Kiinteistoliitto Pohjois-Suomen Jäsenlehti 1/2021

Page 1

KIINTEISTÖLIITTO POHJOIS-SUOMI • KIINTEISTÖLIITTO MERI-LAPPI

1• 2021

Kiinteistoliitto Pohjois-Suomi

s.16

Naapurien yhteinen hanke s.6 Auttava yhteisö -hanke tähtää lähimmäisestä välittämiseen s.8 Onko asuntosi ilmanvaihto riittävä?

E

M TAVOIT TEEM

IT

L KUNTAVAA s.18

Varmista, että taloyhtiönne saa täyden hyödyn Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen jäsenyydestä! s.16

E VAALIPANE 25.3.

LI

s. 27

s.29


Taloyhtiöiden kattoremontit vahvalla ammattitaidolla. Teemme kattoremontit omalla suomalaisella henkilöstöllä nosturiavusteisesti koko Pohjois-Suomessa. Ei siis välikäsiä. Pyydä veloitukseton taloyhtiön katon kuntokartoitus ja kustannusarvio meiltä!

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi, Pohjois-Savo sekä Kokkolan seutu

Ykkösluokan laatua ja palvelua

serviceone.fi A&A Palvelut Oy Oulun seutu - Raahe - Ylivieska 0405647179

2

Meranti tarjoaa monipuolisia siivouspalveluita 30 vuoden kokemuksella. Meiltä saat sujuvat, laadukkaat ja kustannustehokkaat puhtauspalvelut. Meranti hyödyntää toiminnassaan laatuprofiileita, jotka pohjautuvat Insta800standardiin. Laatuprofiilien avulla varmistetaan, että siivous tapahtuu oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Tiedätkö mistä maksat? Laatuprofiilit parantavat asiakkaan ja puhtauspalvelun tuottajan yhteistyötä sekä selkeyttävät hinnoittelua. Laatuprofiileissa laatutaso määritellään jokaiselle pintaryhmälle ja ja tilatyypille yhdessä asiakkaan kanssa. Määrittely mahdollistaa siivouksen laadun seurannan sekä silmämääräisesti että mittauslaitteiston avulla. Mikä tärkeintä, näin asiakas saa selkeän kuvan siitä, mitä palvelu pitää sisällään ja mistä hän maksaa. Ota meihin yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää! Meidän kanssamme yhteistyön aloittaminen on helppoa ja nopeaa.

020 833 3150 l meranti@meranti.fi l www.meranti.fi

ylläpitosiivous perussiivous ikkunanpesu

VALITSE YHTEISTYÖKUMPPANIKSI LUOTETTAVA JA TEHOKAS ALANSA ASIANTUNTIJA


SISÄLLYS 1 • 2021 Kansikuva: Johanna Laitala

Hallitus bloggaa....................................................... 4 Naapurusten yhteinen urakka - julkisivuremontit yhdessä....................................... 6 Auttava yhteisö -hanke tähtää lähimmäisestä välittämiseen.................... 8 Miten siirrämme osakeluettelon Maanmittauslaitokselle - kun yhtiöllämme sitä ei ole? ............................................................................ 12 Varmista, että taloyhtiönne saa täyden hyödyn Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen jäsenyydestä!.................................................... 16 Onko asuntosi ilmanvaihto riittävä?.................................................................... 18 Ilmanvaihdon kuntotutkimus ............................................................................. 19

Julkaisija Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöliitto Meri-Lappi Kirkkokatu 53 90100 OULU Puh. 040 485 4311 pohjois-suomi@kiinteistoliitto.fi https://pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi Kustantaja PSKY Palvelu Oy Kirkkokatu 53 90100 Oulu Päätoimittaja Johanna Laitala Puh. 040 149 8398 johanna.laitala@ kiinteistoliitto.fi Toimitussihteeri Merja Kokko Puh. 040 485 4311 merja.kokko@ kiinteistoliitto.fi Taitto, ilmoitusaineistot PunaMusta Oy Taitto: Studio Matjas Puh. 0400 193257

Talousarvio-ohje luettavissa - paikkakuntakohtaiset erot merkittäviä............20

Ilmoitusmarkkinointi Mediatoimisto Dorimedia Leena Kolehmainen-Naaralainen Puh. 041 501 9902

Kun taloyhtiössä ovilasi rikkoontuu................................................................... 21

Painopaikka PunaMusta Oy

Tietoa ja tukea taloyhtiöiden energia-asioissa – Taloyhtiökampanja...........24

Osoitelähde Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen jäsen- ja sidosryhmärekisteri Kiinteistöliitto Meri-Lapin jäsenrekisteri

Hyvä kotivakuutus antaa lisäturvaa.................................................................26 Kohti kuntavaaleja – Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen kuntavaalitavoitteet..................................... 27 Koulutuskalenteri................................................................................................28

Jakelu Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen jäsenyhtiöiden hallituksen jäsenet ja isännöitsijät sekä sidosryhmät Kiinteistöliitto Meri-Lapin jäsenyhtiöiden hallituksen puheenjohtajat ja isännöitsijät Osoitteenmuutokset Puh. 040 485 4311 pohjois-suomi@kiinteistoliitto.fi ISSN 2323-6485 (painettu) ISSN 2323-6493 (verkkojulkaisu)

Palveluhakemisto...............................................................................................29

Ilmestymisviikot 7,17,38,48 Aineistoviikot 4,14,35,45

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen jäsenpalvelut................................................... 31 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

3


Kalle Pyrhönen Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen hallituksen jäsen,asianajaja, varatuomari

HUOLTO- JA KORJAUSTÖIDEN LAIMINLYÖNTI ASUNTOOSAKEYHTIÖSSÄ – MERKITYS OSAKKAALLE

V

uosien varrella olen ol-

to- ja korjaustoimet. Esimerkiksi van-

tiedon salaamiseen tai päätöksen teke-

oissa monessa mukana.

olla korjausta vaativia sisäilmaongel-

sestä, voi joutua vahingonkorvausvas-

lut taloyhtiöiden asiTapauksissa on ollut

kyse mm. rakennusvai-

heen vakuuksien vapauttamiseen liit-

tyviä asioita, vaatimusten tekemistä

rakentajalle takuuaikana ja sen jälkeen, hallituksen vahingonkorvausvelvolli-

suudesta, lisärakentamiseen liittyviä

asioista, huoneistojen hallintaanottoasioita ym. Kaikkein eniten toimeksiannot ovat kuitenkin koskeneet tapa-

uksia, joissa on käsitelty tavalla taikka toisella osakkaan ja yhtiön vastuunjakoa korjausten osalta.

Asunto-osakeyhtiölaissa on määritetty

hemmissa rivitaloyhtiöissä on saattanut

mia. Tällaisissa tilanteissa pääsääntöi-

sesti osakas on vaatinut yhtiötä ryhtymään toimiin ongelman selvittämiseksi

ongelmaa taikka se ei joka tapaukses-

töiden laiminlyönti vaikuttaa osakkaan

ettei ole selvitettävää tai poistettavaa

sakaan kuuluisi yhtiön vastuulle. Tilanteissa ei liene ajateltu sitä, että yhtiön

rakennuksessa olisi todellista korjaustarvetta, ja huolto- ja korjaustoimenpiteiden laiminlyönti voi aiheuttaa sen,

että alkuperäinen vika laajentuu ja edel-

lyttää myöhemmin kohtuullisen suuriakin korjauksia.

teessa lähtökohtana on se, että yhtiön

toimien laiminlyönnin merkitystä omai-

jen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi

velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kal-

taiset perusjärjestelmät. Joissakin yhti-

öissä tästä on poikettu yhtiöjärjestyksen määräyksillä.

Lain perusteella näyttäisi selvältä se, kuka vastaa ja mistäkin. Asia ei ole

omistajat / osakkaat huolto- ja korjaussuutensa arvolle, sekä sitä, ovatko osakkaat tietoisia mahdollisesta vastuustaan

asiassa. Omaisuuden arvon säilymisen osalta huolto- ja korjaustointen laimin-

lyönti todennäköisesti alentaa omaisuuden arvoa, sanoisin jopa erittäin to-

dennäköisesti. Tämän vuoksi on usein vaikea ymmärtää osakkaiden motiivia osallistuessaan päättämiseen siitä, ettei tarvittavia korjauksia tehdä.

kuitenkaan kaikissa tapauksissa näin

Kuka on vastuussa siitä, jos yhtiö lai-

siihen, että taloyhtiössä on jätetty teke-

Lain mukaan hallituksen jäsen, isän-

yksinkertainen. Varsin usein törmään mättä yhtiön vastuulle kuuluvat huol-

4

tilanteissa korvausvelvolliseksi.

Konkreettinen ja usein toistuva esi-

Olen miettinyt sitä, ymmärtävätkö

on pidettävä kunnossa osakehuoneisto-

tuuseen. Myös yhtiö voi joutua tietyissä

ja poistamiseksi, mutta yhtiö katsonut,

se, miten osakkaan ja yhtiön välillä jae-

taan kunnossapitovastuu. Perustilan-

miseen korjausten tekemättä jättämi-

minlyö

kunnossapitovelvoitteensa?

nöitsijä tai osakas, joka on osallistunut

merkki siitä, miten huolto- ja korjausoikeuksiin, liittyy vanhojen asuntojen

kauppatilanteisiin. Asuntokauppalain mukaan myyjä vastaa kauppaan kohdistuvasta taloudellisesta virheestä,

kun vastuut osoittautuvat merkittäväs-

ti suuremmiksi kuin ostaja saattoi kau-

pasta päättäessään olettaa. Merkittävästi suuremmiksi taloudelliset vastuut muodostuvat usein silloin, kun yhtiön ” tietämättömiin ” korjauksiin ryhdy-

tään esimerkiksi sisäilmaongelmien ilmennyttyä kaupan jälkeen.

Asun-

tokauppaan liittyvissä salaisen talou-

dellisen virheen tilanteissa tulee usein selvitettäväksi sekin, onko kyseinen taloudellinen virhe ollut salainen kaikki-

en asiaan liittyvien osalta. Mikäli ilmenee, että taloyhtiössä on tahoja, jotka

ovat jättäneet asian tuomatta muiden tietoon, myyjän vastuun ohelle pohditaan aina heidän vastuutaan.

Edellä mainituilta tilanteilta voitaisiin välttyä sillä, että yhtiön kaikki osakkaat olisivat kiinnostuneita omaisuutensa ylläpitämisestä, ja tiedonkulku yhtiön sisällä olisi moitteetonta.


Sähköautojen Sähköautojen latauspiste latauspiste taloyhtiöön? taloyhtiöön? Nyt Nyton onhyvä hyväaika aikakartoittaa kartoittaataloyhtiön taloyhtiön valmiudet valmiudetlatauspisteiden latauspisteidenasentamiseen. asentamiseen. Sähköautojen Sähköautojenlatauksen latauksenmahdollistaminen mahdollistaminentaloyhtiöissä taloyhtiöissäon on ajankohtaista ajankohtaistajuuri juurinyt. nyt.Ennen Ennenlatauspisteiden latauspisteidenhankintaa hankintaaon on kuitenkin kuitenkinvälttämätöntä välttämätöntäselvittää selvittääkiinteistön kiinteistönsähkö sähköverkon verkon kunto kuntojajalatausvirtakapasiteetti. latausvirtakapasiteetti.Selvitysapua Selvitysapuakartoitukseen kartoitukseen jajatarvittaviin tarvittaviintoimenpiteisiin toimenpiteisiinsekä sekätietoja tietojasähköautojen sähköautojen latauksesta latauksestasaat saatLataussähkö.fi-palvelusta. Lataussähkö.fi-palvelusta.Olemme Olemmelaitelaitejajajärjestelmätoimittajista järjestelmätoimittajistasekä sekäasennus asennus liikkeistä liikkeistäriippumariippumaton tontoimija. toimija.

info@lataussahko.fi info@lataussahko.fi | | www.latausähkö.fi www.latausähkö.fi | | 0400 0400861 861978 978

Enemmän kuin tavallinen kattoremontti

ELINKAARIKATTO® KATTOKVARTAALI ON 25 VUOTTA ELINKAARIKATTO® -urakkamallissa ulkoistat tilaajana kattoremontin kokonaisvastuun, sisältäen kattotarkastuksen, suunnittelun, kattoremontin toteutuksen ja kattohuollon, kattourakoitsijalle 25 vuodeksi yhdellä sopimuksella ja etukäteen tiedossa olevalla hinnalla.

