Page 1

II. évfolyam

2008. december

k

Gye

r

eks ar o

4. szám

KIS TÜKÖR

MELLÉKLET A RÉVKOMÁROMI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJÁNAK MELLÉKLETE

Az élet könyve A 2008−as év a Biblia éve. De vajon mit jelent számunkra ma a Biblia? Az életet, az igazsá− got, a szeretetet vagy esetleg mindhármat? A mai embernek, sajnos, már nem sokat, hiszen ha bárkit megkérdeznénk az utcán, hogy ki fordította magyarra a Bibliát, az eredmény el− szomorító lenne, ahogy a sok más kérdésünkre kapott válasz is. Az igaz keresztyén ember számára a Biblia napi olvasmány. Sokak egy vezérfonal szerint olvassák, van, aki az elejétől a végéig, de van, aki csak egy−egy fejezetet olvas el naponta. Én az utóbbi táborhoz tartozom, nekem is vannak kedvelt történeteim, ha lehet így fogalmazni. Fi− atalabb koromban nem voltam túlságosan is− tenfélő ember, nem hittem el, hogy van egy olyan „lény”, aki feltétel nélkül szeret és figyel; a Bibliával tüzetesebben is csak akkor foglalkoztam, mikor már konfirmáció előtt áll− tam. Emlékszem, hogy a legelső órán a gutaütött meggyógyítását olvastuk, ahogy egy beteg embert a barátai vagy családtagjai leeresztenek a tetőn keresztül, hogy Jézus elé tehessék. Ez volt az első meghatározó élményem a Bibliával kapcsolatban. Egy másik példázat csak évek múlva lett fontos és meghatározó az életemben; ez a tékozló fiú története, amelyben saját magamat véltem felfedezni. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy én jó keresztyén vagyok−e. Erre persze azt mondtam, hogy igen, de ahogy ez a szó elhagyta a számat, rettenetesen elszé− gyelltem magam. A tékozló fiú jutott eszembe, aki ugyan elhagyja az apját, de később min− dent megbánva visszatér hozzá. Hát én pon− tosan ilyen vagyok: sokszor elhagytam Istent, de amikor már éreztem, hogy kell a segítsége, mindig hozzá fordultam. Nemrég irodalomórán Ady költészetét vettük,

így az istenes verseit is átnéztük. Adyról tudni kell, hogy bibliaolvasó ember lévén szim− bólumainak többségét verseihez is innen merítette. Különleges kapcsolata volt Istennel, talán ezért is azonosultam olyan jól a verseivel. Az egyik ilyen versében (Sion−hegy alatt) Ady „találkozik” Istennel, de nem tudja megszólí− tani, mert már elfelejtette az Úr nevét, már nem tudja felidézni a régi imákat, ezért az egyedül hagyja válaszok nélkül. A legtöbb mai ember is így érezhet, mint Ady, már nem emlékezünk a gyerekkori imákra, már nem tudjuk Istent megszólítani, és talán ez a legnagyobb prob− léma. A Biblia ezen is segíthet: hiszen ha lega− lább naponként olvasunk belőle egy részletet, még így is köze− ledhetünk Hozzá. Károly Gáspár Acsay Johanna − Kezdet és vég érdeme, hogy (A Biblia éve c. pályázati munkák egyike) ma magyarul olvashatjuk ezt a csodálatos könyvet. Sokszor méltatlanul elfelejtjük, pedig ha ő nem lett volna ennyire elszánt és odaadó, még ma is csak latinul olvashatnánk. Az ő élete sem volt mentes a szenvedésektől. Sajnos, gyer− mekeit is el kellett temettetnie, ami egy szülőnek a legnagyobb fájdalom, de volt ereje folytatni a munkát, így 1590−ben megjelenhetett az első magyar nyelvű biblia. Nem akartam tudományosan írni, azt inkább meghagyom azoknak, akik valóban értenek hozzá, ezért inkább a saját vélemenyemet vetettem papírra. Számomra a Biblia az igazság és az élet könyve is. Megtanít gondol− kozni, imádkozni, és ami a legfőbb, szeretni. Nagyobb kincs ez, mint bármelyik könyv, ame− lyet ember valaha megírt. Fazekas Ildikó Marianum, III.G


