Page 1

XI. évfolyam

Alapítva 1928-ban

2010. június

2. szám

KIS TÜKÖR

A RÉVKOMÁROMI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA

Búcsú az iskoláktól...

Tartalom Emlékezzünk: Mikszáth Kámlán 2. oldal Keresztyén „zöldség” 4. oldal Az MRGK nyilatkozata Színjátszókör 5. oldal Ifirkász (az ifjúság oldala): Bizonyságtétel Szeretethíd Levelek Jézusnak Ifjúsági zenekarunk 6. oldal A presbiteri tisztség Kézről kézre 8. oldal Eseménynaptár 9–11. oldal Eklézsiánk múltjából Táborok 12. oldal Az új gyülekezeti énekekrő énekekről a mellékletben olvashatnak!

Fotó: Bedi Gyula

Egy idegen család kopogtatott be hozzám egy szomorú őszi délutánon. Öröm volt a szívünkben, hiszen édes− anyjukat lepték meg 90. születésnapja alkalmából. Felhozták régi alma ma− terébe, a komáromi kollégiumba. Jó volt látni, hogy amikor belépett gyüle− kezeti termünkbe, akkor szinte kivi− rágzott. A megtört test mögött egy virágzó, örvendező lelket éreztem. El− mesélte, hogy ott voltak a közös áhí− tatok, amelyeket a lányoknak kedves tanárnőjük tartott, és itt szólt hozzá leg− először tiszta szívből Isten igéje, ame− lyet Galambos Zoltán tiszteletes úr tolmácsolt a legelső tanévnyitó isten− tiszteleten: neveld, tanítsd a gyer− meket a neki megfelelő módon.Ez az ige vezette egész életében, ez az ige határozta meg munkáját, hiszen Nagykanizsán, ahol elkezdett tanítani, ez az ige határozta meg szolgálatát 42 éven keresztül, ameddig oktatott, tanított. Istenbe vetett hittel és szere− tettel tudott tanítani. Az iskola ma sok ember számára nyűg. Nyűg a gyermek számára, aki felnőtt akar lenni; nyűg a szülő szá− mára, mert azt látja, hogy az oktatási intézmények nem töltik be rendelteté− süket. Nyűg a pedagógusok számára, mert azt érzékelik, hogy nem áll mö− göttük senki. Miért van ez? Azért, mert az oktatás− ból – mint életünk sok más területéről – kiszorult az Úr. Mellékvágányra ke− rült. Épp ezért van az, hogy mindenki várja e tanév végét, nem kiáradó örömmel, hanem a megunottság ér− zésével: ennek is vége. Búcsú az is− koláktól! Nem könnyes búcsú, hanem: na végre! Nem kell semmit sem szer− vezni, nem kell együttműködni a pe− dagógussal, nem kell szülői értekezletre menni, a gyermek egész nyáron ellesz magának. Kiveszett a pedagógia, kiveszett a tanítani és a ta− nulni vágyás ajándéka az életünkből.

Kiveszett a felelősség gyermekein− kért, növendékeinkért! Letudom, meg− csinálom, elbúcsúztatom, majd vége! A tanév végével azonban semmi sem ér véget. A gyermekem megmarad, a tanár megmarad, és én is szülő maradok. Lássuk most, hogy hogyan újította meg az oktatást, a nevelést a refor− máció! Hogyan töltötte meg tartalom− mal, és mi biztosított neki alapot? A reformáció nagy hangsúlyt helyezett a tanításra. Szinte az élet minden te− rületére irányult. Teljesen szakítani akart azzal a középkori felfogással, amely Ágoston tanításából leszűrődött, tudniillik, hogy a tanítás fő célja a túlvilágra való felkészülés. Semmi másra nem kell összpontosítani, és a tudományok elsajátítása egyáltalán nem vezet jóra. A középkori nevelés csak a klérus nevelésére összponto− sult. A plébániai, kolostori és káptalani iskolák többsége csak azért szerve− ződött, hogy megtöltse a klérus pad− jait. A quadrívium és trívium iskolai fokozatok tantárgyait csak a kivétele− sek sajátíthatták el. Az egyetemek is csak három tudomány művelését hangsúlyozták: filozófia, teológia és jogi karok létesültek. A társadalom al− sóbb rétegei pedig teljesen ki voltak zárva a nevelésből. Ahogy Luther Márton fogalmazott: a középkor szol− gákat nevelt magának. A mai kor mintha erre a középkori ne− velésre öszpontosulna. Csak most az egyház szerepét az állam vette át! Szolgákat nevel magának a világ! Gé− piesedünk, és közben nincs szabad− ságunk! Isten igéje azonban azt mondja: Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! A reformáció a humanizmussal kar− öltve felfedezi az Úr igéjét, a bibliai igazságot: Tanítsd a gyermeket! Kál− vin János külön Kátét készít a felnőt− folytatás a 3. oldalon


... k n ü z z Emléke

KIS TÜKÖR

2

2010. június

M i k s z á t h K á l m á n ( 18 47 – 1910 )

Lapaj, a híres dudás, aki hangszerét adja egy kisfiúért, Bede Anna, aki a szabadságát áldozná halott nővére nevének tisztázásáért, Baló Borcsa csellel elvett és megölt néhai báránya, az istentelen po− gány Filcsik bundája, mely „véletlenül” átcsú− szik az alvó édesanya vállára, Tímár Zsófi hűsége mind egy−egy kicsi fehér kavics, amit Mikszáth koppantott le elénk, útjelzőül. Mikor megszülettek a Tót atya− fiak és a Jó palócok írá− sai, még csak néhány krajcárra becsülték őket: „Akkor (1881−ben) írtam A jó palócok egyes novelláit, és kaptam értük egyenként öt forintot. Pepecseltem pedig némelyiken tíz napig. Kerestem tehát naponként az irodalommal tíz krajcárt” – emlékezik vissza az író. Egyik barátja így gondolt vissza ezekre a napokra: „Legtöbb bajunk volt Mikszáth Kálmánnal, aki akkortájt írogatta A jó palócok legszebb darab− jait. Többnyire mindig később hozta el egy−egy kéziratát, mint ígérte, mert nagyon fázott odújában. Némelyik kis remekét: A bágyi csodát, a Filcsik his− tóriáit háromszor is átírta.”

1999-ben helyezték el a „Jundus ámbitusa” előtt lócán üldögélő Mikszáth Kálmán szobrát Horpácson.

Ezután egycsapásra megváltozott minden: az író állást kapott a Pesti Hír− lapnál, a pesti irodalmi élet ünnepelt sztárja lett, s hétévi különélés után, miután rendezte anyagi helyzetét, újra megesküdhetett feleségével, Mauks Ilonával. Különös kapcsolatuk akkor kezdődött, mikor a fiatal Mikszáth Balassagyar−

