Page 1

III. évfolyam

2009. június

k

Gye

r

eks ar o

2. szám

KIS TÜKÖR

MELLÉKLET A RÉVKOMÁROMI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJÁNAK MELLÉKLETE

Dávid és Góliát (Sámuel I. könyve17.fejezet)

Történetem két főhőse két hatalmas harcos, két igazi nehézfiú, amolyan mindig győztes baj− nok. Az egyikük egy tagbaszakadt, félelmetes óriás, hadserege büszkesége, a filiszteus Góliát. A másik meg egy pásztorfiú, kinek neve Dávid, s hogy hogyan lett ő erős harcos? E történet majd rávilágít. Az történt ugyanis, hogy mint oly sokszor akko− riban, felvonult egymás ellen két hadsereg, de nem sortban és térdzokniban, hanem félelmetes páncélban, kardokkal, lándzsákkal, pajzsokkal és nyílvesszőkkel, s hatalmas dárdákkal. Egymással szemben, két nagy hegy tetején so− rakoztak fel, s e két mindenre elszánt sereget csak egy kicsinyke völgy választotta el. Ekkor előlépett az ászok ásza, a filiszteusok óriása, kit kiskorában csak így hívtak: Góliátka. Csakhogy időközben oly magasra felnőtt, hogy csaknem elért kezeivel néhány kósza felhőt. Félelmetes látvány volt. Testét pikkelyes páncél fedte, fején sisak, lábain is páncél, vál− lain pajzsok voltak felfüggesztve. Irdatlan nagy, vashegyű lándzsa volt a kezében, és valami mérhetetlen gyűlölet izzott mind a két szemében. Pajzsát nem is ő cipelte, külön fegy− verhordozója volt. Góliát nem is sokat tétovázott, mindjárt magához ragadta a szót. „Na? Ki mer kiállni ellenem? Ha valaki közületek legyőz, övé pajzsom, páncélom s minden fegyverem. Sőt, az egész filiszteus sereg egy életen át szolgálni fog ben− neteket. De ha én győzök, és ez biztosan így is lesz, ti fogtok szolgálni ben− nünket.”

Aztán negyven napon át, reggel és este, Isten nevét szidalmazva ugyanezt ismételgette. Persze, senki sem akadt a zsidó seregben, aki ki mert volna állni Góliát ellen. Eközben a harctértől messze−messze, min− dennapi életét élte egy pásztorgyerekecske, aki azzal volt megbízva, vigyázzon, el ne kóboroljon a nyájtól se juh, se kecske. E pász− torfiút Dávidnak hívták, kit apja arra kért meg, hagyjon ott kecskét, birkát, s vigyen ennivalót három testvérének, kik hazai ízeket biztos szívesen ennének. Dávid másnap reggel felült egy szamárra, s útnak indult a harcmezőre, apja parancsára. Ahogy megérkezett, megdöbbenve látja, hogy az egész sereg csatarendbe állva, a mindent eldöntő ütközetet várja. S ahogy jobban fülel, hallja ám Góliátot: „Na! Kérvényt nyújtsak be hozzátok? Gyerünk! Valaki álljon már ki el− lenem! Itt fog berozsdásodni minden fegy− verem.” „Ki ez a filiszteus – kérdezte Dávid –, aki ilyen hangon mer velünk ordibálni? Senki nincs, aki kiállna ellene? Ilyen gyáva lenne Izrael serege?” „Menj már innen kölyök! – szólt Dávidra egyik bátyja – Nem neked való a filiszteusok Góliátja!” „Én nem félek tőle – mondta Dávid –, és ha megtehetném, szem− beszállnék vele, s a csatát meg is nyerném.” A katonák nyomban jelentették Saul királynak, hogy van itt egy fiú, aki nekimenne Góliátnak. Saul azonnal hívatta Dávidot, de mikor meglátta, próbálta lebeszélni a harcról... De hiába.


