. godine izvedeno je 55 predstava. Predstave je posjetilo 3.644 djece i odraslih.

MALO DRUGAČIJE KAZALIŠTE (Knjižnica Knežija) Gotovo je svako dječje kazalište na svojem repertoaru imalo predstavu Carevo novo ruho, prema poznatoj Andersenovoj bajci. No, u Knjižnici Knežija realizirana je malo drugačija predstava jer su kao glumci nastupila djeca iz publike.

23


4.4 IZLOŽBE

TEMATSKE IZLOŽBE. U 2012. godini postavljeno je 1.333 tematskih izložbi, što je 31 posto više nego u istom razdoblju prošle godine (2011.) i premašen je plan za 2012. godinu (902) za 48 posto. STUDIJSKE IZLOŽBE. Studijskih izložbi postavljeno je 38 čime je ispunjen plan za 2012. godinu, a likovnih izložbi 406 što je 32 posto više od planiranog za cijelu godinu (308). Kao i svake godine, knjižnice su realizirale izložbe prateći izdavaštvo, obilježavajući nagrade, obljetnice i sl. (Programi svih izložbi detaljno su prikazani u pojedinačnim izvještajima knjižnica).

24


ČITAONICA I GALERIJA VN (Knjižnica Vladimira Nazora) Čitaonica i galerija VN želi biti mjesto poticanja i promoviranja nadolazećih progresivnih strujanja unutar suvremene umjetnosti, ali ujedno sabirno mjesto za edukaciju umjetnika i radnika u kulturi te boravak najšire publike koju zanimaju svakodnevne novosti. Održano je 13 izložbi s 20 sudionika i 5.180 posjetitelja. Izložba „Nakupine“ (Kustoski projekt Lare Badurine koji je predstavio četiri mlada umjetnika s Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Robert Maloić, Matea Pasarić, Iva Santini, Bruna Tomašić), izložba „Sadašnjost prošlosti“ (Marijan Crtalić), izložba fotografija „Nova škola“ (Petra Mrša), izložba video instalacija „Copy/Paste“ (Josip Kaniža), izložba slika „So far So Good… Extended“ (Dražen Budimir), izložba novomedijskih radova „Revolution Now and Forever“ (Boris Kadin, Natasha Kadin), izložba skulptura „Između“ (Mia Janković Shentser), video izložba „U zajednici“ (Søren Thilo Funder), izložba „Ispipavanje“ (Martina Miholić), izložba „Konstruktivnost destrukcije“ (Željka Grobotek), izložba „A Load From the Inside – Reviewed“ (Lala Raščić), izložba „Recept“ (Siniša Labrović) i izložba „Poznati krajolik i No. 7“ (Lina Migić). GALERIJA PROZORI (Knjižnica S. S. Kranjčevića) Izlagačka koncepcija Galerije usmjerena je na konceptualne, socijalne i slične izraze umjetničke prakse budući da je njezin smještaj u knjižnici prepoznat kao dinamična i intrigantna situacija koja uspostavlja mrežu različitih odnosa, a umjetnički rad medij je za komuniciranje s korisnicima u smislu sagledavanja, preispitivanja i pomicanja ustaljenih stavova. Održano je devet izložbi i događanja s 29 sudionika i 3.520 posjetitelja. Promocija art knjige Ivane Franke: „Distant Feeling“; izložba fotografija uličnih prosvjeda “Promatrači/ Drukčiji pogled na demonstracije” Jadranka Bobana; rad “Ljeto 2011.” Jasenke Bulj; prostorno zvučna instalacija „Interpunkcije“ Nives Sertić; projekcija u javnom prostoru i razgovor u Galeriji „Djeca revolucije“ Ksenije Kordić; zvučna instalacija u javnom prostoru „Tri ljubavne priče“ Mirjane Batinić i Sanje Kuveljić Bandić; dvije radionice „Prisvajanje zelenog“ Arhitektonskog studija 2+ i vizualno tekstovni rad „Vrijeme Otpor“ Ivane Keser.

multimedijalnog projekta – Gregory Peck, „Ambijenti“ (audio izložba Ivana Jovanovca), „Moja šetnja Zagrebom” (izložba fotografija Stjepana Kulfe postavljena uz Dan grada Zagreba i 35. obljetnicu djelovanja društva distrofičara Zagreb), „Ljepota Mljeta” (likovna i foto izložba), „Slikanje morem“ (izložba fotografija Višnje i Marijana Anića), „150 godina Hrvatske željeznice“, „Igra svjetlosti“ (izložba unikatnih lampi i vitraja u Tiffany tehnici Marka Ferenca), „Igra slobode, koloplet snova“ (izložba kolaža Jagode Miličić). GALERIJA OBLOK (Knjižnica Sesvete) Održano je 14 izložbi: „Brko“ (izložba slika Luke Bernarde Cesar i Marije Juze), izložba velikih ulja na dasci akad. slikara Danijela Drakulića, izložba ulja akad. slikarice Marije Lopac, izložba slikara Ive Ostojića, izložba radova učenika osnovnih škola Sesveta uz Lidrano i izložba radionice etno nakita pri NS Sesvete uz manifestaciju Sesvetski dani, izložba slika Zorana Kišura i Nenada Bekavca, izložba ulja slikara Adnana Šehovića, izložba slika polaznika škole slikanja NS Sesvete, izložba fotografika Vinka Fištera, izložba ilustracija slikara Tomislava Torjanca, izložba ulja slikarice Dubravke Mijatović i izložba sesvetskih slikara Branka Podolara i Vesne Mijatović.

IZLOŽBE U IZLOZIMA Zagrebačke knjižnice uobičajeno postavljaju brojne studijske, tematske i likovne izložbe u svojim izlozima i prostorima, a s posebnom pažnjom pripremile su brojna događanja i izložbe 30. svibnja na temu Zagreba u povodu Dana grada Zagreba. U mnogim se knjižnicama također organiziraju brojne likovne izložbe na kojima izlažu pretežno likovni amateri, korisnici knjižnica, djeca i mladi nakon kreativnih radionica, a ponekad i akademski slikari.

GALERIJA KUPOLA (Gradska knjižnica) Održano je 10 izložbi: „Svijet je stvoren nalik snu“ (izložba fotografija i pirografija), „Veronikin rubac“ (izložba slika Danice Vuković), izložba filmskih plakata u okviru

25


4.5 SURADNJA

Zagrebačke narodne knjižnice nastavile su izuzetno bogatu i uspješnu suradnju s različitim kulturnim ustanovama, školama, domovima umirovljenika, dječjim vrtićima, muzejima, veleposlanstvima, udrugama. Stalnu suradnju knjižnice i dalje nastavljaju s NSK, Katedrom za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskim bibliotekarskim društvom, HČD-om, IFLA-om, IFLA-inom Sekcijom za knjižnice velikih gradova MLS, IBBY-jem, IASL-om, IAML-om, Goethe institutom, Europskom komisijom, Uredom za europske integracije, HTV-om, HRT-om, VCZ-om, Institutom za folkloristiku, Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, Društvom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, Udrugom za nenasilje Luka Ritz te mnogim veleposlanstvima, Centrom za kreativno pisanje, Udrugom za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja UIII, Društvom invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb, Agencijom za zaštitu osobnih podataka. Ukupan broj ustanova s kojima su zagrebačke knjižnice surađivale u 2012. godini je 686.

PROJEKTI U SURADNJI ART@MUSE Koordinator ovog međunarodnog projekta je Artesis University College iz Antwerpena - Belgija, financira ga EU, a domaćin je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ove je godine nit vodilja interdisciplinarnih umjetničkih projekata i radionica umjetnička forma slikovnice, zbog čega se projekt i prezentira djeci u knjižnicama. Radionice su održane u Knjižnici Tina Ujevića i u Knjižnici Marina Držića (Dječji odjel). 5. DANI PEŠČE Održavali su se od 11. do 16. lipnja 2012. Organizator je ove kuturno-zabavne manifestacije, kojom se želi predstaviti kreativni potencijal gradske četvrti, Kulturni centar Peščenica i Vijeće gradske četvrti Peščenica-Žitnjak. Knjižnice S. S. Kranjčevića i I. B. Mažuranić sudjeluju na ovoj manifestaciji od 2008. Ove je godine realizirano deset događanja u obje knjižnice. PISANJE I KNJIŽN@ČARI Literarni natječaj za učenike osnovnih škola Zagrebačke županije i Grada Zagreba u organizaciji Knjižnice Sesvete i nakladničke kuće Alfa iz Zagreba. U literatnom natječaju sudjelovalo je 55 učitelja i knjižničara i 170 učenika. Nagrađeno je 19 učenika iz 17 škola. Rezultat toga natječaja je i e-knjiga, tj. zbornik u kojem su okupljeni nagrađeni radovi učenika. Literarni natječaj se nastavlja i u 2013. godini.

26


NOĆ MUZEJA U manifestaciji je sudjelovao Glazbeni odjel Gradske knjižnice organizacijom pokazne radionice Što nam govori računalo za slijepe, a ispred ulaza u Odjel nastupili su ulični svirači i članovi knjižnice. Organizirana je i besplatna razmjena glazbenih publikacija. Tijekom Noći muzeja 2012., u vremenu od 20,00 do 1,00 sat Glazbeni odjel Gradske knjižnice imao je 550 posjetilaca kojima je podijeljen letak o Glazbenom odjelu (105 godina Gradske knjižnice / 50 godina Glazbenog odjela). MANIFESTACIJA NOĆ KNJIGE Održana je u povodu Svjetskog dana knjige i autorskih prava 23. travnja te Dana hrvatske knjige 22. travnja. Organizirali su je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, Udruga za zaštitu prava nakladnika – ZANA, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Knjižni blok – Inicijativa za knjigu te portal za knjigu i kulturu Moderna vremena Info. Knjižnice grada Zagreba, preko svoje predstavnice u organizacijskom odboru, sudjelovale su u organizaciji i realizaciji programa u 11 svojih knjižnica (Knjižnica Vrapče, Knjižnica A. Cesarca Šubićeva, Knjižnica S. S. Kranjčevića, Knjižnica V. Nazora, Knjižnica T. Ujevića, Gradska knjižnica, Knjižnica i čitaonica B. Ogrizovića, Knjižnica Savski Gaj, Knjižnica M. J. Zagorke, Knjižnica A. Kovačića). U sklopu Noći knjige Knjižnica Vladimira Nazora i Knjižnica S. S. Kranjčevića pridružile su se projektu BookCrossing (razmjena knjiga) s ciljem populariziranja kulture čitanja.