Valtakunnallinen palveluverkosto ammattilaisille kattotutka.fi OTA YHTEYTTÄ Kattotutka Oulu, 010 680 4030, oulu@kattotutka.fi Kattotutka Rovaniemi, 010 680 4080, rovaniemi@kattotutka.fi Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

5


Teksti: Pirkko Koivu

Kuva: Johanna Laitala

NAAPURUSTEN YHTEINEN URAKKA

O

ululaisen

kerrostalon

miettiä, onko korjaustöitä, joita voi

Pienemmät kulut

mela sanoo.

Yhteinen hanke auttaa karsimaan ku-

kisivuremontin tuloksia. Vaskitie 6:ssa ja

vat toisiaan iältään, kunnoltaan ja ul-

nittelu, urakointi ja valvonta voidaan

yhdessä, ja nyt hanke on päätöksessään.

kita vaikkapa linjasaneerauksien tai

pihalla kävelee tyytyväistä väkeä tarkastelemassa kahden talon jul-

8:ssa päätettiin lähteä korjausurakkaan

Noin 50-vuotiaiden talojen seinissä on uusi lämmöneristys ja rappaus, parvek-

tehdä yhteishankkeina”, Janne SuoJos talot ovat lähekkäin ja vastaa-

konäöltään, yhteistyötä kannattaa harjulkisivukorjauksien teettämisessä.

”Samannäköisiä ja -ikäisiä taloyh-

keet on korjattu ja lasitettu sekä katot uu-

tiöitä on Oulussa esimerkiksi Tuirassa

Hallituksen puheenjohtajat Sauli

noo. Piharemonteissa yhdistävä tekijä

sittu.

ja Kaukovainiolla paljon”, Suomela sa-

luja. Säästöä voi syntyä, kun suuntoteuttaa samalla kertaa ja kokoustamistakin on vähemmän.

”Niin isännöitsijä, valvoja kuin

suunnittelijat toimivat hyvin yhteen, kaikilla oli intressi tehdä säästöjä kimppatekemisellä”, sanoo Tapani Riiste.

Kun talot ovat vierekkäin, työmaa

voi olla naapuruus.

perustetaan vain kerran. Kopit, pur-

Tap a n i R i i s t e As Oy Vaskikotkas-

kaille tiedottamiseen kannattaa vara-

molempia taloja. Rakentajille on töitä

lähtisivät hankkeeseen uudestaankin.

neljä vuotta hankesuunnitelmien ti-

T y p p ö As Oy Kotkanpojasta, M a i ­ j a Myl l yl ä ja aiempi puheenjohtaja ta sekä isännöitsijä Janne Suomela

”Yhteistyö ei voisi sujua paremmin

kuin nyt sujui. Isännöitsijän, valvojan,

Suunnitteluun, kokouksiin ja osak-

ta aikaa: tässä tapauksessa kului noin laamispäätöksestä remontin toteutuk-

seen. Korjausurakka valmistui marras-

kulavat ja tavaravarastot palvelevat koko ajan, koska työmaat ovat eri vai-

heissa eikä siirtymisistä paikasta toiseen tule kuluja.

Kummankin taloyhtiön urakka-

kuussa 2020.

kustannukset olivat yli miljoona euroa.

gelmia”, sanoo Sauli Typpö.

jaussuunnitelmat yhdessä ja pyysivät

karkeasti arvioitu noin viisi prosenttia

ollut sen työläämpää kuin yhden talo-

jaustöiden valvoja oli sama. Kumpikin

urakoitsijan, naapuritalon ja muiden toimijoiden kanssa ei ollut mitään on-

Maija Myllylä on samaa mieltä. ”Ei

yhtiön remontissa.”

Varatkaa valmisteluun aikaa Tapani Riiste muistelee, että julkisivukorjauksessa ei oikeastaan harkit-

tukaan muuta kuin yhteistyötä, koska

kokemukset kymmenen vuoden takaisesta yhteisestä linjasaneerauksesta

Taloyhtiöt tilasivat hanke- ja kor-

yhdessä urakkatarjoukset. Myös kor-

Yhdistämisen tuottamaksi säästöksi on eli 50 000-70 000 euroa taloyhtiötä kohti.

”Esimerkiksi telineiden siirrossa ja

talo sai oman hanke- ja korjaussuunni-

sen kustannuksissa päästään vähem-

erilliset.

lineiden siirtelyyn. Myös valvonnan

telmansa ja urakkasopimukset olivat Koska isännöitsijän työmäärä on

korjaushankkeissa suuri, on käytännössä yksinkertaisinta, että isännöitsi-

mällä, helposti 10 000 euroa kuluu tekuluissa saatiin merkittävää säästöä”, sanoo Janne Suomela.

Hallitusten puheenjohtajien mu-

jä on sama henkilö tai ainakin samasta

kaan hinta ei ollut projektissa ainoa

sujuu helpoiten”, Janne Suomela sanoo.

juvuus lisätöissä ja aikataulussa pysy-

isännöintiyrityksestä. ”Silloin työnjako

Oman mutkansa matkaan toi ko-

kriteeri. Tavoitteena oli hyvä laatu, suminen. Urakoitsijaksi valittiin Kauko-

olivat hyviä. Silloin mukana oli vielä

ronaepidemia, jonka vuoksi osakkail-

loyhtiötä ovat sopineet yhdessä myös

jäi pitämättä. Keväällä osoittautui, että

valvoja ja urakoitsija. Harvoin sujuvat

kanssa tarkasti läpi, vinkkaa Sauli Typ-

kin määrä oli aivan hämmentävän vä-

kolmaskin yhtiö naapurista. Kolme takiinteistönhuollon ja siivouksen hankinnasta.

”Vinkkinä muille taloyhtiöille voi

suositella, että alkakaa hyvissä ajoin

6

le suunniteltu kevään tiedotustilaisuus

detaljit kannattaa käydä osakkaiden pö. ”Suurin keskustelu meillä käytiin parvekelasien väreistä.”

maalaus Oy.

”Meillä sattui äärimmäisen hyvä

näin hienosti näin isot urakat, lisätyönhäinen”, Janne Suomela sanoo.

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021


Kaksi taloyhtiötä teetti julkisivuremontit yhdessä, ja lopputulos miellyttää. Milloin eri yhtiöiden kannattaa harkita yhteisiä hankkeita?

Ei ollut sen työläämpää kuin yhden taloyhtiön remontissa." Maija Myllylä

Tapani Riiste

Janne Suomela

Sauli Typpö

Maija Myllylä

Suurin keskustelu meillä käytiin parvekelasien väreistä.” Sauli Typpö

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

7


AUTTAVA YHTEISÖ -hanke

tähtää lähimmäisestä välit tämiseen Arttu Kokkonen

Arjen pienissä asioissa aina ei tarvita ulkopuolista asiantuntijaa, vaan apu voikin löytyä seinän takaa. Auttava yhteisö -hankkeessa toiminta syntyy yhteisön omista tarpeista käsin.

V

arsinkin monen ikääntyneen

tään, koko asuinyhteisö muuttuu toisis-

na on turvattomuuden tun-

asukkaiden yhteisöllisyys, osallisuus ja

itsenäisen asumisen haasteene ja päivittäinen avun tarve

arjen asioiden hoitamisessa. Haluamme

Outi Mustonen

ta välittävämmäksi. Näin vahvistuvat turvallisuuden tunne. Asumisesta tulee mukavampaa kaikille!

gissä ja Kotkassa 2017–2019. Jatkossa ohella Lieksaan, Lahteen, Riihimäelle,

mikä on sinulle helppoa, voi olla naapu-

Mukavaa toimintaa lähellä kotia - Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla®-toiminta

kaipaamme joskus pientä apua jossain

Ikäinstituutin

kännykän käytön neuvomista tai taulun

käille asukkaille yhteistä tekemistä ta-

tukea ikääntyneiden kotona asumista

aktivoimalla lähimmäisresurssia kaikissa oululaisissa asuinyhteisöissä. Se

rillesi vaikeaa ja päinvastoin. Me kaikki asiassa. Apu voi olla kaupassa asiointia, naulaaminen seinään.

Auttavassa yhteisössä luodaan uudenlainen oululainen yhteisöllinen asumisen malli

toiminta laajenee näiden kaupunkien Vantaalle sekä muille asiasta kiinnos-

tuneille paikkakunnille. Kotikulmillatoiminnan tulokset ovat hyviä: yksi-

Y hd e s s ä

Ko t i ­

kulmil l a ® -t oi m in t a tarjoaa iäkloyhtiöiden kerhotiloissa, pihoilla ja

lähialueilla. Koska kotiympäristöstä pois lähteminen ei ole helppoa esimer-

kiksi toimintakyvyn pulmien, sitovan

elämäntilanteen tai pienituloisuuden

näisyys on lievittynyt ja tilalle on tullut

yhdessäoloa ja yhteisöllisyyttä. Naapurusto on tullut tutummaksi ja uusia ystäviäkin on saatu. Ikäinstituutti tar-

joaa mukaan lähteville taloille starttikassin, joka sisältää erilaista materiaalia toiminnan käynnistämiseksi.

takia, toiminta tuodaan lähelle kotia.

Yhteistyö Oulussa

ta mukaan.

Auttava yhteisö -hanke ja Ikäinsti-

lisimman helpoksi. Jokainen taloyhtiö

mitä haluavat tehdä. Porukalla voidaan

ovat sopineet alustavasti yhteistyöstä.

la auttavaksi yhteisöksi. Ilmoittaudut-

ulkoilla ja pitää nyyttäreitä. Koronae-

A u t t a v a y h t e i s ö - ha n ke halu-

aa tehdä avun tarjoamisen ja vastaanot-

tamisen naapureiden kesken mahdolvoi ilmoittautua mukaan julistautumaltuaan, taloyhtiö saa käsiteltäväkseen

listan auttavan yhteisön periaatteista, joista voi yhdessä keskustella. Autta-

vassa yhteisössä luodaan uudenlainen oululainen yhteisöllinen asumisen mal-

li, jossa tehdään asioita yhdessä, otetaan toiset huomioon, keskustellaan avoimesti ja autetaan naapureita.

Yleinen asenneilmapiiri ja monien

asuinyhteisöjen sulkeutunut sosiaalinen

Myös muut asukkaat ovat tervetulleiAsukkaat suunnittelevat yhdessä

vaikkapa kahvitella, visailla, pelailla, pidemian aikana on käyty kävelyil-

lä, toteutettu piha- ja parvekejumppia,

pelattu pihapelejä sekä kokeiltu etätapaamisia. Toimintaa luotsaavat vapaa-

ehtoiset TaloTsempparit, jotka saavat maksuttoman valmennuksen ja tuen.

Yhdessäolo lisääntyy, yksinäisyys vähenee

ilmapiiri kaipaa parantamista.

Yhdessä kotikulmilla -toiminta kehitet-

vat aktivoituvat auttamaan lähimmäis-

teistyökumppaneiden kanssa Helsin-

Kun samassa asuinyhteisössä asu-

8

tiin asukkaiden, vapaaehtoisten ja yh-

tuutin Yhdessä kotikulmilla -toiminta Ikäinstituutti kohdentaa Kotikulmilla-

toimintaansa ja asiantuntijatukeaan

voimakkaammin erityisesti iäkkäiden

pariin sekä tarjoaa lisäksi muuta tukea koko Oulun alueella. Muu tuki on erityisesti asuinyhteisöjen koulutusta (TaloTsemppari-valmennukset)

sekä

kou­lutus- ja tukimateriaalia asukkaiden yhteiseen toimintaan. Lisäksi Ikäinsti-

tuutti kouluttaa alueelle TaloTsemppa-

ri-kouluttajia, jotka jatkossa vastaavat Oulun alueen TaloTsemppari-valmen-

nuksista. Näin yhdyshenkilöt saavat myötätuulilähdön

asuinyhteisönsä

asuinkulttuurin muutoksen tukemiseen.


