Page 1

REPREZENTACIJA BESKUĆNIKA BOSNE I HERCEGOVINE


Regionalna saradnja i put reprezentacije BiH od ĉlanstva u HWC-u do nastupa u Meksiku

str.6

ODREĐENJE POJMOVA SIROMAŠTVA, SOCIJALNE ISKLJUĈENOSTI I BESKUĆNIŠTVA

Posljedice i izazovi beskućništva u BiH

str.3-4

Rezultati socijalnog projekta Homeless World Cup (HWC) Svjetsko prvenstvo beskućnika

str.5

Prvi nastup reprezentacije beskućnika BiH na Svjetskom prvenstvu u Meksiku

Prvo Europsko prvenstvo beskućnika Minhen 2013. godine

str.7-8 Priĉe reprezentativaca sa nastupa iz Meksika 2012.

str.11-12

str.10

Muhamed Bešić, fudbalski reprezentativac BiH prvi ambasador MFS-Emmaus-a

str.13

Uĉešće MFS-Emmaus-a u realizaciji meĊunarodnog projekta ''DOM'' Saradnja sa Nogometnim savezom BiH

str.14

Priĉe reprezentativaca sa nastupa iz Poznana 2013.

str.18

Drugo uĉešće reprezentacije beskućnika BiH na Svjetskom prvenstvu: Novi igraĉi, novi domaćin grad Poznan i ponovo 6. mjesto

str.15-16


―ZMAJEVI BEZ GNIJEZDA‖ Mnogi će fudbal opisati kao najvaţniju sporednu stvar na svijetu. Od te definicije malo ko će odstupiti i u MeĊunarodnom forumu solidarnosti Emmaus (MFS-Emmaus), ali za aktere priĉe nazvane Malonogometna reprezentacija beskućnika Bosne i Hercegovine fudbal je više od toga. Naravno, radujemo se uspjesima, ali naš cilj nije pobjeda u fudbalu nego borba za humanije društvo, zajedniĉka borba protiv politika mrţnje i podjela, protiv stigme i predrasuda. Ovo je uistinu dobra priĉa u svim nedaćama koje nas okruţuju. Nogomet nas ovdje samo veţe, ali nije u prvom planu. Naši igraĉi istinski su reprezent najugroţenijeg sloja bh. društva i svih problema koji nas svakodnevno potresaju. Iako je, kad se radi o rušenju predrasuda, pred nama dug put i mi smo tek na poĉetku, lijepo je vidjeti da se ljudi, a prvenstveno mlaĊa populacija, interesiraju za njihovu igru. Igru mladih ljudi sa margine društva, rekreativaca, amatera, ljudi sa neriješenim egzistencijalnim pitanjima koji su reprezentativni uzorak i prava slika stanja bh. društva.

Elmedin i Kenan

Istina, malo je onih koji su vjerovali da će doći do realizacije ovog cilja, ali i da će priĉa o bh. reprezentaciji uopće zaţivjeti. MFS-Emmaus je slijedeći misiju i viziju svoga djelovanja uspio u tome, te po ko zna koji put opravdao svoju humanu, društveno-odgovornu ulogu, ljubav prema BiH i opredjeljenost za dobro njenih graĊana, prije svih onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Pravila Svjetskog prvenstva beskućnika kaţu da jedan igraĉ ima pravo nastupa na samo jednom Svjetskom prvenstvu. Slijedeći opredjeljenost MFS-Emmaus-a da se nastavi sa realizacijom ovog projekta i u budućnosti, kolega Kenan Bajraktarević kao asistent na projektu i moja malenkost smo već uveliko poĉeli sa formiranjem nove, treće generacije reprezentacije beskućnika BiH. Naredno prvenstvo je u gradu Santiagu u Ĉileu u oktobru ove godine, i biće to šansa za nove igraĉe da budu ambasadori svoje zemlje, i da stiĉući nova iskustva, mijenjaju sebe i svoje ţivote.

EMIR SPAHIĆ, kapiten fudbalske ―A‖ reprezentacije BiH: ―Homeless World Cup već deset godina dokazuje da fudbal moţe mijenjati ljudske ţivote i njihove pravce. Iskoristi ću ovu priliku i pohvaliti ―Humanitarnu organizaciju MeĊunarodni forum solidarnosti - Emmaus‖ i njihovu ideju da okupe fudbalsku reprezentaciju beskućnika naše zemlje, te ĉestitati reprezentativcima i svojim kolegama na dosadašnje zapaţenim rezultatima. Cijela reprezentacija i ja ţelimo vam što više sreće u ţivotu i što bolji rezultat u Meksiku. Puno pozdrava i vidimo se uskoro, vaš Emir Spahić.‖

VEDAD IBIŠEVIĆ, igraĉ fudbalske ―A‖ reprezentacije BiH: ―HWC je dokazao još jednom kako nogomet mijenja ţivote. Organizatorima ĉestitam što su uspjeli da okupe reprezentaciju naše zemlje, a igraĉima naravno ĉestitke na njihovim uspjesima. Ja, kao i cijela reprezentacija ţelimo im puno sreće u predstojećim utakmicama , a posebno na turniru u Meksiku, da ostvare što bolji rezultat. Pozdrav!”


3

ODREĐENJE POJMOVA SIROMAŠTVA, SOCIJALNE ISKLJUĈENOSTI I BESKUĆNIŠTVA

SIROMAŠTVO - podrazumijeva nedovoljno sredstava za materijalne potrebe i iskljuĉenost iz aktivnog sudjelovanja u djelatnostima koje se smatraju uobiĉajenim u društvu. Siromaštvo se veţe uz glad i neuhranjenost, slabo zdravlje, narušeno mentalno zdravlje, nedostupnost ili ograniĉenu dostupnost obrazovanja, povećanu smrtnost, beskućništvo i neodgovarajuće stambene uslove, nesigurno okruţenje, društvenu diskriminaciju i izolaciju. Pojam siromaštva kao ekonomske prikraćenosti upotpunjuje se sloţenijim pojmom socijalne iskljuĉenosti. SOCIJALNA ISKLJUĈENOST - se shvata kao nemogućnost punopravne participacije u socioekonomskim aktivnostima, ukljuĉujući i nemogućnost uticaja u donošenju odluka. Pojam socijalne iskljuĉenosti nastao je 1989. godine i sastavni je dio preambule Europske socijalne povelje (temeljni dokument Vijeća Europe o socijalnim pravima). Osoba je socijalno iskljuĉena kada joj je oteţan pristup trţištu rada, najosnovnijim uslugama i kada nema socijalne mreţe. Ima obiljeţje trajnog stanja.

BESKUĆNIŠTVO Ujedinjeni narodi koriste dvije vrste definiranja beskućništva – beskućništvo se dijeli na apsolutno i relativno. Apsolutno beskućništvo podrazumijeva uslove u kojima ljudi nemaju „krov nad glavom― (fiziĉki zaklon), već spavaju na otvorenom, u vozilima, u napuštenim zgradama ili drugim mjestima koja nisu namjenjena za ljudsko stanovanje. Kod relativnog beskućništva osobe imaju „krov nad glavom― (fiziĉki zaklon), ali im nisu osigurani osnovni standardi zdravlja i sigurnosti kao što su adekvatna zaštita od elementarnih nepogoda, pristup pitkoj vodi, sanitarnom ĉvoru, liĉna sigurnost, pravo vlasništva, mogućnost privreĊivanja, i sl. FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless), Euopska federacija nacionalnih organizacija koje rade s beskućnicima, osnovana je 1989. godine, kao krovna neprofitna organizacija kojoj je svrha u najširem smislu, borba protiv beskućništva u Europi. FEANTSA je razvila Europsku tipologiju beskućništva i stambene iskljuĉenosti (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion ETHOS) s ciljem boljeg razumijevanja i mjerenja beskućništva u Europi. ETHOS klasificira beskućnike prema njihovoj ţivotnoj situaciji na sljedeći naĉin:  Osobe bez ikakvog smještaja ili skloništa (bez krova nad glavom);  Osobe koje imaju gdje prenoćiti, ali su privremeno u institucijama ili prihvatilištima (bez doma);  Osobe koje ţive u nesigurnim uslovima stanovanja, npr. osobe koje su ţrtve porodiĉnog nasilja;  Osobe koje ţive u neadekvatnim uslovima stanovanja, kao što je npr. prenaseljenost.

Uzroci beskućništva: Razliĉita svjetska istraţivanja pokazuju da su najĉešći uzroci, odnosno rizici za beskućništvo sljedeći:  Dugotrajno siromaštvo  Dugotrajna nezaposlenost  Samohrano roditeljstvo  Nizak stepen obrazovanja  Ovisnost (alkohol, droga, kocka)  Narušeno mentalno zdravlje  Narušeno tjelesno zdravlje  Slaba socijalna mreţa  Izdrţavanje zatvorske kazne  Gubitak mjesta za stanovanje, itd.


