Page 1


Bosna i Hercegovina, srijeda 14. maj 2014 godine, kiša Naime, televizijski programi, web portali, društvene mreže, automobili, krovovi, drveće i sve ostalo što je jaĉina vode je poĉela padati velikim intenzitetom. Mnogo općina unutar države proglašava stanje elementarne nepogode, usljed poplava koje nose sve pred sobom. Nešto kasnije u toku dana kiša se proširuje na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, a sa njom i poplavljena podruĉja. Stanovnici su noć proveli u strahu, hladnoći, većina njih bez struje i vode, ali kiša ne prestaje padati.

radijske frekvencije, sve je pretrpano informacijama o prirodnoj katastrofi koja je zadesila cijelu državu. Magistralni, ali i većina lokalnih puteva je zatvoreno! Sa protekom vremena, panika se povećava, jer kiša ne prestaje padati. Ostali su ljudi koji bježe iz svojih kuća, ljudi koji pokušavaju spasiti ono što se još može spasiti, ljudi koji se bore za život svojih porodica, ali i za vlastiti, ljudi koji bespomoćno gledaju Četvrtak, 15. maj kako im zemlja „guta“ domove, ili voda ulazi na kućne Kiša pada još većim intenzitetom! Jutro donosi strah. Većina pragove. Na bosanskohercegovaĉkim rijekama i potocima je stanovništva je bez struje, odreĊene Općine su imale prizor užasan, osim što su preplavile veliki broj gradova i elektriĉnu energiju, ali da li je to dobro ili nije je neizvjesno. drugih naseljenih podruĉja, na njima plove mostovi, smeće,

mogla odnijeti pred sobom. Rijeke su postale gradovi ili su ipak gradovi postali rijeke?! Fotografije koje kruže putem medija postaju sve dramatiĉnije i ljudi sa nevjericom i šokom posmatraju iste. U velikom broju bh. Općina poĉinje evakuacija stanovništva iz njihovih domova, štete se šire. Veliki broj gradova odsjeĉeno je od ostatka svijeta, do njih se može doći jedino helikopterom ili ĉamcem, bez struje vode, i telekomunikacijskih sistema. Ljudi na krovovima svojih kuća ĉekaju da spasilaĉki tim doĊe po njih. Najteža situacija u Maglaju, Doboju, Zenici, Zavidovićima. Noć je hladna, teška, strašna i jako duga!


Petak, 16. maj

Kiša pada nešto manjim intenzitetom! Bh.vijesti ne donose ništa dobro. Poĉinju špekulacije o mogućim žrtvama, politiĉari špekulišu o materijalnim štetama koje se broje u milijardama. Kiša se povlaĉi prema sjeveru Bosne i tu nastavlja svoju „misiju rušenja i razaranja“. Ovaj put u Banja Luci, Bijeljini i Brĉkom. Strane zemlje šalju svoje helikoptere, ĉamce, resurse kako bi pomogli Bosni i Hercegovini, veliki broj humanitarnih raĉuna je otvoren, paketi pomoći se poĉinju dijeliti, apeli na sve strane. I dalje je veliki broj domaćinstava zarobljen u svojim domovima i sa strahom oĉekuje pomoć. Tamo gdje nisu poplave stigle uništiti sve, klizišta i odroni zemlje ĉine svoje. Mediji prenose snimke na kojima se vidi kako zemlja „guta“ kuću dok vlasnik bespomoćno gleda, putevi su popucani, pojedina naselja potpuno nestaju, ljudi bukvalno gube tlo pod nogama. U cijeloj Bosni i Hercegovini vlada neopisiva tuga, plaĉ, nevjerica i strah. Noć ne donosi ništa bolje

uslove. Veliki broj porodica je u brizi za svojim najbližim, prikupljanje paketa pomoći. Bosna i Hercegovina moli za prijateljima koji žive u poplavljenim podruĉjima, sa kojima pomoć ostatak svijeta. Veliki broj stranih država se odazvalo ne mogu stupiti u kontakt. Zalazak sunca sa sobom odnosi i pridružuje se akcijama, ali još uvijek nedovoljno! nadu da će nadolazeća noć donijeti nešto ljepše vijesti.