Marianne Parpala

Teksti: Maiju Teeriaho, vuorovaikutussuunnittelija, Oulun kaupunki ja Outi Mustonen, Yhdessä kotikulmilla -toiminnan® suunnittelija, Ikäinstituutti

Naapurin auttamisesta tulee hyvä mieli! On mukava asua, kun tuntee naapurinsa, Maiju Teeriaho ja Pasi Laukka, yhteisötoiminnan päällikkö, Auttava yhteisö-hankkeesta kannustavat oululaisia.

YHDESSÄ KOTIKULMIL LA NÄIN ALOITAT TE TALO -TOIMINTA, YHTIÖSSÄ

VÄLITÄN NAAPURISTA JA KEHTAAN SEN SANUA! Mikäli saavutettu asuinkulttuurin muu-

tos on Oulussa vahva, se tulee näkymään myös kaupunkikulttuurin muu-

toksena. Tavoitteena on, että oululaiset sanoisivat jatkossa rinta rottingilla: ”Välitän naapurista ja kehtaan sen sanua!”

1. Päättäkää taloyhtiön hallituksessa tai talotoimikunnassa aloituksesta. 2. Ideoikaa yhdessä toimintaa. 3. Miettikää rahoitus niin, että toiminta on mahdollisimman edullista. 4. Kannustakaa kiinnostuneita käymään TaloTsemppari- valmennus. 5. Toteuttakaa toimintaa kerhohuoneissa ja pihoilla.

LISÄTIETOJA: Maiju Teeriaho,

040 6462 719 maiju.teeriaho@ouka.fi Outi Mustonen,

040 552 7793 outi.mustonen@ikainstituutti.fi www.ikainstituutti.fi/kotikulmilla

Maalaus- ja taso

M. Suoja M. Suojanen Oy M. Suojanen Oy M. Suojanen M. Suojanen Oy Oy Maalaus- ja tasoitetyö Maalausja tasoitetyö MaalausMaalausja tasoitetyö ja tasoitetyö

.

Viherpalveluja taloyhtiöille Viherpalveluja taloyhtiöille Viherpalveluja taloyhtiöille

Viherpalveluja taloyhtiöille Kauttani: • Suunnittelu • Neuvonta • Hoitosuunnitelmat • Leikkialueet • Vihervalvonta • Leikkialueiden turvatarkastukset

Pyydä tarjous!

GreenDreams Oy p. 040 7188 870 | minna@greendreams.fi

GreenDreams Oy53Oy Kansankatu (3. krs), 90100 Oulu GreenDreams p. 040www.greendreams.fi 870 870 | minna@greendreams.fi p.7188 040 7188 | minna@greendreams.fi Kansankatu 53 (3. 17 krs), Oulu Puutarhakatu as 1,90100 90130 Oulu www.greendreams.fi www.greendreams.fi

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

GreenDreams Oy p. 040 7188 870 | minna@greendreams.fi Kansankatu 53 (3. krs), 90100 Oulu

Uudis• Uudiskorjausmaalaus • Uudisjajakorjausmaalaus korjausmaalaus • Tasoitetyöt • Uudis • Uudis- ja• .Tasoitetyöt Uudiskorjausmaalaus ja korjausmaalaus • Rappaukset Tasoitetyöt • Tasoitetyöt • Tasoitetyöt • Parvekesaneeraukset Rappaukset • Tasoit Maalaus- ja.Rappaukset tasoitetyö . • Rappaukset • Rappaukset Parvekesaneeraukset Parvekesaneeraukset Pyydä ✆ 0400 682 581 • Rappa tarjou Julkisivutyöt •s!.Parvekesaneeraukset • Parvekesaneeraukset www.maalausjatasoitetyö.fi

M.PyydSuojanen Oy ä

• Parve

✆ 0400 682 581 tarjyoduäs! www.maalausjatasoitetyö.fi ✆Pyrj0400 682 ✆ 0400 581 682 581 s! ou

• www.maalausjatasoitetyö.fi Uudis- ja korjausmaalaus www.maalausjatasoitetyö.fi • Tasoitetyöt yydä ✆ 040 • Rappaukset P jous! r a t • Parvekesaneeraukset www.m ta

Pyydä tarjous!

✆ 0400 682 581

www.maalausjatasoitetyö.fi

9


neeraukset eeraukset otasoitukset

Laadukasta ja osaavaa kiinteistöhuoltoa ulkisivusaneeraukset Meri-Lapista Julkisivusaneeraukset parvekesaneeraukset

parvekesaneeraukset - 24/7 päivystys Parvekesaneeraukset Sisäja ulkotasoitukset - nopeat vasteajat Sisä- ja ulkotasoitukset Rappaukset - asiakaslähtöinen toiminta www.arierikssonoy.fi Rappaukset - tavoitteena aina laadukas Maalaukset ulkisivusaneeraukset lopputulos Maalaukset parvekesaneeraukset Sisäja ulkotasoitukset 0400 991 329 | www.arierikssonoy.fi RappauksetSOITA JA PYYDÄ TARJOUS .. . i k Maalaukset l ä j n i v y k ä Se n JANI .. JOUNI i. lk jä in v y ä k n 7974 044 235 1091 040Se586

0400 991 329 | www.arierikssonoy.fi

tarjouspyynnot@meri-lapinkiinteistopalvelut.fi

neerauksete näkyvin jälki... eerauksetS Meiltä sähköautojen otasoitukset latausasemat ja asennukset

ulkisivusaneeraukset Julkisivusaneeraukset parvekesaneeraukset Parvekesaneeraukset Sisäja ulkotasoitukset Sisä- ja ulkotasoitukset Rappaukset www.arierikssonoy.fi Rappaukset Maalaukset ulkisivusaneeraukset Maalaukset parvekesaneeraukset Sisäja ulkotasoitukset 0400 991 329 | www.arierikssonoy.fi Rappaukset .28..90500 i MaalauksetkTemmeksentie l ä j n i 6k LiLi28 v y ä Temmeksentie 6 90400 Oulu Oulu n Se . . i. lk jä vin7517354 äky41524400 Se n08 040

040 7517354

0400 991 329 | www.arierikssonoy.fiwww.korpisahko.fi raimo.peltokorpi@korpisahko.fi toimisto@korpisahko.fi www.korpisahko.fi

10

i...

Se näkyvin jälk


eeraukset eraukset tasoitukset

ulkisivusaneeraukset lkisivusaneeraukset Julkisivusaneeraukset PAUPEK arvekesaneeraukset PAUPEK Parvekesaneeraukset PAUPEK sä- ja ulkotasoitukset Sisä- ja PAUPEK ulkotasoitukset PAUPEK appaukset PAUPEK www.arierikssonoy.fi PAUPEK Maalaukset Rappaukset ulkisivusaneeraukset lkisivusaneeraukset PAUPEK Maalaukset arvekesaneeraukset säja 329 ulkotasoitukset 400 991 329 ||TIMANTTIPORAUS www.arierikssonoy.fi 00 991 www.arierikssonoy.fi AMMATTITAITOISTA appauksetAMMATTITAITOISTA JA -SAHAUSTYÖT, AMMATTITAITOISTA ASBESTIJA PURKUASBESTIJA PURKU.. VUODEN . k ASBESTIJA PURKUMaalauksetk l AMMATTITAITOISTA i ä n i j v AMMATTITAITOISTA y ASBESTIJA PURKUURAKOINTIA 35 ä Se n AMMATTITAITOISTA URAKOINTIA 35 URAKOINTIJA 35PURKUVUODEN AMMATTITAITOISTA ASBESTI.VUODEN . lk jä ASBESTIJA PURKUi. URAKOINTIA 35 VUODEN y KOKEMUKSELLA! k AMMATTITAITOISTA in ä v ASBESTIJA PURKUKOKEMUKSELLA! Se n KOKEMUKSELLA!

Veljekset Veljekset Veljekset Paupek Oy Veljekset Paupek Oy Veljekset Paupek Veljekset Paupek Oy Oy Paupek Oy Paupek Oy

ASBESTIJA PURKUURAKOINTIA 35 VUODEN

URAKOINTIA 35 VUODEN KOKEMUKSELLA! 400 991 329 329 AMMATTITAITOISTA www.arierikssonoy.fi AMMATTITAITOISTA URAKOINTIA 35 00 991 || www.arierikssonoy.fi ASBESTIJA PURKUURAKOINTIA 35 VUODEN VUODEN KOKEMUKSELLA!

www.paupek.fi ASBESTIJA KOKEMUKSELLA! www.paupek.fi URAKOINTIA 35 VUODEN ASBESTIJA PURKUPURKUKOKEMUKSELLA! KOKEMUKSELLA! www.paupek.fi URAKOINTIA URAKOINTIA 35 35 VUODEN VUODEN KOKEMUKSELLA! www.paupek.fi www.paupek.fi www.paupek.fi KOKEMUKSELLA! KOKEMUKSELLA! www.paupek.fi vin jä lki... ä n y e k S www.paupek.fiwww.kukkohovipalvelut.fi www.paupek.fi www.kukkohovipalvelut.fi www.paupek.fi www.paupek.fiinfo@kukkohovipalvelut.fi info@kukkohovipalvelut.fi Korkein luottoluokitus ©Soliditet

2012

Korkein luottoluokitus ©Soliditet

2012

KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI • Traktoreilla ja kiinteistönhuoltokoneilla • • • • • • •

Traktoreillakoneurakointi ja kiinteistönhuoltokoneilla tapahtuva tapahtuva koneurakointi Lumen aurausta ja liukkauden torjuntaa Lumen aurausta ja liukkauden torjuntaa Harjausta Harjausta Maa-ainesten kuljetusta Maa-ainesten kuljetusta Piha-alueiden tekoa Piha-alueiden tekoa Nurmialueiden hoitoa Nurmialueiden hoitoa

SIIVOUS SIIVOUS • Siivous

Siivous • Ruoanlaitto Ruoanlaitto • Kaupassakäynti • Kaupassakäynti

Siivous- ja Kiinteistö- ja Siivousja Kiinteistöja kotipalvelut koneurakointipalvelut kotipalvelut koneurakointipalvelut ✆ 040 588 7850 Remonttipalvelut ✆ 040 588 7850 Remonttipalvelut ✆ 0400 685 302 ✆ 0400 685 302 Toimisto ✆ 045 113 7929 Toimisto ✆ 045 113 7929 PÄIVYSTYS 24 H/VRK ✆ 0400 685 302 PÄIVYSTYS 24 H/VRK ✆ 0400 685 302

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

KATTOJA VESIERISTYSTÖITÄ KATTAMISEN VUODESTA 1971 AMMATTILAINEN KATTAMISEN AMMATTILAINEN Katso lisää: www.katterla.fi

Katso lisää: www.katterla.fi KATTAMISEN KATTAMISEN AMMATTILAINEN AMMATTILAINEN

Katso lisää: www.katterla.fi Katso lisää: www.katterla.fi

11


Teksti: Virpi Hienonen, vanhempi lakiasiantuntija, Kiinteistöliitto Kuva: Kiinteistöliitto

MITEN SIIRRÄMME OSAKELUETTELON MAANMITTAUSLAITOKSELLE, KUN YHTIÖLLÄMME SITÄ EI OLE ?

J

okaisen asunto-osakeyhtiön on

usein varsin haastavaa.

ei yksinkertaisesti löydy, hallituksen

keluetteloa, eli luetteloa yhtiön

tävä on poistumassa yhtiöiltä. Huo-

ön oletetuille osakkaille, että yhtiöllä

lain mukaan ylläpidettävä osa-

osakkeiden omistajista. Tarvet-

ta otsikon mukaisen kysymyksen esit-

tämiselle ei siis pitäisi olla! Kun yhtiö perustetaan, sille on viivytyksettä laa-

dittava osakeluettelo. Ensimmäiseksi omistajaksi merkitään osakkeet yhtiön perustamisvaiheessa merkinnyt raken-

nusliike tai muu ensivaiheessa osakkeet merkinnyt taho.