  

Posebno osjetljiva kategorija marginaliziranih osoba; U svijetu danas postoji pribliţno 1.000 000 000 beskućnika; U ukupnom broju siromašnih u Europi, prema istraţivanjima Europske Unije, udio beskućnika je oko 2,7 miliona;  U Europskoj Uniji gotovo 60 miliona ljudi ţivi ispod linije siromaštva i imaju ispodprosjeĉna godišnja primanja. Svaki šesti stanovnik ţivi na granici siromaštva, a posebno ţene starije od 65 godina i djeca;  U Bosni i Hercegovini ne postoje niti pribliţni podaci koliko je ljudi bez adrese i bez ĉlanova porodice. Osim saznanja da su beskućnici sve više dio naše surove realnosti, nema ni zakonskih osnova po kojima se ovoj kategoriji ljudi moţe pomoći. Zakoni o socijalnoj zaštiti u BiH poznaju samo pojam siromaha ili birokratskim rjeĉnikom reĉeno, osobe u stanju socijalne potrebe. Centri za socijalni rad i Ministarstva za rad i socijalnu politiku beskućnicima mogu pruţiti samo jednokratnu i trajnu novĉanu pomoć, ili ih privremeno zbrinuti. Kada govorimo o stigmatizaciji beskućnika, stigma ne omogućuje nikakve pozitivne, već iskljuĉivo negativne posljedice po pojedinca jer je u „prirodi― stigme da osobu zadrţava na istoj poziciji i šalje poruku da je nemoguće pomaknuti se s mjesta na kojem se nalazi. Socijalni radnici su profesija koja je najviše u kontaktu s beskućnicima, ali sistemska edukacija iz podruĉja pristupa u radu s osobama koje ţive u uslovima siromaštva, pa tako i s beskućnicima, zapravo ne postoji. Kako bi se izbjegla stigmatizacija beskućnika, a samim time i omogućila promjena u pozitivnom smjeru u radu s bilo kojim korisnicima, pa tako i s beskućnicima, jest – znanje o toj problematici.

S obzirom na tendenciju rasta stepena siromaštva i broja beskućnika, takve osobe su iskljuĉene i marginalizirane iz sudjelovanja u aktivnostima (ekonomskim, društvenim i kulturnim) koje su standard za druge ljude, a moţe im biti ograniĉen i pristup temeljnim pravima. Na ovaj se naĉin udaljavaju od prilika za rad, mogućnosti za ostvarenje prihoda i obrazovanja, kao i od mreţe društvenih aktivnosti u zajednici. Nemaju pristup tijelima moći i procesima odluĉivanja te se zbog toga ĉesto osjećaju bespomoćni i onemogućeni da preuzmu kontrolu nad svojim odlukama koje utjeĉu na njihov svakodnevni ţivot. Prema raspoloţivim podacima, na podruĉju BiH ne postoje organizovani vidovi djelovanja i rješavanja problema beskućnika, naroĉito u pogledu njihovog socijalnog ukljuĉivanja.

SOCIJALNO UKLJUĈIVANJE - je proces koji osobama, izloženim riziku od siromaštva i socijalne iskljuĉenosti, pruža mogućnost za sticanje prilika i resursa nužnih za potpuno sudjelovanje u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu.


5

Rezultati socijalnog projekta Homeless World Cup (HWC) -Svjetsko prvenstvo beskućnika

Svjetsko fudbalsko prvenstvo beskućnika je meĊunarodni sportski projekat koji koristi pozitivnu snagu fudbala za podizanje nivoa svijesti o beskućništvu i siromaštvu; Kod uĉesnika se stvara osjećaj pripadnosti, potrebe i znaĉaja timske igre; Socijalna integracija kroz sport je uspješna strategija u mnogim zemljama. Jedinstvena strast za fudbalom ima sposobnost pomicanja socijalnih granica; Sam sport postaje sredstvo za stvaranje novih šansi za osobe u kriznim situacijama;  Procjenjuje se da je oko 200 000 beskućnika imalo koristi od HWC odrţanog u Graz-u 2003. do danas;  Sada postoje fudbalski programi koji rade sa beskućnicima tokom cijele godine u više od 70 drţava;  Kod 70% igraĉa uoĉena je ţivotna promjena nabolje na naĉin da su se izlijeĉili od bolesti ovisnosti (droga, alkohol isl.), pronašli radna mjesta, nastavili obrazovanje, zasnovali porodicu, ĉak su postali igraĉi ili treneri, te su uspostavljali socijalna poduzetništva osiguravajući drugim beskućnicima mogućnost za promjenu njihovih ţivota. Domaćini dosadašnjih jedanaest prvenstava: Graz - Austrija (2003. godine), Gothenburg - Švedska, Edinburg Škotska, Copenhagen - Danska, Cape Town - Juţna Afrika, Melbourne - Australija, Milano - Italija, Rio de Janeiro -Brazil, Pariz - Francuska, Meksiko Siti - Meksiko i Poznan - Poljska. Domaćin 2014. godine je Santiago - Ĉile.

Projekat HWC-a se odnosi na socijalno iskljuĉene osobe koje ispunjavaju bar jedan od sljedećih kriterija:          

 

Da su bili beskućnici u nekom trenutku, u skladu s nacionalnom definicijom beskućništva Da ţive na ulici kao beskućnici Da ţive u prihvatnim centrima U imigracionim centrima U privremenom ili prelaznom smještaju (izbjegliĉki centri i stanovi, izbjegliĉka naselja, kontejneri) U ilegalnim naseljima Na ilegalno zaposjednutom zemljištu ili u objektu Da je osoba trenutno traţitelj azila Da je uliĉni prodavaĉ novina Da se nalazi na rehabilitaciji od droga ili alkohola, ili da je prošao proces rehabilitacije od istih, ali da su bili beskućnici u nekom trenutku u posljednje dvije godine. Da nisu mlaĊi od 16 godina Jedan igraĉ moţe uĉestvovati samo jedan put na HWC-u.

Ĉlanstvo Bosne i Hercegovine u HWC-u MeĊunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFSEMMAUS) je u avgustu 2011.godine postao partner HWC-a i zvaniĉni organizator drţavnog tima u uliĉnom fudbalu Bosne i Hercegovine, kao i za sve prateće izborne aktivnosti vezane za Svjetska fudbalska prvenstva za beskućnike - Homeless World Cup. MFS-EMMAUS, realizirajući ovaj projekat, kreira mogućnosti beskućnicima, prognanicima i drugim socijalno iskljuĉenim i socijalno marginalizovanim populacijama, da sa margina društva preĊu u centar društvenih dešavanja, da se ponosno predstave na globalnom nivou, budu istinski ambasadori naše zemlje i da uz to mijenjaju svoje ţivote. Aktivnim angaţmanom beskućnika i medijskom promocijom dogaĊaja, nastoji se postići da društvo, ne samo prepozna problem i potrebe beskućnika, već i da preuzme odgovornost za kontinuiranu podršku u rješavanju problema socijalne iskljuĉenosti ove ali i drugih socijalno iskljuĉenih kategorija u bh. društvu.


Regionalna saradnja i put reprezentacije BiH od ĉlanstva u HWC-u do nastupa u Meksiku

6

U saradnji sa reprezentacijama Hrvatske, Slovenije i Srbije pokrenuta je ideja o organizovanju regionalnog takmiĉenja za beskućnike pod nazivom „Europski socijalni kup―. Prvi takav turnir se igrao u Celju – Slovenija 2011. godine (BiH 2.mjesto), a godinu dana kasnije domaćin i organizator drugog turnira bio je MFS-Emmaus i reprezentacija BiH. Turnir se odigrao u Potoĉarima – Srebenica, a neposredno prije turnira od sredstava MFS-Emmaus-a izraĊen je i montaţni teren sa martinelama predviĊen za uliĉni fudbal kakav se igra na Svjetskim prve nstvima beskućnika. BiH reprezentacija je ovaj put kao domaćin osvojila 1. mjesto. Osim pomenutih turnira reprezentacija BiH je igrala na turniru u Zagrebu u martu 2012.godine gdje je takoĊe osvojila 1. mjesto.

Uĉesnici turnira u Srebrenici

Pored turnira igrane su i prijateljske utakmice na tlu BiH koje su imale za cilj promociju projekta, meĊu njima ćemo izdvojiti one igrane u Banja Luci sa amaterskim klubom FK ―Rekreativo‖ i u Zenici sa ĉlanovima udruţenja Lokalno omladinsko vijeće regije Zenica. Igranje reprezentacije beskućnika BiH u Banja Luci je jedan od dokaza vrijednosti ovog projekta, ali i znak prihvatanja projekta reprezentacije beskućnika BiH na teritoriji cijele drţave. Kao i to da problemi siromaštva, socijalne iskljuĉenosti i beskućništva sve ljude jednako pogaĊaju i da svaki vid borbe protiv tih problema zasluţuje paţnju i podršku svih. Nakon utakmice u Zenici igraĉi reprezentacije beskućnika BiH su bili specijalni gosti na utakmici Premijer lige BiH izmeĊu domaćina NK ―Ĉelik‖ i NK ―Ţeljezniĉar‖ iz Sarajeva. Na tom meĉu igraĉi reprezentacije BiH su doţivjeli ovacije i dobili podršku od oko 5 000 navijaĉa na stadionu Bilino Polje. BiH tim u posjeti Zenici, gradu nogometa

FK Rekreativo iz Banja Luke domaćin reprezentaciji BiH

U okviru manifestacija povodom obiljeţavanja 13. godišnjice rada, MFS-Emmaus je u aprilu 2012. godine organizovao prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Hrvatske, ali i meĊunarodni malonogometni turnir u aprilu 2013. godine, povodom obiljeţavanja 14. godišnjice rada, uz uĉešće prijateljskih reprezentacija Slovenije i Hrvatske. U oba dogaĊaja reprezentacija BiH je izašla kao pobjednik.

