Page 1

§

§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ Visa Kurki

HALUATKO JURISTIKSI?


haluatko juristiksi? Visa Kurki

Kauppakamari


© Helsingin Kamari Oy ja tekijä 4., uudistettu painos ISBN 978-952-246-570-2 ISBN 978-952-246-573-3 (sähkökirja) Kannen suunnittelu Terttu Rönkkö Taiton suunnittelu Ea Söderberg Sivunvalmistus Keski-Suomen Sivu Oy Hansaprint Oy 2019 Anna palautetta kirjasta: www.kauppakamarikauppa.fi/anna-meille-palautetta


esipuhe Ajatus tästä kirjasta syntyi maaliskuussa 2013 Luxemburgissa. Olin juuri aloittanut harjoittelun Euroopan unionin tuomioistuimessa, ja kaikki tuntui uudelta ja hankalalta. Tällöin päähäni pälkähti, että minulla oli ollut samanlainen olo oikeustieteen pääsykokeisiin lukiessani ja vielä ensimmäisen opiskeluvuodenkin aikana: asioihin oli hankala päästä kunnolla käsiksi, ja kokonaiskuvan saaminen oli vaikeaa. Oikeusjärjestelmä oli kuin palapeli, mutta kukaan ei ollut kertonut, miltä peli näyttäisi valmiina. Sen sijaan opinnoissa keskityttiin palapelin kokoamiseen pala kerrallaan. Aloin pohtia, miten juridiikasta saisi annettua kokonaiskuvan. Kohta olinkin jo lähestynyt vanhaa työnantajaani kirjaidealla. Olen kirjoittanut tämän kirjan useille eri kohderyhmille. Ensinnäkin kirja antaa yleiskuvan siitä, mitä oikeustieteen opiskelu ja oikeuden parissa työskentely tarkoittaa. Tällöin voit punnita sitä, tuntuuko oikeustiede omalta alaltasi. Toiseksi kirja auttaa oikeustieteelliseen pyrkijää. Oikeustieteen pääsykoe vaatii työtä, työtä ja työtä. Sitä en voi tehdä puolestasi. Tässä kirjassa pyrin sen sijaan tarjoamaan sinulle kehikon, johon sijoittaa pääsykoekirjoista saamasi tiedon. Pääsykoekirjoissa mennään usein syvälle tiettyyn oikeuden erikoiskysymykseen ilman, että lukijalle tarjotaan kokonaiskuvaa laista ja oikeudesta. Tämä, samoin kuin juristien usein käyttämä vanhahtava oikeuskieli, vaikeuttaa kirjojen ymmärtämistä ja olennaisen erottamista epäolennaisesta. Toivon mukaan tämä kirja auttaa sinua näissä asioissa.

5


h a l u a t ko j u r i s t i k s i ?