4.5.1 MEĐUNARODNA SURADNJA 1. Suradnja u sklopu IFLA-e U Barceloni je u svibnju održan zajednički skup Public Libraries Section i Metropolitan Libraries Section, dviju IFLA-inih sekcija u koje su Knjižnice grada Zagreba učlanjene i imaju svoje predstavnike u Stalnim odborima. Sastanci su jednim dijelom bili priprema za Godišnju skupštinu IFLA-e u Helsinkiju, a u svojem su se radnom dijelu Sekcije bavile priređenim temama iz redovitog programa rada. Sastanak Stalnog odbora Sekcije narodnih knjižnica održan je od 18. do 20. svibnja 2012. Godišnja konferencija MLS-a (od 20. do 25. svibnja 2012.) održana je pod naslovom The Never-ending story: adapting public libraries in an ever-changing society (Nezavršena priča : prilagođavanje narodnih knjižnica stalnim društvenim promjenama). kojoj je nazočilo 50-ak ravnatelja, voditelja i stručnih suradnika narodnih knjižnica iz velikih gradova svijeta.

U sklopu konferencije održan je sastanak Stalnog odbora Sekcije čija je članica ravnateljica KGZ-a, a i koji je razmatrao izvještaj i program Sekcije, uz pripreme za konferenciju IFLA-e u Helsinkiju. Radni dio konferencije bio je posvećen pitanjima djelovanja knjižnica velikih gradova u kriznim vremenima (financiranje, edukativni rad s korisnicima, planiranje i izgradnja knjižnica kao najznačajnijih investicija društvenih institucija za budućnosti). Uz praćenje stručnih izlaganja posvećenih temama od interesa za knjižnice metropola svijeta, sudionicima konferencije omogućen je i obilazak osam značajnih i zanimljivih knjižnica u Barceloni. 2. Kulturna suradnja sa Središnjom opće znanstvenom knjižnicom N. A. Nekrasova u Moskvi Projekt kulturne suradnje gradova Zagreba i Moskve, zamišljen je i pokrenut u okviru Ugovora o kulturnoj suradnji gradova Zagreba i Moskve uz koji je potpisan i Ugovor o trajnoj stručnoj i kulturnoj suradnji Knjižnica grada Zagreba i mreže moskovskih knjižnica “Nekrasov”. Potpisano je pismo namjere o kulturnoj suradnji u 2012. godini na području razmjene informacija i dokumenata tiskanih i digitalnih izdanja obiju knjižnica, razmjene AV građe za učenje ruskoga i hrvatskog jezika, projekti i programi u knjižnicama, te dogovorena razmjena izložbi značajnih obljetnica i video-izložbi. Povodom 105. obljetnice Gradske knjižnice, Knjižnica grada Zagreba i Mjeseca hrvatske knjige 2012. u Gradskoj knjižnici je 25. listopada održana videokonferencija Zagreb - Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica i Moskva - Središnja knjižnica grada Moskve, Knjižnica “Nekrasov”. Tema videokonferencije je bila Programi i strategije za poticanje čitanja, a tom su prilikom razmijenjena iskustava na temu poticaja čitanja kod djece i mladih te su bili predstavljeni Hrvatski centar za dječju knjigu, Odjel za djecu i mladež Gradske knjižnice KGZ-a, kao i inovativni programi iz Gradske knjižnice Marko Marulić iz Splita. 3. Međunarodni seminar Collaborating the Future of Bibliographic Data : Seminar 5 years on, London, 26. i 27. travnja 2012. U organizaciji Double Core Metadata Initiative održan je u Londonu međunarodni seminar kojem su prisustvovale dvije predstavnice Knjižnica grada Zagreba. Cilj je skupa bio pokazati i ocijeniti petogodišnje razdoblje u povezivanju knjižničnih podataka i strukovnih zajednica koje se bave metapodacima semantičkoga weba.

27


4. 33. KONGRES IBBY-ja, London ( 22. – 26. 08. 2012. ) Kongres IBBY-ja pod nazivom Crossing Boundaries: Translations and Migrations (Preko granica: prijevodi i migracije) okuplja 75 zemalja svijeta. Na Kongresu su tradicionalno dodijeljena prestižna bijenalna priznanja na području knjige za djecu, a jedno od njih je diploma Časne liste IBBY-ja piscima, ilustratorima, prevoditeljima i njihovim nakladnicima. Kao Hrvatska sekcija IBBY-ja Hrvatski centar za dječju knjigu od 1996. godine do danas kontinuirano i sustavno promovira hrvatsku kulturu u međunarodnom okruženju, posebno njegujući kulturnu suradnju sa zemljama Europske unije kao i regionalnu kulturnu suradnju ( Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija i Srbija.). Putem kandidatura za međunarodne nagrade i priznanja Centar promovira hrvatske autore dječje knjige: pisce, ilustratore i prevoditelje kao i hrvatske knjižnice i nakladnike.

Iz Knjižnica grada Zagreba sudjelovale su dvije dipl. knjižničarke kao izlagačice. 8. Na 3. okruglom stolu za školske knjižničare: Školska knjižnica u multikulturalnom okruženju, održanom u Daruvaru, 19. lipnja 2012. sudjelovale su četiri djelatnice KGZ-a kao izlagačice i moderatorice. Stručni skup bio je organiziran u tri dijela: pozvana izlaganja, primjeri dobre prakse i rasprava.

9. Susret dobitnika donacije međunarodne neprofitne organizacije EIFL (Electronic Information for Libraries) u okviru njihova PLIP-a (Public Library Innovation Programme) održan je od 29. siječnja do 2. veljače 2012. u Ljubljani. Preko trideset knjižničara iz Afrike, Europe i Južne Amerike susrelo se da bi razmijenilo iskustva, znanja i ideje. Knjižnice grada Zagreba su predstavljale koordinatorica projekta Knjigom do krova: mreža knjižnica za osnaživanje beskućnika i djelatnica zadužena za njegovu promociju. Projekt je dobio EIFL5. Konferencija EBLIDA/NAPLE Democracy De- PLIP donaciju u kategoriji poticanja zapošljavanja. velopment in a New Media Environment, Kopenhagen, 10. do 13. svibnja 2012. 10. ALMA U organizaciji EBLIDA-e, NAPLE Foruma i Danskog Memorijalna nagrada „Astrid Lindgren“ utemeljena je knjižničarskog društva održana je u Kopenhagenu 2002. godine nakon smrti znamenite spisateljice za konferencija EBLIDA - NAPLE kojoj je prisustvovala djecu. Tu međunarodnu nagradu utemeljila je švedska i predstavnica Knjižnica grada Zagreba. Konferen- vlada, a vodi je Swedish Arts Council u Stocholmu. cija je bila posvećena problematici vezanoj uz pra- Nagrada se dodjeljuje svake godine jednom živućem vo pristupa i posudbe elektroničke knjige u svijetu. piscu, ilustratoru ili promotoru čitanja za ukupni dopriKonferenciji su osim knjižničara prisustvovali pravn- nos na području književnosti za djecu i mlade. Dodici, izdavači i informacijski stručnjaci iz 32 zemlje. jeljuje se za visoke umjetničke domete i humanističke Predstavljen dokument Europske knjižnice i izazovi vrijednost u duhu Astrid Lindgren, a ima cilj jačati e-izdavaštva na temelju kojega će EBLIDA lobirati na interes za dječju knjigu u svijetu te promicati dječja europskoj razini. prava. Pravo nominacija imaju od žirija odabrane 6. XXIV. Proljetna škola školskih knjižničara održala se u Dubrovniku od 21. do 24. ožujka 2012. Sudjelovali su knjižničari osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz Hrvatske te stručne suradnice za školske knjižnice iz Matične službe KGZ-a. Na stručnom usavršavanju, kojem je cilj podizanje kvalitete i kontinuiteta unapređivanja odgojnoobrazovnog rada školske knjižnice i uloge školskog knjižničara, sudjelovalo je više od 350 knjižničara iz cijele Hrvatske.

ustanove i organizacije pojedinih zemalja među kojima je i Hrvatski centar za dječju knjigu – Hrvatska sekcija IBBY-ja u Knjižnicama grada Zagreba. Hrvatska sekcija IBBY-ja ove je godine pripremila obrazloženje, opširan prikaz rada i prevedene tekstove za kandidaturu Luke Paljetka. 11.WINDOW OF SHANGHAI

Nastavljena je suradnja Gradske knjižnice sa sestrinskom knjižnicom u Shanghaiju projektom Window of Shanghai, u okviru kojeg je Gradskoj knjižnici donirano 7. Službene publikacije i državne infor- 50 knjiga iz Kine. Ravnateljica KGZ-a i voditeljica Gradmacije u knjižnicama Republike Hrvatske na ske knjižnice sudjelovale su na 6. SILF-u s izlaganjem Međunarodnom stručnom skupu, održanom u o programima KGZ-a. Puli 24. i 25. svibnja 2012., razmatrao se zakonodavni položaj službenih publikacija i praksa knjižnica u Republici Hrvatskoj, kao i nekim stranim državama. Skup je bio namijenjen knjižničarima narodnih, školskih, visokoškolskih, sveučilišnih i specijalnih knjižnica koje su zakonski obvezne izgrađivati fondove službenih publikacija ili to čine u skladu sa svrhom knjižnice te potrebama svojih korisnika.