Subota, 17. maj

Kiša se smirila, pada slabijim intenzitetom! Jutarnji sati ovog vikenda ni u kom pogledu nisu sliĉni onim uobiĉajenim. Iako kiša pada slabije nego predhodnih dana, posljedice poplava i odrona zemlje su ostavile u naseljenim podruĉjima pustoš, voda se velikim dijelom povukla, ali još ne u potpunosti. Naši gradovi podsjećaju na one iz horor filmova. Uništene kuće i parcele, drveće po cestama, oštećeni mostovi, rasvjetni stubovi išĉupani, smeće i otpad gdje god da pogledate. Broj pronaĊenih žrtava raste iz minute u minutu, dok se o materijalnim štetama samo može špekulirati. U toku dana intenzitet padavina se sve više smanjuje, i ljudi kreću u akcije pomaganja. Ĉišćenje,

Nedjelja, 18. maj; Kišu zamijenilo sunce!

Rane jutarnje zrake su na licima stanovnika donijele malo olakšanje, jer su simbolizirale prestanak horora kojeg su doživjeli proteklih dana. Kiša je konaĉno prestala, ali su još uvijek pojedina podruĉja pod vodom. Bosna i Hercegovina je preživjela puno katastrofa, ratova, elementarnih nepogoda, ali ovo dešavanje je nešto što je oborilo sve moguće rekorde kada su u pitanju prirodne nesreće! Kao i svaka druga bitka, tako i ova nije mogla proći bez žrtava i razaranja, ali jedno je sigurno ovu bitku sa prirodom će Bosna takoĊer pobijediti, kao i sve do sada! Potrebno je vrijeme, volja, strpljenje, ali sumnje nema da će se i od ove katastrofe Bosna i Hercegovina oporaviti, uz pomoć, prije svega njenih stanovnika ali i ostatka svijeta.


Nakon prvog šoka i nevjerice ljudi kojima su poplave prouzrokovale najveće štete uslijedila je surova realnost. Prizor na gradove koji su pretrpjeli najveću štetu je bolan. Prelijepi bosanskohercegovaĉki gradovi poput Doboja, Maglaja, Bosanskog Šamca i mnogih drugih su uništeni. Ispred stambenih objekata su velike deponije smeća. Smeće koje je prije nekoliko dana predstavljalo egzistenciju ljudima, namještaj, bijela tehnika, odjeća; sve stvari iz domaćinstava su uništene! Ljudi su u strahu pretrpjeli osim materijalne štete i veliku duševnu bol, nekoliko njih je izgubilo ĉlanove porodica, to su oni najnesretniji, koji se nisu uspjeli na vrijeme spasiti.


VoĊen svojom humanitarnom misijom, MFS-EMMAUS je zahvaljujući, kako domaćim tako i stranim organizacijama i ljudima dobrog srca, u periodu od 14. maja do 20. jula 2014. godine zapoĉeo veliku humanitarnu akciju podjele pomoći za stanovništvo iz podruĉja pogoĊenih poplavama unutar BiH. Ponosno možemo reći da smo obišli preko 14 000 domaćinstava, i podijelili: pakete pomoći, higijenske potrepštine, namještaj, bijelu tehniku, alat za rad, odjeću, obuću i drugo. Ove potrepštine simboliziraju unesrećenim da nisu zaboravljeni i da neko misli na njih kada im sve ostalo bukvalno “padne u vodu”. Koliko god tešku sudbinu imali, oni treba da znaju da će u najtežim životnim situacijama biti neko ko će im pokucati na vrata i donijeti, ako ništa drugo, barem prehrambeni paket. Humanitarne akcije podijele pomoći spadaju u aktivnost koju MFS-EMMAUS kontinuirano obavlja i pomoć se dijeli i dalje i dijeliti će se sve dok postoje materijalne mogućnosti za to, jer

“OdreĊeno je da se nastavi...”.