Lisäksi kirja yleisesti tekee juristien maailmaa tutuksi kaikille kiinnostuneille. Avaan sitä, miten juristit ajattelevat monista kysymyksistä, ja tuon esiin lakimiesten näkökulmaa esimerkiksi Suomen rikosoikeudesta ja Euroopan unionista. Kirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käyn yleisesti läpi sitä, mitä tarkoitetaan oikeudella, ja mitä oikeustieteen asiantuntijat eli juristit tekevät. Toisessa osassa pyrin antamaan yleiskuvan Suomen oikeusjärjestyksestä käymällä läpi oikeusjärjestelmämme osia ja niiden suhteita toisiinsa. Kolmannessa osassa käsittelen erityisesti oikeustieteen pääsykoetta. Olen sijoittanut pääsykoeosion kirjan loppuun, sillä mielestäni pääsykokeen idean ymmärtää paremmin, kun ensin tietää muutamia yleisiä asioita oikeustieteestä. Tärkeät juridiset termit esitellään kirjassa myös ruotsiksi, jotta kirjasta olisi enemmän hyötyä ruotsinkielisille ja ruotsin kielestä kiinnostuneille lukijoille. Tärkein syy tälle toisen laitoksen laatimiselle oli luonnollisesti uusi oikeustieteen yhteisvalinta. Samalla tarjoutui kuitenkin mahdollisuus parantaa kirjaa myös muilta osin; olen esimerkiksi ajantasaistanut esimerkkejä ja pyrkinyt täydentämään joidenkin oikeudenalojen käsittelyä. Olen kuitenkin yrittänyt olla pidentämättä kirjaa liikaa, sillä monilla on todennäköisesti muutakin lukemista. Kirjan teossa on ollut suurena apuna muutamia henkilöitä, joita haluan tässä kiittää. Kirjan ensimmäistä laitosta laatiessani Simo Autio ja Maiju Hämäläinen lukivat käsikirjoituksen läpi ja antoivat hyödyllisiä ja asiantuntevia kommentteja. Lopulliseen muotoon ensimmäisen laitoksen saatoin kustannustoimittaja Satu-Marja Mynttisen kanssa. Toista, uudistettua laitosta tehtäessä erityisen hyödyllisiä olivat saamani runsas lukijapalaute sekä kirja-arvostelut. Lämpimät kiitokset kirjan arvostelleille Liisa Niemiselle, Heta-Elena Heiskaselle, Reija Materolle ja Mervi Majoiselle. Toisen laitoksen käsikirjoituksen lukivat läpi Outi Leinonen, Atte Ouninkorpi ja Ville Linna – suuret kiitokset heille monipuolisista ja tarkoista kommenteista.

6


esipuhe

Laitos viimeisteltiin Kauppakamarin Seija Ruohosen kanssa, jonka kanssa yhteistyรถ sujui mainiosti. Kiitos! Visa Kurki visa.kurki@helsinki.fi