On käynyt ilmi, että ihan jokaisel-

Osakeluettelon ylläpitämisen teh-

neistotietolaki ja siihen liittyvä voimaanpanolaki

velvoittavat

kaikki

ennen vuotta 2019 perustetut asuntoosakeyhtiöt siirtämään osakeluette-

lon ylläpidon Maanmittauslaitokselle. Määräaika siirron tekemiselle on juuri

vahvistetun muutoksen myötä vuoden 2023 loppuun mennessä.

tai isännöitsijän tulee ilmoittaa yhtiei ole osakeluetteloa. Samalla jokais-

ta pyydetään toimittamaan yhtiölle luotettava selvitys omasta saannosta.

Haasteelliseksi voi muodostua se, jos osakkeilla on ehtinyt olla useita omistajia. Jotta nykyinen osakas pystyttäi-

siin merkitsemään osakeluetteloon, osakkaan pitää esittää yhtiölle luotetta-

va selvitys viimeiseen kyseisten osakkeiden kohdalle tehtyyn osakeluettelo-

joko ei ole koskaan laadittu, tai se on

Miten toimia, jos yhtiöllä ei ole osakeluetteloa?

hävinnyt, esimerkiksi isännöitsijän-

Siirron yhteydessä yhtiön on ilmoi-

Yhtiön hallitus vastaa lain mukaan

ki asunto-osakeyhtiölaissa tarkemmin

kannattaa viipymättä pyrkiä sellainen

tökohta on siis se, että jos osakeluette-

tauslaitokseen ei vielä ole tulipalokiire.

ta yhtiöltä osakeluetteloa ei löydy. Sitä

alkujaan laadittu, mutta myöhemmin vaihdoksen yhteydessä.

osakeluettelon pitämisestä. Käytännön

työn osakeluettelomerkintöjen tekemi-

seksi hoitaa yleensä isännöitsijä. Kun osakkeiden uusi omistaja pyytää, että hänet merkitään osakeluetteloon, uuden omistajan on esitettävä yhtiölle omis-

tusoikeudestaan luotettava selvitys.

tettava Maanmittauslaitokselle kaikmääritellyt osakeluettelon tiedot. Läh-

lo puuttuu, se on ensin löydettävä tai

laadittava ja lisäksi se on myös ajanta-

saistettava. Vasta sen jälkeen yhtiö voi siirtää osakeluettelon ylläpidon.

Jos osakeluettelon epäillään hä-

merkintään saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos ”viimeistä merkin-

tää” ei ole, niin pitää esittää selvitys yhtiön perustamiseen saakka.

Yhtiön, jolla ei ole osakeluetteloa,

laatimaan! Siirron tekemisellä MaanmitJälkikäteinen osakeluettelon laatiminen ja omistuksen kirjaamiseksi tarvittavien asiakirjojen hankkiminen voi kuitenkin

osoittautua sekä aikaa vieväksi, että verraten työlääksi tehtäväksi, joten toimeen

Luotettavalla selvityksellä tarkoitetaan

vinneen isännöitsijänvaihdoksen yh-

luotettavasti todeta omistusoikeuden

isännöitsijän puoleen ja selvittää, olisi-

ta yhtiöltä, on mahdollista, että osa (tai

ölle. Jos osakeluettelo puuttuu uudelta

pysty esittämään luotettavaa selvitystä

asiakirjoja, joiden perusteella voidaan siirtyneen merkintää pyytävälle.

Riippuu saannosta, onko tehtä-

vä isännöitsijälle helppo vai haasteellinen. Jos omistusoikeus on siirtynyt

tavallisella kaupalla, luotettavan selvityksen läpikäynti on yleensä helppo

tehtävä. Jos sen sijaan on kyse esimerkiksi perintöoikeudellisesta saannos-

ta, luotettavan selvityksen arviointi on

12

teydessä, kannattaa kääntyä edellisen

ko osakeluettelo siten saatavissa yhtiyhtiöltä, yhtiön kannattaa ensimmäisek-

si kysyä osakeluetteloa rakennuttajalta tai rakennusaikaiselta hallitukselta. On mahdollista, että osakeluettelo on jäänyt luovuttamatta yhtiölle.

Vanhojen yhtiöiden osalta tilan-

ne on hankalampi. Jos osakeluetteloa

kannattaa ryhtyä pikimmiten!

Jos osakeluettelo puuttuu vanhal-

ääritapauksessa kukaan) osakkaista ei

oman osakeryhmänsä osalta yhtiön perustamisajankohdasta lukien. Viimesijaisena keinona, elleivät osakkaat pysty hankkimaan kaikkia tarvittavia asiakirjoja, yhtiön tulee ottaa yhteyttä Maan-

mittauslaitokseen ja siellä osakeluette-

lon siirron tukeen.


Sukitus on kustannustehokas vaihtoehto ja Sukitus on kustannustehokas tuu vaihtoehto se sovelkaikillejaputkimateriaaleille. Väliaikaisv Sukitus on kustannustehokas vaihtoehto ja se soveltuu kaikille putkimateriaaleille. Sukitus ononkustannustehokas vaihtoehto ja sesovelsovelninVäliaikaisviemäröinansiosta normaali arki saa jatkua ja p Sukitus kustannustehokas vaihtoehto se Sukitus onja kustannustehokas vaihtoehto tuu kaikille putkimateriaaleille. Väliaikaisviemäröinnin ansiosta normaaliputkimateriaaleille. arki saa jatkua jaVäliaikaisviemäröinpintarakentuu teet säilyvät asunnoissa ehjinä. tuukaikille kaikille putkimateriaaleille. VäliaikaisviemäröinSukitus on kustann tuu kaikille putkimateriaaleille. Väliaikai ansiosta normaali arki saa jatkua ja pintarakenSukitus on kustannustehokas vaihtoehto teetnin säilyvät asunnoissa ehjinä. Sukitus on normaali kustannustehokas ja normaali se sovel-tuu nin ansiosta jatkua ja pintarakenpintarakennin ansiosta normaali arki arki saa saavaihtoehto jatkua ja nin arkikaikille saa jatkua ja putkim Säästä aik tuu ansiosta kaikille putkimateriaaleille. Väliaikai teet säilyvät asunnoissa ehjinä. tuu kaikille putkimateriaaleille. teet säilyvät asunnoissa ehjinä. Väliaikaisviemäröin-

teet säilyvät asunnoissa ehjinä. teet säilyvät asunnoissa ehjinä. ansiosta norm ansiosta normaalinin arki saa jatkua ja nin ansiosta normaali arki saa nin jatkua ja pintaraken-

VIEM

teetehjinä. säilyvät asunn teet säilyvät asunnoissa Säästä rahaa ja asukkaiden hermoja! Laita nyt ker teet aikaa, säilyvät asunnoissa Säästä aikaa, rahaa ja asukkaiden hermoja! Laitaehjinä. nyt kerrostalosi Säästä aikaa, asukkaiden hermoja! Laita nyt kerrostalosi Säästä aikaa, Laita rahaa ja asukkaiden hermoja! Laita nyt ke Säästä aikaa, rahaa jajaasukkaiden hermoja! Laita nyt kerrostalosi Säästä aikaa, rahaa jarahaa asukkaiden hermoja! nyt kerrostalosi

Säästä rahaa ja asukkaiden h Säästä hermoja! aikaa, rahaa ja asukkaiden hermoja! Laita nyt ke VIEMÄRIPUTKET KUNTO Säästä aikaa, rahaa ja asukkaiden Laita nytaikaa, kerrostalosi VIEMÄRIPUTKET KUNTOON VIEMÄRIPUTKET KUNTOON VIEMÄRIPUTKET KUNTO VIEMÄRIPUTKET KUNTOON VIEMÄRIPUTKET KUNTOON VIEMÄRIPUTKET KUNTO VIEMÄRIPUTKE SäästäSUKI aikaa, ra SUKITTAMALLA! VIEMÄRIPUTKET KUNTOON SUKITTAMALLA! SUKITTAMALLA! SUKITTAMALLA! SUKITTAMALLA! SUKITTAMALLA! SUKITTAMALLA! SUKITTAMALLA SUKITTAMALLA!

Säästä aik VIEMÄ PYYDÄ TARJOUS: SUKITT VIEM +358 _ 40 584 5121 SUKI

PYYDÄ TARJOUS:

+358 40 584 5121 PYYDÄ TARJOUS:

PYYDÄ TARJOUS: info@pstec.fi www.pstec.fi info@pstec.fi +358 40 584 5121

www.pstec.fi

PYYDÄ TARJOUS: www.pstec.fi PYYDÄ TARJOUS: info@pstec.fi www.pstec.fi info@pstec.fi +358 40 584 5121 www.pstec.fi +358 40 584 +358 512140 584 5121info@pstec.fi PYYDÄ TARJOUS info@pstec.fi www.pstec.fi +358 40 584 5121 info@pstec.fi www.pstec.fi +358 40 584 5121 info@pstec.fi +358 40 584 info@pstec.fi www.pstec.fi5121 +358 40 584 5121

+358 40 584 5121 info@pstec.fi www.pstec.fi

PYYDÄ TARJOUS: 010 311 1100 +358 40 584 5121

i

PYYDÄ TARJOUS:

Sukitus on kustannustehokas vaihtoehto ja se soveltuu kaikille putkimateriaaleille. Väliaikaisviemäröinnin ansiosta normaali arki saa jatkua ja pintarakenteet säilyvät asunnoissa ehjinä.

www.pstec.fi

Säästä aikaa, rahaa ja asukkaiden hermoja! Laita nyt kerrostalosi

info@pstec.fi

VIEMÄRIPUTKET KUNTOON SUKITTAMALLA!

PYYDÄ TARJOUS:

+358 40 584 5121

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

PYYDÄ TARJOUS:

PYYDÄ TARJOUS: PYYDÄ TARJOUS: PYYDÄ TARJOUS:

+358 40 584 5121

www.lvixpert.fi

• Ilma- ja maalämpöpumppuasennukset • IV-nuohoukset • viemärikuvaukset info@lvixpert

010 311 1100

13


UUSI JÄSENETU :

Kokoustila maksutta jäsentaloyhtiöiden käyttöön Kirkkokatu 53 alakerrassa. Huopakattourakointi

»

Vesikattosaneeraukset Kattohuoltopalvelut

»

»

✆ 040 746 6231 Kiinteistöliitto Pohjois-suomi

toimisto@prorakenne.fi www.prorakenne.fi

Oulun Sähkö Optima Oy Marja-ahontie 10 90240 Oulu Finland 044 711 6694 info@sahko-optima.fi sahko-optima.fi

LÄHIPUTKIMIES TARJOAA KAIKKI LVI-PALVELUT! 040 592 8000

14

LVIPITKALA.FI

SÄHKÖASENNUKSET OULUN ALUEELLA YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA


www.talotuki.fi oulu@talotuki.fi rovaniemi@talotuki.fi p. 08 4154 3300

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

-

kuntotutkimukset rakennusterveysasiantuntijapalvelut kosteusmittaukset rakennekuivaukset korjaussuunnittelu

-

rakennuttaminen valvonta asbestikartoitukset lämpökuvaukset energiatodistukset

15


Teksti: Johanna Laitala, toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

VARMISTA, ETTÄ TALOYHTIÖNNE SAA TÄYDEN HYÖDYN

K

iinteistöliiton

jäsenenä

aaleja. Jäsensivuilta löytyy esimerkiksi

sä monenlaisia hyödylli-

taisiin aiheisiin liittyviä koulutusvi-

taloyhtiö saa käyttöönsiä palveluja, jotka autta-

vat yhtiön hallitusta ja isännöitsijää pitämään hyvää huolta rakennuksis-

ta ja niiden asukkaiden hyvinvoinnis-

ta. Jotta taloyhtiö saa maksamalleen jäsenmaksulle täyden vastineen, vas-

tuuhenkilöiden täytyy huolehtia, että esimerkiksi hallituksen jäsenten yhte-

ystiedot ovat ajan tasalla yhdistyksen jäsenrekisterissä.

