Publikacija OŠ dr. Bogomira Magajne Divača

Page 1

OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Ime in priimek: ………………………………………………….. Razred: ……………………………………………………………… Naslov: ………………………………………………………………. Domači telefon: ………………………………………………….. Telefon mame: …………………………………………………… Telefon očeta: ……………………………………………………..


ODTENKI ŽIVLJENJA (Poustvarjanje na Niko Grafenauer: Življenje) Ž ivljenje je radost, je smeh in veselje, je padec, je žalost In včasih trpljenje. Ž ivljenje je vse, je velik zaklad, odpri srce in živi ga rad. Nina Grandič, 8. b v šol. l. 2021/22


“Mogoče nam ne bo uspelo pripraviti prihodnosti za svoje otroke, lahko pa pripravimo svoje otroke na prihodnost.” Franklin D. Roosevelt

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci, vroče in soparno poletje se počasi poslavlja, prihajajo krajši dnevi in odpadanje listja na drevesih naznanja, da je čas, ko se šolska vrata ponovno odpro. V šolsko leto 2022/23 vstopa kar 451 učencev, in sicer 372 na matično šol v Divači, 50 na podružnico v Senožečah in 29 na podružnico v Vremah. Izrazito povečanje števila učencev na matični šoli v Divači v zadnjih petih letih vpliva na prostorsko stisko, ki pa smo jo ob podpori Občine Divača in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport začeli reševati med poletnimi počitnicami. Trenutno poteka 1. faza dozidave šole, ki se bo nadaljevala še v naslednjem letu s ciljem, da v šolskem letu 2023/24 dobimo še 6 učilnic s spremljajočimi prostori. Učence, zaposlene, starše in druge obiskovalce šole prosim za potrpljenje v času spremenjenih pogojev zaradi gradnje šole z zavedanjem, da bodo v prihodnjem letu za vse boljši pogoji dela. Novo šolsko leto začenjamo optimistično – z odprto šolo in brez mask. Zavedati pa se moramo, da je covid-19 še vedno med nami, zato moramo dosledno upoštevati navodila za zajezitev širjenja. Med najpomembnejša spadajo prezračevanje prostorov, higiena rok in kašlja ter da ostanemo doma, če zbolimo. Vsak posameznik in vsi skupaj bomo z upoštevanjem napotkov zdravstvene stroke prispevali, da nam


bo uspelo uresničiti naše cilje: ostati zdravi in z medsebojnim sodelovanjem v procesu učenja pridobivati nova znanja, veščine in spretnosti. V prihajajočem šolskem letu vam želimo vse dobro, predvsem pa zdravja. Učitelji in vsi zaposleni na šoli se bomo skupaj z vami, dragi učenci, spoštovani starši, trudili za čim bolj varno in spodbudno šolsko okolje. Varno okolje predstavlja predvsem okolje, v katerem vlada spoštljiva, strpna in odprta komunikacija. Naj bo šola prostor, v katerem gradimo dobre medosebne odnose in podporo ter odkrit in strpen dialog. Vsem učencem, staršem in učiteljem želim uspešno in prijazno šolsko leto.

Damijana Gustinčič, ravnateljica


KAZALO 1. OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA 1.1 USTANOVITELJ 1.2 ŠOLO UPRAVLJAJO 1.3 STROKOVNI ORGANI Š OLE 1.4 SKUPNOST UČENCEV 1.5 SVET STARŠEV 2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 2.1 GOVORILNE URE 2.2 RODITELJSKI SESTANKI 2.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 2.4 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE 4.1 KNJIŽ NICA 4.2 DENARNE ZADEVE 5. ŠOLSKA PREHRANA 6. ZDRAVSTVENO VARSTVO 7. ŠOLSKI ZVONEC 8. ČASOVNA RAZPOREDITEV VZG. IZOB. DELA 9. ŠOLSKI KOLEDAR 10. ORGANIZACIJA DELA 10.1 ŠTEVILO UČENCEV IN Š TEVILO ODDELKOV 10.2 UČITELJI 10.3 PODALJŠANO BIVANJE 10.4 OSTALI STROKOVNI DELAVCI 10.5 ADMINISTRATIVNI DELAVCI 10.6 TEHNIČNI DELAVCI 11. PREDMETNIK 11.1 1. VZGOJNO-IZOBRAŽ EVALNO OBDOBJE, 4. in 5. razred 11.2 6. razred in 3. VZGOJNO-IZOBRAŽ EVALNO OBDOBJE 11.3 IZBIRNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 12. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP 12.1 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 12.2 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM 12.3 DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM 13. DELO Z NADARJENIMI UČENCI 14. INTERESNE DEJAVNOSTI 15. VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 16. ŠOLA V NARAVI 17. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI 18. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN VOZNI RED