Intoniranje himni BiH i Hrvatske prije odigravanja prijateljske utakmice povodom 13. godišnjice MFS-Emmaus-a


7

PRVI NASTUP REPREZENTACIJE BESKUĆNIKA BIH NA SVJETSKOM PRVENSTVU BESKUĆNIKA U MEKSIKO SITIJU

PRVI NASTUP REPREZENTACIJE BESKU BESKUĆNIKA U MEKSIK

Na 10. po redu Svjetskom prvenstvu beskućnika na kome su uĉestvovale 43 reprezentacije u muškoj i 13 u ţenskoj konkurenciji, po prvi put se našla i reprezentacija beskućnika Bosne i Hercegovine. Prvenstvo se igralo u oktobru 2012.godine u Meksiko Sitiju (Mexico City). Vodeći se idejom pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija MFS-Emmaus je uspio osigurati sredstva i uslove za uĉešće reprezentacije beskućnika BiH na SP-u. Pomoć u tome pruţili su i drugi: u prvom redu Federalno ministarstvo kulture i sporta na ĉelu sa g-dinom ministrom Salmirom Kaplanom, gradonaĉelnik Doboja g-din Obren Petrović, Nogometni/Fudbalski Savez BiH, Uprava NK Široki Brijeg iz Širokog Brijega, bh treneri Toni Karaĉić i Abdulah Ibraković, vlasnica kompanije Kantić-Company g-Ċa Ešefa Kantić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Svoj doprinos promociji dali su A reprezentatici Vedad Ibišević i Emir Spahić, NK ―Rekreativo‖ iz Banja Luke, reprezentacije beskućnika Hrvatske i Slovenije, NK ―Bratstvo‖ Graĉanica, NK ―Doboj Istok‖ Klokotnica, UG ―Viktorija‖ Banja Luka, UG ―Nova generacija‖ Banja Luka, Izbjegliĉki centar Mihatovići, Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo, Lokalno omladinsko vijeće regije Zenica, NK Ĉelik-Zenica, itd. O ovoj ideji i projektu mnogi ne bi ni ĉuli da nije bilo pomoći i podrške medija: u prvom redu FTV-a, zatim TVTK, AL-Jezeera, BHT, RTRS, BN, K3; printani mediji Avaz, OsloboĊenje, Nezavisne novine; web portali www.klix.ba, www.reprezentacija.ba, i mnogi drugi. Svi oni kao i oni koje smo moţda zaboravili pomenuti zasluţuju jedno veliko HVALA u ime igraĉa, njihovih porodica i MFSEmmaus-a. S razlogom kaţemo i u ime njihovih porodica, jer uistinu je ovaj projekat unio toliko sreće, veselja i dao nadu u bolje sutra svim njihovim ĉlanovima.


UĆNIKA BIH NA SVJETSKOM PRVENSTVU KO SITIJU (MEXICO CITY)

Ĉlanovi bh. tima u obilasku meksiĉkih piramida (sa desna na lijevo): Alen Bešić – Doboj Istok Nedim Beĉić – Doboj Mirsad Makarević - Doboj Filip Alvir - Banja Luka Elmedin Škrebo (koordinator projekta) Kenan Bajraktarević (asisetent na projektu) Azmir Alihodžić — Srebrenica Drenko Vulin — Banja Luka Ahmet Lihić — Tuzla Almir Alić — Sarajevo

Ljubav igraĉa prema BiH, njenoj zastavi, himni, dresu, nadjaĉala je sve njihove probleme zbog kojih i jesu ĉlanovi reprezentacije i potisnula ih u drugi plan. Sve to kako bi u pravom svjetlu predstavili svoju zemlju i njene ljude. Ljude koji se smiju i kad im se plaĉe, ljude koji su ponosni i kada gube, i koji pored svih svojih problema i muke imaju ljudskosti i duše za izvoza. Samo jedno pojavljivanje ovih momaka na meĊunarodnoj sceni bilo je dovoljno da mnogi zavole BiH i njene ljude. Pridobiti tolike simpatije od drugih ĉlanica, dobiti toliko pohvala, oduševiti protivnike, organizatore, sudije, uz rezultatski uspjeh sa osvojenim 6. mjestom i nagradom za najboljeg debitanta ikada dodatno su priznanje za njihov nastup. Na kraju prvak je bio Ĉile u muškoj, a Meksiko u ţenskoj konkurenciji. Od europskih reprezentacija od BiH samo je bolje bio plasiran Portugal na 5. mjestu. Po mnogima bh. tim je predstavljao pravi smisao i duh HWC-a, baš onakvi kakvi jesu, prirodni, veseli, prijateljski raspoloţeni, privukli su paţnju mnogih, izmeĊu ostalih i mladog meksiĉkog 11ogodišnjaka Stiva Gonzalesa. Priĉa o Stivu je u tih nekoliko dana ispriĉana bezbroj puta u BiH i svijetu, a malo je onih koje je ostavila ravnodušnim. Pomenuti uspjeh i rezultati dokaz su da je MFS-Emmaus, kao partner HWC-a ispred BiH, opravdao svoje partnerstvo i tako na najbolji naĉin zahvalio onima koji su mu bili podrška na putu do uspjeha.


Slavlje nakon pobjede nad Namibijom i plasmana u ĉetvrtfinale SP-a

Rezultati reprezentacije BiH u Meksiku: Prva grupna faza BiH 7:2 SAD BiH 10:2 Finska BiH 10:1 Švicarska BiH 5:1 Poljska BiH 3:2 Ukraina Druga grupna faza BiH 4:5 Indonezija BiH 10:3 Ĉeška BiH 5:4 Rumunija BiH 8:5 Bugarska BiH 7:5 Namibija Ĉetvrtfinale BiH 4:6 Meksiko Utakmice za poredak od 5-8 mjesta BiH 3:1 Litvanija BiH 5:8 Portugal

BiH zauzela 6. mjesto!

Zakia Moulaoui, koordinator za MeĊunarodnu saradnju i razvoj u HWC-u, prijatelj reprezentacije BiH, ponosna na novog ĉlana HWC porodice

Utakmica sa Portugalom u borbi za 5/6. mjesto

BiH najbolji debitant

Detalj sa utakmice protiv Finske

Meksiĉki djeĉak Stiv Gonzalez, sa školskim drugovima bio stalna podrška reprezentaciji BiH


Priĉe reprezentativaca isa nastupa z Meksika 2012.

10

Moje ime je Azmir Alihodţić ali svi me poznaju kao ĐiĊija. Rodom sam iz Srebrenice. Moja priĉa je tuţna kao i većina drugih koji dolaze iz tog mjesta obiljeţenog krvlju i suzama. Sada imam 23. godine, ali za vrijeme rata u BiH sam bio tek malo dijete koje ništa nije shvatalo ali koje je silom okolnosti moralo brzo odrasti. Rat mi je oduzeo moje roditelje, djetinjstvo i spokoj. I danas, kad posjećujem svoje rodno mjesto ne mogu a da ne pomislim šta bi bilo sa mnom da se sve to nije dogodilo. Ali, dogodilo se! Nakon smrti mojih roditelja tetka me je prihvatila i brinula o meni. Ali kada sam napunio 11. godina morao sam je napustiti jer nije više bila u stanju da se brine o meni. Od tada pa do svog punoljetstva ţivio Azmir Alihodžić sam po raznim domovima za djecu bez roditelja, a po navršetku 18. godina Centar za socijalni rad me smjestio u izbjegliĉko naselje Mihatovići. Jedini izlaz iz tuge i beznaĊa našao sam u lopti. Znao sam sate provoditi na igralištu. Svakim udarcem osjećao sam se jaĉim, spokojnijim i spremnim za nove izazove ţivota. U Mihatovićima ţivim i danas. Neću reći da je idealno jer nije, ali je podnošljivo. Tu sam i upoznao našeg selektora i sam projekat Reprezentacije beskućnika. Ne mogu izraziti rijeĉima koja vrata mi je projekat otvorio i koja iskustva je donio na moj prag. Od tada sam druga osoba. Imam ţelju, volju ali i podršku svojih prijatelja da ostvarujem svoje ciljeve jedan za drugim. Ko zna, moţda jednog dana osvanem na Svjetskom prvenstvu beskućnika negdje Mihatovići, izbjeglički kamp u Tuzli, trenutni Azmirov dom u nekom gradu kao selektor ekipe. Mislim da bi tada moji roditelji bili ponosni na mene.

Zovem se Filip Alvir i roĊen sam u Banja Luci 09. 11. 1983. godine gdje i danas ţivim. U poslijeratnom periodu sam imao teţak problem sa drogom tj. postao sam zavisnik o heroinu. Tek 2010. godine sam odluĉio da se lijeĉim i spas sam našao u komuni zajednice "Susret" gdje sam proveo dvije godine terapijskog dijelovanja i rada na sebi. Nakon toga i odreĊenog perioda resocijalizacije su me kontaktirali prijatelji iz MFSEmmaus-a i pitale da im se pridruţim u igranju fudbala koji će kao takav da pomogne nama socijalno marginalizovanim da se druţimo i stiĉemo nova poznanstva. U kontinuitetu smo se poĉeli spremati za Homeless world cup koji je trebao biti odrţan u Meksiko Sitiju (Ciudad de Mexico). Odigrali smo veći broj prijateljskih utakmica koje su ukljuĉivale posjete prijateljskim organizacijama iz Hrvatske i Slovenije. Nakon priprema i druţenja što u Klokotnici (MFS-Emmaus-u) što kod prijateljskih organizacija otišli smo i u Meksiko na Svjetsko prvenstvo beskućnika u fudbalu. Tamo smo ostvarili odliĉan rezultat i u ukupnom plasmanu se plasirali na 6. mjesto od 43 ekipe. A i proglašeni smo za najbolje debitante na prvenstvu. Taj put druţenje, gostoprimstvo i pozitivni utisci sveukupne saradnje meĊu nama kao timom smatram kao jednu od ljepših stvari koje su mi se desile u zadnjih deset godina. Od srca hvala Selektoru Elmedinu koji je svojim ţrtvovanjem, zalaganjem i ljubavlju prema nama i našoj drţavnoj selekciji doprinio da mi obiĉni, i više nego obiĉni smrtnici preletimo preveliki i nedostiţni okean.

