რუსული, მე-7 კლასი, მოსწავლის წიგნი

Page 1

Кетеван Шошиашвили, Хатуна Лутидзе, Нелли Хомерики 9 789941 48194 9

ʶ̖̯̖̦̏̌ ˌ̨̛̛̛̹̹̣͕̌̏ ˈ̯̱̦̌̌ ʸ̛̱̯̖͕̔̚ ʻ̖̣​̛̣ ˈ̨̡̛̛̥̖̬

ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ

ʶ̖̯̖̦̏̌ ˌ̨̛̛̛̹̹̣͕̌̏ ˈ̯̱̦̌̌ ʸ̛̱̯̖͕̔̚ ʻ̖̣​̛̣ ˈ̨̡̛̛̥̖̬

ʶ̖̯̖̦̏̌ ˌ̨̛̛̛̹̹̣̌̏ ˈ̯̱̦̌̌ ʸ̛̱̯̖̔̚ ʻ̖̣​̛̣ ˈ̨̡̛̛̥̖̬

Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ

Ʉɧɢɝɚ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ

Учебник для учащихся грузинской школы

dafinansebulia `moswavleebisa da maswavleblebis saxelmZRvaneloebiT uzrunvelyofis programis~ farglebSiКетеван Шошиашвили Хатуна Лутидзе Нелли Хомерики

РУССКИЙ ЯЗЫК

Учебник для учащихся грузинской школы

grifminiWebulia saqarTvelos ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis saministros mier 2020 wels


qeTevan SoSiaSvili, xaTuna lutiZe, neli xomeriki

РУССКИЙ ЯЗЫК moswavlis wigni VII klasi

redaqtori ilona ZnelaZe kompiuteruli uzrunvelyofa giorgi kakabaZe

© gamomcemloba `klio~, 2020 © qeTevan SoSiaSvili, xaTuna lutiZe, neli xomeriki, 2020 yvela ufleba daculia ISBN 978-9941-481-94-9 pirveli gamocema (2020)

Sps `gamomcemloba klio~ aRmaSeneblis gamz. #181-2, Tbilisi, 0112 tel.: (+995 32) 234 04 30 E-mail: book@klio.ge www.klio.ge


Содержание РАЗДЕ́Л 1. СНО́ВА В ШКО́ЛУ ............................................................................................5 УРО́К 1.1. ВОТ И КО́НЧИЛИСЬ КАНИ́КУЛЫ........................................................................6 УРО́К 1.2. КТО ГДЕ ОТДЫХА́Л?...........................................................................................8 УРО́К 1.3. КТО ГДЕ ОТДЫХА́Л? (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ)...............................................................10 УРО́К 1.4. ДЕНЬ ЗНА́НИЙ...................................................................................................12 УРО́К 1.5. ЗОЛОТА́Я О́СЕНЬ..............................................................................................14 УРО́К 1.6. КОГДА́ НАЧИНА́ЕТСЯ УЧЕ́БНЫЙ ГОД?..........................................................16 УРО́К 1.7. ПА́ДАЮТ, ПА́ДАЮТ ЛИ́СТЬЯ… .......................................................................18 УРО́К 1.8. МАРИ́НА, ВЕЛОСИПЕ́Д… И ЦВЕТЫ́. ..............................................................20 УРО́К 1.9. МАРИ́НА, ВЕЛОСИПЕ́Д… И ЦВЕТЫ́ (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ)......................................22 УРО́К 1.10. "ПЕ́РВЫЕ ЦВЕТЫ́"...........................................................................................24 УРО́К 1.11. ПОВТОРЕ́НИЕ..................................................................................................26 РАЗДЕ́Л 2. НО́ВЫЕ И СТА́РЫЕ ДРУЗЬЯ́. .......................................................................27 УРО́К 2.1. НО́ВАЯ ЖИЗНЬ..................................................................................................28 УРО́К 2.2. НО́ВАЯ ЖИЗНЬ (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ)........................................................................30 УРО́К 2.3. СТА́РЫЕ ДРУЗЬЯ́..............................................................................................32 УРО́К 2.4. СТА́РЫЕ ДРУЗЬЯ́ (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ)....................................................................34 УРО́К 2.5. КТО ЧТО ЛЮ́БИТ ДЕ́ЛАТЬ................................................................................36 УРО́К 2.6. УВЛЕЧЕ́НИЯ.......................................................................................................38 УРО́К 2.7. НО́ВАЯ ПОДРУ́ГА..............................................................................................40 УРО́К 2.8. НО́ВАЯ ПОДРУ́ГА (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ)....................................................................42 УРО́К 2.9. НО́ВАЯ ПОДРУ́ГА (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ)....................................................................44 УРО́К 2.10. НО́ВАЯ ПОДРУ́ГА (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ)..................................................................46 УРО́К 2.11. ПОВТОРЕ́НИЕ..................................................................................................48 РАЗДЕ́Л 3. НО́ВЫЙ ГОД....................................................................................................49 УРО́К 3.1. НОВОГО́ДНИЕ ХЛО́ПОТЫ................................................................................50 УРО́К 3.2. ЗАГАДА́Й ЖЕЛА́НИЕ.........................................................................................52 УРО́К 3.3. С НО́ВЫМ ГО́ДОМ! С НО́ВЫМ СЧА́СТЬЕМ!....................................................54 УРО́К 3.4. С НО́ВЫМ ГО́ДОМ! С НО́ВЫМ СЧА́СТЬЕМ! (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ). ........................56 УРО́К 3.5. В ГОСТЯ́Х У ДЕ́ДУШКИ И БА́БУШКИ...............................................................58 УРО́К 3.6. СЕМЕ́ЙНЫЕ ФОТОГРА́ФИИ.............................................................................60 УРО́К 3.7. НОВОГО́ДНИЙ ПОДА́РОК.................................................................................62 УРО́К 3.8. НО́ВЫЙ ГОД ПО-БРАЗИ́ЛЬСКИ........................................................................64 УРО́К 3.9. НО́ВЫЙ ГОД В РА́ЗНЫХ СТРА́НАХ..................................................................66 УРО́К 3.10. НОВОГО́ДНЯЯ ЁЛКА.......................................................................................68 УРО́К 3.11. ЁЛОЧКЕ НЕ ХО́ЛОДНО ЗИМО́Й ....................................................................70 РАЗДЕ́Л 4. ЧЕМУ́ У́ЧАТ В ШКО́ЛЕ....................................................................................71 УРО́К 4.1. ЗДА́НИЕ ШКО́ЛЫ...............................................................................................72 УРО́К 4.2. ШКО́ЛЬНЫЙ ДВОР.............................................................................................74 УРО́К 4.3. ШКО́ЛЬНЫЕ ПРЕДМЕ́ТЫ..................................................................................76 УРО́К 4.4. РАСПИСА́НИЕ УРО́КОВ....................................................................................78 УРО́К 4.5. РАСПИСА́НИЕ УРО́КОВ (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ)..........................................................80 УРО́К 4.6. МОЯ́ ШКО́ЛА......................................................................................................82 УРО́К 4.7. ЗАНЯ́ТИЯ В КРУЖКА́Х......................................................................................84 УРО́К 4.8. ШКО́ЛЫ БЫВА́ЮТ РА́ЗНЫЕ..............................................................................86

3


УРО́К 4.9. ПЕ́СНЯ «УЧАТ В ШКО́ЛЕ»................................................................................88 УРО́К 4.10. ПЕ́СНЯ «УЧАТ В ШКО́ЛЕ» (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ)....................................................90 УРО́К 4.11. ПОВТОРЕ́НИЕ..................................................................................................92 РАЗДЕ́Л 5. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ...............................................................................................93 УРО́К 5.1. «ЖА́ВОРОНОК» И́ЛИ «СОВА́»?.......................................................................94 УРО́К 5.2. В КОТО́РОМ ЧАСУ́?. .........................................................................................96 УРО́К 5.3. ВЕ́ЧЕРОМ ДО́МА...............................................................................................98 УРО́К 5.4. МОЁ СВОБО́ДНОЕ ВРЕ́МЯ.............................................................................100 УРО́К 5.5. ПОЙДЁМ В КИНО́!...........................................................................................102 УРО́К 5.6. В ТЕА́ТРЕ.........................................................................................................104 УРО́К 5.7. НЕЗАБЫВА́ЕМЫЙ ДЕНЬ.................................................................................106 УРО́К 5.8. Я ИДУ́ В МАГАЗИ́Н..........................................................................................108 УРО́К 5.9. В ЦИ́РКЕ...........................................................................................................110 УРО́К 5.10. В ЦИ́РКЕ (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ).........................................................................112 УРО́К 5.11. ПРО́СТО ЧАТ (ПОВТОРЕ́НИЕ).....................................................................114 СЛОВА́РЬ..........................................................................................................................115

=

=

Условные знаки Зада́ние

Скажи́

Пиши́

Смотри́

Слу́шай

Рабо́та в па́рах

Чита́й

4

Рабо́та в гру́ппах


РАЗДЕ́Л 1. СНО́ВА В ШКО́ЛУ

По изуче́нии э́того разде́ла ты смо́жешь: • рассказа́ть о своём ле́тнем о́тдыхе; • вести́ по-ру́сски перепи́ску по электро́нной по́чте; • рассказа́ть о том и́ли ино́м сезо́не и о своём отноше́нии к э́тому сезо́ну; • рассказа́ть о нача́ле уче́бного го́да в той и́ли ино́й стране́. Для э́того ты смо́жешь испо́льзовать констру́кции: • Кто где был? • Кто где отдыха́л? • Кто что де́лал? • Когда́ (в како́м ме́сяце) присходи́ло де́йствие и́ли собы́тие?

5


УРО́К 1.1. ВОТ И КО́НЧИЛИСЬ КАНИ́КУЛЫ А. Посмотри́ на иллюстра́цию и скажи́, кого́ ты ви́дишь? Где и когда́ происхо́дит де́йствие? Как ты ду́маешь, о чём говоря́т ребя́та?

1

Анталья - это...

Б. Прослу́шай диало́г. Отве́ть на вопро́сы. 1. 2. 3. 4. 5.

Кто из ребя́т уча́ствует в диало́ге? Где отдыха́ла Ки́ра? Что она́ де́лала на кани́кулах? Где провёл кани́кулы Гео́ргий? Что он там де́лал?

В. На како́й вопро́с отвеча́ют слова́: на мо́ре, в Анта́лье, в Стамбу́ле, в дере́вне, на реке́, на ло́дке, на ка́тере, на экску́рсии, в лесу́? Г. Как ты ду́маешь, почему́ в одно́м слу́чае употребля́ются фо́рмы «была́, провела́, отдыха́ла, загоре́ла», а в друго́м – «был, провёл, отдыха́л, загоре́л»?

2

Каку́ю информа́цию ты узна́л(а) из прослу́шанного диало́га? Вы́полни зада́ние у́стно. 1. Ки́ра была́: а) в Стамбу́ле и Анта́лье; б) в Бату́ми и Кобуле́ти. 2. Ки́ра и Гео́ргий: а) вы́росли; б) загоре́ли. 3. Ки́ра на кани́кулах: а) ката́лась на ка́тере и е́здила на экску́рсии; б) собира́ла грибы́ и лови́ла ры́бу. 4. Гео́ргий отдыха́л: а) на мо́ре; б) в дере́вне. 5. Гео́ргий ле́том: а) лови́л ры́бу, собира́л грибы́;

6

б) занима́лся спо́ртом и чита́л кни́ги.


Гр ́

Вспо́мни

Запо́мни

игра́ть, говори́ть, ката́ться, учи́ться

́

Сейча́с ката́юсь, учу́сь я игра́ю, говорю́ ты игра́ешь, говори́шь ката́ешься, у́чишься ката́ются, у́чатся они́ игра́ют, говоря́т

3

Ра́ньше игра́л, ката́лся говори́л, учи́лся сия́ло спря́талось

игра́ла, ката́лась говори́ла, учи́лась игра́ли, ката́лись говори́ли, учи́лись

Посмотри́ на рису́нки. Скажи́, кто что де́лал ле́том? Де́вочка загора́ла.

а

б

д

г

4

в

е

ж

А. Порабо́тайте в па́рах. Узна́йте друг у дру́га, кто что де́лал ле́том. Образе́ц:

- Ми́ша, где ты отдыха́л ле́том? - В Петербу́рге. - Что ты там де́лал? - Ходи́л на экску́рсии.

Б. Подели́сь с кла́ссом информа́цией, кото́рую ты узна́л (а).

7


УРО́К 1.2. КТО ГДЕ ОТДЫХА́Л? 1

Посмотри́ на фотогра́фии. Что ты ви́дишь? Как ты ду́маешь, о чём бу́дет диало́г?

2

Постара́йся поня́ть вы́деленные слова́ без словаря́.

Тётя – сестра́ ма́мы и́ли па́пы. Кла́ссный телефо́н – э́то о́чень хоро́ший телефо́н. Пари́ж – столи́ца Фра́нции. Двою́родный брат – сын тёти и́ли дя́ди.

3

А. Прочита́й диало́г. Скажи́, кто уча́ствует в диало́ге? Покажи́ э́тих дете́й на карти́нке (см. уро́к 1.1, зада́ние 1.)

- Макси́м, приве́т! Как дела́? Где отдыха́л? - Ли́за, рад тебя́ ви́деть! Я был в Пари́же. Там живёт моя́ тётя. - Как интере́сно! - Да, Пари́ж, коне́чно, кла́ссный го́род. Я мно́гое посмотре́л, мно́гое узна́л. А ты, Ли́за, где провела́ кани́кулы? - Я была́ в Гру́зии, в Бату́ми. Там есть де́тский ла́герь, где мы изуча́ли англи́йский язы́к. Ещё в ла́гере была́ спорти́вная програ́мма, мы игра́ли в те́ннис, в волейбо́л, пла́вали. Макси́м, а как ты отдыха́л во Фра́нции? - Днём я ходи́л на экску́рсии, ве́чером - в кинотеа́тр и́ли на конце́рты. Зна́ешь, я был в Диснейле́нде. - Су́пер! - Ли́за, ты здо́рово загоре́ла. - Да. Свети́ло со́лнце, мо́ре бы́ло тёплое, и я всё у́тро проводи́ла на пля́же. Днём бы́ли уро́ки англи́йского и экску́рсии. Ве́чером мы разводи́ли костёр и пе́ли пе́сни. Бы́ло ве́село. - А вот и Ки́ра. Как она́ загоре́ла! Наве́рное, то́же была́ на мо́ре. - Наве́рное. Макси́м, ты зна́ешь, кто э́та де́вочка? - Ка́жется, на́ша но́вая однокла́ссница. Б. Найди́ в диало́ге предложе́ния, в кото́рых говори́тся о Пари́же. В. Найди́ в диало́ге предложе́ния, в кото́рых говори́тся о Бату́ми. Г. Каки́е слова́ в диало́ге отвеча́ют на вопро́с где? Д. Каки́е слова́ в диало́ге называ́ют де́йствия в проше́дшем вре́мени?

8


4

Отве́ть на вопро́сы. 1. Где отдыха́ла ле́том Ли́за? 2. Где она́ изуча́ла англи́йский язы́к? 3. Чем она́ ещё занима́лась в ла́гере? 4. Где отдыха́л Макси́м? 5. Кто живёт в Пари́же? 6. Что де́лал Макси́м в Пари́же?

5

Найди́ в диало́ге предложе́ние, в кото́ром: 1. 2. 3. 4.

говори́тся о том, что де́лала Ли́за в ла́гере в тече́ние дня; говори́тся о том, что де́лал Макси́м в Пари́же в тече́ние дня; говори́тся о пого́де; передаю́тся эмо́ции уча́стников диало́га.

Вспо́мни диало́ги ме́жду Макси́мом и Ли́зой, Ки́рой и Гео́ргием. Скажи́, кто из них де́лал э́ти сни́мки? Что изображено́ на фотогра́фиях?

6

а

г

е

б

в

7

ж

д

з

Ты де́лал (а) сни́мки ле́том? Кого́ и что ты фотографи́ровал (а)? Опиши́ фотогра́фию, кото́рая тебе́ осо́бенно нра́вится.

9


УРО́К 1.3. КТО ГДЕ ОТДЫХА́Л? (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) 1

А. Вспо́мни диало́г ме́жду Ли́зой и Макси́мом. Скажи́, о чём они́ говори́ли? Б. Прочита́й утвержде́ния. Каки́е из них ве́рные? Испра́вь неве́рные утвержде́ния. 1. В Пари́же живёт тётя Макси́ма. 2. Ли́за отдыха́ла в Кобуле́ти. 3. В ла́гере Ли́за изуча́ла францу́зский язык. 4. В ла́гере Ли́за игра́ла в ша́хматы. 5. Макси́м был в Диснейле́нде. 6. Ли́за здо́рово загоре́ла. 7. В Пари́же Макси́м изуча́л францу́зский язы́к. 8. Ка́ждое у́тро Макси́м и его́ двою́родный брат игра́ли в волейбо́л.

2

Восстанови́ диало́г. Испо́льзуй слова́ из ра́мочки. Вы́полни зада́ние у́стно. свети́ло пе́сни

мно́гое то́же ходи́л ве́село де́тский спорти́вная рад разводи́ли проводи́ла

- Макси́м, приве́т! тебя́ ви́деть! Я был в Пари́же. - Ли́за, - Как интере́сно! посмотре́л. А ты, Ли́за, где провела́ - Да, Пари́ж, коне́чно, кла́ссный го́род. Я кани́кулы? ла́герь, где мы изуча́ли англи́йский - Я была́ в Гру́зии, в Бату́ми. Там есть програ́мма. Макси́м, а как ты отдыха́л во Фра́нции? язы́к. Ещё в ла́гере была́ на экску́рсии, ве́чером - в кинотеа́тр и́ли на конце́рты. Зна́ешь, я - Днём я был в Диснейле́нде. Ли́за, ты здо́рово загоре́ла. со́лнце, мо́ре бы́ло тёплое, и я всё у́тро на пля́же. Ве́чером мы - Да. костёр и пе́ли . Бы́ло . - А вот и Ки́ра. Как она́ загоре́ла! Наве́рное, то́же была́ на мо́ре.

3 1. 2. 3. 4.

10

Прочита́й предложе́ния. Скажи́, почему́ в одни́х из них испо́льзуется предло́г в, а в други́х – предло́г на. Ле́том я был в Санкт-Петербу́рге. Де́ти гуля́ли в саду́. Ма́льчики бы́ли на стадио́не. Я отдыха́л на мо́ре.

5. Де́ти купа́лись в мо́ре. 6. Мы всё у́тро проводи́ли на пля́же. 7. В музе́е была́ интере́сная вы́ставка. 8. Этот магази́н нахо́дится на у́лице Пу́шкина.


Гр

4

Вспо́мни Где?

Что?

го́род ла́герь музе́й Москва ́ дере́вня окно ́ мо́ре

в го́роде в Гру́зии в ла́гере в тетра́ди в музе́е в зда́нии в Москве́ в дере́вне Но! в саду́, в лесу́, на полу́, в шкафу́, в углу́, на окне́ в Тбили́си, на мо́ре на заво́де, на ю́ге, на ры́нке.

Гру́зия тетра́дь зда́ние

А. Найди́ оши́бки в по́дписях к рису́нкам. Скажи́ пра́вильно.

Парово́з, ро́лики, ске́йтборд в шкафу́. Ми́шка, вертолёт, самолёт, маши́ны на шкафу́. Телефо́н в ту́мбочке. Кни́га на ту́мбочке.

Ла́стик и точи́лка в кни́ге.

Карандаши́ на пена́ле. Б. Соста́вь предложе́ния. Образе́ц: Анна – жить – в – Петербу́рг. Анна живёт в Петербу́рге. 1. Де́ти – игра́ть – в – парк 2. Де́душка – жить – в – Росси́я 3. Ма́льчики – гуля́ть – в – лес 4. Семья́ – отдыха́ть – на – юг

5

Напиши́ письмо́ дру́гу (подру́ге). Расскажи́ ему́ (ей), как ты провёл (провела́) ле́тние кани́кулы. Испо́льзуй слова́ и выраже́ния:

Как дела́? Рад тебя́ ви́деть! Где отдыха́л(а)? Как провёл кани́кулы? Что де́лал(а)? На мо́ре, в дере́вне, в ла́гере...

загоре́л(а) ката́лся – ката́лась (на ску́тере, велосипе́де…) игра́ла, был(а́) на экску́рсии разводи́л(а, и) костёр Бы́ло здо́рово! интере́сно

11


УРО́К 1.4. ДЕНЬ ЗНА́НИЙ 1

А. Скажи́, когда́ обы́чно начина́ется уче́бный год в Гру́зии? Кого́ поздравля́ют с нача́лом уче́бного го́да? Б. Прочита́й выраже́ния и постара́йся их запо́мнить. поздравля́ю тебя́ середи́на сентября́

2

День зна́ний

С днём рожде́ния!

отмеча́ют пра́здник

пе́рвое сентября́

нача́ло уче́бного го́да

А. Посмотри́ на карти́нку и скажи́, как ведётся коммуника́ция: а) живо́е обще́ние б) телефо́нный разгово́р в) пи́сьменная фо́рма Б. Опиши́ карти́нку.

В. Прослу́шай фрагме́нт диало́га. Отве́ть на вопро́сы. 1. 2. 3. 4. 5.

3

С кем говори́ла Ли́за? Где живёт Андро́? Когда́ у Ли́зы день рожде́ния? Како́й пра́здник отмеча́ют в Росси́и пе́рвого сентября́? Когда́ в Гру́зии начина́ется уче́бный год? А в Росси́и?

Порабо́тайте в па́рах. Соста́вьте из ре́плик диало́г ме́жду Ли́зой и Андро́.

- Спаси́бо, Андро́. А я тебя́ поздравля́ю с нача́лом уче́бного го́да!

- Приве́т, Ли́за! Поздравля́ю тебя́ с днём рожде́ния!

- Спаси́бо, Ли́за, но у нас в Гру́зии уче́бный год начина́ется то́лько в середи́не сентября́. Так что я ещё отдыха́ю.

- Здо́рово! А у нас в Росси́и уче́бный год начина́ется пе́рвого сентября́. В э́тот день в Росси́и отмеча́ют пра́здник – День зна́ний.

- Зна́чит, я поздравля́ю тебя́ с днём рожде́ния, с Днём зна́ний и нача́лом уче́бного го́да.

12


Гр

Запо=мни ́ Когда? в декабре́, в январе́, в феврале́, в ма́рте, в апре́ле, в ма́е...

Что? дека́брь, янва́рь, февра́ль, март, апре́ль, май, ию́нь, ию́ль, а́вгуст, сентя́брь, октя́брь, ноя́брь

4

Отве́ть на вопро́сы. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5

В како́м ме́сяце начина́ется весна́? В како́м ме́сяце зака́нчивается весна́? В како́м ме́сяце начина́ется о́сень? В како́м ме́сяце зака́нчивается ле́то? В како́м ме́сяце начина́ются ле́тние кани́кулы? В како́м ме́сяце мы пра́зднуем Но́вый год? В како́м ме́сяце начина́ется уче́бный год в Гру́зии? В како́м ме́сяце у тебя́ день рожде́ния?

А. Посмотри́ на рису́нки. Подбери́ к ка́ждому рису́нку соотве́тствующую по́дпись.

2

1

3

4

а) С Же́нским Днём!

б) Сно́ва в шко́лу!

в) Ско́ро Но́вый год!

г) Подсне́жники.

Б. Опиши́ рису́нки. Скажи́, когда́ (в како́м ме́сяце) э́то происхо́дит?

6

Подгото́вь презента́цию на те́му «Мой люби́мый ме́сяц го́да». • • • •

Како́й ме́сяц ты лю́бишь? Что происхо́дит в э́том ме́сяце? К како́му вре́мени го́да отно́сится твой люби́мый ме́сяц? Каки́е пого́дные явле́ния быва́ют в э́том ме́сяце?

13


УРО́К 1.5. ЗОЛОТА́Я О́СЕНЬ 1

Посмотри́ на карти́нки. Како́е вре́мя го́да на них изображено́? Что характе́рно для э́того сезо́на?

листопа́д

золоты́е дере́вья и золото́й ковёр

2

разноцве́тные ли́стья

дождь

ве́тер

Шко́льники иду́т в шко́лу.

А. Прочита́й фрагме́нт из письма́ Ли́зы подру́ге, кото́рая живёт в Гру́зии. Вспо́мни диало́г ме́жду Ли́зой и Андро́. Кака́я но́вая информа́ция соде́ржится в письме́?

mari018@yahoo.com Первое сентября

Приве́т, Ма́ри! Как дела́? У меня́ всё отли́чно! Осенью у меня́ всегда́ хоро́шее настрое́ние, потому́ что я о́чень люблю́ э́то вре́мя го́да: я люблю́ золоты́е дере́вья и золото́й ковёр в па́рках, люблю́ осе́нний дождь и ве́тер. Кста́ти, у меня́ день рожде́ния пе́рвого сентября́. Ско́лько «пра́здников» в э́тот день: пе́рвого сентября́ начина́ется моя́ люби́мая о́сень, пе́рвого сентября́ в Росси́и начина́ется уче́бный год, пе́рвого сентября́ родила́сь я. Пе́рвого сентября́ в Росси́и у всех пра́здничное настрое́ние: де́ти иду́т в шко́лу с цвета́ми, все улыба́ются. А как твои́ дела́, Ма́ри? Пиши́, целу́ю. Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Почему́ у Ли́зы о́сенью всегда́ хоро́шее настрое́ние? 2. Каки́е «пра́здники» отмеча́ет Ли́за пе́рвого сентября́? 3. Почему́ пе́рвого сентября́ в Росси́и у всех пра́здничное настрое́ние? 4. Какие при́знаки о́сени упомина́ются в письме́? В. Обрати́ внима́ние на структу́ру письма́. Вы́дели в нём: приве́тствие, основну́ю часть, вопро́с адреса́ту.

14


3

Восстанови́ предложе́ния. Испо́льзуй слова́ из ра́мочки. Вы́полни зада́ние у́стно. осе́нний, улыба́ются, золото́й, хорошо́, пра́здничное, разноцве́тные, всегда́ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4

Осенью у меня́ хоро́шее настрое́ние. У меня́ всё . Люблю́ дождь и ве́тер. На дере́вьях ли́стья. Я люблю́ золоты́е дере́вья и ковёр в па́рках. Пе́рвого сентября́ в Росси́и у всех настрое́ние. Де́ти иду́т с цвета́ми, все .

Подбери́ к отве́там соотве́тствующие вопро́сы. Вы́полни зада́ние у́стно. В како́е вре́мя го́да у Ли́зы хоро́шее настрое́ние?

Осень.

́ вре́мя го́да лю́бит Ли́за? Какое

День рожде́ния, нача́ло о́сени и нача́ло уче́бного го́да.

Какие ́ приме́ты о́сени лю́бит Ли́за?

Де́ти иду́т с цвета́ми в шко́лу, все улыба́ются.

Какие ́ «пра́здники» упомина́ет Ли́за в своём письме́?

Осенью.

Что ука́зывает на пра́здничное настрое́ние на у́лицах городо́в Росси́и пе́рвого сентября́?

Пе́рвого сентября́. Золоты́е дере́вья и золото́й ковёр в па́рках.

5

Когда́ у Ли́зы день рожде́ния?

Прочита́й предложе́ния. В каки́х из них говори́тся об о́сени? 1. 2. 3. 4.

Де́ти собира́ют виногра́д. Цвету́т дере́вья. Наступи́л Но́вый год. Со́лнце сия́ет я́рко.

5. 6. 7. 8.

Пти́цы улета́ют на юг. На дере́вьях разноцве́тные ли́стья. В во́здухе кру́жатся ли́стья. Де́ти ката́ются на са́нках.

6

Перескажи́ содержа́ние письма́ Ли́зы в тре́тьем лице́.

7

Напиши́ письмо́ дру́гу (подру́ге). Расскажи́ ему́ (ей), како́е твоё люби́мое вре́мя го́да и каки́е приме́ты характеризу́ют э́то вре́мя го́да.

15


УРО́К 1.6. КОГДА́ НАЧИНА́ЕТСЯ УЧЕ́БНЫЙ ГОД?

1

Скажи́, когда́ в твое́й стране́ начина́ется уче́бный год? Как ты к нему́ гото́вишься?

2

́ назва́ния стран. Как они́ звуча́т на твоём родно́м языке́? Прочитай

Финля́ндия

Шве́ция

По́льша

Но́вая Зела́ндия США

Фра́нция

Арме́ния Индия

Ве́нгрия Англия

А. Прочита́й текст. О чём в нём расска́зывается? Вы́бери пра́вильный вариа́нт: а) о пого́де в Гру́зии; б) о нача́ле уче́бного го́да; в) о цветке́ са́кура.

