მე-6 კლასის მოსწავლის წიგნი რუსულ ენაში

Page 1

Кетеван Шошиашвили Хатуна Лутидзе Нелли Хомерики

ISBN 978-9941-441-84-4

9 789941 44184 44183 4 7

VI

РУССКИЙ ЯЗЫК

РУССКИЙ ЯЗЫК

6

dafinansebulia `moswavleebis saxelmZRvaneloebiT uzrunvelyofis programis~ farglebSi

Учебник для учащихся грузинской школыКетеван Шошиашвили Хатуна Лутидзе Нелли Хомерики

Р У СС КИЙ Я ЗЫ К Учебник для учащихся грузинской школы

6 grifminiWebulia saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier 2018 wels


qeTevan SoSiaSvili, xaTuna lutiZe, neli xomeriki

РУССКИЙ ЯЗЫК moswavlis wigni VI klasi

redaqtori ciuri beriZe ilustratori manana CixlaZe kompiuteruli uzrunvelyofa lia sulaqveliZe © gamomcemloba `klio~, 2018 © qeTevan SoSiaSvili, xaTuna lutiZe, neli xomeriki, 2018 yvela ufleba daculia ISBN 978-9941-441-84-4

Sps `gamomcemloba klio~ aRmaSeneblis gamz. #181-2, Tbilisi, 0112 tel.: (+995 32) 234 04 30 E-mail: book@klio.ge www.klio.ge


Содержание

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ........................................................................................... 4 1. ВЕЧЕРОМ ДОМА........................................................................................... 5 2. ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ...................................................................................... 11 3. МЫ ЧИТАЕМ СКАЗКИ ................................................................................ 17 4. МЫ ЧИТАЕМ СКАЗКИ................................................................................. 20 5. ОХ, УЖ ЭТИ МАЛЫШИ ............................................................................. 25 6. МАША УБИРАЕТ КОМНАТУ....................................................................... 28 7. ПРЯТКИ ....................................................................................................... 33 8. РАЗГРОМ..................................................................................................... 35 9. НА ДОСУГЕ.................................................................................................. 38 10. ДРУЗЬЯ ПО ИНТЕРНЕТУ ........................................................................ 44 11. ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ .......................................................................... 52 12. МОЯ ДЕРЕВНЯ . ....................................................................................... 57 13. ЧЕТЫРЕ ЖЕЛАНИЯ (ПО К. УШИНСКОМУ)............................................64 14. ВРЕМЕНА ГОДА - ЗИМА. ВЕСНА ........................................................... 69 15. ВРЕМЕНА ГОДА - ЛЕТО, ОСЕНЬ ........................................................... 73 16. ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА ................................................................................. 79

3


Усло=вные зна=ки

Чита́й

Пиши́

Слу́шай

Скажи́

Дома́шнее зада́ние

Рабо́та в па́рах

Отве́ть на вопро́сы

4


1. ВЕ=ЧЕРОМ ДО=МА 1

а) Рассмотри́ рису́нок. Отве́ть на вопро́сы. б) Прослу́шай текст. Скажи́, что из прослу́шанного те́кста не соот­ве́тствует карти́нке.

Что де́лают ма́ма и ба́бушка? Что де́лают па́па и де́душка? Чем занима́ется Аня? Что де́лает Са́ша? Что рису́ет Ната́ша? Что де́лает ёжик Ёршик? Что ты де́лаешь обы́чно ве́чером?

5


2

Догада́йся, что означа́ют вы́деленные слова́.

Это моя́ ба́бушка.

Это мой де́душка.

Это моя́ вну́чка.

Это мой внук.

Смотре́ть телеви́зор.

- Это на́ши роди́тели.

Это на́ши де́ти – наш сын Са́ша и на́ша до́чка А́ня.

Запо=мни мой

моя́

моё

мои́

твой

твоя́

твоё

твои́

наш

па́па

ваш

класс

его́ её их

6

на́ша ва́ша его́ её их

ма́ма шко́ла

на́ше ва́ше его́

окно́ пла́тье

на́ши ва́ши его́

её

её

их

их

роди́тели ру́чки


3

а) Прочита́й предложе́ния, испо́льзуя ну́жные местоиме́ния. б) Напиши́ предложе́ния в тетра́ди. Это (мой, моя́, моё, мои́) брат. А э́то (мой, моя́, моё, мои́) сестра́. Это (мой, моя́, моё, мои́) окно́. Вот (мой, моя́, моё, мои́) карандаши́. Это ( твой, твоя́, твоё, твои́) щено́к? Это (твой, твоя́, твоё, твои́) пла́тье? Вот (твой, твоя́, твоё, твои́) кни́ги. Это (твой, твоя́, твоё, твои́) па́рта? Здесь (наш, на́ша, на́ше, на́ши) ко́мната. Вот (наш, на́ша, на́ше, на́ши) окно́. Это (наш, на́ша, на́ше, на́ши) класс. Михаи́л Анто́нович (наш, на́ша, на́ше, на́ши) учи́тель. Где (ваш, ва́ша, ва́ше, ва́ши) тетра́ди? Вот (ваш, ва́ша, ва́ше, ва́ши) ка́рта. Это (ваш, ва́ша, ва́ше, ва́ши) окно́? Это (ваш, ва́ша, ва́ше, ва́ши) портфе́ль. Вот моя́ сестра́ Юля. А э́то (её, его́, их) игру́шки. Это мои́ роди́тели . Это́ (её, его́, их) маши́на. Вот Во́ва. А э́то (её, его́, их) брат.

4

Прослу́шай ре́плики, сопоста́вь их с карти́нкой. (зада́ние 1, стр. 5). Скажи́ «Да» или «Нет».

5

Прослу́шай те́кст ещё раз. Доко́нчи предложе́ния.

6

Прочита́й текст и сравни́ его́ с прослу́шанным те́кстом. Что но́вого узна́л ты из да́нного те́кста?

Это моя́ семья́: ма́ма, па́па, де́душка, ба́бушка, ста́ршая сестра́ Ната́ша и мла́дший брат Са́ша. Ма́ма и ба́бушка … Па́па и де́душка ... . Ната́ша … . Са́ша и ёжик … . А я … .

Это моя́ семья́: ма́ма, па́па, де́душка, ба́бушка, ста́ршая сестра́ Ната́ша и мла́дший брат Са́ша.Моя́ ма́ма учи́тельница. Она́ рабо́тает в шко́ле. Её зову́т Мари́я Вади́мовна. Мой па́па, Анто́н Миха́йлович, врач. Он рабо́тает в поликли́нике. А э́то мой де́душка Михаи́л Анто́нович и моя́ ба́бушка – Ната́лья Алексе́евна. Де́душка и ба́бушка не рабо́тают. Они́ пенсионе́ры.

7


Сейча́с все до́ма. Мы отдыха́ем. Ма́ма разгова́ривает с ба́бушкой. Па́па с де́душкой игра́ют в ша́хматы. Ната́ша чита́ет кни́гу. Са́ша игра́ет в компью́терные и́гры. Наш ёжик Ёршик игра́ет с мячо́м. А я рису́ю.

7

Как ты ду́маешь, кому́ из геро́ев те́кста принадлежа́т э́ти ре́плики:

– Где кра́сный каранда́ш?

– Очень интере́сная кни́га!

– Я люблю́ игра́ть в ша́хматы с сы́ном. – Я нашёл в Интерне́те но́вую игру́.

8

а) Восстанови́ диало́г ме́жду Аней и Ва́ней. б) Разыгра́йте диало́г в па́рах. в) Найди́ в диало́ге ве́жливую и фамилья́рную фо́рмы приве́тствия.

- Здра́вствуй, Аня! - Приве́т, Ва́ня! - Что ты де́лаешь? - Я рису́ю. - А что де́лает Ната́ша? - Ната́ша … . - А что де́лает … ? - Са́ша … . - … роди́тели? - Ма́ма … , а па́па … .

8


Запо́мни рабо́тать где? в шко́ле, в теа́тре, на заво́де, на по́чте, на рын ́ ке.

9

КТО?

играт́​́ ь, разгова́ривать С КЕМ?

ма́льчик

с ма́льчиком

де́вочка

с де́вочкой

я

со мной

ты

с тобо́й

он

с ним

она́

с ней

мы

с на́ми

вы

с ва́ми

они́

с ни́ми

Скажи́, кто с кем разгова́ривает?

9


10

Скажи́, кто где рабо́тает?

врач

актри́са

учи́тельница

продавщи́ца

худо́жник

води́тель

ШКОЛА

теа́тр

магази́н

шко́ла

ГАРАЖ

больни́ца

10

гара́ж

галере́я


2. ДРУ=ЖНАЯ СЕМЬЯ= 1

Прослу́шай текст. Отве́ть на вопро́сы.

Кого́ из упомя́нутых в те́ксте чле́нов семьи́ нет на карти́нке? Кто рабо́тает в теа́тре? Кто рабо́тает на заво́де? Кто рабо́тает в галере́е? Кто в семье́ домохозя́йка? Кто живёт в дере́вне? Каки́е живо́тные есть в семье́? Кого́ хотя́т завести́ де́ти? Почему́ роди́тели не разреша́ют завести́ котёнка и попуга́я?

11


2

Скажи́, каки́е из э́тих живо́тных не упомина́ются в те́ксте? Расскажи́, каки́е живо́тные у тебя́ до́ма?

соба́к а

хомя́к

ко́шка

ры́бка

щено́к

мы́шка

попуга́й

котёнок

Запо́мни

учи́ться - где? в шко́ле

Я учу́сь Ты у́чишься Он, она́ у́чится

3

Устно вставь местоиме́ния. … у́читесь. … у́чишься. … учу́сь. … у́чатся. … у́чимся. … у́чится.

12

Мы у́чимся Вы у́читесь Они́ у́чатся


Прочита́й текст. Отве́ть на вопро́сы.

4

Здра́вствуйте, ребя́та! Вы меня́ уже́ зна́ете – меня́ зову́т Яна, я учу́сь в шко́ле, в пя́том кла́ссе. Это моя́ Вот мой Моя́

На́ша

. Его́ зову́т Вади́м Ильи́ч. Он инжене́р и рабо́тает на арти́стка, она́ рабо́тает в

мла́дшая

. .

. Её зову́т Ни́на Никола́евна. Моя́

Оля у́чится в тре́тьем кла́ссе, а мой

Ми́ша – в пе́рвом.

Ве́ра Серге́евна не рабо́тает, она́ домохозя́йка. Наш

Его́р

Влади́мирович худо́жник. Он рабо́тает в галере́е. У нас ещё есть

. Они́

живу́т в дере́вне. На́ша семья́ больша́я и дру́жная. Како́й информа́ции нет в да́нном те́ксте? Расскажи́ о свое́й семье́. Есть ли у тебя́ живо́тные? Каки́е? Как их зову́т?

5

Восстанови́ предложе́ния, испо́льзуя информа́цию из те́кста. Моя́ ма́ма … , она́ рабо́тает в теа́тре. Ба́бушка и де́душка живу́т в … . Моя ́… сестра́ Оля у́чится в тре́тьем кла́ссе. Мой брат Ми́ша у́чится в … кла́ссе. Па́па инжене́р и рабо́тает на … . На́ши ба́бушка и де́душка живу́т … .

6

а) Восстанови́ диало́г ме́жду Яной и Та́ней. б) Разыгра́йте диало́г. в) Возьми́ интервью́ у дру́га, испо́льзуя аналоги́чные вопро́сы. - Приве́т, Яна! - До́брый день, Та́ня! - Яна, кто твоя́ ма́ма, где она́ рабо́тает? - Моя́ ма́ма … . -А…? - Па́па … . - А де́душка и ба́бушка? - …………………. .

13


7

Прослу́шай текст. Что ты узна́л о семье́ Ди́мы?

8

Расспроси́те друг дру́га о чле́нах семьи́.

9

Посмотри́ на рису́нки и догада́йся, что означа́ют вы́де­ленные слова́.

Бурати́но идёт в шко́лу.

Мы́шки иду́т домо́й.

- Кра́сная Ша́почка, куда́ ты идёшь?

14


10

Прослу́шай текст. Отве́ть на вопро́сы. Куда́ иду́т роди́​́тели Яны? Куда́ идёт её де́душка? Что де́лает Яна днём? Что Яна де́лает ве́чером? Кто гуля́ет со щенко́м?

11

1

Каки́м предложе́ниям соотве́тствуют рису́нки?

2

3

Оля и Ми́ша иду́т в шко́лу. Я рису́ю.

12

4

Ми́ша гуля́ет со щенко́м. Ба́бушка вя́жет.

