Page 1

SALGSOPPLYSNINGER FOR

Selger/oppdragsgiver: Nannestad Eiendom Utvikling AS, org.nr. 995 272 636. Adresse og eiendomsbetegnelse: Eiendommen har i dag adresse: Smedahagen / Teieallen 2030 Nannestad og best책r av Gnr. 27, bnr. 461 med fradelte seksjoner i Nannestad kommune. Selger vil forest책 seksjonering av eiendommen, og hver bolig blir ved seksjonering tildelt endelig seksjonsnummer. Garasjeplassene i kjeller vil bli tilleggsdeler til seksjonen eller vedtektsfestet bruksrett.

Salgsoppgave utarbeidet 22.03.2013


Tomt: Tomten er eiet. Tomten skal deles i flere byggetrinn / sameie og endelig grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling. For sameiet vil tomten bli et fellesareal for sameiet, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges den enkelte seksjon som tilleggsdel. NBBL fulltegningsforsikring: Det er inngått en avtale med NBBL om fulltegningsforsikring for sameiet. For mer informasjon kontakt megler Servitutter/heftelser: De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen, følger med ved salg. Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. Boligene vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt og utinglyst pantrett til sameiet på 1 G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/erklæringer dersom offentlig myndighet krever det. Slike servitutter/erklæringer kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk el. Det må påregnes at avkjørsel til garasjen blir felles med naboeiendom mot vest. Parkeringsgarasje for bygg 2 skal ha adkomst gjennom garasjen til bygg 1. Nødvendige erklæringer rundt dette vil bli tinglyst. Reguleringsforhold: Tomten er regulert til blandet bebyggelse og/eller forretning/kontor. Nabotomt mot nordvest er regulert til blandet bebyggelse og man må ta høyde for en fremtidig bebyggelse her. I tillegg må man ta høyde for at området mot sørvest vil få en fremtidig boligbebyggelse. Reguleringskart med tilhørende bestemmelser fås ved henvendelse til megler. I reguleringsbestemmelsene er det vist felles innkjøring med naboeiendommen. Energimerking: Boligene antas å få energimerke C. Endelig dokument på energiklasse vil bli utdelt senest ved overtakelsen. Hver leilighet vil etter overtagelse få en individuell energiattest som bekrefter energimerket. Lovanvendelse: Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.§3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er profesjonell/investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selger etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadsoppføringslova. Byggestart / Overtagelse: Boligen beregnes klar for overtakelse 1 kvartal 2014. Forpliktende overtakelsesuke vil bli varslet Kjøper 3 måneder før overtagelse. Dette vil være å regne som en frist ihht. Bustadoppføringslova. Endelig overtagelses dag/dato vil bli gitt med ca. 1 måneds skriftlig varsel fra selger. Interessenter/Kjøpere må hensynta mulighetene for utsettelse i forbindelse med planlegging av salg av nåværende bolig. Forsinket overtagelse etter at endelig overtagelsesdato er varslet, gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen jfr. Bustadoppføringslova § 18. Salgsoppgave utarbeidet 22.03.2013


Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 mnd. tidligere enn forventet. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Betalingsbetingelser: Det forutsettes at forskuddet på kr. 100.000,- innbetales til meglers klientkonto for prosjektet når garant ihht Bustadoppføringslova § 12 er utstedt. Rentene på innbetalt forskudd tilfaller kjøper inntil det er stilt garanti § 47 eller skjøtet er tinglyst. Dette gjelder også for innbetalt sluttoppgjør. Resterende del av kjøpesum ev. tilvalg og omkostninger skal innbetales 2 dager før overtagelsen. Megler besitter Kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Garantier: For de boligene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med bestemmelsene i Bustadsoppføringslova § 12 og § 47 Omkostninger: I tillegg til kjøpesum skal følgende omkostninger betales: Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi kr 5 mill. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument med attestgebyr Etableringskostnad for Sameiet Estimert etableringskostnad tv/telefoni/bredbånd Totale omkostninger

kr kr kr kr kr kr

3.080,- til 5.445 1.060,1.262,4.000,4.000,13.402,- til 15.767,-

Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunalt eller statlige vedtak. Det må påregnes et likviditetsinnskudd på 3 mnd. Felleskostnader rett etter innflytting. Leverandør av tv/telefoni/bredbånd samt forretningsfører er pt. ikke valgt. Arealberegning: Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal. Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer. Fellesutgifter: Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. Vedtektene. Månedlige fellesutgifter er stipulert til kr 30 ,- pr kvm BRA pr måned, hvor man har lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm til fellesarealer, drift av garasje, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameiebrøk. Salgsoppgave utarbeidet 22.03.2013


Enkelt e elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til lik fordeling på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert BORI som forretningsfører for sameiet for de 3 første driftsårene. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter. Oppvarming er ikke inkl i fellesutgifter og vil bli avregnet på egen måler i hver leilighet. (Ved krav fra fjernvarmeleverandør, kan dette bli endret til å dekkes over felleskostnader.) Utleie: Utleie av boligene er tillatt, dog skal styret før innflytting underrettes skriftlig om hvem som er leietaker. Selgers forbehold vedrørende igangsetting: Selger har bekreftet igangsettelse. Selger står fritt til å fordele boder og garasjeplasser. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og garasjeplasser uten varsel. Selger og Megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Ligningsverdi / eiendomsskatt: Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for sekundærboliger utgjør 40%. For nærmere info, se www.skatteetaten.no. Hvitvasking: Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking, med plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Særskilte bestemmelser: Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Avbestillingsgebyr kr. 100.000,- frem til bekreftet byggestart. Etter bekreftet byggestart kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver kjøper. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Leilighetene bygges etter TEK 2007. Ved ønske om tilvalg må kjøper beregne kr. 3.000,- i administrasjon / oppstartskostnad fra entreprenør.