Kun hallituksen jäsen on merkit-

ty yhtiön yhteyshenkilöksi jäsenrekis-

koulutusten luentoaineistoja, ajankoh-

töliitto Pohjois-Suomen toimistoon, jos

deoita sekä erilaisia oppaita ja ohjeita.

onnistu, tai jäsensivujen käyttöönotossa

Jäsensivuilta löytyvä Lakihelppi palve-

lee taloyhtiön tavallisimmissa lakipul-

missa aina silloin, kun vastauksille on

tarvetta – eli tarvittaessa vaikka keskellä yötä. Taloyhtiön kunnossapitotarve-

selvityksen voi tehdä jäsensivujen RAKU-verkko -sovelluk­sessa.

Mobiilijäsenkortti tuo neuvontapalvelut puhelimeesi

teriin, hän voi soittaa yhtiön asioissa

Lataamalla sovelluskaupasta älypuheli-

vontaan esimerkiksi lakiin, talouteen

taloyhtiön vastuuhenkilöt saavat yhte-

maksutta Kiinteistöliiton puhelinneuja tekniikkaan liittyvissä kysymyksis-

sä. Hallituksen jäsenet voivat hoitaa yhteystietojen päivittämisen Kiinteistöliiton jäsensivuilla tai pyytää isännöitsijää hoitamaan asian.

Hyödynnä jäsensivujen monipuoliset materiaalit

meen Kiinteistöliiton mobiilijäsenkortin

yden neuvontapalveluihin näppärästi suoraan sovelluksesta. Sovelluksesta löytyvät neuvontapalveluiden puhe-

linnumerot ja ajantasaiset aukioloajat, joten erityisesti neuvontoihin säännöl-

lisesti soittavan kannattaa hyödyntää sovellusta.

Kiinteistöliiton jäsensivuilta taloyhtiön

hallituksen jäsenet, isännöitsijät sekä

tilin- ja toiminnantarkastajat saavat käyttöönsä paljon hyödyllisiä materi-

Podcast puhuttaa – Taloyhtiökuplassa asiaa asumisesta! 16

Voit ottaa yhteyttä myös Kiinteis-

tietojen päivittäminen ei jostain syystä on ongelmia tai jäsenkortti ei suostu la-

tautumaan puhelimeesi, autamme mie-

lellämme sinua. Järjestämme myös vie-

lä ennen kesää jäsenillemme ”Näin saat kaikki Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen

jäsenpalvelut ja -edut käyttöösi” -webinaarin. Kannattaa siis seurata tapahtumasivujemme webinaaritarjontaa.

Päivitä omat tietosi Kiinteistöliiton jäsensivuilla:


www.kiinteistoliitto.fi/jasensivut

KIINTEISTÖLIITTO POHJOIS-SUOMEN JÄSENYYDESTÄ!

Jäsensivut palvelevat sinua

Rekisteröidy jäsensivujen käyttäjäksi

Lataa jäsenkortti puhelimeesi!

M

Jäsenkortti tuo palvelut taskuusi

ihin asiakirjoihin on syytä tutus-

”Podcastilla haluamme tehdä taloyhtiömaailmaan liit-

taloyhtiöstä? Entä mitä remontteja

lijoille”, apulaispäälakimies Kristel Pynnönen kertoo.

tua, kun on aikeissa ostaa asunnon osakas saa tehdä huoneistoonsa?

Kuka siellä taloyhtiössä niistä asioista oikein päät-

tää? Muun muassa näistä asioista keskustellaan

rennon viihdyttävästi mutta silti aina asiantuntevasti uudessa Kiinteistöliiton lakimiesten juonta-

massa Taloyhtiökupla-podcastissa. Uusi jakso ilmestyy joka toinen perjantai.

tyviä asioita tutuiksi asumisesta kiinnostuneille kuu-

TALOYHTIÖKUPLA löytyy näiltä alustoilta: Spotify, Itunes, Google Podcastit sekä Acast. Instagramissa @taloyhtiokupla_podcast

Sisällöstä ja podcastin keskusteluista vastaavat

Kiinteistöliiton lakimiehet Kr is t e l P y nnönen,

L i n d a H a r t i ka i n e n ja T i i n a Rä s ä n e n . Jaksoissa kuullaan myös vaihtuvia vieraita.

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

17


Teksti: Jouni Korhonen, korjausneuvoja, Hengitysliitto Kuva: Janne Elovirta

ONKO ASUNTOSI

ILMANVAIHTO RIITTÄVÄ ?

J

okaisen kannattaa pysähtyä miet-

Jos ikkunoita ei ole vaihdettu, toden-

ta asunnossaan. Ilmanvaihdon

noiden rakojen kautta. Korvausilmaa

timään ilmanvaihdon toimivuutriittävyyttä voidaan nykyisillä

laitteilla helposti mitata. Helpoin tapa on mitata sisäilman hiilidioksidipitoisuutta pidemmän aikavälin mittauk-

sella. Tähän tarkoitukseen soveltuvan mittarin saa halvimmillaan noin reilul-

la satasella. Yleensä mittareilla voidaan

mitata hiilidioksidin lisäksi myös sisäil-

man lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Kun asuntoa tuuletetaan ikkunoiden

kautta, voidaan mittarin avulla seurata samanaikaisesti hiilidioksidin määrän

alenemista. Jos hiilidioksidipitoisuus tippuu tuulettamalla alle puoleen, se on

näköisesti korvausilmaa tulee ikkutulee myös rakenteiden läpi, mutta

tämä ilma ei olekaan enää puhdasta rakenteista lähtevien epäpuhtauksien vuoksi. Siksi parempi vaihtoehto on li-

sätä vanhoihin taloihin riittävästi korvausilmaventtiilejä, joiden avulla kor-

vausilma tulee suoraan ulkoa. Vanhan talon ilmanvaihdon painesuhteisiin

säksi on syytä kiinnittää huomiota il-

muutoksia. Esimerkiksi liiallinen ali-

rakentamisen aikana. Jos ilmanvaihto-

ei kannata kuitenkaan tehdä suuria paine huonontaa sisäilmaa rakenteiden läpi tulevina epä­puhtauksina.

vaihto ole riittävä.

Käytettävillä rakennusmateriaaleilla on merkitystä sisäilmaan

ovat kehittyneet viimeisten 50 vuoden

Terveelliseen sisäilmaan vaikuttavat

Rakentamismääräykset mahdollistavat

Uusista materiaaleista lähtee päästöjä,

selvä merkki siitä, ettei asunnon ilman-

Asuntojen ilmanvaihtojärjestelmät

aikana huimasti, vai ovatko sittenkään? jälleen painovoimaisen ilmanvaihdon

käytön myös uusissa rakennuksissa. Totuus on kuitenkin se, että pelkkä paino-

voimainen ilmanvaihto toimii huonos-

ti ja kesäaikaan, kun sisä- ja ulkoilman lämpötilaerot ovat pienet, jopa väärään suuntaan. Painovoimaisen ilmanvaih-

don poistoilmavirtaa kannattaa tehostaa ainakin keittiön sekä WC- ja pesutilojen osalta.

Huoneilman tulee vaihtua ja korvausilman pitää olla puhdasta Asumisterveyden kannalta on tärke-

myös käytettävät rakennusmateriaalit.

lä. Ilmanvaihdon säätö on myös syytä

tarkistaa viimeistään parin vuoden asumisen jälkeen. Ammattitaitoisen valvo-

jan palkkaaminen rakentamisen ajaksi parantaa rakentamisen laatua ja näin myös asunnon terveellisyyttä.

Ilmanvaihtolaitteisto toimii hyvin vain,

että betonilattiat ovat riittävän kuivat en-

voimainen ilmanvaihto vaatii vähem-

voi pienentää myös huolehtimalla siitä,

nen tiiviiden pintakerrosten asentamista. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan muovipäällystettä ei tule asen-

taa suoraan betonin päälle ilman viiden

millimetrin paksuista, matala-alkalista tasoitekerrosta. Betonipinnan alkalinen kosteus voi vaurioittaa muovipäällystettä ja aiheuttaa sisäilmahaittoja.

Tärkeää on tehostaa uuden asun-

sista rakennusmateriaaleista aiheutuu

18

puhdisteta, on sisäilmaongelma jo käsil-

ja rakennusmateriaaleja. Sisäilmariskiä

valitsemalla asuntoon M1-luokiteltu-

vausilmaventtiilejä ei tavallisesti ole, tä se kaikkein helpoiten sisälle pääsee.

putket pääsevät likaantumaan eikä niitä

misistä. Päästöjen määrää voi vähentää

jotka voivat aiheuttaa oireita osalle ih-

non ilmanvaihtoa vähintään ensimmäi-

niinpä korvausilma tulee sieltä, mis-

suojaamiseen

Huoltokirja muistuttaa huoltamaan ilmanvaihtolaitteistoa säännöllisin määräajoin

ää, että ilma vaihtuu ja korvausilma on puhdasta. Vanhoissa taloissa kor-

manvaihtolaitteistojen

sen puolen vuoden aikana, koska uu-

päästöjä sisäilmaan. Samalla myös rakennusaikainen kosteus vähenee. Li-

kun sitä huolletaan määräajoin. Painomän huoltoa kuin koneellinen, mutta

silloinkin hormit pitää muistaa nuoho-

ta vähintään kymmenen vuoden välein. Ilmanvaihtoventtiilit on syytä puhdistaa vähintään pari kertaa vuodessa. Nykyaikainen koneellinen tulo- ja poistoil-

manvaihto kone vaatii puhdistuksen ja ilmansuodattimen vaihdon vähintään

kaksi kertaa vuodessa. Kannattaa tarkkailla suodattimen kuntoa, koska asun-

non sijainti vaikuttaa likaantumiseen ja

huoltoväliin. Huoltokirja auttaa muis-

tamaan nämä tärkeät asumisterveyteen liittyvät asiat.


ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

19


Teksti: Johanna Laitala, toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

TALOUSARVIO-OHJE ON NYT LUETTAVISSA Kameranainen

PAIKKAKUNTAKOHTAISET EROT MERKITTÄVIÄ

K

iinteistöliitto

Pohjois-

on 81,09 €/MWh. Nivalassakin kau-

to Meri-Lapin jäsenet jä-

taas Haapavedellä kaukolämpö mak-

Suomen ja Kiinteistöliitsenet saivat tammikuussa

sähköposteihinsa kattavan talousarvio-ohjeen alueeltamme. Talousarvi-

on huolellinen laadinta on tärkeää. Sen perusteella yhtiö arvioi tilikaudel-

le kohdistuvien kustannusten määrän

ja mitoittaa taloyhtiön vastikkeet kat-

kolämpö maksaa 69,44 €/MWh, kun saa 46,87 €/MWh. Oulussa kauko-

lämpö maksaa 56,42 €/MWh. Kempe-

leessä vesi (käyttövesi + jätevesi) on edullisinta, 2,46 €/m³ ja kalleinta vesi on Haapavedellä, 5,21 €/m³. Oulussa vesi maksaa 3,62 €/m³.

lasin ominaisuuksien ja uusien in-

kaan kiinteistöverot ja maksut olivat

nen yli- tai alijäämä. Myös muutokset

roa neliöltä kuukaudessa vertailluis-

suunnitteilla korjauksia kannattaa niiden osalta tarkistaa saatavilla olevat avustukset (ARA ja kunnat).

Taloyhtiön maksuvalmiuden ja

reagointikyvyn varmistamiseksi sekä ylläpitämäksi yhtiöllä tulisi jatkuvas-

ti olla noin kahden kuukauden vastikkeita vastaava summa kassassaan. Ko-

ronakriisin tuoman yllätyksellisyyden

vuonna 2020 keskimäärin 2,74 eu-

sa 59 kaupungeissa. Paikkakuntakoh-

taiset erot ovat huomattavat, sillä 60 neliön asunnolle jyvitetty vuosikulu on vertailun halvimmassa kaupun-

gissa Kempeleessä 1 562 euroa ja kalleimmassa kaupungissa Rovaniemellä

2  261 euroa. Kymmenen suurimman

kaupungin vertailussa edullisin oli Oulu (2,45) ja kallein Helsinki (3,03).