HIBA RAMIĆ

Danas smo utovarili svoj putniĉki kombi sa donacijama koje su se sastojale od osnovnih životnih namirnica, higijenskih potrepština, pitke vode i odjeće, te se zaputili prema Maglaju (jedan od najviše uništenih gradova u BiH). Sam put od našeg centralnog sjedišta u Doboj Istoku do Maglaja nije bio lagan. Ne zbog visokih temperatura, jer hvala Bogu doĊe i nama sunce poslije kiše i to kao da se na neki naĉin pokušava barem malo iskupiti zbog svog prevelikog kašnjenja, nego zbog pogleda kroz prozor, prolazimo kroz nama poznata mjesta, ali osjećaj koji nas cijelo vrijeme prati, najbolje opisuju dvije rijeĉi „grad duhova“. Jednostavno sve je uništeno, srušeno i zaprljano! Naša destinacija se okonĉala u naselju Omerdino Polje, koji se nalazi u blizini Maglaja. Nismo stigli ni parkirati kombi, a već je neko kucao na prozoru vozaĉa. „Imate li hrane, gladni smo, pomozite nam?!“, kroz jecaj je izgovorila žena osrednjih godina. Odmah smo se zaustavili, kolega je otvorio zadnja vrata kombija i prije nego li se okrenuo da preda gospoĊi paket, ispred njeg se stvorila veća grupa ljudi, žena i djece. Svi su poĉeli tražiti pomoć, svi su izgledali gladni, iznemogli i žedni. Kolega se bacio na posao „podjele paketa“. U cijeloj toj gužvi i panici od strane mještana, koja je izbila zbog straha

OMERDINO POLJE, MJEŠTANI U REDU ĈEKAJU SVOJ PAKET

da paketa neće biti dovoljno za sve, primjetili smo stariju nenu, koja je imala tužan pogled i koja je jedva stojala na nogama. Poĉela je priĉati svoju priĉu, te nas preklinjala da joj nabavimo krevet ili madrac bilo šta, jer ne može više spavati na vrećama. Nakon što smo izdijelili sve što smo imali, nena nas je odvela do stana u kojem trenutno živi. Naime, ova starica, spava na jednoj sećiji zajedno sa još 7 osoba, meĊu kojima je i tromjeseĉna beba. Kasnije nam je objasnila da su se tako organizovali da spavaju naizmjeniĉno. Svi su oni ostali bez svog doma, i taj stan im je svima ustupio roĊak. Nena je poĉela priĉati o svojim bolestima, vidno je bila uznemirena i potresena sama svojom sudbinom. „Ja vas molim, da mi nabavite madrac, ne mogu više spavati ovako, jer sam bolesna i neću dugo ovo izdržati“, rijeĉi su starice Hibe Ramić. Srce nam se cijepalo dok smo ostavljali staricu u suzama u stanu koji nije njen, jer nažalost danas nismo imali madrac spreman u kombiju da joj ispunimo tu skromnu želju, ali smo obećali vratiti se i vraćati se onoliko koliko nam budu mogućnosti dozvoljavljale, jer ne želimo nikome sudbinu ljudi koji su u trenu ostali bez iĉega.


EDIN, PORED RUŠEVINA SVOJE KUĆE

Te nedjelje, 25.5.2014. tim od šest uposlenika, krenuo je, put Šamca kako bi, direktno na terenu posjetio one kojima je pomoć najpotrebnija i izvršio podjelu paketa sa osnovnim prehrambenim i higijenskim artiklima. Prevazilazeći brojne prepreke na putu – uništene ceste, odrone, prekinute mostove, put nas je naveo ka malom selu u opštini Vukosavlje, Modriĉki Lug. Prizor koji nas je doĉekao nismo mogli ni zamisliti. Porušeno drveće, ceste odnesene, poplavljeni objekti. Oko 200 domaćinstava je direktno zahvaćeno vodenim valom koji je za skoro nepuna dva sata okružio blizu 900 stanovnika, do kojih se moglo doći samo ĉamcima. Ljudi su ostali zarobljeni u svojim kućama, na obali rijeke Bosne, pokušavajući spasiti imovinu, teško steĉenu prihodima od zemljoradnje i stoĉarstva. Jedan od njih je i Edin, povratnik u prijeratno mjesto boravka, otac troje malodobne djece.

KUĆA OD EDINOVOG ROĐAKA

On je sve svoje snage, novac i želju za životom na rodnoj zemlji usmjerio u poljoprivredu i stoĉarstvo. Do prije nepunu godinu dana je živio u Tešnju, da bi se vratio i uselio u kuću, koju je izgradio vlastitim sredstvima. Na podruĉju kraj rijeke Bosne, gdje je imao oko 10-15 dunuma zemlje, organizovao je život za sebe i svoju višeĉlanu porodicu. Sve do ĉetvrtka, 16.5.2014. godine. Prema rijeĉima mještana, most koji vodi ka Modriĉi i Šamcu, je svojom konstrukcijom zadržavao prirodan tok nabujale rijeke Bosne, te je vjerovatno