28


SEMINAR ZA PRIPRAVNIKE NARODNIH KNJIŽNICA Matična služba Knjižnica grada Zagreba organizirala je petodnevni Seminar za pripravnike narodnih knjižnica od 7. do 11. svibnja 2012. godine u prostorima Gradske knjižnice u Zagrebu. Seminar je bio namijenjen pomoćnim i diplomiranim knjižničarima. Sudjelovalo je 19 pripravnika koji su imali priliku upoznati sveukupno poslovanje narodne knjižnice, sudjelovati na radionicama klasifikacije i katalogizacije te postaviti pitanja vezana uz svakodnevni rad. Predavači su bili djelatnici KGZ-a, uglavnom voditelji odjela, koordinatori ili stručni suradnici u Matičnoj službi čija su se predavanja temeljila na teoriji, ali i primjerima i pitanjima iz svakodnevnog rada. RADIONICA ZA KNJIŽNIČARE NARODNIH KNJIŽNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Matična služba Knjižnica grada Zagreba organizirala je jednodnevnu radionicu u okviru CSSU-a pod nazivom „Pretraživanje i upravljanje informacijama na Internetu“ namijenjenu knjižničarima narodnih knjižnica Zagrebačke županije i Zagreba. Radionica se održala u Knjižnici Augusta Cesarca, Šubićeva. STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

MATIČNA DJELATNOST Knjižnice grada Zagreba obavljaju matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Matična služba KGZ-a, uz suradnju s ostalim knjižničarima, stručnjacima za pojedina područja knjižničnog poslovanja, pruža knjižnicama u nadležnosti svoje matičnosti, savjetodavnu i stručnu pomoć u radu, prikuplja izvještaje i statističke podatke o njima, obrađuje ih i dostavlja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Riječ je o ukupno 27 narodnih knjižnica te o 298 školskih knjižnica osnovnih i srednjih škola. Matična služba KGZ-a koordinira i planira cjeloživotno učenje stručnog osoblja narodnih i školskih knjižnica (stručno usavršavanje i stalno obrazovanje knjižničara narodnih i školskih knjižnica, organiziranje i provođenje tematskih seminara, predavanja i radionica, planiranje pohađanja tečajeva i radionica Centra za stalno stručno usavršavanje. Matična služba KGZ-a vodi brigu, organizaciju i nadzor nad djelatnošću međunarodne suradnje KGZ-a.

Knjižnice grada Zagreba suosnivači su Centra za stalno stručno usavršavanje (CSSU), imaju svoje predstavnike u Programskom odboru, a veći broj stručnjaka svojim predavanjima i radionicama sudjeluje u izvođenju godišnjeg programa Centra. Isto tako KGZ redovito šalje svoje djelatnike na radionice i predavanja, pa je tako u 2012. godini pri CSSU u edukaciji sudjelovalo sedamnaest djelatnika KGZ-a na korisnim radionicama i predavanjima. Sadržaji radionica koje su bile pohađane: od digitalizacije, predmetizacije, klasifikacije, weba 2.0, komunikacije, vrednovanja izvora na internetu, pa sve do knjižničarske etike i metodologije anketnih istraživanja. STUDENTSKA PRAKSA U KGZ-u Matična služba već nekoliko godina uspješno surađuje s Katedrom za bibliotekarstvo i Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2012. u KGZ-u je organizirana praksa za četrdeset i osam studenata (44 studenta s Katedre za bibliotekarstvo, te četiri studenta Odsjeka za pedagogiju).

29


MULTIKULTURALNI SADRŽAJI

ROMSKA ZBIRKA (Knjižnica S. S. Kranjčevića) Nastavila se nabava novih naslova i primjeraka građe za Romsku zbirku. SREDIŠNJA KNJIŽNICA ALBANACA U RH (Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića) U 2012. godini Knjižnica je održala niz akcija za djecu u sklopu Dopunske nastave na albanskom jeziku, te je organizirala predavanje Kulturna baština i albanska žena kroz povijest u suradnji s Udrugom AŽZ „DRITA”. Povodom 100-te obljetnice Republike Albanije, voditeljica Knjižnice i članica Vijeća albanske nacionalne manjine grada Zagreba sudjelovala je kao moderator u realizaciji stručnog simpozija pod nazivom 100 godina albanske države. SREDIŠNJA KNJIŽNICA RUSINA I UKRAJINACA (Gradska knjižnica) U 2012. godini Knjižnica je organizirala niz izložbi, književnih i glazbenih večeri, a voditeljica je sudjelovala u nekoliko radijskih emisija i posjetila sajam knjiga u Lavovu. AMERIČKI KUTAK i JAZZOTEKA (Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića) Od 2008. godine voditeljica Američkog kutka

30

organizira glazbene slušaonice Jazz library, koje vrlo rado posjećuju poklonici jazz glazbe, a vode ih ugledni glazbeni i radijski kritičari. U sklopu Kutka održavaju se satovi konverzacije Talk Time s izvornom američkom govornicom za srednjoškolske učenike i ostale korisnike Knjižnice. Veleposlanstvo SAD-a doniralo je za potrebe Američkog kutka sedam iPADa, čime je otvorena mogućnost korištenja el. građe u KGZ-u. NORVEŠKI KUTAK (Knjižnica Tina Ujevića) Nastao je kao rezultat uspješne suradnje s Hrvatskonorveškim društvom, te Veleposlanstvom Kraljevine Norveške. Knjižnica Tina Ujevića uključena je i u projekt Multikulturalnost i edukacija mladih. Multikulturalnu djelatnost Knjižnica proširuje suradnjom s brojnim kulturnim udrugama poput Udruga prijateljstva među zemljama i narodima, događanjima i prezentacijama njihovih književnih, glazbenih te likovnih djela kao i susreta s njihovim umjetnicima.


STRUČNI SKUP SURADNJA DJEČJIH KNJIŽNIČARA I RODITELJA Održan je u ožujku u Knjižnici Medveščak s temom oblici suradnje dječjih knjižničara i roditelja u narodnim knjižnicama. Organizatori skupa bili su Hrvatsko knjižničarsko društvo - Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež i Knjižnice grada Zagreba - Knjižnica Medveščak. Pozvana predavanja bila su posvećena novim paradigmama obiteljskog odgoja, osobinama današnjih roditelja i ulozi knjižnice u obrazovanju roditelja. Osim toga predstavljeno je sedam primjera dobre prakse iz narodnih knjižnica diljem Hrvatske. Na skupu su prisustvovala 93 sudionika, većinom dječjih knjižničara narodnih knjižnica iz raznih dijelova Hrvatske, ravnatelji, voditelji i pozvani uzvanici te novinari.

5. IZDVAJAMO…

PROJEKT - PITAJTE KNJIŽNIČARE U 2012. godine nastavljena je realizacija projekta Pitajte knjižničare narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Realizirani su različiti oblici edukacije djelatnika. Održana je cjelodnevna radionica za knjižničare koji sudjeluju u projektu za implementaciju nove chat usluge. Ukupno je od početka projekta do kraja 2012. godine pristiglo 54.902 pitanja, a samo u 2012. godini odgovoreno je na njih 10.215, što dokazuje da je ova usluga prepoznata i da se sve više koristi. PROJEKT - PORTAL NARODNIH KNJIŽNICA Nacionalni projekt koji sadrži osnove podatke o hrvatskim knjižnicama s linkovima na njihove stranice, što ga koordiniraju Knjižnice grada Zagreba. U 2012. godini povremeno su objavljivane obavijesti značajne za rad narodnih knjižnica, te ažurirani pojedini podaci knjižnica kako su pristigli. MANIFESTACIJA MJESEC HRVATSKE KNJIGE 2012 Već tradicionalno, od 15. listopada do 15. studenog, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, a u organizaciji Knjižnica grada Zagreba, knjižnice u Hrvatskoj obilježile su raznovrsnim programima Mjesec hrvatske knjige. Ove je godine središnja tema posvećena Europskoj godini aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, a u realizaciji je sudjelovalo oko 200 knjižnica s 2000 raznovrsnih programa. Manifestacija je otvorena 15. listopada u Čakovcu. Od središnjih programa uspješno su realizirani akcija Čitajmo zajedno, 23. listopada, 9. studenoga svečano su otvoreni prošireni i novouređeni prostori Gradske knjižnice u Malom Lošinju, a na Dan hrvatskih knjižnica 11. studenoga Hrvatsko knjižničarsko društvo proglasilo je prvi put Knjižnicu godine (Gradska knjižnica Zadar). U Zagrebu je 19. i 20. listopada održan stručni skup i proslava Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatske udruge školskih knjižničara. Održan je Znanstveni skup o Hilarionu Gašparotiju,hrvatskom svećeniku, povodom 250. godišnjice smrti i 770. obljetnice postojanja Grada Samobora.

Manifestacija je zatvorena 15. studenog sa završnom svečanosti za sudionike Nacionalnog kviza za poticanje čitanja. NACIONALNI KVIZ ZA POTICANJE ČITANJA Kviz se odvija u Mjesecu hrvatske knjige, a u organizaciji Hrvatskog centra za dječju knjigu. Ovogodišnji je naslov kviza Ove su knjige nagrađene. Provjeri zašto! Upitnici su postavljeni na mrežne stranice i rješavaju se on-line. Ove je godine upitnike točno riješilo 1.333 učenika od čega 156 učenika iz dijaspore. Na završnoj svečanosti u sklopu Interlibera prisustvovalo je više od 1.000 sudionika (djeca u pratnji knjižničara i nastavnika), 210 knjižnica iz 156 gradova iz Hrvatske i Gradska biblioteka Subotica iz dijaspore.