matra került joggyakorlatra. Főnöke, kétszínű társadalmát és a kiegyezés Mauks Mátyás szolgabíró lányát a korának politikai eseményeit: szülők tiltakozása ellenére vette fele− „– Hja, a század, a XIX. század. Te azt ségül 1873−ban. Nem véletlen, hogy nem érted. A jogállam barátom. Úgy a dzsentri család tiltakozott a kell elhelyezkednünk, hogy mindenki− fiatalok házassága ellen, nek egyenlő joga van, s mindenkié mivel a „könnyelmű fia− meg legyen teljes épségben óva. talembernek” nem volt – Süssétek meg az ilyen állapotot. Az elég a hivatal: ő az iro− én időmben csak egy személyt kellett dalomból, a hivatásá− respektálni: a királyt, s már az is ké− ból akart megélni a nyelmetlen volt, de tizenhat millió em− kiegyezés utáni Ma− berre lenni tekintettel, hisz ez teljesen tűrhetetlen. Ez maga a pokol.” gyarországon. Ekkor azonban még Mikszáth műveinek varázsa abban nem bontakozott ki te− rejlik, hogy a cselekményt meg−meg− hetsége, s a kortársak szakítja a kor rajzát adó, sokszor csí− sem bántak kíméletesen a pős humorú anekdotáival. Műveivel szárnyait bontogató irodalmár− hidat képez a romantika és a realiz− ral, így Ilonával öt éven keresztül nyo− mus között. morogtak Pesten. Végül az író Élete végén íróként magányosnak felajánlotta feleségének a válást, érezte magát, az 1908−ban indult mivel nem tudta eltartani őt. Ilona Nyugat folyóirat körül csoportosuló új csak azután volt hajlandó aláírni a pa− írói nemzedékkel már nem talált kap− pírokat, mikor Mikszáth azt hazudta csolatot. neki egy levelében, hogy más nő 1910−ben még megünnepelték írói miatt hagyja el. A különös házasságot pályafutásának negyvenedik évfordu− 1883−ban kötötték újra, három fiuk lóját, ezután Máramarosszigetre uta− zott, ahonnan már nagybetegen tért született. Hosszabb lélegzetű dzsentriregé− vissza, s néhány nap múlva meghalt. nyei közül első sikereit a Szent Péter A „nagy palóc” száz éve, 1910. május esernyőjével (1895) és a Beszterce 28−án tüdőgyulladásban hunyt el. ostromával (1895) aratta, A Különös Vaszily Tímea házasság országszerte óriási feltűnést, A Noszty fiú esete Tóth Marival nagy érdeklődést keltett, az utolsó− Felhasznált irodalom: nak, a Rákóczi−korban játszódó Fe− kete városnak könyv alakban való http://www.nograd.net/irodalom/ megjelenését már nem érhette meg. http://puskablog.freeblog.hu Ez utóbbi talán legkomorabb hang− http://hu.wikipedia.org vételű írása, fanyarul jegyzi meg http://enciklopedia.fazekas.hu Mikszáth Kálmánné visszaemlékezé− benne: „Mindegy, azért a hatalom mégis ha− sei, Mikszáth Kiadó, 2002 talom, s úgy van vele az ember, mint a mor− finista, mindig na− gyobb adagot akar a morfinból. Hiszen végre is csak fölfelé volt kényelmetlen, le− felé mindig kényelmes a hatalom.” Talán kevésbé ismert, Új Zrínyiász című kis− regényében feltámad− nak Szigetvár hős védői, és elborzadva figyelik a XIX. század Mikszáth Kálmán gyermekkori lakóháza (Szklabonya, v. Nógrád m.)


2010. június folytatás az 1. oldalról

tek és külön a gyermekek számára, jelezve ezzel, hogy bizony a gyermek és a felnőtt között vannak eltérések, és mindenkinek a maga fejlettségi fo− kához kell elsajátítani az Úrtól kapott ajándékokat. A reformáció első lépése a forrás megtalálása, miből kell merí− tenie a gyermeknek. A másik fontos megállapítása a refor− mációnak az, hogy nem elég a gyer− meket tanítani, hanem meg kell határozni annak módját is. Több szin− ten indult el az oktatás: a) az alsófokú iskolákban, ami a ké− sőbbi népiskolákhoz vezetett, és ezzel együtt az anyanyelvű oktatás és az olvasástanítás módszereinek ki− munkálását eredményezte. Ennek legfőbb irányadója Luther, Kálvin és Müntzer Tamás volt, akik mivel a Bib− liát mindenkinek hozzáférhetővé tet− ték, ezért a legfontosabb szempont az olvasás lett; b) a városi középszintű oktatásban, ahol görög nyelvet és irodalmat, latin nyelvet, retorikát, poétikát, logikát és jogi ismereteket oktattak, és ez lénye− gében a későbbi humán gimnáziumok alapjainak a lerakását jelentette. El− terjedésük a XVI. századra tehető. Ezzel a reformáció nyitott az oktatás− ban. Visszatér ahhoz a lényeghez, amit a Biblia így fogalmaz meg az első keresztyén gyülekezetről: egyek voltak az apostoli tanításban. Egyek, mert a reformáció visszaadta az ok− tatás tartalmát. Sőt maga Kálvin szinte minden évben átdolgozta saját genfi Kátéját, hogy igazából ne csak tanítson, hanem Kátéját hozzá szabta az emberekhez. Hogy az a Káté, amely alapján tanít az Istenbe vetett hitre, engedelmességre és hálaa− dásra, emberközpontú legyen, és mégis a középpontban Isten és az Ő igéje álljon. És a harmadik felfedezése az ige által az volt, hogy közösségi oktatás folyt: az iskola és a gyülekezet összetarto− zott. A reformáció felismerte, hogy a gyermekeket eredményesen úgy lehet igazán nevelni, ha mindezt az Is− tenbe vetett hitben teszi, ha mindezt úgy teszi, hogy közben közösségbe vonja őket. Ezért esedezik Reményik Sándor, akkor amikor látja, hogy a 20. század hogyan teszi tönkre az iskola és a gyülekezet kapcsolatát. A refor− máció ebben új, tanítás, nevelés, de

KIS TÜKÖR úgy, hogy közben integráljuk, beépít− jük fiataljainkat a gyülekezetbe. Meg− kapják a tudást, megkapják az irányt, megkapják az utat, de úgy, hogy egy közösségbe építik be őket. Meglátják, hogy igazából akkor van jövője az ok− tatásnak, akkor van haszna az életre, ha közösségbe nevelünk, és befoga− dóak vagyunk. Ahogy egyik két világ− háború között élő lelkész mondta: Meglátom már hittanóráimon, hogy ki lesz gyülekezetünk következő nemze− dékében presbiter, gondnok, szolga− társ a Krisztusban. Mi is itt a Kárpát−medencében éppen ezt honosítottuk meg. Hiszen már a XVI. században 168 latin iskola közül 134 református volt. És a legnyomo− rultabb helyzetben is , amikor a török

és az osztrák egyszerre sanyargatta népünket, akkor Isten szőlőskertjei gyanánt olyan kollégiumok nőttek ki kegyelméből, mint a debreceni, sá− rospataki, pápai, váradi, majd később a XVII. században a losonci, mára− marosszigeti, kecskeméti, nagy− enyedi, kolozsvári, marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi kollégiumok, ahol erősítették a diákokat Isten iránti, nemzet iránti hűségre. Ahol nemcsak oktattak, hanem neveltek is. Ahol erősítették az Isten iránti hűséget, egy− házhoz való tartozást, a nép, nemzeti identitást, sőt az iskola hagyománya− ival való azonosulást. A reformáció éppen ebben gazdag, mert az oktatásban képes volt egyén, gyermek, szülő és padagógus tiszte−

3 letét megbecsülni, elfogadni, de mégis szem előtt tartotta a közösség, a gyülekezet követelményeit mindezt Isten igéjére alapozva. Itt, a Felvidéken is ez volt a helyzet a két világháború között. Ebben az időszakban egyházunkban 255 anya− egyháznak volt iskolája, ami akkor a teljes egyházi népiskolák 52%−át tette ki. 409 tanítói állást szerveztetett. Kb. 60–70 új iskolát építettek. És bizo− nyára többször felvetődött a kérdés a húszéves elnyomás alatt: vajon érde− mes−e a nagy áldozatokkal járó isko− lákat fenntartani, amikor az állam mindjobban kiterjeszti hatáskörét a nevelés és tanítás minden területére? Ezzel a kísértő kérdéssel szemben azonban egyházunk legegyszerűbb hívei a zsinatot alkotó tagjainkig mind egyöntetűen vallották: ahol nincs is− kola, ott nincs jövőnk! És ma hogy állunk ezzel a kérdéssel mi, kedves testvéreim? Egyházunk ma 4 alapiskolát, két középiskolát tart fenn. Szomorú helyzet. Szomorú tény. Ne hagyjátok a templomot, a templo− mot és az iskolát! Ma Isten lelke ezt helyezi a szívünkre, hogy bizony gyü− lekezeteink mellett nem működnek olyan intézmények, amelyek hangsú− lyoznák: Legyen az Úrban bizodal− mad, nincsenek iskolák, amelyekből jövendő ifjúsági munkásokat, presbi− tereket, Krisztusnak hű szolgáit tud− nánk biztosítani. Panaszkodunk, hogy milyen nehéz elérni a fiatalokat. Mert nincs Biblia, nincs becsülete gyer− meknek, szülőnek, nevelőnek. Nincs! Az ige azt mondja: Tanítsd a gyere− meket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Jövőt építeni csak így lehet: Is− tennel! Tanácsok, hitbeli útmutatások, igaz mondások, amelyek az Ő szájá− ból kijönnek, mert hiszen: az Úr a kö− vekből is tud fiakat támasztani, Ő képes rá! Ez a tanév, amely lassan bezárul mö− göttünk, mit hozott nekünk? Értékeket vagy értelmetlen jövendőt? Érettsé− giztünk, vizsgáztunk, de vajon Isten tett−e bennünket éretté? Tanítani, pró− báld meg tanítani, és nem lazítani gyermekedet azzal az Úrral, aki azt mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Buza Zsolt segédlelkész