napravio „branu“. Nakupljena voda je zatim formirala ogroman val koji je u vidu bujice velikom brzinom poplavio ovo podruĉje, rušeći sve pred sobom. Na sreću, ljudskih žrtava nije bilo, ali po povratku, nakon povlaĉenja rijeke u petak 17.5., mještani su doživjeli novi šok praćen nevjericom i velikom tugom. Cijelo podruĉje kraj rijeke, je prekrio šljunak, koji je, inaĉe plodno tlo, pretvorio u neobradivo. Veliku štetu je pretrpio i Edin, ĉija je kuća doslovno sravnjena sa zemljom. Cjelokupni reljef Modriĉkog Luga je izmijenjen, a time i budućnost mještana. Edin je sa porodicom smješten u prihvatilištu i ĉeka ga neizvjesna sudbina i teška borba za opstanak, kao i ostale koji su u poplavama izgubili sve što su imali. Najteže je onima koji se nemaju gdje vratiti i koji ponovo moraju mijenjati mjesto boravka. Dio njihovog identiteta je izgubljen, odnijela ga vodena bujica i prekrio oštri kamen. Ali duh našeg ĉovjeka je teško slomiti. Nedaće nailaze, a dobri ljudi su tu da pomažu jedni drugima, pa se iskreno nadamo da će i Edin biti te sreće, da će imati podršku da kupi plac i izgradi kuću iz temelja, ispočetka, po ko zna koji put...


Volonteri MFS-EMMAUS-a su još jednom dokazali da su to mladi koji žele pomoći i samim time osigurati sebi i svojim sugraĊanima bolju budućnost. Naime, dane nakon povlaĉenja vode iz domaćinstava u općini Doboj, proveli su u pomaganju ljudima da oĉiste svoje domove i osposobe prostor za ponovno useljene. Osim toga pomagali su ĉišćenje prostorija u Osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić i u distribuiranju humanitarne pomoći. MFS-EMMAUS je ponosan na svoj tim volontera.


MFS-EMMAUS je u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Doboj i gradom Doboj otvorio kuhinju za stanovništvo koje je bilo poplavljeno. Kuhinja radi u bivšem restoranu “Karizma” ĉije su osposobljavanje i ĉišćenje potpomogli i volonteri MFS-EMMAUSa. Od 31. maja Narodna kuhinja u Doboju svakodnevno radi, sedmiĉno se podijeli i do 8400 obroka.


Impressum: MeĊunarodni forum solidarnosti-Emmaus Bilten Br. 23 Izdavaĉ: MeĊunarodni forum solidarnosti Emmaus Za izdavaĉa: Hamzalija Okanović, direktor Urednik: Jasmina Vehabović Prevela na engleski jezik: Lejla Mešić Fotografije: Arhiva MFS-Emmaus Centralni ured Duje bb, 74 207 Klokotnica Doboj Istok, BiH Tel: + 387 35 726 690 Fax: +387 35 720 284 E-mail: info.ifs@mfs-emmaus.ba www.mfs-emmaus.ba

Impressum: International Forum of Solidarity-Emmaus Newsletter No.23 Publisher: International Forum of SolidarityEmmaus For the publisher: Hamzalija Okanović, Director Editor: Jasmina Vehabović Translation: Lejla Mešić Photos: Archive IFS– Emmaus Central Office: Duje 74 207 Klokotnica Doboj Istok, BH tel: +387 35 726 690 fax: +387 35 720 284 e-mail: info.ifs@mfs-emmaus.ba www.mfs-emmaus.ba


Wednesday, 14 May 2014 It rained heavily few days in a row with high intensity causing many floods. Numerous municipalities due to its consequences declare the state of natural disaster. In the afternoon, the rain spreads in the territory of all Bosnia and Herzegovina. The river banks were too small to retain so much water. Many citizens face the terrible disaster that inundation brings. Many of them pass the night in fear, ignorance and cold. A lot of them are left without drinkable water and electricity. However, the rain doesn't stop!