Talousarvio-ohjeen löydät jäsen-

vuoksi yhtiön maksukyvyn turvaami-

sivuilta (vaatii ensimmäisellä kerralla

Paikkakuntakohtaiset erot ovat

la riittää kirjautuminen) Jäsensivuilta

nen on entistäkin tärkeämpää.

merkittäviä esim. kaukolämmössä ja vesimaksuissa. Kuusamossa kaupun-

gin alueella kaukolämpö on 41,43 €/ MWh ja Limingan Ankkurilahdes-

sa, Tupos ja Lumijoki energiamaksu

20

teriaalina on nykyään

Indeksitalovertailun (2020) mu-

edellisen tilikauden toteutuneet kus-

tulee huomioida. Mikäli taloyhtiöllä on

ti rikkoutuvana ma-

usein väärä, on siinä kuitenkin

Iissä ja Pudasjärvellä.

tannukset, sekä siirtyvä vastikekohtai-

ta hauraana ja helpos-

Kiinteistöveroihin tuli korotusta

tamaan nämä kulut. Talousarvion laa-

dinnan lähtökohtana tulee aina olla

V

aikka mielikuva lasis-

myös vinha perä. Samaa vauhtia novaatioiden yleistyessä, lisääntyy

myös lasin käyttö rakentamisessa.

Uusien lasituotteiden ja käyttösovellusten kehittyessä myös suunnittelijoiden, rakentajien ja lasimestareiden pitää kehittyä ja oppia. On

ymmärrettävä mihin lasia voi käyttää, miten se tulee suunnitella ja suunnitelmista rakentaa toimivia rakenteita ja rakennuksia.

Ovilasi rikki – miten toimii huoltomies Jussi

rekisteröitymisen, seuraavalla kerral-

Perjantaina aamuyöllä taloyhtiön

löydät myös Kiinteistöliiton talousar-

rapun edustaa ja huomaa ovilasin

vio-ohjeen, myös siihen kannattaa perehtyä.

huoltomies tulee hiekoittamaan olevan rikki. Parhaassa tilantees-

sa alaoveen on asennettu turvalasi ja henkilövahingoilta on vältyt-

ty. Näin ollen rikkoontumisesta


Teksti: Jarmo Juutinen, Oulun Lasipalvelu Oy

KUN TALOYHTIÖSSÄ OVILASI RIKKOONTUU Oulun Lasipalvelu Oy

Turvalasit taloyhtiöön? ei ole vaaraa kenellekään. Onko kui-

Usein kaikki sujuu hyvin kuten tarinan

vaominaisuuksien osalta. Jos päivys-

nen lämmityspatteri jäätyy, pakkasta

na päivänä paikoilleen ja tilanne hoi-

sa olevaan rakenteeseen liittyy riskejä,

tenkin vaarana, että rapun vesikiertoion kuitenkin reilusti. Laminoitu turvalasi pysyy koossa, aukkoa ei tullut, lämpö pysyy sisällä.

Mietitään vähän ikävämpi skenaa-

rio. Taloyhtiön ovi on vanhempaa tekoa

ja siinä on normaali tasolasi, sirpaleita

tilanteessa. Uusi lasi saadaan seuraavadettu. Pitäisikö tulevaisuuden varalle

taloyhtiössä tehdä muutoksia, jotta ris-

kirakenne saataisiin turvallisemmaksi? Voiko vanhan lasin muuttaa turvalasiksi?

Lait, säännökset ja ohjeet ohjaa-

lojuu maassa ja muutamat törröttävät

vat uusien rakennusten rakentamis-

kyy muutama veripisara, joku on lou-

määritelty, milloin tulee käyttää tur-

aika ikävästi ovesta. Lasinpaloissa näkannut itsensä. Kuuluu voimakasta

kohinaa, vesipatteri hehkuu kuumana.

Tälle pitäisi tehdä nyt pian jotain! Mitä tekee huoltomies Jussi?

Kokeneena huoltomiehenä Jussi

ei onneksi jää toimettomaksi, vaikka

tilanne näyttää hankalalta. Soitto lasiliikkeeseen ja päivystäjä on paikalla

puolessa tunnissa. Lasinpalat siivotaan roskiin ja ikkunan reikä paikataan, jottei kukaan enää loukkaa siihen itse-

ta myös lasitusten osalta. On tarkoin

valaseja ja halutaanko niillä suojata sirpaleilta, putoamiselta vai vaikkapa

tulelta. Usein ongelmallisempia ja epä-

selvempiä tilanteita on juuri tarinam-

konsultoida kiinteistönomistajaa eri vaihtoehdoista. Vastuuntuntoinen tilaaja ymmärtää miksi riskirakennetta

olisi syytä muuttaa. Tilaajan on voita-

va luottaa siihen, että korjaus tehdään asiallisesti. Myös tilaajalla tulee olla

tietämystä, jotta korjauksen toteutusta

voi valvoa ja tarvittaessa vaatia oikeita tuotteita ja palvelua.

Tässä tarinassa keskityttiin ovilasiin,

lasikaiteita, kattoikkunoita ja vaikkapa

koitus tai ympäristö muuttunut? Onko

rakentamisen aikainen säännöstö tarkoituksenmukainen?

Usein lähtökohtana on, että lasira-

taavaksi. Koskaan rakennetta ei tule

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

ta. Lasiliikkeen tulee ammattilaisena

Onko rakennuksen tai tilan käyttötar-

vastuulla rakenteen turvallisuus on?

kotona kylkeään. Lasimies nappaa vietuotantoon heti aamulla.

teistön omistajaan ja keskustella asias-

mutta samat haasteet koskevat kaikkia

kenne korjataan mahdollisimman tar-

lä mitat lasista, jotta uusi lasi saadaan

tulisi ottaa yhteyttä tilaajaan tai kiin-

me mukaiset korjauslasitukset. Kenen

ään. Patteri on pelastettu, joten putkimies saa tällä kertaa kääntää rauhassa

täjän tai lasikorjaajan mielestä olemas-

kasti olemassa olevaa rakennetta vas-

heikentää lasivahvuuksien, teknisten suoritusarvojen, tai etenkään sen tur-

rakennuksen lasirakenteita: ikkunoita,

parvekkeiden ja terassien lasituksia. Taloyhtiössä tulisi kiinnittää huomiota ja kartoittaa näitä rakenteita, esimerkiksi

huoltosuunnitelmien teon yhteydessä. Usein riskirakenteita muutetaan turvallisemmiksi sitä mukaan, kun rikkoja ta-

pahtuu. Sekin on hyvä vaikkei tietysti ennalta ehkäisevä tapa päivittää lasirakenteita turvallisemmaksi.

21


OE_LÄMPÖPALVELUT_Kiinteistoliitto_183x127mm_3mmbleedit_vko5_2020.indd 1

7.1.2020 13:39:07

Katmannin kattopalvelut kattavat kaiken mitä kattosi tarvitsee. KATMAN.FI

Katon korjaaminen ja huoltaminen on viisasta tehdä jo ennen vesivahingon syntymistä. Katman on kattojen uudisrakentamisen, saneeraukseen ja huoltoon erikoistunut ammattilainen. Hanki ammattilainen katollesi. Katman kattaa varmasti.

22

OTA YHTEYTTÄ oulu.myynti@katman.fi rovaniemi.myynti@katman.fi


ivusaneeraukset kesaneeraukset ja ulkotasoitukset aukset auksetJulkisivusaneeraukset Julkisivusaneeraukset

Remontti- ja rakennusalan

AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI! Ota yhteyttä ja pyydä ILMAINEN remonttikartoitus ja hinta-arvio!

parvekesaneeraukset Parvekesaneeraukset Sisäja ulkotasoitukset Sisäja ulkotasoitukset Rappaukset 91 329 |Maalaukset www.arierikssonoy.fi Rappaukset Julkisivusaneeraukset Maalaukset parvekesaneeraukset ja ulkotasoitukset ✆ Sisä0400 991 329 | www.arierikssonoy.fi Rappaukset Maalauksetkyvin jälki... Se nä i... Se näkyvin jälk ✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.fi

• RAKENTAMINEN • REMONTOINTI • KUNNOSSAPITO • TILAPALVELUT AMMATTINA RAKENTAMINEN

040 760 6596

jani.niiranen@rpjm.fi

www.rpjm.fi

www.lumorakennus.fi

i...

Se näkyvin jälk

TALOSI ON TÄRKEÄ OSA ELÄMÄÄSI JA KATTO ON ELINTÄRKEÄ OSA TALOASI KATTOREMONTIT, ULKOVERHOUKSET SEKÄ MUUT KODIN REMONTIT LAATUTAKUULLA TOTTAKAI! PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS! LUMO RAKENNUS OY | Matias p. 045 276 6254 | info@lumorakennus.fi

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

23


Teksti: Tuuli Pohjola, projektipäällikkö, Feasib Consulting

Tietoa ja tukea taloyhtiöiden energia-asioissa

– TALOYHTIÖKAMPANJA KÄYNNISSÄ

M

uutoksen tuulet puhaltavat kohti hallituksen tavoittelemaa

hiili-

neutraaliutta vuoteen

2035 mennessä. Me 2,7 miljoonaa taloyhtiöiden osakasta ja asukasta vaikutam-

me merkittävästi arjen ilmastotekoihin. Taloyhtiöissä piilee valtava mahdolli-

suus energiansäästöön ja uusiutuvan

energian käytön lisäämiseen. Energia-

pihi taloyhtiö on myös edullisempi asu-

mismuoto, sillä tyypillisesti kolmannes

hoitokuluista koostuu energia- ja vesikustannuksista. Hyvään alkuun energiatehokkuuden parantamisessa pääsee

hyvällä kiinteistön ylläpidolla tarkastamalla mm. järjestelmien säädöt.

Sara Eleni Miinin

Lainsäädäntö ohjaa ilmastoystävälliseen suuntaan Lainsäädäntö ohjaa taloyhtiöitä ilmas-

toystävälliseen suuntaan. Aurinko-

energian kannattavuutta helpotetaan niin kutsutulla hyvityslaskentamallilla, jossa kiinteistösähkön lisäksi aurinkosähkön jakaminen onnistuu osakkai-

den asuntoihin. Lähitulevaisuudessa putkiremontin yhteydessä on asennettava huoneistokohtaiset, etäluettavat

vesimittarit. Ajantasainen vedenkulutustieto saa kuluttajat todennäköisesti vähentämään vedenkäyttöään. Ta-

loyhtiöille tulee uudisrakentamisen ja merkittävien korjausten yhteydessä

velvoite asentaa joko sähköautojen la-

Markus Latvala

24

Tuuli Pohjola

tauspisteitä tai valmiudet latauspisteisiin taloyhtiön koosta riippuen.


POHJOIS-SUOMEN ENERGIANEUVOJAT TAVOITAT SEURAAVASTI : Kainuu tuuli.pohjola@feasib.com Pohjois-Pohjanmaa markus.latvala@feasib.com Lappi minna.vaaramaa-hiltunen@feasib.com

Tukea ja tietoa päätöksentekoon Taloyhtiökampanjan avulla Mahdollisuuksien

ja

velvoitteiden

maailmassa taloyhtiöt tarvitsevat tietoa ja tukea päätöksentekoonsa. Tammikuussa

2021

on

käynnistynyt

Ta l o y h t i ö ka m p a n j a , jossa Mo-

tiva ja alueelliset energianeuvojat an-

ta energiatietoa. Mukaan voidaan

kutsua vieraaksi sidosryhmiä kuten kunnan rakennusvalvonta, energia-asiantuntija tai korjaus-

alan yritys. Toistaiseksi toiminta hoituu etäyhteydellä, kunnes koronatilanne sallii tapaamiset.

tavat taloyhtiöille energiansäästöön ja

Energiatarkastus ja webinaareja

vontaa Energiaviraston rahoittama-

Kampanjassa

den hallituksille, osakkaille, asukkaille,

tapana selvittää taloyhtiön kannat-

uusiutuvaan energiaan liittyvää neu-

na. Tietoa tarjotaan laajasti taloyhtiöivuokrataloyhtiöille, isännöitsijöille ja toimialan yrityksille. Kampanjan ta-

voitteena on ohjata suunnitelmalli-

seen kiinteistönpitoon ja saada taloyh-

tiöt huomioimaan energianäkökulma huolto- ja korjaustoimissa.