31


JEDNODNEVNA AKCIJA ČITAJMO ZAJEDNO, 23. LISTOPADA U okviru programa Mjeseca hrvatske knjige 2012., a povodom zajedničke akcije hrvatskih knjižnica poticanja čitanja pod nazivom Čitajmo zajedno, brojne su hrvatske knjižnice organizirale javna čitanja i međugeneracijska druženja s knjigom u prostorima knjižnica, ali i na ulicama, trgovima, u kafićima pa i knjižničnim vrtovima. U akciji su raznovrsnim programima sudjelovale gotovo sve knjižnice iz mreže KGZ-a. DAN HRVATSKIH KNJIŽNICA Hrvatsko knjižničarsko društvo ustanovilo je Dan hrvatskih knjižnica 11. studenoga, na dan donošenja prvoga hrvatskog zakona o knjižnicama, s ciljem bolje vidljivosti i prepoznatljivosti knjižnica i knjižničnih aktivnosti u javnosti. Povodom Dana hrvatskih knjižnica i brojne zagrebačke knjižnice iz mreže Knjižnica grada Zagreba otvorile su u nedjelju na nekoliko sati svoja vrata za građane. SUDJELOVANJE KNJIŽNICA NA INTERLIBERU Na Interliberu je u tijekom šest dana održano 25 radionica u organizaciji KGZ-a na kojima su sudjelovale vanjske suradnice, djelatnici knjižnica, volonteri, lutkarica, žonglerica, pripovjedačica, učenici Škole primijenjenih umjetnosti strip radionice Centra za kulturu Novi Zagreb i Zagrebačkog kazališta lutaka. Uoči otvaranja manifestacije održana je konferencija za medije koji su redovito pratili ovogodišnje programe, kako one središnje tako i lokalne. Najznačajniji središnji programi i akcije su snimljeni i postavljeni na mrežne stranice Knjižnica grada Zagreba. Ukupno je u radionicama sudjelovalo 916 djece i mladih,

32

roditelja i posjetitelja Interlibera. HRVATSKI CENTAR ZA DJEČJU KNJIGU Uz djelovanje na području međunarodne suradnje (Sajam dječje knjige u Bologni), voditeljica Centra je sudjelovala: kao članica Prosudbenog povjerenstva na Četvrtom hrvatskom biennalu ilustracije (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, lipanj i srpanj 2012.), na kompletnoj pripremi kandidature Luke Paljetka za nagradu ALMA, u Povjerenstvu za izbor naslova za digitalizaciju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici za potrebe međunarodnog projekta ICDL (International Children’s Digital Library), kao članica Nacionalnog odbora za dječju knjigu na odabiru hrvatskih autora za kandidaturu za nagradu „Mali princ“ Tuzla (ožujaksvibanj 2012.), u organizaciji okruglog stola pod naslovom Koliko megabajta ima ova knjiga? u suradnji sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula, na Sajmu dječje knjige Monte Librić u Puli ( 24.–29. travnja 2012.), kao kreator programa Sajma i kao izlagač (uz H. Čičko i N. Načinović). Između Sajma i Knjižnica grada Zagreba potpisan je ugovor o partnerstvu. Hrvatski centar za dječju knjigu KGZ-a objavio je zbornik Dijalog među generacijama u književnosti za djecu i mlade, tiskan u nakladi od 300 primjeraka.


DIGITALIZIRANA ZAGREBAČKA BAŠTINA Knjižnice grada Zagreba su 2008. godine započele izgradnju digitalne zbirke Digitalizirana zagrebačka baština u svrhu očuvanja, zaštite i vrednovanja kulturne baštine Zagreba te omogućavanja javnog pristupa dokumentima koji predstavljaju dragocjen izvor u proučavanju društvenog i kulturnog života grada. Od početka provedbe projekta na mrežno mjesto Digitalizirana zagrebačka baština postavljeno je 137 digitaliziranih djela. U 2012. godini je napravljeno ukupno 4.026 skenova slike i teksta. Digitalizirana je građa u okviru tematskih projekata Zagreb na pragu modernog doba te Izdanja zagrebačkih tiskara 17. i 18. stoljeća i to: 13 knjiga i dvije knjige za djecu, dvije zbirke notnih zapisa, dvije serijske publikacije (Glasnik društva za umjetnost i obrt i Pučka prosvjeta), 35 portretnih fotografija, uglavnom djece i mladih, kojima se predstavljaju rad svih istaknutih zagrebačkih foto-ateljea s kraja 19. i početka 20. st. i sedam jedinica sitnog tiska, koje dokumentiraju glazbena i druga događanja. Posjet portalu Digitalizirana zagrebačka baština bilježi stalni rast, u proteklu godinu dana, od 29. studenoga 2011. do 26. studenoga 2012, zabilježeno je 136.247 ulaza sa 47.181 IP adrese. REPOZITORIJ U 2012. godini je inteziviran rad na razvoju repozitorija za koji je licenca nabavljena 2011. godine, a koji osigurava pohranu kako tekstualnih i slikovnih, tako i audio i video datoteka. U suradnji s tvrtkom ArhivPro, d.o.o. dovršava se izrada novog korisničkog sučelja i testiraju nove funkcionalnosti.

ZaKi - KNJIŽNIČNI MREŽNI SOFTVER U skladu s bibliografskom i normativnom kontrolom stalno se unapređuje knjižnični softver ZaKi. I ove se godine sustavno radilo na primjeni novih knjižničarskih standarda, kao i na stvaranju i distribuiranju novih aplikacijskih modula. Razvojni tim za knjižnični mrežni program ZaKi koji čine djelatnici KGZ-a i ove je godine radio na edukaciji djelatnika knjižnica koje su priključene u jedinstvenu bazu ZaKi. BIBLIOBUS Bibliobusna služba djeluje na području grada Zagreba i Zagrebačke županije od 1976. godine. U dva vozila i četiri smjene obilaze se 73 stajališta. Krajem 2012. godine otvoreno je stajalište u Voćarskoj ulici, ispred Međunarodne američke škole zbog mnoštva upita iz tog dijela grada. Također je dogovoreno otvaranje stajališta u Trnavi (Donja Dubrava) gdje bibliobus počinje voziti krajem siječnja 2013. godine. Pokriveno područje obuhvaća tri grada i devet općina, a stajališta su u naseljima (60) i ustanovama i poduzećima (13). Jednom mjesečno bibliobus posjećuje i beskućnike u naselju Kosnica.

33


NOVA KNJIŽNICA ZA NOVO NASELJE Knjižnice grada Zagreba 7. prosinca otvorile su vrata Knjižnice Jelkovec, ogranka Knjižnice Sesvete. Knjižnica Jelkovec prva je zgrada u Zagrebu izgrađena za narodnu knjižnicu. Prostire se na oko 1000 m², smještena je u središtu novoplaniranog naselja u izgradnji i opremljena je suvremenom knjižničnom i informatičkom opremom. Ova je moderna knjižnica već u mjesec dana otvorenosti postala omiljeno mjesto okupljanja građana tog dijela grada. Na četiri etaže uglavnom otvorenog i prozračnog prostora svatko pronalazi svoj kutak i interes u bogatoj ponudi usluga i fondova.

34

Korisnicima su dostupni uređaji za samoposudbu građe koju omogućuje jedinstvena članska iskaznica Knjižnica grada Zagreba. Cjelodnevna otvorenost i stručno osoblje knjižnice zasigurno su dodatne reference koje upotpunjuju pozivnicu za maksimalnu iskorištenost knjižnice. Događaj poput otvaranja nove knjižnice nije svakodnevna vijest, a utjecaj koji ima na kvalitetu života građana je neizmjeran i trajan. Iz šire perspektive, početak života još jednog kulturnog mjesta višestruki je dobitak istovremeno i za građane, knjižničarstvo, ali i politiku ulaganja u kulturnu infrastrukturu grada.


Nastavlja se kampanja za novu zgradu Gradske knjižnice. Osmišljena je i tiskana promotivna knjižica „SF Knjižnica za danas i za sutra“, kao poticajni materijal za ulazak u intenzivnu kampanju za novu gradsku knjižnicu. Manifestacija Noć knjige bila je i prigoda za potpisivanje peticije građana za novu Gradsku knjižnicu. Održano je nekoliko sastanaka užeg tima djelatnika uključenih u promotivnu kampanju te su planirane aktivnosti na tu temu koje će biti djelomično realizirane već početkom 2013. godine. Snimljen je video materijal o Gradskoj knjižnici s naglaskom na goruće probleme nedostatka prostora. U prosincu je održan sastanak s pročelnicom Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada u vezi organizacije izložbe i okruglog stola u prostoru ZG Foruma na temu nove lokacije za Gradsku knjižnicu. Događaj koji će okupiti renomirane hrvatske arhitekte i predstavnike gradske vlasti te knjižničare planira se u veljači 2013. godine.

35


OBLJETNICE 105 godina Gradske knjižnice

85 godina Knjižnice Božidara Adžije

65 godina Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića 65 godina Knjižnice Tina Ujevića 60 godina Knjižnice Podsused 36


MEDIJI O NAMA

Svakodnevne programe za odrasle u 2012. godini posjetilo je više od 114.194 građana, a dječjim je aktivnostima nazočilo više od 120.220 mladih posjetitelja. KGZ-a su u 2012. godini svojim programima privlačile znatiželju ne samo korisnika i građana Zagreba, već i brojnih medija, osobito u iščekivanju otvorenja nove knjižnice u mreži – Knjižnice Jelkovec. Uz redovne obavijesti o održavanju redovitih programa u knjižnici preko lokalnih radio-postaja i dnevnih ili tjednih listova, elektronički mediji su pratili posebnim napisima i ostala značajna događanja u knjižnicama. Posebnu su pozornost izazvale akcije i programi vezani uz Mjesec hrvatske knjige, Dan hrvatskih knjižnica, aktualne teme tribina, aktivnosti na Interliberu, dječji projekti te projekti vezani uz socijalnu inkluziju, posebice projekti Knjigom do krova te Knjižnica širom otvorenih vrata.

37


Izdvajamo neke od priloga: U emisiji Školski sat (HTV) predstavljen je projekt Wikidveri. Gosti su u emisiji predstavili projekt, njegov začetak, ideje, tijek provođenja, planove za budućnost te osobne dojmove. Za vrijeme trajanja emisije prikazane su fotografije s radionica i izleta.