5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 13 15 15 16 18 19 19 19 20 20 21 22 23 23 23 23 23 24 26 27 28 29


OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača

Ravnateljica:

Damijana Gustinčič 05 73 18 808

Barbara Skalec Volk 05 73 18 809

Tanja Trebec Benedejčič Barbara Skalec Volk 05 73 18 804

Anita Puntar 05 73 18 800

Mojca Rodica 05 73 18 802

Pomočnica ravnateljice:

Šolska svetovalna služba:

Poslovna sekretarka:

Računovodkinja:

Fax: E-mail : Spletna stran:

05 73 18 801 o-bmdivaca.po@guest.arnes.si www.os-divaca.si

Podračun pri UJP urad Koper: Davčna številka: Matična številka:

01219-6030648423 SI96121840 5089336

PODRUŽNICI: Podružnična šola Senožeče, Senož eče 103 a, 6224 Senožeče Tel: 05 76 55 023, vodja podružnice: Ada Škamperle Tel. (kuhinja): 05 76 56 025 Podružnična šola Vreme, Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof Tel: 05 76 25 238, vodja podružnice: Katja Kovačič

6


USTANOVITELJ Ustanovitelj šole je Občina Divača, ki jo je ustanovila z odlokom štev. OS 21-3/96 (Ur. l. RS, št. 61 - 4.11.1996) in spremembami odloka (Ur. l. RS, št. 17 - 25.2.2000 in Ur. l. RS, št. 63 - 24.6.2008).

ŠOLO UPRAVLJAJO Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo:  trije predstavniki ustanovitelja (Urška Florjančič, Bruno Kocjan, Ivan Kovačič),  pet predstavnikov šole (Nives Skuk, Boris Zadel, Barbara Jazbec, Andreja Perhavec Čok, Danijel Malnar),  in trije predstavniki staršev (Špela Gec Rožman, Nataša Volk Trnovšek, Aleš Tominc). Predsednica sveta zavoda je Nives Skuk, namestnica predsednice pa Špela Gec Rožman.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv učiteljic I. triletja (vodja Andreja Perhavec Čok), strokovni aktiv učiteljic II. triletja (vodja Petra Pugelj Peca), strokovni aktiv učiteljev oddelkov podaljšanega bivanja (vodja Bernarda Rebec), strokovna aktiva učiteljev v III. triletju: jezikovnodružboslovno-umetniško področje (vodja Lucija Prihavec Mahorčič), naravoslovnomatematično-tehnično-športno področje (vodja Tilen Miklavec) in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja parlament učencev. Parlament se sestane najmanj dvakrat letno. Na prvem sestanku izvoli predsednika parlamenta in sprejme letni program dela. Preko te skupnosti učenci uveljavljajo svoje pravice, mnenja ter ideje. Nadaljevali bomo z akcijo izposoje šolskih copat tistim učencem, ki bodo nanje občasno pozabili. Skozi celo šolsko leto bomo zbirali star papir, organizirali šolske plese, skrbeli za urejenost šolskih in obšolskih površin ter izvajali ostale naloge v okviru letnega programa dela. Mentorica skupnosti učencev je učiteljica Lucija Prihavec Mahorčič.

7


SVET STARŠEV Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov centralne in podružničnih šol. Na prvem roditeljskem sestanku bodo izpeljane volitve predstavnikov oddelkov v svet staršev. Predstavniki sveta staršev imajo tudi oddelčne namestnike. Predsednica sveta staršev je Kristina Savić, namestnica pa Vanja Gombač. Mentorica sveta staršev je Barbara Skalec Volk, pomočnica ravnateljice. Starši lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporočite predstavniku oddelka.

2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI Za boljši učni uspeh in s tem za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Namen srečanj je stalno medsebojno obveščanje o delu in uspešnosti učencev, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si učitelji želimo rednih stikov s starši. Prepričani smo, da boste starši vsaj enkrat mesečno opravili krajši pogovor z razrednikom ali posameznim učiteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, pričakujemo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem času. Zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Pomemben prispevek sodelovanja s starši pričakujemo pri uresničevanju vzgojnega načrta šole.

 GOVORILNE URE 

Dopoldanske – tedenske govorilne ure so objavljene v publikaciji in na šolski spletni strani..

Popoldanske – mesečne govorilne ure bodo potekale med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici: 1. ocenjevalno obdobje

2. ocenjevalno obdobje

8. september

16. februar

13. oktober

9. marec

10. november

13. april

8. december

11. maj

12. januar

8


 RODITELJSKI SESTANKI in PREDAVANJA 

Prvi sestanek bo izveden po posameznih oddelkih med 13. 9. in 16. 9. 2022 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela. Potekal bo v matičnih učilnicah posameznih oddelkov. Drugi sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih, vsebinsko vezan na psihološke in razvojne značilnosti učencev oz. teme v zvezi s šolo v naravi, karierno orientacijo … Predavanje za starše: – 10. 11. 2022: Predavanje Klemna Rebolja na temo Kako krepiti duševno zdravje otrok in mladostnikov.