3

Во мно́гих стра́нах на да́ту нача́ла уче́бного го́да влия́ет кли́мат. В Росси́и, Гру́зии, Украи́не, Арме́нии, Ве́нгрии, Бе́льгии, По́льше, Англии, Фра́нции, Кита́е и во мно́гих други́х стра́нах уче́бный год начина́ется в сентябре́ – по́сле ле́тней жары́. В не́которых стра́нах – в нача́ле сентября́, а в не́которых – в середи́не. Есть стра́ны, наприме́р, Финля́ндия, Шве́ция, Герма́ния, США и Кана́да, где учёба начина́ется ле́том, в середи́не а́вгуста. Наве́рное, в э́тих стра́нах в а́вгусте уже́ не так жа́рко. А вот в Индии уче́бный год начина́ется в ию́ле. Ведь са́мые жа́ркие ме́сяцы в э́той стране́ май и ию́нь. В не́которых стра́нах уче́бный год начина́ется весно́й. В Таила́нде, Чи́ли, Уругва́е – в ма́рте. В Япо́нии шко́льники прихо́дят в шко́лу пе́рвого апре́ля, когда́ уже́ цветёт са́кура. А вот в Австра́лии и Но́вой Зела́ндии уче́бный год начина́ется зимо́й, в январе́, а в Брази́лии и Аргенти́не – в феврале́. Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. 2. 3. 4.

С чем свя́зано нача́ло уче́бного го́да во мно́гих стра́нах? Когда́ начина́ется уче́бный год в Росси́и и Гру́зии? В каки́х стра́нах уче́бный год начина́ется в середи́не а́вгуста? Почему́? Когда́ в Япо́нии начина́ется уче́бный год? С каки́м приро́дным явле́нием э́то свя́зано? 5. Каки́е са́мые жа́ркие ме́сяцы в Индии? 6. Как ты ду́маешь, почему́ в не́которых стра́нах уче́бный год начина́ется зимо́й?

16


4

5

Рассмотри́ фотогра́фии. Скажи́, где сде́ланы э́ти сни́мки? Назови́ стра́ны. Аргументи́руй свой отве́т. Испо́льзуй выраже́ния, "я ду́маю, что...", "потому́ что...."

Скажи́, когда́ в э́тих стра́нах начина́ется уче́бный год? Вы́полни зада́ние у́стно. Образе́ц: – В Росси́и уче́бный год начина́ется

1. В Гру́зии уче́бный год начина́ется . 2. В Таила́нде уче́бный год начина́ется . 3. В Япо́нии уче́бный год начина́ется .

6

4. В Индии уче́бный год начина́ется . 5. В Брази́лии уче́бный год начина́ется . 6. В Финля́ндии уче́бный год начина́ется .

Отве́ть на вопро́сы. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7

в сентябре́

.

В како́й стране́ май и ию́ль са́мые жа́ркие ме́сяцы? В како́й стране́ в апре́ле начина́ет цвести́ са́кура? В каки́х стра́нах в а́вгусте не о́чень жа́рко? В каки́х стра́нах уче́бный год начина́ется в январе́? В каки́х стра́нах уче́бный год начина́ется в феврале́? В каки́х стра́нах уче́бный год начина́ется в ма́рте?

Восстанови́ предложе́ния. Вы́полни зада́ние у́стно.

В Япо́нии шко́льники прихо́дят в шко́лу,

уже́ не так жа́рко.

Нача́ло уче́бного го́да во мно́гих стра́нах

по́сле ле́тней жары́.

В э́тих стра́нах в а́вгусте

свя́зано с кли́матом.

Уче́бный год начина́ется в сентябре́ -

8

когда́ начина́ет цвести́ са́кура.

Узна́й у свои́х ба́бушек, де́душек, когда́ (како́го числа́) ра́ньше начина́лся уче́бный год в твое́й стране́. С чем э́то бы́ло свя́зано? Как измени́лась ситуа́ция?

17


УРО́К 1.7. ПА́ДАЮТ, ПА́ДАЮТ ЛИ́СТЬЯ… 1

Скажи́, како́е сейча́с вре́мя го́да? Как меня́ется приро́да в э́то вре́мя? Лю́бишь ли ты э́то вре́мя го́да?

2

А. Прочита́й ре́плики. Скажи́, кто́ из де́вочек лю́бит о́сень, а кто нет? Ки́ра: - Со́лнце све́тит ре́дко, не́бо се́рое. Ли́за: - Люблю́, когда́ ли́стья кру́жатся в во́здухе. Ки́ра: - Осенью всё мра́чное, нера́достное. Ли́за: - Осенью у меня́ день рожде́ния. Ки́ра: - На у́лицах лу́жи, грязь. Ли́за: - Люблю́ осе́нние дожди́. Б. Скажи́, а ты лю́бишь о́сень? Аргументи́руй свой отве́т.

3

А. Прослу́шай стихотворе́ние «Осень» (по М. Ивенсен) с опо́рой на текст. Па́дают, па́дают ли́стья.

Птиц ́ ы на юг улета́ют,

В на́шем саду́ листопа́д...

Гус́ и, грачи́, журавли́.

Жёлтые, кра́сные ли́стья

Вот уж после́дняя ста́я

С ве́ток на зе́млю летя́т.

Крыл ́ ьями ма́шет вдали́…

Б. Вы́бери пра́вильный вариа́нт отве́та. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. Где листопа́д? а) в лесу́

б) в саду́

в) на у́лице

2. Како́го цве́та ли́стья в стихотворе́нии? а) кра́сные и зелёные

б) зелёные и жёлтые

в) жёлтые и кра́сные

3. Куда́ улета́ют пти́цы? а) на юг

б) на восто́к

в) на се́вер

4. Каки́е пти́цы упомина́ются в стихотворе́нии? а) гу́си, грачи́, воробьи́ б) гу́си, грачи́, журавли́

18

в) гу́си, грачи́, соловьи́


Каки́е рису́нки соотве́тствуют стихотворе́нию? Что на них изображено́?

4

а

г

в д

б

5

6

Прослу́шай стихотворе́ние «Осень» ещё раз. Скажи́, каки́е предложе́ния в нём отсу́тствуют. Всю́ду на у́лицах лу́жи.

Пти́цы на юг улета́ют.

Па́дают, па́дают ли́стья.

В на́шем саду́ листопа́д.

Се́рое, мра́чное не́бо.

Иду́т проливны́е дожди́.

А. Восстанови́ стихотворе́ние. Вы́полни зада́ние у́стно. , ,

ли́стья. листопад ́ . ли́стья на зе́млю летя́т.

на юг улета́ют, , , журавли́. стая ́ Вот уж ма́шет вдали́.

Б. Скажи́, како́е настрое́ние создаёт стихотворе́ние «Осень» гру́стное и́ли весёлое? Почему́ ты так ду́маешь?

7

Проведи́те диску́ссию на те́му «Я люблю́ о́сень» («Я не люблю́ о́сень»).

8

Подгото́вьте прое́кт «Времена́ го́да». • Раздели́тесь на гру́ппы. Ка́ждая гру́ппа выбира́ет определённый сезо́н. • Напиши́те, каки́е при́знаки характеризу́ют вы́бранный ва́ми сезо́н. • Укра́сьте прое́кт фотогра́фиями и рису́нками. Сде́лайте к ним по́дписи. • Предста ́вьте прое ́к т кла ́ссу.

19


УРО́К 1.8. МАРИ́НА, ВЕЛОСИПЕ́Д… И ЦВЕТЫ́ 1

Мо́жешь ли ты вспо́мнить исто́рию, кото́рая приключи́лась с тобо́й на кани́кулах? Расскажи́ её.

2

Посмотри́ на карти́нки и опиши́ их. Как ты ду́маешь, о чём бу́дет расска́з?

1

2

3

4

3

А. Прочита́й расска́з. Спра́ва дан перево́д слов. Исходя́ из конте́кста, определи́ значе́ние вы́деленных слов. Здра́вствуйте, меня́ зову́т Влад. Я хочу́ рассказа́ть вам, как я отдыха́л ле́том в дере́вне. Ле́том я познако́мился с Са́шей и Мари́ной. Мари́на жила́ в дере́вне. А Са́ша, как и я, здесь отдыха́л. У Са́ши был gipasuxeb большо́й велосипе́д, а у меня́ ма́ленький. Мари́на брала́ marTmevda велосипе́д то у меня́, то у Са́ши. gamovida Мари́на была́ краси́вая, весёлая и кла́ссно ката́лась на momitan велосипе́де. Я реши́л написа́ть Мари́не письмо́. В письме́ я написа́л: «Мари́на, дава́й дружи́ть. Бери́ то́лько мой велосипе́д, хорошо́?» Два дня Мари́на не выходи́ла гуля́ть. На тре́тий день она́ вы́шла, поката́лась на моём велосипе́де, а пото́м сказа́ла: - Я отве́чу тебе́, е́сли ты сейча́с принесёшь мне цветы́. Сейча́с!

20

gamodioda saseirnod gadavwyvite


Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Где жила́ Мари́на? 2. О чём попроси́л Влад Мари́ну? 3. Как ты ду́маешь, хоте́л ли Влад, что́бы Мари́на брала́ велосипе́д у Са́ши? 4. Како́е усло́вие поста́вила Мари́на Вла́ду? Найди́ в те́ксте предложе́ния, кото́рые соотве́тствуют иллюстра́циям из зада́ния 2. Прочита́й их.

4

5

Порабо́тайте в па́рах. Оди́н чита́ет ре́плику, а друго́й возража́ет. Образе́ц: Мари́на отдыха́ла в дере́вне. - Нет, она́ там жила́. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

6

У Вла́да был большо́й велосипе́д, и у Са́ши был большо́й велосипе́д. Мари́на брала́ велосипе́д то́лько у Вла́да. Мари́на была́ серьёзная де́вочка. Мари́на пло́хо ката́лась на велосипе́де. Влад попроси́л Мари́ну ката́ться то́лько на велосипе́де Са́ши. Мари́на попроси́ла Вла́да подари́ть ему́ велосипе́д. Восстанови́ предложе́ния. Вы́полни зада́ние у́стно.

У Са́ши был …

Марин ́ а брала́ велосипе́д …

В письме́ я попроси́л, …

Я отве́чу тебе́, е́сли...

7

что́бы она́ брала́ велосипе́д то́лько у меня́. ты сейча́с принесёшь мне цветы́. большо́й велосипе́д.

то у меня́, то у Са́ши.

Как ты ду́маешь, что бу́дет да́льше? Предложи́ два вариа́нта продолже́ния расска́за.

21


УРО́К 1.9. МАРИ́НА, ВЕЛОСИПЕ́Д… И ЦВЕТЫ́ (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) 1

Посмотри́ на карти́нки. Опиши́ их. Как ты ду́маешь, чем зако́нчится расска́з?

1

2

3

4

А. Прочита́й продолже́ние расска́за и за 15 секу́нд найди́ информа́цию о том, подари́л ли Влад Мари́не цветы́.

2

Б. Прочитай ́ текст ещё раз. Исходя́ из конте́кста, определи́ значе́ние вы́деленных слов. Я пошёл в лес. В лесу́, на поля́нке бы́ло о́чень ма́ло цвето́в. То́лько рома́шки. Я собра́л все рома́шки и пошёл к Мари́не. Мари́на во дворе́ игра́ла с подру́гой в бадминто́н. Я поду́мал: вот подру́га уви́дит, как я дарю́ Мари́не цветы́... Сты́дно ведь. Я пошёл домо́й, а цветы́ спря́тал под куст. Ве́чером на у́лице я уви́дел Мари́ну. Она́ была́ одна́. - А где же цветы́? - стро́го спроси́ла она́. Я побежа́л домо́й. Во дворе́ под кусто́м лежа́ли рома́шки. Но они́ уже́ завя́ли, их нельзя́ бы́ло дари́ть…. С тех пор Мари́на ката́лась то́лько на велосипе́де Са́ши. (по расска́зу А. Приста́вкина «Пе́рвые цветы́») В. Отве́ть на вопро́сы. 1. 2. 3. 4. 5.

22

Где Влад собира́л цветы́? С кем Мари́на игра́ла в бадминто́н? Почему́ Влад не сра́зу подари́л цветы́ Мари́не? Где Влад спря́тал рома́шки? Почему́ Мари́на бо́льше не ката́лась на велосипе́де Вла́да?

vCuqni davmale gvirilebi daWkna xom sircxvilia mkacrad velze


Г. Как бы ты поступи́л на ме́сте Вла́да? Пра́вильно ли повела́ себя́ Мари́на? О чём расска́з «Пе́рвые цветы́»? Д. Как ты ду́маешь, как на са́мом де́ле называ́ется расска́з А.Приста́вкина? Вы́бери из предло́женных вариа́нтов. а) Ле́том в дере́вне

3

б) Пе́рвые цветы́

Восстанови́ предложе́ния. Вы́полни зада́ние у́стно. В лесу́, на поля́нке бы́ло о́чень …

Мари́не цветы́.

Мари́на во дворе́ игра́ла …

спря́тал под куст.

Подру́га уви́дит, как я дарю́ …

ма́ло цвето́в.

Я пошёл домо́й, а цветы́ …

то́лько на велосипе́де Са́ши. бы́ло дари́ть.

Во дворе́ под кусто́м …

с подру́гой в бадминто́н.

Но они́ уже́ завя́ли, их нельзя́ …

лежа́ли рома́шки.

С тех пор Мари́на ката́лась …

4

в) Но́вые друзья́

Как ты ду́маешь, каки́е из э́тих предложе́ний Влад не испо́льзовал в своём письме́? Сего́дня хоро́шая пого́да.

В лесу́ расту́т краси́вые цветы́.

Как тебя́ зову́т?

Твой друг Влад.

Мари́на, ты ведь лю́бишь ката́ться на велосипе́де?

Пожа́луйста, бери́ то́лько мой велосипе́д. Дорога́я Мари́на, я о́чень хочу́ с тобо́й дружи́ть. Не на́до ката́ться на велосипе́де Са́ши!

5

́ а, поздравля́ю тебя́ с пра́здником! Марин

А. Скажи́, тебе́ понра́вился расска́з? Како́й эпизо́д расска́за тебе́ осо́бенно понра́вился? Б. Поду́май и скажи́, что помогло́ тебе́ поня́ть содержа́ние расска́за: перево́д но́вых слов, объясне́ния учи́теля, конте́кст, иллюстра́ции? В. Как мо́жно зако́нчить расска́з по-друго́му?

23


УРО́К 1.10. «ПЕ́РВЫЕ ЦВЕТЫ́» 1

А. Прочита́й расска́з «Пе́рвые цветы́». Кака́я информа́ция в нём пропу́щена? Здра́вствуйте, меня́ зову́т Влад. Я хочу́ рассказа́ть вам, как я отдыха́л ле́том в дере́вне. Ле́том я познако́мился с Са́шей и Мари́ной. Мари́на жила́ в дере́вне. А Са́ша, как и я, здесь отдыха́л. У Са́ши был большо́й велосипе́д, а у меня́ ма́ленький. Марин ́ а брала́ велосипе́д то у меня́, то у Са́ши. Два дня Мари́на не выходи́ла гуля́ть. На тре́тий день она́ вы́шла, поката́лась на моём велосипе́де, а пото́м сказа́ла: - Я отве́чу тебе́, е́сли ты сейча́с принесёшь мне цветы́. Сейча́с! Я пошёл в лес. В лесу,́ на поля́нке бы́ло о́чень ма́ло цвето́в. То́лько рома́шки. Я собра́л все рома́шки и пошёл домо́й. Цветы́ спря́тал под куст. Ве́чером на у́лице я уви́дел Мари́ну. Она́ была́ одна́. - А где же цветы́?- стро́го спроси́ла она́. Я побежа́л домо́й. Во дворе́ под кусто́м лежа́ли рома́шки. Но они́ уже́ завя́ли, их нельзя́ бы́ло дари́ть…. С тех пор Мари́на ката́лась то́лько на велосипе́де Са́ши. Б. Вы́бери пра́вильный вариа́нт отве́та. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. Мари́на жила́: а) в дере́вне;

б) в Бату́ми;

в) в Москве́.

2. Влад в письме́ попроси́л Мари́ну: б) купи́ть свой велосипе́д; а) брать велосипе́д то́лько у Са́ши; в) брать велосипе́д то́лько у него́. 3. Мари́на сказа́ла, что отве́тит Вла́ду, е́сли он: б) поката́ет её на ло́дке; а) пода́рит ей цветы́;

в) пойма́ет для неё ры́бу.

4. Что́бы подари́ть цветы́ Мари́не, Влад пошёл: а) в сад; б) в лес; в) в магази́н. 5. Мари́на во дворе́ игра́ла: б) с бра́том; в) с Са́шей. а) с подру́гой; 6. Влад не подари́л Мари́не цветы́, потому́ что: а) он подари́л их друго́й де́вочке; б) цветы́ завя́ли; 7. С тех пор Мари́на брала́ велосипе́д: а) то у Са́ши, то у Вла́да; б) то́лько у Вла́да;

24

в) он не нашёл цветы́.

в) то́лько у Са́ши.


2

Восстанови́ после́довательность расска́за. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3

Влад пи́шет письмо́. Мари́на ката́ется то на велосипе́де Вла́да, то на велосипе́де Са́ши. В дере́вне Влад знако́мится с Са́шей и Мари́ной. Влад в лесу́ собира́ет рома́шки. Мари́на игра́ет в бадминто́н. Мари́на ката́ется то́лько на велосипе́де Са́ши.

Скажи́, кто говори́т.

- Интере́сно, что пи́шет мне в письме́ Влад?

- Как же мне написа́ть письмо́?

- А вдруг подру́га Мари́ны всем расска́жет, что я дарю́ Мари́не цветы́?

- Пусть тогда́ он принесёт мне цветы́!

- Почему́ сейча́с Мари́на ката́ется то́лько на моём велосипе́де?

- У меня́ большо́й велосипе́д.

4

А. Перескажи́ э́ту исто́рию от лица́ Мари́ны. Б. Перескажи́ э́ту исто́рию от лица́ Са́ши.

5

Порабо́тайте в гру́ппах. Вы́берите оди́н эпизо́д расска́за. Напиши́те его́ подро́бный сцена́рий. Разыгра́йте э́тот эпизо́д.

25


УРО́К 1.11. ПОВТОРЕ́НИЕ. 1

Послу́шай диало́г. Каки́е утвержде́ния ве́рные? Вы́полни зада́ние у́стно. б) в гора́х; в) на мо́ре. 1. Ли́ка отдыха́ла... а) на да́че; 2. Ли́ка была́ в Кобуле́ти... а) в а́вгусте; б) в ию́не; в) в ию́ле. 3. Ли́ка в дере́вне... а) купа́лась в реке́; б) гуля́ла в лесу́; в) рабо́тала в огоро́де. б) я́годы; в) грибы́. 4. Ли́ка в лесу́ собира́ла... а) цветы́; б) в Ло́ндоне; в) в Москве́. 5. Ли́ка в ию́ле была́... а) в Пари́же; в) лови́ла ры́бу. 6. Ли́ка на мо́ре... а) загора́ла; б) ката́лась на ску́тере;

2

А. Прочита́й текст. Озагла́вь его́.

Оля у́чится в шко́ле в седьмо́м кла́ссе, а её мла́дший брат Оле́г – в пя́том. Ма́ма рабо́тает в больни́це. Она́ врач. Па́па юри́ст, и он рабо́тает в фи́рме. Ба́бушка и де́душка живу́т в дере́вне Со́лнцево. Ле́том Оля отдыха́ла в дере́вне. Со́лнцево – ма́ленькая, но о́чень краси́вая дере́вня. В це́нтре дере́вни нахо́дится це́рковь. В дере́вне та́кже есть библиоте́ка и ле́тний кинотеа́тр. За дере́вней нахо́дится большо́й лес. Ме́жду дере́вней и ле́сом протека́ет небольша́я ре́чка. Утром Оля помога́ла ба́бушке и де́душке в огоро́де и в саду́. Днём она́ ходи́ла в лес с соба́чкой. Там она́ собира́ла грибы́ и я́годы. Иногда́, когда́ бы́ло о́чень жа́рко, она́ ходи́ла на ре́чку пла́вать и загора́ть. Ве́чером она́ чита́ла кни́ги, игра́ла с бра́том в бадминто́н и́ли в волейбо́л. Б. Разбе́й текст на абза́цы. В како́м абза́це опи́сывается дере́вня, в како́м - говори́тся о семье́ Оли, а в како́м - о её распоря́дке дня? В. С каки́ми фрагме́нтами те́кста мо́жно соотнести́ да́нные предложе́ния? Иногда́ ве́чером Оля и Оле́г ходи́ли в кинотеа́тр. Ба́бушка и де́душка ра́ньше рабо́тали в шко́ле, а сейча́с они́ на пе́нсии.

Ещё у Оли есть соба́чка Рекс. ́ ом с библиоте́кой нахо́дится Ряд

кни́жный магази́н. В дере́вне Оля не смо́трит телеви́зор.

3

26

Подготов ́ ь проек ́ т «Вот и лет ́ о прошло» ́ . Расскажи,́ где ты был (а)́ , что ты там де́лал (а), что интере́сного там произошло́, что ты фотографи́ровал (а). Как ты встре́тил (а) уче́бный год? Кака́я пого́да была́ в пе́рвый день уче́бного го́да?


РАЗДЕ́Л 2. НО́ВЫЕ И СТА́РЫЕ ДРУЗЬЯ́

По изуче́нии э́того разде́ла ты смо́жешь: • рассказа́ть о свои́х друзья́х; • рассказа́ть об увлече́ниях; • описа́ть вне́шность и хара́ктер; Для э́того ты смо́жешь испо́льзовать констру́кции: • В како́м го́роде он/она́ живёт и́ли жил/а́ ра́ньше? • В како́й шко́ле он/она́ у́чится? • У кого́ кака́я вне́шность? • Кто что лю́бит де́лать? • Кто чем интересу́ется (увлека́ется, занима́ется)?

27


УРО́К 2.1. НО́ВАЯ ЖИЗНЬ 1

Как ты ду́маешь, о чём бу́дет аудиоте́кст «Но́вая жизнь»?

2

А. Прослу́шай текст. Отве́ть на вопро́сы.

1. В како́м кла́ссе у́чится Анна Поляко́ва? 2. Почему́ Анна у́чится в но́вой шко́ле? 3. Кого́ не хвата́ет Анне?

4. Где ра́ньше жил Ди́ма Ма́рков? 5. Почему́ его́ семья́ перее́хала в Москву́? 6. Что зна́чит для Ди́мы но́вая жизнь?

Б. Скажи́, а у тебя́ есть но́вые однокла́ссники? Что ты мо́жешь о них сказа́ть?

3

Прослу́шай текст ещё раз. Скажи́, кому́ принадлежа́т э́ти ре́плики.

- Ра́ньше мы жи́ли в Пско́ве.

- Но́вые друзья́ – кла́ссные ребя́та.

- Но́вая шко́ла, но́вые друзья́ – одни́м сло́вом, но́вая жизнь. - У па́пы но́вая рабо́та.

4

- Но́вая шко́ла больша́я и совреме́нная.

Прочита́й предложе́ния. Скажи́, како́й информа́ции нет в те́ксте. - Мой па́па рабо́тает в строи́тельной компа́нии. - Ра́ньше я учи́лась в друго́й шко́ле.

- Ста́рая кварти́ра была́ о́чень ма́ленькая.

- В ста́рой шко́ле бы́ли хоро́шие учителя́.

- Я шко́льник, учу́сь в седьмо́м кла́ссе.

28

- Псков – стари́нный ру́сский го́род.


5

А. Посмотри́ на рису́нки. Кого́ ты ви́дишь?

3

1

2

4

Б. Прочита́й диало́ги. Скажи́, каки́м рису́нкам они́ соотве́тствуют? а) – Ребя́та, познако́мьтесь. Это на́ша но́вая однокла́ссница. Её зову́т Анна. – Очень прия́тно, Анна. Я Макси́м. – Здра́вствуй, Анна. Я Ли́за. – А я Гео́ргий. – Очень прия́тно, ребя́та. б) – Еле́на Андре́евна, познако́мьтесь. Это наш но́вый учени́к. Его́ зову́т Ди́ма. – Очень ра́да, Ди́ма. – Здра́вствуйте, Еле́на Андре́евна! в) – Дава́й познако́мимся. Я Ди́ма. – А я Анна. Ты но́венький? – Да. – Я то́же но́венькая. г) – Макси́м, познако́мься. Это Ди́ма. Он кла́ссный ма́льчик. – Приве́т, Ди́ма! Я Макси́м. – Приве́т, Макс! Бу́дем друзья́ми. В. Как ты ду́маешь, когда́ испо́льзуют выра́жение «дава́й познако́мимся», а когда́ «познако́мься», «познако́мьтесь»?

6

Предста́вь, что у вас но́вый однокла́ссник. Соста́вь с ним диало́ги знако́мства. Испо́льзуй но́вые выраже́ния.

29


УРО́К 2.2. НО́ВАЯ ЖИЗНЬ (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) Прослу́шай текст ещё раз. Как ты ду́маешь, когда́ говоря́т «в но́вой», а когда́ – «в но́вом»?

1

Гр

Вспо=мни Кака́я? краси́вая у́лица больша́я кварти́ра

Како́й? краси́вый го́род большо́й дом

Како́е? краси́вое кре́сло большо́е окно́

Запо=мни

2

В (на) како́м? Где?

В (на) како́й? Где?

В (на) како́м? Где?

в краси́вом го́роде в большо́м до́ме

на краси́вой у́лице в большо́й кварти́ре

в краси́вом кре́сле на большо́м окне́

Отве́ть на вопро́сы. Испо́льзуй слова́ в ско́бках. Образе́ц: - В како́м до́ме ты живёшь? (небольшо́й пятиэта́жный дом) - Я живу́ … - Я живу́ в небольшо́м пятиэта́жном до́ме.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3

На како́й у́лице нахо́дится парк? (ста́рая ти́хая у́лица). Где мо́жно купи́ть тетра́ди и карандаши́? (кни́жный магази́н). Где занима́ется твоя́ сестра́? (музыка́льная шко́ла). Где сейча́с малы́ш? (де́тский сад). Где рабо́тает твоя́ ма́ма? (шко́льная библиоте́ка). Где они́ отдыха́ли? (Чёрное мо́ре). Где нахо́дится монасты́рь Джва́ри? (стари́нный го́род Мцхе́та). Посмотри́ на карти́нки. Прочита́й ре́плики Ди́мы и скажи́, каки́м карти́нкам они́ соотве́тствуют. 1. Ра́ньше мы жи́ли в стари́нном ру́сском го́роде Пско́ве. 2. Я занима́лся в ша́хматном кружке́. 3. Мой па́па рабо́тает в строи́тельной компа́нии. 4. Но́вая шко́ла больша́я.

а

30

б

в

г


4

А. Прочита́й текст. Что но́вого ты узна́л(а) о Ди́ме? До́брый день! Мы уже́ знако́мы. Я Ди́ма Ма́рков, учу́сь в седьмо́м кла́ссе. Ра́ньше мы жи́ли в стари́нном ру́сском го́роде Пско́ве, в ста́ром райо́не. У нас была́ небольша́я кварти́ра в трёхэта́жном до́ме, на второ́м этаже́. Но сейча́с мы перее́хали в Москву́, потому́ что здесь у па́пы но́вая рабо́та. Он рабо́тает в строи́тельной компа́нии. В Москве́ мы живём в но́вом совреме́нном райо́не в девятиэта́жном до́ме, на шесто́м этаже́. У нас просто́рная трёхко́мнатная кварти́ра. В Пско́ве я занима́лся в ша́хматном кружке́ и на ку́рсах англи́йского языка́. Наде́юсь, что в Москве́ я продо́лжу заня́тия. Но́вая шко́ла в Москве́ больша́я. Однокла́ссники и учителя́ мне понра́вились. Но я о́чень скуча́ю по свои́м ста́рым друзья́м. Б. Отве́ть на вопро́сы.

1. В како́м райо́не Пско́ва жила́ семья́ Ди́мы? 2. На како́м этаже́ нахо́дится их кварти́ра в Москве́? 3. Почему́ Ди́ме нра́вится но́вая шко́ла?

В. Подбери́ к абза́цам те́кста соотве́тствующие карти́нки.

Г. Найди́ в те́ксте словосочета́ния с предло́гами в и на. Вы́пиши их в тетра́дь.

5

Скажи́, ве́рно и́ли нет? Испра́вь неве́рные утвержде́ния. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

6

Ди́ма семикла́ссник. Ра́ньше Ди́ма жил в двухэта́жном до́ме. Па́па Ди́мы инжене́р-строи́тель. Но́вая кварти́ра нахо́дится на пя́том этаже́. Кварти́ра Ди́мы двухко́мнатная. В Пско́ве Ди́ма изуча́л англи́йский язы́к. Ди́ме нра́вятся но́вые друзья́. Найди́ в те́ксте предложе́ние, в кото́ром: а) Ди́ма говори́т о своём па́пе; б) Ди́ма говори́т, чем занима́лся в Пско́ве; в) Ди́ма говори́т о но́вой шко́ле.

7

Каки́е три вопро́са ты за́дашь Ди́ме? Напиши́ э́ти вопро́сы в тетра́ди.

31


УРО́К 2.3. СТА́РЫЕ ДРУЗЬЯ́ 1

Скажи́, есть ли у тебя́ друзья́? Что для тебя́ ва́жно при вы́боре друзе́й (вне́шность, хара́ктер, посту́пки…)?

2

А. Прочита́й словосочета́ния. Скажи́, каки́м карти́нкам они́ соотве́тствуют? голубы́е глаза́, све́тлые во́лосы, волни́стые во́лосы, ка́рие глаза́, прямы́е во́лосы, тёмные во́лосы

д а

б

г

в

е

Б. Вспо́мни и объясни́ значе́ние э́тих слов. высо́кий невысо́кий по́лный худой ́ стро́йный симпати́чный ми́лый

Рассмотри́ карти́нки. Кто како́й? Испо́льзуй слова́ из предыду́щего зада́ния.