Восстанови́ после́довательность те́кста. Вы́полни зада́ние у́стно. Днём я де́лаю дома́шнее зада́ние, а пото́м игра́ю со щенко́м и хомяко́м и́ли же рису́ю. Ве́чером мы у́жинаем. Ми́ша гуля́ет со щенко́м. Утром я иду́ в шко́лу. Оля и Ми́ша то́же иду́т в шко́лу. Роди́тели и де́душка иду́т на рабо́ту: ма́ма в теа́тр, па́па на заво́д, а де́душка в галере́ю. Ба́бушка остаётся до́ма. Она́ убира́ет и́ли вя́жет. Запо́мни

идти́ Я иду́ Мы идём Ты идёшь Вы идёте Он, она́ идёт Они́ иду́т Запомни

15


Запо́мни что?

теа́тр

шко́ла

галере́я

13

14

учи́ться, рабо́тать

идти́

где?

куда́?

в теа́тре

в теа́тр

в галере́е

в галере́ю

в шко́ле

в шко́лу

Вставь местоиме́ния. Снача́ла вы́полни зада́ние у́стно, зате́м напи­ ши́ в тетра́ди. Куда́ … идёте? … иду́ в теа́тр. … идёт в шко́лу. … идёшь в магази́н. … идём в цирк. … иду́т в галере́ю.

Сде́лай по образцу́. Напиши́ в тетра́ди. Образе́ц: Это … . Моя́ ма́ма рабо́тает … . Утром она́ идёт … . ‫ ן‬теа́тр. Это теа́тр. Моя́ ма́ма рабо́тает в теа́тре. Утром она́ идёт в теа́тр.

Это … . Ни́на Никола́евна рабо́тает … . Утром она́ идёт … .

‫ ן‬цирк.

Это … . Вади́м Ильи́ч рабо́тает … . Утром он идёт … . ‫ ן‬заво́д.

Это … . Дми́трий Влади́мирович рабо́тает … . Утром он идёт … . ‫ ן‬гара́ж.

Это … . Мари́я Вади́мовна рабо́тает … . Утром она́ идёт … . ‫ ן‬шко́ла.

Это … . Анто́н Миха́йлович рабо́тает … . Утром он идёт … ‫ ן‬поликли́ника. Это … . Его́р Влади́мирович рабо́тает … . Утром он идёт … . ‫ ן‬галере́я.

Вы́полни упражне́ния в рабо́чей тетра́ди.

16


3. МЫ ЧИТА́ЕМ СКА́ЗКИ 1

Прослу́шай ска́зку. Отве́ть на вопро́сы.

Три котёнка

(по В. Суте́еву, иллюстра́ции В. Суте́ева)

https://goo.gl/iVdEXJ

Ско́лько котя́т в ска́зке? Како́го они́ цве́та? Кого́ они́ уви́дели снача́ла? Куда́ пры́гнула мы́шка? Почему́ котя́та ста́ли бе́лыми? Кого́ котя́та уви́дели во дворе́? Куда́ пры́гнула лягу́шка? Каки́ми вы́шли котя́та из трубы́? Кого́ они́ уви́дели в пруду́? Почему́ котя́та бы́ли мо́крыми? Почему́ котя́та ста́ли пре́жними?

2

Отве́ть на вопро́сы. Како́го котёнка нет в ска́зке?

17


За кем не погнали́сь котя́та?

3

Куда́ не поле́зли котя́та?

Восстанови́ текст. Жи́ли три котёнка – чёрный, се́рый и … . Одна́жды они́ уви́дели … и побежа́ли за ней. Мы́шка пры́гнула … с муко́й. Котя́та - за ней! Мы́шка убежа́ла. А из ба́нки вы́лезли три бе́лых котёнка. Три бе́лых котёнка уви́дели на дворе́ … и бро́сились за ней. Лягу́шка пры́гнула … . Котя́та - за ней! Лягу́шка ускака́ла, а из трубы́ вы́лезли три … котёнка. Три чёрных котёнка уви́дели в пруду́ … и пры́гнули в во́ду. Ры́ба уплыла́, а из пруда́ вы́лезли три … котёнка: чёрный, се́рый и бе́лый . Три мо́крых … пошли́ домо́й.

Подска́зка: в ба́нку, мо́крых, в трубу́, ры́бку, б́елый, мы́шку, чёрных, котёнка, лягу́шку. Запо́мни пры́гнули куда́? в ба́нку, в пруд.

вы́лезли отку́да? из ба́нки, из пруда́.

уви́дели кого́? ма́льчика, де́вочку.

4

Раскро́й ско́бки и напиши́ в тетра́ди.

5

Восстанови́ после́довательность предложений, используя карти́н­ ки. Вы́полни зада́ние у́стно.

1) Котя́та уви́дели (хомя́к, соба́ка, ры́бка, ёжик, мы́шка) 2) Котя́та вы́лезли из (пруд, аква́риум, су́мка, ба́нка).

1) Котя́та побежа́ли за мы́шкой. 2) Из ба́нки вы́лезли три бе́лых котёнка. 3) Котя́та побежа́ли за лягу́шкой. 4) Котя́та пры́гнули в во́ду.

18


5) Три мо́крых котёнка пошли́ домо́й. 6) Котя́та уви́дели мы́шку. 7) Котя́та пры́гнули в ба́нку с муко́й. Мы́шка убежа́ла. 8) Лягу́шка пры́гнула в трубу́. Котя́та за лягу́шкой. 9) Три чёрных котёнка уви́дели в пруду́ ры́бу. 10) Из воды́ вы́нырнули три мо́крых котёнка: чёрный, се́рый и бе́лый. 11) Жи́ли три котёнка – чёрный, се́рый и бе́лый. 12) Мы́шка пры́гнула в ба́нку с муко́й. 13) Три бе́лых котёнка уви́дели на дворе́ лягу́шку. 14) Лягу́шка ускака́ла, а из трубы́ вы́лезли три чёрных котёнка. 15) Ры́бка уплыла́. а)

д)

и)

н)

6

б)

в)

е)

г)

ж)

з)

л)

к)

о)

м)

п)

В предложе́нии допу́щены оши́бки. Испра́вь их. а) Жи́ли четы́ре котёнка: чёрный , се́рый, бе́лый и ры́жий. б) Мы́шка пры́гнула в ба́нку с са́харом. в) Из ба́нки вы́лезли два бе́лых котёнка. г) Лягу́шка пры́гнула в во́ду. д) Из трубы́ вы́лезли три котёнка: бе́лый, се́рый и чёрный. е) Котя́та пойма́ли ры́бку.

19


4. МЫ ЧИТА́ЕМ СКА́ЗКИ 1

Прослу́шай ска́зку. Отве́ть на вопро́сы.

Под грибо́м (по В. Суте́еву, иллюстра́ции В. Суте́ева)

https://goo.gl/ekQ6Wi

Где гуля́л Мураве́й? Почему́ он спря́тался под грибо́м? Гриб был большо́й и́ли ма́ленький? Почему́ Мураве́й не хоте́л пуска́ть Ба́бочку? Како́й са́мый ма́ленький из зверю́шек? А како́й са́мый большо́й? Как ты ду́маешь, почему́ геро́и ска́зки появля́ются в тако́й пос­ ле́довательности: Мураве́й, Ба́бочка, Мы́шка, Воробе́й, За́йчик? Почему́ Мураве́й удиви́лся, что все зверю́шки помести́лись под грибо́м? Как ты ду́маешь, почему́ зверю́шки помести́лись под грибо́м?

20


2

Отве́ть на вопро́сы. а) Каки́е приро́дные я́вления упомина́ются в ска́зке?

снег

дождь

со́лнце

ве́тер

лес

сад

б) Где происхо́дит де́йствие?

парк

луг

в) Каки́е из э́тих живо́тных явля́ются геро́ями ска́зки?

мураве́й

лягу́шка

воробе́й

мы́шка

ры́бка

ёжик

ко́шка

хомя́к

попуга́й

за́яц

ба́бочка

соба́ка

21


г) Каки́е расте́ния упомина́ются в ска́зке?

трава́

де́рево

гриб

куст

Запо́мни Где? на кусте́ на де́реве в траве́

3

под кусто́м под де́ревом под траво́й

Скажи́, кто где нахо́дится? Образе́ц: Мураве́й на грибе́. Мураве́й под грибо́м.

а)

б)

в)

22

цвето́к


4

а) Соста́вь предложе́ния. б) Напиши́ упражне́ние в тетра́ди. Образе́ц: Трава́ – сиди́т - ба́бочка- мураве́й. На траве́ сиди́т ба́бочка, а под траво́й – мураве́й. Куст – сиди́т – попуга́й – за́йчик. Де́рево – сиди́т – воробе́й – ёжик. Гриб – сиди́т – мы́шка – ко́шка.

5

Восстанови́ предложе́ния. Гуля́л Мураве́й в лесу́. Вдруг пошёл … . Что де́лать? Ви́дит Мураве́й, под де́ревом ма́ленький … растёт. Реши́л он спря́таться под грибо́м. А дождь идёт и идёт. Вдруг прилете́ла мо́края… . - Мураве́й, Мураве́й! Пусти́ меня́, пожа́луйста. - Но здесь … ма́ло! - Ну, пожа́луйста! - Ла́дно, иди́! А дождь идёт и идёт. Прибежа́ла … . - Мураве́й, Ба́бочка! Пусти́те меня́, пожа́луйста. - Здесь … ма́ло, – отвеча́ют Мураве́й и Ба́бочка. - Ну, пожа́луйста, – про́сит Мышка. - Хорошо́, иди́! А дождь идёт и идёт . Прилете́л … . - Друзья́, пусти́те меня́. - Здесь … ма́ло. - Пожа́луйста, пусти́те. - Ну ла́дно. А дождь всё идёт и идёт. Прискака́л … . - Пусти́те меня́. Пожа́луйста. - Здесь … ма́ло, а ты тако́й большо́й? - Пожа́луйста, пожа́луйста. - Ла́дно, иди́. До́ждик переста́л. Вы́глянуло … . Вы́лезли зверю́шки на поля́ну и ра́дуются. Вдруг Мураве́й говори́т: - Как же так? Снача́ла мне одному́ под грибо́м … бы́ло ма́ло. А как же пото́м мы все помести́лись? Вдруг зверю́шки слы́шат: -Ква-ха-ха! Ква-ха-ха!

23


Посмотре́ли наве́рх, а там сиди́т … и смеётся: - Ра́зве вы не зна́ете, что грибы́ расту́т под дождём.

Подсказка: Ба́бочка Воробе́й Лягу́шка гриб Мы́шка со́лнышко ме́ста За́йчик дождь

6

24

Посмотри́ на рису́нки. Каки́м предложе́ниям ска́зки они́ соотве́тствуют?


5. ОХ, УЖ Э=ТИ МАЛЫШИ= 1

Прослу́шай текст и отве́ть на вопро́сы.

В како́м состоя́нии ко́мната? Кто устро́ил тако́й беспоря́док? Посмотри́ на рису́нок и скажи́, где что лежи́т, стои́т и́ли виси́т.

25


Запо́мни

лежа́ть висе́ть стоя́ть

2

где?

на столе́ на де́реве на (в) ту́мбочке на крова́ти

Вставь ну́жные предло́ги и запиши́ в тетра́дь.

… пи́сьменным столо́м виси́т карти́на.

… крова́тью ко́врик.

3

26

под, над, за столо́м под, над, за де́ревом под, над, за ту́мбочкой под, над, за крова́тью

Опиши́ рису́нок.

… окне́ стои́т ва́за.

… корзи́не лежа́т фру́кты.

… шка́фом лежи́т мя́чик.


Скажи́, что где нахо́дится. Испо́льзуй слова́: лежи́т

4

(лежа́т), стои́т (стоя́т), виси́т (вися́т).

5

Прочита́й стишо́к. Малыши́ игра́ют в пря́тки, Вся кварти́ра в беспоря́дке: На полу́ тетра́ди, ру́чки, Кни́жки, по́стеры, игру́шки. Открыва́ет Ма́ша две́ри И глаза́м свои́м не ве́рит. Где Дени́с, а где же Лёшка? И куда́ пропа́ла ко́шка? На́до бра́тьев отыска́ть, Бы́стро ко́мнату прибра́ть.

Найди́ и прочита́й стро́чки, где упомина́ются: а) уче́бные принадле́жности; б) со́бственные имена́. Вы́полни упражне́ния в рабо́чей тетра́ди.

27


6. МА́ША УБИРА́ЕТ КО́МНАТУ 1

Прослу́шай текст. Отве́ть на вопро́сы.