2008. december

KIS TÜKÖR

MELLÉKLET

2

GYERMEKISTENTISZTELET: Tanterv 2008/2009 (2-3. csoport)

január

Zenés áhítat Idegen asszony lánya is meggyógyul Mt 15,21−28 A süketnéma meggyógyítása Lk 7,31−37 A tíz leprás meggyógyítása Lk 17,11−19

február

Igehely

4. 254 11. 18. 25. 1. 278 8. 15. 22.

Zenés áhítat A vakon született meggyógyítása A vakon született meggyógyítása A betesdai beteg

március

Dátum Ének Téma

1. 416 8. 15. 22. 178 29.

Zenés áhítat Lázár feltámasztása Jn 11,1−16 Lázár feltámasztása Jn 11,17−44 A meggörbedt asszony gyógyulása Lk 13,10−17 A borrá változtatott víz Jn 2,1−11

Jn 9,1−12 Jn 9,13−41 Jn 5,1−15

GYERMEKISTENTISZTELET: Tanterv 2008/2009 (1. csoport)

Illusztráció: Takács Odett − Ádám és Éva kiűzetése (A Biblia éve c. pályázati munkák egyike)

január

4. 254 11. 18. 25.

Zenés áhítat A 12 éves Jézus a templomban A tanitványok elhivása A gyermekek megáldása

február

1. 299 8. 15. 22.

Zenés áhítat A vihar lecsendesitése A béna meggyógyitása Zákeus

március

Dátum Ének Téma

1. 178 8. 15. 22. 29.

Zenés áhítat Az elveszett bárány Kánai mennyegző A sziklára épitett ház Jézus bevonulása Jeruzsálembe Illusztráció: Farnbauer Krisztián − Lázár feltámasztása (A Biblia éve c. pályázati munkák egyike)

Karácsony A puha hóban, csillagokban,

Mint szomjazónak a pohár víz,

Az ünnepi foszlós kalácson,

Úgy kell mindig e kis melegség,

Láthatatlanul ott a jel,

Hisz arra született az ember,

Hogy itt van újra a

Hogy szeressen és szeressék.

KARÁCSONY. S hogy ne a hóban, csillagokban, Ne ünnepi foszlós kalácson, Ne díszített fákon, hanem A szívekben legyen KARÁCSONY.

Szilágyi Domokos


KIS TÜKÖR

3

MELLÉKLET

2008. december

Ezen képsort az 1929. évi szeptember havi Kis Tükörben találtuk, és egy pályázatra szeretnénk felszólítani minden elemi iskolás gyermeket! Írjátok le e 3 kép tartalmát egy irkaoldara, s vigyétek be a lelkészi hiva− talba. A legjobb leírókat jutalomban részesítjük. Pályázatunk beadási határideje: 2009. február 15. 296. dicséret

Dallam: Nicolai F., Frankfurt a. M., 1599.

Szép tün − dök − lő haj − nal csil−lag, Dá − vid ki − rály−nak mag−zat−ja,

Ki ke−gye− Sok ki − rá−

lem−mel fel−ra−gyog, Jes−sé−nek szép vesz−sze−je, lyok−nak ki − rá − lya, Lel−kem−nek vő-le−gé−nye:

Ked − ves, ke − gyes, kel−le − me − tes, é − kes és gyö−

nyö − rű - sé − ges, Gaz−dag−ság−gal di−cső-sé−ges.