Thursday, 15 May 2014 It is still raining heavily! The morning brings more fear. Most of the population is left without electricity. Some of the municipalities had electricity but whether that was good is questionable since all the media was constantly bombarding with terrible news and information. Most of main and local roads were closed! With passing of time, the panic only grew because the rain was not stopping. There were people left who were escaping from their own homes, people who try to save what can be saved, struggling to save their families and helplessly watching their homes while the earth and the water is swallowing them. On the BH’s rivers and creeks the view is horrible. Apart from flooding homes, roads, cities,

villages, the rivers are also taking bridges, garbage, cars, roofs, trees and everything else what the water currents can take away. The rivers have become cities or cities have become rivers?! Photos in the media are becoming more dramatic and the population is in shock. In greater number of Bosnian municipalities the evacuation is already in process. The damage is increasing each day. Numerous citizens are cut from the world and we can reach them only by helicopter or boat. There are people waiting on the roof to be rescued. The most difficult situation is in Maglaj, Doboj, Zenica, Zavidovići. The night is cold, heavy, terrible and immensely long!


Friday, 16 May 2014 The rain drizzles! BH news report more bad news. Speculations about the number of victims are made and the politicians are only guessing how much material damage the floods have brought. The figures are in billions. The rain withdraws on the North and continues its “mission of demolition and destruction” in cities of Banja Luka, Bijeljina and Brĉko. Foreign countries are sending their helicopter, boats, and resources in order to help Bosnia and Herzegovina. Calls for help are rising. Many accounts for humanitarian purposes are opened and food packages are distributed. Many people are still trapped in their households and waits terrified for assistance. The territories not reached by floods are reached by landslides. The media transmit videos where it can be clearly seen how the land swallows the house while the owner helplessly watches. The roads are broken while some villages disappear completely- people are literary losing the ground under their feet. In the entire country, misery, sadness, pain,

disbelief and fear can be felt. The night is worst of all. Many the world to help and not to be indifferent on what is families don’t know what is happening to their relatives, happening. Many foreign countries called upon the action to whether they are safe. The phones are dead. They cannot help, but it is still not enough! make contact. The sunset brings hope and hopefully better news. Sunday, 18 May 2014 Saturday, 17 May 2014 The rain is replaced by sun! The rain ceased. Now it only trickles! The rain finally stopped and the early rays of sun brought The morning hours of this weekend are everything else but smiles and hope to many citizens of Bosnia and usual. Although it rains less than previous days the Herzegovina. However, many places are still under water. consequences left devastation. The water retained in most In last days the country endured the actions that only the cities but not completely. They resemble cities you see in strength of nature can do. This broke all the records of horror movies. Wherever you look you see destroyed sufferance that struck BiH. As any battle that happens, it houses and yards, trees on roads, damaged bridges, brings suffering and victims. This battle wasn’t an uprooted lighting poles, garbage. The number of found exception. But BiH will win this as all the others. It just victims increases from minute to minute while speculations needs patience, strength, will and time. There are still good about material damages are still on. By the end of the day, -hearted people in the world willing to assist and show everyone is involved in humanitarian actions- cleaning; support in this difficult time. collecting packages of food…Bosnia is pleading the rest of


After the first shock and disbelief, people hit by floods had to face the consequences and the cruel reality. The view of the cities that suffered more than others during those days is miserable. Beautiful cities like Doboj, Maglaj, Bosanski Šamac and others are totally destroyed. In front of all the houses only dumps of garbage can be seen. Not so far ago that garbage represented existence to those people- furniture, doors, windows, clothes- all household things are demolished! People are suffering not only due to material damage but also because many of them lost family members who were the unluckiest and couldn’t find the way out to save themselves.


From 14 May to 20 July, IFS- Emmaus led by its humanitarian mission implemented a distributing action supported by numerous home, foreign organizations and good-hearted people. This was also the biggest action since this organization was founded. The action focused on assistance to the population struck by severe floods in all territory of BiH where people are left without homes, furniture, hope and faith. However, we can proudly state that we managed to cover more than 14.000 households and manage to distribute packages of food, hygienic supplies, furniture, doors and windows, tools, clothes, shoes etc. and to return a little bit of hope to the suffering population. These supplies are just one way to show to people that they are not alone and forgotten although everything else is literally gone under water. No matter how cruel and severe the destiny can be at times, they should be aware that people with kind heart exist and they will always come and knock on the door delivering at least one food package. This humanitarian action is a continuous activity of IFS-Emmaus and it will continue until material possibilities for its fulfillment exist because

“It is decided to continue‌â€?