3

а 4

краси́вый жизнера́достный серьёзный у́мный ло́вкий си́льный лени́вый

б

в

г

д

А. Охарактеризу́й ребя́т по ре́пликам. Испо́льзуй слова́ из ра́мочки. Образе́ц: Ма́ша: Я люблю́ петь, хорошо́ игра́ю на пиани́но. Ма́ша музыка́льная де́вочка. музыка́льная аккура́тная начи́танный общи́тельный непунктуа́льный до́брая и отзы́вчивая рассе́янный весёлая спорти́вный пунктуа́льные

32

е


Во́ва: Я хорошо́ пла́ваю, игра́ю в баскетбо́л и в те́ннис. Серге́й: Я уже́ прочита́л рома́ны Алекса́ндра Дюма́. Сейча́с я чита́ю кни́гу «Га́рри По́ттер» Джоа́н Ро́улинг. Алёша: У меня́ мно́го друзе́й и в шко́ле, и во дворе́, в спорти́вном кружке́. Са́ша: Где мои́ тетра́ди? А, вот они́. Ой! А где мой пена́л? Андре́й: Я опя́ть опа́здываю! На́до бежа́ть! Со́ня: Все спра́шивают, почему́ я всё вре́мя улыба́юсь и смею́сь? А почему́ я должна́ грусти́ть? Да́ша и Ми́ша: Мы никогда́ не опа́здываем! Яна: Я всем помога́ю: и ма́ме, и ба́бушке и друзья́м. На́дя: Все ве́щи должны́ быть в поря́дке! Б. Посмотри́ на рису́нки. Назови́ имена́ дете́й.

а

е 5

в

б

ж

г

з

д

и

Прослу́шай текст «Ста́рые друзья́». Прочита́й утвержде́ния и согласи́сь с ни́ми. Аргументи́руй.

Образе́ц: Ни́на весёлая и жизнера́достная де́вочка. Она́ всё вре́мя смеётся и шу́тит. 1. Ка́тя аккура́тная и пунктуа́льная. 2. Дени́с рассе́янный и непунктуа́льный. 3. Дени́с о́чень отзы́вчивый. 4. Ле́на тала́нтливая де́вочка. 5. Ле́на лени́вая. 6. Пе́тя серьёзный ма́льчик. 7. Оле́г о́чень спорти́вный.

6

Охарактеризу́й свои́х однокла́ссников. Испо́льзуй прилага́тельные из зада́ния 5.

33


УРО́К 2.4. СТА́РЫЕ ДРУЗЬЯ́ (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) 1 1. 2. 3. 4.

Прочита́й предложе́ния. Вспо́мни, когда́ говоря́т у неё, а когда́ у него́? Это Ира. У неё дли́нные во́лосы. Алекса́ндр высо́кий ма́льчик. У него́ све́тлые во́лосы и голубы́е глаза́. Это Анна. Она́ о́чень до́брая де́вочка. У Анны приве́тливое лицо́. Это Олег. Он хорошо́ поёт. У Оле́га краси́вый го́лос.

Гр

Вспо=мни Кто?

У кого́?

Мари́на Анто́н я ты он она́

2

у Мари́ны у Анто́на у меня́ у тебя́ у него́ у неё

Соста́вь предложе́ния. Испо́льзуй ну́жный предло́г. Образе́ц: Алла, ка́рий, глаза́.

У Аллы ка́рие глаза́.

1. Анто́н, кру́глый, лицо́. 2. Анна, зелёный, глаза́. 3. Я, большо́й, велосипе́д. 4. Он, но́вый, планше́т. 5. Ты, краси́вый, ку́ртка. 6. Она́, большо́й, кварти́ра. 7. Ты, есть, соба́ка? 8. Мари́на, тёмный, во́лосы. 9. Она́, ро́зовый, пла́тье.

3

Ответ́ ь на вопро́сы по образцу́. Образе́ц: У Анто́на тёмные во́лосы? Нет, у него́ све́тлые во́лосы. 1. У Мари́ны све́тлые во́лосы? 2. У Анны тёмные глаза́? 3. У Оле́га ста́рый велосипе́д? 4. У Ди́мы больша́я кварти́ра? 5. У Ка́ти ста́рший брат? 6. У Макси́ма но́вая гита́ра?

34


4

А. Прослуш ́ ай расска́з Ди́мы ещё раз. Определи́, чьи э́то портре́ты. Аргументи́руй свой отве́т.

а

в

д

г 1) Пе́тя

б

2) Оле́г

3) Ка́тя

е

4) Ни́на

5) Дени́с

6) Ле́на

Б. Опиши́ дете́й.

5

Восстанови́ предложе́ния. Вы́полни зада́ние у́стно.

Когда́ Ни́на улыба́ется, … Ка́тя о́чень серьёзная – … Она́ аккура́тная де́вочка – … Она́ пунктуа́льная – … Он о́чень рассе́янный – …

Он ужа́сно непунктуа́льный ма́льчик – … Он о́чень отзы́вчивый ма́льчик – … Ле́на о́чень тала́нтливая де́вочка – … Она́ немно́жко лени́вая – …

6

все ве́щи у неё в поря́дке. ве́чно опа́здывает. не лю́бит учи́ться. она́ всегда́ и́ли занима́ется, и́ли чита́ет. у неё на щека́х появля́ются я́мочки. никогда́ не опа́здывает. гото́в всегда́ помо́чь това́рищу. он всегда́ всё забыва́ет. она́ прекра́сно танцу́ет.

Вы́бери одного́ из свои́х однокла́ссников. Опиши́ его́ (её) вне́шность. Cкажи́, како́е у него́ (неё) лицо́, каки́е глаза́, во́лосы и т.д.

35


УРО́К 2.5 КТО ЧТО ЛЮ́БИТ ДЕ́ЛАТЬ 1

2

Что ты ви́дишь на карти́нках? Как ты ду́маешь, о чём бу́дет уро́к?

Прочита́й расска́з Ди́мы о его́ друзья́х. Сравни́ его́ с прослу́шанным те́кстом. Каку́ю дополни́тельную информа́цию соде́ржит э́тот текст? А кака́я информа́ция в нём отсу́тствует?

1. Ни́на Соро́кина о́чень весёлая и жизнера́достная де́вочка. Она́ всё вре́мя смеётся и шу́тит. Ни́на о́чень до́брая де́вочка. Она́ лю́бит сла́дкое, у неё в портфе́ле постоя́нно лежа́т пече́нье и конфе́ты, и она́ всегда́ угоща́ет нас. Она́ о́чень лю́бит петь и танцева́ть. Ни́на немно́го по́лная, но танцу́ет она́ хорошо́. И го́лос у неё краси́вый. Но гла́вное её увлече́ние – дома́шние живо́тные. У Ни́ны есть котёнок, соба́ка, хомячки́ и ры́бки. 2. Оле́г Во́лков – си́льный, ло́вкий и сме́лый ма́льчик. Он о́чень лю́бит спорт. Его́ люби́мые предме́ты мяч, те́ннисная раке́тка и ганте́ли. У Оле́га есть брат и сестра́. Они́ то́же спорти́вные ребя́та. В их кварти́ре большо́е ме́сто занима́ют спорти́вные принадле́жности – тренажёры, шве́дская сте́нка и баскетбо́льная корзи́на. Вообще́, они́ о́чень дру́жные и трудолюби́вые ребя́та. 3. Пе́тя Ле́вин – серьёзный, у́мный и начи́танный ма́льчик. Он мно́го чита́ет и хорошо́ зна́ет неме́цкий и англи́йский языки́. А ещё он о́чень музыка́льный. Он прекра́сно игра́ет на скри́пке и на гита́ре. Но гла́вное его́ увлече́ние – кино́. Он лю́бит смотре́ть фи́льмы фэ́нтези. 4. Ка́тя Гро́мова серьёзная, аккура́тная и пунктуа́льная: она́ всегда́ занима́ется и́ли чита́ет кни́ги; никогда́ не опа́здывает, все ве́щи у неё в поря́дке. Ка́тя лю́бит му́зыку, теа́тр и жи́вопись. Сама́ она́ о́чень хорошо́ игра́ет на пиани́но и рису́ет. Но бо́льше всего́ она́ лю́бит фотографи́ровать.

36


5. Дени́с Па́влов о́чень рассе́янный и ужа́сно непунктуа́льный ма́льчик, он всегда́ всё забыва́ет, ве́чно опа́здывает. Но Дени́с о́чень до́брый и отзы́вчивый, гото́в всегда́ помо́чь това́рищу. Дени́с лю́бит есть, осо́бенно бу́лки. Спорт он не лю́бит, зато́ хорошо́ игра́ет в ша́хматы. А ещё он лю́бит разга́дывать кроссво́рды – э́то его́ хо́бби. 6. Ле́на Бело́ва – настоя́щая рукоде́льница. Она́ прекра́сно вя́жет, шьёт и вышива́ет. Хотя́ она́ немно́жко лени́вая де́вочка: она́ не лю́бит учи́ть уро́ки. Гла́вное её увлече́ние – ко́мнатные расте́ния.

3

Каким ́ частя́м те́кста соотве́тствуют назва́ния?

а) Лени́вая рукоде́льница. в) Умный музыка́нт. б) Спорти́вная семья́. г) Рассе́янный шахмати́ст.

д) Весёлая сладкое́жка. е) Серьёзная фотохудо́жница.

4

Кому́ принадлежа́т предме́ты, изображённые на карти́нках? Почему́ ты так ду́маешь?

5

Прочита́й ре́плики. Кто мог э́то сказа́ть?

- Моя́ сестра́ хорошо́ игра́ет в те́ннис. - На́до поли́ть цветы́.

- Мой люби́мый фильм – «Властели́н коле́ц».

- Вчера́ ве́чером я была́ в теа́тре.

6

- На́до накорми́ть котёнка.

- Я люблю́ сла́дкие бу́лочки.

Расскажи́ о свои́х друзья́х. Скажи́, у кого́ како́й хара́ктер? Что он (она́) лю́бит и не лю́бит де́лать?

37


УРО́К 2.6 УВЛЕЧЕ́НИЯ 1

Скажи́, у тебя́ есть увлече́ния? Како́е интернациона́льное сло́восино́ним мо́жно испо́льзовать вме́сто сло́ва «увлече́ние»?

2

Спроси́те друг у дру́га, кто что лю́бит де́лать в свобо́дное вре́мя? Образе́ц: - Ми́ша, что ты лю́бишь де́лать в свобо́дное вре́мя? - Игра́ть в компью́терные и́гры. А ты, Са́ша? - Я то́же люблю́ игра́ть в компью́терные и́гры. А ещё я люблю́ игра́ть во дворе́ в футбо́л.

Гр

Вспо=мни я люблю́ ты лю́бишь они́ лю́бят

3

что де́лать? чита́ть, смотре́ть телеви́зор, вяза́ть, шить.

Прочитай ́ предложе́ния. Скажи́, кто что лю́бит де́лать. Образе́ц: Ми́ша рису́ет. Он и вчера́ рисова́л. 1. 2. 3. 4.

4

Ми́ша лю́бит рисова́ть.

Ле́на вя́жет. Она́ и вчера́ вяза́ла. Вчера́ Анто́н весь день чита́л. Я ката́юсь на ро́ликах. Я и вчера́ ката́лась на ро́ликах. Ты весь ве́чер игра́ешь в компью́терные и́гры. Прочита́й предложе́ния. Скажи́, почему́ не́которые слова́ име́ют оконча́ние -ом (-ем), не́которые -ой (-ей)? 1. Ми́ша увлека́ется рисова́нием и му́зыкой. 2. Анто́н интересу́ется литерату́рой, исто́рией и иску́сством. 3. Мари́на занима́ется пла́ванием и гимна́стикой.

Гр

Что? му́зыка исто́рия жи́вопись спорт пла́вание иску́сство ша́хматы

38

Запо́мни Чем? му́зыкой исто́рией жи́вописью спо́ртом пла́ванием иску́сством ша́хматами

матема́тикой увлека́ться рисова́нием интересова́ться чем? бале́том занима́ться та́нцами


А. Скажи́, кто чем занима́ется?

5

Галин ́ а

Алла

(бале́т)

(гимнас́ тика)

Нин ́ а

Инга

(пла́вание)

(муз́ ыка)

Б. Скажи́, кто чем интересу́ется? Образе́ц: Ми́ша покупа́ет в магази́не кни́ги (литерату́ра). 1. 2. 3. 4.

Ми́ша интересу́ется литерату́рой.

Са́ша ча́сто смо́трит спорти́вные програ́ммы (спорт). Ле́на ча́сто хо́дит в консервато́рию (му́зыка). В свобо́дное вре́мя Ната́ша рассма́тривает репроду́кции карти́н (жи́вопись). Ко́ля зна́ет все европе́йские футбо́льные клу́бы (футбо́л).

В. Вспо́мни расска́з Ди́мы о его́ друзья́х и скажи́, кто чем увлека́ется. Ни́на увлека́ется Ка́тя увлека́ется

6

. .

Оле́г увлека́ется Дени́с увлека́ется

.

.

Пе́тя увлека́ется Ле́на увлека́ется

. .

Порабо́тайте в па́рах. Спроси́те друг у дру́га, кто чем увлека́ется (интересу́ется). Образе́ц: - Гео́ргий, чем ты увлека́ешься? - Баскетбо́лом. Осо́бенно люблю́ смотре́ть чемпиона́т США. - Ма́ша, у тебя́ есть увлече́ния? - Коне́чно, есть. Я увлека́юсь та́нцами.

7

Расскажи́, чем ты увлека́лся (увлека́лась), когда́ был ма́леньким (была́ ма́ленькой). Измени́лись ли твои́ увлече́ния? Чем ты увлека́ешься сейча́с?

39


УРО́К 2.7. НО́ВАЯ ПОДРУ́ГА А. Посмотри́ на карти́нки. Скажи́, на чём ты лю́бишь ката́ться в свобо́дное вре́мя?

1

Б. Как ты ду́маешь, мо́жно ли ката́ться на ли́фте? Обосну́й свой отве́т.

2

А. Рассмотри́ карти́нки. Что ты на них ви́дишь? Б. Соста́вь расска́з по карти́нкам.

б

а

д

40

в

е

г

ж


А. Прослу́шай текст (по расска́зу Д. Емеца «В ли́фте»). Сравни́ его́ с расска́зом, кото́рый ты соста́вил (а). В чём отли́чия?

3

Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Где гуля́ли ма́льчики? 2. Что предложи́л друзья́м Фили́пп? 3. Что крича́ли лю́ди?

4

4. Во что игра́ли ма́льчики пото́м? 5. Что потеря́л Фили́пп?

Соотнеси́ ча́сти те́кста с карти́нками.

1. Ма́льчики Фили́пп, Анто́н, Пе́тя и Ко́ля гуля́ли во дворе́. У десятиэта́жного до́ма Фили́пп предложи́л поката́ться на ли́фте. 2. На шесто́м этаже́ Фили́пп уви́дел де́вочку в кре́сле-ката́лке. Она́ держа́ла в рука́х его́ шарф. 3. Ребя́та до́лго ката́лись на ли́фте. 4. В э́то вре́мя внизу́ собрали́сь лю́ди. Они́ бараба́нили в дверь и крича́ли: «Сейча́с поли́цию вы́зовем»! 5. До́лго Фили́пп и Анто́н не могли́ пойма́ть Пе́тю и Ко́лю, но наконе́ц пойма́ли. 6. Ма́льчики подожда́ли на деся́том этаже́. 7. Ма́льчики реши́ли поигра́ть в са́лки на ли́фте.

5

Зада́й по 2-3 вопро́са к ка́ждому предложе́нию. Образе́ц: Ма́льчики гуля́ли во дворе́.

Кто гуля́л во дворе́? Что де́лали ма́льчики? Где гуля́ли ма́льчики?

Ребя́та ката́лись на ли́фте.

6

Ма́льчики игра́ли в са́лки.

Фили́пп потеря́л шарф.

Как ты ду́маешь, что произойдёт да́льше?

41


УРО́К 2.8. НО́ВАЯ ПОДРУ́ГА (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) 1

Вспо́мни нача́ло расска́за «Но́вая подру́га». Восстанови́ после́довательность сюже́та.

а) Фили́пп потеря́л шарф. б) Фили́пп уви́дел де́вочку в кре́сле-ката́лке. в) Внизу́ собрали́сь лю́ди.

2

3

г) Ма́льчики гуля́ли во дворе́. д) Ма́льчики ста́ли ката́ться на ли́фте. е) Ма́льчики игра́ли в са́лки.

Посмотри́ на карти́нку. Как ты ду́маешь, о чём разгова́ривают Фили́пп и де́вочка? Соста́вь возмо́жный диало́г ме́жду ни́ми.

А. Прочита́й диало́г ме́жду Фили́ппом и де́вочкой. Что ты узна́л(а) о На́сте?

- Приве́т. Это твой шарф? – спроси́ла де́вочка. - Мой, – отве́тил Фили́пп. - Я так и поняла.́ - Ты лифт ждёшь? - Давно́, но он почему́-то всё вре́мя за́нят. - Это мы игра́ли. Дво́е ката́лись на ли́фте, а мы их лови́ли. По этажа́м за ни́ми бе́гали, – винова́то сказа́л Фили́пп. - Я то́же хочу́ так игра́ть, но не могу́. - А что с тобо́й случи́лось? - Автоава́рия. - А ты в шко́лу хо́дишь? - Нет. Я на дома́шнем обуче́нии: учителя́ ко мне домо́й прихо́дят. - А в како́м ты кла́ссе? - В седьмо́м. - И я в седьмо́м! А как тебя́ зову́т? - На́стя. - А меня́ Фили́пп. На́стя, а до́ма одно́й не ску́чно? - Коне́чно, мне не хвата́ет дру́зей, мои́х однокла́ссников. Но ску́чно не бы́вает: я люблю́ чита́ть, почти́ всё свобо́дное вре́мя «сижу́» в Интерне́те, ищу́ интере́сные кни́ги. Ещё я увлека́юсь вышива́нием. Ра́ньше я занима́лась та́нцами и те́ннисом. Но сейча́с, сам понима́ешь… А ты чем увлека́ешься? - Футбо́лом. Ещё я люблю́ игра́ть в компью́терные и́гры.

42


Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Кто нашёл шарф Фили́ппа? 2. Как зва́ли де́вочку? 3. Что де́лала де́вочка в подъе́зде? 4. В како́м кла́ссе у́чатся Фили́пп и На́стя? 5. Почему́ На́стя не мо́жет ходи́ть? 6. Почему́ она́ на «дома́шнем обуче́нии»? 7. Что лю́бит де́лать На́стя в свобо́дное вре́мя? 8. Чем ра́ньше увлека́лась На́стя? 9. Что лю́бит де́лать Фили́пп? 10. Почему́ Фили́пп почу́вствовал себя́ винова́тым?

4

5

На каки́е вопро́сы отве́тили На́стя и Фили́пп? - Я люблю́ чита́ть детекти́вы.

- Моя́ люби́мая кома́нда "Реа́л".

- Да, я непло́хо игра́ю в футбо́л.

- Да, я хорошо́ вышива́ю.

Подбери́ к вопро́сам пра́вильные отве́ты. Вы́полни зада́ние у́стно.

- Приве́т. Это твой шарф ? – спроси́ла де́вочка. - А что с тобо́й случи́лось? - А как тебя́ зову́т?

- На́стя.

- Давно́, но он почему́-то всё вре́мя за́нят. - Нет. Я на дома́шнем обуче́нии: учителя́ ко мне домо́й прихо́дят.

- А в како́м ты кла́ссе?

- Мой.

- Ты лифт ждёшь?

- В седьмо́м. - Автоава́рия.

- А ты в шко́лу хо́дишь?

6

Ознако́мься с анке́тами. Что но́вого ты узна́л(а) о Фили́ппе и На́сте? Како́й информа́ции не хвата́ет в анке́тах? АНКЕ́ТА Имя: Фили́пп Фами́лия: Петро́в Во́зраст: 13 лет Увлече́ния:

7

АНКЕ́ТА Имя: На́стя Фами́лия: Кузнецо́ва Во́зраст: 13 лет Увлече́ния:

Как бы На́стя рассказа́ла исто́рию знако́мства с Фили́ппом? Как бы Фили́пп рассказа́л исто́рию знако́мства с На́стей?

43


УРО́К 2.9. НО́ВАЯ ПОДРУ́ГА (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) А. Вспо́мни диало́г ме́жду На́стей и Фили́ппом (см. уро́к 2.8, №3). Кому́ мо́гут принадлежа́ть э́ти ре́плики?

1

- Как жаль, что не могу́ игра́ть так же, как ма́льчики.

- Я потеря́л шарф.

- Мы игра́ли, а она́ не могла́ спусти́ться во двор.

- Я нашла́ шарф.

- Я до́лго ждала́ лифт.

Б. Как ты ду́маешь, чем зако́нчится расска́з «В ли́фте»?

2

Прослу́шай текст. Укажи́ пра́вильную после́довательность карти́нок.

а

б

в

3

Прослу́шай текст ещё раз. Отве́ть на вопро́сы. 1. 2. 3. 4.

4

44

Кто вы́шел из ли́фта? Что сказа́л Анто́н о На́сте? Что предложи́л Фили́пп На́сте? Чему́ был рад Фили́пп?

Охарактеризу́й геро́ев расска́за - Фили́ппа, На́стю, Анто́на.


5

А. Прочита́й фрагме́нты расска́за и соотнеси́ их с карти́нками.

а) Фили́пп помо́г На́сте. В ли́фте уже́ не́ было ме́ста. Сам он спусти́лся пешко́м. в) Фили́пп был рад, что у него́ но́вая подру́га. А На́стя ду́мала, что пока́ не бу́дет говори́ть, что она́ отли́чница.

б) Анто́н сказа́л, что На́стя больна́я. Фили́пп оттолкну́л Анто́на. г) В э́тот моме́нт из ли́фта вы́шел Анто́н. Он сказа́л, что Пе́тя и Ко́ля ушли́.

д) Внизу́ На́стя ждала́ Фили́ппа. Они́ договори́лись дружи́ть и вме́сте де́лать уро́ки. Б. Прочита́й ре́плики. Каки́м фрагме́нтам расска́за они́ соотве́тствуют?

1

– Дава́й с тобо́й дружи́ть! Вме́сте бу́дем де́лать уро́ки. – Дава́й! А как ты у́чишься? – Непло́хо. А ты как? – Нева́жно. – Ничего́. Вме́сте спра́вимся.

3 - А, вот ты где! А мы тебя́ жда́ли. Ко́ля и Пе́тя ушли́.

2 - Ты поезжа́й, а я пе́шком спущу́сь.

4

- Эй, ты что, влюби́лся? Она́ же больна́я. - Ты сам больно́й.

В. Как ты ду́маешь, бу́дут ли дружи́ть Фили́пп и На́стя? Обосну́й свой отве́т. Г. Как ты ду́маешь, почему́ На́стя не сказа́ла Фили́ппу, что она́ отли́чница?

Гр

6

Вспо́мни ждать потерят́ ь держа́ть

что? лифт портфе́ль ру́чку

Запо́мни люби́ть спроси́ть ви́деть (уви́деть)

кого́? дру́га учи́теля Та́ню

Соста́вь предложе́ния. Образе́ц: На́стя, ждать, лифт - На́стя ждала́ лифт.

1. Анна, люби́ть, му́зыка и спорт; 2. Макси́м, уви́деть, маши́на и велосипе́д; 3. Дени́с, потеря́ть, шарф и ша́пка; 4. Фили́пп, ждать, На́стя и Анто́н;

5. Ки́ра, люби́ть, ма́ма, па́па и бра́т; 6. Анто́н, уви́деть, Ира и Дени́с; 7. Фили́пп, приду́мать, игра́; 8. Де́вочка, держа́ть, порфе́ль.

45


УРО́К 2.10. НО́ВАЯ ПОДРУ́ГА (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) 1

Прочита́й расска́з «Но́вая подру́га» в логи́ческой после́довательности.

а. В э́тот моме́нт из ли́фта вы́шел Анто́н. Он сказа́л, что Пе́тя и Ко́ля ушли́. Фили́пп помо́г На́сте. В ли́фте уже́ не было ме́ста. Сам Анто́н реши́л спусти́ться пешко́м.

б. Ма́льчики Фили́пп, Анто́н, Пе́тя и Ко́ля гуля́ли во дворе́. У десятиэта́жного до́ма Фили́пп предложи́л: - Дава́йте на ли́фте ката́ться!

в. Ма́льчики подожда́ли на деся́том этаже́. Пото́м Фили́пп приду́мал игру́: Дава́йте игра́ть в са́лки! Вы - Пе́тя и Ко́ля - бу́дете ката́ться на ли́фте, а я и Анто́н - лови́ть вас на этажа́х.

г. До́лго ма́льчики ката́лись на ли́фте. В э́то вре́мя внизу́ собрали́сь лю́ди. Они́ бараба́нили в дверь и крича́ли: - Сейча́с поли́цию вы́зовем!

д. Анто́н спроси́л, заче́м Фили́пп дру́жит с больно́й де́вочкой. Фили́пп оттолкну́л Анто́на и побежа́л вниз. Внизу́ На́стя ждала́ Анто́на. Они́ договори́лись, что бу́дут дружи́ть и вме́сте де́лать уро́ки.

е. Они́ познако́мились. Её зва́ли На́стя. Де́вочка до́лго ждала́ лифт, но он был за́нят. Фили́ппу ста́ло сты́дно.

ж. До́лго Фили́пп и Анто́н не могли́ пойма́ть Пе́тю и Ко́лю, но наконе́ц пойма́ли. Но … Фили́пп где-то потеря́л свой шарф и на́чал его́ иска́ть. На шесто́м этаже́ Фили́пп уви́дел де́вочку в кре́сле-ката́лке. Она́ держа́ла в рука́х его́ шарф.

46


2

А. Прочита́й ре́плики. Скажи́, каки́е из них произно́сит Фили́пп, а каки́е На́стя? Я и мои́ друзья́ гуля́ли во дворе́. В подъе́зде я нашла́ шарф. Мы реши́ли поката́ться на ли́фте. Его́ потеря́л ма́льчик. Мы до́лго ката́лись. Его́ зва́ли Фили́пп. Пото́м мы игра́ли в са́лки на ли́фте. Он то́же у́чится в седьмо́м кла́ссе. Я потеря́л свой шарф. Его́ нашла́ де́вочка в кре́сле-ката́лке. Она́ до́лго ждала́ лифт, а мы ката́лись. Я хочу́ с ним дружи́ть. Её зва́ли На́стя. Она́ то́же была́ в седьмо́м кла́ссе. Я хочу́ с ней дружи́ть.

3

А. Скажи́, како́й ча́сти расска́за соотве́тствуют э́ти предложе́ния? а) Прогу́лка во дворе́. б) Но́вые друзья́ бу́дут вме́сте де́лать уро́ки. в) Лю́ди ждут лифт.

г) Са́лки на ли́фте.

Б. Соста́вь по 3 вопро́са к ка́ждой ча́сти расска́за.

4

Отве́ть на вопро́сы. а) Как ты ду́маешь, Фили́пп по́нял, что он и его́ друзья́ пло́хо поступи́ли? Почему́ ты так ду́маешь? Найди́ в те́ксте предложе́ние, кото́рое на э́то ука́зывает. б) Как ты ду́маешь, На́стя была́ ра́да, что подружи́лась с Фили́ппом?

5

Расскажи́ э́ту исто́рию от лица́: а) Фили́ппа; б) На́сти.

47


УРО́К 2.11. ПОВТОРЕ́НИЕ 1

Прослу́шай текст. Отве́ть на вопро́сы. 1. В како́й шко́ле у́чится Ви́ктор Серо́в? 2. В како́м он кла́ссе? 3. Чем он увлека́ется? 4. Чем интересу́ется Ви́ктор? 5. Как зову́т его́ друзе́й? 6. Каки́м спо́ртом они́ увлека́ются? 7. Каку́ю му́зыку они́ лю́бят? 8. Что друзья́ де́лают в свобо́дное вре́мя?

2

Восстанови́ текст. Испо́льзуй слова́ из ра́мочки. Вы́полни зада́ние у́стно. рома́ны увлека́ется кашта́новые истор ́ ией колле́кция свобо́дное

пунктуа́льный гуля́ют

Лёша Бело́в у́чится в седьмо́м кла́ссе. Он высо́кий, стро́йный ма́льчик. У него́ голубы́е глаза́ и во́лосы. Лёша серьёзный и о́чень . Лёша лю́бит чита́ть. Осо́бенно мно́го он чита́ет истори́ческие , потому́ что интересу́ется . Ещё он му́зыкой, осо́бенно джа́зом. У Лёши прекра́сная ди́сков джа́зовой му́зыки. Ещё он увлека́ется бо́ксом. Ка́ждое у́тро он трениру́ется. В вре́мя, когда́ он не чита́ет, Лёша и его́ друзья́ Ви́ктор и Ми́тя в городском́ па́рке.

3

Скажи́, на каки́е вопро́сы отве́тил Лёша Бело́в? – Меня́ зову́т Лёша. – В свобо́дное вре́мя я люблю́ чита́ть, гуля́ть в па́рке. – Я увлека́юсь джа́зом.