4

KIS TÜKÖR

2010. június

Keresztyén „zöldség ” Keresztyén „zöldség” – zöld keresztyénség, avagy néhány szó a teremtésvédelemről 1. A szelektív hulladékgyűjtés Vajon miért van az, hogy őseink után alig maradt szemét, a 20. század közepe óta azonban a szeméthegyek egyre riasztóbb méreteket öltenek? Hogy lehet az, hogy egy át− lagos európai család gyermeke annyi energiát fogyaszt és hulladékot termel, mint három kínai vagy 42 bangladesi gyerek? Miért van az, hogy egyre gyakoribbak a környezeti katasztrófák, hogy lassan eltűnik a tavasz és az ősz, s az időjárás egyre kegyetlenebbé válik? Hogy lehetséges annak a tudatában élni, hogy olcsó farmerün− ket napi 16 órát mérgező gázok között robotoló ázsiaiak – sokszor gyerekek – állították elő? Sajnos, még mindig nem fordítunk elég nagy hangsúlyt ennek a problémának a megszüntetésére, pedig keresz− tyénként, a földet Istentől ajándékba kapott emberekként igenis felelősséggel tartozunk életünknek ezen a területén is. Ebben a cikkben elsősorban a szelektív hulladék− gyűjtéssel szeretnék foglalkozni – legalább vázlatosan, szigorúan a gyakorlat oldaláról, egyetlen definíciószerű mondattal indítva mindezt: „A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékok anyagfajta szerint való elkülönített gyűjtését je− lenti. Ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy a megvásárolt élelmiszerek és fogyasztási cikkek cso− magolóanyagát – a papírból, műanyagból, üvegből, fémből és italos kartondobozból készült csomagolást – a ter− mékek elfogyasztását követően már otthonunkban anyaguk szerint különválasztva tároljuk, ezt követően pedig ugyancsak anyaguk szerint elkülönítve helyezzük el a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megfelelő edényeiben.” Komáromban már számos helyen külön kukákat helyeztek el a papír, az üveg és a műanyag számára, ide vihetjük a külön összegyűjtött szemetet. Ha vannak a környezetünkben iskolás gyerekek, érdemes a számukra összegyűjteni a papírhulladékot, hogy papír− gyűjtéskor leadhassák az iskolában. A használt elemeket, villanykörtéket kötelesek vissza− venni az elektrotechnikai szaküzletekben, a lejárt gyógy− szereket pedig a patikákban gyűjtik. Ha újat vásárolunk az elromlott háztartási cikkekből (tévé, rádió, hűtő, számítógép stb.), a kereskedőnek gon− doskodnia kell a régi készülék elszállításáról, azonban a mi felelősségünk az, hogy erre felhívjuk a figyelmét. Aki teheti, annak érdemes külön gyűjtenie a lebomló bio− hulladékot, melyből akár értékes komposzt is készíthető (lásd: http://komposztalas.lap.hu/). A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díj− mentes elhelyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétközben hétfő kivételével 10–18 óra, szombaton 8–12 óra. Nyilvánvaló, hogy a szelektív gyűjtés némi kellemetlen− séggel, kényelmességünk legyőzésével, apró és megszokott mozdulataink átértékelésével jár. Több kukára lesz szük− ségünk, egyszerű eldobás helyett néha ki kell öblítenünk ezt− azt, esetleg a távolabb lévő szeméttárolóba kell levinnünk a

Mit gyűjthetünk szelektíven?

Anyagfajta

MŰANYAG

PAPÍR

FEHÉR ÜVEG

SZÍNES ÜVEG

FÉM

Szelektíven gyűjthető

Nem gyűjthető szelektíven

− ásványvizes és üdítős PET (műa− nyag) palackok la− pítva − elöblített tejfölös és joghurtos poharak, − műanyag zacs− kók, reklámtáskák műanyag fóliák, − PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres flakonok − újságpapír, − kartondobozok összehajtva − tiszta csomagoló− papírok, − irodai papírhul− ladékok, tele− fonkönyv, − szórólapok és reklámkiadványok − befőttesüvegek, − ásványvizes üveg− palackok, röviditalok üvegpalackjai

− kazetta, CD−lemez, − vegyszeres, zsíros flakonok, − fogkefe, − műanyag játékok, − hungarocell

− zsíros, szeny− nyezett papírok, műanyag borító, − indigó, faxpapír − használt egészségügyi pa− pírok − pelenka

− ablaküveg, − tükör, − villanykörte, − hőálló üvegtál, − szemüveg, − neoncső, − orvosságos− üvegek

− vissza nem vált− − porcelán, ható borosüvegek, − kerámia, sörösüvegek − orvosságos üvegek − alumínium italdo− − ételmaradékkal bozok (kiöblítve), szennyezett konz− − alufólia (alobal) ervdobozok − fém konzervdo− bozok (kiöblítve), − fém zárókupakok

szemetet. Nagyon apró lépések ezek, hiszen egy zsák háztartási szemétre 70 zsák ipari szemét jut. De tudnunk kell azt is, hogy ezzel a teremtett világot, az utánunk következő generációkat védjük. A nyugat−európai országok keresztyén közösségeiben mindez már ter− mészetessé vált. Itt az ideje, hogy mi is felelősséget vál− laljunk a teremtés védelmében. A témával kapcsolatos hasznos linkek: www.okopannon.hu http://www.kvvm.hu/szelektiv/ http://www.greenfo.hu/ Vaszily Tímea


2010. június

KIS TÜKÖR

A hit erejével elhordozni, de nem elfelejteni A Kárpát−medencei Magyar Református Generális Konvent Nyilatkozata a trianoni döntés 90. évfor− dulóján A hit erejével elhordozni, de nem elfelejteni − a magyarság számára ez a feladat adatott a trianoni békeszerződés ki− lencvenedik évfordulóján. Mi, magyar reformátusok sohasem mások ellen, hanem mindig önmagunkért és megmaradásunkért szólunk. Tri− anon igazságtalan, generációkon átívelő, nemzeteket, em− bereket, családokat megnyomorító békediktátum. Mind a mai napig feszültté teszi nemcsak a magyar, hanem a Kár− pát−medencében élő összes nemzet életét, egymáshoz való viszonyát is. Trianon, Európa gyermeke, olyan történelmi örökség, amelyet közösen kell hordoznunk, Kárpát−medencei népeknek. Három generáció elmúltával meg kell tanulnunk úgy együtt élni történelmünk e megrázó valóságával, hogy az új európai rend alapjain állva a megosztottságot meghaladó és a határokon átívelő közös jövőt kell építenünk. A Trianonban kijelölt határok nemcsak fizikai értelemben okoztak szakadást, hanem lelkileg is megosztották a ma− gyarságot. Szemléletes példa erre a 2004. december 5−i népszavazás fájdalmas üzenete. Az érdektelenség és pártpolitikai érdekek szülte elutasítás felszakította a régi sebeket. 2009. május 22−én, a magyarországi, kárpátaljai,

