Page 1

I. évfolyam

2007. június

k

Gye

r

e ks ar o

1. szám

KIS TÜKÖR

MELLÉKLET A RÉVKOMÁROMI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJÁNAK MELLÉKLETE

Be kö szön tő Kedves olvasó! A Kis Tükör szerkesztőségének tervei szerint ezentúl minden negyedévben melléklet is készül− ne az újsághoz. A Gyereksarok mellékletet kimondottan a legkisebbeknek szánjuk, hogy ők is rátalálhassanak a kedvükre való írásra, feladatra, keresztrejtvényre stb. Ezenkívül tervezzük, hogy a mellékletből minden alka− lommal külön − meghatározott példányszámban − nyom− tatnánk a vasárnapi iskolások számára is, ezzel is jutal− mazva, illetve segítve munkájukat. Szívesen várjuk a gye− rekek lapjával kapcsolatos észrevételeiket, ötleteiket. szerk.

TANULSÁGOS TÖRTÉNET Palkó és Mari A kis Palkó húgocskájával együtt óvodába járt. Min− dennap látták őket, amint egymás kezét fogva, vállukon az óvodás táskával ballagtak. Nagyon szerettek óvodába járni. Milyen jókat játszhat− tak ott! Tanultak szép énekeket, verseket, játékokat, ta− nultak festeni, barkácsolni, kivágni és ragasztani is. Ezekből a kis munkákból az óvónő év végén minden gyereknek könyvecskét csinált. Benne volt a sok kép, ra− gasztás, amiket ők év közben szorgalommal, fáradság− gal elkészítettek. A záróünnepélyen kiállítást rendeztek, ahol a látogatók megcsodálhatták ezeket a munkákat. El lehet képzelni, hogy a gyerekek ezekre a könyvekre na− gyon büszkék voltak. Palkó nagy örömmel vitte haza a sajátját. Állandóan magával hordta. Mindenkinek megmutatta, még az ágy− ba is magával vitte. Egyik napon Palkó nem találta a könyvét. Mindenhol kereste, de nem lett meg. A házban mindenkit megkér− dezett, de senki sem látta. Nagy bánatában elment a nagynénjéhez. Sírva kér− dezte nagynénjét, hogy most már soha többé nem lesz meg a könyve? Nagynénje vigasztalta, hogy egyszer majd csak előkerül. Aztán megkérdezte Palkót: − Megmondtad ezt már az Úr Jézusnak? − Nem − felelte Palkó −, Ő talán tudja, hogy hol van? − Biztosan − mondta a nagynénje. − Akkor kérlek, mondd meg neki. Te jobban tudod, mint én... Miután nagynénje és Palkó a hálószobában elmondta az Úr Jézusnak ezt a bánatot, Palkó kicsit megkönnyeb−

bült. Újra mindenhol körülnézett, az előszobában, a nap− paliban, de a könyvecske nem került elő. A kis ember most már elvesztette minden reményét. Túl sokáig kellett kitartania. Nagynénje azzal bátorította: − Az Úr Jézus szereti, ha megtanulunk várni. Palkó tovább keresett. A nagynéni pedig még egyszer bement a hálószobába, és imádkozott, hogy az Úr Jézus segítsen megtalálni a kis könyvet, és a gyermeket ne ér− je csalódás. Mikor térdéről felállt, eszébe ötlött, hogy kö− rül kellene nézni a tárolóban. Palkó délelőtt nagyapjának hozott ki onnan valamit. Felment, és az egyik polcon meglátta a kisfiú sapkáját. Alatta volt a könyvecske. Az asztalnál Palkó mindenkinek elmesélte, hogy a Megváltó meghallgatta imáját, és visszaadta a könyvét, amely most ott feküdt közvetlenül Palkó tányérja mellett. Palkó kistestvére, Mari is végigizgulta az egész kere− sést. Az étkezés alatt mindig a könyvre pislogott. Más− nap ő ment oda a nagynénihez. Szomorú arcot vágott, és elpanaszolta, hogy elvesztette szép nagy labdáját. A nagynéni megkérdezte: − Kerested már? − Nem − felelte Mari −, nem kérhetnénk az Úr Jézust, hogy találja meg? Közben egy kicsit huncutul, várakozva ráné− zett a nénire. Ő jól ismerte kis unokahúgát. Csak annyit mondott: − Aki keres, az talál. − Megcsókolta a kis Marit, és kiment a konyhába. Mikor később a szobába jött, Mari ott ült a szőnyegen, és játszott szép új labdájával.