Teme oko Mjeseca hrvatske knjige te Dana hrvatskih knjižnica bili su posebno atraktivne medijima. Dan hrvatskih knjižnica obilježen je u nedjelju (11.11.) i brojne su knjižnice otvorile svoja vrata korisnicima što je posebno privuklo pozornost medija. (HTV, Nova TV, OTV, Z1, dnevni tisak, portali).

Članica odjela za mladež Knjižnice Medveščak, proglašena je najčitateljicom KGZ-a, te je za potrebe Budući da je jedan od ciljeva projekta Knjigom do kroemisije Puni krug snimljen prilog u prostoru Knjižnice va predstavljanjem iskustava i rezultata rada mijenjati stereotipe i predrasude o beskućnicima, kontinuiraMedveščak. (HTV) no se provodi promotivna strategija koja je rezultirala dobrim odazivom medija: izjave za radio, prilozi za Prilog o radionicama Knjižnice Medveščak pod na- dnevne novine, gostovanja u emisijama HTV-a (Puls Hrvatske, Dobro jutro Hrvatska), televizijski prilog o zivom Moraju li svi znati tko si? (Z1) volonterki Ivani Matošević koja je volontirala u projektu i bila nominirana za Volonterskog Oskara u DoAktivnosti Projekata Otkrivamo mlade talente, Cronauti bro jutro Hrvatska. Četiri izvještaja na relevantnim i KLJUČ do znanja, zbog svojih atraktivnih sadržaja, portalima od kojih je jedan iz Velike Britanije http://bit. prezentacije i kontinuiranog djelovanja prezentirani su ly/QWAZTP. na Hrvatskom radiju te HTV-u u emisijama Stigla je pošta, Čičak i Puni krug. Izloženi ulomci iz recenzija na plakatima i mrežnim stranicama KGZ-a, kao i tematski Gotovo sva događanja u KGZ-u najavljivana su i plakat „Vile i vilenjaci“ medijski su popraćeni i naprav- popraćena u medijima. ljen je prilog na HTV-u u emisiji Puni krug. U Knjižnici Novi Zagreb sniman je prilog za televiziju 24 sata. Novozagrebačku tribina u kojoj je gostovao Edo Popović popratili su mediji (HTV i Novi list). Povodom gostovanja u Knjižnici Vjekoslava Majera sniman je prilog o Edi Popoviću za HTV-ovu emisiju Nedeljom u 2. Programi Knjižnice Bogdana Ogrizovića izuzetno su medijski popraćeni pa se tako u proteklih pola godine moglo čuti oko 300 najava događanja na radiju (Radio Sljeme, Radio 101, Hrvatski radio III. Program), nekoliko desetaka puta vidjeti u različitim kulturnim emisijama HTV-a – Vijesti iz kulture, Hrvatska uživo, te čitati oko 300 najava ili osvrta u tisku i na internetu (Večernji list, Jutarnji list, Globus, In medias res, Novi list, Slobodna Dalmacija). U brojnim medijima predstavljen je rad Središnje knjižnice Albanaca (HR, HTV, Z1, TVSH, TOP Channel, RTK-u, Radio Blue SKy-Priština). Dok je voditeljica Središnje knjižnice Rusina i Ukrajinaca sudjelovala na 1. programu Hrvatskog radija za nacionalne manjine. Ljetni program Džungla u knjižnici iz Knjižice I.B. Mažuranić predstavljen je u programu radio Kaj. Čitateljskom klubu u istoj Knjižnici posvećen je prilog na Radio Studentu.

38

U Novostima HKD-a, izdanju Hrvatskog knjižničarskog društva te Novom uvezu, izdanju Zagrebačkog knjižničarskog društva, kontinuirano se objavljuju članci o realiziranim programima i projektima KGZ-a, posjećenim skupovima i novim stručnim iskustvima djelatnika KGZ-a.


NA MREŽI

Knjižnice grada Zagreba prisutne su na servisima weba 2.0:

Virtualne izložbe

9.284 prikaza, 6.041 odgledana minuta 4 dana i 4 sata 839 pregleda

Vrijedna građa i zanimljive teme, najčešće povezane s obljetnicama znamenitih književnika, umjetnika, znanstvenika te događaja, predstavljaju se u obliku tematskih izložbi već dugi niz godina u prostorima Knjižnica grada Zagreba. Prilikom izrade izložbi koristi se građa koja se digitalizira, obrađuje i prezentira na posterima. Zahvaljujući digitalnom sadržaju koji je tom prilikom nastao, pojavila se mogućnost predstavljanja građe ne samo u prostorima knjižnice već i u virtualnom prostoru weba, čime su sadržaji postali dostupni široj zajednici, a ne samo posjetiteljima knjižnice. Virtualne izložbe su postavljene unutar digitalne knjižnice na novim stranicama Knjižnica grada Zagreba. (Miroslav Krleža, Stjepan Miletić, Ivo Andrić, Od mandalice do mitnice, Tin Ujević). U 2012. godini navedene virtualne izložbe imale su 2.689 pregleda.

Književni petak

2.875 pratitelja 1.400 objava

Blog posvećen književnoj tribini Gradske knjižnice. Na blogu je moguće pogledati kratke video isječke svih održanih tribina. U 2012. godini blog je imao 27 objava.

Knjigom do krova

Blog o projektu Knjigom do krova: mreža knjižnica za osnaživanje beskućnika želimo srušiti stereotipe o jednima i drugima. U 2012. godini blog je imao 20 objava, 8.910 posjeta i 3.453 jedinstvena posjetitelja.

39


SUDJELOVANJE KNJIŽNIČARA KGZ-a NA STRANIM I DOMAĆIM STRUČNIM SKUPOVIMA U 2012. GODINI SIJEČANJ / VELJAČA Susret dobitnika donacije međunarodne neprofitne organizacije EIFL (Electronic Information for Libraries) u okviru PLIP-a (Public Library In-novation Programme), 29. siječnja - 2. veljače 2012., Ljubljana. Predstavnice KGZ-a: Sanja Bunić, Janja Maras 27. siječnja 2012. - sudjelovanje Gradske knjižnice pokaznom radionicom u sklopu nacionalne manifestacije Noć muzeja OŽUJAK Sajam dječje knjige u Bologni, Italija 19. – 22. ožujka 2012., posjet sajmu, sudjelovanje na izložbama i okruglim stolovima, sastanci sa suradnicima iz IBBY-ja i BIB-a. Predstavnica KGZ-a: Ranka Javor

Stručni skup Druga prilika: izazovi i perspektive u radu s beskućnicima, Gradska knjižnica, 31.svibnja 2012. Suorganizator: Knjižnice grada Zagreba Sanja Bunić, Janja Maras: Što knjižnice čine za beskućnike (izlaganje) LIPANJ Simpozij 100 godina Albanske države u okviru 100-godišnjice proglašenja neovisnosti Republike Albanije, 5. lipnja 2012., Zagreb. Predstavnica KGZ-a Dorotea Kerni vodila je simpozij. 3. okrugli stol za školske knjižničare: Školska knjižnica u multikulturalnom okruženju, Daruvar 19.lipnja 2012 Mr.sc. Ljiljana Sabljak: Međukulturalne knjižnične usluge i programi (izlaganje) Katarina Todorcev Hlača: Sudjelovanje manjinskih knjižnica u nastavi na jezicima nacionalnih manjina prema modelu C na primjeru Središnje knjižnice Rusina i Ukrajinaca (izlaganje) KOLOVOZ

XXIV. Proljetna škola školskih knjižničara, Dubrovnik, 21.-24. ožujka 2012. Tema: Smjernice za rad školskog knjižničara. Predstavnice KGZ-a: Višnja Bošnjak, mr.sc. Loris Bučević Sanvincenti

IFLA-ina tematska pretkonferencija u Talinu, Estonija u okviru Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (Section for Library Services to People with Special Needs - LSN), 10. kolovoza 2012. Tema: Beskućnici i knjižnice - pravo na informacije i znanje Sanja Bunić: Libraries and the Homeless: Experiences, Challenges and Opportunities (izlaganje)

Stručni skup Suradnja dječjih knjižničara i roditelja , Zagreb, Knjižnica Medveščak, 23. ožujka 2012 Suorganizator: Knjižnice grada Zagreba - Knjižnica Medveščak Keti Krpan: Prvoškolskom radionicom do novih čitatelja i njihovih roditelja (izlaganje)

6. SILF-međunarodna konferencija u Shanghaiu. KGZ su dio projekta Windows of Shanghai. Predstavnice KGZ-a i izlagačice : Davorka Bastić, mr.sc. Ljiljana Sabljak: Zagreb City Libraries between Competence Development and New Professional Roles

TRAVANJ

Godišnja skupština IFLA-e u Helsinkiju, 11.-16. kolovoza 2012. Predstavnice KGZ-a: Davorka Bastić, mr.sc. Ljiljana Sabljak, Danka Hajsig

Simpozij Volontiranje i zapošljivost u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART, Udruge Mi, Grada Rijeke i Volonterskog centra Osijek i Zagreb, 19. travnja Predstavnica KGZ-a: Kristina Prusec Sudjelovanje KGZ-a u nacionalnoj manifestaciji Noć knjige, 23. travnja 2012.održane povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava 23. travnja te Dana hrvatske knjige 22. travnja. Suorganizator: Knjižnice grada Zagreba Međunarodni seminar Collaborating the Future of Bibliographic Data : Seminar 5 years on, London, 26. i 27. travnja 2012. Predstavnice KGZ-a: Diana Polanski, Rajka Gjurković Govorčin SVIBANJ EBLIDA/NAPLE konferencija Democracy Development in a New Media Environment, Kopenhagen, 10.-13. svibnja 2012. U organizaciji EBLIDA-e, NAPLE Foruma i Danskog knjižničarskg društva Predstavnica KGZ-a: Marija Grozdanić Sastanak Stalnog odbora Sekcije narodnih knjižnica, 18.-20. svibnja 2012., Barcelona Godišnja konferencija MLS-a 20.-25. svibnja 2012., Barcelona Zajednički skup IFLA-inih sekcija Public Libraries Section i Metropolitan Libraries Section Tema: The Never-ending story: adapting public libraries in an ever-changing society Predstavnice KGZ-a: Davorka Bastić i mr.sc. Ljiljana Sabljak 35. međunarodna konferencija za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2012., Opatija, 21.–25. svibnja 2012. Predstavnik KGZ-a: Silko Štefančić Međunarodni stručni skup Službene publikacije i državne informacije u knjižnicama Republike Hrvatske, Pula, 24. i 25. svibnja 2012. Jasenka Pleško, Višnja Cej: Dostupnost službenih publikacija u Knjižnicama grada Zagreba (izlaganje)