 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev. Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

 DOSTOP DO SPLETNIH STORITEV Učenec bo v šoli prejel uporabniško ime in geslo, s katerim lahko dostopa do vseh storitev, ki jih ponuja akademska in raziskovalna mreža Slovenije ARNES in jih bo potreboval pri morebitnem delu na daljavo:         

Spletne učilnice: https://ucilnice.arnes.si Oblak 365 (MS Office, Teams, OneDrive ...): https://o365.arnes.si spletna e-pošta: https://webmail.arnes.si Arnes Filesender (varen način delitve velikih datotek):https://filesender.arnes.si Portal Arnes Video (objavljanje in ogled izobraževalnih video vsebin):https://video.arnes.si Arnes Splet (možnost postavitve svoje spletne strani):https://splet.arnes.si Spletne konference Arnes VOX (videokonferenčna komunikacija z več uporabniki hkrati): https://vox.arnes.si EDUROAM (mednarodna federacija brezžičnih omrežij): učenec lahko uporablja vsako brezžično omrežje eduroam v Sloveniji ali tujini (šole, knjižnice, univerze ipd.). Pri morebitnem delu na daljavo (pouk, razredne ure, roditeljski sestanki) bomo za videokonferenčna srečanja uporabljali aplikacijo ZOOM (izbrani ponudnik MIZŠ in Arnesa), ki omogoča hkratno prikazovanje kamer vseh učencev oddelka.

Moje uporabniško ime: _____________________________

9

Geslo: ______________________________


 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše. Če razrednik ne prejme opravičila ob vrnitvi otroka v šolo, starše pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sicer šteje izostanke za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v šoli: svetuje učencem, učiteljem in staršem, z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Šolsko svetovalno delo na šoli opravljata pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič in psihologinja Barbara Skalec Volk. Med naloge šolske svetovalne službe sodijo:  aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo in spremljanje njihovega razvoja,  aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo: poklicno svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in srednjimi šolami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede štipendij itd.,  sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev,

10


       

koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, Centrom za socialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Svetovalnim centrom in drugimi zunanjimi institucijami, koordinacija dela specialne pedagoginje, prostovoljcev, šolske javne delavke, individualna oz. skupinska pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami, individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja, koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci, načrtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učnih, vzgojnih in socialnih težav, reševanje socialnih problemov učencev (regresirana prehrana, letovanja, učna pomoč, druge oblike socialne pomoči preko projekta Botrstvo), koordinacija, načrtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami, organizacija in vodenje roditeljskih sestankov.

Šolski svetovalni delavki nudita pomoč staršem, učencem ali učiteljem, ko naletijo na težave, ki se odražajo v učni neuspešnosti, izstopajoči osebnostni ali učni problematiki/stiski. V primeru vprašanj, dilem ali težav v zvezi s šolo ali s šolanjem otroka, prosimo, da se upošteva postopnost (učitelj, razrednik, svetovalna služba, ravnatelj, predstavnik sveta staršev). Urnik šolske svetovalne službe je vsak dan od 7.30 do 14. ure in v času mesečnih govorilnih ur.

4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE KNJIŽNICA Šolska knjižnica je namenjena izposoji knjig in koristnemu preživljanju prostih uric v čitalnici na matični šoli. Tu boste našli knjige in revije za prosti čas, bralno značko, domače branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Delo poteka po urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice in objavljen na spletni strani šole. V šolski čitalnici občasno poteka vzgojno-izobraževalno in drugo delo, učenci pa bodo tu lahko opravljali tudi izvenšolske zadolžitve v času čakanja na avtobus ali v primeru proste ure. Knjižnična zbirka, namenjena učencem, je v celoti vpisana v Cobissov program, zato je vidna tudi na medmrežju. Tako se lahko kjer koli prepričate, ali je določena knjiga na razpolago tudi v naši šolski knjižnici. Če jo najdete v naši šolski zbirki, vam bo program sam posredoval podatke o številu razpoložljivih zvezkov in o prostih ter izposojenih

11


izvodih. Informirate se lahko tudi o informativnem datumu vrnitve pri izposojenih izvodih. V sklop knjižnice sodi tudi vodenje učbeniškega sklada. Iz tega si izposojajo učbenike učenci šole. Izposoja je za vse učence brezplačna. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico. Za poškodovane učbenike plačajo primerno odškodnino. V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti: -

izvajanje knjižnično informacijskih znanj, bralna značka od 6. do 9. razreda.

Šolsko knjižnico bosta vodila Boris Mahnič in Alenka Tomazin.