Színjátszó kör alakult a gyülekezetben A komáromi református gyülekezet egy új színfolttal lett gazdagabb. Tíz fiatal együttes elhatározása alapján ifjúsági színjátszó kör alakult, Gál László segédlelkész vezetésével. Az alapító tagok: Varjú Csaba, ifj. Fazekas László, Paluska Flóra, Madleňák Andrea, Fóti Péter, Gál Laura, Gál Lóránt, Fekete Emese, Fazekas Zsuzsanna és Fekete Vince. Első előadásunk címe: Cseri Kálmán „Álom, vagy valóság” című színdarabja volt, melyet hónapokon át próbált a csoport, hogy a bemutató napján a lehető legjobb tudása szerint adhassa elő a presbitereknek és a szülőknek. Bár a presbitérium részéről az érdeklődés eléggé csekély volt, a közönség nagy elégedettséggel és tapssal fogadta a darabot. A csoport ezután egy kisebb átalakuláson ment át: a több mint száz fős nézősereg előtt még ifj. Fazekas László alakította a főszerepet, kötelessége azonban visz− szaszólította Angliába, így a helyébe

5

délvidéki, erdélyi és partiumi részegyházak Debrecenben aláírták a Magyar Református Egyház Alkotmányát. Ezzel a lépéssel, közel húszévi fáradozás után, mi, magyar re− formátusok évszázados közösségünket juttattuk kife− jezésre. Egységünk újból kimondása hálaadó ünnep, mely egyúttal felelősség is: úgy kell szolgálnunk az egységet, hogy az mintául lehessen az egész nemzet számára. Ezért fontos, hogy kiteljesedjen a Magyar Református Egyház egysége, és erősödjön a határokon átívelő össze− fogásunk. Ezzel is arról a reménységről teszünk tanúsá− got, hogy Isten mindeneket megbékéltető kegyelme Krisztusban hatalmasabb minden ember okozta békétlen− ségnél és szétszakadozottságnál. A történelem Urának sebeket gyógyító kegyelmében és erejében bízunk. A ma élő református keresztyének történelmi felelőssége, hogy élettel töltsék meg a Magyar Református Egyház adta kereteket, a fájdalom, szomorúság és harag helyett gyógyulást, örömet és békességet vigyenek a trianoni határokon belülre és kívülre egyaránt. 2010. júniusában Grand Rapids−ben a korábban elkülönült református világszervezetek egyesülésére kerül sor. Ezen a nagygyűlésen mi a világméretű református család tag− jaként, Jézus Krisztus egyetemes egyházának részeként veszünk részt, örülve annak, hogy az egyesülés nem csak a mi ügyünk. Velük együtt törekszünk arra, hogy közösségünk a reménység jelévé legyen a széttöredezett világban. „Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!” Elfogadta a Generális Konvent ülése Komáromban, 2010. május 27−én.

Szuri András állt. Ezúton is szeretnénk megköszönni Lacinak a sok munkát, és Isten gazdag áldását kérve életére üzenjük: várjuk haza! A második előadás után már szó volt róla, hogy egy új darab próbálásának is nekiál− lunk, ám nem várt helyzet alakult ki. A szomszédos gyülekezetekben is híre ment a színjátszósunknak, s mivel több felkérésnek is eleget kellett volna tenni, közös döntés született, mely szerint az új darabnak leghamarabb ősszel tudunk nekiállni. A munka és a próbák tehát folytak tovább, a csapat tagjai pedig csiszolódtak. A szakállasi fel− lépés után következett Dunszerahely, majd Alistál, ahol csakúgy, mint Apá− caszakállason, kitörő tapsviharral, megannyi gratulációval és biztatással, áldáskívánással köszönte meg a hall− gatóság a szereplést. A csoport bekapcsolódott a „Kézről – Kézre” című programsorozatba is, így újra Komáromban került a nagyérdemű elé a darab. Májusban először Felsőpatonyban, majd Nagyölveden szere− peltünk, s még alig értünk haza, már jött is a következő felkérés, így a következőkben valószínűleg Somorján

és az „ÉlesztŐ”−n is sor kerül egy−egy előadásra. Jó tudni, hogy vannak példamutató fi− atalok gyülekezetünkben. Mindemellett még csodálatosabb érezni azt, hogy miként munkálkodik Isten Lelke ezek− ben a fiatalokban, akiket hiszem, hogy az Úr használ fel arra, hogy a szín− padon is őt szolgálják. Nemcsak a szórakozóhelyeken, a számítógép előtt kuksolva vagy az utcán csellengve lehet eltölteni az időt. A próbákon mindig fergeteges a hangulat, sokat nevetünk, s valóban közösségépítő tevékenyég folyik. Jó lenne, ha többen is bekapcsolódnának ebbe a szol− gálatba, hogy a sikerekben együtt osz− tozhassunk, s nagy szeretettel várunk mindenkit, aki esetleg úgy gondolja, hogy tagja akar lenni egy vidám, ön− feledt közösségnek. S ne feldjük: „A színpadot és a szószéket elhallgattatni nem lehet.” Hordozzuk hát imádság− ban ezt a lelkes kis csapatot, hogy még soká végezhesse ezt a szolgálatot. „Megtartja az Úr mindazokat, akik Őt szeretik...” Zsolt. 145: 20. Gál László, segédlelkész


KIS TÜKÖR

6

2010. június

Bizonyságtétel Egy kérdéssel kezdődött az egész: Miért ilyen gonoszak egymáshoz az emberek? Ezt kérdeztem magamtól, majd újra meg újra értetlenül álltam meg, mikor azt tapasztal− tam, hogy a legtöbben a másikat kihasználják, lenézik, és a kárának örülnek. Nem akartam azzal megelégedni, hogy ez így helyes. De nem tudtam sokat tenni, általában csak figyeltem a dolgokat. Azt láttam, hogy mindenki megy a saját feje után, leginkább a saját hasznát nézve, sokszor másokat semmibe véve. Lassan én is magamba fordultam, egyre bizalmatlanabb lettem. Nem tudtam sze− retni senkit és semmit. A válasz viszont hamar érkezett. Váratlanul és egyértelműen. Bár Isten valószínűleg addig is mindig velem volt, akkor sokkal közelebb éreztem ma− gamhoz. Rávilágított, hogy Nélküle bizony mind ilyen elveszettek vagyunk. Akkor még csak azt értettem és éreztem, hogy szükségem van a szeretetére. Aki elfo− gadja azt, az nem tud rosszat kívánni az ellenségeinek

sem. Csak a bűnt gyűlöli, ami elszakít minket Istentől és egymástól. Így az Úrnál van a válasz és a megoldás, nem csupán erre a kérdésre, hanem minden más prob− lémánkra is. És így találok nehézségeim közt én is min− den alkalommal kiutat. Most már boldog életet élhetek, ami már itt a Földön elkezdődik, és az öröklétben tel− jesedik ki. Már itt is van okom az örömre,mert megtanul− hatok szeretni. Mind a családomat, mind a csodás barátaimat, akik mellettem vannak, mind ellenségeimet. Márpedig szeretni és szeretve lenni a legjobb dolog. Ez tölti ki az örök életet is. És mert soha nem fogom tudni még a szívemhez közel állókat sem annyira szeretni, mint Isten, aki hűtlenségünk ellenére is szeret minket, ezért igazán jó érzés, hogy Ő a mi Istenünk. „Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett tel− jessé bennünk.” 1Ján 4,12 Paluska Flóra

Szeretethíd 2010. máj. 21–22−én került megrendezésre a Szeretethíd akció az egész Kárpát−medencében, így Komáromban is. A komáromi ifi a következő szol− gálatokkal kapcsolódott be az önkéntességi nap programjába: • A kórház gyermekosztályát játékokkal ajándékozták meg, jókedvet és egy kis mókát biztosítva a lábadozóknak. • Az idősek komáromi otthonában szolgáltak énekszóval és egy kis házi süteménnyel, miközben elbeszélgettek, a régi időket felidézve. A Selye János Gimnázium diákjai is több önkéntes feladatot vállaltak el váro− sunkban. • A komáromi strand padjainak lefestése .