4

48

– Я учу́сь в седьмо́м кла́ссе.

– Я интересу́юсь исто́рией.

– Да, спорт я люблю́. Сам я занима́юсь бо́ксом.

Разбе́йтесь на па́ры и подгото́вьте прое́кт «Я и мой друг/моя́ подру́га». Опиши́те и охарактеризу́йте друг дру́га. Расскажи́те о свои́х интере́сах и увлече́ниях, о том, как вы прово́дите свобо́дное вре́мя.


РАЗДЕ́Л 3. НО́ВЫЙ ГОД

По изуче́нии э́того разде́ла ты смо́жешь: • поздра́вить кого́-ли́бо с Но́вым го́дом; • рассказа́ть о том, как отмеча́ют Но́вый год в твое́й семье́; • рассказа́ть о том, как отмеча́ют Но́вый год в ра́зных стра́нах; • рассказа́ть о тради́ции ста́вить ёлку. Для э́того ты смо́жешь испо́льзовать констру́кции: • Кто поздравля́ет кого́ с пра́здником? • Кто жела́ет чего́ (кому́-ли́бо)? • Кто помога́ет (разреша́ет, да́рит...) кому́?

49


УРО́К 3.1. НОВОГО́ДНИЕ ХЛО́ПОТЫ 1

А. Посмотри́ на карти́нки. К како́му пра́зднику гото́вятся чле́ны семьи́? Б. Прочита́й словосочета́ния. К каки́м карти́нкам они́ отно́сятся? Како́е словосочета́ние ли́шнее? Убира́ть кварти́ру; печь пиро́г; ве́шать гирля́нды; приноси́ть проду́кты; мыть посу́ду; наряжа́ть ёлку; накрыва́ть на стол.

а

г

2

б

вв

д

е

А. Прослу́шай расска́з Ки́ры. Укажи́ пра́вильную после́довательность рису́нков из зада́ния 1. Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Каки́е си́мволы Но́вого го́да упомина́ет Ки́ра? 2. Что де́лает ма́ма у́тром? 3. Кто помога́ет ма́ме? 4. Что прино́сит па́па? 5. Каки́е блю́да гото́вит ма́ма? 6. Как ведёт себя́ Са́ша? 7. Кто помога́ет Ки́ре и Са́ше наряжа́ть ёлку? 8. Кто накрыва́ет на стол? 9. Кому́ Дед Моро́з подари́л планше́т, а кому́ - маши́ну? 10. Что подари́ли де́ти роди́телям?

3

50

Вы́бери из двух вариа́нтов. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. Ма́ма убира́ет кварти́ру … а) у́тром б) ве́чером

3. Ёлку наряжа́ют … а) де́ти и па́па б) ма́ма и па́па

2. Па́па прино́сит … а) пода́рки б) проду́кты

4. Дед Моро́з подари́л Ки́ре и Са́ше … а) мяч, кни́ги и альбо́м б) планше́т и маши́ну


4

Прослу́шай расска́з Ки́ры ещё раз. Скажи́, каки́х слов не хвата́ет в предложе́ниях? Вы́полни зада́ние у́стно. ве́шает

разреша́ет

1. Утром ма́ма ко́мнату. 2. Ки́ра и Са́ша ёлку. проду́кты. 3. Па́па

Гр

наряжа́ют

прино́сит

убира́ет

4. Па́па гирля́нды. 5. Ма́ма не Са́ше есть конфе́ты. 6. Ки́ра гото́вит уро́ки, а Са́ша ей . Запо=мни Кому́?

Кто? ма́ма, па́па брат я, ты, он, она́ мы, вы, они́

5

меша́ет

дари́ть помога́ть меша́ть разрешат́ ь

ма́ме, па́пе бра́ту мне, тебе́, ему́, ей нам, вам, им

Скажи́те, кто что де́лает под Но́вый год. Разыгра́йте зада́ние в па́рах. Образе́ц: Ки́ра - помога́ть - па́па/ма́ма Ки́ра помога́ет па́пе? Нет, Ки́ра помога́ет ма́ме.

3. Ма́ма - покупа́ть - сла́дкое - брат/сестра́; 1. Па́па - дари́ть - цветы́ - Ки́ра/ма́ма; ́ а/Кир ́ а. 2. Влад - дари́ть - кни́ги - Мари́на/Макси́м; 4. Дед Мороз́ - дарит́ ь - планшет́ - Саш

6

Зако́нчите предложе́ния по своему́ усмотре́нию. 1. Па́па помога́ет ... 2. Ма́ма не разреша́ет ... 3. Са́ша меша́ет ...

7

4. Па́па ... , а ма́ма ... 5. Ба́бушка ... , а сестра́ ... 6. Па́па и ма́ма ... , а Ки́ра и Са́ша ...

А. Посмотри́ на рису́нки. Кто э́то? Что они́ де́лают? Как ты ду́маешь, о чём они́ говоря́т?

Б. Соста́вь диало́г ме́жду геро́ями. Испо́льзуй да́нные слова́. помога́ть

8

де́лать

ве́шать убира́ть

гото́вить

Раздели́тесь на 5 групп. Ка́ждый учени́к пе́рвой гру́ппы пи́шет в тетра́ди, что он де́лает под Но́вый год. Ученики́ остальны́х групп запи́сывают свои́ предположе́ния о том, что де́лают под Но́вый год ученики́ пе́рвой гру́ппы. Зате́м ученики́ ка́ждой гру́ппы знако́мят со свои́ми за́писями ученико́в пе́рвой гру́ппы. По реше́нию пе́рвой гру́ппы, выи́грывает та гру́ппа, у кото́рой оказа́лось бо́льше всего́ совпаде́ний с её за́писями.

51


УРО́К 3.2. ЗАГАДА́Й ЖЕЛА́НИЕ 1

2

А. Скажи́, в како́й пра́здник де́ти зага́дывают жела́ние? Б. Кому́ де́ти пи́шут пи́сьма в Но́вый год? Ты писа́л(а) таки́е пи́сьма? Исполня́лись ли твои́ жела́ния? Прочита́й текст. Скажи́, ве́рит ли Ки́ра в Де́да Моро́за? Почему́? Я не ве́рю в Де́да Моро́за. Ведь я уже́ взро́слая. А вот мой мла́дший брат Са́ша, как и все ма́ленькие де́ти, ве́рит. Са́ша у́чится во второ́м кла́ссе и уже́ уме́ет писа́ть. Вот како́е письмо́ он написа́л Де́ду Моро́зу.

Дорогой Дед Мороз! Я хороший мальчик. Я хорошо себя вёл целый год. Помогал папе и маме. Правда, иногда мешал Кире делать домашнее задание. Но только иногда - если очень хотел поиграть! У моего друга Вани есть большая красная машина. Пожалуйста, подари мне такую же машину. Я очень люблю кататься на машине. Саша 3

Скажи́, каки́е предложе́ния ве́рные? Испра́вь неве́рные предложе́ния. 1. Са́ша во второ́м кла́ссе. 2. Са́ша никогда́ не меша́л сестре́ занима́ться. 3. Са́ша хо́чет получи́ть маши́ну. 4. Са́ша лю́бит ката́ться на велосипе́де.

4

Вспо́мните расска́з Ди́мы (см. стр. 36-37). Скажи́те, каки́е пода́рки хоте́ли бы получи́ть его́ друзья́ на Но́вый год? Образе́ц: 1-ый учени́к: - Я ду́маю, что Ни́на Соро́кина хо́чет получи́ть гита́ру и́ли карао́ке. Она́ ведь лю́бит петь. 2-ый учени́к: - Я ду́маю, она́ хо́чет получи́ть щенка́, котёнка и́ли хомячка́, потому́ что гла́вное её увлече́ние – дома́шние живо́тные. 3-ий учени́к: - А я ду́маю, что она́ хо́чет получи́ть шокола́д, пече́нье и други́е ла́комства. Она́ ведь лю́бит сла́дкое.

5

52

Найди́ па́ры слов и их объясне́ния. Прочита́й их вслух. сочине́ние

са́мый высо́кий балл

отли́чно

пи́сьменная шко́льная рабо́та


А. Прочита́й текст. О чём он?

6

Ученики́ написа́ли сочине́ние на те́му: «Моё нового́днее жела́ние». Вот что они́ написа́ли: «Моё заве́тное жела́ние – учи́ться то́лько на «отли́чно», – написа́л Алёша. «Я увлека́юсь компью́терной гра́фикой, но у меня́ о́чень ста́рый компью́тер. Моё нового́днее жела́ние – име́ть но́вый совреме́нный компью́тер. Тогда́ я смогу́ хорошо́ рисова́ть», – написа́ла Ксю́ша. «Моя́ мечта́ – э́то ма́ленький, весёлый щено́к», – написа́ла То́ня. А Игорь написа́л: «У меня́ одно́ жела́ние. Пусть моя́ ма́ма бу́дет здоро́вой и весёлой…». Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Како́е зада́ние дала́ учи́тельница ребя́там? 2. Како́е жела́ние у Алёши? 3. Како́е жела́ние у Ксю́ши? 3. Что написа́ла То́ня? 4. Что написа́л Игорь? Как ты ду́маешь, почему́ он так написа́л?

7

Посмотри́ на рису́нки. Скажи́, как зову́т э́тих дете́й? Аргументи́руй.

а 8

б

в

г

Угада́й, о ком говори́т учи́тельница.

- Эта де́вочка о́чень тала́нтливая. Она́ хорошо́ рису́ет. - Этот ма́льчик до́брый, но немно́го лени́вый. Он не о́чень лю́бит занима́ться. - Этот ма́льчик пережива́ет, что ма́ма боле́ет. - Эта де́вочка ча́сто говори́т, что соба́ка - хоро́ший друг.

9

Проведи́те игру́ «Нового́днее жела́ние». Ка́ждый учени́к пи́шет на листо́чке бума́ги, что он хо́чет получи́ть на Но́вый год. Листо́чки скла́дываются в коро́бку. Листо́чки переме́шиваются. Зате́м ка́ждый учени́к подхо́дит, достаёт из коро́бки по одному́ листо́чку, чита́ет за́пись на листо́чках и выска́зывает предполо́жение о том, кто её а́втор. Отве́т сле́дует аргументи́ровать.

53


УРО́К 3.3. С НО́ВЫМ ГО́ДОМ! С НО́ВЫМ СЧА́СТЬЕМ! А. Посмотри́ на рису́нок. Как ты ду́маешь, испо́лнилось ли нового́днее жела́ние Са́ши? Опиши́ рису́нок.

1

Б. Как ты понима́ешь выраже́ния «С Но́вым годом!» «С но́вым сча́стьем!»

Прочита́й те́ксты. Что э́то?

2

Уважаемый Иван Петрович!

Дорогая сестра! C Новым годом тебя, Ивана, Киру и Сашу! Желаю счастья и здоровья! Твоя Наталья

Поздравляем Вас с Новым годом! Желаем счастья и успеха! Районная поликлиника №25

Дорогой внук! С Новым годом! Желаем крепкого здоровья!

Дорогая подружка! С Новым годом! С новым счастьем!

Бабушка и дедушка

Анна и Лиза

3

Отве́ть на вопро́сы.

1. Кого́ поздравля́ет Ната́лья? 2. Кого́ поздравля́ют ба́бушка и де́душка?

Гр

54

3. Кого́ поздравля́ют Анна и Ли́за? 4. Кого́ поздравля́ет поликли́ника?

Запо=мни Кто? я ты он она́ мы вы они́

поздравля́ть

кого́? меня́ тебя́ его́ её нас вас их

Кто? брат Игорь дя́дя ма́ма тётя мать дочь

поздравля́ть

кого́? бра́та Игоря дя́дю ма́му тётю мать дочь


4

Соста́вь предложе́ния. Образе́ц: Я, поздра́вить, ты.

Я поздравля́ю тебя́.

1. Па́па, поздра́вить, я. 3. Ба́бушка, поздра́вить, внук. 4. Мы, поздра́вить, вы. 5. Колле́ги, поздра́вить, па́па. 6. Брат, поздра́вить, тётя, дя́дя. 7. Они́, поздра́вить, ба́бушка, де́душка.

5

6

Посмотри́ на карти́нки. Скажи́, кого́ э́ти лю́ди бу́дут поздравля́ть с Но́вым го́дом?

Кого́ ты обы́чно поздравля́ешь с Но́вым го́дом? В како́й фо́рме ты это де́лаешь (пи́шешь поздрави́тельную откры́тку, посыла́ешь сообще́ние по телефо́ну, поздравля́ешь у́стно)?

55


УРО́К 3.4. С НО́ВЫМ ГО́ДОМ! С НО́ВЫМ СЧА́СТЬЕМ! (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) 1

Посмотри́ на карти́нки. Кому́ мо́жно пожела́ть: а) здоро́вья; б) успе́ха на экза́мене;

Гр

в) похуде́ть?

Запо=мни жела́ть чего́? успе́ха уда́чи сча́стья

2

Прочита́й предложе́ния. Испо́льзуй слова́ в пра́вильной фо́рме. Вы́полни зада́ние у́стно.

(уда́ча). 1. Я жела́ю вам (сча́стье). 2. Ма́ма жела́ет нам (ра́дость). 3. Подру́га жела́ет мне (успе́х). 4. Учи́тель жела́ет тебе́ 5. Ба́бушка и де́душка жела́ют вну́ку

3

Соста́вьте диало́ги в па́рах. Образе́ц:

Ма́ма, сын, успе́х. - Чего́ жела́ет ма́ма сы́ну? - Ма́ма жела́ет сы́ну успе́ха.

1. Оте́ц, до́чка, сча́стье. 2. Вну́ки, ба́бушка, здоро́вье. 3. Анто́н, друг, уда́ча. 4. Ни́на, сестра́, ра́дость. 5. Мы, учи́тель, долголе́тие.

56

(здоро́вье).


4

Скажи́, чего́ ты жела́ешь в Но́вый год: а) ма́ме;

5

б) па́пе;

в) бра́ту;

г) сестре́;

д) де́душке и ба́бушке?

Соста́вь диало́ги ме́жду э́тими людьми́. Образе́ц: - Ли́за, поздравля́ю тебя́ с Но́вым го́дом! Жела́ю тебе́ сча́стья. - Спаси́бо, Макси́м. Я то́же жела́ю тебе́ сча́стья. Макси́м

учи́тельница

вну́чка

де́душка Ли́за

ученики́ дире́ктор

роди́тели

6

Восстанови́ поздрави́тельную откры́тку. Вы́полни зада́ние у́стно. Испо́льзуй слова́: настрое́ния, Вас, сча́стья, жела́ем, здоро́вья.

Дорога́я Еле́на Серге́евна! Поздравля́ем Мы жела́ем Вам Мы та́кже

7

с Но́вым го́дом! ,

и долголе́тия!

Вам кру́глый год хоро́шего

!

Как ты поздра́вишь дру́га (подру́гу) с Но́вым го́дом? Напиши́ нового́днюю откры́тку и офо́рми её.

57


УРО́К 3.5. В ГОСТЯ́Х У ДЕ́ДУШКИ И БА́БУШКИ

Посмотри́ на карти́нки. Кто в гостя́х у де́душки и ба́бушки? Что у госте́й в рука́х? Опиши́ карти́нки.

1

2

Прослу́шай диало́ги и отве́ть на вопро́сы.

1. Како́й пра́здник отмеча́ют в семье́? 2. Каки́е пода́рки получи́ли ба́бушка и де́душка? 3. Каки́е ро́зы лю́бит ба́бушка Ки́ры? 4. Каки́е блю́да пригото́вила ба́бушка? 5. Что лю́бит есть Ки́ра? 6. Что лю́бит Са́ша? 7. Как ты ду́маешь, где ведётся пе́рвый диало́г: в гости́ной и́ли в прихо́жей? 8. Где ведётся второ́й диало́г?

3

Прослу́шай диало́г 2 ещё раз. Скажи́, что ещё предложи́ла гостя́м ба́бушка Ки́ры. Вы́полни зада́ние у́стно. Заку́ски

Горя́чие блю́да

Десе́рт, напи́тки

холоде́ц

_______________

_______________

пиро́г с капу́стой и мя́сом

мандари́ны

_______________

солёные грибы́

58


Скажи́, каки́е блю́да гото́вятся на Но́вый год в твое́й семье́?

4

Прочита́й диало́ги. Определи́, в како́й фо́рме де́лается поздравле́ние.

5

а) живо́й разгово́р

1

б) пи́сьменное сообще́ние в) разгово́р по телефо́ну

- Алло́! Иван, э́то ты? - Да. - Это Анто́н. С Но́вым го́дом тебя́! - Спаси́бо, Ива́н. И тебя́ та́кже! - Переда́й мои́ поздравле́ния Еле́не, Ки́ре и Са́ше. - Большо́е спаси́бо.

3

6

2 - Ки́ра, Са́ша, с Но́вым го́дом! А где ма́ма и па́па? - Они́ до́ма. Спаси́бо, тётя Све́та. И вас с Но́вым го́дом!

Дорогие Мария Петровна и Виктор Фомич! Поздравляю вас с Новым годом! Желаем вам здоровья и долголетия! Алла

А. Скажи́, кем прихо́дятся друг дру́гу: а) Мари́я Петро́вна и Алла б) Анто́н и Ива́н в) Ки́ра, Са́ша и тётя Све́та друзья́

тётя и племя́нница

сосе́ди

Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Кого́ поздравля́ет Анто́н? 2. Кого́ поздравля́ет тётя Све́та? 3. Кому́ жела́ет Алла здоро́вья и долголе́тия?

7

Напиши́те нового́дние откры́тки. Поздра́вьте с Но́вым го́дом: а) тётю (дя́дю);

б) учи́тельницу (учи́теля).

59


УРО́К 3.6. СЕМЕ́ЙНЫЕ ФОТОГРА́ФИИ 1

А. Скажи́, есть ли у вас до́ма фотогра́фии? Кто на э́тих фотогра́фиях? О чём нам мо́гут рассказа́ть фотогра́фии? Б. Посмотри́ на фотогра́фию. Что мо́жно сказа́ть об э́той же́нщине? Ско́лько ей лет? Чем она́ занима́ется? Како́й у неё хара́ктер?

2

3

Рассмотри́ карти́нки. Кого́ ты ви́дишь на фотогра́фиях? Опиши́ фотогра́фии.

а

б

г

д

в

е

А.Восстанови́ текст. Вы́полни зада́ние у́стно.

а) ту́фли с ба́нтиками б) расска́зывает интере́сные исто́рии

в) нахо́дится на второ́м этаже́ г) рабо́тает в больни́це

Ба́бушка и де́душка живу́т в це́нтре го́рода, в ста́ром двухэта́жном до́ме. Кварти́ра ба́бушки и де́душки . Кварти́ра э́та небольша́я, но о́чень ую́тная. Я о́чень люблю́ рассма́тривать семе́йный альбо́м. Вот фотогра́фия, где ба́бушка . Вот фотогра́фия, где совсе́м ещё ма́ленькая де́вочка. На ней коро́ткое пла́тье и де́душка и ба́бушка – жени́х и неве́ста. Они́ таки́е краси́вые и счастли́вые!

60


Вот на э́той фотогра́фии ба́бушка и де́душка, а посереди́не – моя́ ма́ма, она́ здесь ма́ленькая. А вот ещё одна́ фотогра́фия. Здесь мы все вме́сте – де́душка, ба́бушка, ма́ма, па́па, Са́ша и я. А э́то фотогра́фия де́душки. Здесь он ещё молодо́й. Де́душка по профе́ссии . Ба́бушка и де́душка – мои́ архео́лог, но сейча́с он на пе́нсии. Ба́бушка врач, настоя́щие друзья́. В Но́вый год ба́бушка предлага́ет мне свои́ фи́рменные пирожки́, де́душка . А я им расска́зываю свои́ секре́ты. Вот таки́е у меня́ кла́ссные де́душка и ба́бушка! Б. Посмотри́ на карти́нки. В како́й после́довательности упомина́ются в те́ксте фотогра́фии? Каки́е моме́нты они́ отража́ют?

4

А. Найди́ в те́ксте ту часть, в кото́рой Ки́ра говори́т: а) о до́ме и кварти́ре ба́бушки и де́душки; б) о фотогра́фиях; г) о рабо́те ба́бушки и де́душки; д) о свое́й дру́жбе с ба́бушкой и де́душкой. Б. Приду́май к ка́ждому абза́цу по два вопро́са. Зада́й их однокла́ссникам.

5

Скажи́, какие предложе́ния не соотве́тствуют те́ксту. Испра́вь их. 1. Ба́бушка и де́душка Ки́ры живу́т в центра́льном райо́не го́рода. 2. Ба́бушка и де́душка Ки́ры живу́т в одноэта́жном до́ме. 3. Де́душка Ки́ры по профе́ссии гео́лог. 4. Ба́бушка Ки́ры уже́ не рабо́тает. 5. Ба́бушка и де́душка - друзья́ Ки́ры.

6

7

Вы́бери пра́вильный вариа́нт. 1. Кварти́ра ба́бушки и де́душки а) больша́я и просто́рная б) небольша́я и ую́тная

3. Ба́бушка и де́душка – роди́тели а) па́пы Ки́ры б) ма́мы Ки́ры

2. Ки́ра лю́бит рассма́тривать а) семе́йный альбо́м б) стари́нные кни́ги

4. Ба́бушка и де́душка Ки́ры – а) врач и архео́лог б) учи́тельница и инжене́р

Восстанови́ предложе́ния. Испо́льзуй слова́ из сто́лбика. Вы́полни зада́ние у́стно.

1. На ней пла́тье. 2. Ба́бушка и де́душка – мои́ 3. Кака́я краси́вая ! 4. Кварти́ра о́чень тёплая и 5. На фотогра́фии и у них о́чень

8

друзья́. . ли́ца.

счастли́вые ую́тная настоя́щие коро́ткое неве́ста

У тебя́ есть де́душка и ба́бушка? Как ты поздра́вишь их с Но́вым го́дом?

61


УРО́К 3.7. НОВОГО́ДНИЙ ПОДА́РОК А. Скажи́, каки́е пода́рки ты получа́ешь на Но́вый год?

1

Б. Посмотри́ на карти́нки. Вы́скажи предположе́ние, о како́м пода́рке мо́жет идти́ речь в расска́зе «Нового́дний пода́рок»?

В. Прочита́й расска́з. Спра́ва дан перево́д слов. Исходя́ из конте́кста, определи́ значе́ние вы́деленных слов. а

б

в

Меня́ зову́т Пе́тя. Я учу́сь в седьмо́м кла́ссе. Я о́чень люблю́ Но́вый год. И, коне́чно, люблю́ нового́дние пода́рки. Обы́чно мне да́рят кни́ги, велосипе́ды, фото­аппара́ты… Но одна́жды я получи́л необы́чный нового́дний пода́рок. Я тогда́ учи́лся в пе́рвом кла́ссе. Вот как э́то бы́ло… Был дека́брь. Ёлка, мандари́ны, зи́мние кани́кулы… До́ма я был оди́н. Я поза́втракал, немно́жко поигра́л. А пото́м сел на подоко́нник. Когда́ же ма́ма прие́дет? Днём пришёл па́па. - Приве́т, Пе́тя! Скуча́ешь?- спроси́л па́па. - Да... Па́па, а когда́ ма́ма прие́дет? - Сего́дня. Ве́чером. Я иду́ её встреча́ть. - То́лько прибери́, пожа́луйста, ко́мнату, - сказа́л па́па. - Ведь ско́ро Но́вый год! - Коне́чно, па́па. И ведь сего́дня ма́ма прие́дет! Ве́чером пришли́ па́па и ма́ма. Ма́ма держа́ла свёрток. - Ур-ра́! Ма́ма! Как я скуча́л! - Я то́же о́чень, о́чень скуча́ла, мой ма́льчик… А вот твой нового́дний сюрпри́з!

2

Camovjeqi fan­jr­is rafaze fuTa Camova uCveulo mowyenili xar? mivdivar, rom davxvde

Вы́бери пра́вильный вариа́нт. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. Пе́тя получи́л необы́чный нового́дний пода́рок, когда́ был … а) в пе́рвом кла́ссе б) в седьмо́м кла́ссе 2. Пе́тя … а) давно́ не ви́дел па́пу

б) давно́ не ви́дел ма́му

3. Пе́тя согласи́лся убра́ть ко́мнату, потому́ что … а) ско́ро Но́вый год б) узна́л, что ве́чером ма́ма прие́дет

3

На каки́е вопро́сы отве́тил Пе́тя? - Я учи́лся в пе́рвом кла́ссе.

- Я был до́ма, потому́ что у нас бы́ли кани́кулы.

- Я скуча́л, потому́ что давно́ не ви́дел ма́му. - Ма́ма пришла́ ве́чером.

62

- Ма́ма держа́ла свёрток.


4

Вы́бери подходя́щие по смы́слу слова́. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. В на́шей семье́ все лю́бят вме́сте 2. Как хорошо́, что ско́ро ма́ма. 3. Ой, како́й сюрпри́з!

Но́вый год.

прие́дет необы́чный встреча́ть

5

Отве́ть на вопро́сы. 1. Како́й пра́здник лю́бит Пе́тя? 2. Что обы́чно дари́ли Пе́те? 3. В како́м кла́ссе у́чится Пе́тя сейча́с? 4. В како́м кла́ссе учи́лся Пе́тя, когда́ получи́л необы́чный пода́рок? 5. Почему́ Пе́тя скуча́л?

6

А. Прочита́й расска́з. Определи́ значе́ние вы́деленных слов. Б. Скажи́, оправда́лись ли твои́ предположе́ния относи́тельно того́, о како́м пода́рке бу́дет идти́ речь в расска́зе? - Что э́то? Самолёт? – спроси́л я. - Нет, не самолёт. Это ма́ленькая Ксе́ния, твоя́ сестра́ – отве́тила ма́ма. - Бум-бум-дзум! Внима́ние! – сказа́л ра́достный и весёлый па́па. - Ма́льчик Пе́тя получа́ет необы́чный нового́дний пода́рок – сестрёнку Ксе́нию. Когда́ мы у́жинали, я всё вре́мя встава́л и смотре́л на Ксе́нию. Она́ спала́. У неё бы́ли ро́зовые щёки и дли́нные ресни́цы... Пото́м мы купа́ли Ксе́нию. Вдруг она́ запла́кала. Я дал ей свой па́лец, и она́ замолча́ла. Я по́нял: Ксе́ния зна́ет, что я ста́рший брат, и что я си́льный, и что я её защи́тник. А но́чью в крова́ти я ду́мал: «Како́й замеча́тельный пода́рок я получи́л сего́дня!».

atirda yuradReba! gavuwode TiTi damcveli wamwamebi

Найди́ в расска́зе предложе́ния, кото́рые иллюстри́руют карти́нки из зада́ния 1. Опиши́ Ксе́нию. Найди́ в те́ксте и прочита́й предложе́ния, в кото́рых говори́тся, что Пе́тя полюби́л сестрёнку.

7

Порабо́тайте в па́рах. Оди́н из вас чита́ет ре́плику, а друго́й возража́ет. Образе́ц: Пе́тя ду́мал, что в свёртке но́вые кни́ги. – Нет, Пе́тя ду́мал, что в свёртке самолёт. а) Ма́ма сказа́ла, что в свёртке ма́ленький брат. б) Когда́ семья́ у́жинала, па́па всё вре́мя встава́л и смотре́л на Ксе́нию. в) Пе́тя дал сестрёнке игру́шку.

8

Напиши́ в тетра́ди, како́й необы́чный пода́рок ты получи́л(а) на Но́вый год.

63


УРО́К 3.8. НО́ВЫЙ ГОД ПО-БРАЗИ́ЛЬСКИ Посмотри́ на кадр из фи́льма. Вы́скажи предположе́ние, о чём бу́дет фильм. Опиши́ фотогра́фию.

1

Вы́бери пра́вильный вариа́нт отве́та.

2

1. В како́е вре́мя го́да мы встреча́ем Но́вый год? б) ле́том в) о́сенью а) зимо́й 2. Кака́я пого́да быва́ет в э́то вре́мя го́да? в) жа́ркая а) холо́дная б) тёплая 3. Что мы надева́ем в э́то вре́мя го́да? а) шо́рты, ма́йку, сарафа́н; б) пальто́, сви́тер, ша́пку; в) плащ, ку́ртку, жаке́т. Скажи́, кака́я из э́тих карти́нок соотве́тствует нового́дней пого́де? Опиши́ э́ту карти́нку в трёх предложе́ниях.

3

а

4

б

в

г

Постара́йся поня́ть вы́деленные слова́. а) - Не бо́йся! Это до́брая соба́ка. - Ничего́ не бою́сь! Я ведь сме́лый ма́льчик. б) Опусти́ го́лову, посмотри́ вниз. Везде́ лу́жи. в) Закро́й глаза́ и спи. г) Сего́дня о́чень жа́рко. На́до ещё раз поли́ть цветы́. д) Мне не́когда игра́ть. Я де́лаю дома́шнее зада́ние.