2009. június

KIS TÜKÖR

„Ugyan, hogy tudnál te győzni Góliát ellen? Harcoltál már egyáltalán valamelyik hadsereg− ben?” „Pásztorember vagyok – mondta neki Dávid –, s ha egy vadállat megtámadta apám birkáit, én utána mentem, szétnyitottam a száját, s kiszedtem belőle az elrabolt bárányt. Vagy ha oroszlán támadt ellenem száját nagyra tátva, hát puszta két kezemmel fektettem kétvállra.” Saulnak se' volt túl sok választása, engedett hát Dávidnak, s beöltöztette saját páncéljába. De Dávid mozdulni se tudott a nehéz páncél alatt, ezek után, már csak egy megoldás maradt. Levették róla a páncélt, és rendes utcai ruhában indult el Dávid a mindent eldöntő csatába. Lerohant gyorsan a patak partjára, s öt sima kövecskét rakott tarisznyájába, övéből előhúzta parittyáját, s elindult, hogy legyőzze a filiszteu− sok óriását. Góliát nem akart hinni a szemének, ahogy meglátta Dávidot, rögtön tudta, nem ilyen ellenfélre számított. „Gyere csak, te vakarcs! Mindjárt végzek veled, s a harc után a hollók vájják ki a szemed.” Így beszélt Góliát... Mit beszélt... Kiabált! Sőt! Üvöltött és szikrákat szórt szeme, olyannyira, hogy belevörösödött az a nagy szőrös feje. Dávid így szólt: „Te karddal és dárdával tá− madsz ellenem, s mint egy kutyával, itt üvöltözöl velem. Hát tudd meg, én a Seregek Urának nevében jövök ellened, nem fitogtatom az erőmet, nem is trükközök veled, egyszerűen megöllek, és levágom a fejed.” Ezt hallva Góliát nekiiramodott, s futott Dávid felé, mintha csak maga az ördög bújt volna belé. Kezébe vette óriási pajzsát, nagy erővel felemelte hatalmas dárdáját, s vágtatott, mint hajdan a Tisza a rónán át. Dávid nem tétlenkedett, a parittyába egy kis kövecskét helyezett. Bát− ran meg− forgatta a kicsiny parittyát, s Góliát felé

MELLÉKLET

2

Igazi gyümölcs Mintha egy másik bolygóról jöttem volna, sokszor úgy érzem magam. Mert keveseket érdekel az igazi lényeg, hogy a szív mélyén mi van. Azt mondják: „Bio étel, Norbi update, attól leszel menő!” De nem akarok úgy járni, mint Hófehérke: Bár látszólag piros az alma, de mérgező. Féltékenység, harag, önzés, buta civakodás. Irigység, bálványimádás, megosztottság. Ezek a romlott ízű, rossz gyümölcsök nem mérgeznek tovább. Mert úgy döntöttem, nem eszem többé éretlen, zöld színű, citrom ízű banánt. Az igazi gyümölcs: szeretet, békesség, öröm, hűség, jóság, mértékletesség, türelem, szívesség, szelídség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Pintér Béla (Háromazegyben) repítette a benne lévő kavicskát. Repült a nehéz kő, s tudjátok hol állt meg? Góliát homlokán, pont középre talált be. Góliát hirtelen megtántorodott, aztán hatalmas robajjal a földre lerogyott. Meg se nyikkant többé, csak lassan kiengedte ökölbe szorított markát, és nemes egyszerűséggel feldobta a talpát. Dávid odarohant hozzá, felállt mellkasára, s a döbbent tömeg előtt a fejét levágta. Ja, azt még el kell mondanom, Góliát saját kardjával! Ez aztán a győzelem, ez aztán a párbaj! Ekkor örömujjongásban tört ki az izraeli sereg, a filisz− teus csapat meg gyors futásnak eredt. A zsidók hazáig üldözték őket, s közülük sokakat bizony le is győztek. Ezután mindenki Dávidot figyelte, s azt hiszem, néhány harcos meg is irigyelte. Sokan nem sejtették, s nem tudják ma sem, mi− lyen csodákra képes az isteni kegyelem. Bizony, sosem látott, nagy dolgok történnek, ha a gyer− meknek hitt emberkék egyszer csak felnőnek... Forrás: Pintér Béla – Mesés valóság (2008)