Mukaan taloyhtiöfoorumiin Kampanjassa taloyhtiöitä lähestytään useilla tavoilla, ja mukaan voivat ilmoit-

tautua kaikki taloyhtiön energia-asioista

kiinnostuneet. Taloyhtiöfoorumit ovat vapaamuotoisia tiedonvaihtopaikkoja

samalla alueella toimivien taloyhtiöiden

hallitusten jäsenille ja energiaeksperteille. Energianeuvoja auttaa toiminnan käynnistämisessä, ja kampanjan aikana

Pohjois-Suomeen perustetaan useampia taloyhtiöfoorumeita. Toiminta perustuu kunkin foorumin kiinnostuksen-

kohteisiin, tavoitteena on mm. löytää yhteisiä säästöjä ja saada ajankohtais-

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

KULUTTAJIEN NEUVONTAPUHELIN MA KLO 9-12 044 971 3681

Muista varata kevään työt ajoissa!

lanseerataan

e ne r gia­t a rka s t us edullisena

• Kuusiaitojen leikkaukset

tavimmat energiansäästökohteet.

• Pihojen hoitosopimukset

Valittu palveluntarjoaja vierailee

taloyhtiössä ja raportoi korjaussuosituksensa tarkastuskierroksen perusteella. Motiva tiedottaa ener-

www.pihakukot.fi myynti@pihakukot.fi puh. 044 324 6746

giatarkastusta tarjoavista yrityksis-

PUUTARHASI PAR pääsee tekemään hintavertailua. PUUTARHASI PARHAAKSI Taloyhtiöt ja energia PUUTARHASI PARHAAKSI PUUTARHASI PARHAAKSI -webi­ naarisarja tarjoaa ajankohtä kootusti www-sivuillaan, josta

taista tietoa uusiutuvasta energi-

asta ja energiansäästöstä yhteensä

17 tilaisuudessa. Kampanja tiedot-

PUUTARHASI PARHAAKSI PUUTARHASI PARHAAKSI

taa webinaareista Kiinteistöliiton kanavissa ja Motivan Tapahtumat taloyhtiöille-sivustolla. Pohjois-

Suomessa järjestelyistä vastaavat yhteistyössä alueen energia-

neuvojat Feasib Consulting sekä paikalliset kiinteistöyhdistykset.

   

VIHERKASVIEN HOITO PUUTARHAPALVELUT VIHERKASVIEN HOITO PUUTARHAPALVELUT

 VIHERKASVIEN toivottavat taloyhtiöt lämpimäs-  VIHERKASVIEN HOITO  PUUTARHAPALV ti tervetulleeksi kampanjan aikai VIHERKASVIEN HOITO  PUUTARHAPALVELUT seen energiatoimintaan. •  PUUTARHAPALVELUT 25 Pohjois-Suomen energianeuvojat

 VIHERKASVIEN HOITO  PUUTARHAPALVELUT


Teksti: Antero Miikki, asiakkuusjohtaja, Howden Finland Oy

HYVÄ KOTIVAKUUTUS

Vakuutusjuttusa rjan kolmannessa ja tällä erää viimeisessä osass a keskitymme kotivakuutuksee n.

ANTAA LISÄTURVAA

V

aikka asumme taloyh-

nimenomaisesti huolimattomuudella

kuutus on erittäin tär-

joista olemme lain mukaan korvausvas-

tiössä niin oma kotivakeä, koska taloyhtiön kiinteistövakuutus

ei

juurikaan kata meidän omalle omaisuudellemme tai meidän itse taloyh-

tiölle aiheuttamiamme vahinkoja. Koti-

tai laiminlyönnillä aiheutetut vahingot,

tuussa. Tahallisesti aiheutettuja vahinkoja ei ymmärrettävästi vakuutuksesta korvata, vaikka lain mukaan korvausvastuu syntyykin.

Taloyhtiön vakuutukseen liittyy

vakuutusta tarvitaan aivan yhtä paljon,

kiinteistön vastuuvakuutus, mikä kor-

vuokralaisia.

mät näistä on taloyhtiön alueella liu-

suojautua oikein valitulla, kattavalla ko-

aiheuttamat vahingot. Kotivakuutuk-

Vastuiden vakuuttaminen ei ole

olemme sitten osakkeen omistajia tai Me suomalaiset olemme tottuneet

vakuuttamaan omaisuuttamme. Parhaimmin me vakuutamme todennä-

köisesti automme, omakotitalomme ja kesämökkimme. Kotivakuutus otetaan hyvin usein kattamaan kodin irtainta omaisuutta, mutta oikein valittu kotivakuutus korvaa paljon muutakin.

Mikäli taloyhtiössä sattuu omai-

suusvahinko, kuten tulipalo tai paha vuotovahinko voivat asukkaat joutua

evakkoon. Evakkoasumisesta seuraavat ylimääräiset kustannukset kuten muut-

to-, varastointi- ja vuokrakustannukset

korvataan kotivakuutuksesta. Taloyhtiön kiinteistövakuutus ei näitä korvaa.

Hyvin usein unohtuu vastuuva-

kuutuksen merkitys. Vastuuvakuut-

tamiseen meillä Suomessa ei ole sa-

manlaista perinnettä ja taitoa kuin

omaisuuden vakuuttamiseen. Mikäli aiheutamme vahingon esim. toiselle henkilölle tai taloyhtiölle voimme joutua

lain mukaan korvausvastuuseen. Täl-

löin tärkeänä apuna on kotivakuutuksen vastuuosa. Vastuuvakuutus korvaa

26

vaa henkilö- ja esinevahingot. Yleisimkastumiset tai katolta putoavan lumen

tivakuutuksella.

sen vastuuosa korvaa myös vakuu-

meille kovinkaan tuttua mutta se on

kilö- ja esinevahingot. Hyvin yleisiä

nen meille vaikea asia on vahinkoilmoi-

tuksenottajan toiselle aiheuttamat henvastuuvahinkoja ovat asukkaan huo-

limattomuus astian- ja pyykinpesukoneiden kanssa. Kone jätetään vaille

valvontaa ja poistutaan kotoa kauppa-

reissulle, koneen vesihana jätetään auki, vaikka konetta ei käytetä tai koneen lii-

tännät eivät ole asianmukaiset. Valitettavan usein myös auki jätetty vesihana

keittiössä tai kylpyhuoneessa aiheuttaa suuria vahinkoja. Keittiön vesihana voi

unohtua auki, kun huomio kiinnittyy

erittäin tärkeä osa kotivakuutusta. Toi-

tuksen teko, varsinkin jos meidän tuli-

si myöntää oma virheemme. Paras ohje

vastuuvahinkoilmoituksen tekoon on

hyvin yksinkertainen. Tehdään vahinkoilmoitus viivyttelemättä ja kerrotaan vahinkotapahtuma

mahdollisimman

totuuden mukaisesti ja jätetään vahinko vakuutusyhtiön ratkaistavaksi. Ko-

kemus osoittaa, että näin saadaan paras lopputulos.

Hyvään kotivakuutukseen kuuluu

johonkin muuhun asiaan kuten puheli-

myös oikeusturvaosio riita- ja rikostapa-

sa olevat astiat estävät veden pääsyn

liittää paljon muutakin tärkeää turvaa

men tai ovikellon soittoon ja tiskialtaas-

viemäriin. Valitettavan yleinen vahinko on myös suihkun hanan jättäminen

auki kylpyhuoneessa ja lattiakaivo tukitaan joko itse nukahtamalla lattiakaivon päälle tai sitten pyyhe tai jokin muu

esine tukkii kaivon. Näistä vahingoista

aiheutuviin korvausvaateisiin voidaan

usten varalle. Kotivakuutuksiin voidaan kuten matkavakuutus. Tarkista omas-

ta vakuutusyhtiöstäsi kotivakuutuksesi laajuus niin, että se vastaa parhaiten nykyistä elämäntilannettasi.

Vahinkoja voi sattua kaikille, vaikka

olisimme kuinka huolellisia. Hyvä kotivakuutus antaa lisäturvaa.


Teksti: Johanna Laitala, toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

K

iinteistöliiton keräämien vertailutietojen mukaan kuntakohtaisesti perittävien kiinteis-

KOHTI KUNTAVAALEJA

on hieman yli puolet hoitovastikkeella

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen kuntavaalitavoitteet ovat:

asumisen kustannuksista melkoinen osa

• ASUMISKUSTANNUKSET -

• KUNTA LISÄ- JA

vat prosessit. Kuntavaaliehdokkaiden

Suomalaisissa kaupungeissa kiinteis-

Taloyhtiön täydennysrakentamishank-

asumisen kustannuksiin, jotka rokotta-

jätehuollon kustannukset ovat keski-

keenomistajat saavat maksettua yhtiön

töverojen ja muiden maksujen osuus

katettavista taloyhtiön kuluista. Koska

päätetään kunnissa, tulee kuntapäättäjien tunnistaa faktat ja asioihin vaikutta-

on hyvä miettiä omaa asennoitumistaan vat asukkaita tulotasosta riippumatta.

Suomalaiset taloyhtiöt kyllä mielellään

osallistuvat kuntien tärkeiden menojen rahoitukseen, sillä esimerkiksi kunnossa olevat kadut ja toimiva jätehuolto ovat

meille kaikille välttämättömiä. Kunnal-

liset verot ja maksut on kuitenkin mitoitettava meidän kansalaisten kantokyvyn mukaisiksi, eikä kuntien omistamien yh-

tiöiden monopolivoimaa saa hyödyntää kohtuuttomasti.

ASUMISEN KUSTANNUSKEHITYS ON TAITETTAVA

töverot sekä lämmitys-, vesi-, sähkö- ja

määrin hieman runsaat puolet keskimääräisen kerrostaloyhtiön hoitokuluista. Kuntien päätöksillä on paljon merkitystä taloyhtiöiden hoitokuluihin.

Tilastot osoittavat, että asumismenojen

suhde kotitalouksien käytettävissä ole-

viin tuloihin on kohoamassa kohti 30 % rajapyykkiä. Kuntien tulee tehdä kaikki mahdollinen hintojen ja kustannusten

hillinnässä ja kuntatalous on sopeutet-

tava koronakriisin myötä kutistuvaan

keesta saatavilla tuloilla asunto-osaktarpeellisia remontteja ja parhaimmil-

laan kunta saa uusia veronmaksajia.

Kunnan tulee tukea lisä- ja täydennysrakentamista tarjoamalla esimerkiksi

suunnittelutukea, alentamalla tai pois-

tamalla kokonaan maankäyttömaksut ja kehittämiskorvaukset sekä myös kohtuullistamalla autopaikkavaateita.

• IKÄÄNTYVIEN ASUMISEN ENNAKOINTI

rahoituspohjaan.

Kuntien tulee vahvistaa ikääntyneiden

seen. Kasvava kiinteistöverorasitus nos-

asumista ja koko asuinympäristön kä-

Malttia myös kiinteistöverotuk-

ASUNTOPOLIITTINEN KESKUSTELU 25.3. netissä

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN MAHDOLLISTAJANA

taa kiinteistöjen hoitokuluja ja vuokria.

Toivomme kuntien olevan pidättyväisiä

kiinteistöveron suhteen myös sen vuoksi, että kiinteistövero ei katso verovelvollisen maksukykyä.

asumisen kehittämistä, monipuolista sittävää kehittämistä osana strategista

päätöksentekoa ja toimeenpanoa sekä sisällyttää asuminen nykyistä vahvemmin suunnitelmiinsa.