2. Ó, gyöngyös, drága korona, Embernek, Istennek fia, Menny ál− dott, szent gyümölcse! :/: Szívemnek vagy lilioma, Édes evangélioma, Kedvességeknek kincse! Eggyem, lelkem, Szép vio− lám, égi mannám, eledelem: Rólad el nem feledkezem. 3. Öntsd mélyen az én szívembe, Szerelmed tüzét lelkembe, Ó, drága jáspis kövem! :/: Fogadj hozzád s vigasztalj meg, Hogy eleven tagod legyek, Benned legyen örömem. Hozzád kiált Seb− hedt szívem, lelki rózsa: légy orvosa; Nélküled nincs vigassága. 4. Mennyből nagy öröm fénylik rám, Midőn szemeddel énreám Kegyelmesen tekintesz, :/: Ó, Uram Jézus, szent Lelked, Szent igéd, tested és véred Vélem közölvén, éltetsz. Ilyen híven Tarts öled− ben, táplálj engem mindvégiglen, Mert fogadtad szent igédben. Szöveg: Nicolai Fülöp hamburgi lelkész, 1556−1608.

Keresztrejtvény 1. A karácsonyt megelőző egy hónapos várakozás ideje 2. Jézus születésének ünnepe 3. Az istentisztelet működésének leírása 4. A keleti bölcsek egyik ajándéka 5. Innen érkezett a hullócsillag által vezetett három király/bölcs 6. Isten háza 7. Az adventi időszak egyik szimbóluma 8. Hagyomány más szóval 9. Ezen a helyen feküdt a kis Jézus böl− csőjében

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

MEGFEJTÉS: _____________ A mostani keresztrejtvényünk megfejtése az adventhez kapcsolódik. Sok sikert a megfejtéshez!

A meghatározások alapján fejtsétek meg az egyes osz− lopok tartalmát!


2008. december

KIS TÜKÖR

MELLÉKLET

4

Verstár Bódás János A karácsonyi Jézushoz Jézus, te is születtél, milyen fiú lehettél? Verekedni szerettél? Hát mosdani? ... Vagy jobb voltál minden földi gyereknél? Hát zöld egrest ettél−e egészséged vesztére? Fáról sokszor estél−e? Kék foltokkal rakva hányszor értél haza estére? Panasz is volt néha rád? Ne szomorítson a vád: ha elszakadt a ruhád, vagy valamit összetörtél, kiporolt−e jó anyád?

Színezd ki a képet!

KIS TÜKÖR MELLÉKLET impresszum II. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2008. DECEMBER FELELÕS KIADÓ: Fazekas László FÕSZERKESZTÕ: Tompa Gabriella GRAFIKAI ELRENDEZÉS: Viola András MUNKATÁRS: Simon Márta SZERKESZTŐSÉG: Jókai utca 34. 945 01 Révkomárom E-MAIL: kis.tukor@gmail.com NYOMDA: Nec Arte spol. s.r.o. A Révkomáromi Református Egyházközség hivatalos lapjának melléklete. Megjelenik minden negyedévben. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem adunk vissza. Megrendelhetõ az újsággal együtt a szerkesztõség címén, vagy külön is igényelhetõ. Küldeményként postaköltséget is hozzászámítunk.

Ó, te égi, tiszta fény, követni mernélek én, szakadékok peremén, ha tudnám: te is így kezdted, gyermekként, akárcsak én.

Egészítsétek ki az Igéket − ha szükséges − a Biblia segítségével! 1.

„Mielőtt ......................, én már válaszolok, még ..................., én már ............................... – mondja az Úr.”

2.

„Az Úr minden ....................... szeretet és .................. azoknak, akik megtartják .................... és intelmeit.”

3.

(Ézs 65,24) (Zsolt 25,10)

„Békességben fekszem le és legott ..................., mert te ................, egyedül adsz nékem ...................... lakozást.”

(Zsolt 4,9)

4.

„Szólj, ................, mert hallja a te ...................!”

(1Sám 3,10)

5.

„Minden ................... annak, aki ......................”

(Márk 9,23)

6.

„Jöjjetek ..............., és én ................. teszlek titeket.”

(Máté 4,19)

7.

„Legyen bennetek ......................... és legyetek ................................. egymással.”

(Márk 9,50)

8.

„Az Úr az én ................, nem ................. .”

(Zsolt 23,1)

9.

„Ha bűneitek ................., ................. lesznek.”

10.

„Minden .................. őreá ..................., mert neki .................... van rátok!”

(Ézs 1,18) (1Pét 5,7)

ktm2.4