KIS TÜKÖR

3

MELLÉKLET

2009. június

A gyermekistentisztelet fiatal szemmel, a színfalak mögül… Tímeát is, aki eddig aktív munkatár− sunk volt, de most újszülött gyermek− ével pihen otthon. Ezen a jó híren alapul az én cikkírási lehetőségem is, hiszen Tímeát helyettesítve, Móricz Zsófiával együtt beálltunk a csapatba. Mi, ketten boldogan mondtunk igent a felkérésre, s azóta már tartottunk is né− hány alkalmat. Nincs könnyű dolgunk a legkisebb csoporttal, de nagyon igyekszünk. A reánk bízott feladat bi− zony komoly tudást, képzettséget és elhivatottságot igényel. Sajnos, ezek a tulajdonságok még nem annyira az ér− tékeink, mint amennyire azt szeret− nénk, de hiszem, hogy hitünk ereje és az elszántságunk kárpótolni tudja ezt, míg megokosodunk. Nagyon hálás va− gyok a lehetőségért, hogy én is részt vehetek ebben a munkában, bár voltak bennem kétségek és aggódások egya− ránt, de ma már nyugodtan és boldo− gan megyek a gyermekistentiszteletre.

A gyermekistentisztelet felépítéséről néhány szó: a főkoordinátora Simon Márta és Duša Béla. A mostani mun− katársak közül néhány: Csiffáry Ildikó, Dégi Katalin, Hozák Viktor, Karika Judit, Szalay Cecília, Vaszily Tímea és még sok más lelkes fiatal és idősebb testvérünk segít a különböző csopor− tokban, a kisebb−nagyobb gyerkőcök− kel megértetni Jézus tanításait, a Biblia alapjait vagy megismertetni őket egy−két történettel. Mindnyájan nagyon fontos munkát végeznek a gyülekezet legfiatalabb tagjainak a ta− nításával, hiszen a jövő mindig a gyer− mekekben rejlik. A gyermekistentiszteletet felosztjuk aszerint is, hogy hány évesek a gyere− kek; a 3–6, 7–11 és 11–13 évesek külön−külön csoportba tartoznak. Így talán könnyebben taníthatók, mivel nincs köztük túl nagy korkülönbség. Megemlíteném még Szoboszlai Varga

Olyan lehetőség ez a családos felnőt− tek számára, amely lehetővé teszi, hogy a szülők gyermekeiket is elhoz− zák a templomba. Velük foglalkozik a mi kis csapatunk, amíg a szülők Isten szavait hallgatják a lelkipásztor tol− mácsolásában. Az istentisztelet 10. perce környékén elindulunk a gyere− kekkel a templomból, s útnak eredünk a szomszéd épületbe, ahol alkalma− inkat tartjuk. Az istentisztelet és a gyermekistentiszteleti foglalkozás nagyjából egy időben fejeződik be, így a szülők megállnak gyermekeikért, és így az egész család lelki táplálékkal telve ülhet le a vasárnapi asztal elé, áldva a mi szerető Istenünket. Ekép− pen áldom én is mindazért a jóságá− ért, amelyet rajtam és általam is véghezvisz. Mindennap szeretettel és hálával tér− jünk nyugovóra, mert szeret az Isten! Szuri András

Debrecen,1774

370. dicséret

Jö − vel, Szent − lé−lek Úr − is − ten, Meny−nye − i szent a − ján−dék−kal,

Töltsd be szí− Szív − bé − li

ve − in−ket ép−pen Mely−nek szent−ség−es e − re − je szent buz−gó−ság−gal,

Nyel − ve − ket e−gye−ző hit − re Egy − be − gyűj−te sok

né−pe−ket,

Al − le

Kik mond−ván így é − ne − kel − je − nek:

lu

ja!