Salgsoppgave utarbeidet 22.03.2013


Leilighet 213, 215, 217, 322, 324 og 326 har mulighet til å lage en hybel. Det leveres ikke hybelkjøkken men den kan tilpasses og fås som tilvalg i en begrenset periode. Det gjøres oppmerksom på at Telenor kan unnlate å levere signal til fasttelefon i hht. Nye rutiner i Telenor uten at selger har ansvar for dette. Det leveres signaler for telefoni og bredbåndsløsninger. Side 34 i prospektet er det en trykkfeil. Det leveres ikke takterrasse. Parkering / Utomhusplan Alle kjøpere får 1 stk. garasjeplass i kjeller. Øvrige parkeringsplasser vil bli etablert på terreng i nærområdet. Utomhusplanen på neste side viser midlertidig parkering på terreng. Bygg 2 er tenkt stå der hvor den stiplet linjene vises på parkeringsplassen. Fast dekke for parkering på terreng vil bli etablert etter at bygg 2 er gjennomført. Utomhus arealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det.

Salgsoppgave utarbeidet 22.03.2013


Salgsoppgave utarbeidet 22.03.2013


PRISLISTE Leilighet 101 2-roms 102 2-roms 103 2-roms 104 3-roms 105 3-roms 106 3-roms 107 3-roms 108 3-roms 109 3-roms 210 2-roms 211 2-roms 212 2-roms 3-roms m/2 213 bad 214 3-roms 3-roms m/2 215 bad 216 3-roms 3-roms m/2 217 bad 3-roms 218 2-roms 319 2-roms 320 2-roms 321 3-roms m/2 bad 322 3-roms 323 3-roms m/2 bad 324 3-roms 325 3-roms m/2 bad 326 3-roms 327 3-roms 428 3-roms 429 3-roms 430 3-roms 431 3-roms 432

BRA 43 49 43 51 53 51 53 51 53 48 50 48

P-rom Balkong 42,5 48,5 42,5 50,5 52,5 52,5 52,5 50,2 52,5 47,0 49,0 47,0

Terrasse 3,5m2 3,5m2 3,5m2 8,5m2 8,5m2 8,5m2 8,5m2 8,5m2 8,5m2

Pris SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT

Omkostninger

56 57

55,5 56,5

8m2 8m2

SOLGT SOLGT

56 57

55,5 56,5

8m2 8m2

1.965.000 1.990.000

56 57 48 50 48

55,5 56,5 47,0 49,0 47,0

8m2 8m2

SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT

56 57

55,5 56,5

8m2 8m2

SOLGT SOLGT

56 57

55,5 56,5

8m2 8m2

2.045.000 SOLGT

15.685

56 57 51 51 76 76 76

55,5 56,5 50,5 50,5 75,5 75,5 75,5

8m2 8m2 3m2 3m2 12m2 12m2 12m2

2.070.000 2.200.000 SOLGT SOLGT SOLGT 3.200.000 3.250.000

15.685 15.755

15.685 15.755

17.105 17.105

Garasjeplass i parkeringskjeller er inkludert i prisen. Meglers vederlag: Megler har fast provisjon pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver. Megler: EiendomsMegler1 Oslo AS, avd. Prosjekt, foretaksnummer: 976 756 673, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo. Ansvarlig megler Geir Nyland E-post: gn@eiendomsmegler1.no Mob: 90173888 Direktenr:21028224 Salgsoppgave utarbeidet 22.03.2013


KJØPETILBUD TEIEALLEENBOLIGSAMEIE Undertegnende bekrefter herved avtale om kjøp av leilighet nr: _________ i etasje: ______ i Teiealleen boligsameie, gnr. 27, bnr. 461 i Nannestad Kommune. Fast kjøpesum inkl. garasje ihht. til prisliste; kroner _____________________ + omkostninger i henhold til salgsopplysninger Betalingsplan: Kr. 100.000,- skal innbetales etter at selger har stilt garanti iht. Budstadoppføringslovens §12. Beløpet skal være fri egenkapital, det vil si at man ikke kan ta pant i den boligen som kjøpes. Resterende kjøpesum + omk. og ev. tilvalg innbetales 2 dager før overtagelse. Finansieringsplan: Kr. 100.000,- av kjøpesum (fri kapital) ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova § 12 Långiver:

Kr

Referanseperson og tlf. nr.: Kr

Egenkapital

Kr Kr

Ved innlevering av dette skjema har kjøper gjort seg kjent med salgsprospekt, prisliste og salgsopplysninger. Dette skjema er bindende for kjøper fra det tidspunkt det er undertegnet. Ved avbestilling gjelder Budstadoppføringslovens bestemmelser. Undertegnede er innforstått med at ovennevnte kjøpstilbud er bindende. Navn:_________________________________Fnr.(11 siffer)_____________________ Navn:________________________________ Fnr.(11 siffer)_____________________ Adresse:______________________________ Postnr/ Sted:______________________ Tel. privat:______________ Mobil:_______________E-mail:_______________________ Sted;____________________ Dato; __________ Underskrift kjøper 1: ________________________________________ Underskrift kjøper 2: ________________________________________ Fax; 21 02 85 01 Akseptert på vegne av selger den______________Sign:________________________________etter fullmakt)

Salgsoppgave utarbeidet 22.03.2013

Salgsoppgave for Smedhagen Park  

Salgsoppgave for Smedhagen Park på Nannestad. Ajourført 22.4.15.

Salgsoppgave for Smedhagen Park  

Salgsoppgave for Smedhagen Park på Nannestad. Ajourført 22.4.15.

Advertisement