40

33. IBBY kongres - Crossing Boundaries: Translations and Migrations, London, 22. – 26. kolovoza 2012. Među hrvatskim predstavnici bila je djelatnica KGZ-a: Ranka Javor RUJAN Stručni skup Sekcije za narodne knjižnice i Sekcije za putujuće knjižnice Slovenije 6.-8. rujna 2012. u Mariboru i Ptuju. Predstavnica KGZ-a: Đurđica Pugelnik Međunarodni stručni skup Knjižnica - središte znanja i zabave, 17. i 18. rujna 2012., Gradska knjižnica I. G. Kovačić, Karlovac. Tema: Biblioterapija u pop kulturi Mr.sc. Ljiljana Sabljak: Biblioterapija u posebnim knjižničnim programima poticanja čitanja (izlaganje) Izlaganja na 38. skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva: Alka Stropnik, Arijana Herceg Mićanović: Knjižnica bez zidova - Knjižnice grada Zagreba na Interliberu Dubravka Petek: Zagrebačka efemera : neki aspekti rubnih dokumenata urbane kulture Amelija Žulj, Ljiljana Sabljak, Dunja Marija Gabriel Putokaz za izradu hrvatskih smjernica za knjižnične usluge za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak Višnja Cej, Kluk Giunio, Tomislav Silić: RFID tehnologija u Knjižnicama grada Zagreba Rajka Gjurković Govorčin: Nova generacija knjižničnih kataloga: mrežni katalog Knjižnica grada Zagreba Marija Grozdanić: Izrada i značaj digitalnog repozitorija u Knjižnicama grada Zagreba Jasna Kovačević, Radovan Vrana: Percepcija korisnika o knjižnici i knjižničnim uslugama kao temelj marketinške strategije knjižnice Jasenka Pleško: E knjiga je knjiga Izlaganja na posteru: Tko je Alma? : ponašanje mladih na Facebooku : edukacijska uloga knjižničnih usluga za veću sigurnost – Sandra Berak, Marina Putnik Deset godina AV-odjela u knjižnici Tina Ujevića – Tea Grašić-Kvesić, Stella Seissel Livaić

LISTOPAD Međunarodni sajam knjiga u Frankfurtu, 10.-14. listopada 2012. Predstavnica KGZ-a: Jasmina Kenda 9. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama Darovita djeca i mladi u knjižnici i knjižnica za darovitu djecu i mlade (KGZ – Gradska knjižnica Zagreb, 12. listopada 2012.) Suorganizator: KGZ - Gradska knjižnica Davorka Semenić-Premec, KGZ - Knjižnica Savski gaj: Darovita djeca kao likovi u književnosti (izlaganje) 23. listopada – sudjelovanje Knjižnica grada Zagreba u nacionalnoj manifestaciji Čitajmo zajedno Videokonferencija Zagreb - Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica i Moskva - Središnja knjižnica grada Moskve, Knjižnica “Nekrasov”. Tema: Programi i strategije za poticanje čitanja, 25. listopada 2012. Izlaganja: Davorka Bastić, Ljiljana Sabljak, Ranka Javor, Hela Čičko, Katarina Todorcev Hlača. XI mеđunаrоdnа kоnfеrеnciја Otvoren pristup znanju u bibliotekama, 25. i 26. listopada 2012. Alemka Belan Simić, Marija Grozdanić: Digitаlni rеpоzitоriј Knјižnicа grаdа Zаgrеbа: pоhrаnа, оbrаdа i pristup digitаlnој grаđi (izlaganje) 22. – 26. listopad 2012. sudjelovanje KGZ-a na Međunarodnom seminaru “Moskva - Zagreb: knjižnični projekti i program” Jadranka Račić: Projekti i programi Knjižnice S. S. Kranjčevića Jasna Kovačević:Knjižnični programi i kulturna suradnja Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića STUDENI 13. – 18. studeni 2012. sudjelovanje Knjižnica grada Zagreba na Interliberu međunarodnom sajmu knjiga i učila. 16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, tema Materijalno i virtualno, Poreč, 28.-30. studeni 2012. Radionica: Nakladnička anotacija knjižnog naslova u virtualnom sučelju (facebook, mrežno mjesto nakladnika-autora, pretraživači, kulturni portali...). U prezentaciji nakladničkih anotacija u virtualnim medijima sudjelovala je predstavnica KGZ-a Jasna Kovačević s temom E-knjižnice RADIONICE PROSINAC 12. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama, Zagreb, 10. prosinca 2012.Tema: Društvene mreže i knjižnice Vanja Štalec Obradović, Marija Grozdanić: Knjižnice grada Zagreba na facebooku (izlaganje) Stručni skup Knjižnice u procjepu – stručna obrada neknjižne građe, Sisak, 13. - 14.12.2012. Izlaganja: Sanja Vukasović, Rogač, Andrea Šušnjar: Obrada audiovizualne građe glazbenog sadržaja u Knjižnicama grada Zagreba Diana Polanski, Maja Bodiš, Dubravka Petek: Obrada mapa sitnog tiska u fondu zbirke Zagrabiensia Sanja Mikačić, Diana Polanski: Obrada trodimenzionalne didaktičke građe u Knjižnicama grada Zagreba Vikica Semenski: Kataložna obrada elektroničke građe u Knjižnicama grada Zagreba Vikica Semenski, Danka Hajsig: Kataložna obrada videograđe u Knjižnicama grada Zagreba


Realizacija programa rada Knjižnica grada Zagreba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

1

1. – 12. 2012.

1. - 12. 2011.

Indeks 2:3

Standardi

Indeks 2:5

Plan 2012.

Indeks 2:7

2

3

4

5

6

7

8

99.205

100.172

99

Periodika (primj.)

1.557

1.622

Ostale građe (jed.)

11.543

Otpis knjiga u svescima

POSUDBA

NABAVA

Knjiga (sv.)

63

99.500

100

96

85

1.833

85

9.760

132

106

10.923

106

53.837

40.660

132

34

79.281

68

Stanje knjižnog fonda

2.295.721

2.256.173

102

Knjiga (sv.)

2.731.578

3.156.168

87

Periodike (uv. sv.)

18.227

11.106

164

Ostale građe (jed.)

236.694

246.340

96

281.300

84

Ukupno

2.986.499

3.413.614

87

3.769.726

79

211.916¹ 133.957²

212.941¹ 135.880²

100¹ 99²

222.100

95¹

ČLANSTVO**

158.004*

do 5 %

-

-

3.488.426 -

15% st. (118.502)

179¹ 1132

78 -

siječanj 2013. *200 sv. na 1000 stanovnika - Broj stanovnika Grada Zagreba 790.017 (2011.) ** Članstvo je iskazano u ukupnom broju registriranih članova1 i pojedinačnih osoba2 (važećih članskih iskaznica) 41


IZVJEŠTAJ O OSTVARENOM PROGRAMU ZA 2012. GODINU TABELA 1 NABAVA KNJIGA

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA Gradska Božidara M .J. knjižnica Adžije Zagorke

Novi Zagreb

Tina Ujevića

Augusta Cesarca

S.S. Ante Vladimira Sesvete Kranjče- Dubrava Bibliobus Nazora Kovačića vića

M edveščak

B.Ogrizović

M arin Držić

KGZ UKUPNO

Pučko otvoreno učilište

GRAD UKUPNO

Knjige (svesci) Znanost 3.755

2.751

1.030

2.561

1.881

1.611

1.539

1.231

1.311

499

164

1.805

994

1.195

1.248

23.575

184

23.759

dar + o.p. + zamjena

745

408

7

673

490

325

414

144

141

108

0

288

90

479

92

4.404

2

4.406

otkup GU + Županija

28

44

10

138

182

59

63

56

65

47

22

199

36

37

56

1.042

0

1.042

otkup M K

339

122

0

17

12

13

53

11

18

159

0

18

16

26

16

820

0

820

UKUPNO :

4.867

3.325

1.047

3.389

2.565

2.008

2.069

1.442

1.535

813

186

2.310

1.136

1.737

1.412

29.841

186

30.027

kupnja

Beletristika 2.715

1.193

987

3.505

3.956

1.674

2.543

1.820

2.133

988

1.753

4.339

1.477

2.575

2.084

33.742

178

33.920

dar + o.p. + zamjena

334

69

3

1.062

1.261

673

849

149

232

170

2

710

151

1.231

188

7.084

0

7.084

otkup GU + Županija

22

18

7

116

176

40

62

48

32

28

56

193

32

30

62

922

0

922

otkup M K

261

21

0

58

54

56

159

70

73

96

0

67

68

85

72

1.140

0

1.140

UKUPNO :

3.332

1.301

997

4.741

5.447

2.443

3.613

2.087

2.470

1.282

1.811

5.309

1.728

3.921

2.406

42.888

178

43.066

1.737

0

325

2.352

2.321

1.058

2.469

1.597

1.601

2.183

881

2.541

988

250

1.203

21.506

0

21.506

184

0

1

348

408

172

286

95

101

53

0

452

60

13

86

2.259

0

2.259

7

0

0

47

80

16

46

16

14

50

24

98

18

0

20

436

0

436

otkup M K

113

0

0

33

29

39

56

33

28

33

0

36

30

12

33

475

0

475

UKUPNO :