During the distribution of help, IFS-Emmaus saw and listened to many blue stories, two of them are written below…

Today we loaded our van with donations consisting of food, hygienic supplies, drinkable water, and clothes and headed towards Maglaj (one of the destroyed cities in BiH). We knew that the road to Maglaj will be difficult full of unpredictable physical obstacles and delays due to consequences of landslides and water, but we did not give up. The entire way we were followed by sun and high temperatures but the feeling that we all felt was of great sadness. We were passing the road and environment we knew very well but now it seemed like passing through a city of ghosts. Everything is destroyed, grey, demolished and dirty! Our destination was Omerdino Polje and we reached it safely. We didn’t even park the van when someone knocked on the window asking for food, water and imploring for help. It was an old lady who was crying desperately. We managed to stop and to open the door of the van where the packages were stored. In a nick of time in front of us a huge number of people including women and children were begging for food. In one moment they all panicked.

They were afraid that the number of packages won’t be sufficient for all of them. In that fuss we noticed an old lady who was barely standing on her feet. When she realized that we glimpsed at her she initiated to tell her story. She begged for a matrass to sleep on. She led us to the apartment where she lived with 6 more persons among which a 6-months-old baby. They all slept on one sofa, but she could not continue to sleep like that. They were all left without homes. That apartment was of one cousin of them who was living abroad. The old lady started to speak about all her pains and she was upset and shaken by her own destiny. “I beg you to get me a matrass. I can’t sleep like this anymore because I am sick and I won’t be able to continue my life”, words of Hiba Ramić. Our heart was shaken as well. Unfortunately in our van we didn’t have a matrass. But we promised to return and to fulfill her humble demand as we really don’t wish to anyone this destiny when in a second all what you have worked your entire life slips away from you.


That Sunday of 25 May 2014, a team of six employees headed towards Šamac in order to visit and assist directly those who need help and to distribute packages containing food any hygienic supplies. Overcoming a great number of obstacles on the road- destroyed streets, landslides, broken bridges the road led us to a small village in the municipality of Vukosavlje, Modrički Lug.

victims but when the water receded on Friday 17th, the locals suffered a terrible disbelief and shock. All the territory was covered with gravel that was nutritious ground before and leaving it as infertile. A great damage suffered Edin whose house was torn to the ground. The entire scenery of Modrički Lug has been changed and with it the future of the locals.

The scenery they saw was one from the worst nightmares. All the trees fallen, roads taken away, flooded structures were scattered around. . Around 200 households were directly covered by water in nearly two hours surrounding 900 citizens who could be reached afterwards only by boats. People were imprisoned in their own home on the river coast of Bosnia trying to save their property they gained by hard work from agriculture.

Edin is now with his family in a shelter where he awaits the outcome of his destiny and hard struggle for survival as all the others who are dividing his destiny. The most difficult time is in front of those who don’t have anywhere to return or go and who are forced to change their place of residence.

One of them is also Edin, a returnee and father of three young children. All his strength, money and desire for life in the native land focused on agriculture and livestock. Until less than a year he lived in Tešanj when he actually returned and moved in his house that he built with his own means. Near the banks of the river Bosna where he had 10 to 15 acres of land and where he managed after all the sufferings from war to rebuild life for himself and his family. All this until Thursday the 16th of May.

According to the words of the locals, the bridge leading to Modriča and Šamac with its construction retained the water of already risen river Bosna creating a natural dam. The collected water created a huge wave that covered that village destroying everything in front of it. Fortunately, there were no human

Part of their identity is lost- taken away by water and angry rivers. But the spirit of our men is hard to break so that we sincerely hope that Edin will be helped by good-hearted people: that he will receive support for building a new home from the ground for the umpteenth time…


Once more, IFS-Emmaus volunteers proved with their youth, strength and willingness that they are ready to help themselves but also to their fellow neighbors in order to provide better future. After the water receded from Doboj, they spent their time in helping people to clean their homes so that these people can move back in households. Besides, not only did they give contribution to single people they also worked in public institutions in need for human resources especially in primary school Vuk Stefanović KaradŞić and in humanitarian distributions in the territory of Bosnia and Herzegovina. IFSEmmaus is proud on its team of volunteers.


IFS-Emmaus in cooperation with Islamic community Doboj and City Doboj opens a soup kitchen for the population hit by floods. The kitchen is located in the former restaurant “Karizma“ . The cleaning and adjustments of the restaurant was done not only by employees but with support of volunteers. Since 31 May the soup kitchen has been functioning on daily basis. Around 8400 meals are distributed in a week.


MFS - EMMAUS bilten poplave  
MFS - EMMAUS bilten poplave  
Advertisement