Al − le − lu

ja!

2. Te szentségnek új világa, Igédnek vezérlj útjára, Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tu− dománytól, Hogy mi ne tanuljunk mástól, És ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kel bízni! Alleluja, Alleluja! 3. Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, Hogy maradjunk útaidban, Ne csüggedjünk háborúdban. Erőddel elmén− ket készítsd, Gyenge hitünket erősítsd, Hogy halál és élet által, Hozzád siessünk hamarság− gal! Alleluja, Alleluja. XI. századi antifónából (Veni, Sancte Spiritus) készült német ének nyomán, Luther Márton 1483−1546.

Segíts Zininek megtalálni a formákat, hogy játszhasson velük!


KIS TÜKÖR

2009. június

MELLÉKLET

4

Verstár R. Berde Mária: Add meg Uram A minden napi kenyeret A mindesti nyughelyet. Nyáron a nyájaskék eget, Télen a tűzhely meleget. Vizek jótevő hűvösét, Tisztaság tisztes köntösét. A harcban már kíméletet, Hogy elbírjam az életet, Kis gondot értem, mennyi bár Koccant tojásnak is kijár. És néha jó sugalmakat, Még el ne üljek hallgatag. Mesét, mely feltör könny helyett, És másoknak is enyhület. Fölöslegképp meg ne tagadd: Néha mosolyom is megadd, Csak a kevés kedvesekér’, Kinek az még örömöt ér.

Fesd ki a képet!

Dávid Isten tiszteletére énekel

KIS TÜKÖR MELLÉKLET impresszum III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2009. JÚNIUS FELELÕS KIADÓ: Fazekas László FÕSZERKESZTÕ: Tompa Gabriella GRAFIKAI ELRENDEZÉS: Viola András MUNKATÁRS: Simon Márta SZERKESZTŐSÉG: Jókai utca 34. 945 01 Révkomárom E-MAIL: kis.tukor@gmail.com NYOMDA: Nec Arte spol. s.r.o. A Révkomáromi Református Egyházközség hivatalos lapjának melléklete. Megjelenik minden negyedévben. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem adunk vissza. Megrendelhetõ az újsággal együtt a szerkesztõség címén, vagy külön is igényelhetõ. Küldeményként postaköltséget is hozzászámítunk.

És mindennapi hitemet, Hogy elvezesse szívemet, A Tőled gyúló pici láng: A mindennapi Miatyánk.

Egé szít sé tek ki az Igé ket − ha szük sé ges − a Bib lia se gít sé gé vel! 1. Én ........ ......... adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem .................. ki őket az én kezemből. (Ján. 10,28) 2. Nézd, vége van a ............., elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a ................. a földön, itt az éneklés ideje. (Énekek 2,11–12) 3. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön ...................? Segítségem az ............. jön, aki az eget és a .............. alkotta. (Zsolt. 121,1–2) 4. Ha tehát ........................ a Krisztussal, azokat keressétek, amik ............. vannak, ahol a .............. van, aki az Isten jobbján ül. (Kol. 3,1) 5. Aki .............................. áldozik, az dicsőít engem. (Zsolt. 50,23) 6. Mit használ ugyanis az ...................., ha az egész világot megnyeri, .............. ............ kárt vall? Mert mi adhat az ember ....................... lelkéért? (Mk. 8,36–37) 7. Ki milyen lelki .................. kapott, úgy szolgáljatok azzal ....................., mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (1Pét. 4,10) 8. Ti apák ne ..................... gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint ........................ és intéssel (Ef. 6,4) 9. „Megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden ................... és ........................ .”(1Krón. 28,9) 10. Boldogok azok a ..............., akiket uruk megérkezésekor ............... talál. (Jn. 20,29)

ktm3.2  
ktm3.2  

A RÉVKOMÁROMI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJÁNAK MELLÉKLETE

Advertisement