KIS TÜKÖR

MELLÉKLET

A gyermek−istentisztelet gyülekezetünkben 1994 tava− szán indult újra. Szeretettel gondolunk vissza Veres Irma nénire, akihez bármikor fordulhattunk pedagógiai tanácsért. Dr. Gyökössy Endre Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát című könyvét választottuk módszertanunknak, s próbáljuk ehhez alakítani a gyermek−istentiszteleteink vázát. Fontos− nak tartjuk a gyülekezeti éneklést, ezért vállaltuk, hogy zsoltárokat és dicséreteket tanítunk a gyermekeknek. Se− gítségünkre volt Nikodém Géza zenész, aki nagyon sok öt− letet adott ahhoz, hogyan tanítsuk az énekeket. Sok érde− kes órát töltöttünk el énektanulással. Idén anyák napjára a 136. zsoltárt tanultuk meg, mely kedvenc énekünkké vált. Kezdetben egy, majd két csoportban dolgoztunk. Volt olyan év, hogy négy csoportban foglalkoztunk a gyere− kekkel. Jelenleg három csoportban folyik a munka előre meghatározott tanterv alapján. Jézus példázataival fog− lalkoztunk ebben az évben. Jövőre Ószövetségi történe− tek következnek. Célunk továbbra is a liturgikus keretek közti igehirdetés, sajátos módszerekkel − gyermekeknek, akik közül majd re− ménység szerint az Ige által élő, a mindennapi s a gyüle− kezeti életre alkalmas, józan keresztyén emberek kerülnek ki. Isten ad ehhez erőt, s ezért csak az Övé a dicsőség!

A csoportok megoszlása:

2007. június

2

Gyermek-istentiszteletünk múltja és je1. csoport: óvodások és az első osztályosok Vezetők: Balázs Lilla, Szoboszlai Varga Tímea, Bári Katalin, Dégi Katalin, Karika Judit, Balázs Júlia 2. csoport: 2−4. osztályosok Vezetők: Dusa Béla, Szabó Csekei Tímea, Hozák Viktor, Szarvas László 3. csoport: 5−7. osztályosok Vezetők: Gebe László, Szalai Cecília, Anyalai Dráfi Eme− se, Csiba Zoltán, Végh Emese Besegít még a munkánkba Ódor Zsuzsanna, Vaszily Tímea. Simon Márta

I. ORSZÁGOS ÉNEKVERSENY

2. Áldjátok Istenteket, Isteneknek Istenét, Mert az ő kegyessége Megmarad mindörökre. 3. Dícsérje őtet minden, Mert nagy csudákat tészen, És az ő kegyessége Megmarad mindörökre. 4. Minden őt magasztalja, Mert ő Uraknak Ura, És az ő kegyessége Megmarad mindörökre.

2007. május 19−én országos énekversenyre került sor Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítása kiadásának 400 éves évfordulója alkalmából Komáromban, a református teológián. A versenyre 30 gyermek és fiatal érkezett Szlovákia minden részéről, képviselve gyülekezeteket, egyházi iskolákat. A versenyzők minden kétséget kizár− va jól felkészültek a kijelölt zsoltáranyagból. A verseny 4 kategóriában folyt, jobbnál jobb énekesek álltak elő, így nehéz dolga volt a zsűrinek. Ami figyelemre méltó, s ta− lán az idősebbeknek is meglepő volt, hogy a versenyzők helyesen, ritmusosan tanulták meg az énekeket, köszö− net ezért a pedagógusaiknak. A nap áhítattal kezdődött, és énektanulással zárult. A verseny nyertesei − I. kategó− ria: Žiaček Margaréta − Zsigárd (1. hely), Varga Emília − Martos (2.), Jóba Máté − Martos (3.), II. kategória: Simon

Róbert − Komárom (1.), Gáspár Dániel − Fülek (2.), Anyalai Réka − Komárom és Sulák Katalin − Madar (megosztott 3. hely) − értékes ajándékokban részesültek. A közönségdíjas Mészáros Szilvia a lévai református gimnáziumból érkezett, aki határozott, szép hangjával s egyéni interpretációjával meggyőzte a hallgatóságot. Ki gondolná, hogy ebben a világban a többszáz éves zsol− tárainkat is szívesen és jókedvvel éneklik a gyermekek! Pedig így van, és hiszem, hogy ezek a fiatalok az énekek által megtanulják értékelni és elfogadni a valóban értéke− set, tisztelni a valóban tiszteletre méltót; tartást és fe− gyelmet tanulnak, és ha még most nem is igazán értik az énekek mondanivalóját, az életben adódhat rá alkalom, amikor a mélyből előjön egy−egy zsoltárversszak, és nagy segítséget nyújthat, irányt mutathat a próbatétel− ben. Legyen ezért is Istené a dicsőség! Süll Kinga


KIS TÜKÖR

3

T A L Á L Ó S

MELLÉKLET

2007. június

K É R D É S E K

Mi ez?