Filip Alvir na ceremoniji otvaranja SP nosio zastavu BiH


11

PRVO EUROPSKO PRVENSTVO BESKUĆNIKA – MINHEN 2013.

Bh. reprezentativci dali podršku u borbi za donošenje Zakona o jedinstvenom matičnom broju

Od 24. do 27. juna 2013. godine u Minhenu - Njemaĉka, igralo se prvo Europsko prvenstvo za beskućnike, a na njemu je uĉestvovalo 14 reprezentacija Starog kontinenta (Belgija, BiH, Bugarska, Danska, Njemaĉka, Engleska, Holandija, Hrvatska, Austrija, Poljska, Portugal, Švicarska, Slovenija i MaĊarska) koje su svoj nastup osigurale zahvaljujući uspješnoj realizaciji projekta u vlastitoj zemlji i rezultatu sa prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva beskućnika u Meksiku. Ovo je veliko priznanje za BiH, za MFS-Emmaus kao nosioca projekta BiH, te sve one koji su podrţavali ovaj projekat u proteklom periodu.

Bh. tim sa peharom za 2. mjesto

Ĉestitke Direktora MFS-Emmausa igraĉima po povratku iz Minhena


Kako pravila za prvenstva beskućnika nalaţu da jedan igraĉ ima pravo nastupa samo na jednom Svjetskom prvenstvu, nova ekipa koja će za nešto više od mjesec dana predstavljati BiH na narednom SP koje se igra u Poznanu-Poljska je već bila selektirana. Ista postava reprezentacije beskućnika je nastupila i na prvom Europskom prvenstvu beskućnika u Minhenu, sa kojeg se vratila sa titulom viceprvaka Starog kontinenta, nakon što je u finalu poraţena od Rumunije 4:6. Na putu do finala BiH je pobjedila Belgiju, Austriju, Poljsku, Njemaĉku i u polufinalu MaĊarsku. Prvak u ţenskoj konkurenciji bila je Bugarska.


13

Muhamed Bešić, fudbalski reprezentativac BiH, prvi ambasador MFS-Emmaus-a

Mladi i povremeni seniorski fudbalski reprezentativac BiH i ĉlan maĊarskog Ferencvaroša, Muhamed Bešić, je u julu 2013. godine bio je u posjeti MFS-Emmaus-u. Povod za posjetu je uspješan nastup malonogometne reprezentacije beskućnika BiH na prvom EP beskućnika u Minhenu, kao i upoznavanje sa ostalim projektima MFS-Emmaus-a. Na kraju ovog višesatnog druţenja mladi Bešić je potpisao i Sporazum o saradnji sa MFS-Emmaus-om, ĉime je postao i njegov prvi ambasador. Bešić je nakon posjete izjavio: ―Nikad se do danas nisam susreo sa ovakvim Centrom kakav je Prihvatni centar ‗Duje‘ i moram reći da mi je susret sa ovim ljudima i njihovim problemima zbog kojih su ovdje gdje jesu vratio jedan pozitivniji pogled na ţivot i spustio me na zemlju. Oduševljen sam radom MFS-Emmaus-a i brigom koju njegovi uposlenici pruţaju najugroţenijim kategorijama našeg društva, posebno prema djeci i starijim osobama." TakoĊer je rekao da će i u budućnosti podrţavati rad i projekte MFSEmmaus-a. Potpisivanjem Sporazuma o saradnji, postao sam ambasador MFS-Emmaus-a, ali i njegov prijatelj. Bešić je, takoĊer rekao da je oduševljen postignutim rezultatom naših reprezentativaca u Minhenu i poţelio im sreću na predstojećem nastupu za SP u Poljskoj.

Muhamed Bešić u društvu članova reprezentacije beskućnika BiH tokom posjete MFS-Emmaus-u


Uĉešće MFS-Emmaus-a u realizaciji meĊunarodnog projekta ''DOM''

14

Partneri na projektu ―Dom‖ iz Slovenije i BiH

Projekat je realizovan u okviru meĊunarodne razvojne saradnje, pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije u periodu maj – oktobar 2012.godine. Nosilac projekta je bio Centar za socijalni rad Kranj, a partneri na projektu bili su Društvo ''ProSoc'' Kranj, Udruţenje ''MeĊunarodni forum solidarnosti-Emmaus'' Doboj Istok i ''Udruţenje graĊana za promociju sporta'' Kraljevo. Cilj projekta je bio postizanje poboljšanja na podruĉju socijalnog zakonodavstva i jaĉanje civilnog sektora/NVO. U okviru tog projekta MFS-Emmaus u periodu od 18. do 20. juna 2012. godine bio je domaćin studijske posjete i edukacije na temu: ''Beskućnici u Sloveniji i Bosni i Hercegovini''. Struĉni radnici, saradnici i volonteri, koji rade na podruĉju beskućništva, smanjenju siromaštva, meĊunarodnoj saradnji u okviru javnih ustanova i NVO-a, su kroz proces edukacije, osposobljavanja i studijske posjete, te razmjenu iskustva dobili nove kompetencije i druge vještine potrebne za rad sa korisnicima. Od 25. do 28. septembra 2012. godine, organizovana je studijska posjeta sa edukacijom struĉnih radnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Sloveniji. Delegaciju iz Bosne i Hercegovine ĉinili su predstavnici Centara za socijalni rad Tuzla, Srebrenik i Doboj Istok, te uposlenici i volonteri MFS-Emmaus-a. Obzirom da u Bosni i Hercegovini zakonski nije definisan pojam beskućnika niti su razvijeni programi za beskućnike, iskustvo steĉeno u Sloveniji, kao i informacije dobivene od kolega iz Srbije, mogu olakšati daljnji rad, razvoj novih programa i uspostavu prekograniĉne saradnje.

Isticanje saradnje MFS-Emmaus-a sa Nogometnim savezom BiH (NS/FS BiH) u realizaciji projekta reprezentacije beskućnika ne umanjuje vrijednost i znaĉaj saradnje i pomoći drugih u njegovoj realizaciji, šta više ona bi mogla i trebala biti daleko veća i znaĉajnija. Razlog isticanja saradnje sa Savezom su fudbal i meĊunarodno sportsko reprezentovanje BiH kao zajedniĉka obiljeţja Saveza i MFS-Emmaus-a. NS/FS BiH u okviru svojih aktivnosti na projektima društvene odgovornosti je prepoznavši znaĉaj projekta reprezentacije beskućnika najveću pomoć projektu pruţao kroz donacije u sportskoj opremi (dresovi, jakne, lopte) te slanjem svojih predstavnika na meĊunarodne turnire koje je MFS-Emmaus organizovao u Srebrenici i Doboj Istoku. Osim toga MFS-Emmaus je na poziv NS/FS BiH dvije godine za redom Ĉlanovi delegacije NS/FS BiH uĉesnici na UEFA Study Group Scheme u Izmiru uĉestvovao u realizaciji programa Grassroots, i bio dio manifestacija povodom proslave 16.maja - UEFA Grassroots dana (UEFA Grassroots Day) odrţanih u Sarajevu i Sokocu. Na pomenutim manifestacijama sa reprezentacijom beskućnika je putovalo preko 100 djeĉaka i djevojĉica iz lokalne zajednice koji su polaznici Škole sporta ―DI – FIVE‖ Doboj Istok. U okviru realizacije istog programa u aprilu 2012. godine predstavnik MFS-Emmaus-a je kao dio delegacije NS/FS BiH uĉestvovao u radu studijske grupe pod nazivom UEFA Study Group Scheme, a ĉiji je domaćin u Izmiru bio Nogometni savez Turske. Suština UEFA-inog Grassroots programa je promocija fudbala za mlaĊe uzraste, amatere, ţene, te povećanje društvene odgovornosti kroz razliĉite socijalne programe, kakav je i projekat reprezentacije beskućnika BiH.