7


sisällys Esipuhe

 5

i osa: oikeus ja sen asiantuntijaksi tuleminen

  15

1 Oikeutta on kaikkialla

  17

1.1 Mitä oikeus on?

  19

2 Oikeustieteen opiskelu

  25

2.1 Missä oikeutta voi opiskella?

  28

2.2 Miten päästä sisään?

  30

3 Juristin töistä

  35

4 Oikeustieteellisen tekstin lukeminen

  39

ii osa: oikeusjärjestelmä ja sen rakenne

  45

5 Oikeustiede systematisoi lakeja

  47

6 Oikeudenalat

  49

9


7 Oikeudenaloja: yksityisoikeus

  53

7.1 Yksityisoikeuden systematiikka

  57

7.2 Varallisuusoikeus

  57

7.2.1 Velvoiteoikeus

  58

7.2.2 Esineoikeus

  59

7.2.3 Henkilöoikeus

  61

7.3 Varallisuus- ja henkilöoikeuden lähtökohtia

  62

7.3.1 Oikeustoimet synnyttävät oikeuksia ja velvollisuuksia

  62

7.3.2 Oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus

  63

7.3.3 Tahdonilmaus ja muotovaatimukset

  65

7.3.4 Pätemättömyysperusteita

  67

7.3.5 Vahingonkorvausoikeus ja perusteettoman

edun palautus

7.4 Perhe- ja jäämistöoikeus

  73

7.5 Työoikeus

  76

7.6 Kauppaoikeus

  77

7.6.1 Yhteisöoikeus

  78

7.6.2 Immateriaalioikeus

  82

8 Oikeudenaloja: julkisoikeus 8.1 Valtiosääntöoikeus

  87   88

8.1.1 Kansalais- ja poliittiset oikeudet

  90

8.1.2 Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet

  92

8.1.3 Kolmannen sukupolven oikeudet

  92

8.1.4 Miten perusoikeudet vaikuttavat?

  93

8.2 Hallinto-oikeus

10

  70

  95

8.2.1 Yleishallinto-oikeus ja erityishallinto-oikeus

  95

8.2.2 Aineellinen yleishallinto-oikeus

  97

8.2.3 Viranomaiset

  98

8.3 Sosiaalioikeus

  100

8.4 Ulkomaalaisoikeus

  101


8.5 Ympäristöoikeus

  103

8.6 Finanssioikeus

  105

8.7 Rikosoikeus

  107

8.8 Prosessi- ja insolvenssioikeus

  113

8.9 Eläinoikeus

  115

9 Muita oikeudenaloja tai oppiaineita

  117

9.1 Kansainvälinen yksityisoikeus

  117

9.2 Urheiluoikeus

  118

9.3 Viestintä- ja informaatio-oikeus

  118

9.4 Lääkintä- ja bio-oikeus

  118

9.5 Oikeuden yleistieteet

  119

9.5.1 Oikeussosiologia

  119

9.5.2 Kriminologia

  119

9.5.3 Yleinen oikeustiede, oikeusteoria ja oikeusfilosofia

  120

9.5.4 Oikeushistoria

  120

9.5.5 Oikeusvertailu

  121

9.5.6 Oikeustaloustiede

  121

9.5.7 Oikeuden ja sukupuolen tutkimus

  122

9.5.8 Oikeuslingvistiikka

  122

10 Lait, oikeuskäytäntö ja oikeustiede:

oikeuden luominen ja tulkinta

  123

10.1 Lait, asetukset ja muut säädökset

  123

10.1.1 Säädösten hierarkiasta

  127

10.1.2 Laki ei kerro kaikkea (ainakaan suoraan)

  131

10.1.3 Esityöt lain tarkoituksen selvittäjinä

  132

10.2 Tuomioistuimet

  135

10.2.1 Oikeussalissa

  137

10.2.2 Tuomarit ”lainsäätäjinä”: ennakkotapaukset

  139

10.2.3 Vaihtoehtoja tuomioistuimille

  140

10.3 Oikeustiede oikeuslähteenä

  142 11


11 Suomen oikeusjärjestelmä kansainvälisessä kontekstissa

  143

12 Suomi osana Eurooppaa

  149

12.1 Euroopan unioni ja sen oikeusjärjestys

  150

12.2 Yleispiirteitä unionin oikeusjärjestelmästä

  150

12.3 Unionin oikeuslähteet

  152

12.3.1 Johdettu oikeus eli asetukset ja direktiivit 12.4 Euroopan unionin tuomioistuin

  152   157

12.5 ”Mitä EU säätää?” – esimerkkejä unionin kannalta tärkeistä aineellisista oikeudenaloista

  159

12.5.1 Tavaroiden vapaa liikkuvuus

  160

12.5.2 Henkilöiden vapaa liikkuvuus

  161

12.5.3 Julkiset hankinnat

  162

12.5.4 Kilpailuoikeus

  163

12.5.5 Kuluttajansuoja

  165

12.6 Euroopan ihmisoikeussopimus

iii osa: pääsykoe 13 Pääsykoe

12

  166

  171   173

13.1 Onko minulla mahdollisuuksia?

  174

14 Pääsykokeeseen valmistautuminen

  177

14.1 Hyvinvointi luku-urakan aikana

  179

14.2 Valmennuskurssille vai ei?

  182

14.3 Pänttäyksen tarve – mitä kaikkea pitää osata?

  183

14.4 Normien opettelu

  185


15 Tehtävätyyppejä

  189

15.1 Esseetehtävä

  189

15.2 Määrittelytehtävä/lyhyt omin sanoin vastattava tehtävä

  191

15.3 Monivalintatehtävä

  193

15.4 Oikeustapaus

  194

15.5 Aineistotehtävä

  200

15.6 Aukkotäydennystehtävä

  202

Loppusanat

  203

Hakemisto

  205

13

Profile for Kauppakamari

Haluatko juristiksi? 4., uudistettu painos  

Kirja parantaa lukijan mahdollisuuksia päästä opiskelemaan oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Muille juridiikasta kiinnostuneille se toimii k...

Haluatko juristiksi? 4., uudistettu painos  

Kirja parantaa lukijan mahdollisuuksia päästä opiskelemaan oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Muille juridiikasta kiinnostuneille se toimii k...

Advertisement