• Az Eötvös utcai alapiskola több kapujának lefestése. • Ingyen ölelés és süteményosztás a belvárosban. • Az Erzsébet−sziget megtisztítása a szeméttől. Az Úrnak hála, nagyon áldásosak voltak az alkalmak; az ifjak részt vehettek mind lelki, mind fizikai szolgálatban. Ezzel is megmutatták, hogy tudják szol− gálni az Urat, és képesek nyitni a világ felé. „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” 1Pét. 4:10.

IFirkász

L e ve l e k Jézusnak Kedves Jézus, bár ne fájna a mamámnak a háta. Viktória Jó Isten, én azt szeretném, hogy feltámadjon a Virág nevezetű ten− gerimalacom és a Fodorka nevű hörcsögöm! Mert hiányoznak! Andrea Kedves Jézus, bár ne kiabálna az anyum! Nóra Ó Édes istenem! Miért halt meg az Édesapám? Támaszd Őt fel!!! Nagy Ildikó Miért kell mindenkinek meghalnia? Mert a kutyám meghalt, nagyon hiányzik. Kérlek, hozd vissza. Szeretettel, Flóra Kedves Isten! Miért nem kaphatok egy kiskutyát? A te barátod, Réka Kedves Isten! A felnőttek mindig azt mondják, hogy a gondolkodásom inkább a felnőttekéhez hasonlít, de a gyerekek, vagyis a társaim, akikkel mindig együtt vagyok, mégis azt mondják, hogy buta és lassú felfogású vagyok. Ez miért van? Sok szeretettel, Dóra Istenhez! Mindenki azt mondja, hogy a nevetés szép és jó dolog. De nem akkor, amikor a másikat nézzük le, és nevetünk rajta. Szeretettel, Dóra


2010. június

Ifjúsági zenekarunk A zenekar ötlete a múlt éven, a martosi ifitáborban fogalmazódott meg Park Danielben és bennem. Itt kezdtük érezni azt, hogy milyen jó együtt zenélni. Ezek után ez az ötlet egy kicsit lecsendesedett, mint ahogy az lenni szokott. De a Szentlélek újra fel− erősítette ezt bennünk, így ősz végén találkoztunk, s zenéltünk egyet együtt. Ekkor éreztük úgy, hogy ez már Isten akarata, s elkezdtünk tagokat to− borozni. Elsőként Fekete Imre csat− lakozott hozzánk, aki didgeridoo nevű hangszerével (ausztrál népi hangszer, mely az emberekre lecsendesítő hatás− sal van) kezdte pályafutását. Eddig ki− csiben gondolkoztunk, de ekkor úgy éreztük, hogy a zenekarnak többtagú− nak kell lennie, csakhogy ez esetben kellett egy basszusgitáros is. Ke− restünk, de nem találtunk, s ekkor újabb változás történt. Daniel nagy örömmel vált basszusgitárossá, s így egy gonddal kevesebb lett. Ezek után szükségessé vált egy dobos is, hogy a zenei alap meglegyen. Erre Imre vál− lalkozott, s kisebb−nagyobb ne− hézségekkel, de elkezdte a dobolást tanulni. Ekkor már volt zenei alap + kíséret, de nem volt elég az énekhang. Ekkor néztünk utána vokalistának. Fazekas Zsuzsira esett a választásunk, több ember közül. Így négyen már zsú− folva voltunk nálunk a nagyszobában, s a dobfelszerelés is hiányzott. Ekkor segített be nekünk a Püspök úr a Kisházzal mint próbateremmel. És hogy Isten mennyire megáldott minket, az is mutatja, hogy kaptunk kölcsönbe dobot. A kiteljesedés folyamata hozta, hogy lett még egy vokalistánk Fekete Emese személyében, s egy szintetizá− torosunk, Fóti Péter, aki néha gitározik, a számtól függően. Így meglett ez a hatos fogat, amely el− mondhatja magáról, hogy már több mint 5 fellépésen van túl, s bátran ál− líthatom, hogy sok dolog rejlik bennük. A tagok: Park Daniel, Fekete Imre, Fazekas Zsuzsanna, Fekete Emese, Fóti Péter, Fekete Vince. Azon felül, hogy a zenekar tagjai tudnak gitározni, basszusgitározni, dobolni, szintetizá− torozni, hegedülni, furulyázni, még Isten is segít nekünk. Ezeknek tudatában

KIS TÜKÖR merem állítani, hogy nagy pálya áll előt− tünk. Már csak a nevünkkel van gondunk, mégpedig az, hogy nincs. Gondolkoztunk már, s nem egy név ju− tott eszünkbe, de várjuk a megfelelőt.

S hogy szeretnénk−e tovább bővíteni a taglistát? Semmi sem lehetetlen, ez az együttes Isten kezében van. Majd ő megadja erre a választ. Így e cikk révén is szeretnénk megköszönni a gyülekezetnek és a Tiszteleteséknek, hogy támogatnak bennünket, de még van pár dolog, amire szükségünk van. Elsősorban áldásra és sok imára, úgyhogy ez úton is kérem a kedves olvasót, ha van rá egy kis ideje, imádkozzon érettünk. Má−

7 sodsorban anyagi támogatásra, mert a templomon kívül nem tudjuk Isten igéjét hirdetni az embereknek énekkel. Nagyon örülnénk egy keverőpultnak, ahova be tudjuk kötni az összes hangszert, mikro− font, hogy egy helyről tudjuk állítani a hangot, hogy az éneket is fel tudjuk erősíteni. Mikro− fonokra (a templomi mikrofonokat nem vihetjük mindig ma− gunkkal), állványra, hangszórókra. Tudom, ez így fel− sorolva, egy kicsit soknak tűnik, de ezek segítenék a szolgálatunkat a továbbiakban. Reméljük, Isten továbbra is tenyerén hordoz minket, s megadja nekünk a továbblépés lehetőségét. A szülők már lassan erejükön felül támo− gatnak bennünket, most másokon van a sor. Befejezésnek csak annyit tudok írni újra, hogy köszönjük az eddigi támogatást, s áldást kérünk az Úrtól a további szol− gálatainkhoz. Isten áldja önöket! Fekete Vince

JELENT Ő S ÉVFORDULÓK Július • 595 éve, 1415−ben hunyt el Husz János csehországi huszita vallási vezető • 85 éve, 1925−ben született Nagy László költő, műfordító • 90 éve, 1920−ban hunyt el Benczúr Gyula magyar festőművész • 105 éve, 1905−ben született Jean−Paul Sartre, Nobel−díjas francia író, filozófus • 400 éve, 1610−ben hunyt el Caravaggio olasz festőművész • 55 éve, 1955−ben született Tarr Béla magyar filmrendező • 260 éve, 1750−ben hunyt el Johann Sebastian Bach német zeneszerző Augusztus • 100 éve, 1910−ben született Lucien Hervé magyar származású, Franciaország− ban élő fotográfus • 135 éve, 1875−ben hunyt el Hans Christian Andersen dán költő, meseíró • 220 éve, 1790−ben született Kölcsey Ferenc magyar író, költő, a Himnusz szerzője • 145 éve, 1865−ben hunyt el Semmelweis Ignác magyar orvos, „az anyák megmentője” • 375 éve, 1635−ben született Lope de Vega spanyol drámaíró • 160 éve, 1850−ben hunyt el Honoré de Balzac francia író • 120 éve, 1890−ben született Reményik Sándor magyar költő Szeptember • 160 éve, 1850−ben született Blaha Lujza színésznő, a „Nemzet csalogánya” • 50 éve, 19560−ban hunyt el Weiner Leó Kossuth−díjas magyar zeneszerző • 120 éve, 1890−ben született Agatha Christie angol krimiíró • 150 éve, 18620−ban hunyt el Arthur Schopenhauer német költő, filozófus • 100 éve, 1910−ben született Faludy György magyar költő, műfordító (forrás: www.wikipedia.hu)