15

Drugo uĉešće reprezentacije beskućnika BiH na Svjetskom prvenstvu: Novi igraĉi, novi domaćin grad Poznan i ponovo 6. mjesto

Članovi bh. reprezentacije za vrijeme intoniranja himne (sa lijeva na desno): Sanjin Salihbašić - Doboj; Eldin Ahmetović - Doboj Istok; Admir Sakić - Zvornik; Ramiz Osmanović - Travnik; Adis Kolasević - Sarajevo; Dragan Maksimović - Banja Luka; Alen Alić - Bratunac; Elmedin Škrebo, koordinator projekta; Kenan Bajraktarević, asistent projekta. Reprezentacija beskućnika BiH je od 10-18 augusta 2013. godine uĉestvovala na svom drugom SP beskućnika. Domaćin ovog 11. Svjetskog prvenstva beskućnika bio je grad Poznan - Poljska, a na njemu je uĉestvovalo 45 reprezentacija u muškoj i 13 u ţenskoj konkurenciji. Prekrasan prirodni ambijent obale jezera Lake Malta, poznatog mjesta odrţavanja mnogih internacionalnih takmiĉenja u sportskim diciplinama na mirnim vodama, dao je posebnu draţ cijelom dogaĊaju. Prvog dana na istom mjestu je odrţan i sveĉani program na kome su predstavljeni svi uĉesnici prvenstva i izvršeno izvlaĉenje takmiĉarskih grupa u obje konkurencije. Naša reprezentacija se našla u grupi E sa reprezentacijama Austrije, Slovenije, Belgije, Filipina i Rumunije. Za siguran plasman u narednu rundu takmiĉenja našim momcima su bile potrebne tri pobjede, što im je i pošlo za rukom. Ostvarene su pobjede protiv Slovenije 7:3, Belgije 8:2 i Filipina 10:4, uz tjesne poraze protiv Austrije od 1:2 i Rumunije 3:4, koje su uz našu reprezentaciju ostvarile plasman u narednu rundu takmiĉenja, gdje su svoje mjesto našle 24 najbolje reprezentacije iz prve runde. Nanizali su pobjede protiv Bugarske 7:6 (5:5) nakon izvoĊenja jedanaesteraca, Francuske 4:3, do tada još neporaţene Ukraine sa 4:2 i MaĊarske 6:2, da bi na kraju u meĉu bez rezultatskog znaĉaja ali interesantnom za publiku bili poraţeni od Brazila sa 1:7, a na poluvremenu rezultat je nakon našeg poĉetnog vodstva glasio 1:1 što je bio prvi meĉ Brazila u kome dileme oko pobjednika nije riješio već u prvoj polovini utakmice. Kako se zahuktavala borba za prvaka tako su i rasle simpatije publike i drugih uĉesnika prema pojedinim reprezentacijama. Nakon pobjeda naše reprezentacije protiv Francuske i Ukraine i u istim prikazane srĉane, borbene i dopadljive igre naši momci su imali sve veću podršku sa tribina.


Sa ovim pobjedama stigao je i ĉlanak objavljen na sluţbenim stranicama SP u kome se kaţe: "Danas se jasno mogla vidjeti njihova vještina i paţnja sa kojom su drţali i ĉuvali loptu protiv svojih protivnika. Osim ovoga, oni su pokazali strast na terenu prikazivanjem njihove jake odluĉnosti u namjeri da pobjede. Nakon dobijene bitke protiv Ukrajine, tim se srušio na koljena od ushićenja.‖ utakmica ĉetvrtfinala i opet kao i prošle godine protivnik je Meksiko, naţalost opet poraz. Ovaj put BiH tim je poraţen sa 6:3. Podrška sa tribina našem timu nije izostala ni u ovom meĉu. U ovom meĉu golman reprezentacije BiH Eldin Ahmetović je imao lom prsta, zbog ĉega nije branio u nastavku prvenstva. Nakon ispadanja u ĉetvrtfinalu uslijedilo je razigravanje za plasman od 5 do 8 mjesta. U prvom meĉu u toj borbi BiH se sastala sa Rumunijom, što je bio drugi susret ova dva tima na ovogodišnjem prvenstvu. Ovaj put uspješnija je bila reprezentacija BiH i slavila pobjedu izvoĊenjem jedanaesteraca rezultatom 5:4, a u regularnom dijelu meĉa rezultat je bio 4:4. Nakon ovog uslijedio je i meĉ sa Portugalom u borbi za 5 odnosno 6 mjesto. I ovaj put se ponovila situacija sa prošlogodišnjeg nastupa u Meksiku, kada je protivnik BiH bio Portugal. Naţalost opet je BiH tim doţivio poraz, ovaj put rezultatom 10:6, ĉime je BiH reprezentacija završila svoj nastupa na 11. SP beskućnika. Da rezultat bude još potpuniji pobrinuo se naš golman Eldin Ahmetović koji je ponio epitet najboljeg golmana prvenstva, a ceremonija uruĉenja nagrade bila je puna emocija kao i epski nastupi i odbrane Eldina koje su malo koga ostavile ravnodušnim.

Eldin, najbolji golman 11. SP beskućnika


17

Utakmica u borbi za 5 i 6 mjesto, BiH - Portugal Lake Malta, Centralni teren

Pozdrav za navijaĉe od igraĉa BiH i Slovenije

Jedna od mnogobrojnih intervencija najboljeg golmana SP-a

Detalj sa utakmice BiH - Filipini


Priĉe reprezentativaca sa nastupa iz Poznana 2013.

18

Zovem se Admir Sakić roĊen sam 1992. godine, kada je poĉeo rat u BiH. Godinu dana kasnije kao beba sam ostao bez majke koja je kao civil poginula od agresorske granate. Iste godine kada sam ostao bez majke bio sam protjeran iz rodnog sela Kamenica. Poslije ove tragedije svoje utoĉište sam našao u Izbjegliĉkom centru Mihatovići kod Tuzle, gdje i danas ţivim sa preţivjelim ĉlanovima obitelji. Naša porodica kao i većina porodica u Izbjegliĉkom naselju ţivi teškim prognaniĉkim ţivotom, a egzistenciju za ţivot pronalazimo svako na svoj naĉin. Naša porodica uveliko preţivljava od ilegalnog kopanja uglja na jednom površinskom kopu u blizini Tuzle , ali i od sakupljanja sekundarnih sirovina. Porodica se brine i o manjem stadu ovaca od kojih takoĊer zaraĊujemo za ţivot, naroĉito zimi kada je rudnik prekriven snijegom. Volim naše malo stado kao i druge ţivotinje, tako da uvijek sa posebnom ljubavlju i paţnjom radim sa njima. Osim toga, većinu slobodnog vremena provodim na našem Admir Sakić improvizovanom sportskom poligonu kojeg imamo u kampu, tako da sam oduvijek bio zaljubljen u sport, jer za vrijeme igranja u potpunosti zaboravim na ţivotne poteškoće i probleme. Tim više nikada nisam ni sanjao da ću poligon iz Izbjegliĉkog centra zamijeniti jednim terenom na svjetskoj sceni i imati ĉast braniti boje svoje zemlje. Nakon velikih pobjeda, emocija ali i novog ţivotnog iskustva vratio sam se iz Poznana u krug svoje obitelji i prijatelja koji su me doĉekali kao zvijezdu. Njihov doĉek upotpunili su informacijom da je naše malo stado brojnije za još jednog ĉlana. Ova informacija me je obradovala skoro kao svaki go koji smo dali protivniĉkoj ekipi na SP u Poznanu.

Rodio sam se i odrastao u Banjaluci i pošto sam riješio višegodišnji problem sa psihoaktivnim supstancama u zajednici Viktorija i išĉupao se iz kandţi zla, uspješno sam se resocijalizovao i stupio u reprezentaciju BiH za beskućnike a ĉiji su glavni pokrovitelji i organizatori ljudi iz MeĊunarodnog foruma solidarnosti - Emmaus iz Doboj Istoka. Zajedno sa mnom u formiranju nove, druge generacije fudbalera reprezentacije bili su i momci iz ostalih dijelova BiH, koji su takoĊer u vlastitom ţivotu bili pogoĊeni raznoraznim problemima i nevoljama koje ţivot nosi. Poĉeli smo da treniramo i da se druţimo iz mjeseca u mjesec i raĊala su se nova prijateljstva. Putovali smo po turnirima i igrali se lopte ostvarujući veoma dobre rezultate, 2. mjesto na Evropskom prvenstvu u Minhenu, 6. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Poznanu i na individualnom nivou nagrada za Najboljeg golmana prvenstva u Poljskoj.

Dragan Maksimović

Rezultate bih ipak stavio u drugi plan, jer je ipak socijalni momenat, harmonija i sklad meĊu ekipom ono najbitnije. Ja sam kao igraĉ, a duboko sam ubijeĊen i da su i moje kolege iz reprezentacije, osjetio da kroz fudbalsku igru i sve ono što nam je pruţao zajedniĉki trenutak, mogu da se osjetim ponovo kao ĉovjek koji ne robujem više zlu od koga sam bio ovisan, već sam se osjetio kao ĉovjek koji je dio cijeline. Naravno da na tu cjelinu mislim na sve ono pozitivno što ţivot moţe da nosi i ovom svojom kratkom izjavom bih ţelio da poruĉim svim ljudima koji imaju bilo kakav socijalni, materijalni, egzistecijalni ili zdravstveni problem, da ne oĉajavaju i da se ne predaju jer svaka stvar posjeduje nešto svoje, ta ista stvar ima i uvod, poĉetak i kraj, a tama postoji da bi prizvala sjaj.


19

MeĊunarodni forum solidarnosti - Emmaus

Promoter of Homeless World Cup and initiator of the project

Organizator Svjetskih prvenstava za beskućnike i nosilac projekta

Finansijska pomoć

Medijska podrška i promocija

Financial assistance

Materijalna pomoć

Material assistance

Media support and promotion


Impressum: Udruženje ―HO MeĊunarodni forum solidarnosti—Emmaus‖ Bilten br. 22, februar 2014. Izdavaĉ: Udruženje ―HO MeĊunarodni forum solidarnosti — Emmaus‖ Za izdavaĉa: Hamzalija Okanović, direktor Urednik: Jasmina Vehabović Tekstovi: Elmedin Škrebo, Sabina Arnaut Jahić, Mirza Efendić Prevod na engleski jezik: Lejla Mešić Fotografije: Arhiva MFS-Emmaus, njemaĉki fotograf Lars Wehrmann Centralni ured Duje bb, 74 207 Klokotnica Doboj Istok, BiH Tel: + 387 35 726 690 Fax: +387 35 720 284 e-mail: info.ifs@mfs-emmaus.ba www.mfs-emmaus.ba

Central Office: Duje 74 207 Klokotnica Doboj Istok, BH Tel: +387 35 726 690 Fax: +387 35 720 284 e-mail: info.ifs@mfs-emmaus.ba www.mfs-emmaus.ba Editor: Jasmina Vehabović Text: Elmedin Škrebo, Sabina Arnaut Jahić, Mirza Efendić Translation: Lejla Mešić Photos: Archive IFS– Emmaus, German photographer Lars Wehrmann International Forum of Solidarity-Emmaus Newsletter No.22 Publisher: International Forum of Solidarity-Emmaus For the publisher: Hamzalija Okanović, Director

Impressum:


Stories of B&H homeless footballers from Poznan 2013

18

My name is Admir Sakic and I was born in 1992, shortly after the war in Bosnia and Herzegovina had erupted. At the age of one year, I was orphaned after my mother was killed in a grenade blast. Me and my remaining family were driven out of our home town, Kamenica and found shelter in a refugee centre in Mihatovići, near Tuzla where I live today. Life is very hard for me and my family. We make a living by digging coal illegally from a local mine near Tuzla and selling it. The family also takes care of small flock of sheep especially during winter when the coal is covered by snow.