5

Просмотри́ вы́пуск № 210 киножурна́ла «Ерала́ш» («Но́вый год побрази́льски»). Скажи́, каки́е предложе́ния не соотве́тствуют содержа́нию фи́льма? Отве́т обосну́й. 1. Ма́льчики игра́ли в футбо́л. 2. Де́вочка на балко́не полива́ла цветы́. 3. Де́вочка вы́лила во́ду на ма́льчика. 4. Ма́ленького ма́льчика полива́ет водо́й ста́рший брат. 5. Де́вочка хоте́ла показа́ть, как встреча́ют Но́вый год в Брази́лии.

64


6

Отве́ть на вопро́сы.

7

Просмотрите́ фильм ещё раз. Соста́вьте диало́г из ре́плик. Вы́полните упражне́ние у́стно. Прочита́йте диало́г с соотве́тствующей интона́цией и ми́микой.

1. В како́е вре́мя го́да происхо́дит де́йствие в фи́льме? 2. Где нахо́дятся ма́льчики? 3. Кто появля́ется на балко́не? Что у де́вочки в рука́х? 4. Кого́ зовёт де́вочка? Почему́? 5. Что де́лает де́вочка? 6. Кто полива́ет де́вочку из ле́йки? 7. Каки́е эмо́ции вызыва́ет фильм?

- Верши́нин, Верши́нин, приве́т! Как дела́?

- Класс!

- Слу́шай, вот ты всё зна́ешь. А зна́ешь ли ты, как встреча́ют Но́вый год в Брази́лии?

- Ну, заче́м? - Да не бою́сь я ничего́. Дава́й быстре́е.

- Стой! Тепе́рь опусти́ го́лову, закро́й глаза́. - Подойди́ побли́же. Да ты не бо́йся!

- Приве́т, Кругло́ва! Норма́льно дела́.

- Ты тепе́рь по́нял, как встреча́ют Но́вый год в Брази́лии? Все полива́ют друг дру́га водо́й. Там же стра́шная жара́!

8

Скажи́, кто говори́т. Верши́нин

ба́бушка

ма́ленький ма́льчик

а) Тепе́рь я то́же зна́ю, как отмеча́ют в Брази́лии Но́вый год. б) Слу́шай, вот ты всё зна́ешь.

9

10

- Нет, не зна́ю. И как?

Кругло́ва

в) Да не бою́сь я ничего́. г) Вот тебе́ и Брази́лия.

Восстанови́ после́довательность фи́льма. Опиши́ ка́ждый кадр.

А. Почему́ де́вочка ду́мает, что в Брази́лии существу́ет така́я нового́дняя тради́ция? Кака́я пого́да в Брази́лии в январе́?

Б. На само́м де́ле в Брази́лии в Но́вый год не при́нято полива́ть друг дру́га водо́й. Про́сто де́вочка перепу́тала стра́ны. А в како́й стра́не э́то при́нято, ты узна́ешь в сле́дующем уро́ке. В. Како́й эпизо́д фи́льма тебе́ осо́бенно понра́вился? Какой показа́лся са́мым смешны́м? Г. Что помогло́ тебе́ поня́ть содержа́ние фи́льма? Оправда́лись ли твои́ предположе́ния относи́тельно содержа́ния фи́льма?

65


УРО́К 3.9. НО́ВЫЙ ГОД В РА́ЗНЫХ СТРА́НАХ 1

2

А. Посмотри́ на карти́нки. Како́й пра́здник отмеча́ют лю́ди? Вы́скажи предположе́ние, в каки́х стра́нах э́то происхо́дит. Б. Опиши́ карти́нки.

а

б

в

г

Найди́ соотве́тствие слов рису́нкам. утю́г

3

кастрю́ля

свеча́

А. Прочита́й текст, а зате́м ещё раз посмотри́ на карти́нки из зада́ния №1. Назови́ страну́, кото́рая соотве́тствует ка́ждому рису́нку. Оправда́лись ли твои́ предположе́ния?

Но́вый год в ра́зных стра́нах ми́ра Но́вый год – са́мый люби́мый пра́здник в ми́ре. Лю́ди веселя́тся, да́рят пода́рки, жела́ют друг дру́гу сча́стья. В Росси́и де́ти де́лают нового́дние откры́тки, пи́шут пи́сьма Де́ду Моро́зу, наряжа́ют ёлку. Утром под ёлкой они́ нахо́дят пода́рки, кото́рые положи́ли Дед Моро́з и Снегу́рочка. В Ита́лии в Но́вый год открыва́ют о́кна и… выбра́сывают на у́лицу ста́рые ве́щи. Это мо́жет быть и ста́рый утю́г, и ста́рая кастрю́ля, и да́же ста́рое кре́сло. На Ку́бе в Но́вый го́д то́же открыва́ют о́кна, но то́лько там вылива́ют во́ду. А пото́м обяза́тельно едя́т виногра́д. Си́мвол Но́вого го́да в Шве́ции – де́вушка Лючи́я. На ней бе́лое пла́тье, на голове́ коро́на, а на коро́не горя́т све́чи. Лючи́я прино́сит пода́рки.

66


Б. Кака́я нового́дняя тради́ция тебе́ осо́бенно понра́вилась? Кака́я тради́ция са́мая необы́чная? В. Отве́ть на вопро́сы. 1. Как в Росси́и гото́вятся к Но́вому го́ду? 2. Кака́я нового́дняя тради́ция существу́ет в Ита́лии? 3. Кто в Шве́ции прино́сит пода́рки? 4. Каки́е нового́дние тради́ции существу́ют на Ку́бе?

4

Вы́бери пра́вильный вариа́нт отве́та. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. В како́й стране́ под Но́вый год избавля́ются от ста́рых веще́й?

а) в Росси́и б) в Ита́лии в) на Ку́бе

2. В како́й стране́ де́ти выбира́ют короле́ву све́та?

а) в Шве́ции б) в Росси́и в) в Ита́лии

3. В како́й стране́ в Но́вый год едя́т виногра́д?

а) в Росси́и б) на Ку́бе в) в Ита́лии

4. В како́й стране́ Дед Моро́з прихо́дит вме́сте со Снегу́рочкой?

5

а) в Ита́лии б) в Шве́ции в) в Росси́и

А. Посмотри́ на фла́ги. Си́мволами каки́х стран они́ явля́ются? а

б

в

г

Б. Прочита́й предложе́ния. Скажи́, в како́й стране́ существу́ют э́ти тради́ции? 1. Но́чью Дед Моро́з и Снегу́рочка кладу́т под ёлку пода́рок. 2. Лю́ди вылива́ют во́ду, а пото́м едя́т виногра́д. 3. Там де́вушка в бе́лом пла́тье прино́сит пода́рки. 4. Лю́ди из окна́ выбра́сывают всё ста́рое.

6

Вы́бери одну́ из стран и расскажи́ о её нового́дних тради́циях.

7

Порабо́тайте в гру́ппах над прое́ктом «Как встреча́ют Но́вый год в Гру́зии» (Каки́е нового́дние угоще́ния гото́вят в ва́шей стране́, при́нято ли дари́ть друг дру́гу пода́рки, наряжа́ют ли ёлку, како́й ана́лог ёлки есть у вас и т.д.).

67


УРО́К 3.10. НОВОГО́ДНЯЯ ЁЛКА 1

А. Посмотри́ на карти́нки и скажи́, о чём бу́дет текст? Как ты ду́маешь, почему́ ёлка - си́мвол Но́вого го́да? Б. Прослу́шай текст. Укажи́ после́довательность карти́нок согла́сно ло́гике повествова́ния.

а

в

б

В. Озагла́вь текст. Вы́бери из предло́женных вариа́нтов: а) Ёлка – де́рево-си́мвол; б) Исто́рия нового́дней ёлки;

2

в) Как украша́ть ёлку?

Прослу́шай текст ещё раз. Вы́бери пра́вильный вариа́нт. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. Тради́ция ста́вить в Но́вый год ёлку возни́кла … а) в Росси́и б) в Герма́нии 2. Ра́ньше не́мцы ве́шали на ёлку … а) шары́ б) ле́нты 3. Иску́сственные ёлки ста́ли де́лать, … а) что́бы они́ стоя́ли весь год б) что́бы не выруба́ть живы́е дере́вья 4. В Росси́и пе́рвую ёлку поста́вили … а) ру́сские б) не́мцы 5. Сейча́с де́ти ве́шают на ёлку ... а) конфе́ты и оре́хи б) самоде́льные игру́шки

3

Прослу́шай текст ещё раз и восстанови́ предложе́ния. Вы́полни зада́ние у́стно. на́чали де́лать иску́сственные ёлки.

Тради́ция ста́вить в Но́вый год ёлку Ра́ньше не́мцы счита́ли, что

Что́бы не выруба́ть дере́вья, В Росси́и нового́дняя ёлка

самоде́льными игру́шками.

возни́кла в Герма́нии.

В Петербу́рге ёлку в пе́рвый раз Сего́дня ёлку мо́дно украша́ть

68

поста́вили не́мцы.

появи́лась в 18-ом ве́ке. ёлка свяще́нное де́рево.


4

Прочита́й утвержде́ния и возрази́. 1. Тради́ция ста́вить нового́днюю ёлку возни́кла в 20-ом ве́ке. 2. Пе́рвая иску́сственная ёлка появи́лась в Росси́и. 3. В на́ше вре́мя са́мые мо́дные игру́шки - стекля́нные. 4. Украша́ть ёлку лю́бят то́лько де́ти.

5

Прочита́й текст. Испо́льзуй слова́ из ра́мочки. Вы́полни зада́ние у́стно. съесть украша́ли

устро́или Герма́нии

свяще́нное иску́сственные де́ти ру́сские возни́кла

ёлка мо́дно

Си́мвол Но́вого го́да – ёлка. Где же тради́ция ста́вить в Но́вый год ёлку? . Ра́ньше не́мцы счита́ли, что ёлка де́рево. Эта тради́ция возни́кла в её ле́нтами. Вско́ре ёлки ста́ли В декабре́ лю́ди выбира́ли в лесу́ ёлку и украша́ть во всей Евро́пе. А что́бы не выруба́ть живы́е дере́вья, в 18-ом ве́ке в ёлки. Герма́нии на́чали де́лать появи́лась в 18-ом ве́ке. Пе́рвую ёлку в Петербу́рге В Росси́и нового́дняя не́мцы, кото́рые здесь жи́ли. Этот обы́чай всем понра́вился, и то́же ста́ли ста́вить ёлки. . Это бы́ли пря́ники, мармела́д, В те времена́ ёлочные игру́шки мо́жно бы́ло оре́хи. По́зже на ёлке появи́лись стекля́нные шары́, бу́сы, сосу́льки. Сего́дня ёлку украша́ть самоде́льными игру́шками. Эти игру́шки роди́тели и ча́сто де́лают са́ми. Ведь украша́ть нового́днюю ёлку лю́бят все.

6

Соста́вь вопро́сы к те́ксту. 1. Где 2. Что 3. Почему́

7

? ? ?

4. Когда́ 5. Кто 6. Каки́е

? ? ?

Прочита́й пу́нкты пла́на в прави́льной после́довательности. 1. Иску́сственная ёлка. 2. Ёлочные игру́шки. 3. Нового́дняя ёлка в Росси́и. 4. Свяще́нное де́рево Герма́нии.

8

Найди́ в Интерне́те информа́цию: А. Како́й ана́лог ёлки существова́л в Гру́зии, и как его́ украша́ли? Б. Почему́ сейча́с в Гру́зии нельзя́ выруба́ть ёлки?

69


УРО́К 3.11. ЁЛОЧКЕ НЕ ХО́ЛОДНО ЗИМО́Й 1

2

А. Посмотри́ на иллюстра́ции. Приду́май к ним по́дписи. Б. Вы́скажи предположе́ние, о чём бу́дет пе́сня «Ёлочке не хо́лодно зимо́й»?

А. Прослу́шай пе́рвые два купле́та пе́сни «Ёлочке не хо́лодно зимо́й» (Слова́ и му́зыка Ди́ны Мигда́л). Повтори́ знако́мые слова́ и словосочета́ния, кото́рые ты услы́шал(а). Запиши́ их в рабо́чей тетра́ди. Б. Прослу́шай пе́сню ещё раз. Дорифму́й её. Вы́полни зада́ние у́стно.

Я узна́ла ма́ленький : Ёлочке не хо́лодно . И не на́до ёлочку, ма́ленькую ёлочку Забира́ть к себе́ . И не на́до ёлочку, ма́ленькую ёлочку Забира́ть к себе́ .

Я узна́ла ма́ленький : Ёлкам о́чень ве́село в . Ма́ленькие ёлочки, ма́ленькие ёлочки Я от вы́рубки . Ма́ленькие ёлочки, ма́ленькие ёлочки Я от вы́рубки .

В. Скажи́, кто поёт э́ту пе́сню – ма́льчик и́ли де́вочка? Как ты э́то по́нял (поняла́): по го́лосу и́ли по други́м показа́телям?

3

Что хо́чет сказа́ть герои́ня пе́сни? Вы́бери пра́вильный вариа́нт отве́та: а) что ёлки выно́сливые дере́вья, и они́ мо́гут вы́держать хо́лод. б) что ёлки то́же хотя́т жить, и не на́до их выруба́ть.

4

А. Прочита́й текст пе́сни до конца́. Ма́ленькие ёлочки мои́ Стать больши́ми е́лями хотя́т. Пусть они́ в лесу́ расту́т, Но́вый год встреча́ют тут Мно́го-мно́го лет подря́д. Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Како́й ма́ленький секре́т узна́ла де́вочка? 2. От чего́ она́ собира́ется спасти́ ёлочку? 3. Чего́ жела́ет де́вочка ёлочке? 4. Как ты ду́маешь, какова́ иде́я пе́сни?

5 6

70

Вспо́мни текст из зада́ния 4 (Уро́к 3.10. Нового́дняя ёлка). Скажи́, с каки́м абза́цем те́кста соотно́сится содержа́ние пе́сни «Ёлочке не хо́лодно зимо́й»? Скажи́, оправда́лись ли твои́ предположе́ния относи́тельно содержа́ния пе́сни? Что помогло́ тебе́ поня́ть содержа́ние пе́сни? Понра́вилась ли тебе́ пе́сня и почему́?


РАЗДЕ́Л 4. ЧЕМУ́ У́ЧАТ В ШКО́ЛЕ

По изуче́нии э́того разде́ла ты смо́жешь: • рассказа́ть о свое́й шко́ле, о шко́льной обстано́вке; • рассказа́ть о шко́льном дворе́; • рассказа́ть о расписа́нии уро́ков и о свои́х люби́мых предме́тах; • рассказа́ть о кружка́х в твое́й шко́ле; Для э́того ты смо́жешь испо́льзовать констру́кции: • Что нахо́дится где (на како́м этаже́, в како́й ко́мнате)? • Что нахо́дится напро́тив (у, о́коло, спра́ва от...) чего́? • Како́й уро́к (уро́к чего́)? • Когда́ (в како́й день неде́ли) у него́ (у неё) како́й уро́к? • Куда́ (в како́й кружо́к) мо́жно записа́ться? • Кто у́чит чему́ (что де́лать)?

71


УРО́К 4.1. ЗДА́НИЕ ШКО́ЛЫ А. Посмотри́ на карти́нки. Назови́ помеще́ния, изображённые на карти́нках. Каки́е ещё помеще́ния есть в шко́лах?

1

а

б

в

г

Б. Прочита́й предложе́ния. Каки́м карти́нкам они́ соотве́тствуют? 1. Здесь ученики́ обе́дают на большо́й переме́не. 2. Здесь ученики́ занима́ются спо́ртом. 3. Здесь ученики́ изуча́ют матема́тику, литерату́ру, исто́рию и други́е предме́ты. 4. Здесь ученики́ сидя́т и чита́ют ра́зные кни́ги.

2

А. Посмотри́ на карти́нку. Кого́ ты ви́дишь? Что они́ де́лают?

Б. Прослу́шай диало́г. Каки́е шко́льные помеще́ния упомина́ются в диало́ге? Каки́е помеще́ния не изображены́ на карти́нках (см. зада́ние 1)?

72


В. Отве́ть на вопро́сы. 1. Что нахо́дится на пе́рвом этаже́ шко́лы? 2. Где нахо́дится кла́ссная ко́мната Макси́ма? 3. Каки́е помеще́ния нахо́дятся на тре́тьем этаже́? 4. Каки́е кружки́ есть в шко́ле?

3

Прослу́шай диало́г ещё раз. Скажи́, кому́ принадлежа́т э́ти ре́плики? Макси́м

Анна

- Ой, как интере́сно!

- Вот на́ша кла́ссная ко́мната. - Да, забы́л… ещё а́ктовый зал.

- Ого́! Она́ дово́льно больша́я.

- Вот здо́рово! Я хорошо́ игра́ю в ша́хматы. - Библиоте́ка и кабине́т информа́тики на тре́тьем этаже́. Ты лю́бишь чита́ть?

Гр

4

Запо=мни Како́й класс?

Кака́я ко́мната?

Како́е зда́ние?

пе́рвый

пе́рвая

пе́рвое

тре́тий

тре́тья

тре́тье

седьмо́й

седьма́я

седьмо́е

В како́м классе?

В како́й ко́мнате?

В како́м зда́нии?

в пе́рвом

в пе́рвой

в пе́рвом

в тре́тьем

в тре́тьей

в тре́тьем

в седьмо́м

в седьмо́й

в седьмо́м

Отве́ть на вопро́сы. На како́м этаже́ в ва́шей шко́ле нахо́дится буфе́т? На како́м этаже́ нахо́дится ваш класс? В како́м кла́ссе ты у́чишься? В како́м кла́ссе у́чится твой брат (твоя́ сестра́)? На како́м этаже́ ты живёшь? В како́м подъе́зде ты живёшь?

5

Посмотри́ на карти́нки зада́ния 1. Скажи́, на како́м этаже́ нахо́дится то и́ли ино́е помеще́ние? При отве́те испо́льзуй информа́цию из диало́га ме́жду Макси́мом и Анной (зада́ние 2).

73


УРО́К 4.2. ШКО́ЛЬНЫЙ ДВОР А. Скажи́, где ты обы́чно нахо́дишься во вре́мя переме́ны? Что ты де́лаешь в шко́льном дворе́? Ты лю́бишь там игра́ть?

1

Б. Постара́йся поня́ть значе́ние но́вых слов с по́мощью карти́нок. Найди́ соотве́тствия. ель, скаме́йка, клу́мба, шоссе́, питьево́й фонта́нчик, игрова́я площа́дка а

б

в

д

г

е

Рассмотри́ карти́нки. Как ты понима́ешь значе́ние предло́гов?

2 а

б

у

д

позади

ж

слева от

справа от

около

Гр

Запо=мни спра́ва от сле́ва от о́коло позади́ вокру́г напро́тив

74

около е

вокруг

напротив

в

около

́ чего? до́ма де́рева шко́лы пло́щади

г


3

4

Рассмотри́ план шко́льной террито́рии, кото́рый нарисова́ла Анна. Скажи́, что нахо́дится на террито́рии шко́лы?

А. Прочита́й те́ксты а) и б). Како́й из них соотве́тствует пла́ну, нарисо́ванному Анной? Почему́ ты так ду́маешь?

а) Это наш шко́льный двор. В це́нтре двора́ стои́т шко́ла. Она́ двухэта́жная. На пе́рвом этаже́ нахо́дятся столо́вая, спортза́л и а́ктовый зал. На второ́м этаже́ – кла́ссы и библиоте́ка. Спра́ва от шко́лы стадио́н, а сле́ва игрова́я площа́дка. На стадио́не ученики́ игра́ют в футбо́л и баскетбо́л. На игрово́й площа́дке игра́ют ма́ленькие де́ти. Вокру́г шко́лы расту́т дере́вья. б) Это наш шко́льный двор. В це́нтре двора́ стои́т шко́ла. Она́ двухэта́жная. На пе́рвом этаже́ нахо́дятся столо́вая, спортза́л и а́ктовый зал. На второ́м этаже́ – кла́ссы и библиоте́ка. Спра́ва от шко́лы стадио́н. Здесь ученики́ игра́ют в футбо́л. Сле́ва то́же стадио́н. Здесь они́ игра́ют в баскетбо́л. Напро́тив шко́лы игрова́я площа́дка. Здесь игра́ют малыши́. Ря́дом - клу́мба, а недалеко́ расту́т е́ли. Там же стои́т скаме́йка, о́коло скаме́йки - питьево́й фонта́нчик. На большо́й переме́не ученики́ сидя́т на скаме́йке, отдыха́ют, разгова́ривают. Позади́ шко́лы шоссе́ и дере́вья. Б. Прочита́й предложе́ния. Каки́е из них не соотве́тствуют пла́ну шко́льного двора́? 1. Зда́ние шко́лы двухэта́жное. 2. Во дворе́ оди́н стадио́н. 3. Спра́ва от шко́лы игрова́я площа́дка. 4. Во дворе́ расту́т па́льмы.

5

5. В шко́льном дворе́ есть питьево́й фонта́нчик. 6. Около фонта́нчика стои́т скаме́йка. 7. Позади́ шко́лы парк.

Расскажи́ о свое́й шко́ле. Испо́льзуй вопро́сный план. 1. Каки́е помеще́ния (ко́мнаты) есть в ва́шей шко́ле? 2. На како́м этаже́ нахо́дятся библиоте́ка, спортза́л, а́ктовый зал, кабине́т информа́тики? 3. В шко́ле есть буфе́т и́ли столо́вая? Где он (она́) нахо́дится? 4. Како́й у вас двор: большо́й и́ли ма́ленький? 5. Что нахо́дится во дворе́? Есть ли во дворе́ скаме́йки, дере́вья, цветы́, питьево́й фонта́нчик?

6

Подгото́вь прое́кт. Нарису́й план шко́льной террито́рии и опиши́ его́.

75


УРО́К 4.3. ШКО́ЛЬНЫЕ ПРЕДМЕ́ТЫ 1

2

Посмотри́ на карти́нку. Что ты ви́дишь? Каки́е э́то уче́бники?

А. Прочита́й назва́ния шко́льных предме́тов. Каки́е из них ты изуча́ешь? А каки́е из них твои́ люби́мые? Исто́рия, фи́зика, родно́й язы́к, родна́я литерату́ра, хи́мия, биоло́гия, англи́йский язы́к, а́лгебра, ру́сский язы́к, геоме́трия, иску́сство. Б. Вспо́мни, каки́е предме́ты ты изуча́л(а) в пе́рвом кла́ссе? А каки́е ты изуча́л(а) в про́шлом году́? Како́й но́вый предме́т ты стал(а) изуча́ть в седьмо́м кла́ссе?

3

А. Посмотри́ на карти́нку. Что де́лает Анна? Вы́бери пра́вильный вариа́нт. Вы́полни зада́ние у́стно. а) занима́ется в библиоте́ке

б) игра́ет в ша́хматы

в) пи́шет письмо́

Б. Опиши́ карти́нку. В. Вспо́мни, что ты зна́ешь об Анне.

76


4

А. Прочита́й текст. Что но́вого ты узна́л(а) об Анне?

Здра́вствуй, Ле́ся! Как дела́? У меня́ всё хорошо́. По́мнишь, я тебе́ писа́ла, что учу́сь в но́вой шко́ле. Это больша́я совреме́нная шко́ла. Я учу́сь хорошо́. Алгебра и геоме́трия – мой «конёк». Вообще́ я люблю́ почти́ все предме́ты: англи́йский язы́к (учи́тельница говори́т, что у меня́ хоро́шее произноше́ние), иску́сство, ру́сский язы́к. А вот му́зыку не о́чень люблю́. Это потому́, что у меня́ плохо́й слух. Ма́ма ча́сто шу́тит: «Тебе́ медве́дь на́ ухо наступи́л». Мой но́вый друг Макси́м - «гуманита́рий». Он то́же лю́бит англи́йский, ру́сский, иску́сство. Осо́бенно он лю́бит исто́рию. А вот матема́тику не о́чень. А ещё я и Макси́м лю́бим игра́ть в ша́хматы, мы вме́сте занима́емся в ша́хматном кружке́. Ну вот и всё. Пиши́, кака́я у вас шко́ла, есть ли там кружки́, каки́е предме́ты ты лю́бишь. Целу́ю, Анна Б. Скажи́, как ты понима́ешь выраже́ния: матема́тика – мой «конёк», «медве́дь на́ ухо наступи́л»? Каки́е выраже́ния близки́ им по значе́нию?

5

матема́тика – мой «конёк»

«медве́дь на́ ухо наступи́л»

а) я хорошо́ зна́ю матема́тику б) я люблю́ матема́тику в) я не зна́ю матема́тику

а) у меня́ хоро́ший музыка́льный слух б) у меня́ плохо́й музыка́льный слух в) у меня́ плохо́й го́лос

Отве́ть на вопро́сы. 1. В како́й шко́ле у́чится тепе́рь Анна? 2. Како́й шко́льный предме́т не о́чень лю́бит Анна? Почему́? 3. Каки́е предме́ты лю́бит Макси́м? Почему́? 4. В како́м кружке́ занима́ются Анна и Макси́м?

6

Скажи́, что ещё Анна могла́ написа́ть в письме́ (испо́льзуй информа́цию из уро́ков 4.1 и 4.2): а) о шко́льном зда́нии б) о шко́льном дворе́ в) о кружка́х

7

Узна́й у свои́х однокла́ссников, каки́е шко́льные предме́ты (нау́ки) им нра́вятся бо́льше всего́ – гуманита́рные и́ли то́чные? Переда́й полу́ченную информа́цию.

77


УРО́К 4.4. РАСПИСА́НИЕ УРО́КОВ 1

А. Посмотри́ на карти́нку. Скажи́, что де́лает Макси́м? Как ты ду́маешь, каки́е уро́ки бу́дут за́втра у Макси́ма?

История Алгебра

Б. Скажи́, в како́й день неде́ли у Макси́ма мо́гут быть э́ти уро́ки? (Вспо́мни содержа́ние письма́ Анны из предыду́щего уро́ка).

2

А. Ознако́мься с расписа́нием уро́ков Макси́ма на четве́рг и пя́тницу. Скажи́, каки́е уро́ки бу́дут у него́ в э́ти дни.

Четверг

1. Русский язык 2. Алгебра 3. Физика 4. Информатика 5. Музыка 6. Английский язык

Пятница

1. Биология

2. История 3. Русский язык 4. Физкультура 5. Алгебра 6. Литература

Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Како́й у Макси́ма пе́рвый уро́к в четве́рг? 2. Како́й у Макси́ма пе́рвый уро́к в пя́тницу? 3. Како́й у Максима второ́й уро́к в четве́рг? 4. Како́й у него́ тре́тий уро́к в пя́тницу? 5. Како́й у Макси́ма после́дний уро́к в четве́рг? 6. Како́й по счёту уро́к исто́рии в четве́рг? 7. Како́й по счёту уро́к а́лгебры в пя́тницу? 8. Како́й у Макси́ма после́дний уро́к в пя́тницу?

3

78

Скажи́, како́й сего́дня день неде́ли? Каки́е уро́ки у тебя́ в э́тот день? Како́й уро́к в э́тот день пе́рвый? Како́й тре́тий? А како́й после́дний?


Гр

Запо=мни Что? понеде́льник вто́рник среда́ четве́рг пя́тница суббо́та воскресе́нье

4

Восстанови́ предложе́ния. Вы́бери пра́вильную фо́рму сло́ва. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. у меня́ пе́рвый уро́к – рисова́ние. 2. Говоря́т, что – тру́дный день. 3. Каки́е уро́ки у нас ? 4. Второ́й день неде́ли – . 5. Са́мые люби́мые уро́ки у меня́ . 6. Мы е́дем на экску́рсию . 7. Я забы́л, что вчера́ была́ .

5

Когда́? в понеде́льник во вто́рник в сре́ду в четве́рг в пя́тницу в суббо́ту в воскресе́нье

среда́, в сре́ду понеде́льник, в понеде́льник суббо́та, в суббо́ту вто́рник, во вто́рник четве́рг, в четве́рг воскресе́нье, в воскресе́нье пя́тница, в пя́тницу

Соста́вьте диало́ги по образцу́. Образе́ц: Макси́м, фи́зика, среда́ / четве́рг. Когда́ у Макси́ма фи́зика? В сре́ду?

- Нет, в четве́рг.

1. Ни́на, му́зыка, понеде́льник / вто́рник 2. Дени́с, биоло́гия, четве́рг / пя́тница 3. Ве́ра, информа́тика, вто́рник / четве́рг 4. Мы, экску́рсия, суббо́та / воскресе́нье

6

Отве́ть на вопро́сы.

1. В каки́е дни неде́ли у тебя́ исто́рия?

5. Когда́ у тебя́ англи́йский язы́к?

2. Когда́ у тебя́ матема́тика?

6. Когда́ у тебя́ ру́сский язы́к?

3. Когда́ у тебя́ литерату́ра?

7. Когда́ у тебя иску́сство?

4. Когда́ у тебя́ геогра́фиия?

8. Когда́ у тебя́ информа́тика?

7

Предста́вь, что ты забы́л(а) своё расписа́ние уро́ков на вто́рник (на сре́ду…). Узна́й у своего́ однокла́ссника, како́й у тебя́ пе́рвый уро́к, како́й - второ́й, како́й - тре́тий. Образе́ц: - Скажи́, пожа́луйста, како́й у нас пе́рвый уро́к во вто́рник? - Пе́рвый уро́к - матема́тика.

79


УРО́К 4.5. РАСПИСА́НИЕ УРО́КОВ (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) 1

А. Ознако́мься с расписа́нием уро́ков. Каки́е дни перепу́тала Ки́ра?