2.041

0

326

2.780

2.838

1.285

2.857

1.741

1.744

2.319

905

3.127

1.096

275

1.342

24.676

0

24.676

kupnja

287

83

27

108

286

15

39

22

56

168

40

149

35

14

35

1.364

5

1.369

dar + o.p.+ zamjena

52

7

0

67

108

11

0

3

14

18

0

35

0

5

2

322

0

322

otkup GU + Županija

4

0

0

5

44

0

0

1

1

0

22

1

0

6

84

0

84

otkup M K

10

4

0

0

1

1

0

1

2

5

0

1

2

2

1

30

0

30

UKUPNO :

353

94

27

180

439

27

39

26

73

192

40

207

38

21

44

1.800

5

1.805

8.494 1.315 61 723 10.593

4.027 484 62 147 4.720

2.369 11 17 0 2.397

8.526 2.150 306 108 11.090

8.444 2.267 482 96 11.289

4.358 1.181 115 109 5.763

6.590 1.549 171 268 8.578

4.670 391 120 115 5.296

5.101 488 112 121 5.822

3.838 349 126 293 4.606

2.838 2 102 0 2.942

8.834 1.485 512 122 10.953

3.494 301 87 116 3.998

4.034 1.728 67 125 5.954

4.570 368 144 122 5.204

80.187 14.069 2.484 2.465 99.205

367 2 0 0 369

80.554 14.071 2.484 2.465 99.574

kupnja

Dječja kupnja dar + o.p.+ zamjena otkup GU + Županija

Priručna

Ukupno: kupnja dar + o.p.+ zamjena otkup GU + Županija otkup M K SVEUKUPNO :

42


NABAVA O STALE KNJIŽNIČNE GRAĐE, STANJE KNJIŽ. FO NDA

Nabava periodičkih publikacija domaće - naslova - primjeraka strane - naslova - primjeraka dječje - naslova - primjeraka UKUPNO: - naslova - primjeraka Nabava neknjižne građe - Zvučna građa (CD, kasete, gramof. ploče)

- Video građa (DVD,VHS) - elektronička građa (CD-ROM , DVD-ROM ) - note - graf. posteri - igračke - društvene igre - ostalo UKUPNO:

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA Gradska Božidar knjižnica Adžija

M . Jurić Zagorka

Novi Zagreb

Tin Ujević

August Cesarec

Sesvete

S.S.KranjAnte Vladimir ćević Dubrava Kovačić Bibliobus Nazor

M edveščak

B.Ogrizović

M arin Držić

KGZ UKUPNO

PO učilište

GRAD UKUPNO

170 217

136 156

25 28

40 111

41 137

30 47

19 30

38 59

36 46

42 44

0 0

46 184

28 39

41 48

28 39

720 1.185

20 87

740 1.272

31 31

8 8

0 0

1 1

3 3

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

21 22

0 0

28 28

0 0

93 94

0 0

93 94

32 37

0 0

0 0

10 17

19 73

7 12

10 20

10 17

5 5

6 6

0 0

11 48

9 17

16 16

8 10

143 278

0 0

143 278

233 285

144 164

25 28

51 129

63 213

37 59

29 50

48 76

41 51

49 51

0 0

78 254

37 56

85 92

36 49

956 1.557

20 87

976 1.644

1.820

0

0

275

218

352

369

350

743

155

0

78

0

38

1

4.399

2

4.401

1.573

0

0

180

278

353

373

40

25

463

0

656

9

224

133

4.307

1

4.308

107 390 0 0 5 120 4.015

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 485

5 0 0 6 0 0 507

3 0 0 0 0 0 708

14 0 0 0 0 0 756

18 0 0 0 7 0 415

2 0 0 0 0 0 770

0 0 0 70 0 0 688

0 0 0 0 0 0 0

61 0 0 20 2 1.406 2.223

0 0 0 3 0 523 535

6 31 0 0 0 0 299

7 0 0 1 0 0 142

253 421 0 100 14 2.049 11.543

2 0 0 0 0 0 5

255 421 0 100 14 2.049 11.548

18.992 29.586 6.134 2.101 56.813

60.081 82.703 51.524 5.979 200.287

50.485 90.651 50.237 11.842 203.215

29.394 31.946 19.397 1.448 82.185

24.072 49.580 28.535 3.705 105.892

25.670 35.678 26.526 2.762 90.636

44.462 47.354 33.611 4.434 129.861

23.271 37.519 26.025 5.740 92.555

12.249 34.977 18.385 622 66.233

51.773 126.873 86.803 12.720 278.169

26.221 33.869 30.190 3.894 94.174

41.429 54.081 20.259 3.225 118.994

21.197 11.877 0 3.708 36.782

820.357 934.898 493.526 83.722 2.332.503

Stanje knjiž nog fonda

31.12.2012. ( u sv.) - znanost - beletristika - dječja - priručna UKUPNO:

204.579 154.682 149.867 68.140 68.626 0 11.559 6.401 434.631 229.223

31.800 799.160 50.197 923.021 27.274 493.526 3.582 80.014 112.853 2.295.721

43


FOND OS TALE KNJIŽNIČNE GRAĐE 31.12.2012. Periodičke publikacije (uvezani svesci): Časopisi - broj naslova - broj primjeraka Novine - broj naslova - broj primjeraka Fondovi neknjižne građe - Zvučna građa (CD, kasete, gramof. ploče)

- Video građa (DVD,VHS) - elektronička građa (CD-ROM , DVD-ROM ) - note - graf. posteri - igračke - društvene igre - ostalo UKUPNO:

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA Gradska Božidar knjižnica Adžija

M . Jurić Zagorka

Novi Zagreb

Tin Ujević

August Cesarec

Sesvete

S.S.KranjAnte Vladimir ćević Dubrava Kovačić Bibliobus Nazor

M edveščak

B.Ogrizović

M arin Držić

KGZ UKUPNO

PO učilište

GRAD UKUPNO

2.043 12.143

573 9.143

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

86 284

0 0

0 0

0 0

2.702 21.570

72 9.347

2.774 30.917

483 8.974

159 3.517

0 0

0 0

0 0

0 0

1 16

0 0

0 0

0 0

0 0

6 9

0 0

0 0

0 0

649 12.516

8 8

657 12.524

25.057

283

0

2.446

2.049

4.689

586

2.141

5.800

4.678

0

1.159

94

284

128

49.394

57

49.451

10.032

0

0

966

881

456

574

156

434

3.837

0

1.676

56

667

395

20.130

19

20.149

5.248 7.974 64 0 110 12.583 61.068

0 0 0 0 0 2.760 3.043

0 0 0 0 0 0 0

373 0 0 0 0 0 3.785

547 3 19 66 37 0 3.602

357 5 0 0 0 0 5.507

204 0 0 0 0 0 1.364

121 0 6 274 95 0 2.793

49 0 0 0 0 0 6.283

170 1 0 998 0 0 9.684

0 0 0 0 0 0 0

312 2 433 1.062 148 21.028 25.820

438 0 0 601 0 5.583 6.772

535 38 0 0 0 0 1.524

299 0 0 208 58 0 1.088

8.653 8.023 522 3.209 448 41.954 132.333

228 0 0 0 0 0 304

8.881 8.023 522 3.209 448 41.954 132.637

44


TABELA 2

IZVJEŠTAJ O OSTVARENOM PROGRAMU ZA 2012. GODINU KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

REVIZIJA KNJIŽNO G FO NDA, O TPIS GRAĐE, KATALO ZI

Zadnja revizija provedena godine:

Gradska Božidara M .J. knjižnica Adžije Zagorke

Novi Zagreb

Tina Ujevića

Augusta Cesarca

S.S. Ante Vladimira Sesvete Kranjče- Dubrava Bibliobus Nazora Kovačića vića

Medve- B.Ogrizoščak vić

Marin Držić

KGZ UKUPNO

Pučko otvoreno učilište

GRAD UKUPNO

2012.

2004.

2003.

2012.

2012.

2012.

2012.

2009/ibm

2005.

2004.

2002.

2012.

2006.

2010.

2012.

2008.

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Ravnice

Da

Da

Da

Ne

Da

Da

Da

Da

I.G.Kovačić

Da

854

810

0

1.121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.785

0

2.785

- beletristika

0

540

0

2.105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.645

0

2.645

- dječja

0

0

0

1.223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.223

0

1.223

- priručna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

854

0

109

1.121

1.891

2.601

2.425

73

1.139

360

0

1.076

1.743

755

897

15.044

0

15.044

- beletristika

0

0

615

2.105

3.894

1.907

4.400

427

2.256

508

2.231

3.555

380

257

1.146

23.681

0

23.681

- dječja

0

0

200

1.223

4.227

1.629

1.459

199

620

494

1.272

1.617

1.516

0

356

14.812

0

14.812

- priručna

0

0

0

0

37

0

57

0

3

172

0

31

0

0

0

300

0

300

854

0

924

4.449

10.049

6.137

8.341

699

4.018

1.534

3.503

6.279

3.639

1.012

2.399

53.837

0

53.837

- amortizirane (dotrajale)

0

0

517

2.562

8.391

1.975

3.519

699

1.433

1.052

3.503

3.134

3.463

1.012

1.929

33.189

0

33.189

- zastarjele

0

0

0

123

37

0

0

0

0

482

0

976

0

0

25

1.643

0

1.643

- nevraćene (uništene)

161

0

143

216

465

65

72

0

521

0

0

449

176

0

181

2.449

0

2.449

- izgubljene (uništene)

693

0

264

1.548

1.156

4.097

4.750

0

2.064

0

0

1.720

0

0

264

16.556

0

16.556

854

0

924

4.449

10.049

6.137

8.341

699

4.018

1.534

3.503

6.279

3.639

1.012

2.399

53.837

0

53.837

- vrsta građe

0

0

0

0

3 igr., 8 cd rom

0

AVM

0

0

AV, el. gr., igr.