Admir Sakić

We adore our flock of sheep as other animals so that we devote always a lot of care to them. Besides, most of my free time I spend on an improvised sport field that we have at the camp. So, as a little boy I fell in love with sport because while playing sport I forget all the difficulties and enjoy life in its fullness. But I never dreamt that one day I will have the chance to substitute that field with the one on a world scene and have the honor to defend the colors of my country. After several victories, emotions and life experiences I came back from Poznan to my family and friends, who welcomed me as a big star.

Their welcome was even bigger when they told me that our flock is richer by one more member. This information made me as happy as each goal we gave to our opponents at the European cup in Poznan.

I was born in Banjaluka where I grew up as well. I was an addict for several years. In the community Viktoria I managed to leave that world of evil and successfully resocialize in society. I managed to enter into BH homeless football team whose sponsors and organizers are people from the organization International forum of solidarityEmmaus from Doboj Istok. I, with other persons from Bosnia and Herzegovina formed this new, second homeless football team. All the other guys as me were affected by difficulties and troubles in their lives. We started to train and familiarize from month to month and new friendships emerged. We travelled from one tournament to other and played football, bringing excellent results: 2nd place at the European Cup in Munich, 6th place at the Homeless world cup in Poznan also accomplishing an individual award for the best goalkeeper at the tournament in Poland. However, I would put the results in the second agenda, because the social aspect of the project is far more important. Me, as a player, and I am deeply convinced that my colleagues share the same opinion, felt human again through football. I was no longer enslaved by my addiction and past life but I truly felt as a person who is a big part of the whole. Of course by whole I mean the positivity that life brings and with this short insight I would only recommend to all people who have any kind of social, material, existential or health issue not to despair and not to give up. Each battle has its end, it has its introduction, plot. Ultimately, the darkness exists only to bring light.

Dragan Maksimović


Detail from a match against Portugal

Match against France

RESPECT

Injury of Eldin Ahmetović, match against Mexico

Cheering before the match


Eldin Ahmetović

After our team defeated France and Ukraine by which giving excellent performance, our boys gained more and more support from the audience. With these victories came also a newspaper article in Homelless World Cup where was written: "Today you could clearly see their skill and care with which they held and kept the ball against their opponents. Apart from this, they showed passion on the field showing their strong determination for victory. Having defeated Ukraine, the team collapsed to his knees of elation.‖ The thing which players will remember is the support they had from the stands, and that was the best prize for their fighting spirit displayed during the game.Unfortunately, as on the HWC in Mexico, once again the new team was as the previous, defeated and found itself in a good old 6th place. However, our goalkeeper Eldin Ahmetović got the title of the best goalkeeper on the 11th HWC, and the awarding ceremony was full of emotions as the epic performance and defence of Eldin which left very few people indifferent.


15

Second Participation of B&H Homeless Football Team at HWC: New players, New Host - Poznan and 6th Place again

From left to right: Up: Kenan Bajraktarević - project‘s assistant, Haris Okanović - volunteer, Dragan Maksimović, Eldin Ahmetović, Sanjin Salihbašić, Elmedin Škrebo - project’s coordinator Down: Ramiz Osmanović, Alen Alić, Admir Sakić, Adis Kolasević.

The host of 11th HWC that took place from 10-18 August 2013 was Poznan, Poland where 45 male teams and 13 female teams were involved. The spectators enjoyed the event at beautiful natural surroundings of Lake Malta, a famous place for international contest in water sports making the event even more attractive. Our Team found itself in group E with teams of Austria, Slovenia, Belgium, Philippines and Romania. For a secure placement in the next round our boys needed to secure three victories which they had in their hands. We won against Slovenia 7:3, Belgium 8:2 and Philippines 10:4 and a tight defeat from Austria 1:2 and Romania 3:4 which passed in the next round together with B&H Team where 24 best teams from round one found their place. In the second round, the boys knew that they can lose only one match if they wanted to struggle for the first place and in which they succeeded. They were racking victories against Bulgaria 7:6 (5:5) after penalties, France 4:3, until then, undefeated Ukraine 4:2 and Hungary 6:2 and to be defeated by Brazil in an interesting match with the score 1:7. As the struggle for the first place became nearer so the public sympathies towards different teams grew.


"HOME" - International Project - Together against the Expansion of Homelessness

14

This project has been implemented from May to October Participants of the seminar “Homeless of B&H 2012 as part of the international cooperation under the sponsorship of Ministry for Foreign Affairs of Slovenia Republic. Centre for Social Work - Kranj was the applicant while the partners were Society ―ProSoc‖ from Kranj, association ― International forum of solidarityEmmaus‖ from Doboj Istok and ―Association of citizens for sport promotion‖ from Kraljevo. International project ―Home‖ in its centre puts the issue of homelessness and how to deal with this problem in terms of social law and in enforcing the civic sector/ NGOs. Many workshops and educational visits were held and prepared in order to gain new knowledge or to expand the existing, necessary for work with the target group. These workshops were held in Slovenia and then in Bosnia and Herzegovina- all the centres for Social assistance precisely their directors participated familiarizing all with their experiences and knowledge gained afterwards. From 18 to 20 June, IFS- Emmaus was the host of one such educational workshop where the theme was ―Homeless people in Slovenia and B&H‖. Furthermore, from 25 to 28 September, an educational workshop was organized for professionals from B&H and Serbia in Slovenia. B&H delegation consisted of representatives of Centres for Social Work Tuzla, Srebrenik and Doboj Istok as of employees and volunteers from IFS-Emmaus. Considering that in B&H the term homeless has not been defined by law nor there are programs developed for homeless people, experience acquired in Slovenia as information provided by colleagues from Serbia could facilitate the future work, program development and maintenance of cross-border cooperation.

Emphasizing the collaboration between IFS- Emmaus and Football Association (FA B&H) in the realization of the project for homeless people should not in any way diminish the importance of other but on the contrary, it should be far bigger and influential. The reason for sticking out this collaboration is solely football and international presentation of B&H sport as the joint symbol of the Association and IFS- Emmaus. Recognizing the significance and importance of the project through their project activities oriented towards social responsibility, FA B&H gave their support mostly by offering donations in sports equipment (T- shirts, jackets, balls) and also by sending their representatives at the international tournaments organized by IFS-Emmaus in Srebrenica and Doboj Istok.

Danial Pirić, executive director of FA B&H gives

Moreover, in two consecutive years, IFS-Emmaus participated in the realization of Grassroots program and took part of the manifestation due to the celebration of 16th May - UEFA Grassroots Day held in Sarajevo and Sokoc. At the mentioned event, homeless Team was accompanied by 100 children – boys and girls from local community who are also attendees of the School of sport ―DIFIVE‖ from Doboj Istok. In April as part of the same program, IFS-Emmaus representative participated in the work of a study group under the name UEFA Study Group Scheme in Izmir whose host was FA of Turkey. The whole purpose of UEFA Grassroots program is promotion of football for youngsters, amateurs, women likewise enhancing social responsibility through different social programs as it is the Project of Homeless Football Team of B&H.


13

Muhamed Bešić; B&H footballer and first IFS-Emmaus ambassador

Muhamed Bešić is a young and on occasion senior footballer of B&H and member of Hungarian Ferencvárosi TC. On July 2013, he visited humanitarian organization IFS – Emmaus. The reason that made him appear in our Centre is the popularity of the project B&H Homeless Football Team and its result achieved on the first, for our Team, European Homeless Cup held in Munich as the opportunity to find out about other activities and projects. After a two-hour visit, young Bešić signed an Agreement on cooperation that made him the first ambassador of NGO IFS-Emmaus declaring the following: ―Never before have I seen such a Centre as the Reception Centre Duje and I must admit that meeting these people and knowing about their problems and causes of their accommodation here made me look at life from a brighter side bringing me down to earth. I am thrilled with the work that IFS – Emmaus does and by the care that the employees dedicate to protégés especially towards children and elder people.‖ In the future, he emphasized, that he will support IFS – Emmaus in the work and projects. By signing the Agreement on cooperation not only did he become its ambassador but also a friend. Bešić wished all the best to our B&H Homeless Football Team in the upcoming HWC in Poland.

Reception Centre Duje residents thrilled with Muhamed Bešić’s visit


The new team of players for Homeless World Cup tournament was formed, since the rules of HWC don‘t allow participation in tournaments more than once. The new team made their first appearance in Munich at the European Homeless Cup winning the second place after the match with Romania where they lost 4:6. On its way to the finals they defeated Belgium, Austria, Poland, Germany and Hungary. The winner in the female contest was Bulgaria.