Куда́ кладёт Ма́ша игру́шки? Куда́ она́ ве́шает оде́жду? Куда́ она́ ста́вит ва́зу? Что бу́дет де́лать Ма́ша по́сле того,́ как она́ разло́жит ве́щи? Отку́да доно́сится звон посу́ды? Запо́мни класть ста́вить куда́? ве́шать

28

на стол на окно́ на сте́ну

лежа́ть стоя́ть где? висе́ть

на столе́ на окне́ на стене́


класть

я кладу́ ты кладёшь он, она́ кладёт мы кладём вы кладёте они́ кладу́т

2

ста́вить я ста́влю ты ста́вишь он, она́ ста́вит мы ста́вим вы ста́вите они́ ста́вят

я ве́шаю ты ве́шаешь он, она́ ве́шает мы ве́шаем вы ве́шаете они́ ве́шают

Вставь местоиме́ния. Снача́ла вы́полни зада́ние у́стно, зате́м напи­ши́ в тетра́ди.

… кладёт тетра́ди в портфе́ль. … кладёшь ру́чку в пена́л. … кладу́т оде́жду в чемода́н. … кладём проду́кты в су́мку. … кладу́ фру́кты в корзи́ну. … кладёте игру́шки в сунду́к. … ста́вит кни́гу на по́лку. … ста́вишь цветы́ в ва́зу. … ста́вят гло́бус на па́рту.

3

ве́шать

… ста́вим компью́тер на стол. … ста́влю корзи́ну на пол. … ста́вите су́мку на стул. … ве́шает пальто́ в шкаф. … ве́шаешь карти́ну на сте́ну. … ве́шают часы́ на сте́ну. … ве́шаем занаве́ску на окно́. … ве́шаю табли́цу на до́ску. … ве́шаете лю́стру на потоло́к.

Сде́лай по образцу́. Напиши́ в тетра́ди. Образе́ц: Я кладу́ фру́кты … . Фру́кты лежа́т … . Я кладу́ фру́кты в ва́зу. Фру́кты лежа́т в ва́зе.

Они́ ве́шают пальто́ … . Пальто́ виси́т … . Мы кладём кни́ги … . Кни́ги лежа́т … . Мы ста́вим корзи́ну … . Корзи́на стои́т … . Она́ кладёт хлеб … . Хлеб лежи́т на … . Мы ве́шаем карти́ну … . Карти́на виси́т … . Вы ста́вите цвето́к … . Цвето́к стои́т … .

ва́за

ве́шалка су́мка стол таре́лка стена́ окно́

29


4

Зверю́шки помогли́ Зо́лушке убра́ть кварти́ру. Пронумеру́й предложе́ния в рабо́чей тетра́ди (зада́ние стр. 18, № 5) в соот­ ве́тствии с да́нными рису́нками.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

30

18


5

а) В како́м состоя́нии уви́дела Ма́ша ку́хню? б) Опиши́ рису́нок.

6

Прочита́й текст. Отве́ть на вопро́сы. Ой, что натвори́ли Дени́с и Лёша на ку́хне! Сейча́с мне на́до убира́ть ку́хню. Снача́ла на́до собра́ть му́сор, зате́м на́до положи́ть о́вощи в корзин́у, поста́вить посу́ду в буфе́т, пове́сить занаве́ску и протере́ть пол. Вот неугомо́нные мальчи́шки! Хорошо́, что ма́ма и па́па э́того не ви́дят! Что собира́ется де́лать Ма́ша? Как Ма́ша называ́ет свои́х бра́тьев? Чему́ ра́дуется Ма́ша?

31


7

Прочита́й предложе́ния. Скажи́, соотве́тствуют ли они содержа́нию предыду́щего те́кста. Ма́ша реши́ла не убира́ть ку́хню. Ма́ша снача́ла собрала́ му́сор, а зате́м положи́ла о́вощи в корзи́ну. Ма́ша пове́сила занаве́ску и протёрла пол. Ма́ша сожале́ет, что ма́ма и па́па не ви́дят беспоря́дка на ку́хне.

8

Как ты ду́маешь, как бу́дет вы́глядеть ку́хня по́сле убо́рки. Нарису́й.

9

Подгото́вь прое́кт «Моя́ ко́мната».

1) Кака́я ме́бель стои́т в твое́й ко́мнате? 2) Каки́е предме́ты лежа́т на столе́, на ту́мбочке, в шкафу́...? 3) Что виси́т на стене́? 4) Как ты убира́ешь свою́ комнату?

Вы́полни упражне́ния в рабо́чей тетра́ди.

32


7. ПРЯ́ТКИ 1

Прослу́шай стихотворе́ние. Отве́ть на вопро́сы.

Где иска́ли Оленьку? Где она́ пря́талась? Чего́ она́ испуга́лась?

2

а) Прочита́й стихотворе́ние.

Пря́тки Оленька игра́ет в пря́тки. Где иска́ть её, ребя́тки? Загляну́ли под крова́ть - под крова́тью не вида́ть. И за две́рью Оли нет, и не ви́дно за шка́фом, И на ку́хне под столо́м Олю то́же не найдём. Оля пря́чется за кре́слом: «Нет, игра́ть неинтере́сно. Вдруг забу́дут, не найду́т?» - Где ты, Оленька? - Я тут! Зо́я Алекса́ндрова (рис. Е. Запесо́чной)

б) Прочита́й предложе́ния. В како́м из них пра́вильно ука́зана после́довательность мест, где иска́ли Олю? За шка́фом, за две́рью, под крова́тью, под столо́м. Под крова́тью, за две́рью, за шка́фом, за столо́м. За столо́м, за две́рью, под крова́тью, за шка́фом. За шка́фом, под столо́м, под крова́тью, за две́рью.

33


3

Отве́ть на вопро́сы. а) Кака́я игра́ упомина́ется в стишке́? пря́тки

догоня́лки

ла́душки

футбо́л

б) Каки́е предме́ты ме́бели не упомина́ются в стишке́?

4

ту́мбочка

шкаф

стул

кре́сло

крова́ть

стол

Восстанови́ стихотворе́ние. Оленька игра́ет в … . Где иска́ть её ребя́тки? Загляну́ли под крова́ть - под … не вида́ть. И за … Оли нет, и не ви́дно за шка́фом, И на ку́хне под … Олю то́же не найдём. Оля пря́чется за …: «Нет, игра́ть … . Вдруг забу́дут, не …?» - Где ты, Оленька? -Я…!

5

Како́е сло́во ли́шнее? 1) Стол, шкаф, окно́, крова́ть. 2) Пря́тки, ку́кла, лови́тки, ла́душки. 3) Игра́ть, писа́ть, счита́ть, чита́ть. 4) Кра́сный, зелёный, жёлтый, высо́кий.

34


8. РАЗГРО́М 1

а) Прослу́шай стихотворе́ние. Отве́ть на вопро́сы.

Отку́да прихо́дит ма́ма? В како́м состоя́нии кварти́ра? Что предполага́ет ма́ма? Кто приходи́л к сы́ну? Како́е со́бственное и́мя упомина́ется в стихотворе́нии?

б) Прочита́йте стихотворе́ние в па́рах.

Разгро́м Ма́ма прихо́дит с рабо́ты. Ма́ма снима́ет бо́ты. Ма́ма прохо́дит в дом. Ма́ма гляди́т круго́м. - Был на кварти́ру налёт? - Нет. - К нам приходи́л бегемо́т? - Нет. - Мо́жет быть, дом не наш? - Наш. - Мо́жет, не наш эта́ж? - Наш. Про́сто приходи́л Серёжка, Поигра́ли мы немно́жко. - Значи́т, э́то не обва́л? - Нет. - Значи́т, слон не танцева́л? - Нет. https://goo.gl/hD786s - Очень ра́да. Оказа́лось, Я напра́сно волнова́лась. Э. Успе́нский

35


2

Отве́ть на вопро́сы.

а) Кака́я о́бувь упомина́ется в стихотворе́нии?

ту́фли

бо́ты

сапоги́

боти́нки

б) Каки́е живо́тные не упомина́ются в стихотворе́нии?

медве́дь

диноза́вр

крокоди́л

тигр

бегемо́т

волк

носоро́г

лев

слон

в) Каки́е бе́дствия упомина́ются в стихотворе́нии?

36

налёт

землетрясе́ние

обва́л

пожа́р

урага́н

наводне́ние

та́почки


3

Прочита́й стихотворе́ние. Вме́сто рису́нков вставь слова́.

Ма́ма прихо́дит с рабо́ты. Ма́ма снима́ет бо́ты. Ма́ма прохо́дит в дом. Ма́ма гляди́т круго́м.

- Был на кварти́ру … ? - Нет. - К нам приходи́л … ? - Нет. не наш?

- Мо́жет быть, …. - Наш. - Мо́жет, не наш … - Наш.

?

Про́сто приходи́л … …………………….. - Зна́чит, э́то не … - Нет.

?

- Зна́чит, … - Нет.

не танцева́л?

- Очень ра́да. Оказа́лось, Я напра́сно волнова́лась.

Вы́полни упражне́ния в рабо́чей тетра́ди.

37


9. НА ДОСУ́ГЕ 1

Прослу́шай рассказ́ Вов ́ ы. Отве́ть на вопро́сы.

Что лю́бит де́лать Во́ва в свобо́дное вре́мя? Что говоря́т роди́тели Во́вы? Что иногда́ де́лает Во́ва? С кем познако́мился Во́ва по Интерне́ту? А что ты лю́бишь де́лать в свобо́дное вре́мя?

38


2

Ещё раз прослу́шай текст. Скажи́, каки́е предложе́ния не соотве́тствуют те́ксту. Во́ва лю́бит сиде́ть за компью́тером. Иногда́ Во́ва лю́бит игра́ть в баскетбо́л. Иногда́ Во́ва ката́ется на велосипе́де. Роди́тели говоря́т, что компью́тер отнима́ет у Во́вы всё вре́мя. Роди́тели говоря́т, что Во́ва пло́хо у́чится. Роди́тели говоря́т, что Во́ва пло́хо ест. Из Интерне́та Во́ва узна́л мно́го но́вого. Неда́вно Во́ва познако́мился с де́вочкой из Гру́зии. Де́вочку из Гру́зии зову́т Нато́.

3

Кому́ принадлежа́т ре́плики? Вы́полни зада́ние у́стно.

Во́ва

роди́тели Во́вы

- Хва́тит сиде́ть за компью́тером!

- Како́й интере́сный сайт!

- На́до записа́ть но́вую програ́мму. - Посмотри́, каки́е интере́сные кни́ги мы тебе принесли́.

Запо́мни люби́ть что де́лать?

чита́ть игра́ть смотре́ть слу́шать му́зыку

39


4

Посмотри́ на рису́нки. Скажи́, что лю́бят де́лать волк, Зо́лушка, гно́мы и домоправи́тельница в свобо́дное вре́мя.

5

Спроси́те друг у дру́га, кто что лю́бит де́лать в свобо́дное вре́мя. Образе́ц: а) – Во́ва, что ты лю́бишь де́лать в свобо́дное вре́мя? – Игра́ть в компью́терные и́гры. А ты, Ян? – Я то́же люблю́ игра́ть в компью́терные и́гры. А ещё я люблю́ во дворе́ игра́ть в футбо́л. б) – Аня, что ты лю́бишь де́лать в свобо́дное вре́мя? – Чита́ть кни́ги. А ты, Та́ня? – А я люблю́ смотре́ть телеви́зор. Осо́бенно мультфи́льмы.

6

40

Скажи́те, кто из вас лю́бит в свобо́дное вре́мя: а) чита́ть кни́ги;

г) игра́ть в ша́хматы;

б) сиде́ть за компью́тером;

д) гуля́ть в па́рке;

в) игра́ть во дворе́;

е) смотре́ть телеви́зор.


7

Прочита́й текст. Вы́полни по́слете́кстовые зада́ния. На досу́ге я люблю́ чита́ть, ката́ться на велосипе́де, игра́ть в футбо́л. Но бо́льше всего́ я люблю́ сиде́ть за компью́тером: игра́ть в компью́терные и́гры, узнава́ть что́-то но́вое, знако́миться с ребя́тами из ра́зных стран. Неда́вно я познако́мился с де́вочкой из Гру́зии. Её зову́т Ни́ни, она́ живёт в Тбили́си, ей де́вять лет. Ни́ни о́чень интере́сная де́вочка. Она́ зна́ет ру́сский и англи́йский языки́. У нас мно́го о́бщего: она́ то́же лю́бит «путеше́ствовать» по Интерне́ту, узнава́ть но́вое, знако́миться с но́выми друзья́ми. а) Соста́вь вопро́сы: 1. Что... 2. С кем... 3. Как...