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen ja Suomen Vuokranantajien YHTEINEN KUNTAVAALITAPAHTUMA 25.3. klo 17.00 alkaen verkossa 17.00 – 17.10 17.10 – 17.20 17.20 – 17.30 17.30 – 17.45 17.45 – 18.30 18.30 – 18.40

Tervetuloa! Pertti Jussila, Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi ja Pasi Orava, Suomen Vuokranantajat Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen puheenvuoro, Johanna Laitala, toiminnanjohtaja Suomen Vuokranantajien puheenvuoro, Tarik Ahsanullah, päälakimies Kaija PuhakkaKaija Puhakka, Oulun kaupunki, vs. yhdyskuntajohtaja MITEN OULU KEHITTYY? KAUPUNKISUUNNITTELUN NÄKYMÄT Asuntopoliittinen paneeli, juontajana Timo Tossavainen, yhteysjohtaja Kiinteistöliitto ASUMINEN OULUSSA - MIHIN SUUNTAAN KAUPUNKI ON KEHITTYMÄSSÄ? Tapahtuman yhteenveto ja päätössanat

Ilmoittaudu mukaan. Kaikille avoin tilaisuus !

pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi/tapahtumat

KOK

PS

KESK

SDP

VAS

Hanna Haipus

Teuvo Appel

Tuija Patana

Seppo Lopakka

Markku Eilola-Jokivirta

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

VIHR Janne Hakkarainen

27


KOULUTUSKALENTERI Seuraathan kotisivujamme ja sähköpostia. Muutokset mahdollisia.

22.2. OULU/ WEB

Tule rohkeasti mukaan webinaareihin! Käytännön ohjeita osoitteessa kiinteistoliitto.fi/webinaarit

PUHEENJOHTAJAKLUBI 2/2021 Maanantaina 22.2. klo 17.30 – Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi, Kirkkokatu 53, Oulu ja TEAMS-etäyhteys

24.2. WEB

TALOYHTIÖIDEN LÄMMITYSRATKAISUJA Keskiviikkona 24.2. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

4.3. WEB

ONNISTU ETÄYHTIÖKOKOUKSISSA – JURIDIIKKA HALTUUN Torstaina 4.3. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

9.3. WEB

METELIÄ JA MAKSUHÄIRIÖITÄ – HUONEISTON HALLINTAANOTTO TALOYHTIÖSSÄ Tiistaina 9.3. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

17.3. WEB

VAHINGONKORVAUSVASTUUT TALOYHTIÖSSÄ Keskiviikkona 17.3. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

22.3. KEMI

KIINTEISTÖLIITTO MERI-LAPPI RY:N VARSINAINEN YHDISTYKSEN KOKOUS Maanantaina 22.3.

23.3. WEB

YHTIÖKOKOUS HALTUUN Tiistaina 23.3. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

24.3. WEB

TALOYHTIÖIDEN ENERGIATEHOKAS ARKI JA YLLÄPITO Keskiviikkona 24.3. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

25.3. WEB

ASUNTOPOLIITTINEN KESKUSTELU - KIINTEISTÖLIITTO POHJOIS-SUOMEN JA SUOMEN VUOKRANANTAJIEN YHTEINEN KUNTAVAALITAPAHTUMA Torstaina 25.3. klo 17.00 – verkossa

29.3. OULU/ WEB

PUHEENJOHTAJAKLUBI 3/2021 Maanantaina 29.3. klo 17.30 – Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi, Kirkkokatu 53, Oulu ja TEAMS-etäyhteys

29.3. WEB

TOIMINNANTARKASTUS TALOYHTIÖSSÄ Maanantaina 29.3. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

13.4. WEB

KYLPPÄRIT KUNTOON – KOLME YLEISINTÄ VAURIOTILANNETTA Tiistaina 13.4. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

28.4. OULU

KIINTEISTÖLIITTO POHJOIS-SUOMI RY:N VARSINAINEN YHDISTYKSEN KOKOUS

KIINTEISTÖLIITTO POHJOIS-SUOMEN VIRTUAALISET AAMUKAHVIT

verkossa aina torstaisin klo 8.30-9.00. Liity mukaan tapahtumasivultamme löytyvän linkin kautta!

28

Tulethan lähikoulutuksiin vain täysin terveenä.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi/tapahtumat meri-lappi.kiinteistoliitto.fi/tapahtumat

katso INFO s. 30


PALVELUHAKEMISTO ASIANAJOTOIMISTOJA

Asianajaja Juha Ryynänen

Urakkasopimukset ja -riidat

Kiinteistöjuridiikan asiantuntija! www.ppvlex.fi

www.juharyynanen.fi ISÄNNÖINTIÄ

Hyvän taloyhtiön puolesta Puh. 08 311 7331 www.isannointisuomela.fi

KIINTEISTÖNPIDON ASIANTUNTIJA www.isannointikoskela.fi

Kaikki isännöintipalvelut Aktiivisempaa isännöintiä luotettavasti ja jo vuodesta 1985 ammattitaidolla www.hlahti.com

ISA-auktorisoitu isännöintiyritys

PARASTA HUOLENPITOA TALOYHTIÖLLENNE

OULU: KIVIHARJUNLENKKI 1 E LIMINKA: LIMINGANRAITTI 10

UUDENAJAN OULULAISTA ISÄNNÖINTIÄ

OULUN ISÄNNÖINTIKESKUS | 044 309 9922 | INFO@OIK.FI | OIK.FI

Alasintie 10 B 90400 Oulu puh. 08 4152 5000 www.oit.fi

Valitse välittäjäsi ja isännöitsijäsi harkiten Olemme hoitaneet kiinteistönvälitystä ja taloyhtiöiden isännöintitehtäviä Raahen alueella 30 vuoden ajan. Anna sinäkin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiösi ammattilaisen hoidettavaksi!

OP Koti Raahe Oy LKV

Kirkkokatu 34, 92100 Raahe Välitys 010 2576 285 Isännöinti 010 2576 242

Asiakaslähtöistä isännöintija tilitoimistopalvelua! Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi S UKUI INNNT IETI TSETLÖUHP U AO L VL ET LOU T

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

puh. 0207 441 700 • www.reim.fi

mp #taloyhtiötykkääjä -kasan kareita, anjalla

oyhtiön arjen halutaan nostaa esiin tal henkilöitä, hyvän mielen luojia, vastuu puhujia ja taloyhtiöasioiden puolesta luovat oikeastaan kaikkia, jotka asennetta. taloyhtiömaailmaan oikeaa tsee Kerro kuka sinusta ansai #taloyhtiötykkääjä -huomionosoituksen! iitto.fi/ https://www.kiinteistol taloyhtiotykkaaja on rajallinen määrä. Kasseja ja pieniä yllätyksiä äjä meille 31.12.2021 Ilmianna #taloyhtiötykkä mennessä.

29


Ennen Jälkeen YHTEISTYÖKUMPPANIT

Dr Schutz – helppo tapa uusia lattiat Tuttu ongelma lattiassasi? Huonokuntoinen tai vanhanaikainen? Uusiminen liian kallista ja toisi pitkän keskeytyksen tilojen toimintaan? Ratkaisu on Dr Schutz! Uudet värit ja uusi ilme toimitilaasi. Ei kallista lattian uusimista. Ei pitkää keskeytystä liiketoiminnalle. Edullinen verrattuna perinteiseen lattiaremonttiin.

Palvelua kaikissa hissiasioissa

Kysy lisää! Antti Pietilä, p. 0400 683 813, antti.pietila@meranti.fi

Puh. 0204 7551 (vaihde) 0800 15063 (päivystyspalvelu 24 h) www.kone. Haaransuonkuja 10, 90240 OULU, www.meranti.fi

VARSINAINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 28.4.2021

VIRALLINEN KOKOUSKUTSU lä-

hetetään sähköpostilla jäsenille sääntöjen edellyttämien aikamäärien puitteissa. Muistattehan päivittää yhteystietonne mikäli niihin tulee muutoksia. Muistattehan myös, että jäsenen äänioikeutta käyttää hallituksen puheenjohtaja tai jäsenen hallituksen KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN kyseiseen yhdistyksen kokoukseen kirjallisääntömääräiset asiat (yhdistyksen tilin- sesti valtuuttama edustaja. päätös 2020 ja vuosikertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 KORONAOLOSUHTEIDEN VUOKsekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta SI lisätiedot mahdollisista muista osallistuvuodelle 2022, valitaan hallituksen jäsenet mistavoista julkaistaan viimeistään kahta erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastaja). viikkoa ennen kokousaikaa yhdistyksen kotisivuilla kohdassa tapahtumat / KiinteistöKokouksessa käsitellään myös sääntömuu- liitto Pohjois-Suomi ry:n varsinainen kokous. tos kiintiöpaikkojen osalta (Kalajokilaakson https://pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi/taKiinteistöyhdistys ja Raahen Kiinteistöyhdistys) pahtumat/nayta/?id=714133 varsinaisessa kokouksessa 30.9.2020 saadun Seuraamme evästyksen mukaisesti. Kokousasiakirjat ovat viranomaisohjeita mm. nähtävillä jäsensivuilla viimeistään 2 viikkoa rajoituksista, joten muuennen kokousta. tokset ovat mahdollisia! Kokouspäivästä kannattaa varmistua.

30


JÄSENPALVELUT

Kiinteistöliitto Pohjois-suomi

JÄSENPALVELUT

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi on pohjoispohjalaisten ja kainuulaisten taloyhtiöiden etujärjestö. Yhdistyksemme on perustettu 1906. Meillä on tällä hetkellä reilut 1 300 jäsenyhtiötä. Olemme osa Suomen Kiinteistöliittoa. Maksuttomat jäsenpalvelut tarjoamme: • hallituksen jäsenille & varajäsenille • isännöitsijöille sekä • toiminnan- & tilintarkastajille

LIITTYMISVUOSI MAKSUTON

JÄSENMAKSUT Esimerkkejä: As Oy Taloyhtiö 1, 2500 m3 jäsenmaksu 186 € As Oy Taloyhtiö 2, 9900 m3 jäsenmaksu 280 €

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 1•2021

Jäsenmaksuun sisältyvinä palveluina taloyhtiö saa: • Neuvontaa laki-, talous-, tekniikka- ja energiakysymyksissä puhelinpalveluna • Ajankohtaista tietoa uutiskirjeissä, jäsenlehdessä ja Suomen Kiinteistölehdessä • Kattavat nettisivut ja jäsensivut sekä omat kotisivut taloyhtiölle • Koulutusta ja tapahtumia • Työsuhdeneuvontaa Kiinteistötyönantajat ry:ltä • Osallistumisoikeuden puheenjohtajaklubiin • Webropol asukaskyselytyökalu • Kokoustilat maksutta käyttöön

(Kirkkokatu 53 alakerta) Lisäksi taloyhtiö saa:

• Jäsenalennuksia yritysten tuotteista ja palveluista • Jäsenhintaan tilattavia toimeksiantoja ja kirjallisia lausuntoja

Johanna Laitala toiminnanjohtaja neuvontapalvelut, edunvalvonta, media, viestintä 040 149 8398 johanna.laitala@kiinteistoliitto.fi Merja Kokko järjestösihteeri jäsenrekisteri, laskutus, tapahtumat, osoitteenmuutokset 040 485 4311 merja.kokko@kiinteistoliitto.fi

Voit myös varata keskusteluajan toimistolle / TEAMS-keskustelu.

Kirkkokatu 53, 90100 Oulu Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15 https://pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi/ pohjois-suomi@kiinteistoliitto.fi

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen hallitus: Pertti Jussila, puheenjohtaja Veikko Roininen, 1. varapuheenjohtaja Jouko Väänänen, 2. varapuheenjohtaja

Satu Eskola Mauri Niemelä Pasi Orava Pekka Punkeri Ari Puolimatka Kalle Pyrhönen Ari Salmela Hannu Suomalainen Juho Vuorma

31


Vesivek turvaa Suomen ensimmäisen kattokävelyn Tampereen ikonisia tehdasmaisemia on kesäkuun alusta päässyt ihailemaan aivan uudesta perspektiivistä. Roof Walk Finlayson Area on houkutellut runsaasti kiinnostuneita ihmisiä tutustumaan alueen historiaan yläilmoista käsin. Turvavarusteiden tulee tällaisessa ympäristössä olla huippuluokkaa. Vesivek toimitti Finlaysonin kattokävelyn mahdollistavat kattosillat sekä turvavaijerijärjestelmän.

Kattoluuri: 019 211 3800 / vesivek.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.