KIS TÜKÖR

8

A presbiteri tisztség Újságunk hasábjain a márciusi számban már jelzett sorozatot szeretnénk folytatni, mely a presbiteri tisztséggel foglalkozik. A megjelenő tanításokat az Iránytű Kiadó által 1993−ban megjelentetett Református presbiterek út− mutatójából idézzük. II. CÉL Milyen ennek a hivatalnak a jellege? Presbiternek lenni nem díszállás, hanem szolgálat! Szol− gálat Istennek és a gyülekezetnek. Legnagyobb dicsérete az, hogy – Isten munkatársaként – részt vehet Isten országának építésében. Nem azért presbiter, hogy valaki legyen, hanem azért, hogy valamit tegyen. Péter apostol így summázta a presbiterek feladatát: „ Legeltessétek az Is− tennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nye−

Kézről kézre – a nagy cserebere Beszámoló a Czézinger Tamásnak szervezett jótékonysági akcó si− kerességéről

2010. április 21−e és 24−e között külön− leges jótékonysági akciónak adott ott− hont a révkomáromi református gyülekezet, melyet a Szlovákiai Refor− mátus Keresztyén Egyház Diakóniai Központjával közösen rendezett meg. Szerdától szombatig a gyülekezet önkéntes fiataljai várták a parókia ud− varában felállított asztaloknál mind− azokat, akik szerettek volna megszabadulni működőképes, ám feleslegessé vált elektronikai cikkeik− től, játékaiktól, lakásdíszeiktől, sporteszközeiktől, könyveiktől, vagy épp ellenkezőleg: szükségük volt ezekre a dolgokra. Számos tárgy érkezett és cserélt is

2010. június

részkedésből, hanem jóindulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezetben, hanem mint példaképei a nyájnak.” (IPét. 5:2−3) Mi a presbiteri tisztség célja? A gyülekezet tagjai együttesen Krisztus teste (IKor.12−13). Ebben a testben minden tagnak megvan a maga helye: az egyiknek ilyen adománya van, a másiknak meg olyan. A gyülekezet tagjainak, az Istentől kapott változatos ajándékok birtokában, együtt kell szolgálniuk az Urat. Ebből a célból „ki−ki kötelességének ismerje, hogy Istentől kapott ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üd− vösségére fordítsa (Heidelbergi Káté, 55). A mi Urunk Jézus Krisztus élő gyülekezetet akar, amely növekedik hitben és szeretetben. Ebben a folyamatban a presbiterek feladata, hogy intsék, buzdítsák és vezessék a gyülekezet tagjait. Céljuk az, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mind− nyájan a hitnek és az Isten Fia teljes megismerésének egységére. (Ef.4:12−13)

gazdát. A könyvek nagy részét a könyv napja alkalmából a Selye János Egyetem Könyvtára adományozta. A nőegylet tagjai pedig mindig gondos− kodtak arról, hogy legyen harapni− valójuk az estére bizony már fáradt önkénteseknek. Szabott ára természetesen semminek sem volt, mindenki saját lehetőségei− hez mérten adakozhatott. A gyűjtéssel a súlyosan beteg gútai kisfiú, Czézinger Tomika gyógykezeléséhez szerettünk volna hozzájárulni. Másik célunk a környezettudatos élet nép− szerűsítése volt. Hiszen rengeteg tárgy vesz bennünket körül, melyre igazából semmi szükségünk, és számtalan meg− unt dolog kerül a szemétbe, ami egyébként másoknak nagy segítséget jelenthetne, vagy örömet szerezne. Különösen emlékezetes marad előt− tem annak a férfinak a tekintete, aki hirtelen megpillantotta az évek óta keresett kedvenc könyvét. És a rózsaszín játékpóni adományozójának ezúton üzenem, hogy másnap a vasárnapi iskolában találkoztam egy kislánnyal, aki átszellemülten szoron− gatta a lovat a kezében, és a világért sem lett volna hajlandó megválni tőle még egy percre sem. A szervezők minden este meglepetésprogrammal kedveskedtek az arra járóknak. Szerdán este a Selye János Gimnázium bibliaköre, a GimiIfi szolgált, csütörtökön a komáromi gyülekezet dicsőítő csoportja adott koncertet. Pénteken Cseri Kálmán Álom vagy valóság című színdarabját adta elő a gyülekezet színjátszó cso−

portja. Szombaton bemutatkozott a Gedeon Társaság, végül az apá− caszakállasi Cédrus dicsőítő zenekar koncertje zárta le a programsorozatot. Istennek hála, nem volt hiábavaló a munkánk. A tervezett 200 helyett 1357,63 € és 9500 Ft gyűlt össze a Czézinger család számára. Kérünk mindenkit, hogy hordozza imáiban a műtét előtt álló kisfiút és családját. Tapasztalatainkat szívesen megosztjuk más gyülekezetekkel is, hiszen jó lenne,

ha az ország minél több helyén megvaló− sulhatna a Kézről kézre. Az érdeklődők je− lentkezhetnek a Diakóniai Központnál (www.diakonia.reformata.sk). Köszönet mindenkinek a támo− gatásért, a kemény munkáért és a sok szeretetért. Reméljük, sikerült hagyo− mányt teremtenünk. Vaszily Tímea


2010. június

KIS TÜKÖR

9

Az elmúlt hónapok eseményei Március 14. Diakóniai vasárnapunk perselypénze, mellyel gyülekezetünk rászorulóit szeretnénk támogatni, 328 € volt. Március 19. Gyülekezetünk ifjúsága a Timóteus−háznál igyekezettmeg− tisztítani a területet a télen felhalmozódott szeméttől, gaztól.

Április 9. Az I−Filmklub szervezői egy új ötlettel gazdagították a klub „szolgáltatását”. A következő időszakban gyülekezetünk tag− jai mutathatják be kedvenc filmjüket. Ezen az első, rendha− gyó alkalmon Fazekas Zsuzsa lelkésznő beszélt egyik kedvenc filmjéről, A mások élete című német alkotásról. A film a hidegháborút, a kettészelt Németország mindannap− jait mutatja be a II. világháború után. Április 15–18. 11 hitvallástételre készülő fiattallal, valamint a bátorkeszi konfirmandusokkal töltöttük ezt a pár napot Alistálon, a gyü− lekezet missziói házában. A jól bevált gyakorlathoz hűen a gyülekezeti élet gyakorlati oldaláról gondolkodtunk el együtt, s közösségünkben a hitvallókra váró lehetőségekről, köte− lességekről. Az alkalmat Fazekas Zsuzsa lelkésznő és Czinke Tímea a bátorkeszi gyülekezet lelkésznője vezették. Nagy segítségünkre volt Csiba Zoltán segédlelkész és Hor− nyák Eszter hitoktató.

Március 21. Bach születésének napját Egyetemes Egyházunk is, csat− lakozva az Evangélikus Egyház kezdeményezéséhez, az orgona napjának nyilvánította. Gyülekezetünkben is meg− emlékeztünk a nagy zeneszerzőről. Nánássy Ildikó a Művé− szeti Iskola zenepedagógusa tartott előadást a művész életéről, orgonánkat pedig Szabó Csongor, a madari gyüle− kezet tagja szólaltatta meg Bach emlékére. Gyülekezetünk egyedülállóit hívogattuk a délután 3 órakor kezdődő alkalmunkra, melyen Oláh Ilona tartott előadást Lo− rántffy Zsuzsanna életéről, születésének 350. évfordulója al− kalmából. Alkalmunk vendége volt özv. Szabó Sándorné Híres Erzsébet, a sókszelőcei gyülekezet lelkipásztora. Ő végezte esti istentiszteletünk igeszolgálatát, mindannyiunk hitbeli erősödésére. Köszönet ezúton is mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a szeretetvendégséghez! Március 29–április 3. Esténként bűnbánati istentiszteleteken vehettünk részt. Nagycsütörtöki alkalmunkon az úrvacsora áldásaiban is ré− szesülhettünk. Március 30. Délután 4 órakor a nőegylet tartotta rendes havi gyűlését, melyen az elmúlt évek tevékenységéről számolt be Oláhné Domonkos Ilona, a nőegylet elnöknője. Április 1. Gyülekezteünk tagjai a Timóteus−ház udvarán fagyalbokro− kat és örökzöldet ültettek. Április 4–5. Húsvéti istentiszteleteinken lelkiekben gazdagodhattunk Vi− rágh Szilvia legáta szolgálata által, aki a SJE RTK végzős hallgatója. Szolgálataira továbbra is Isten áldását kérjük.