5. Jézus mondta: a fokán nem fér át egy teve. Mégis bármilyen ruhán átbújik a hegye.

1. Színes jel, de mégse bálvány, szebb, mint a legszebbik márvány. Felhő ívén érkezik, Isten ránk emlékezik.

6. Türelmes, jóságos, nem gerjed haragra, nem fuvalkodik fel, nem vágyik haszonra, mégis soha el nem múlik, nem szorul panaszra.

2. Pénze van, de némán tátog, nem tud adni−venni, ha kifogják, akkor mégis piacra fog menni. 3. Korán kiált, azt mondják: jelzi a napot. Egyszer meg egy tanítványt jól megríkatott.

(forrás: Református Kalendárium a 2007. évre) Megfejtések: 1. szivárvány, 2. hal, 3. kakas, 4. galamb, 5. tű, 6. szeretet.

4. Kicsit hosszú volt számára a tengeri túra, mégis olajfalevéllel tért Noéhoz vissza.

Keresztrejtvény 2.

1.

3.

5

3

3

3

5.

4.

6.

6

1

5 8. 9.

4

− − − − − −

kék rózsaszín sárga lila zöld barna

2

1

3

2 7.

3

3

3

4

2

4

1 2 3 4 5 6

3

1 4

4 1

2

4

4

3

3

5 10. 11.

13.

12. A képek alapján fejtsétek meg az egyes oszlopok tartalmát! A végső megfejtés Márk 16,15−hez kacsolódik.

5

Színezzétek ki a képet a szá− mozás alapján!


2007. június

KIS TÜKÖR

MELLÉKLET

4

Verstár

Kösd össze a számokat, így teljes lesz a kép! Színezd is ki!

Add meg Uram A mindennapi kenyeret, A mindenesti nyughelyet. Nyáron a nyájas kék eget, Télen a tűzhely−meleget. Vizek jótevő hűvösét, Tisztaság tisztes köntösét. A harcban már kíméletet, Hogy elbírjam az életet, Kis gondot értem, mennyi bár Koccant tojásnak is kijár. És néha jó sugalmakat, Még el ne üljek hallgatag, Mesét, mely feltör könny helyett És másoknak is enyhület. Fölöslegképp meg ne tagadd: Néha mosolyom is megadd, Csak a kevés kedvesekért, Kiknek ez még örömet ér. És mindennapi hitemet, Hogy elvezesse szívemet A Tőled gyúló pici láng: A mindennapi Miatyánk. Berde Mária

Egészítsétek ki az Igéket − ha szükséges − a Biblia segítségével! 1. 2. 3. 4.

Tollaival ……. téged, szárnyai alatt …….. találsz. (Zsolt 91,4) Egymást …… szívből buzgón ……….. (1Pét 1,22) ….. Krisztus …… és ma, és …… ugyanaz. (Zsid 13,8) Légy ….. és erős! Ne félj, és ne ……. , mert veled az Úr, a .. ……. mindenben amiben jársz. (Józs 1,9) 5. Áldjon meg ……. az Úr, aki az …. és a …… alkotta! (Zsolt 115,15) 6. ….. szeretet, és aki a ……….. marad, az Istenben ….. , és Isten is őbenne. (1Jn 4,16) 7. Bizony, …… , mondom néked: ha valaki nem …….. újonnan, nem …….. meg az Isten országát. (Jn 3,3) 8. Boldog ….. az, akinek az Úr ……….. van gyönyörűsége, olyan lesz, mint a …….. mellé …….. fa. (Zsolt 1) 9. …… meg téged az Úr, és ……. meg téged! (4Móz 6,24) 10. Ha az ….. velünk, ……. ellenünk? (Róm 8,31)

KIS TÜKÖR MELLÉKLET

Virágokat vallatok /részlet/ A színedet, a színedet, mely ennél szebb már nem lehet, hol vetted, pompás nőszirom?... Meséld el, én majd megírom. A színedet, az illatod, áruld el nékem, hol kapod, áruld el nékem, orgona!... Ez nem titok, ez több: csoda. Adja sugár, adja rög, Harmat, mely halkan ránkpörög... Készül a Napban s földben, ittlenn... Titok, csoda, pszt!... Isten, Isten. Kovács Imre

A Révkomáromi Református Egyházközség hivatalos lapjának melléklete. Megjelenik minden negyedévben. Fõszerkesztõ: Tompa Gabriella. Tördelõ-szerkesztõ: Viola András. Szerkesztõség: Révkomárom, Jókai u. 34. sz. Kéziratokat nem õrzünk meg, és nem adunk vissza. Megrendelhetõ az újsággal együtt a szerkesztõség címén, vagy külön is igénylehetõ. Küldeményként postaköltséget is hozzászámítunk.

ktm1.1  
ktm1.1  
Advertisement