4. Где... 5. Ско́лько... 6. Каки́е...

б) Како́й информа́ции нет в да́нном те́ксте? Во́ва лю́бит ката́ться на велосипе́де.

Роди́тели Во́вы недово́льны, что их сын мно́го вре́мени прово́дит за компью́тером.

Неда́вно Во́ва познако́мился с Ни́ни. в) Что но́вого ты узна́л из да́нного те́кста? Во́ва лю́бит игра́ть в футбо́л.

Ни́ни живёт в Гру́зии.

Ни́ни зна́ет ру́сский и англи́йский языки́.

41


8

Прослу́шай стихотворе́ние. Отве́ть на вопро́сы.

Чем занима́ются де́ти? Как игра́ет Ди́ма в мяч? Кто из дете́й занима́ется му́зыкой?

9

Прослу́шай стишо́к ещё раз и скажи́: а) Кто из дете́й упомина́ется в стишке́? Яна Ма́ша

Ва́ня Во́ва

Аня

Ди́ма Ян

Та́ня

б) Кто ска́чет на скака́лке? Яна

Аня

Ма́ша

Ва́ня

Ди́ма

в) Кто сиди́т за роя́лем? Ян

г) Кто ло́вко игра́ет в мяч? Ва́ня

Ди́ма

Ян

д) Где игра́ют Аня и Ди́ма? до́ма

42

во дворе́

в па́рке

Та́ня


е) Какие ́ предме́ты упоминаю ́ тся в стишке́?

10

компью́тер

скака́лка

ша́хматы

роя́ль

раке́тка

мяч

гита́ра

у́дочка

велосипе́д

Прочита́й стихотворе́ние и вме́сто карти́нок вставь слова́. Во́ва и компью́тер Ска́чет на…

.

Сосе́дка на́ша А́нечка, Ди́ма в

игра́ет ло́вко,

У него́ уже сноро́вка. За

усе́лся Ва́ня,

Зазвуча́ла га́мма гро́мко. То́лько Во́вочка молчи́т За

сиди́т,

А заче́м ему́ прогу́лка? Спорт, зака́лка, физкульту́ра? Он во двор к нам не придёт, Всё в

найдёт. По Т. Ага́повой

Вып ́ олни упражнен ́ ия в рабоч ́ ей тетради.́

43


10. ДРУЗЬЯ= ПО ИНТЕРНЕ=ТУ 1

Прослу=шай текст. Отве=ть на вопро=сы.

Ди=ма

Во=ва

Ни=ни

Вахо=

Ли=ка

Та=ня

Ма=ша

Как фами=лия Во=вы? Кто он по национа=льности? Где он живёт? Како=й язы=к для него= родно=й? Где живу=т его= ба=бушка и де=душка? Кто Ни=ни по национа=льности? Где она= живёт? Какой язы=к для неё родно=й? Где живу=т её ба=бушка и де=душка?

44

Лева=н


2

Прослу=шай ре=плики. Соотве=тствуют ли они= те=ксту? Родно=й язы=к Во=вы - ру=сский. Ба=бушка и де=душка Во=вы живу=т в Москве=. Фами=лия Ни=ни – Кори=дзе. Родно=й язы=к Ни́ни- англи=йский. Ба=бушка и де=душка Ни=ни живу=т в Тела=ви.

3

Прочита=й те=кст. Отве=ть на вопро=сы. Ни=ни Кила=дзе живёт в Тбили=си. Ей де=вять лет. Она= у=чится в шко=ле в пя=том кла=ссе. У неё есть мла=дший брат Лу=ка. В свобо=дное вре=мя Ни=ни лю=бит гуля=ть во дворе= и=ли смотре=ть мультфи=льмы. Но бо=льше всего= она= лю=бит сиде=ть за компью=тером. Родно=й язы=к Ни=ни – грузи=нский. Она= хорошо= зна=ет ру=сский и англи=йский языки=. Сравни= да=нный текст с прослу=шанным те=кстом. Что но=вого ты узна=л(а) из прочи=танного те=кста? Како=й информа=ции не хвата=ет в да=нном те=ксте?

Запо=мни

ру=сская

ру=сский

грузи=нка

грузи=н

45


4

Прочита=й перепи=ску Во=вы и Ни=ни. – Дава=й познако=мимся. – Дава=й. Меня= зову=т Ни=ни. Моя= фами=лия Кила=дзе. Мне 10 лет. А как тебя= зову=т? – Меня= зову=т Во=ва. Моя= фами=лия Га=лкин. Мне оди=ннадцать лет. Я учу=сь в шесто=м кла=ссе. – А я – в пя=том. – Ни=ни, где ты живёшь? – Я живу= в Гру=зии, в го=роде Тбили=си. – А я живу= в Росси=и, в Москве=. Ни=ни ты хорошо= зна=ешь ру=сский язы=к. – Спаси=бо. Ещё я знаю англи=йский язы=к. А каки=е языки= ты зна=ешь? – – Я то=же знаю англи=йский. У тебя= есть брат и сестра=? – Да, у меня= есть мла=дший брат Лу=ка. Ему 6 лет. Он в пе=рвом кла=ссе. – У меня= то=же есть брат Сла=ва. Ему= 5 лет. Он ещё ма=ленький и не у=чится в шко=ле. А ещё у меня= есть ба=бушка и де=душка. Но они= не живу=т в Москве=. Они= живу=т в Новосиби=рске. – А мои= де=душка и ба=бушка живу=т в Тела=ви. – Ни=ни, что ты лю=бишь де=лать в свобо=дное время=? – Гуля=ть, смотре=ть мультфи=льмы. Но бо=льше всего= я люблю= ком­ пью=­терные и=гры. – Я то=же. Ни=ни=, дава=й перепи=сываться. – Дава=й.

Раздели=тесь на па=ры. Разыгра=йте диало=г-перепи=ску Во=вы и Ни=ни.

46


5

а) Та=ня перепи=сывается с ма=льчиком из Гру=зии, кото=рого зову=т Ни=ка Лаги=дзе; Ма=ша то=же перепи=сывается с грузи=нским ма=льчиком Лева=ном Кори=дзе. А Ди=ма с де=вочкой из Гру=зии – Ли=кой Зари=дзе. Ознако=мься с информа=цией об э=тих ребя=тах и соста=вь диало=гперепи=ску ме=жду ни=ми.

Та́ня Кли́мова. 10 лет. Ру́сская. Живёт в Москве́. Родно́й язы́к ру́сский. Зна́ет неме́цкий язы́к. Ба́бушка и де́душка живу́т в Петербу́рге. Брат Макси́м студе́нт. В свобо́дное вре́мя игра́ет во дворе́.

Вахо́ Лаги=дзе. 10 лет. Грузи́н. Живёт в Кутаи́си. Родно́й язы́к – грузи́нский. Зна́ет ру́сский язы́к. Ба́бушка и де́душка живу́т в Го́ри. Сестра́ Тео́на – студе́нтка. В свобо́дное вре́мя занима́ется спо́ртом.

Ма́ша Ко́тина. 10 лет. Ру́сская. Живёт в Москве́. Родно́й язык - ру́сский. Зна́ет англи́йский язы́к. Лю́бит му́зыку. Ба́бушка и де́душка живу́т в дере́вне. Бра́тья-близнецы́ - Дени́с и Лёша ещё ма́ленькие, хо́дят в де́тский сад. Ди=ма Соро=кин. 10 лет. Ру=сский. Живёт в Москве=. Родно=й язы=к - ру=сский. Зна=ет францу=зский язы=к. В свобо=дное вре=мя ката=ется на велосипе=де, игра=ет в хокке=й, футбо=л. Ба=бушка и де=душка живу=т во Владивосто=ке. Брат Никола=й – учени=к.

Лева́н Кори́дзе. 10 лет. Грузи́н. Живёт в Бату́ми. Родно́й язы́к – грузи́нский. Зна́ет ру́сский и англи́йские языки́. В свобо́дное вре́мя игра́ет в ша́хматы и чита́ет. Ба́бушка и де́душка живу́т в Зугди́ди. Брат Са́ба – учени́к. Ли=ка Зари=дзе. 10 лет. Гру­ зи=нка. Живёт в Руста=ви. Род­но=й язы=к – грузи=нский. Зна=ет ру=сский и неме=цкий языки=. Лю=бит кино=. Ба=бушка и де=душка живу=т в Зестафо=ни. Сестра= Эле=не – учени=ца.

б) Рассмотри́ анке́ту. Соста́вь аналоги́чную о себе́. АНКЕ=ТА Имя: Лева=н Фами=лия: Кори=дзе Го=род прожива=ния: Бату=ми Родно=й язы=к: грузи=нский Зна=ние иностра=нных языко=в: ру=сский, англи=йский Хо=бби: ша=хматы, чте=ние.

47


6

Прослу=шай текст. Отве=ть на вопро=сы.

СанктПетербург

МОСКВА р.

Волга

РОССИЯ

Новосибирск

Како=й го=род явля=ется столи=цей Росси=и? Каки=е в Росси=и са=мые кру=пные города=? Кака=я река= явля=ется са=мой дли=нной в Евро=пе?

7

48

Посмотри= на фотогра=фии городо=в Росси=и. Каки=е города= не упомина=лись в те=ксте.

Москва=

Петербу=рг

Владивосто=к

Новосиби=рск


8

Екатеринбу=рг

Со=чи

Но=вгород

Псков

Прочита=й текст. Отве=ть на вопро=сы. Мы живём в Гру=зии. Гру=зия – на=ша Ро=дина. Тбили=си – столи=ца Гру=зии. Са=мые кру=пные города= Гру=зии: Тбили=си, Кутаи=си и Бату=ми. Са=мые кру=пные ре=ки Гру=зии: Кура=, Алаза=ни и Рио=ни. Како=й го=род явля=ется столи=цей Гру=зии? Каки=е города= са=мые кру=пные? Каки=е ре=ки явля=ются са=мыми дли=нными в Гру=зии?

Риони

Кутаиси

Грузия Батуми

Кура

Ал

аза

ни

Тбилиси

49


9

50

Посмотри= на фотогра=фии. Скажи=, каки=е города= не упомина=ются в те=ксте.

Тбили=си

Кутаи=си

Сигна=ги

Мцхе=та

Бату=ми

Тела=ви

Зугди=ди

Суху=ми


10

Посмотри= на рису=нки и скажи=, кто где живёт.

Жан францу=з

Жакли=н францу=женка

Джон америка=нец

Сама=нта америка=нка

11

Мако=то Изу=ми япо=нец япо=нка

Ма=ртин не=мец

Кристи=на не=мка

а) Найди= информа=цию в Интерне=те о стра=нах прожива=ния ребя=т. б) Что ка=ждый из них расска=жет о свое=й ро=дине? в) Изве=стно, что Жан перепи=сывается с Изу=ми, а Жакли=н с Джо=ном; Мако=то перепи=сывается с Кристи=ной, а Ма=ртин с Сама=нтой. Что они= рас­ска=жут о себе= (информа=цию о во=зрасте, о ро=д­ствен­ никах, об их увлече=ниях приду=майте са=ми (по анало=гии с зада=нием 4. стр. 46). Вы=полни упражне=ния в рабо=чей тетра=ди.

51


11. ПРОГУ=ЛКА ПО ГО=РОДУ 1

Прослу=шай текст и отве=ть на вопро=сы. В каки=е дни Ди=ма лю=бит гуля=ть по го=роду? Почему= Ди=ма лю=бит свой го=род? А ты лю=бишь гуля=ть по своему= родно=му го=роду?

2

52

Рассмотри= и опиши= рису=нки.


3

Ещё раз прослу=шай текст. Найди= словосочета=ния с противополо=жным значе=нием. Вы́полни зада́ние у́стно.