Расписание уроков

7а.

Понедельник

Вторник

Среда

1. Русский язык 2. Литература 3. Алгебра 4. Физкультура 5. Технология 6. Английский язык

1. Геометрия 2. Физика 3. География 4. Литература 5. Искусство 6. Классный час

1. Русский язык 2. Информатика 3. Биология 4. История 5. Английский язык 6. Физкультура

Четверг

1. Русский язык 2. Алгебра 3. Физика 4. Информатика 5. Музыка 6. Английский язык

Пятница

1. Биология 2. История 3. Русский язык 4. Физкультура 5. Алгебра 6. Литература

Суббота

1. Русский язык 2. Геометрия 3. Алгебра 4. Технология

Б. Скажи́, каки́е уро́ки у Ки́ры во вто́рник? Ско́лько раз в неде́лю у неё уро́ки а́лгебры, геоме́трии, геогра́фии, исто́рии, му́зыки? А ско́лько раз ру́​́сский и англи́йский (1 раз, 2 ра́за, 3 ра́за, 4 ра́за, 5 раз)?

ь сегодня Ах, да вед .. А я к. и н р то в о думала, чт сегодня...

80


Гр

Запо=мни уро́к

уче́бник

чего́? спо́рта иску́сства литерату́ры

геогра́фии матема́тики исто́рии

2

Скажи́, каки́е уче́бники ты но́сишь в шко́лу? На каки́х уро́ках ты их испо́льзуешь?

3

Посмотри́ на рису́нки. Как ты ду́маешь, каки́е уро́ки лю́бят э́ти ребя́та? Скажи́, почему́ ты так ду́маешь. Образе́ц: Катя лю́бит уро́к иску́сства, потому́ что она́ лю́бит рисова́ть. б

а

в

д

4

г

ж

е

Узна́й у своего́ сосе́да по па́рте, како́й его́ люби́мый предме́т и люби́мый уро́к в шко́ле. Переда́й информа́цию, испо́льзуя образе́ц. Образе́ц: Ли́ка лю́бит геогра́фию. Её люби́мый уро́к – уро́к геогра́фии.

5

А. Посмотри́ на табли́цу. Что расска́жет Макси́м о своём расписа́нии уро́ков? Образе́ц: Уро́к языка́ и литерату́ры у меня́ ка́ждый день. а́лгебра

ка́ждый день раз в неде́лю два ра́за в неде́лю три ра́за в неде́лю четы́ре ра́за в неде́лю

6

язы́к и литерату́ра

исто́рия

физкульту́ра

иску́сство

    

Узна́й расписа́ние уро́ков своего́ дру́га (свое́й подру́ги) из друго́й шко́лы. Соста́вь его́ (её) расписа́​́ние уро́ков. Расскажи́ о нём.

81


УРО́К 4.6. МОЯ́ ШКО́ЛА 1

А. Прочита́й отве́тное письмо́ Ле́си Анне. За 15 секу́нд найди́ информа́цию о том, что говори́тся в письме́ о шко́льной библиоте́ке.

Приве́т, Анна! Извини́, что до́лго не писа́ла. Бы́ли дела́: уро́ки, дома́шние зада́ния, заня́тия в кружка́х. У меня́ то́же всё хорошо́. Моя́ шко́ла небольша́я, двухэта́жная. На пе́рвом этаже́ занима́ются малыши́, а на второ́м - старшекла́ссники. В шко́ле есть хоро́ший спортза́л и краси́вый а́ктовый зал. Мне о́чень нра́вится и на́ша столо́вая. Она́ на пе́рвом этаже́. Но осо́бенно мне нра́вится библиоте́ка. Она́ така́я ую́тная! Здесь есть компью́теры, и мы мо́жем найти́ информа́цию в Интерне́те. Во дворе́ есть стадио́н и закры́тый бассе́йн. Я о́чень люблю́ уро́ки литерату́ры. Хорошо́, что язы́к и литерату́ра у нас ка́ждый день. А вот матема́тику я не о́чень люблю́. Па́па говори́т, что я типи́чный «гуманита́рий». Как и ты, я люблю́ англи́йский. Он у нас четы́ре ра́за в неде́лю. Исто́рия три ра́за в неде́лю: в понеде́льник, в сре́ду и в четве́рг. Геогра́фия два ра́за в неде́лю - во вто́рник и в пя́тницу. В кла́ссе у нас все лю́бят уро́ки му́зыки. Поэ́тому наш люби́мый день - суббо́та. Кста́ти, я занима́юсь в театра́льном кружке́. На Но́вый год мы поста́вили спекта́кль: я была́ Снегу́рочка, а Дед Моро́з был мой друг Дени́с. Бы́ло ве́село! Ну, пока́. Целу́ю. Ле́ся Б. Прочита́й письмо́ Ле́си ещё раз. Найди́ в нём предложе́ния, кото́рые соотве́тствуют да́нным карти́нкам. В. Укажи́ после́довательность карти́нок.

а

б

г

82

в

д


Отве́ть на вопро́сы.

2

1. Кака́я шко́ла у Ле́си? 2. На како́м этаже́ занима́ются малыши́? 3. Где нахо́дится столо́вая? 4. Почему́ Ле́се нра́вится библиоте́ка? 5. Что нахо́дится во дворе́? 6. Каки́е шко́льные предме́ты лю́бит Ле́ся́? А како́й предме́т она́ лю́бит не о́чень? 7. Ско́лько раз в неде́лю у Ле́си англи́йский язы́к? 8. В каки́е дни у Ле́си уро́к исто́рии? А геогра́фии? 9. В како́м кружке́ занима́ется Ле́ся? 10. Каку́ю роль игра́ла Ле́ся в спекта́кле? Аргументи́руй утвержде́ния. Испо́льзуй информа́цию из те́кста.

3

Образе́ц: У Ле́си бы́ли дела́. Да, э́то так. У неё бы́ли уро́ки, дома́шние зада́ния, заня́тия в кружка́х. 1. В шко́ле Ле́си малыши́ и старшекла́ссники занима́ются на ра́зных этажа́х. 2. В шко́ле Ле́си есть хоро́шая библиоте́ка. 3. В шко́ле де́ти занима́ются пла́ванием. 4. Ле́ся лю́бит гуманита́рные предме́ты. 5. В кла́ссе Ле́си все лю́бят суббо́ту. 6. Ле́ся уча́ствовала в нового́днем спекта́кле.

4

Ознако́мься с расписа́нием уро́ков Ле́си. Допо́лни его́ информа́цией из те́кста. Вы́полни зада́ние у́стно.

Понеде́льник Вто́рник Среда́ Четве́рг Пя́тница Суббо́та

5

а́лгебра, , литерату́ра, , биоло́гия, англи́йский язы́к. , а́лгебра, фи́зика, иску́сство, англи́йский язы́к, . геоме́трия, информа́тика, биоло́гия, , , физкульту́ра. , англи́йский язы́к, а́лгебра, геоме́трия, техноло́гия, литерату́ра. , фи́зика, иску́сство,

, информа́тика,

литерату́ра, а́лгебра, физкульту́ра,

.

.

Скажи́, что отве́тит Ле́ся на э́ти вопро́сы. - Ле́ся, ско́лько раз в неде́лю у тебя́ уро́ки литерату́ры? - А исто́рия у тебя́ в сре́ду есть? - Ско́лько раз у тебя́ уро́ки иску́сства?

6

- Когда́ у тебя́ уро́ки фи́зики? - А когда́ у тебя́ уро́к му́зыки?

Сравни́ расписа́ние уро́ков Анны и Ле́си. Каки́е разли́чия ты нашёл (нашла́)?

83


УРО́К 4.7. ЗАНЯ́ТИЯ В КРУЖКА́Х А. Посмотри́ на карти́нки. Чем занима́ются де́ти? Где прохо́дят э́ти заня́тия? Опиши́ карти́нки.

1

а

б

г

в

Б. Есть ли аналоги́чные кружки́ в твое́й шко́ле? Скажи́, каки́е ещё кружки́ есть в твое́й шко́ле? Что там де́лают ребя́та?

2

А. Прослу́шай диало́ги. Соотнеси́ их с иллюстра́циями из предыду́щего зада́ния. Б. Как ты понима́ешь словосочета́ние «уме́лые ру́ки»? Почему́ так называ́ется кружо́к?

Гр

Запо=мни записа́ться куда́?

3

в кружо́к

Запо=мвни шко́лу

Прослу́шай диало́ги ещё раз и восстанови́ их. Испо́льзуй слова́ из ра́мочки. Вы́полни зада́ние у́стно. понеде́льник три ша́хматы кружо́к шко́ле рисова́ть педаго́г де́лаем пя́тницу

четве́рг

день

натюрмо́рт

идёшь

1. – Ма́ша, ты сего́дня свобо́дна по́сле школ́ы? Пойдём в кино́. – Не могу́, я остаю́сь в . – Почему́? – Я занима́юсь в бале́тном кружке́. – Ка́ждый ? – Нет, коне́чно. Заня́тия у нас ра́за в неде́лю. – Ого́! Ты не устаёшь? – Ну что ты! Я так люблю́ !

84

бале́т

помога́л


2. - Анна, ты записа́лась в ша́хматный кружо́к? - Да, записа́лась в про́шлый . - А кто прово́дит заня́тия? - Ни́на Па́вловна. Она́ хоро́ший . - Ну и как? Там интере́сно? - Очень! В кружке́ отли́чные ребя́та, хорошо́ игра́ют в - Как ча́сто вы занима́етесь? - Раз в неде́лю, в сре́ду. 3. - Са́ша, куда́ ты ? - В мастерску́ю. У нас заня́тие. «Уме́лые ру́ки»? - А, э́то - Да. - Интере́сно там занима́ться? - Да, мы всё свои́ми рука́ми. - Я то́же хочу́ записа́ться. А в каки́е дни заня́тия? - Раз в неде́лю, в . 4. - Како́й краси́вый ! Ка́тя, э́то ты нарисова́ла? - Да. Но мне учи́тель. - Учи́тель рисова́ния? - Да, в кружке́. - Я то́же хочу́ так . - А ты запиши́сь. Заня́тия два ра́за в неде́лю. - В каки́е дни? . - В понеде́льник и в

4

Скажи́, в каки́х кружка́х занима́ются э́ти ребя́та? Объясни́, почему́ ты так ду́маешь.

а

5

.

б

в

г

д

е

ж

Чем занима́ются де́ти в кружка́х? Найди́ отве́ты в пра́вом сто́лбике. Вы́полни зада́ние у́стно. Танцева́льный кружо́к Спорти́вный кружо́к Кружо́к англи́йского языка Фотокружо́к Музыка́льный кружо́к Кружо́к рисова́ния Астрономи́ческий кружо́к

Де́ти пою́т наро́дные и совреме́нные пе́сни. Де́ти де́лают интере́сные фотогра́фии. Де́ти изуча́ют плане́ты. Де́ти рису́ют натюрмо́рты, пейза́жи и портре́ты. Де́ти чита́ют стихи́ и расска́зы по-англи́йски. Де́ти бе́гают, пры́гают, соревну́ются. Де́ти танцу́ют наро́дные и совреме́нные та́нцы.

6

Порабо́тайте в па́рах. Спроси́те друг у дру́га, каки́е кружки́ вы посеща́ете, как ча́сто вы хо́дите в кружки́, что вы там де́лаете? Каки́е кружки́ вы хоте́ли бы посеща́ть и почему́?

7

Поигра́йте в игру́. Раздели́тесь на 2 гру́ппы. Пе́рвая гру́ппа должна́ загада́ть ра́зные кружки́, кото́рые они́ хотя́т организова́ть в шко́ле. Ученики́ гру́ппы с по́мощью пантоми́мы пока́зывают де́йствия дете́й в э́тих кружка́х. Втора́я гру́ппа называ́ет де́йствия и отга́дывает, что э́то за кружки́. Зате́м гру́ппы меня́ются.

85


УРО́К 4.8. ШКО́ЛЫ БЫВА́ЮТ РА́ЗНЫЕ 1

А. Посмотри́ на фотогра́фии. Что де́лают ученики́? Опиши́ фотогра́фии. Б. Каки́е необы́чные шко́лы ты ви́дишь? Как ты ду́маешь, где нахо́дятся э́ти шко́лы?

а

б

в

г

д

2

86

е Найди́ па́ры бли́зких по значе́нию слов. Вы́полни зада́ние у́стно. необы́чный

незави́симый

самостоя́тельный

находи́ть доро́гу

ориенти́роваться

о́чень большо́й

уме́ют

оригина́льный

огро́мный

мо́гут


3

А. Прочита́й те́ксты и озагла́вь их. Испо́льзуй предло́женные вариа́нты. а) Плаву́чие шко́лы.

г) Шко́ла-ко́шка.

б) Са́мые самостоя́тельные де́ти.

д) Необы́чный предме́т в шко́ле.

в) Лесна́я шко́ла.

е) Ско́лько дома́шнего зада́ния!

1. В Бангладе́ш есть шко́лы, кото́рые нахо́дятся на ло́дках. В шко́лах есть и Интерне́т, и библиоте́ка. Шко́лы рабо́тают на со́лнечных батаре́ях. 2. В Англии ученики́ уме́ют ориенти́роваться в лесу́. Да́же са́мые ма́ленькие ученики́ уже́ мо́гут разже́чь костёр и постро́ить шала́ш. Таки́е де́ти в лесу́ не потеря́ются! 3. Эта шко́ла нахо́дится в Герма́нии. У шко́лы интере́сная фо́рма: э́то огро́мная бе́лая ко́шка. «Глаза́» ко́шки - больши́е кру́глые о́кна, а «рот» - э́то две́ри шко́лы. Внутри́ же шко́ла – са́мая обы́чная. 4. Де́ти в Япо́нии – са́мые самостоя́тельные в ми́ре. Они́ са́ми прихо́дят в шко́лу, са́ми убира́ют свои́ кла́ссы. 5. В шко́лах Австра́лии де́ти изуча́ют сёрфинг. На уро́ке сёрфинга де́ти не про́сто ката́ются на доске́. Они́ ещё и получа́ют дома́шние зада́ния. Уро́ки сёрфинга в шко́лах прово́дятся не́сколько раз в неде́лю. 6. Ученики́ в Кита́е получа́ют са́мое большо́е зада́ние в ми́ре. Поэ́тому они́ занима́ются почти́ по 10 часо́в в день. Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. В како́й стране́ де́ти занима́ются на ло́дках? 2. Как рабо́тают шко́лы на ло́дках? 3. В како́й стране́ шко́льники уме́ют ориенти́роваться в лесу́? 4. Что ещё уме́ют де́лать э́ти малыши́? 5. Где нахо́дится шко́ла-«ко́шка»? 6. Каки́е о́кна у шко́лы? 7. Почему́ япо́нские шко́льники са́мые самостоя́тельные? 8. В како́й стране́ шко́льники изуча́ют сёрфинг? 9. Как ча́сто прово́дятся уро́ки сёрфинга? 10. В како́й стране́ шко́льники занима́ются до́ма весь день? В. Подбери́ к ка́ждому те́ксту соотве́тствующую фотогра́фию.

4

Перескажи́ текст. Вы́рази своё отноше́ние к шко́лам, кото́рые упомина́ются в те́ксте. Испо́льзуй выраже́ния «мне нра́вится, что ...», «мне не нра́вится, что ...». Приведи́ аргуме́нты в по́льзу того́ и́ли ино́го отноше́ния к ра́зным шко́лам.

5

Приду́май 5-6 вопро́сов для интервью́ с ученика́ми твое́й шко́лы. Узна́й, каки́е «плю́сы» и «ми́нусы» шко́лы ви́дят ученики́, что они́ хотя́т измени́ть в свое́й шко́ле.

87


УРО́К 4.9. ПЕ́СНЯ «У́ЧАТ В ШКО́ЛЕ» 1

А. Посмотри́ на карти́нки. Кто на них изображён? Что де́лают геро́и? б

3 -1= а

г

в Б. Каки́е ещё карти́нки ты мо́жешь приду́мать к те́ме шко́льной жи́зни? В. Как ты ду́маешь, о чём бу́дет пе́сня? Пе́сня бу́дет бо́драя, весёлая и́ли споко́йная, гру́стная?

2

Найди́ соотве́тствия. пёрышко (перо́)

6-4=2

3

приба́вить

вычита́ть

3×3=9

умножа́ть

4+2=6

А. Прослу́шай пе́рвый купле́т пе́сни. Скажи́, оправда́лись ли твои́ предположе́ния относи́тельно содержа́ния пе́сни? Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Чему́ (каки́м де́йствиям) у́чат в шко́ле? 2. С каки́ми шко́льными предме́тами свя́заны э́ти де́йствия? 3. Кака́я шко́льная принадле́жность упомина́ется в те́ксте? Ты испо́льзуешь её в шко́ле?

88


4

А. Прослу́шай пе́рвый купле́т пе́сни. Устно восстанови́ текст пе́сни. шко́ле умножа́ть тетра́дь обижа́ть вычита́ть писа́ть Бу́квы ра́зные То́нким пёрышком в Учат в шко́ле, у́чат в шко́ле, Учат в шко́ле. и

,

Малыше́й не

Учат в

, у́чат в

Учат в

. и

,

Малыше́й не Учат в , у́чат в Учат в

,

,

.

Б. Загля́дывай в текст пе́сни и пропо́й пе́рвый купле́т вме́сте с исполни́телем. Вы́учи пе́рвый купле́т пе́сни наизу́сть.

5

А. Прослу́шай второ́й купле́т пе́сни. Устно дорифму́й её. К четырём приба́вить два, По слога́м чита́ть Учат в шко́ле, у́чат в шко́ле, Учат в шко́ле. Кни́жки до́брые люби́ть, И воспи́танными

Учат в шко́ле, у́чат в шко́ле, Учат в шко́ле. Кни́жки до́брые люби́ть, И воспи́танными Учат в шко́ле, у́чат в шко́ле, Учат в шко́ле.

Б. Как ты понима́ешь словосочета́ние «до́брые кни́жки»? Приведи́ приме́ры таки́х книг.

Гр

Запо=мни у́чат что де́лать? (чему́?)

6

чита́ть писа́ть Запо=мпеть ни

Прочита́йте предложе́ния и соста́вьте диало́ги по образцу́. Образе́ц: В музыка́льной шко́ле де́ти игра́ют на пиани́но и пою́т. - Чему́ у́чат в музыка́льной шко́ле? - В музыка́льной шко́ле у́чат игра́ть на пиани́но и петь. 1. В танцева́льной сту́дии де́ти танцу́ют наро́дные и совреме́нные та́нцы. 2. В ша́хматном кружке́ де́ти реша́ют ша́хматные этю́ды. 3. В театра́льной сту́дии ученики́ выступа́ют на сце́не, игра́ют ра́зные ро́ли. 4. В худо́жественной сту́дии де́ти рису́ют натюрмо́рты, пейза́жи и портре́ты. 5. В бале́тной шко́ле де́ти исполня́ют бале́тные та́нцы.

7

Загля́дывай в текст пе́сни и пропо́й второ́й купле́т пе́сни вме́сте с исполни́телем. Вы́учи второ́й купле́т пе́сни наизу́сть.

89


УРО́К 4.10. ПЕ́СНЯ «У́ЧАТ В ШКО́ЛЕ» (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) 1

Найди́ соотве́тствие слов рису́нкам.

квадра́т

а

2

юг

восто́к

б

о́стров

в

г

Прослу́шай тре́тий купле́т пе́сни. Каки́е слова́ отсу́тствуют в те́ксте пе́сни? Вы́полни зада́ние у́стно. круг

города́

восто́к

Находи́ть и , Рисова́ть и Учат в шко́ле, у́чат в шко́ле, Учат в шко́ле. И не пу́тать никогда́ и

острова́

юг

квадра́т

Учат в шко́ле, у́чат в шко́ле, Учат в шко́ле. И не пу́тать никогда́ и Учат в шко́ле, у́чат в шко́ле, Учат в шко́ле.

3

Загля́дывай в текст пе́сни и пропо́й тре́тий купле́т вме́сте с исполни́телем. Вы́учи наизу́сть тре́тий купле́т пе́сни.

4

Прослу́шай четвёртый купле́т пе́сни. Каки́е стро́ки отсу́тствуют? Восстанови́ пе́сню и пропо́й её. Вы́полни зада́ние у́стно. Про глаго́л и про тире́ Учат в шко́ле, у́чат в шко́ле, Учат в шко́ле. , С де́тства дру́жбой дорожи́ть

90

круг

Учат в шко́ле, у́чат в шко́ле, Учат в шко́ле. , С де́тства дру́жбой дорожи́ть Учат в шко́ле, у́чат в шко́ле, Учат в шко́ле.


5

Прослу́шай по́лностью пе́сню «Учат в шко́ле», а зате́м посмотри́ на рису́нки. Каки́е де́йствия не упомина́ются в пе́сне?

ма-ма

4 +2= а

г

в

б

Москва – столица д 6

ж

з

Прослу́шай пе́сню ещё раз, а зате́м прочита́й словосочета́ния. Како́й вариа́нт словосочета́ния ты услы́шал(а) в пе́сне?

малыше́й

к четырём приба́вить

а) не обижа́ть б) не огорча́ть

7

е

а) два б) пять

кни́жки до́брые а) чита́ть б) люби́ть

рисова́ть а) цветы́ и птиц б) квадра́т и круг

пу́тать а) иногда́ б) никогда́

Прочита́й предложе́ния. Скажи,́ какие из них соотве́тствуют содержа́нию пе́сни? 1. В шко́ле у́чат краси́во писа́ть. 2. В шко́ле у́чат чита́ть вслух. 3. В шко́ле у́чат выполня́ть арифмети́ческие де́йствия. 4. В шко́ле у́чат гото́вить ра́зные блю́да. 5. В шко́ле у́чат пра́вилам этике́та. 6. В шко́ле у́чат забо́титься о малыша́х. 7. В шко́ле у́чат игра́ть на гита́ре. 8. В шко́ле у́чат бе́гать и пры́гать. 9. В шко́ле у́чат находи́ть на ка́рте города́. 10. В шко́ле у́чат ката́ться на велосипе́де.

8

А. Загля́дывай в текст пе́сни и пропо́й её по́​́лностью под карао́ке. Б. Посмотри́ ещё раз на карти́нки из зада́ния 1 и зада́ния 2 (уро́к 4.9). Каки́е выраже́ния из пе́сни соотве́тствуют э́тим карти́нкам?

9

Скажи́, чему́ у́чат в твое́й шко́ле? А чему́ не у́чат? Вы́рази своё отноше́ние. Испо́льзуй констру́кции: Мне нра́вится, что у нас в шко́ле у́чат (что де́лать?); Мне не нра́вится, что у нас в шко́ле не у́чат (что де́лать?).

91


УРО́К 4.11. ПОВТОРЕ́НИЕ 1

А. Прочита́й расписа́ния уро́ков на понеде́льник. Как ты ду́маешь, для како́го кла́сса расписа́ние №1? А для како́го кла́сса расписа́ние №2? Каки́е предме́ты в расписа́ниях о́бщие, а каки́е - ра́зные? №1

№2

Понедельник

1. Математика 2. Природоведение 3. Русский язык 4. Английский язык 5. Физкультура

Понедельник

1. Алгебра 2. Физика 3. Русский язык 4. Английский язык 5. Информатика 6. Биология 7. Физкультура

Б. Скажи́, каки́е из э́тих предме́тов отно́сятся к гуманита́рным нау́кам, а каки́е – к есте́ственным и техни́ческим (то́чным)? В. Скажи́, что де́лают ученики́ на ка́ждом из э́тих уро́ков? Подбери́ пра́вильные отве́ты. Чита́ют, пи́шут и говоря́т по-англи́йски; изуча́ют моле́кулы и а́томы; счита́ют, умножа́ют и вычита́ют; изуча́ют живо́тный мир; чита́ют и пи́шут по-ру́сски; де́лают диагра́ммы; изуча́ют фу́нкции; бе́гают, пры́гают, ла́зят по кана́ту; опи́сывают пого́ду. 2

А. Прослу́шай текст. Как мо́жно его́ озагла́вить? Б. Вы́бери пра́вильный вариа́нт отве́та. Вы́полни зада́ние у́стно.

1. Шко́ла нахо́дится … а) в го́роде б) в дере́вне

2. Шко́ла … а) двухэта́жная б) трёхэта́жная

4. В шко́льном дворе́ есть … а) футбо́льный стадио́н б) баскетбо́льный стадио́н 3

92

3. Кла́ссы нахо́дятся … а) на пе́рвом этаже́ б) на второ́м этаже́ 5. В шко́ле … а) ста́рый ремо́нт б) но́вый ремо́нт

Подгото́вьте прое́кт «Шко́ла мое́й мечты́». Постара́йтесь отве́тить на вопро́сы: • В како́й шко́ле вы хоти́те учи́ться: в большо́й и́ли ма́ленькой? • Где она́ должна́ находи́ться: в це́нтре го́рода и́ли на окра́ине? • Кака́я должна́ быть шко́ла? • Каки́е помеще́ния там должны́ быть? • Каки́е предме́ты вы хоти́те изуча́ть? • Ско́лько дней в неде́лю вы хоти́те занима́ться – 5 или 6? • Каки́е кружки́ должны́ быть в э́той шко́ле?


РАЗДЕ́Л 5. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

По изуче́нии э́того разде́ла ты смо́жешь: • рассказа́ть о своём обы́чном дне; • указа́ть то́чное вре́мя; • рассказа́ть о свои́х интере́сах и о том, как ты прово́дишь свобо́дное вре́мя; • сказа́ть, каки́е фи́льмы тебе́ нра́вятся и почему́; • вести́ диало́г в магази́не; • назва́ть сто́имость предме́та; • извле́чь ну́жную информа́цию из те́кста афи́ши. • соста́вить афи́шу кинофи́льма и спекта́кля. Для э́того ты смо́жешь испо́льзовать констру́кции: • Когда́ (в кото́ром часу́?) происхо́дит де́йствие? • Кто что де́лает у́тром (днём, ве́чером)? • Кто куда́ идёт (опа́здывает)? • Что ско́лько сто́ит?

93


УРО́К 5.1. «ЖА́ВОРОНОК» И́ЛИ «СОВА́»? 1

А. Посмотри́ на карти́нки. Кака́я из птиц - жа́воронок, а кака́я - сова́?

Б. Рассмотри́ карти́нки. Что де́лает у́тром Макси́м? Испо́льзуй слова́ и словосочета́ния: встава́ть, причёсываться, де́лать заря́дку, сади́ться в авто́бус, просыпа́ться, за́втракать, смотре́ть в расписа́ние, идти́ в шко́лу.

а

в

б

д

г

е

ж 2

А. Прослу́шай расска́з Макси́ма. Сравни́ услы́шанную информа́цию с карти́нками и скажи́, каки́х карти́нок не хвата́ет? Б. Укажи́ после́довательность карти́нок.

94

з


Посмотри́ на карти́нки. Сравни́ их с карти́нками из зада́ния 1. В чём схо́дство? Каки́е разли́чия?

3

а

д

г

в

б

е

з

ж

А. Прослу́шай расска́з Ли́зы. Сравни́ его́ с карти́нками.

4

Б. О чём не рассказа́ла Ли́за? Каки́е карти́нки э́то подтвержда́ют? В. Как ты ду́маешь, почему́ Ли́за рассказа́ла не всё? 5

Прослу́шай расска́з Макси́ма и Ли́зы ещё раз. Скажи́, кто что де́лает. Макси́м

иногда́ опа́здывает в шко́лу

смо́трит в расписа́ние

бы́стро собира́ет портфе́ль

6

Ли́за

пло́тно за́втракает

всегда́ просыпа́ется в 7 часо́в пьёт то́лько молоко́

Отве́ть на вопро́сы. 1. В кото́ром часу́ просыпа́ется Макси́м? 2. Когда́ просыпа́ется Ли́за? 3. Что де́лает Макси́м, когда́ просыпа́ется? 4. В кото́ром часу́ встаёт Ли́за? 5. Когда́ Макси́м за́втракает? 6. Что он де́лает по́сле за́втрака? 7. В кото́ром часу́ Макси́м идёт в шко́лу? 8. Опа́здывает ли Ли́за в шко́лу? 9. Кто из дете́й «жа́воронок», а кто – «сова́»?

7

Скажи́, кто из твои́х друзе́й (родны́х) - «жа́воронок», а кто - «сова́»? Аргументи́руй свой отве́т.

95


УРО́К 5.2. В КОТО́РОМ ЧАСУ́? А. Скажи́, в кото́ром часу́ ты встаёшь у́тром? А в кото́ром часу́ ты засыпа́ешь? Како́й у тебя́ распоря́док дня?

1

Б. Рассмотри́ табли́цу и сде́лай вы́воды.

2

Кото́рый час?

В кото́ром часу́ (когда́)?

час два часа́ три часа́ четы́ре часа́ пять часо́в шесть часо́в

в час в два часа́ в три часа́ в четы́ре часа́ в пять часо́в в шесть часо́в

Прочита́й предложе́ния вслух. Образе́ц: Лёша просыпа́ется в … (09.00). Лёша просыпа́ется в де́вять часо́в. 1. Анна встаёт в (08.00). 2. Ники́та за́втракает в (10.00). (15:00). 3. Я возвраща́юсь домо́й в 4. Моя́ ма́ма идёт на рабо́ту в (07:00). 5. Обы́чно мы обе́даем в (14:00). (23:00). 6. Та́ня ложи́тся спать в

3

А. Прочита́й диало́г. Кто его́ уча́стники? В кото́ром часу́ встре́тятся друзья́? Почему́ они́ встре́тятся в э́то вре́мя?