11

FIRST EUROPEAN HOMELESS CUP- MUNICH 2013

From 24 to 27 June in Munich- Germany was played the first European Homeless Cup where 14 teams of the Old continent (Belgium, B&H, Bulgaria, Denmark, Germany, England, Holland, Croatia, Austria, Poland, Portugal, Switzerland, Slovenia and Hungary) participated. This is a great recognition for B&H and IFS-Emmaus as the carrier of the project and for all those who supported this project in the past period.

BH representatives support the fight for passing the law on personal ID numbers


Stories of B&H Homeless footbalers from Mexico City 2012

10

My name is Azmir Alihodţić but all my friends call me ĐiĊi. I was born in Srebrenica. My story is sad as most others who come from the place marked by blood and tears. Now, I am 23 years old but during the war in Bosnia I was only a child who didn‘t understand the amount of evil around me. I had to grow up fast. The war took my parents away, my childhood and tranquility. Even today when I visit my birth place I can‘t imagine what would have been with me if all of that didn‘t happen, but it did !

Interview for Mexican media

After my parent sudden death, my aunt accepted me and took care of this orphan that I was. When I turned 11 I had to move because she was no more able to look after Mihatovići,refugee camp near Tuzla, temporary home of Azmir me. I changed several homes for children with no parents before I turned 18. The Center for Social Work sent me to Mihatovići, where I live today. I won‘t say it‘s perfect but it is bearable. The only way out from all the sadness and pain I found in a simple ball. With each hit I felt stronger, more peaceful and ready for new challenges that life put forward. In Mihatovići is where I met our coach and the project of Homeless Football Team. That opened a whole new dimension for me. Since then I am a different person. I have a wish, will and support of my friends. Who knows, maybe one day I will participate at the event as HWC, but this time as a coach with my own team. I think my parents would be proud of me.

My name is Filip Alvir. I was born in Banja Luka, where I live even today, on 9 November 1983. In the post-war period I became a drug addict, i.e. heroin addict. In 2010, I decided to go on a treatment to find the way out from the hell. I found salvation in the community called ―Susret‖ where I spent two years under therapeutic treatment trying to work on me and my personality. After a certain period of resocialization, colleagues from IFS- Emmaus contacted me and asked to play football that will as such help us, socially marginalized people, to socialize and give opportunity to meet new friends. Without any pauses, we started the preparations for the Homeless World Cup which was to be held in Mexico City (Ciudad de Mexico). We played several friendly matches which included visits to organizations in Croatia and Slovenia. After exhausting preparations and gatherings in Klokotnica (IFS-Emmaus) and friendly organizations we head to Mexico on very first, for us, Homeless World Cup in football. We managed to score a great result. Summing all up, we took 6th place from 43 teams. We were also declared as the best new comer team at the Cup. In the last ten years of my life, all this experience, trip, gatherings and the overall experience was something spectacular in my life. From the bottom of my heart I thank to our coach Elmedin who with his sacrifices, efforts and love towards us and our national team made us ordinary people fly over the Filip Alvir in action!!! big blue ocean, once so unreachable to us, simple mortals.


10th HWC ceremonial opening

Scores from Mexico City FIRST GROUP STAGE B&H 7 : 2 USA B&H 10 : 2 FINLAND B&H 10 :1 SWITZERLAND B&H 5 : 1 POLAND B&H 3 : 2 UKRAINE SECOND GROUP STAGE B&H 4 : 5 INDONESIA B&H 10 : 3 CZECH REPUBLIC B&H 5 : 4 ROMANIA B&H 8 : 5 BULGARIA B&H 7 : 5 NAMIBIA

Celebration after the won match against Namibia, placement to HWC quarterfinals

QUARTERFINALS B&H 4 : 6 MEXICO FROM 5 to 8 PLACE B&H 3 : 1 LITHUANIA B&H 5 : 8 PORTUGAL

B&H WON 6th PLACE! B&H Team in sightseeing of Mexican pyramids Stroll through the city of all participants

Celebration after a scored goal


ALL TEAM AT HWC IN MEXICO CITY

Homeless B&H Team during the anthem of Bosnia and Herzegovina before the very first match played against USA (from right to left): Alen Bešić – Doboj Istok; Nedim Beĉić – Doboj; Mirsad Makarević – Doboj; Filip Alvir – Banja Luka; Elmedin Škrebo (project coordinator); Kenan Bajraktarević (project assistant); Azmir Alihodţić – Srebrenica; Drenko Vulin – Banja Luka; Ahmet Lihić – Tuzla; Almir Alić – Sarajevo.

Footballer‘s love towards their country B&H, its flag, national anthem, dress, overcame all their problems and put them in a second agenda for the only purpose to represent their country and its people in the best possible light. They are people who laugh even if they feel like crying, people who are proud even when they lose and who apart from all the problems and sufferings have humanity and soul to sell. Only one appearance of this team on the international scene was enough for many to like B&H and its people. Acquire so many sympathies from other participants, so many recognitions and praises from organizers, opposite teams, judges are just an additional reward for their performance where they came 6th winning the title of the Best Newcomer Team. In the end, Chile won in the male contest while Mexico in female competition and Portugal was the only european team who was better than BH and got to the 5th place. According to many, B&H team represented the real spirit of HWC. Just as they are- natural, cheerful, friendly; they attracted attention of many as of the 11th year old Stiv Gonzales. In last fifteen days the story of Stiv was told numerous times in B&H and worldwide leaving only few persons untouched. The mentioned success and the results are the proof that IFS-Emmaus as a partner of HWC in B&H justified its membership and in the best possible light expressed gratitude to all those who have been supportive in their path to success.


FIRST APPEARANCE OF HOMELESS B&H TEAM AT HOMELESS WORLD CUP IN MEXICO CITY

7

FIRST APPEARANCE OF B&H HOMELESS FOOT

B&H homeless football team participated at the 10th Homeless World Cup along with 43 male teams and 13 female teams that fought for the first place. The tournament took place in Mexico City in Ocotber 2012. Led by the idea to help all the one who are in need of assistance, IFS – Emmaus succeeded in raising funds and securing the conditions for participation of B&H Homless Football Team on the tournament. The support was given by: Federal Ministry of Culture and Sport headed by Mr Salmir Kaplan, mayor of Doboj ,Mr Obren Petrović, Football Union of B&H, Management of Široki Brijeg from Široki Brijeg, trainer of junior team B&H, Mr Toni Karaĉić, trainer Abdulah Ibraković, the owner of Kantić company Mrs Ešefa Kantić, Ministry of education, Science, Culture and Sport of Tuzla Canton. The contribution showed also B&H football players of A league- Vedad Ibišević and Emir Spahić, FC Rekreativo from Banja Luka, homeless teams of Croatia and Slovenia, FC Bratstvo-Graĉanica, FC Doboj Istok-Klokotnica, UG ViktorijaBanja Luka, Refugee Center Mihatovići, UG Nova Generacija- Banja Luka, Therapy community Kampus of Sarajevo canton, Local Youth Council Zenica, FC Ĉelik-Zenica etc. Many wouldn‘t have heard about this project if it wasn‘t for the support of media: FTV, TVTK, AL-Jezzera, BHT, RTRS, BN, K3; printed media: Avaz, OsloboĊenje, Nezavisne novine; web portals www.reprezentacija.ba,www.dobojistok.info , www.klix.ba etc. All those mentioned here and those who we possibly have forgotten to mentioned deserve an enormous THANK YOU in the name of the players, their families and IFS — Emmaus.


Regional cooperation and the time span from membership until the trip to Mexico

Details from the tournament held in Potoĉari

6

In cooperation with Croatia, Slovenia and Serbia it was initiated the organization of regional contest for homeless under the name ―European Social Cup‖. The first tournament of this type was held in Celje - Slovenia in 2011 (B&H 2nd place), and one year later the second contest was organized under the sponsorship of IFSEmmaus and B&H homeless team. The cup was played in Potoĉari- Srebrenica, and before the Cup began, IFSEmmaus using its funds built the pitch like the one on which Homeless world cup are being played. B&H Team, the host won the tournament. Except for the mentioned cups, B&H homeless team participated at the cup in Zagreb in March 2012 and won the first place. Moreover, as part of project visibility, friendly matches were played emphasizing the ones held in Banja Luka with FC Rekreativo and in Zenica with the members of the Association Local youth Council of Zenica region.

The play of the B&H Homeless football team in Banja Luka is just one proof of the value of the project and a sign of acceptance of the whole project in the territory of Bosnia and Herzegovina. However, problems of poverty, social exclusion and homelessness affect all the people so that each aspect of struggle against it deserves attention and support of all. After the match in Zenica, B&H homeless team was invited to be special guest at the match of Premier league FC ―Ĉelik‖ and FC ―Ţeljezniĉar‖ in Sarajevo. At this match, our players received ovations and support from 5000 fans at the stadium Bilino polje.

Details from the football match held in Banja Luka

Participants of the football match in Zenica with the mayor of Zenica, Mr. Husejn Smajlović

Each year, IFS- Emmaus as part of the celebration of its Anniversary organizes different manifestations. In April 2012, when IFS – Emmaus celebrated 13 years of work, as part of the program a friendly match took place between homeless Teams of BH and Croatia. In the following year, homeless team of Slovenia joined the event giving to the audience a spectacular evening. In both years, B&H homeless team came out as a winner.