гу=лять пешко=м и

ста=рые райо=ны и

ни=зкие до=мики

широ=кие проспе=кты и

но=вые кварта=лы

больши=е пло=щади и

тишина= в па=рках

шум на у=лицах и

совреме=нные зда=ния и

высо=кие зда=ния и

4

ма=ленькие переу=лки

е=здить на тра=нспорте

у=зкие у=лочки

стари=нные до=мики

Подбери= к прилага=тельным анто=нимы и согласу=й их с существи=тельными. Напиши= упражне=ние в тетра=ди. Образе=ц:

ма=ленький – мяч – окно= – шко=ла – маши=ны ма=ленький – большо=й ма=ленький мяч – большо=й мяч ма=ленькое окно= – большо=е окно= ма=ленькая шко=ла – больша=я шко=ла ма=ленькие маши=ны – больши=е маши=ны

53


у=зкий – дива=н – пла=тье – у=лица – брю=ки све=тлый – ко=мната - коридо=р – зда=ние – во=лосы совреме=нный – зда=ние – му=зыка- дом – у=лицы высо=кий – дере=вья – де=рево- ма=льчик – де=вочка но=вый – игру=шка – учени=к – пла=тье – руба=шка

5

Найди́ ли=шнее сло=во. у=лица, ко=мната, райо=н, проспе=кт, пло=щадь дом, зда=ние, кни=га, ко=мната, эта=ж, кварти=ра большо=й, широ=кий, краси=вый, высо=кий, у=зкий

6

Посмотри= на рису=нки. Скажи=, каки=е ви=ды тра=нспорта не отно=сятся к городски=м?

такси=

тролле=йбус

авто=бус

маршру=тка

трамва=й

метро=

мотоци=кл

54

самолёт

по=езд

парохо=д


7

а) Прочита=й расска=зы Во=вы и Та=ни.

Расска=з Во=вы. Я люблю= свой го=род. В выходны=е дни я ча=сто гуля=ю по го=роду. Я бо=льше люблю= ста=рые райо=ны. Здесь так краси=во: у=зкие у=лочки, небольши=е дома= и ма=ленькие дво=рики. Всё споко=йно и ти=хо. Здесь ма=ло маши=н, мно=го кафе= и ма=леньких магази=нов. Ещё я люблю= быва=ть в па=рке. В па=рке о=чень хоро=шее кафе=-моро=женое, хоро=ший Интерне=т-клуб. А гла=вное, здесь мно=го дере=вьев и кусто=в. Расска=з Та=ни. Я живу= в но=вом большо=м совреме=нном райо=не. Я люблю= гуля=ть по больши=м проспе=ктам, где мно=го высо=ких совреме=нных зда=ний и огро=мных магази=нов, где мно=го ра=зного тра=нспорта. Я люблю= шум маши=н, люблю=, когда= мно=го люде=й. Ещё люблю= быва=ть в па=рке. Зде=сь о=чень ве=село: мно=го ра=зных карусе=лей и аттракцио=нов. б) Прочита=й предложе=ния и скажи=, о ком э=то мо=жно сказа=ть. Лю=бит ста=рые райо=ны. Лю=бит шум маши=ны. Лю=бит совреме=нные зда=ния. Лю=бит больши=е магази=ны. Лю=бит невысо=кие стари=нные зда=ния. Лю=бит отдыха=ть в па=рке, потому= что там мно=го дере=вьев и кусто=в. в) Приду́май назва́ния к фотогра́фиям. Вы́полни зада́ние у́стно.

8

Прослу=шай диало=г ме=жду Во=вой и Та=ней и отве=ть на вопро=сы. Где живёт Та=ня? Где живёт Во=ва? Где лю=бит гуля=ть Во=ва? Где лю=бит гуля=ть Та=ня? Где они́ встре́тятся?

55


9

Прочита=й и скажи=, каки=е ре=плики принадлежа=т Та=не, а каки=е Во=ве? Вы́полни зада́ние у́стно.

- Ой, кака=я шу=мная у=лица! Ужас! - Кака=я краси=вая ма=ленькая у=лочка! Здесь так ти=хо, споко=йно. - Ка=кие высо=кие дома=! Красота=!

- В па=рке я всегда= ем моро=женое.

- На э=той ста=рой у=лочке ти=хо и ску=чно!

- Я люблю= ката=ться на карусе=лях.

10

Проведи=те в кла=ссе диску=ссию «Где лу=чше жить - в но=вом и=ли ста=ром райо=не го=рода?».

Вы=полни упражне=ния в ра=бочей тетра=ди.

56


12. МОЯ= ДЕРЕ=ВНЯ 1

а) Прослу=шай расска=з Ма=ши. б) Каки=е предложе=ния соотве=тствуют расска=зу. Дере=вня Ма=ши больша=я. Ма=ша лю=бит отдыха=ть в дере=вне. В лесу= Ма=ша собира=ет цветы=. Ма=ша пла=вает в реке=. Ма=ша лю=бит рабо=тать в лесу=. У ба=бушки и де=душки до=ма не=т Интерне=та. в) Опиши= рису=нок.

57


2

3

Прослу=шай текст ещё раз и найди= определе=ния существи=тельным. Вы́полни зада́ние у́стно.

Дере=вня

зелёный

Во=здух

небольшо=й

Приро=да

фрукто=вый

Лес

ма=ленькая, краси=вая

Река=

небольша=я

Дом, двор

све=жий

Сад

прекра=сная

Восстанови= предложе=ния. Вы́полни зада́ние у́стно. Ба=бушка и де=душка… в дере=вне.

пла=ваем

Я люблю= … в дере=вне.

рабо=тать

В лесу= мы … грибы=.

отдыха=ть

В ре=чке мы … . Я о=чень люблю= … в саду= и огоро=де.

58

живу=т собира=ем


4

а) Прочита=й расска=з Ма=ши. Сравни= его с прослу=шанным те=кстом. Что но=вого ты узна=л из прочи=танного? б) Раздели= текст на абза=цы. Я о=чень люблю= отдыха=ть в дере=вне Сосно=вка. Здесь живу=т ба=­ бушка и де=душка. Сосно=вка ма=ленькая, но о=чень краси=вая дере=вня. В це=нтре дере=вни нахо=дится ста=рая це=рковь. В дере=вне та=кже есть библиоте=ка, кинотеа=тр, кафе= и ма=ленький магази=н. Одно= пло=хо: здесь нет Интерне=т-кафе=. В како=м те=ксте говори=тся о приро=де, а в како=м – о заведе=ниях?

Запо=мни Есть что=? Нет чего=? дом музе=й окно= мо=ре па=рта тетра=дь

5

до=ма музе=я окна= мо=ря па=рты тетра=ди

Вы=полни упражне=ние по образцу=. Образе=ц: В го=роде есть теа=тр, но нет (библиоте=ка). В го=роде есть теа=тр, но нет библиоте=ки. В дере=вне есть библиоте=ка, но нет (кинотеа=тр). В го=роде есть музе=й, но нет (цирк). На у=лице есть магази=н, но нет (поликли=ника). В дере=вне есть река=, но нет (о=зеро). В го=роде есть о=зеро, но нет (мо=ре).

59


6

Скажи=: а) чего= нет в Сосно=вке.

огоро=д

по=ле

мо=ре

река=

лес

гора=

луг

сад

о=зеро

б) Что есть в Сосно=вке?

библиоте=ка

музе=й

це=рковь

цирк

кинотеа=тр

зоопа=рк

60

теа=тр

магази=н


7

8

А что есть в ва=шем го=роде (дере=вне)? Порабо=тайте над прое=ктами « Мой го=род», «Моя= дере=вня».

Прослу=шай стишо=к. Отве=ть на вопро=сы. Далеко=, далеко= на лугу= Далеко=, далеко= На лугу= пасу=тся ко… . Ко=зы? Нет, не ко=зы. Далеко=, далеко= На лугу= пасу=тся ко… . Ко=ни? Нет, не ко=ни. Далеко=, далеко= На лугу= пасу=тся ко… . Коро=вы? Пра=вильно, коро=вы! Пе=йте, де=ти, молоко= Бу=дете здоро=вы. Ю. Черных Коро=вы гуля=ют, отдыха=ют и=ли пасу=тся? Где нахо=дятся живо=тные: бли=зко и=ли далеко=? Где пасу=тся живо=тные: в саду=, в лесу= и=ли на лугу=? Что=бы быть здоро=вым, на=до пить лимона=д, компо=т и=ли молоко=?

Запо=мни Где?

В го=роде Но! Во дворе= В ко=мнате На окне= На столе= На па=рте

В лесу= В саду= На лугу= В (на) шкафу= На полу=

61


9

Скажи, каки=е из э=тих дома=шних живо=тных и птиц жи=вут то=лько в дере=вне?

коро=ва

ло=шадь

пёс

коза=

утёнок

соба=ка

щено=к

козлёнок

у=тка

телёнок

бык

жеребёнок

конь

кот

ко=шка

поросёнок

ку=рица

котёнок

свинья=

цыплёнок пету=х

Каки=х дома=шних живо=тных и птиц ты ещё мо=жешь назва=ть?

62


10

Прочита=й стихотворе=ние. Вме=сто рису=нков вставь слова=. Вы́полни зада́ние у́стно. Далеко=, далеко= на лугу=… Далеко=, далеко= На

пасу=тся ко… . ?

Нет, не

.

Далеко=, далеко= На

пасу=тся ко… . ?

Нет, не

.

Далеко=, далеко= На

пасу=тся ко… . ?

Пра=вильно,

! Пе=йте, де=ти,

– Бу=дете здоро=вы.

Вы=полни упражне=ния в рабо=чей тетра=ди.

63


=

=

13. ЧЕТЫРЕ ЖЕЛАНИЯ (ПО К. УШИ=НСКОМУ)

1

Прослу=шай те=кст. Отве=ть на вопро=сы.

Что де=лал Гео=ргий зимо=й, весно=й, ле=том, о=сенью? Что он говори=л па=пе? Что предложи=л ему= па=па? Что сказа=л ему= па=па в последни=й раз? Ты с э=тим согла=сен?

= ни Запом Ката=ться на чём? на велосипе=де на велосипе=дах на ло=дке на ло=дках на маши=не на маши=нах Ката=ться = сь я катаю = шься ты катае он (она=) ката=ется

64

мы ката=емся вы ката=етесь они= ката=ются


2

Ещё раз прослу=шай те=кст. Устно восстанови= предложе=ния.

лы=жи

Зимо=й в Бакуриа=ни Гео=ргий … .

Весно=й Гео=ргий … .

каче=ли

бе=гал в па=рке, ката=лся на велосипе=де, на карусе=лях, на каче=лях.

собира=л виногра=д, я=блоки, гру=ши.

Ле=том Гео=ргий … .

ката=лся на лы=жах, конька=х, са=нках.

Осенью Гео=ргий … .

отдыха=л на мо=ре, там он = ал, загора=л, ката=лся на плав ло=дке.

ло=дка

снег

са=нки

коньки=

карусе=ли

65


3

66

Посмотри= на рису=нки и скажи=, на чём ката=ются геро=и ска=зок?


4

Слова= в ско=бках поста=вь в ну=жную фо=рму. Образе=ц:

весна=

осень

5

Я (ката=ться) (ро=лики). Я ката=юсь на ро=ликах. Я (ката=ться) (коньки=). Мы (ката=ться) (велосипе=д). Ты (ката=ться) (ло=дка). Вы (ката=ться) (карусе=ль). Он (ката=ться) (са=нки). Она= (ката=ться) (каче=ли). = и). Они= (катат= ься) (лыж

Запо=мни Что? Когда? зима= зимо=й весна= весно=й ле=то ле=том о=сень о=сенью

ле=то

зима=

К вы=деленным слова=м поста=вь вопро=сы. Сейча=с весна= (что?). Весно=й прилета=ют пти=цы (когда=?). Зимо=й идё=т снег. Наступи=ло ле=то. Осенью иду=т дожди=. Ле=том у нас кани=кулы. Са=мое холо=дное вре=мя го=да – зима=. Сейча=с о=сень.

67


6

Прочита=й текст. Вме=сто рису=нков вставь слова=.

Четы=ре жела=ния Зимо=й на кани=кулах Гео=ргий отдыха=л в Бакуриа=ни. Он ката=лся на , на , на . Ма=льчик прибежа=л домо=й о=чень весёлый. – Как хорошо= зимо=й! Я хочу=, что=бы всё время= была= зима=, – сказа=л он па=пе. – Запиши= твоё жела=ние в мо=й блокно=т, – сказа=л ему= па=па. Гео=ргий записа=л. Весно=й Гео=ргий бе=гал в па=рке, ката=лся на , на , на . До=ма Гео=ргий ра=достно заяви=л: = ! Я хочу,= чтоб = ы всё врем = я была= весна!= – Как хорошо= весной – Запиши= и э=то твоё жела=ние, – сказа=л ему= па=па. = гий отдых= ал на мор = е, там он плав = ал, загорал = , катал = ся на Лет= ом Геор . – Ле=то са=мое лу=чшее вре=мя го=да. Я хочу=, что=бы ле=то не конча=лось! – заяви=л он па=пе. – Запиши= и э=то жела=ние в блокно=т, – сказа=л па=па. = ером он сказал = отцу:= = не Геор = гий собирал = Осенью в дерев , , . Веч – Осень прекра=сное вре=мя го=да. Пусть всегда= бу=дет о=сень! Тогда= па=па доста=л свой блокно=т и показа=л его= Гео=ргию. – Прочита=й, что ты говори=л о зиме=, о весне,= о ле́те. Ка=ждое вре=мя го=да прекра=сно по-сво=ему.