- Алло́! Я слу́шаю. - До́брый ве́чер, Макси́м! - Приве́т, Гео́ргий! - Макси́м, дава́й за́втра вме́сте пойдём в шко́лу. - Дава́й. Где мы встре́тимся? - На остано́вке авто́буса. В 8:40, хорошо́? - Нет, Гео́ргий, э́то по́здно. Мы мо́жем опозда́ть в шко́лу. Дава́й встре́тимся в 8:30. - Хорошо́, тогда́ в 8:30. Б. Скажи́, когда́ состоя́лся э́тот разгово́р: у́тром, днём и́ли ве́чером? Как ты э́то по́нял (поняла́)? В. Скажи́, в како́й фо́рме состоя́лась коммуника́ция: а) живо́й разгово́р

96

б) разгово́р по телефо́ну


Гр

Вспо=мни

идти́ Я иду́ Ты идёшь Они́ иду́т

4

Запо=мни

куда́?

опа́здывать

в ко́лледж в шко́лу в учи́лище

Я опа́здываю Ты опа́здываешь Они́ опа́здывают

куда́? в теа́тр, на по́езд в шко́лу, на рабо́ту на собра́ние

Посмотри́ на карти́нки. Скажи́, куда́ опа́здывают э́ти лю́ди? Как ты ду́маешь, почему́ они́ опа́здывают?

а

в 5

б

г

Отве́ть на вопро́сы. 1. В кото́ром часу́ ты просыпа́ешься? 2. В кото́ром часу́ ты встаёшь у́тром? 3. Когда́ ты за́втракаешь? 4. В кото́ром часу́ ты идёшь в шко́лу? 5. Когда́ ты возвраща́ешься из шко́лы? 6. В кото́ром часу́ ты обе́даешь? 7. Когда́ ты сади́шься де́лать уро́ки? 8. Когда́ ты у́жинаешь? 9. В кото́ром часу́ ты ложи́шься спать?

6

Порабо́тай в па́ре. Узна́й, како́й распоря́док дня у твоего́ однокла́ссника. Зада́й ему́ вопро́сы из предыду́щего зада́ния. Сде́лай вы́вод: он «жа́воронок» и́ли «сова́»? Расскажи́ о его́ обы́чном дне.

97


УРО́К 5.3. ВЕ́ЧЕРОМ ДО́МА 1

А. Рассмотри́ карти́нку. Кто с кем обща́ется? Б. Отве́ть на вопро́сы. Вы́бери пра́вильный вариа́нт. Привет, Максим! Что ты делаешь?

Пока отдыхаю, потом буду заниматься. А ты?

Я была на занятии в кружке, недавно пришла. Ты не знаешь, какое у нас задание по математике?

1. В како́й фо́рме ведётся диало́г? а) живо́й разгово́р; б) разгово́р по дома́шнему телефо́ну; в) разгово́р в Интерне́те. 2. Когда́ обща́ются друзья́? а) у́тром в шко́ле; б) ве́чером до́ма. 3. О чём говоря́т друзья́? а) о шко́ле; б) о дома́шнем зада́нии; в) о расписа́нии уро́ков.

Сейчас посмотрю…

2 3

Вспо́мни, что ты зна́ешь про Ли́зу и Макси́ма. Вы́скажи предположе́ние, чем они́ занима́ются ве́чером до́ма? А. Прочита́й текст. Как ты ду́маешь, кто расска́зывает? Б. Восстанови́ текст. Вы́полни зада́ние у́стно. а) математи́ческие зада́чи б) игра́ем в ша́хматы

в) немно́го чита́ю г) баскетбо́льной се́кции

Обы́чно я возвраща́юсь в 4 часа́: у́тром - уро́ки в шко́ле, пото́м - заня́тия в кружке́. В понеде́льник и в сре́ду я занима́юсь в ша́хматном кружке́, а в остальны́е дни – в . До́ма я обе́даю, пото́м немно́го отдыха́ю. В 5 часо́в я сажу́сь де́лать уро́ки. , потому́ что матема́тика – са́мый тру́дный предме́т. Снача́ла я реша́ю Пото́м я де́лаю остальны́е уро́ки. В 7 часо́в я обы́чно уже́ свобо́ден и могу́ де́лать, что хочу́. Иногда́ я смотрю́ телеви́зор, иногда́ игра́ю в компью́терные и́гры. А иногда́ прихо́дит мой сосе́д Сла́вик, и мы с ним . В 8 часо́в я обы́чно у́жинаю. Пото́м , игра́ю с бра́том и «си́жу» в ча́те с друзья́ми. В 10 часо́в я ложу́сь спать.

98


В. Скажи́, оправда́лись ли твои́ предположе́ния относи́тельно того́, чем занима́ется Макси́м ве́чером до́ма? Г. Прочита́й слова́ и их объясне́ние. свобо́ден «сижу́» в ча́те 4

разгова́риваю, болта́ю с ке́м-то в Интерне́те могу́ отдыха́ть

Прочита́й утвержде́ния. Скажи́, каки́е из них ве́рные? 1. В 4 часа́ Макси́м уже́ до́ма. 2. По́сле обе́да Макси́м обе́дает и сра́зу де́лает уро́ки. 3. Снача́ла Макси́м де́лает дома́шнее зада́ние по матема́тике. 4. Ка́ждый ве́чер Макси́м игра́ет в ша́хматы со Сла́виком. 5. Макси́м у́жинает в 8 часо́в. 6. Макси́м ложи́тся спать о́чень по́здно.

5

А. Прослуша́й интервью́. Каки́е карти́нки не соотве́тствуют его́ содержа́нию? Опиши́ их.

а

в

б

г

д

Б. Расскажи́, что де́лает Ли́за по́сле шко́лы. В. Как ты ду́маешь, пра́вильно ли Ли́за организо́вывает своё вре́мя? Почему́ она́ ничего́ не успева́ет? Г. Скажи́, оправда́лись ли твои́ предположе́ния относи́тельно того́, чем занима́ется Ли́за ве́чером? 6

Порабо́тайте в гру́ппах. Раздели́тесь на «жа́воронков» и «сов». Зада́йте друг дру́гу вопро́сы о ва́шем распоря́дке дня. Постара́йтесь убеди́ть друг дру́га, что вы пра́вильно организова́ли ва́ше вре́мя. Устро́йте диску́ссию. Сде́лайте вы́воды.

99


УРО́К 5.4. МОЁ СВОБО́ДНОЕ ВРЕ́МЯ 1

А. Посмотри́ на карти́нки. Скажи́, что де́лают ребя́та в свобо́дное вре́мя?

а

в

б

г

Б. Что ска́жут о свои́х увлече́ниях Гео́ргий, Анна, Макси́м и Ки́ра? Образе́ц: Макси́м: «В свобо́дное вре́мя я люблю́ игра́ть в ша́хматы». 2

А. Прослу́шай отве́ты ребя́т из интервью́. Скажи́, что но́вого ты узна́л(а) об их увлече́ниях? Б. Посмотри́ на карти́нки. Назови́ имена́ дете́й, изображённых на карти́нках.

3

Прослу́шай интервью́ ещё раз. Отве́ть на вопро́сы. 1. Когда́ встаёт и ложи́тся Макси́м? 2. Почему́ у него́ остаётся свобо́дное вре́мя? 3. Что лю́бит де́лать Гео́ргий в свобо́дное вре́мя? 4. На чём он лю́бит игра́ть? 5. Что лю́бит де́лать Анна в свобо́дное вре́мя? 6. Что ей подари́ли неда́вно? 7. Что зна́чит для Ки́ры свобо́дное вре́мя? 8. Что де́лает Ки́ра, когда́ гуля́ет?

100


4

Прослу́шай интервью́ ещё раз. Вы́бери пра́вильный вариа́нт. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. Макси́м лю́бит игра́ть в ша́хматы, потому́ что… а) э́то сло́жная игра́ б) э́то интере́сная игра́ 2. Макси́м лю́бит игра́ть в баскетбо́л, потому́ что… а) он де́лает успе́хи б) э́та игра́ развива́ет ло́вкость 3. Гео́ргий лю́бит чита́ть… а) стихи́ б) ска́зки, расска́зы, рома́ны 4. Гео́ргий научи́лся игра́ть на гита́ре с по́мощью… а) видеоуро́ков б) учи́теля му́зыки 5. У Анны… а) одно́ хо́бби

б) не́сколько хо́бби

6. Анна хо́чет рисова́ть… а) натюрмо́рты, пейза́жи

б) портре́ты

7. Ки́ра лю́бит гуля́ть… а) одна́ б) с соба́кой 8. Ки́ра лю́бит гуля́ть… а) в хоро́шую пого́ду б) в любу́ю пого́ду 5

Кто из дете́й наибо́лее бли́зок тебе́ по интере́сам: Макси́м, Гео́ргий, Анна и́ли Ки́ра? Объясни́, почему́.

6

Соста́вьте диало́ги. Спроси́те друг у дру́га, кто что де́лает в свобо́дное вре́мя. Испо́льзуйте словосочета́ния: чита́ть кни́ги, смотре́ть фи́льмы, слу́шать му́зыку, игра́ть в ша́хматы и др.

7

Прочита́й ре́плики ребя́т. Скажи́, кому́ что мо́жно подари́ть? Ди́ма: - В свобо́дное вре́мя я люблю́ игра́ть в те́ннис. Ле́на: - В свобо́дное вре́мя я чита́ю детекти́вы. Стас: - В свобо́дное вре́мя я люблю́ слу́шать совреме́нную му́зыку. Ли́за: - В свобо́дное вре́мя я люблю́ смотре́ть фи́льмы.

а 8

б

в

г

Раздели́тесь на 3-4 гру́ппы, вы́берите веду́щих. Ка́ждый веду́щий задаёт уча́стникам гру́ппы вопро́с о том, кто что лю́бит де́лать в свобо́дное вре́мя. Зате́м веду́щие групп обме́ниваются полу́ченной информа́цией. Выи́грывает та гру́ппа, уча́стники кото́рой назва́ли наибо́льшее коли́чество заня́тий.

101


УРО́К 5.5. ПОЙДЁМ В КИНО́! 1

А. Посмотри́ на карти́нку. Как ты ду́маешь, о чём говоря́т Макси́м и Ли́за? Б. Прослу́шай диало́г ме́жду Макси́мом и Ли́зой. Скажи́, оправда́лись ли твои́ предположе́ния относи́тельно содержа́ния их диало́га? В. Отве́ть на вопро́сы. 1. Где гуля́ют Макси́м и Ли́за? 2. Куда́ они́ реши́ли зайти́ снача́ла? 3. Куда́ они́ реши́ли пойти́ пото́м? 4. Каки́е фи́льмы лю́бит Макси́м? 5. Каки́е фи́льмы лю́бит Ли́за? 6. Как ты ду́маешь, како́й фи́льм посмо́трят Макси́м и Ли́за?

2

Рассмотри́ афи́шу кино́. Отве́ть на вопро́сы. 1. Как называ́ется фильм? 2. Где снят фильм? 3. В како́м году́ сня́ли э́тот фильм? 4. Како́й э́тот фильм по жа́нру?

Коме́дия Герма́ния 2013 год

3

А. Посмотри́ на афи́ши, а зате́м прочита́й выска́зывания ребя́т. Скажи́, кого́ како́й фильм заинтересу́ет?

Дра́ма Фра́нция, Великобрита́ния 2016 год

102

Детекти́в Росси́я 2016 год

Мультфи́льм Кана́да, США 2017 год


Гео́ргий: «Я люблю́ смотре́ть детекти́вы и ду́мать, кто же настоя́щий престу́пник?» Анна: «Я люблю́ жи́зненные фи́льмы. Что чу́вствуют геро́и? Каки́е у них пробле́мы? Вот э́то пра́вда интере́сно!» Ди́ма: «А я о́чень люблю́ мультфи́льмы. Они́ таки́е до́брые!» Б. С кем из ребя́т ты согла́сен (согла́сна)? Почему́? 4

А. Прочита́й письмо́ Ли́зы подру́ге. О чём пи́шет Ли́за?

Приве́т, Ма́ри! Как дела́? Ты давно́ не писа́ла мне. Наве́рно, о́чень занята́… Я зна́ю, что ты мно́го занима́ешься, но на́до и отдыха́ть. Вот как я, наприме́р . Зна́ешь, вчера́ я была́ в кино́ с мои́м однокла́ссником Макси́мом. Мы смотре́ли о́чень весёлый фильм. Ты же зна́ешь, как я люблю́ коме́дии. Фильм называ́ется «Приключе́ния Па́ддингтона 2». Представля́ешь, гла́вный геро́й фи́льма – медвежо́нок! Он живёт в Англии, в одно́й семье́. Одна́жды в магази́не он уви́дел интере́сную кни́гу. Медвежо́нок хо́чет подари́ть э́ту кни́гу тёте. Но кни́гу неожи́данно крадёт оди́н челове́к, по профе́ссии - актёр. И там начина́ются интере́сные приключе́ния… Ну, не бу́ду всё тебе́ расска́зывать. Лу́чше посмотри́ фильм. Он тако́й смешно́й! Напиши́ мне обяза́тельно. Пока́, Ли́за Б. Вы́бери пра́вильный вариа́нт отве́та. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. Ма́ри давно́ не писа́ла Ли́зе, потому́ что … а) она́ о́чень занята́

б) она́ ма́ло отдыха́ет

2. Вчера́ Ли́за и Макси́м смотре́ли… а) серьёзный фильм

б) весёлый фильм

3. Гла́вный геро́й фи́льма – … а) оди́н актёр

б) медвежо́нок

4. Медвежо́нок хо́чет … а) уви́деть Ло́ндон

б) подари́ть тёте кни́жку

В. Найди́ в Интерне́те дополни́тельную информа́цию о фи́льме, кото́рый смотре́ла Ли́за. 5

Порабо́тайте в па́рах. Пригласи́те друг дру́га в кино́. Испо́льзуйте да́нные афи́ш (см. зада́ние 3).

103


УРО́К 5.6. В ТЕА́ТРЕ 1

А. Посмотри́ на иллюстра́ции. Что ты ви́дишь? Како́й спекта́кль идёт в теа́тре?

а

в

б

Б. Скажи́, ты быва́л(а) в теа́тре? Каки́е спекта́кли ты смотре́л(а)? 2

А. Прослу́шай те́ксты. Соотнеси́ их с иллюстра́циями. Б. Скажи,́ како́го ти́па ка́ждый из те́кстов:

а) информацио́нный текст б) бытово́й диало́г в) ролево́е исполне́ние 3

А. Прослу́шай текст №1. Устно восстанови́ его́. Испо́льзуй слова́ из ра́мочки. теа́тре, афи́шу, биле́ты, спекта́кль, пойдём - Па́па, сего́дня я ви́дела

спекта́кля «Зо́лушка».

- Пра́вда? Где идёт э́тот

?

- В Ма́лом

!

. Дава́й

- Обяза́тельно, Ки́ра. За́втра же на́до купи́ть

.

Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Кто уча́стники диало́га? 2. Афи́шу како́го спекта́кля ви́дела Ки́ра? 3. Где идёт э́тот спекта́кль? 4. Когда́ па́па хо́чет ку́пить биле́ты? 4

А. Прослу́шай текст №2. Отве́ть на вопро́сы. 1. О како́м теа́тре расска́зывается в те́ксте? 2. Когда́ со́здали э́тот теа́тр? 3. Почему́ теа́тр так называ́лся? 4. Как пи́шут назва́ние теа́тра в на́ше вре́мя?

104


Б. Прочита́й утвержде́ния. Скажи́, каки́е из них ве́рные? Испра́вь неве́рные утвержде́ния. 1. Ма́лый теа́тр нахо́дится в Москве́. 2. Ма́лый теа́тр со́здали в на́ше вре́мя. 3. Теа́тр так называ́ется, потому́ что он о́чень ма́ленький. 4. Назва́ние теа́тра пи́шут с большо́й бу́квы. 5

А. Прослу́шай текст №3. Устно восстанови́ его́. Испо́льзуй слова́ из ра́мочки. спаси́бо, говори́те, до́брый, вас, ви́дела вам, принц, за всё. За то, что вы тако́й ве́жливый. И забо́тливый, и на све́те! Лу́чше вас никого́ я не со мной так печа́льно? - Почему́ вы - Потому́ что мне пора́ уходи́ть. отпусти́ть! Че́стное сло́во, не могу́! - Нет, я не могу́ - Нельзя́!

.

Б. Скажи́, из како́й ска́зки э́тот диало́г? Вспо́мни э́тот эпизо́д. Что бу́дет пото́м? 6

Рассмотри́ афи́шу. Пригласи́ дру́га (подру́гу) на спекта́кль. Соста́вьте диало́г.

7

Порабо́тайте в гру́ппах (по 3-4 челове́ка) над прое́ктом «Наш люби́мый спекта́кль». Подгото́вьте афи́шу э́того спекта́кля по пла́ну: • • • •

назва́ние спекта́кля; назва́ние теа́тра; да́та, вре́мя; дополни́тельная информа́ция.

Зада́йте вопро́сы ученика́м друго́й гру́ппы. Узна́йте максима́льную информа́цию о спекта́кле, афи́шу кото́рого они́ подгото́вили. Отве́тьте на вопро́сы друго́й гру́ппы.

105


УРО́К 5.7. НЕЗАБЫВА́ЕМЫЙ ДЕНЬ 1

Скажи́, каки́е теа́тры есть в твоём го́роде (райо́не)? В каки́х из них ты быва́л (а)?

2

А. Постара́йся поня́ть словосочета́ния с по́мощью толкова́ния. по́лный зал = в за́ле нет свобо́дных мест приве́тствовали нас = говори́ли нам «здра́вствуйте» Б. Найди́ соотве́тствие слов карти́нкам. свети́льник

пожа́ть ру́ку

а

3

аплоди́ровать

б

в

А. Прочита́й расска́з Ки́ры. О како́м спекта́кле идёт речь в те́ксте? Почему́ Ки́ра назвала́ день похо́да в теа́тр незабыва́емым? Незабыва́емый день

1 Вчера́ был незабыва́емый день: я, ма́ма и па́па бы́ли в Ма́лом теа́тре. Мы смотре́ли спекта́кль «Зо́лушка». В теа́тре снача́ла мы купи́ли програ́мму и прочита́ли, кто режиссёр спекта́кля, каки́е актёры игра́ют… На́ши места́ бы́ли в парте́ре, в тре́тьем ряду́. В зри́тельном за́ле бы́ло о́чень краси́во: на потолке́ – больша́я хруста́льная лю́стра, на стена́х – краси́вые свети́льники, над сце́ной – кра́сный за́навес. Зал был по́лный. Свет в за́ле пога́с, за́навес раздви́нулся. Соста́вь 5 вопро́сов к те́ксту. 2 Это был удиви́тельный спекта́кль. Я, коне́чно, чита́ла ска́зку «Зо́лушка». Смотре́ла и мультфи́льм. Но теа́тр – э́то друго́е… Очень хоро́шие актёры, краси́вые костю́мы и декора́ции, прекра́сная м́узыка. Но са́мое замеча́тельное бы́ло в конце́: актёры спусти́лись в зал и приве́тствовали нас. Принц пожа́л мне ру́ку и спроси́л, как меня́ зову́т. Это была́ настоя́щая ска́зка! Зри́тели до́лго аплоди́ровали. Никогда́ не забу́ду э́тот день! Б. Прочита́й утвержде́ния. Скажи́, каки́е из них ве́рные? Испра́вь неве́рные утвержде́ния. 1. Ки́ра чита́ла ска́зку и смотре́ла мультфи́льм «Зо́лушка». 2. Спекта́кль был неинтере́сный. 3. Ки́ра подняла́сь на сце́ну. 4. Ки́ра познако́милась с актёром. 5. Зри́тели аплоди́ровали недо́лго.

106


Посмотри́ на карти́нки. Каки́м отры́вкам те́кста они́ соотве́тствуют? Опиши́ карти́нки.

4

б

а

в

г

5

Как ты ду́маешь, что интере́снее: посмотре́ть экраниза́цию ска́зки «Зо́лушка», мультфи́льм «Зо́лушка» и́ли спекта́кль, поста́вленный по э́той ска́зке? Обосну́й свой отве́т.

6

Скажи́, на како́м спекта́кле ты быва́л (а)? Тебе́ понра́вился спекта́кль? Что тебе́ понра́вилось: игра́ актёров, костю́мы, декора́ция?

7

Узна́й репертуа́р теа́тров твоего́ го́рода. На како́й спекта́кль ты хо́чешь пойти́ и почему́?

8

Раздели́тесь на гру́ппы по 5 челове́к. Подгото́вьте прое́кт «Афи́ша на́шего шко́льного спекта́кля». Содержа́ние афи́ши: • • • •

Назва́ние спекта́кля. Да́та и вре́мя проведе́ния. Каки́е кла́ссы приглаша́ются на спекта́кль. Имена́ и фами́лии дете́й, уча́ствующих в спекта́кле.

Предста́вьте афи́шу кла́ссу. Отве́тьте на вопро́сы други́х групп. Зада́йте други́м гру́ппам аналоги́чные вопро́сы и оцени́те их рабо́ту.

107


УРО́К 5.8. Я ИДУ́ В МАГАЗИ́Н 1

А. Посмотри́ на иллюстра́цию. Что ты ви́дишь? Что мо́жно купи́ть в э́том магази́не? Б. В каки́х магази́нах ты быва́л (а)? Что ты там покупа́л (а)?

2

А. Прочита́й, что пи́шут ребя́та на веб-фо́руме. Каку́ю те́му они́ обсужда́ют? Ли́за: Люблю́ магази́ны, осо́бенно больши́е торго́вые це́нтры! Краси́вые витри́ны, я́ркий свет... Обожа́ю де́лать поку́пки! Но́вая мо́дная оде́жда, ра́зные аксессуа́ры... Макси́м: Ненави́жу магази́ны, ненави́жу «шо́пинг». Уж лу́чше в свобо́дное вре́мя посиде́ть до́ма и поигра́ть в ша́хматы. Ки́ра: Я люблю́ магази́ны. Осо́бенно магази́ны, где мо́жно купи́ть игру́шки. У меня́ есть вся́кие Ба́рби, за́йчики, соба́чки и други́е зверю́шки. Ма́ма говори́т, что я уже́ больша́я. Ну и что! Мои́ игру́шки таки́е ми́лые! Ди́ма: А я люблю́ спорти́вные магази́ны. Ну, ещё магази́ны, где продаю́т те́хнику. Б. Отве́ть на вопро́сы. 1. Кто из ребя́т лю́бит де́лать поку́пки? 2. Почему́ Ли́за лю́бит ходи́ть в магази́ны? 3. Каки́е магази́ны лю́бит Ки́ра? 4. Кто из ребя́т ненави́дит «шо́пинг»? 5. В каки́е магази́ны лю́бит ходи́ть Ди́ма? В. Зада́й ка́ждому уча́стнику диску́ссии по одному́ вопро́су. Г. Скажи́, мо́жно ли по э́той диску́ссии суди́ть об увлече́ниях ребя́т? Что лю́бит Ли́за? А Макси́м? Чем увлека́ется Ки́ра? Чем интересу́ется Ди́ма? Д. Скажи́, каки́е магази́ны ты лю́бишь и почему́? Образе́ц: Я люблю́ кни́жные магази́ны, потому́ что люблю́ чита́ть.

108


А. Прочита́й назва́ния магази́нов. Как ты ду́маешь, что в них мо́жно купи́ть?

3

«Мело́дия» «Вкусня́шка»

«Акваре́ль» «Мир о́буви»

«Мой дом» «Умные игру́шки»

«Чемпио́н» «Мо́дница»

Б. Посмотри́ на карти́нки. Скажи́, где (в како́м магази́не) мо́жно э́то купи́ть?

Гр

Запо=мни

1 (оди́н), 21, 31… 2 (два), 3, 4, 22, 23, 24… 5, 6, 7…20… Ско́лько сто́ит э́тот мяч? э́та кни́га? э́то пла́тье?

рубль, ла́ри рубля́, ла́ри рубле́й, ла́ри

Ско́лько сто́ят э́ти очки́?

10 – де́сять

60 – шестьдеся́т

20 – два́дцать

70 – се́мьдесят

30 – три́дцать

80 – во́семьдесят

40 – со́рок

90 – девяно́сто

50 – пятьдеся́т

100 – сто

Соста́вьте диало́ги. Вы́полните в па́рах.

4

Образе́ц: тетра́дь 20. - Ско́лько сто́ит э́та тетра́дь? – Она́ сто́ит два́дцать рубле́й. блокно́т 40 каранда́ш 10 5

лине́йка ла́стик

20 50

хлеб 30 моро́женое 60

Прослу́шай диало́г. Где он состоя́лся? Скажи́, кто говори́т? - У вас есть акваре́льные кра́ски? - Здра́вствуйте. Вам помо́чь?

- Восемьсо́т рубле́й.

- С вас девятьсо́т пятьдеся́т рубле́й.

- Положи́те, е́сли мо́жно, в пода́рочный паке́т. 6

тетра́дь 80 ру́чка 70

- Да́йте ещё ки́сточку.

Порабо́тайте в гру́ппах по 4 и́ли 6 челове́к. Подгото́вьте по 2-3 ка́рточки, нарису́йте на них ту и́ли ину́ю вещь, укажи́те це́ну. Обменя́йтесь ка́рточками с друго́й гру́ппой и разыгра́йте в па́рах диало́ги «В магази́не» с испо́льзованием ка́рточек, кото́рые получи́ли. Выи́грывает та гр́уппа, ученики́ кото́рой соста́вили са́мые интере́сные диало́ги.

109


УРО́К 5.9. В ЦИ́РКЕ А. Посмотри́ на карти́нки. Что ты ви́дишь? Где э́то происхо́дит?

1

в

б

a

г

е

д

ж

Б. Скажи́, ты лю́бишь быва́ть в ци́рке? Почему́? 2

Найди́ па́ры слов и их объясне́ния. Вы́полни зада́ние у́стно. аре́на жонглёр антра́кт кло́ун эквилибри́стка

3

арти́ст-ко́мик в ци́рке па́уза ме́жду а́ктами кру́глая площа́дка в середи́не ци́рка арти́стка ци́рка, кото́рая де́лает упражне́ния на ша́ре арти́ст ци́рка, кото́рый ло́вит и броса́ет предме́ты

А. Прочита́й назва́ние расска́за. Как ты ду́маешь, расска́з бу́дет весёлый и́ли гру́стный? Б. Прочита́й расска́з. Исходя́ из конте́кста, определи́ значе́ние выд ́ еленных слов.

Де́вочка на ша́ре 1 Одна́жды я и мои́ однокла́ссники бы́ли в ци́рке. Снача́ла на аре́не вы́ступал арти́ст-жонглёр. Он кида́л ша́рики и лови́л их. Зате́м фо́кусники пока́зывали фо́кусы. Пото́м выступа́ли смешны́е кло́уны. Дрессиро́вщик пока́зывал, как его́ соба́чки уме́ют танцева́ть. Бы́ло о́чень ве́село. А пото́м вы́катили огро́мный шар. Вдруг ма́ленькая де́вочка вскочи́ла на шар, и шар покати́лся. Она́ грацио́зно стоя́ла на ша́ре, а шар всё кати́лся и кати́лся. Де́вочка была́ о́чень краси́вая: у неё бы́ли си́ние глаза́ и дли́нные ресни́цы. Она́ была́ как ска́зочная принце́сса. В. Соста́​́вь пять вопро́​́сов к те́​́ксту.

110

gamoagores isroda gagorda Sexta migoravda


4

А. Прочита́й продолже́ние расска́за. Найди́ за 10 секу́нд информа́цию, выступа́ли ли во второ́м отделе́нии: а) львы; б) слоны́? Б. Прочита́й текст ещё раз. Определи́ значе́ние выд ́ еленных слов. 2

Шар останови́лся. Все захло́пали и закрича́ли «бра́во». Де́вочка спры́гнула с ша́ра и сде́лала са́льто. А вдруг она́ упадёт? Но она́ стоя́ла и улыба́лась. А пото́м убежа́ла. Зате́м объяви́ли антра́кт. Во второ́м отделе́нии сно́ва выступа́л кло́ун с петухо́м. Все смея́лись. Но мне бы́ло уже́ не интере́сно. Дрессиро́вщик пока́зывал, что уме́ют де́лать львы. Все хло́пали. Но э́то мне то́же бы́ло не интере́сно. Я хоте́л ви́деть де́вочку на ша́ре. Но де́вочка уже́ не выступа́ла.

gamoacxades daecema ganyofilebaSi Camoxta gaCerda

В. Скажи́, понра́вилось ли геро́ю расска́за второ́е отделе́ние? Почему́? 5

Вы́бери пра́вильный вариа́нт. Вы́полни зада́ние у́стно. 1. В ци́рке пе́рвым выступа́л … а) кло́ун б) жонглёр в) дрессиро́вщик 2. Ди́ме о́чень понра́вилась де́вочка, потому́ что… а) она́ была́ ма́ленькая б) она́ была́ осо́бенная в) она́ была́ весёлая 3. Когда́ де́вочка сде́лала са́льто, Ди́ма … а) испуга́лся, что она́ упадёт б) захло́пал 4. Во второ́м отделе́нии Ди́ме бы́ло: а) ве́село б) интере́сно

6

в) закрича́л «бра́во»

в) неинтере́сно.