IFS – Emmaus director with the first formation of Homeless Team BH, 2012

Homeless Team‘s: B&H and Slovenia 2013


5

Results of a social project - Homeless World Cup (HWC)

Homeless World Cup Street Soccer is an international sport's project that uses football as a positive force in raising the awareness on homelessness and poverty;  In participants is created a feeling of belonging, need and importance in the team;  Social inclusion throughout sport is a successful strategy used in many countries. Unique passion for football has the ability to move social borders;  Sport becomes a mean for creating new opportunities for persons in crisis;  It is estimated that around 200 000 homeless persons benefited from HWC held in Graz in 2003;  Now exist football programs that work with homeless persons during whole year in more than 70 countries;  By 70% of players have been noticed a life change - many got cured from addictions (drugs, alcohol etc.), found jobs, continued education, started family and even became players or trainers and grounded social enterprises ensuring to other homeless people a possibility to change their lives. Hosts of, so far, organized HWC, 11 in total, are: Graz – Austria (2003), Gothenburg – Sweden, Edinburgh – Scotland, Copenhagen – Denmark, Cape Town – South Africa, Melbourne – Australia, Milan – Italy, Rio de Janero – Brazil, Paris – France, Mexico City – Mexico and Poznan – Poland. The host of 2014 HWC is Santiago – Chile.

HWC project refers to socially excluded persons who fall, at least, in one of the following criteria:           

Have been homeless at some point in accordance with the national definition of homelessness to live in rough conditions on the streets they live in reception centres in immigration centres in temporary or transitory shelters ( refugee centres, apartments, refugee villages, containers) in illegal places to live on a ground or in building by trespassing it Make their main living income as street paper vendor currently in drug or alcohol and also have been homeless at some point in the past two years; if they are younger than 16 one player can participate only once at HWC

Bosnia and Herzegovina’s membership to HWC International forum of solidarity- Emmaus (IFSEmmaus) in August 2011 became partner of HWC and the official organizer of a state team in street soccer of B&H, as for the all following activities related to Homeless World Cups. IFS- Emmaus by implementing this project creates the possibilities for homeless, displaced persons and other socially excluded categories to move from margins of society to the centre of social happenings- to proudly present themselves at the global level, to be real ambassadors of our country and to change lives. With active involvement of homeless persons and media promotion of the events, the society should not just recognize the problem and the needs but to take responsibility and change their exclusion from society by involving them in it.


    

especially sensitive category of marginalized group of people; in the world is around 1 000 000 of homeless people in the total number of poor people in Europe, according researches implemented by European Union, the percentage of homeless people is 2,7 million; in the European Union around 60 million of people live below poverty line and have salaries below the annual income. Every sixth citizen lives on the poverty line especially women older than 65 and children; In Bosnia and Herzegovina doesn't exist the average data how many people are without address and family members; homeless people are becoming part of the everyday reality but unfortunately there are no law regulative that defines how they, as such category of population, can be assisted.

Laws on Social protection in BH only recognize the term poor, i.e. person in the state of social need. Centers for Social Assistance and Ministries of Labor and Social Politics only provide short-term and longterm financial assistance or temporary accommodation to this marginalized population. As in other parts of the world, the stigmatization of homeless people is a phenomenon that exists in BH. To avoid this from happening and to allow a positive change regarding this issue, the best possible approach is to be informed on this problem.

Considering the tendencies of growth in poverty and numbers of homeless people, such persons are excluded and marginalized from participation in activities (economic, social and cultural) that represent the standard for other people, and the access to their fundamental rights can be limited. In this way they are lacking in job opportunities, income possibilities and education not to mention exclusion from the network of social activities in the society. They lack access to the governing bodies and processes where important decisions are taken and therefore feel helpless and prevented to take control over decisions that influence daily lives. Considering available data, in the territory of B&H an organized input in resolving the problem of homelessness especially in their social inclusion is not known or it doesn‘t exist at all.

Social inclusion- a process which allows persons at risk of poverty and social exclusion possibility to new opportunities and resources needed for full involvement in economic, cultural and civic life.


3

Social exclusion, poverty and homelessness

POVERTY- A state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials to enjoy a minimum standard of life and well-being that's considered acceptable in society. Poverty is related to hunger and malnutrition, weak health, distorted mental health, unavailability or limited approach to education, increased mortality, homelessness and poor housing conditions, unsafe surroundings, social discrimination and isolation.

SOCIAL EXCLUSION- is considered the impossibility of participation in socio-economic activities and impossibility of any influence in decision making acts. The term first appeared in 1989 as a part of the preamble of the European Social Charter (the fundamental document of the European Council on social rights). The person is socially excluded when he/she is excluded from the paid workforce, from the most basic services even if there is no social networking. It has the characteristic of a permanent state.

Homelessness The United Nations uses two applicable definitions of homelessnessabsolute and relative. "Absolute homelessness" is defined as a situation in which an individual or family has no housing at all or is staying in a temporary form of shelter. Instead, people sleep out at the open, in cars, abandoned buildings and other places that are not suitable for living or accommodation. The ―relative homelessness‖ defines homelessness as living in shelters but lacking in the fundamental living conditions as appropriate protection from natural disasters, access to the running water, personal safety, propriety rights, and the possibility of livelihood. FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless), European federation of national organizations that deal with homeless people was grounded in 1989 as number one non-profit organization whose purpose, in the broadest sense, is the fight against homelessness in Europe. FEANTSA has developed the European typology of homelessness and facility exclusion (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion- ETHOS) aiming at the improvement in understanding and measuring homelessness in Europe. ETHOS characterizes homeless people according to their life experiences in the following way:  persons without any type of shelter (― without roof―)  persons who have accommodation but are temporarily in the institutions or reception centres (without home);  persons who live in uncertain living conditions, as victims of domestic violence; persons who live in inadequate living conditions - overpopulation. 

Causes of homelessness  Various world surveys show that the most common causes of homelessness are:  long-lasting poverty  long-lasting unemployment  single parenthood  low education rate  addiction (alcohol, drugs, gambling)  endangered mental conditions  endangered physical health  weak social network  enduring prison punishment not having a steady accommodation


―DRAGONS WITHOUT NEST‖ Many will describe football as the most important subsidiary activity in the world. In the International forum of solidarity- Emmaus, we all share this general belief, but for the actors of this story called Homeless Football Team of Bosnia and Herzegovina, football is far more than that. We are all happy when we succeed to achieve a good result during matches, but nonetheless our goal is not the triumph in football, but rather the struggle for a more humane society, joint fight against hate speeches and divisions, stigma and judgments. This is certainly a good and positive story in such a dark and cruel world. The football here is only used as a bond, but it is not the foremost important aspect of the project. Our players are most certainly the representatives of the most vulnerable society level and all the problems by which we are struck each day. Although, we are at the beginning of Elmedin and Kenan the process by which we want to reduce the amount of judgments, it is very enjoyable to see how, especially young population, are interested for their play. This play of people from the margins of society, amateurs, persons with unresolved existential issues are the real image of the society. Many people thought that this project will not see the light of the day and that the story of homeless people won‘t be heard. IFS-Emmaus following its mission and vision succeeded for umpteenth time to justify its humanity and social role, love, admiration and dedication towards its country and the resolute decision to help all the citizens who are in the state of social need. A very important rule of HWC is that players can't take part in more than one Homeless World Cup tournament. Therefore, after deciding that the project shall continue with the implementation, my assistant Kenan Bajraktarević and me are already in an intensive search for new players who will form the third BH Homeless Football Team.The next HWC tournament will be held in Santiago, Chile in October of 2014 which will give opportunity to new players to be the ambassadors of their country and therefore change their lives and most importantly, themselves.

EMIR SPAHIĆ, Team captain of national B&H team, serie A ― HWC proved in the last ten years that football can change human life and its direction. I will take this opportunity and say few words of praise to the ―HO International forum of solidarity- Emmaus‖ and their idea to gather a football team of homeless people in our country and congratulate to them and their colleagues on accomplished results. The whole team, including myself, wish you happiness and joy in your life and a good result in Mexico- All the best and see you soon. Your Emir Spahić.‖

VEDAD IBIŠEVIĆ, football player of B&H serie A ―HWC once more proved that football changes lives. I congratulate to the organizers for creating homeless football team and also to the players for such good results. Me, as the whole team A wish happiness in the upcoming matches as success at the HWC in Mexico to achieve the best possible result. Greetings.‖


SOCIAL EXCLUSION, POVERTY AND HOMELESSNESS, CONSEQUENCES AND CHALLENGES OF HOMELESSNESS IN B&H

pp.3-4

RESULTS OF A SOCIAL PROJECT - HOMELESS WORLD CUP (HWC)

REGIONAL COOPERATION AND THE TIME SPAN FROM MEMBERSHIP UNTIL THE TRIP TO MEXICO

p.6

p.5

FIRST APPEARANCE OF HOMELESS B&H TEAM AT HOMELESS WORLD CUP IN MEXICO CITY

pp.7– 8 FIRST EUROPEAN HOMELESS CUP - MUNICH 2013 STORIES OF B&H HOMELESS FOOTBALLERS FROM MEXICO CITY 2012

pp. 11-12

p.10

PARTICIPATION IN THE REALIZATION OF „DOM― INTERNATIONAL PROJECT MUHAMED BEŠIĆ; B&H FOOTBALLER AND FIRST IFSEMMAUS AMBASSADOR

p. 14

NEW TEAM OF PLAYERS; NEW COUNTRY; AGAIN 6TH PLACE

pp.15-16

P. 13

STORIES OF B&H HOMELESS FOOTBALLERS FROM POZNAN 2013

P. 18


Malonogometna reprezentacija beskućnika BiH  

Bilten

Malonogometna reprezentacija beskućnika BiH  

Bilten

Advertisement