7

Восстанови= после=довательность собы=тий. Гео=ргий в па=рке ката=лся на велосипе=де. Гео=ргий был в дере=вне. Гео=ргий отдыха=л в Бакуриа=ни. Гео=ргий пла=вал в мо=ре.

8

Прочита=й предложе=ния. Найди= непра=вильную информа=цию. В Бакуриа=ни Гео=ргий загора=л и ката=лся на ло=дке. В па=рке Гео=ргий собира=л виногра=д. Ле=том Гео=ргий ката=лся на каче=лях. = не Геор = гий катал = ся на лыж = ах. В дерев

68


14. ВРЕМЕНА= ГО=ДА ЗИМА=. ВЕСНА= 1

Прослу=шай, что говори=т Ян. Отве=ть на вопро=сы. На чём ката=ется Ян зимо=й? Во что он игра=ет зимо=й? Что Ян ле=пит из сне=га?

И. Шишкин «На Севере диком»

снегови=к

снежи=нка

игра=ть в снежки=

хокке=й

клю=шка и шайба=

69


2

Устно восстанови= предложе=ния.

Зимо=й

снежи=нки.

Я ката=юсь

снежки=, хокке=й.

Люблю= смотре=ть, как кру=жатся

хо=лодно.

Люблю= игра=ть в

снеговика=.

Люблю= лепи=ть

3

на лы=жах, конька=х, са=нках.

Прочита=й, что говори=т Та=ня. Отве=ть на вопро=сы. = у. Зимой = хол = одно, на ул = ицах скол = ьзко. Я не Я не люблю= зим люблю= тёплую тяжёлую оде=жду и сапоги=. Я не люблю=, когда= по=здно света=ет и ра=но темне=ет. Зимо=й ве=село и интере=сно лишь ката=ться на конька=х, лепи=ть снеговика= и игра=ть в снежки=. Почему= Та=ня не лю=бит зи=му? Каку=ю оде=жду она= не лю=бит носи=ть? Когда= света=ет зимо=й и когда= темне=ет? Что Та=не нра=вится де=лать зимо=й?

4

Прослу=шай ре=плики и скажи=, кому= они= принадлежа=т? – Ох! Опя=ть э=тот снег. Опя=ть на у=лицах ско=льзко! – Ура=! Снег идёт! – Где моя= клю=шка? Пойду= игра=ть в хокке=й. – Ах, как бы=стро стемне=ло. А я хоте=ла поката=ться на конька=х!

70


5

Прослу=шай расска=з Ма=ши. Отве=ть на вопро=сы.

И. Левитан. Цветущие яблони

лу=жа

сосу=лька

подсне=жник

Почему= Ма=ша лю=бит весну=? Что лю=бит де=лать Ма=ша весно=й? На чём ката=ются Дени=с и Лёша? А ты лю=бишь весну=? Почему=? цвету=щее де=рево

ла=сточка

лёд

фиа=лка

грязь

грач

71


6

Прочи=тай предложе=ния и сопоста=вь их с прослу=шанным те=кстом. Весно=й тепло=. Весно=й де=ти ката=ются на са=нках. Ма=ша лю=бит ката=ться в па=рке на каче=лях. Ма=ша лю=бит цвету=щие дере=вья и пе=рвые весе=нние цветы=. Дени=с и Лёша ката=ются на каче=лях и карусе=лях.

7

Внима=тельно прочита=й расска=з Ди=мы, в кото=рый случа=йно попа=ли два предложе=ния из друго=го те=кста. Найди= их. Вспо=мни, из каки=х те=кстов они=. Весна= – са=мое плохо=е вре=мя го=да. Та=ет снег, всю=ду лу=жи, на у=лицах грязь. То хо=лодно, то тепло= – не зна=ешь, как одева=ться. Дере=вня Сосно=вка ма=ленькая, но о=чень краси=вая. В хокке=й уже= нельзя= игра=ть – лёд раста=ял. И в футбо=л игра=ть не получа=ется – лу=жи меша=ют. Мой родно=й язы=к ру=сский. Есть ещё больша=я пробле=ма – сосу=льки. Всё вре=мя смотрю= наве=рх – бою=сь, что сосу=лька на го=лову упадёт. А са=мое плохо=е то, что я ча=сто не могу= гу=лять по родно=му го=роду.

8

= и и Ди=мы. Кто из ребя=т ви=дит то=лько Сравни= расска=зы Маш хоро=шее, а кто то=лько плохо=е. Скажи=, каки=е преиму=щества весны= замеча=ет Ма=ша, а каки=е «недоста=тки» э=того вре=мени го=да ви=дит Ди=ма=.

9

Восстанови= диало=г ме=жду Ма=шей и Ди=мой. = а: – Наконе=ц-то наступи=ла … ! Маш = его ! То хо=лодно, то … . Не зна=ешь, как … . Ди=ма: – И что хорош = Маша : – Но как же краси=вы … дере=вья, пе=рвые …. цветы=. И как же краси=во пою=т пти=цы! Ди=ма: – Да, ты забы=ла сказа=ть – всю=ду лу=жи, на улица=х… . Ма=ша: – Ну и что! Когда= весь снег раста=ет и со=лнышко пригре=ет, = лужи вы=сохнут, трава= зазелене=ет и всё бу=дет я=ркое и ра=достное. Скажи=, с кем ты согла=сен (согла=сна) - с Ди=мой и=ли Ма=шей?

Вы=полни упражне=ния в рабо=чей тетра=ди.

72


15. ВРЕМЕНА= ГО=ДА ЛЕ=ТО, О=СЕНЬ 1

Прослу=шай расска=з Ани. Отве=ть на вопро=сы.

А. Куинджи. Берёзовая роща

Где обы=чно пла=вает Аня? Что ещё де=лает Аня ле=том? А ты лю=бишь ле=то? Почему=?

73


2

Прослу=шай текст ещё раз. Устно восстанови= предложе=ния.

пляж

со=лнце Наконе=ц-то … ле=то.

слу=шать

Ле=том я ... в реке= и=ли в мо=ре. Я … на пля=же.

све=тит

Я …, когда= жа=рко.

наступи=ло

Ярко … со=лнце.

загора=ю

Мо=жно … … … телеви=зор.

игра=ть

Мо=жно … на компью=тере.

ката=ться

Мо=жно … му=зыку.

пла=ваю

Я … на ло=дке.

люблю=

Мо=жно … на велосипе=де, карусе=лях.

не=бо

74

ката=юсь

луна=

чита=ть и смотрет= ь

звёзды


3

Прочита=й расска=з Во=вы. Отве=ть на вопро=сы.

Кани=кулы – э=то прекра=сно! Но я не о=чень люблю= ле=то. Ле=том жа=рко, ду=шно. Я не люблю= паля=щее со=лнце и зно=йный во=здух. Ле=том хорошо= в дере=вне. Там све=жий во=здух и не о=чень жа=рко. Но я не люблю= отдыха=ть в дере=вне, потому= что там нет Интерне=ткафе=. Я бо=льше люблю= быва=ть на мо=ре, потому= что на морски=х куро=ртах есть Интерне=т-кафе=. Одна=ко роди=тели не разреша=ют мне проводи=ть всё вре=мя за компью=тером. Они говоря=т, что на=до мно=го пла=вать, загора=ть, занима=ться спо=ртом, чита=ть кни=ги. Кни=ги я иногда= чита=ю, но пла=вать, загора=ть и занима=ться спо=ртом - неинтере=сно. Куда= интере=снее «копа=ться» в Интерне=те! Тем бо=лее на кани=кулах сто=лько свобо=дного вре=мени и ско=лько но=вого я могу= узна=ть! Почему= Во=ва не о=чень лю=бит ле=то? Почему= Во=ва не лю=бит отдыха=ть в дере=вне? = а бол = ьше люб = ит морские = курор = ты? Почему= Вов = ится на морских= курор = тах? Что ему= не нрав

4

Восстанови= предложе=ния. Образе=ц:

Во=ва лю=бит кани=кулы, но … . Во=ва лю=бит кани=кулы, но он не о=чень лю=бит ле=то. В дере=вне све=жий во=здух, но … . На морски=х куро=ртах есть Интерне=т-кафе=, но … .

5

Прослу=шай ре=плики. Скажи=, каки=е из них пра=вильные. Аргументи=руй отве=ты. Образе=ц: = ит ле=то. Пра=вильно. Аня лю=бит, когда= жа=рко, когда= я=рко Аня люб = = светит солнце. Во=ва лю=бит ле=то, потому= что ле=том кани=кулы. (Непра=вильно). Во=ва лю=бит кани=кулы, но он не лю=бит, когда= жа=рко.

75


6

Прослу=шай расска=з Яны. Отве=ть на вопро=сы.

В. Поленов. Золотая осень Что де=лает Яна о=сенью в хоро=шую пого=ду? Что она= де=лает, когда= на у=лице плоха=я пого=да? Как ты ду=маешь, что означа=ет словосочета=ние «золото=й ковёр на у=лицах»? Ты лю=бишь о=сень? Почему=?

листопа=д

76

золоты=е дере=вья

осе=нние дожди=

золото=й ковёр


7

Ещё раз прослу=шай расска=з Яны. Вы=бери пра=вильный вариа=нт отве=та. Вы=полни упражне=ние у=стно. Осенью

тепло=

В во=здухе кру=жатся ли Ли=с=стья тья

прохла=дно

снежи=нки

Яна любу=ется я=ркими звёздами

жа=рко

ба=бочки

листопа=дом

снегопа=дом

Когда =хоро=шая пого=да Яна пла=вает в реке=

8

загора=ет на пля=же

гуля=ет по го=роду

Прочита=й расска=з Ва=ни. Отве=ть на вопро=сы. Осень - ужа=сное вре=мя го=да! Всё мра=чное, нера=достное: со=лнце све=тит ре=дко, не=бо се=рое, на у=лицах лу=жи, грязь, под нога=ми опа=вшие ли=стья. Дожди=, ве=тры, лу=жи, ли=стья меша=ют мне в свобо=дное вре=мя игра=ть во дворе= в футбо=л, в лови=тки, в бадминто=н. А я так не люблю= сиде=ть до=ма! Хорошо=, что у меня= есть больша=я колле=кция ди=сков. Хоть му=зыку мо=жно послу=шать.

9

Почему= Ва=ня не лю=бит о=сень? Что ему= меша=ет игра=ть во дворе=? Что не лю=бит де=лать Ва=ня?

Устно восстанови= предложе=ния. Осень – … вре=мя го=да. Всё … . Не=бо … . Под нога=ми … ли=стья. Нельзя= игра=ть в … вре=мя в футбо=л.

опа=вшие свобо=дное ужа=сное се=рое мра=чное, нера=достное

77


10

Сравни= расска=зы Яны и Ва=ни. Кто из ребя=т ви=дит то=лько хоро=шее, а кто то=лько плохо=е. Скажи=, каки=е преиму=щества о=сени замеча=ет Яна. Каки=е «недоста=тки» э=того вре=мени го=да ви=дит Ва=ня.

11

= ду Яной и Ва=ней. Обрати= внима=ние на Восстанови= диало=г меж зна=ки препина=ния, что они= выража=ют. Яна: – Ура! Наста=ла … ! Ва=ня: – И что? Всё вре=мя идёт … , ду=ет ... . Прихо=дится сиде=ть …. Яна: – Но как же краси=вые … дере=вья, … ковёр на у=лицах! И как же краси=во кру=жатся ли=стья в во=здухе! Ва=ня: – Да, ты забы=ла сказа=ть – под нога=ми опа=вшие …, на у=лицах… . Яна: – А я люблю= дождь и ве=тер, люблю= листопа=д.

12

Скажи=, с кем ты согла=сен (согла=сна) – с Ва=ней или Яной?

а) Прочита=й прогно=з пого=ды. Угада=й како=е вре=мя го=да. б) Поговори= о сего=дняшней пого=де. = ет хол = одно. Температу=ра во=здуха 5 гра=дусов. За=втра буд Ожида=ется снегопа=д. За=втра бу=дет жа=рко. Температу=ра во=здуха подни=мется до 30 гра=дусов. Ожида=ется дождь.