A. Укажи́ пра́вильную после́довательность собы́тий. 1. Дрессиро́вщик пока́зывал, что уме́ют де́лать львы. 2. Объяви́ли антра́кт. 3. Ди́ме ве́село бы́ло смотре́ть на выступле́ние арти́стов ци́рка. 4. Де́вочка стоя́ла на ша́ре. Б. Каки́е карти́нки из зада́ния 1 иллюстри́руют э́ти моме́нты?

7

8

Каки́е предложе́ния не соотве́тствуют содержа́нию те́кста? Испра́вь их. 1. Ди́ма был в ци́рке с па́пой. 2. Де́вочка на ша́ре была́, как ска́зочная принце́сса. 3. Когда́ де́вочка сде́лала са́льто, Ди́ма испуга́лся. 4. По́сле выступле́ния де́вочки объяви́ли антра́кт. 5. Ди́ма до́лго аплоди́ровал кло́уну с петухо́м. Как ты ду́маешь, что бу́дет да́льше? Предложи́ не́сколько вариа́нтов продолже́ния расска́за.

111


УРО́К 5.10. В ЦИ́РКЕ (ПРОДОЛЖЕ́НИЕ) 1

Прочита́й продолже́ние расска́за. Найди́ информа́цию о том, когда́ (в како́й день неде́ли) Ди́ма ещё раз пошёл в цирк. 3

Ве́чером па́па спроси́л: - Ну, как? Хорошо́ бы́ло в ци́рке? - Па́па! - сказа́л я, - Там в ци́рке есть де́вочка. Она́ така́я необыкнове́нная. Она́ танцу́ет на голубо́м ша́ре. Пойдём в воскресе́нье в цирк! Па́па сказа́л: - Обяза́тельно пойдём. Обожа́ю цирк! Но в воскресе́нье у нас бы́ли го́сти, и мы пошли́ в цирк в сре́ду. Я ждал, когда́ будет выступа́ть де́вочка на ша́ре. Но на сце́ну всё выходи́ли други́е арти́сты. Вдруг объяви́ли: «Ант-рра́-кт!» Как антра́кт? Почему́? Ведь она́ выступа́ла в пе́рвом отделе́нии! Я сказа́л: - Па́па, дава́й узна́ем, где де́вочка на ша́ре? Па́па купи́л програ́мму, а я спроси́л контролёршу: - Скажи́те, пожа́луйста, а когда́ бу́дет выступа́ть де́вочка на ша́ре? - Кака́я де́вочка? - В програ́мме напи́сано: эквилибри́стка на ша́ре Т. Воронцо́ва. Где она́? спроси́л па́па. Отве́ть на вопро́сы. 1. О чём спроси́л Ди́му па́па ве́чером? 2. Почему́ Ди́ма с па́пой не пошли́ в цирк в воскресе́нье? 3. Чего́ ждал Ди́ма, когда́ сиде́л в ци́рке? 4. Что он предложи́л па́пе во вре́мя антра́кта? 5. Что купи́л па́па? 6. О чём Ди́ма спроси́л контролёршу? Как ты ду́маешь, что бу́дет да́льше? 2

А. Прочита́й продолже́ние расска́за. Скажи́, оправда́лись ли твои́ ожида́ния относи́тельно того́, как зако́нчится расска́з. Б. Укажи́ после́до­вательность карти́нок из предыду́щего уро́ка (зада́ние 1). 4

- Ааа, э́то Та́нечка Воронцо́ва? Она́ уе́хала вчера́... Вме́сте с роди́телями... Во Владивосто́к, - отве́тила контролёрша. Начало́сь второ́е отделе́ние. - Пойдём, Ди́ма! Сейча́с бу́дут львы! - Нет па́па, мне не интере́сно. Пойдём домо́й.

112


На у́лице я спроси́л па́пу: - Па́па, Владивосто́к - э́то о́чень далеко́? До́лго туда́ е́хать? Па́па не отве́тил. Пото́м он предложи́л: - Хо́чешь в кафе́? Там вку́сное моро́женое и вода́. Называ́ется «Кахети́нская». - Не хочу́, – сказа́л я. Па́па замолча́л. Я посмотре́л на него́. У него́ бы́ло гру́стное лицо́. (По одноимённому расска́зу В. Драгу́нского) Отве́ть на вопро́сы. 1. Как зва́ли де́вочку? 2. Куда́ она́ уе́хала? 3. Кто выступа́л во второ́м отделе́нии? 4. Куда́ хоте́л е́хать Ди́ма и почему́? 5. Куда́ предложи́л зайти́ па́па? 6. Како́е у па́пы бы́ло лицо́, когда́ они́ возвраща́лись домо́й? 7. Как ты ду́маешь, по́нял ли па́па, что чу́вствовал Ди́ма? Подбери́ к ка́ждой карти́нке (уро́к 5.9, зада́ние 1) соотве́тствующее предложе́ние и́ли отры́вок из те́кста. 3

Прочита́й ре́плики. Кто из геро́ев расска́за мог э́то сказа́ть: па́па, Ди́ма и́ли контролёрша? Эта де́вочка пра́вда осо́бенная. Её зову́т Та́нечка Воронцо́ва. Я её никогда́ не уви́жу?

4

Интере́сно, кака́я она́?

В э́том кафе́ са́мое вку́сное моро́женое. Её роди́тели то́же арти́сты ци́рка.

А. Скажи́, оправда́лись ли твои́ предположе́ния относи́тельно содержа́ния расска́за? Ожида́л(а) ли ты тако́й концо́вки? Б. Как бы ты хоте́л(а) по-друго́му зако́нчить расска́з?

5

А. Скажи́, о чём расска́з «Де́вочка на ша́ре»? Вы́бери из предло́женных вариа́нтов. а) о дру́жбе

б) о пе́рвой любви́

в) об отноше́ниях отца́ и сы́на

Б. Вы́бери эпизо́д расска́за, кото́рый тебе́ осо́бенно понра́вился. Перескажи́ его́. 6

Порабо́тайте в гру́ппах. Приду́майте другу́ю концо́вку расска́за. Ознако́мьте друг дру́га со свое́й ве́рсией оконча́ния расска́за.

113


УРО́К 5.11. ПРО́СТО ЧАТ (ПОВТОРЕ́НИЕ) 1

Прочита́й перепи́ску друзе́й. В како́й фо́рме обща́ются ребя́та? Ско́лько дете́й уча́ствует в ча́те? В како́е вре́мя дня они́ обща́ются? До́брый ве́чер, ребя́та. Я ви́жу, все собрали́сь. Приве́т, Ди́ма. Ну, коне́чно: пя́тница, ве́чер, мо́жно и пообща́ться. Ребя́та, а мы пра́вда в сле́дующую суббо́ту на экску́рсию в музе́й идём? Да, учи́тельница исто́рии сказа́ла. Но я хоте́ла в кино́… Ты что, Ли́за! Кто на экску́рсию в кино́ хо́дит? Почему́ нет? Ла́дно, я и так пойду́. А у тебя́ есть свобо́дное вре́мя, Ли́за? Да, я всё успева́ю: и занима́ться, и отдыха́ть. Ребя́та, дава́йте вме́сте пойдём в теа́тр ку́кол. Я - «за»! Ведь теа́тр ку́кол лю́бят все. Хоро́шая иде́я. Я и мои́ друзья́ то́же пойдём в наш тбили́сский Теа́тр марионе́ток. А мы пойдём в теа́тр Образцо́ва. Он кла́ссный! Биле́ты куплю́ я. Отли́чно! Спаси́бо тебе́, Макси́м. Ты настоя́щий друг.

2

Скажи́, каки́е из э́тих тем затра́гивают ребя́та в ча́те. экску́рсия в музе́й тест по матем́атике

3

4 5 6

114

шко́льные оце́нки интере́сный фильм

свобо́дное вре́мя похо́д в теа́тр ку́кол

Отве́ть на вопро́сы. 1. В како́й день неде́ли ребя́та обща́ются в ча́те? 2. Когда́ ребя́та должны́ пойти́ на экску́рсию в музе́й? 3. Кто предпочита́ет пойти́ в кино́? 4. Кто предлага́ет пойти́ в теа́тр ку́кол? 5. Кто из ребя́т не москви́ч? 6. Куда́ хо́чет пойти́ Андро́? Каки́е изображе́ния (сма́йлики) испо́льзуют де́ти, и для чего́ они́ нужны́? Каки́е эмо́ции они́ выража́ют? Ты испо́льзуешь их, когда́ пи́шешь сообще́ния? Скажи́, ты обща́ешься с друзья́ми в ча́те? Когда́ э́то быва́ет? Каки́е те́мы вы обсужда́ете в ча́те? Раздели́тесь на гру́ппы по 3 челове́ка. Вы́берите те́му для бесе́ды в ча́те (см. зада́ние 2). Приду́майте бесе́ду и запиши́те её в тетра́ди. Прочита́йте свою́ бесе́ду по роля́м, а зате́м послу́шайте бесе́ду други́х групп. Вы́явите гру́ппу, кото́рая соста́вит са́мую интере́сную бесе́ду в ча́те.


Словарь УРО́К 1.1. ВОТ И КО́НЧИЛИСЬ КАНИ́КУЛЫ

предста́вленный – warmodgenili уча́ствует – monawileobs отдыха́ла – isvenebda провёл – gaatara употребля́ются – gamoiyeneba по́дписи – warwerebi загорае́т – irujeba пла́вал – curavda соотнеси́ – Seusabame подели́тесь – gauziareT УРО́К 1.2. КТО ГДЕ ОТДЫХА́Л?

рад(а) тебя́ ви́деть – moxaruli var Seni naxviT мно́гое узна́л – bevri rame gavige наве́рное – savaraudod бы́ло ве́село – iyo mxiaruleba гора́ – mTa мо́ре – zRva да́ча – agaraki ло́дка – navi ла́герь – banaki собира́ть грибы́ – sokos mokrefva разводи́ть костёр – koconis danTeba загора́ть – garujva пла́вать – curva тётя – deida двою́родный брат – biZaSvili, mamidaSvili, deidaSvili записа́ться – Cawera переду́мал – gadaifiqra нахо́дится – aris, mdebareobs встре́тил – Sexvda содержа́ние – Sinaarsi в тече́ние дня – dRis ganmavlobaSi УРО́К 1.3. КТО ГДЕ ОТДЫХА́Л? (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

утвержде́ние – mtkicebuleba ве́рный – erTguli испра́вь оши́бки – gaaswore Secdomebi УРО́К 1.4. НА́ЧАЛО УЧЕ́ БНОГО ГО́ДА

середи́на – Sua отмеча́ют – aRniSnaven пра́здник – dResaswauli каки́м спо́собом – romeli xerxiT состои́тся коммуника́ция – Sedgeba komunikacia происхо́дит – xdeba подсне́жник – enZela

115


Поздравля́ю тебя́! – gilocav С днём рожде́ния! – gilocav dabadebis dRes нача́ло уче́бного го́да – saswavlo wlis dasawyisi День зна́ний – codnis dRe УРО́К 1.5. ЗОЛОТА́Я О́СЕНЬ

изображено́ – gamosaxulia характе́рно – axasiaTebs разноцве́тные – sxvadasxva feris золото́й – oqrosferi ковёр – xaliCa сравни́ – Seadare соде́ржится – Seicavs настрое́ние – ganwyoba прохла́дно – grila пра́здничный – sadResaswaulo улыба́ются – iRimebian отмеча́ет – aRniSnavs при́знак – niSani обрати́ внима́ние – miaqcie yuradReba приве́тствие – misalmeba основна́я часть – ZiriTadi nawili восстанови́ – aRadgine испо́льзуй – gamoiyene ра́мочка – CarCo приме́ты – damaxasiaTebeli niSnebi упомина́ет – moixseniebs ука́зывает – miuTiTebs сия́ет я́рко – kaSkaSebs юг – samxreTi во́здух – haeri кру́жатся – trialeben ле́пят снеговика́ – Tovlis papas akeTeben в тре́тьем лице́ – mesame pirSi листопа́д – foTolcvena ве́тер – qari УРО́К 1.6. КОГДА́ НАЧИНА́ЕТСЯ УЧЕ́ БНЫЙ ГОД?

гото́вишься – emzadebi свя́зано – dakavSirebulia наве́рное – albaT цвести́ – yvaviloba с чем свя́зано – rasTan aris kavSirSi УРО́К 1.7. ПА́ ДАЮТ, ПА́ ДАЮТ ЛИ́СТЬЯ…

меня́ется – icvleba отде́льный – calke догада́йся – gamoicani принадлежа́т – ekuTvnian

116


све́тит ре́дко – anaTebs iSviaTad мра́чное, нера́достное – mowyenili, moRuSuli лу́жа – gube грязь – talaxi ве́тка – toti грач – Wilyvavi жура́вль – wero ста́я – gundi (frinvelTa) кры́льями ма́шет – frTebs iqnevs вдали́ – Sors солове́й – bulbuli соотве́тствуют – esadagebian проливны́е дожди́ – kokispiruli wvimebi зате́м – Semdeg УРО́К 1.8. МАРИ́НА, ВЕЛОСИПЕ́ Д… И ЦВЕТЫ́

обы́чно – Cveulebriv происхо́дят – xdeba вспо́мнить – gaxseneba приключи́лась с тобо́й – gadagxda Sen брала́ – iRebda выходи́ла – gamodioda вы́шла – gamovida принесёшь – moitan чем зако́нчится – riTi damTavrdeba

УРО́К 1.9. МАРИ́НА, ВЕЛОСИПЕ́ Д… И ЦВЕТЫ́ (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

поля́нка – veli рома́шка – gvirila дарю́ – gCuqni сты́дно – sircxvilia ведь – xom спря́тал – damala стро́го – mkacrad завя́ли – daWkna сра́зу – egreve на са́мом де́ле – sinamdvileSi с тех пор – mas mere ли́шние предложе́ния – zedmeti winadadebebi вы́полни зада́ние у́стно – Seasrule davaleba zepirad как бы ты поступи́л на ме́сте – rogor moiqceodi mis adgilas объясне́ние – ganmarteba УРО́К 1.10. "ПЕ́ РВЫЕ ЦВЕТЫ́"

принесёшь – moitan уви́дит – dainaxavs спря́тал под куст – damala buCqis ZirSi завя́ли – daWkna после́довательность – mimdevroba

117


УРО́К 1.11. ПОВТОРЕ́ НИЕ

це́рковь – eklesia нахо́дится – imyofeba протека́ет – mimdinareobs разбе́й текст – dayavi teqsti опи́сывается – aRiwereba пока́зан – naCvenebia распоря́док дня – dRis ganrigi УРО́К 2.1. НО́ВЫЕ ОДНОКЛА́ССНИКИ

выраже́ние – gamoTqma кого́ не хвата́ет – vin gvaklia принадлежа́т – miekuTvnebian строи́тельный – saamSeneblo стари́нный – Zveleburi о́чень прия́тно – Zalian sasiamovnoa УРО́К 2.2. НО́ВАЯ ЖИЗНЬ (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

мы знако́мы – Cven vicnobT erTmaneTs трёхэта́жный – samsarTuliani перее́хали – gadavidnen продо́лжу заня́тия – gavagrZeleb mecadineobas скуча́ю по друзья́м – megobrebi menatreba раскро́й ско́бки – gaxseni frCxilebi кружок – wre наде́юсь – imedi maqvs продо́лжу – gavagrZeleb подбери́ – SearCie словосочета́ния – sityvaTa Sewyoba предло́г – windebuli УРО́К 2.3. СТА́РЫЕ ДРУЗЬЯ́

по́лненький – msuqani жизнера́достный – xalisiani ло́вкий – moqnili испо́льзованы – gamoyenebuli объясни́ значе́ние вы́деленных слов – axseni gamoyofili sityvebis mniSvneloba защити́л – daicva сме́лый – guladi общи́тельный – komunikabeluri отзы́вчивый – gulisxmieri начи́танный – nakiTxi охарактеризу́й – daaxasiaTe смею́сь – vicini рассе́янный – gonebagafantuli УРО́К 2.4. СТА́РЫЕ ДРУЗЬЯ́ (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

118

приве́тливое – sandomiani сде́лай по образцу́ – gaakeTe nimuSis mixedviT


УРО́К 2.5. КТО ЧТО ЛЮ́БИТ ДЕ́ ЛАТЬ

увлече́ние – gataceba постоя́нно – mudmivad угоща́ет – umaspinZldeba го́лос – xma сме́лый – guladi предме́т – nivTi ме́сто занима́ют – adgils ikaveben принадле́жности – nivTebi вообще́ – saerTod жи́вопись – ferwera ве́чно – mudmivad разга́дывать – amoxsna рукоде́льница – xelmarjve вя́жет – qsovs шьёт – keravs вышива́ет – qargavs расте́ния – mcenareebi сладкое́жка – tkbilis moyvaruli поли́ть – morwyva на́до накорми́ть – unda aWamo принадлежа́т – miekuTvneba УРО́К 2.6. УВЛЕЧЕ́ НИЯ

подобра́ть – SerCeva не́которые – zogierTi оконча́ние – daboloveba увлека́ется – gatacebulia иску́сство – xelovneba гимна́стика – tanvarjiSi рассма́тривает – ganixilavs измени́лись – Seicvala запо́мни – daimaxsovre обосну́й – daasabuTe поднима́ться – asvla спуска́ться – Casvla этаж – sarTuli глаго́л – zmna соста́вь – Seadgine с по́мощью – daxmarebiT предложи́л – SesTavaza смогли́ – SeZles попа́сть на кры́шу – saxuravze moxvedra потеря́л – dakarga заперта́ – Caketilia возмуща́лись – aRSfoTebulebi iyvnen ча́сти – nawilebi согласи́лись – daTanxmdnen нажа́ли – daaWires

119


пойма́ть – daWera собрали́сь – Seikribnen крича́ли – yvirodnen вы́зовут – gamoiZaxeben испуга́лись – SeeSindaT подожда́ть – mocda освободи́лся – ganTavisuflda наску́чило – moewyina попа́лись – dagiWires вылеза́йте – gamoZveriT подождём – davelodebiT произойдёт – moxdeba УРО́К 2.8. НО́ВАЯ ПОДРУ́ ГА (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

лови́ли – iWerdnen винова́то – damnaSaved что с тобо́й случи́лось – ra mogivida ску́чно не быва́ет – ar viwyen увлека́юсь вышива́нием – gatacebuli var qargviT УРО́К 2.9 НО́ВАЯ ПОДРУ́ ГА (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

удиви́лся – gaukvirda оттолкну́л – xeli hkra отли́чница – friadosani пешко́м – fexiT с удивле́нием – gakvirvebiT договори́лись – SeTanxmdnen спра́вимся – gavumklavdebiT

УРО́К 2.10. НО́ВАЯ ПОДРУ́ ГА (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

широ́кий – ganieri оце́нишь – Seafaseb развлече́ние – gasarTobi пло́хо поступи́ли – cudad moiqcnen УРОК 3.1. НОВОГО́ДНИЕ ХЛО́ПОТЫ

хло́поты – fusfusi волше́бный – jadosnuri меша́ет – xels uSlis обжо́ра – Rormucela печёт – acxobs ве́шает – kidebs наряжа́ют – rTaven убра́ть кварти́ру – saxlis dalageba УРОК 3.2. ЗАГАДА́Й ЖЕЛА́НИЕ

зага́дывают жела́ние – survils CaiTqvamen исполня́лись ли твои́ жела́ния – sruldeboda ki Seni survilebi

120


ве́рит – sjera взро́слый – zrdasruli уме́ет – SeuZlia меша́л – uSlida мечта́ – ocneba пережива́ет – ganicdis УРО́К 3.3. С НО́ВЫМ ГО́ДОМ! С НО́ВЫМ СЧА́СТЬЕМ!

поздрави́тельные откры́тки – misaloci baraTebi пошлёшь сообще́ние – gaugzavni Setyobinebas поздра́вишь у́стно – miulocav sityvierad УРО́К 3.4. С НО́ВЫМ ГО́ДОМ! С НО́ВЫМ СЧА́СТЬЕМ! (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

пожела́ть – usurvo успе́х – warmateba экза́мен – gamocda похуде́ние – gaxdoma раздала́ – daariga уда́ча – iRbali ра́дость – sixaruli Рождество́ – Sobis dResaswauli долголе́тие – dRegrZeloba испо́льзуется – gamoiyeneba обраще́ние – mimarTva

УРО́К 3.5. В ГОСТЯ́ Х У ДЕ́ ДУШКИ И БА́БУШКИ

в гостя́х – stumrad живо́й разгово́р – cocxali saubari УРО́К 3.6. СЕМЕ́ ЙНЫЕ ФОТОГРА́ФИИ

хара́ктер – xasiaTi жени́х – nefe неве́ста – patarZali ую́тный – myudro коро́ткий – mokle сове́ты – rCevebi бы́вший – yofili

УРО́К 3.7. НОВОГО́ДНИЙ ПОДА́РОК

вы́скажи – gamoTqvi предположе́ние – varaudi мо́жет идти́ речь – SeiZleba midiodes saubari необы́чный – araCveulebrivi подоко́нник – fanjris rafa скуча́ешь – moiwyine прибери́ ко́мнату – daalage oTaxi коне́чно – ra Tqma unda свёрток – fuTa

121


купа́ть – banaoba пла́кать – tirili па́лец – TiTi защи́тник – damcveli замеча́тельный пода́рок – SesaniSnavi saCuqari УРО́К 3.8. НОВЫЙ ГОД ПО-БРАЗИЛЬСКИ

ле́йка – sarwyavi не бо́йся – nu geSinia полива́ть – morwyva не́когда – ar calia

УРО́К 3.9. НО́ВЫЙ ГОД В РА́ЗНЫХ СТРА́НАХ

настрое́ние – ganwyoba происхо́дит – xdeba утю́г – uTo кастрю́ля – qvabi свеча́ – sanTeli веселя́тся – erTobian жела́ют друг дру́гу – usurveben erTmaneTs сча́стье – bedniereba УРО́К 3.10. НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

рожде́ственская – saSobao обы́чай – wes-Cveuleba выруба́ть – gaCexva стекля́нный – SuSis сосу́лька – lolua самоде́льный – TviTnakeTi свяще́нный – wminda возни́кла – warmoiSva иску́сственный – xelovnuri УРО́К 3.11. ЁЛОЧКЕ НЕ ХОЛОДНО ЗИМОЙ (ПОВТОРЕНИЕ)

забира́ть – waReba вы́рубка – gaCexva пусть расту́т – dae, gaizardon мно́го лет подря́д – mravali wlis ganmavlobaSi УРО́К 4.1. ЗДА́НИЕ ШКО́ЛЫ

кружо́к – wre записа́ться – Cawera принадлежа́т – miekuTvneba столо́вая – sasadilo УРО́К 4.2. ШКО́ЛЬНЫЙ ДВОР

обы́чно – Cveulebriv постара́йся – Seecade

122


питьево́й фонта́нчик – dasalevi wylis Sadrevani игрова́я площа́дка – gasarTobi moedani спра́ва – marjvniv сле́ва – marcxniv вокру́г – garSemo расту́т – izrdebian на лугу́ – mindorSi о́коло – axlos напро́тив – pirdapir пе́ред – win ря́дом – gverdiT УРО́К 4.3. ШКО́ЛЬНЫЕ ПРЕДМЕ́ ТЫ

иску́сство – xelovneba произноше́ние – gamoTqma наступи́л – dadga кста́ти – sxvaTa Soris жаль – sawyenia забра́сывает мяч в корзи́ну – agdebs burTs kalaTaSi распредели́ – gaanawile есте́ственные – bunebrivi то́чные – zusti УРО́К 4.4. РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

иску́сство – xelovneba родно́й язы́к – mSobliuri ena како́й по счёту – rigiT romelia неде́ля – kvira понеде́льник – orSabaTi вто́рник – samSabaTi среда́ – oTxSabaTi четве́рг – xuTSabaTi пя́тница – paraskevi суббо́та – SabaTi воскресе́нье – kvira УРО́К 4.5. РАСПИСА́НИЕ УРО́КОВ (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

перепу́тала – ameria расписа́ние уро́ков – gakveTilebis cxrili УРО́К 4.6. МОЯ́ ШКО́ЛА

чем отлича́ется – riTi gansxvavdeba отде́льно – calke обсужда́ем но́вости – ganvixilavT axal ambebs с трудо́м реша́ю зада́чи – gaWirvebiT vxsni amocanebs соревну́емся – vejibrebiT ую́тный – myudro

123


УРО́К 4.7. ЗАНЯ́ ТИЯ В КРУЖКА́Х

мастерская – saxelosno наро́дный – xalxuri снима́ть – gadaReba предста́вьте – warmoidgineT поручи́ли – daavales созда́ть – Seqmna УРО́К 4.8. ШКО́ЛЫ БЫВА́ЮТ РА́ЗНЫЕ

озагла́вь – daasaTaure шала́ш – qoxi не потеря́юсь – ar davikargebi внутри́ – SigniT самостоя́тельный – damoukidebeli разже́чь – danTeba УРО́К 4.9. ПЕ́ СНЯ «УЧАТ В ШКО́ЛЕ»

приду́мать – moigono бо́дрый – mxne де́йствия – moqmedebebi испо́льзуешь ли ты э́ту вещь – gamoiyeneb ki Sen am nivTs пёрышко (перо́) – kalami восто́к – aRmosavleTi юг – samxreTi о́стров – kunZuli приба́вить – mimateba вычита́ть – gamokleba умножа́ть – gamravleba обижа́ть – wyenineba вме́сте с исполни́телем – SemsrulebelTan erTad загля́дывая в текст – teqstSi CaxedviT вы́учи – iswavle наизу́сть – zepirad по слога́м – damarcvliT воспи́танный – zrdilobiani приведи́ приме́ры – moiyvane magaliTebi УРО́К 4.10. ПЕ́ СНЯ «УЧАТ В ШКО́ЛЕ» (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

по́лностью – mTlianad пу́тать – areva забо́титься – mzrunveloba УРО́К 4.11. ПОВТОРЕ́ НИЕ

о́бщий – saerTo объясня́ть зако́ны приро́ды – bunebis kanonebis axsna живы́е органи́змы – cocxali organizmebi различа́ть – ganasxvavo ла́зить – Zroma приро́дные явле́ния – bunebis movlenebi

124


окра́ина – gareubani как должна́ вы́глядеть – rogor unda gamoiyurebode УРО́К 5.1. «ЖА́ВОРОНОК» И́ЛИ «СОВА́»?

жа́воронок – torola сова́ – bu пло́тно – noyierad дли́тся – grZeldeba

УРО́К 5.2. В КОТО́РОМ ЧАСУ́ ?

засыпа́ешь – iZineb возвраща́юсь – vubrundebi встре́тимся – SevxvdebiT остано́вка – gaCereba состоя́лся разгово́р – Sedga saubari учи́лище – saswavlebeli собра́ние – kreba УРО́К 5.3. ВЕ́ ЧЕРОМ ДО́МА

обща́юсь в ча́те – CatSi vesaubrebi УРО́К 5.4. МОЁ СВОБО́ДНОЕ ВРЕ́ МЯ

увлече́ние – gataceba успе́хи – warmatebebi развива́ет ло́вкость – aviTarebs moqnilobas самоу́чка – TviTnaswavli обще́ние с приро́дой – bunebasTan urTierToba УРО́К 5.5. ПОЙДЁМ В КИНО́!

вы́ставка – gamofena совме́стно – erToblivad лома́ть го́лову – Tavis mtvreva волнова́ться – nerviuloba неожи́данно – uecrad крадёт – iparavs приключе́ние – Tavgadasavali УРО́К 5.6. В ТЕА́ТРЕ

бытово́й – sayofacxovrebo по ука́зу – miTiTebiT сохрани́лось – SenarCunda заботливый – mzrunveli печа́льно – samwuxaroa УРО́К 5.7. НЕЗАБЫВА́ЕМЫЙ ДЕНЬ

по́лный – savse пожа́л ру́ку – xeli CamoarTva незабыва́емый – dauviwyari

125


по поря́дку – Tanmimdevrulad зри́тельный зал – mayurebelTa darbazi ряд – rigi потолок – Weri хруста́льная лю́стра – brolis WaRi за́навес – farda свет пога́с – sinaTle Caqra за́навес раздви́нулся – farda gaiwia удиви́тельный – saocari спусти́лись – Camovidnen УРО́К 5.8. Я ИДУ́ В МАГАЗИ́Н

ненави́жу – mZuls набо́р – krebuli продаве́ц – gamyidveli пода́рочный – sasaCuqre заплати́ла – gadaixada УРО́К 5.9. В ЦИ́РКЕ

вы́катили – gamoagores сере́бряный – vercxlisferi осо́бенная – gansakuTrebuli хло́пать – taSis dakvra УРО́К 5.10. В ЦИ́РКЕ (ПРОДОЛЖЕ́ НИЕ)

отделе́ние – ganyofileba замолча́л - gaCumda

126