Április 16. A Te Ügyed Kör szevezésében élvezői lehettünk templo− munkban Hűvösvölgyi Ildikó előadóestjének, melyen Re− ményik−versek hangzottak el. Az alkalom nemcsak irodalmi többletismeret lehetőségét hordozta magában, hanem annak a hitbeli bizonyosságnak megerősödését is, hogy az életünkben minden kegyelemből van. Április 21–24. A SZRKE Diakóniai Központja gyülekezetünkkel együtt jó− tékonysági könyvvásárt tartott a Kollégium udvarán. A be− vétellel (1357 €.) a gútai Czézinger Tamás műtétjéhez járultunk hozzá. Április 24. Fiataljaink a FIRESZ által szervezett sport−napon vettek részt Nemesócsán. Április 25. Egyházmegyei konfirmandustalálkozót szervezett a heté− nyi gyülekezet. Konfirmandusaink is szép számmal vettek részt rajta Csiba Zoltán segédlelkészünk kíséretében. A Kárpát−medencei Iskolatalálkozó keretében a résztve− vők számára délután 4 órakor istentiszteletet tartottunk templomunkban.


10

KIS TÜKÖR

2010. június

Április 27. A nőegylet tagjai találkoztak ennek a keddi napnak délután− ján. Az alkalmon a közösség vezetőnője tovább folytatta a márciusban megkezdett beszámolóját a nőegylet eddigi te− vékenységéről.

Május 12. A SJE RTK szimpóziumot szervezett, A téma a misszió volt, mivel Egyetemes Egyházunk 2010−et a misszió évé− nek nyilvánította. A résztvevők sok értékes előadást hall− hattak neves külföldi és hazai előadótól.

Április 29. Az esti istentisztelet után presbiteri gyűlést tartottunk, me− lyen gyülekezünk aktuális ügyeit tárgyaltuk meg.

Május 13. Ünnepi istentiszteletet tartottunk Jézus Krisztus menny− bemenetelére emlékezve. Előtte a presbitérium és a meg− hívott vendégek előtt a hitvallástételre készülő ifjaink adtak számot felkészültségükről. A pesbitérium tagjai konstatál− ták a hiányosságokat is, amelyekre a jövőben jobban oda kell figyelnünk. Köszönet az észrevételekért!

Május 2. Az édesanyák szeretetére és áldozatos szolgálatára em− lékeztünk a délelőtti istentiszteletünkön. Az alkalom ünne− pélyességét emelte a Munka utcai Alapiskola hittanosainak műsora, melyet Szalay Cecília hitoktató vezetett. Május 7. Péntek délutánra hívtuk össze az elmúlt esztendő napközis táborának résztvevőit. A cél nemcsak az volt, hogy egy közös, játékos délutánt töltsünk együtt, s felelevenítsük az elmúlt év emlékeit, hanem erősítsük és fenntartsuk a gyermekekkel a kapcsolatot. Köszönet az alkalom szervezőinek: Csiba Zoltán segédlelkésznek és Hornyák Eszter hitoktatónak. Május 8. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik e nap délutánján a templomudvar takarításában részt vettek. Gyülekezetünk vezetősége és néhány presbiter a pápai gyülekezet meghívásának tett eleget, amikor részt vettek a gyülekezeti ház átadásáank hálaadó istentiszteletén. Jó volt együtt örvendezni a testvérgyülekezet tagjaival. Ismét templomunk adott otthont a Te Ügyed Kör szerve− zésében létrejött „Szép szerelmem, Magyarország” című estnek, melynek előadói Nemcsák Károly színművész és Tolcsvay Béla zenész voltak. Május 9. Délelőtti istentiszteletünk keretében sor került a gyüleke− zetünk által meghirdetett pályázat kiértékelésére. A pla− kátpályázatra gyerekek és fiatalok nevezhettek be Isten ma is megszólit tematikájú alkotásokkal. Az 54 pályázóból 49 az I. kategóriában (5−9. évf.), 5 a középiskolások kate− góriájában pályázott. Nem érkezett pályázat a főiskolá− soktól, egyetemistáktól, ellenben a speciális iskola tanulói adták le a pályázatok kétharmadát. A zsűri (Szilva József, Gaál Ida és Csiba Zoltán) a követ− kező eredményt hirdette ki: I. kategória: II. kategória 1. Édes Lili 1. Gaál Jenifer és Stevkó Nikolett 2. Szakál Ádám 2. Pakuska Flóra 3. Cseh Gabriella 3. Madleňák Andrea A pályázók értékes ajándékokat, könyvcsomagot, emlék− lapot kaptak. Minden pályázónak szeretettel gratulálunk!

Május 15. A Johannita Lovagrend naggyűlését tartotta templomunk− ban délelőtt 10 órakor. Az alkalom istentisztelettel és úr− vacsorai közösséggel kezdődött. Örültünk, hogy gyülekezetünk adhatott otthont ennek a nemzetközi talál− kozónak. Délután a konfirmandusok és szüleik takarították és díszí− tették a templomot. Május 16. A csütörtöki vizsgán a presbitérium által konfirmációra fel− hatalmazott 11 fiatal tett vallást hitéről: Bugyi Ágnes, Date Christianne, Fazekas Zsuzsanna, Fekete Emese, Győry Gábor, Kuczman Orsolya, Melicher Dániel, Mellék Ferenc, Simon Róbert, Szabo Viliam, Szigeti Endre. Az ünnepi is− tentiszteletet a fiatalok műsora tette emlékezetessé. Ifjaink rövid személyes bizonyságtételeikben vallottak arról, hogy az általuk megismert Isten személyes, gondviselő Atya, aki őrzi az övéit.

Május 17–22. Bűnbánati istentiszteleteinken evangelizációs alkalmakat tartottunk, melyen Sebők János madi lelkipásztor szolgált. A megszólító, bűneinkkel szembesítő igehirdetéseket mé− lyítette a fiatalok szolgálata, és a személyes bizonyságté− telek. Az evangelizációs hetünket megelőzte egy szervezett látogatási akció. Nagy szerepet vállaltak ebben gyülekezetünk presbiterei és fiataljai, akik szórólapokkal lá− togatták végig a város északi részén lakó református csa− ládokat. Reménység szerint az őszi evangelizációt megelőző hétre tervezzük majd a város déli részén lakó re− formátusság felkeresését és alkalmainkra való hívogatását.


2010. június

KIS TÜKÖR

Május 21–23. Gyülekezetünk fiataljai is bekapcsolódtak a SZRKE Dia− kóniai Központja által meghirdetett Szeretethíd elneve− zésű akcióba. Ennek keretében végiglátogatták városunk idősotthonait, kórházunk bizonyos osztályait, és apró figyelmességgel, süteménnyel kedveskedtek a meglátogatottaknak. Köszönet azoknak a nőtestvérek− nek is, akik süteménnyel támogatták a kezdeményezést.