13

Подгото=вь прое=кт на те=му «Моё люби=мое вре=мя го=да».

1. Како=е вре=мя го=да ты лю=бишь? 2. Опиши= твоё люби=мое вре=мя го=да. 3. Почему =ты лю=бишь э=то вре=мя го=да? 4. Сде=лай рису=нок (фотогра=фии).

Вы=полни упражне=ния в рабо=чей тетра=ди.

78


16. ДРУ=ЖНЫЕ РЕБЯ=ТА

1

Прочита=й характери=стику ребя=т. Отве=ть на вопро=сы. Ребя=та, вы уже= зна=ете, кто мы и как нас зову=т. Сейча=с мы вам расска=жем, каки=е мы. Яна о=чень весёлая де=вочка. Ди=ма весёлый и жизнера=достный ма=льчик. А ещё он си=льный и ло=вкий. Он са=мый спорти=вный в на=шем кла=ссе. Ва=ня са=мый музыка=льный в на=шем кла=ссе. Та=ня то=же о=чень музыка=льная. Ещё она= о=чень краси=вая. Аня о=чень спорти=вная. Ещё она= пунктуа=льная и аккура=тная. Во=ва о=чень до=брый и у=мный. Но о=чень рассе=янный. Ма=ша о=чень серьёзная де=вочка. Ян са=мый весёлый в на=шей гру=ппе. Мы все о=чень ра=зные, у нас ра=зные увлече=ния, но мы о=чень дру=­ жим. А вы, ребя=та, каки=е? Вы дру=жные? Кто из ребя=т весёлый, а кто серьёзный? Кто спорти=вный? Кто са=мый музыка=льный? Кто пунктуа=льный и аккура=тный? О ком говори=тся, что он рассе=янный? О ком говори=тся, что он до=брый и у=мный? Кто в ва=шем кла=ссе весёлый, а кто – серьёзный? Кто в ва=шем кла=ссе спорти=вный, кто – музыка=льный?

79


2

Ты зна=ешь, что гно́мы _ бра́тья, но они́ о́чень ра́зные. Пос­ мот­ри́ на рису́нки и у́стно охарактеризу́й гно=мов.

рассе=янный

аккура=тный пунктуа=льный

весёлый, жизнера=достный музыка=льный

серьёзный

си=льный, ло=вкий, спорти=вный

80


3

Прослу́шай текст. Скажи, каку́ю дополни́тельную информа́цию соде́ржит характери́стика Яны.

4

Прочита=й ре́плики. Возрази́. Образе=ц: Яна серьёзная де=вочка. – Нет, Яна весёлая де=вочка. Она= пло́хо поёт и пло́хо танцу́ет. Она́ не лю́бит чита́ть ска́зки и не лю́бит смотре́ть мультфи́льмы. Ме́ньше всего́ она́ лю́бит игра́ть с котёнком.

5

а) Прослу=шай текст. Что но=вого ты узна=л(а) о Ди=ме? б) Посмотри= на рису=нки. Скажи=, что заинтересу=ет Ди=му в магази=не?

ганте=ли

нау=шники

телефо=н

мяч

ди=ски

раке=тка

81


6

а) Прослу=шай текст о Ва=не. б) Прочита=й словосочета=ния и скажи=, ка=кие из них соотве=тствуют характери=стике Ва=ни?

бе=гать, пры=гать смотре=ть телеви=зор игра=ть в компью=терные и=гры покупа=ть клю=шку и мяч игра=ть на гита=ре, на роя=ле слу=шать му=зыку

7

а) Прослу=шай текст о Та=не. = ьзо­ б) Прочита=й прилага=тельные и скажи=, каки=е не бы=ли испол ваны при характери=стике Та=ни.

серьёзная

пунктуа=льная

музыка=льная

спорти=вная

краси=вая

82

рассе=янная


8

9

а) Прослу=шай текст об Ане. б) Скажи=, каки=е из э=тих ре=плик мо=гут принадлежа=ть ей.

- Мне нужна= но=вая скака=лка!

- Я о=чень люблю= ска=зку «Зо=лушка».

- Нельзя= опа=здывать!

- Как я люблю= игра=ть в ку=клы!

- Како=е краси=вое пла=тье!

- Сиде=ть за компью=тером так интере=сно!

- Сего=дня по телеви=зору интере=сная переда=ча.

- Всё должно= лежа=ть на свои=х места=х!

а) Прослу=шай текст о Во=ве. б) Прочита=й ре=плики. Как ты ду=маешь, каки=е из них роди=тели ча=сто говоря=т Вов=е?

- Нельзя= так мно=го бе=гать!

- Нельзя= так мно=го чита=ть!

- Хва=тит сиде=ть за компью=тером!

- Ве=чно ты всё забыва=ешь!

- Вре=дно есть мно=го конфе=т!

- Молоде=ц! Ты хорошо= написа=л упражне=ние.

83


10

а) Прослу=шай текст. б) Устно восстанови= предложе=ния.

Ма=ша мно=го … , … класси=ческую му=зыку.

Она лю=бит та=кже … со свои=ми бра=тьями.

Ма=ша ча=сто … им ска=зки.

11

а) Прослу=шай текст. б) Прочита=й назва=ния профе=ссий. Скажи=, кем мо=жет стать Ян, когда= вы=растет.

84

врач

музыка=нт

спортсме=н

программи=ст

продаве=ц

шофёр

шахмати=ст

арти=ст

инжене=р


12

Охарактеризу=й челове=ка, е=сли ты зна=ешь, что: Оля лю=бит пры=гать на скака=лке, игра=ть в те=ннис и бадминто=н. Кака=я она= де=вочка? Дени=с всегда= всё забыва=ет? Како=й он ма=льчик? Ната=ша никогда= не опа=здывает. Кака=я она= де=вочка? У Ка=ти все ве=щи в поря=дке. Кака=я она= де=вочка? Сла=ва всё вре=мя чита=ет и занима=ется. Како=й он ма=льчик? Макси=м всё вре=мя слу=шает му=зыку. Он лю=бит игра=ть на гита=ре и роя=ле. Како=й он ма=льчик? Ира любит петь и танцева=ть. Кака=я она= де=вочка? Подска=зка: = ьный музыкал весёлая

аккурат= ная рассе=янный = ьная пунктуал спорти=вная серьёзный

13

Подгото=вь прое=ктную рабо=ту «Мой друг», «Моя= подру=га».

14

Прослу=шай пе=сню. Пе=сня о дру=жбе. муз.В. Шаинского, сл.М. Танича

Если с дру=гом вы=шел в путь, Если с дру=гом вы=шел в путь Веселе=й доро=га! Без друзе=й меня= - чуть-чуть, Без друзе=й меня= - чуть-чуть, А с друзья=ми мно=го! = : Припев Что мне снег, что мне зной, Что мне до=ждик проливно=й, Когда= мои= друзья= со мной Что мне снег, что мне зной, Что мне до=ждик проливно=й, Когда= мои= друзья= со мной Там, где тру=дно одному=, Там, где тру=дно одному=, Спра=влюсь вме=сте с ва=ми!

https://goo.gl/UxJ3ku

Где чего=-то не пойму= Где чего=-то не пойму= Разберём с друзья=ми! Припе=в. На медве=дя я, друзья=, На медве=дя я, друзья=, Вы=йду без испу=га, Если с дру=гом бу=ду я, Если с дру=гом бу=ду я, А медве=дь - без друг= а! Припе=в.

85


Словарь Урок №1 семья= _ ojaxi ста=ршая _ ufrosi мла=дший _ umcrosi разгова=ривают _ laparakoben игра=ют в ша=хматы _ TamaSoben Wadraks смо=трит _ uyurebs ёжик _ zRarbi игра=ют в мяч _ TamaSoben burTs чита=ю _ vkiTxulob внук _ SviliSvili biWi вну=чка _ SviliSvili gogo де=ти _ bavSvebi

сын _ vaJi до=чка _ qaliSvili щено=к _ lekvi пла=тье _ kaba игру=шки _ saTamaSoebi сиди=т _ zis рису=ет _ xatavs рабо=тает _ muSaobs сейча=с _ axla все до=ма _ yvela saxlSia отдыха=ем _ visvenebT рису=ю _ vxatav

Урок №2 дру=жная _ megobruli учу=сь _ vswavlob на заво=де _ qarxanaSi у=чится _ swavlobs домохозя=йка _ diasaxlisi худо=жник _ mxatvari живу=т _ cxovroben в дере=вне _ sofelSi в свобо=дное вре=мя _ Tavisufal dros хомя=к _ zazuna живо=тные _ cxovelebi хоти=м завести= _ gvinda viyolioT попуга=й _ TuTiyuSi роди=тели _ mSoblebi

86

не разреша=ют _ ar aZleven uflebas идёт _ modis, midis иду=т _ modian, midian идёшь _ modixar, midixar убира=ет _ alagebs вя=жет _ qsovs днём _ dRisiT де=лаю дома=шнее зада=ние _ vakeTeb saSinao davalebas игра=ю _ vTamaSob рису=ю _ vxatav ве=чером _ saRamos у=жинаем _ vvaxSmobT гуля=ет _ seirnobs


Урок №3 одна=жды - erTxel уви=дели - dainaxes побежа=ли за ней - gaekidnen пры=гнула - gadaxta мука= - fqvili убежа=ла - gaiqca вы=лезли - gamoZvrnen на дворе= - ezoSi лягу=шка - bayayi

бро=сились за ней _ gaekidnen труба= _ mili ускака=ла _ xtunva-xtunviT gaiqca в пруду= _ gubeSi ры=ба _ Tevzi пры=гнули в во=ду _ gadaxtnen wyalSi уплыла= _ gacura вы=нырнули _ amoyvinTes пошли= домо=й _ wavidnen saxlSi

Урок №4 как-то раз _ erTxel гуля=л _ seirnobda мураве=й _ WianWvela в лесу= _ tyeSi вдруг _ uecrad пошёл дождь _ wamovida wvima что де=лать? _ ra gaakeTos? ra qnas? ви=дит _ xedavs под де=ревом _ xis qveS гриб _ soko растёт _ izrdeba реши=л спря=таться _ gadawyvita damalva идёт _ modis прилете=ла _ mofrinda мо=края _ sveli ба=бочка _ pepela пусти= меня= _ SemomiSvi пожа=луйста _ gTxov, geTayva здесь ме=ста ма=ло _ aq patara adgilia ла=дно _ kargi иди= _ modi

= а _ moirbina прибежал мы=шка _ Tagvi отвеча=ют _ pasuxoben воробе=й _ beRura друзья= _ megobrebi прискака=л _ xtunva-xtunviT moirbina за=йчик _ kurdReli до=ждик переста=л _ wvimam gadaiRo вы=глянуло со=лнышко _ mzem gamoanaTa вы=лезли зверю=шки _ cxovelebi gamoZvrnen на поля=ну _ mindorze ра=дуются _ uxariaT говори=т _ eubneba как же так? _ es rogor? снача=ла _ Tavidan мне одному= _ me marto под грибо=м _ sokos qveS а как же пото=м мы все помести=лись? _ Semdeg yvela erTad rogor davetieT

87


слы=шат _ esmiT посмотре=ли наве=рх _ aixedes maRla а там сиди=т Лягу=шка _ iq zis bayayi смеётся - icinis ра=зве вы не зна=ете? _ Tqven ra, ar iciT? что грибы= расту=т под дождём _ rom soko izrdeba wvimis qveS Урок №5 как ви=дите _ rogorc xedavT в ко=мнате _ oTaxSi ужа=сный _ saSineli беспоря=док _ uwesrigoba малыши= _ patarebi бра=тья _ Zmebi близнецы= _ tyupebi разбро=саны _ miyrul-moyrilia сро=чно _ saswrafod убра=ть _ daalageba в како=м состоя=нии _ ra mdgomare­obaSi устро=ил тако=й беспоря=док _ moawyo aseTi areuloba пи=сьменный стол _ saweri magida виси=т _ hkidia карти=на _ suraTi корзи=на _ kalaTi лежа=т _ awyvia фру=кты _ xili крова=ть _ sawoli ко=врик _ patara xaliCa игра=ют в пря=тки _ TamaSoben dama­lo­banas кварти=ра _ bina открыва=ет две=ри _ aRebs kars глаза=м свои=м не ве=рит _ Tvalebs ar ujerebs куда= пропа=ла _ sad daikarga отыска=ть _ moZebna