0

5

52/51/160

0

e-građa

- broj jedinica

0

0

0

0

11

0

4

0

0

277

0

81

263

0

1

637

0

637

Broj kataloga na listićima:

10

12

11

14

7

2

6

7

9

45

0

39

8

14

12

196

11

207

Katalozi on-line: da / ne

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

15 Da

Da

16 Da

Obuhvaćen cijeli fond (da - ne) Obuhvaćen dio fonda ( sv.) i to: - znanost

Otpis knjiga po strukturi (sv.) - znanost

UKUPNO :

Otpis knjga po osnovi (sv.)

UKUPNO :

Otpis ostale građe 0

45


TABELA 3

IZVJEŠTAJ O OSTVARENOM PROGRAMU ZA 2012. GODINU KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

ČLANOVI, POSUDBA

Prvi upis:

Gradska Božidar M .J. Novi Tina Augusta a knjižnic Zagorke Zagreb Ujevića Cesarca Adžije a

Pučko S.S. Ante Vladimira M edveš- B.Ogrizo- M arina GRAD KGZ otvoreno Sesvete Kranjče- Dubrava Bibliobus UKUPNO Nazora Kovačića čak vića Držića UKUPNO učilište vića

1.722

557

400

2.156

2.862

1.185

1.386

1.094

1.436

792

314

2.727

1.012

1.260

921

19.824

1.588

21.412

odrasli

20.397

10.192

6.461

13.927

18.690

8.672

7.585

5.518

7.732

3.719

1.479

19.053

10.163

14.890

9.221

157.699

2.031

159.730

djeca

1.940

160

772

5.635

7.487

2.702

4.758

2.338

3.304

2.033

1.600

12.329

4.057

1.776

3.326

54.217

0

54.217

Ukupno:

22.337

10.352

7.233

19.562

26.177

11.374

12.343

7.856

11.036

5.752

3.079

31.382

14.220

16.666

12.547

211.916

2.031

213.947

znanost

77.725 146.468 15.484

47.587

50.914

30.155

23.522

24.005

39.789

15.481

12.778

46.821

39.582

46.758

27.555

644.624

16.500

661.124

beletristika

82.851

8.380

51.485 129.521 183.736

72.914

75.147

57.161

78.603

41.773

66.079

199.191

97.128

130.007

69.597

1.343.573

8.500

1.352.073

dječja

23.405

0

6.053

61.854

75.599

32.015

50.293

25.240

43.113

27.518

49.856

129.196

42.832

15.392

29.522

611.888

0

611.888

priručnici

24.810

14.800

8.316

13.558

5.317

6.554

1.990

19.158

20.991

4.800

62

6.828

665

3.044

600

131.493

3.200

134.693

150.952

125.564

182.496

89.572

128.775

382.036

180.207

195.201

28.200

2.759.778

Aktivni članovi

PO SUDBA

Knjige

UKUPNO :

208.791 169.648 81.338 252.520 315.566 141.638

127.274 2.731.578

Periodičke publikacije 0

0

0

0

0

0

0

1.835

0

0

0

18.227

920

19.147

10.677

35.226

87.302

61.428

0

202.630

0

300

9.000

773.245

4.200

777.445

9.501

368

2.579

8.682

2.939

0

2.081

0

1.154

46

75.566

92

75.658

3.155

1.419

306

875

25.588

0

11.659

0

3.118

2.810

96.417

0

96.417

41 0 0 0 0 1.828 152.780

152 0 0 4.238 0 7.275 132.839

156 0 0 0 0 9.713 192.209

550 0 0 758 0 29.835 119.407

0 0 0 0 0 0 128.775

680 0 0 15.403 10.324 40.147 424.018

147 0 0 2.078 16.169 18.394 198.601

537 70 0 0 0 4.879 200.080

60 0 0 0 0 152 29.272

3.224 2.799 0 32.225 26.523 236.846 3.015.771

uvez. svesci

8.592

7.800

0

pojed. primj.

18.935

78.900

18.700

0

Zvučna građa (CD, kasete, gramofonske ploče)

44.981

96

0

1.394

1.745

Video građa (DVD, VHS)

41.308

0

0

3.372

2.807

Elektr.gr.(CD-ROM,DVD-ROM)

88 0 0 159 411 0 2.719 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.748 0 30 0 0 0 0 0 89.126 96 0 4.925 11.711 12.666 306.509 177.544 81.338 257.445 327.277 154.304

49.317 100.447 100.383

Neknjižna građa:

note graf., posteri igračke ostalo Ukupno neknjižna građa: S VEUKUPNO:

243 3.164 0 2.799 0 0 3.000 32.225 0 26.523 6.099 236.694 133.373 2.986.499

46


TABELA 4

IZVJEŠTAJ O OSTVARENOM PROGRAMU ZA 2012. GODINU KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

KULTURNE AKTIVNO STI, AKCIJE ZA DJECU

Gradska Božidara M .J. knjižnica Adžije Zagorke

Novi Zagreb

Tina Ujevića

Augusta Cesarca

S.S. Ante Vladimira Sesvete Kranjče- Dubrava Bibliobus Nazora Kovačića vića

Pučko M edveš- B.Ogrizo- M arina KGZ GRAD otvoreno UKUPNO UKUPNO čak vića Držića učilište

TRIBINE

broj broj posjetilaca*

27

0

7

37

23

0

20

2

0

0

0

33

48

45

15

257

10

267

1.512

0

280

1.224

961

0

1.000

58

0

0

0

1.181

1.095

3.230

134

10.675

120

10.795

RAZGO VO RI - PREDAVANJA

broj broj posjetilaca*

15

0

9

15

29

50

5

31

26

7

0

22

0

128

6

343

2

345

825

0

530

250

897

1.380

125

769

1.255

255

0

697

0

7.575

82

14.640

18

14.658

O STALE AKCIJE

21

0

3

206

51

528

55

336

108

21

0

140

6.872

91

130

8.562

2

8.564

1.155

5

80

9.689

1.108

2.241

6.762

1.819

5.638

369

0

3.028

14.974

6.968

550

54.386

42

54.428

tematske

50

7

125

578

140

153

17

38

0

16

0

76

57

10

66

1.333

15

1.348

studijske

10

0

1

0

9

7

0

0

1

0

6

4

0

0

38

0

38

likovne

12

0

19

62

96

15

19

16

15

11

0

99

14

23

5

406

0

406

1.510

2.896

800

4.650

849

360

0

19.896

820

232

34.493

1.200

35.693

broj broj posjetilaca* IZLO ŽBE

broj posjetilaca*

2.480

AKCIJE ZA DJECU

212

0

4

2.328

2.134

1.514

1.358

1.073

573

150

0

4.099

5.814

31

301

19.591

0

19.591

7.007

0

75

16.280

14.735

5.133

10.484

10.563

7.027

1.943

0

21.875

21.195

888

3.015

120.220

0

120.220

216.844 207.874

63.158

266.984

348.864

149.776

102.580

104.742

184.782

120.014

23.720

331.108

132.296 274.436 130.824 2.658.002 10.902

2.668.904

Ukupno posjete*

222.816 207.879

65.558

297.323

366.565

158.530

121.751

122.601

199.551

122.941

23.720

377.785

169.560 293.917 134.837 2.885.334 12.282

2.897.616

INFORMACIJS KI upiti (godišnja procjena)***

79.396

176.502

35.098

146.694

188.048

88.826

68.172

56.810

168.820

50.416

28.320

201.986

119.186 160.218

67.804 1.636.296 31.326

1.667.622

bez anotacija

0

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

0

37

s anotacijama

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

15

0

15

broj broj posjetilaca* BROJ posjeta knjižnici (godišnja procjena) **

BILTENI

PO PISI

bibliografski tematski

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

6.010

7.350

254

2.745

1.541

1.263

1.477

3.965

0

445

0

1.571

786

2

0

27.409

250

27.659

48

11

11

57

97

86

27

45

47

70

72

32

10

53

20

686

2

688

66

66

66

357

391

132

237

132

66

66

90

539

127

68

259

2.662

65

2.727

SURADNJA

broj ustanova TJEDNA otvorenost knjižnice u satima

* upisuje se stvaran broj posjetilaca ** upisuje se samo procjena u razdoblju od 19.11. do 24.11. 2012. (bez posjetilaca na akcijama) *** razdoblje od 19.11. do 24.11. 2012.

47


Izvještaj je sastavljen u Matičnoj službi Knjižnica grada Zagreba na osnovi godišnjih izvještaja što su ih pripremili: Knjižnice grada Zagreba Višnja Cej, voditeljica Knjižnice Augusta Cesarca Vesna Čabrić, voditeljica Knjižnice Vladimira Nazora Kluk Giunio, pomoćnik ravnateljice za informatizaciju Tea Grašić Kvesić, voditeljica Knjižnice Tina Ujevića Jadranka Gregorec, voditeljica Knjižnice Ante Kovačića Jasna Jednačak, Višnja Prpić-Dugonjić, voditeljice Knjižnice Marije Jurić Zagorke Nada Jirsak, voditeljica Knjižnice Dubrava Jasna Kovačević, voditeljica Knjižnice Bogdana Ogrizovića Tatjana Nebesny, voditeljica Matične službe KGZ-a Sanja Pavlaković, voditeljica Knjižnice Medveščak Narcisa Potežica, Tihana Rašeta, voditeljice Knjižnice Novi Zagreb Dragica Previšić, voditeljica Knjižnice Božidara Adžije Dubravka Prlić, voditeljica Knjižnice Sesvete Đurđica Pugelnik, voditeljica Bibliobusne službe Jadranka Račić, voditeljica Knjižnice Silvija Strahimira Kranjčevića Ljiljana Sabljak, voditeljica Gradske knjižnice Lidija Šarac, voditeljica Knjižnice Marina Držića Voditeljica Knjižnice POU Zagreb Zora Popovčić Prikupljanje i obrada podataka Suzana Hrabar Komentar podataka Ivančica Đukec Kero Marija Grozdanić Tatjana Nebesny Grafičko oblikovanje Marija Grozdanić Urednica Tatjana Nebesny Ravnateljica Knjižnica grada Zagreba Davorka Bastić

48


Izvještaj o radu Knjižnica grada Zagreba za 2012. godinu  

Izvještaj o radu za 2012. godinu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you