11

Keresztségben részesültek MÁRCIUS Gergő − Földes Zsolt református műszakve− zető és Fehérváry Zsófia református köny− velőnő gyermeke ÁPRILIS Réka − Decsi Krisztián katolikus orvos és Újpál Ildikó re− formátus orvosnő gyermeke MÁJUS Dávid − Majer Péter katolikus szobafestő és Kacz Ange− lika református tánctanár gyermeke Zina − Máté Tamás katolikus magánvállalkozó és Bölcs− kei Elvira református pedagógus gyermeke Péter − Karel Kosík felekezeten kivüli munkás és Lackó Il− dikó református tánctanár gyermeke

Házasságot kötöttek Május 23–24. Pünkösd ünnepén megterítettük az úrasztalát, s 11 fiatal konfirmandussal együtt adtunk hálát Isten bűnbocsátó ke− gyelméért. Május 25. A nőegylet tartotta gyűlését. Istennek adtak hálát az el− végzett munkákért. A közösség szeretettel várja az új ta− gokat. Május 26. Délután 2 órától a MRE Generális Konventjének elnök− sége tartotta gyűlését a SJE területén. Ez a gyűlés előké− szítője volt a konvent ülésének. Május 27. A Magyar Református Egyház első alkalommal tartotta Magyarországon kívül a Generális Konventjének ülését. Az alkalomra gyülekezetünk területén, a SJE konferen− cia központjában került sor, 130 résztvevővel. A vendé− gek a Kárpát−medence református egyházkerületeinek elnökségei és a 64 egyházmegye vezetőségei voltak. Az ülésen részt vett egyházunk szlovák püspökhelyettese, és a két szlovák egyházmegye küldöttsége is. A konvent ülésén többek között a MRE költségvetését és egy zá− rónyilatkozot fogadtak el a Trianoni Békediktátum 90. év− fordulója alkalmából. Május 31. Délután 5 órai kezdettel szervezte meg Nánássy Ildikó a Művészeti Alapiskola előadótermében az évi hagyomá− nyos jótékonysági koncertet a Timóteus−ház javára. Kár, hogy a változatos, színes műsort nem láttuk többen. A gyér érdeklődés ellenére a koncert bevétele 380 €. volt. Köszönjük az önzetlen adakozók támogatását.

ÁPRILIS Szajko Péter 33 éves református gépész− mérnök és Baka Tímea 28 éves evangélikus jogász MÁJUS Kosztolányi Tamás 28 éves katolikus magánvállalkozó és Zács Éva 27 éves református üzletvezető

Hitvallást tettek MÁJUS Bugyi Ágnes, Date Christianne, Fazekas Zsuzsanna, Fekete Emese, Győry Gábor, Kuczman Orsolya, Melicher Dániel, Mellék Ferenc, Simon Róbert, Szabo Viliam, Szigeti Endre.

Eltávoztak a földi életből MÁRCIUS Bartha Ferenc 62 évesen ÁPRILIS Horváth Ferenc 90 évesen, Csere Vince 64 évesen, Cséplő László 87 évesen, Kahler Károlyné Molnár Er− zsébet 77 évesen MÁJUS Jozefík Jolán 73 évesen


KIS TÜKÖR

12 MISSZIÓI TERV A 2010. ESZTEND ŐRE (3. negyedév) JÚLIUS 2–6. Kerékpártúra 12–16.Ifjúsági tábor – Diósjenő (kb. 50 €) 19–23.Napközi tábor – Komárom (20 €) AUGUSZTUS 2–8. Csendeshét – Tahi 2–5. Angol ifjúsági tábor – Bala− tonfűzfő (40 €) 23–28.Gyerektábor – Virt (80 €) Bűnbánati hét 29. Új kenyér ünnepe – úrvacsora SZEPTEMBER 5. Tanévnyitó – gyermekisten− tisztelet 12. Egyedülállók napja – Martos 24. A napközi tábor résztvevői− nek találkozója 26. Kis Tükör 2009/3

Felhívás! Kedves fiatalok! Szeretnénk felhívni figyelmeteket a következő nyári táborok lehetőségére: • Aug. 5–8. Campfest – szlovák Keresztény zenei fesztivál Králova Lehotán (info: www.mpks.sk, 21 €-tól) Firesz táborok: • Jún. 30 – júl. 18. Országos Kántorképző Tanfolyam – Alistál (kb. 70 €) • Júl. 26 – aug. 1. Gyermek−kórustábor – Jóka (je− lentkezési határidő jún. 30., kb. 55 €) • Aug. 2–9., aug. 9–14. és aug. 16–21. Gyermektáborok – Bá− torkeszi (jelentkezési határidő júl. 15., kb. 50–55 €) • Aug. 11–15. ÉlesztŐ – Kirá− lylehota (jelentkezési határidő júl. 21., kb. 42 €–65 €) • Aug. 16–21. Ifjúsági kórustábor – Stará Lesná (kb. 55 €)

2010. június

Eklézsiánk múltjából (folytatás az előző számból) „Hanem elébb mondjuk el, hogy mi volt a kollégium. Büszke nagyzással hívták így a komáromi hívek az ő ha− talmas iskolájukat, hatalmasnak mondhatom én azt, mind kívülről te− kintve, mind belülről megítélve. A város legszebb részén, a Szombati utcában, átellenben a kálvinista templommal volt egy piac nagyságú terület, az utca felől szép ráccsal be− kerítve. Az én nagy diák koromban a tágas udvar egy részét átalakítottuk botanikus kertté.... A telek mélyéből emelkedett ki a szép nagy terület, mely úgy volt megal− kotva, hogy még a földindulásnak is ellenálljon, homlokzatán ez aranybe− tűs felirattal: „MUSIS POSITUM” (A múzsáknak állítva) …. az eclesia gaz− dag volt. Azok az arcképek ott a bibli− otékában mind megannyi jóltevő hagyományozót örökítenek meg, kik alapítványokat tettek tanítók fizeté− sére, jól tanuló fiúk ösztöndíjazására. A Szarka−stipendium volt harminchá− rom Forint, ezt az első latin osztály legjobb tanulója kapta: a gramma− tista, a Töltéssy−fundatio már húsz if− júnak biztosított fejenként ötven Forintot a felsőbb iskolákban, a leg− nagyszerűbb volt a Csejtey−alapít−

vány, mely a két legkitűnőbb logikus− nak adományozott egyenkint százöt− ven Forintot, azzal a meghagyással, hogy tanulmányaik folytatása végett a debreceni fő−fő kollégiumba zarándo− koljanak. De mindezek fölött a legbőkezűbb patrónus, a legbiztosabb fundus a legjobban hypothékált kapitális volt a szatyor. Az a szegény szégyenkező szatyor. Ez az özvegyasszony olajos korsója, ez a népmesébe dívó „terülj meg abrosz” tündér varázsszere. Az egész tanári kar (a logika professzo− rának kivételével) a „mensa ambula− torián” élt. A „vándorló asztal” a legrégibb ős intézményeink közé tar− tozott.... Subrector, conrector, két rec− tor, két leány tanító, mind együtt étkeztek egy közös szobájában a kol− légiumnak. Minden nap más háznál főztek számukra. Némely házra két− szer is került sor egy esztendőben. A megelőző napon egyházfi uram nagy elefántcsont fogantyús, rezes végű spanyolnád botjával megjelent a sorra következő háznál, bejelentve a háziasszonynak, hogy holnap ide jön a szatyor.” PhDr. Szénássy Zoltán

KIS TÜKÖR impresszum

XI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2010. JÚNIUS FELELÕS KIADÓ: Fazekas László FÕSZERKESZTÕ: Tompa Gabriella GRAFIKAI ELRENDEZÉS: Viola András MUNKATÁRSAK: Csiba Zoltán, Fazekas Zsuzsanna, Fóti Péter, Jakab István, Szalay Cecília, Szénássy Zoltán, Turányi József, Vaszily Tímea

A Kis Tükör szerkesztősége kö− szöni Gál Lóránt 3 évi fáradsá− gos és odaadó munkáját, melyet lapunk szerkesztésének közre− működésében fejtett ki. Munkáját ezentúl Fóti Péter látja el. Ugyan− úgy közösségünk vezetősége is köszönetet mond mindazért, amit áldozatos szolgálatával fiataljaink közt és gyülekezetünkben végzett.

SZERKESZTÕSÉG: Jókai utca 34. 945 01 Révkomárom E-MAIL: kis.tukor@gmail.com NYOMDA: Nec Arte spol. s.r.o. A Révkomáromi Református Egyházközség hivatalos lapja. Megjelenik minden negyedévben. Megrendelhetõ a szerkesztõség címén, egy példány ára: 0,50 €. Küldeményként postaköltséget is hozzászámítunk.

Kis Tükör 11.2  

A RÉVKOMÁROMI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you