88


Урок №6 ита=к _ maS ase начина=ю убо=рку _ viwyeb dalagebas снача=ла _ Tavidan кладу= _ vdeb, vawyob, valageb сунду=к _ skivri я=щик _ yuTi ста=влю _ vdgam на сте=ну _ kedelze сейча=с _ axla протере=ть пыль _ mtvris gadawmenda подмести= пол _ iatakis dagva слы=шу _ mesmis звон посу=ды _ WurWlis wkriali кладёт _ debs ве=шает оде=жду _ kidebs tansacmels разложи=ла ве=щи _ daalaga nivTebi отку=да _ saidan доно=сится _ ismis на потоло=к _ Werze ве=шалка _ sakidi зверю=шки _ cxovelebi что натвори=ли _ ra daaSaves собра=ть му=сор _ nagvis mogroveba пове=сить занаве=ску _ fardis dakideba неугомо=нные _ mousvenrebi Урок №7 искат= ь _ Zebna загляну=ли _ Seixedes не вида=ть _ ar Cans за две=рью _ karebs ukan не найдём _ ver vipoviT

= ется _ imaleba пряч вдруг _ uecrad забу=дут _ davaviwydebi не найду=т _ ver mipovnian тут _ aq

89


Урок №8 разгро=м _ darbeva прихо=дит _ modis с рабо=ты _ samsaxuridan снима=ет _ ixdis гляди=т круго=м _ iyureba irgvliv на кварти=ру налёт _ Tavdasxma эта=ж _ sarTuli про=сто _ ubralod поигра=ли немно=жко _ viTamaSeT cota зна=чит _ ese igi обва=л _ Camoqceva, Camongreva слон _ spilo танцева=л _ cekvavda о=чень ра=да _ Zalian gaxarebuli var оказа=лось _ aRmoCnda напра=сно _ tyuilubralod волнова=лась _ vnerviulobdi землетрясе=ние _ miwisZvra Урок №9 на досу=ге _ Tavisufal dros свобо=дное вре=мя _ Tavisufali dro одни= _ zogs други=е _ sxvebi игра=ть во дворе= _ TamaSi ezoSi гуля=ть _ seirnoba отнима=ет _ arTmevs всё вре=мя _ mTel dros ма=ло _ cota занима=юсь спо=ртом _ dakavebuli var sportiT на све=жем во=здухе _ sufTa haerze на са=мом де=ле _ sinamdvileSi иногда= _ xandaxan путеше=ствовать _ mogzauroba

90


из Гру=зии _ saqarTvelodan у нас мно=го о=бщего _ bevri saerTo gvaqvs узнава=ть но=вое _ axlis gageba из ра=зных стран _ sxvadasxva qveynidan ска=чет на скака=лочке _ saxtunelaze daxtis сосе=дка _ mezobeli qali ло=вко _ moxerxebulad сноро=вка _ moxerxeba, gawafuloba усе=лся _ mokalaTda зазвуча=ла _ gaisma гро=мко _ xmamaRla то=лько _ mxolod молчи=т _ Cumad aris ско=лько но=вого _ ramdeni siaxle узна=л _ gavige друзе=й приобрёл _ megobrebi SeviZine неда=вно _ amaswinaT познако=мился _ gavicani заче=м _ risTvis прогу=лка _ gaseirneba зака=лка _ gakaJeba не придёт _ ar mova найдёт _ ipovis Урок №10 в Росси=и _ ruseTSi в го=роде _ qalaqSi родно=й _ mSobliuri язы=к _ ena неда=вно _ axlaxans грузи=нка _ qarTveli (gogona) живёт _ cxovrobs национа=льность _ erovneba перепи=сываться _ mimowera страна= _ qveyana столи=ца _ dedaqalaqi са=мые _ yvelaze

91


кру=пные _ msxvili города= _ qalaqebi нахо=дится _ imyofeba са=мая дли=нная река= _ yvelaze grZe­li mdinare предста=вят _ warmoadgenen о во=зрасте _ asakze о ро=дственниках _ naTesavebze об увлече=ниях _ garTobaze приду=майте _ moigoneT Урок №11 выходны=е дни _ dasvenebis dReebi гуля=ть пешко=м _ seirnoba fexiT е=здить на городско=м тра=нспорте _ qalaqis transportiT mgzavroba ста=рые _ Zveli но=вые _ axali широ=кие _ ganierebi у=зкие у=лочки _ viwro quCebi пло=щади _ moednebi переу=лки _ Sesaxvevebi (quCebSi) шум _ xmauri на у=лицах _ quCebSi тишина= _ siCume совреме=нные _ Tanamedrove высо=кие зда=ния _ maRali Senobebi стари=нные _ Zveleburi ни=зкие _ dabali роди=лся _ daibada, davibade здесь _ aq пошёл _ wavida, wavedi ча=сто _ xSirad лю=ди _ xalxi никуда= не спеша=т _ arsad ar eCqarebaT споко=йно _ wynarad ра=достно _ mxiarulad отдыха=ть _ dasveneba мно=го дере=вьев и кусто=в _ bevri xe da buCqia

92


Урок №12 дере=вня _ sofeli на кани=кулах _ ardadegebze све=жий во=здух _ sufTa haeri прекра=сная приро=да _ lamazi buneba лес _ tye река= _ mdinare собира=ем _ vagrovebT грибы= _ sokoebi я=годы _ kenkra пла=ваем _ vcuravT по=ле _ mindori луг _ mdelo фрукто=вый сад _ xilis baRi рабо=тать _ muSaoba це=рковь _ eklesia далеко= _ Sors пасу=тся _ Zoven пе=йте _ dalieT молоко= _ rZe бу=дете здоро=вы _ iqnebiT janmrTelebi Урок №13 зимо=й _ zamTarSi отдыха=л _ isvenebda ката=лся на лы=жах _ TxilamurebiT srialebda на конька=х _ cigurebze на са=нках _ cigaze весёлый _ mxiaruli всё вре=мя _ yovelTvis запиши= _ Caiwere жела=ние _ survili отве=тил _ upasuxa записа=л _ Caiwera весно=й _ gazafxulze бе=гал _ darboda

93


на карусе=лях, на каче=лях _ saqanelebze ра=достно _ mxiarulad заяви=л _ ganacxada на мо=ре _ zRvaze пла=вал _ curaobda загора=л _ irujeboda ката=лся на ло=дке _ naviT seirnobda са=мое лу=чшее вре=мя го=да _ weliwadis saukeTeso dro не конча=лось _ ar mTavrdeboda о=сенью _ Semodgomaze собира=л виногра=д _ yurZens krefda я=блоки _ vaSli гру=ши _ msxali прекра=сное вре=мя го=да _ weliwadis mSvenieri dro пусть всегда= бу=дет о=сень _ dae, yovelTvis iyos Semodgoma доста=л блокно=т _ amoiRo bloknoti показа=л _ aCvena прочита=й _ waikiTxe по-сво=ему _ Taviseburad Урок №14 На Се=вере ди=ком _ velur CrdiloeTSi всё равно= _ sul erTia смотре=ть, как идёт снег _ uyuro, rogor modis Tovli как кру=жатся снежи=нки _ rogor trialeben fantelebi в во=здухе _ haerSi лепи=ть снеговика= _ gamoZerwo Tovlis kaci ско=льзко _ molipuli тёплая _ Tbili тяжёлая _ mZime оде=жда _ tansacmeli сапоги= _ Ceqmebi по=здно _ gvian света=ет _ naTdeba ра=но _ adre темне=ет _ binddeba

94


лишь _ mxolod игра=ть в снежки= _ gundaoba не нра=вится носи=ть _ ar moswons tareba тепло= _ siTbo пробужда=ется приро=да _ buneba iRviZebs цвету=т дере=вья _ xeebi yvavis появля=ются пе=рвые весе=нние цветы= _ Cndeba gazafxulis pirveli yvavilebi прилета=ют пти=цы _ mofrinaven frinvelebi ла=сточка _ mercxali грач _ Wilyvavi фиа=лка _ ia подсне=жник _ enZela снег _ Tovli всю=ду _ yvelgan лу=жи _ gubeebi грязь _ talaxi лёд _ yinuli раста=ял _ dadna не получа=ется _ ar gamodis меша=ют _ uSlian сосу=льки _ yinulis loluebi смотрю= наве=рх _ viyurebi maRla бою=сь _ meSinia на го=лову упадёт _ Tavze damecema са=мое плохо=е _ yvelaze cudi ча=сто _ xSirad не могу= _ ar SemiZlia сравни= _ Seadare расска=зы _ moTxrobebi, monaTxrobi ви=дит _ xedavs то=лько _ mxolod перечи=сли _ CamoTvale преиму=щества _ upiratesobebi замеча=ет _ amCnevs назови= _ daasaxele недоста=тки _ naklovanebebi

95


восстанови= _ aRadgine пою=т _ mRerian пти=цы _ frinvelebi забы=ла сказа=ть _ damaviwyda Tqma раста=ет _ dadneba со=лнышко пригре=ет _ mze gaaTbobs вы=сохнут _ gaSreba трава= зазелене=ет _ balaxi gamwvandeba я=ркое _ kaSkaSa ра=достное _ mxiaruli с кем ты согла=сен _ Sen vis eTanxmebi Урок №15 времена= го=да _ weliwadis droebi берёзовая ро=ща _ aryis xis Wala наконе=ц-то _ rogorc iqna наступи=ло _ dadga жа=рко _ cxela я=рко све=тит со=лнце _ mze kaSkaSebs не=бо голубо=е _ ca cisferia вокру=г зелёное _ garSemo mwvanea звёзды _ varskvlavebi луна= _ mTvare осо=бенно _ gansakuTrebulad я=рко _ kaSkaSi сия=ют _ anaTeben одни=м сло=вом _ erTi sityviT обы=чно _ Cveulebriv ду=шно _ daxuTulia паля=щее _ mcxunavre зно=йный во=здух _ cxeli haeri не разреша=ют _ ar aZleven uflebas проводи=ть _ gatareba пла=вать _ curva иногда= _ xandaxan

96


«копа=ться» в Интернете _ internetSi Zieba восстанови= _ aRadgine образе=ц _ nimuSi золота=я о=сень _ oqros Semodgoma прохла=дно _ sigrilie ли=стья _ foTlebi кру=жатся в во=здухе _ trialeben haerSi ковёр _ xaliCa пого=да _ amindi дожди= _ wvimebi ду=ет ве=тер _ qari uberavs сижу= _ vzivar у окна= _ sarkmelTan любу=юсь листопа=дом _ vtkbebi foTolcveniT как ты ду=маешь _ Sen rogor fiqrob что означа=ет выраже=ние _ ras niSnavs gamoTqma мра=чное _ moRuSuli све=тит ре=дко _ iSviaTad anaTebs под нога=ми _ fexebqveS опа=вшие ли=стья _ Camocvenili foTlebi меша=ют _ uSlian листопа=д _ foTolcvena золоты=е дере=вья _ oqrosferi xeebi золото=й ковёр _ oqrosferi xaliCa осе=нние дожди= _ Semodgomis wvima лови=тки _ daWerobana подгото=вь _ moamzade Урок №16 дру=жные _ megobruli ребя=та _ biWebi характери=стика - daxasiaTeba жизнера=достный - sicocxlis moyvaruli (mxiaruli) си=льный _ Zlieri ло=вкий _ moqnili

97


до=брый _ keTili у=мный _ Wkviani рассе=янный _ dabneuli ра=зные _ sxvadasxva увлече=ния _ gatacebebi дру=жим _ vmegobrobT прослу=шайте _ moismineT дополни=тельная _ damatebiTi соде=ржит _ Seicavs вы=полните зада=ние _ SeasruleT davaleba ме=ньше всего= _ yvelaze naklebad люби=мые предме=ты _ sayvareli sagnebi словосочета=ния _ sityvaTaSewyoba соотве=тствуют _ Seesabamebian го=лос _ xma прилага=тельные _ zedsarTavebi бы=ли испо=льзованы – iyo gamoyenebuli никогда= _ arasodes не опа=здывает _ ar agvianebs ничег=о не забыва=ет _ araferi ar aviwydeba ве=щи _ nivTebi в поря=дке _ wesrigSi сла=дкое _ tkbili, tkbileuli в карма=не _ jibeSi охарактеризу=й _ daaxasiaTe челове=к _ adamiani вы=шел в путь _ gamovedi gzaze доро=га _ gza зной _ papanaqeba до=ждик проливно=й _ kokispiruli wvima тру=дно _ rTulia, Znelia = люсь _ gavumklavdebi справ не пойму= _ ver gavigeb разберём _ gavarCevT на медве=дя _ daTvze вы=йду без испу=га _ gaval uSiSrad

98