DENARNE ZADEVE Denarne zadeve lahko urejate v tajništvu vsak dan v času uradnih ur. Za plačilo stroškov priporočamo plačilo preko trajnika – direktne bremenitve. Fotokopiranje za individualno rabo učencev je le med glavnim odmorom. Denarne in druge administrativne zadeve lahko učenci in starši urejate s poslovno sekretarko Anito Puntar (telefon 05 73 18 800).

5. ŠOLSKA PREHRANA Na šoli storitev šolske prehrane izvaja Vrtec Sežana, enota Divača. Pri pripravi jedilnikov sodelujeta učiteljici Barbara Rodica in Monika Š čuka. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočili stroke. Učenci se lahko naročijo na naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Na dopoldansko malico naj se naročijo vsi učenci, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učencev nujen obrok v času pouka. Šola bo s starši, zainteresiranimi za šolsko prehrano, sklenila pogodbo, s katero bodo določene medsebojne obveznosti. Stroške prehrane je treba poravnati do roka, ozna č enega na položnici, saj le redno plač evanje stroškov zagotavlja nemoteno poslovanje šole. Subvencioniranje prehrane urejajo starši na Centru za socialno delo. 

Malica Matična šola: učenci 1. in 2. razreda bodo malicali po prvi šolski uri, učencu 3. razreda pa po 2. uri v jedilnici.

12


 

Ostali učenci malicajo v učilnicah, kjer so imeli drugo uro pouk. Učenci, ki imajo 2. uro šport ali imajo pouk v čitalnici, malicajo v jedilnici. Učenci podružničnih šol malicajo v jedilnici. Pri malici dežurajo vsi učitelji, ki so imeli pouk drugo šolsko uro. Cena malice je 0,90 €. Kosilo Kosilo se deli od 11.20 do 13.20. Cena kosila je 3,50 €. Popoldanska malica Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, se lahko naročijo tudi na popoldansko malico. Malica je kalorično šibkejša kot dopoldanska. Cena popoldanske malice je 0,75 €.

Prijava in odjava šolske prehrane Dnevno evidenco prijav in odjav šolske prehrane vodi poslovna sekretarka na matični šoli, na podružnicah pa kuharici (ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno). Odjavo kosila je treba podati do 8. ure, sicer ga mora uporabnik plačati. Shema šolskega sadja Shema šolskega sadja (SŠ S) je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem z glavnim ciljem ozavestiti mlade o pomembnosti vključevanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključiti lokalne pridelovalce sadja in zelenjave ter zmanjšati pojav debelosti oz. prekomerne telesne teže pri otrocih. Učencem bomo enkrat tedensko ponudili sveže sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem času. Na voljo bo v košaricah ali na razdelilnem pultu v šolski jedilnici.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, v času osnovnega šolanja nadaljujejo otroci s programom cepljenja, ki so ga začeli že v predšolskem obdobju, pri učencih 8. razreda pa se opravi tudi pregled sluha. Šolska zdravnica je Mojca Vidrih, dr. med., spec. pediatrije, v timu pa sta še medicinska sestra Slavica Vojska. Šolska zdravnica opravlja tudi sistematske preglede učencev, ki vstopajo v 1. razred, sodeluje na timskih obravnavah bodočih prvošolcev in devetošolcev ter pri namenskih pregledih otrok glede na potrebe učne ali osebnostne problematike. Šolsko zobno ambulanto z zobozdravnico Gaja Božeglav, dr. dent. med., in Tatjano Kocjan, zob. asistentko, lahko učenci obiščejo v zdravstvenem domu v Divači vsak ponedeljek dopoldne in četrtek popoldne.

13


Za učence od 1. do 5. razreda bo delavnice na temo »Zdravi zobje – lep nasmeh« izvajala medicinska sestra Aleša Birsa. Zdravstveni tim bo izvajal predpisane sistematične preglede v Zdravstvenem domu Sežana po predhodnem vabilu staršem. Izvedene bodo naslednje vsebine zdravstvene vzgoje: 1. razred: Zdrave navade 2. razred: Osebna higiena 3. razred: Zdrav način življenja 4. razred: Preprečevanje poškodb 5. razred: Zasvojenost 6. razred: Odraščanje 7. razred: Pozitivna samopodoba in stres 8. razred: Medosebni odnosi 9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost 7., 8. in 9. razred: Temeljni postopki oživljanja

7. ŠOLSKI SKLAD Na šoli je bil pred leti ustanovljen Š olski sklad, katerega namen je izboljšati materialne pogoje šole za boljše kreativno delovanje učencev in učiteljev. Hkrati sklad po svojih zmožnostih pomaga tako socialno šibkim kot tudi nadarjenim učencem pri dejavnostih, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Osnovna funkcija sklada je financirati tiste dejavnosti, ki lahko pomagajo h kakovosti pouka in k večjemu zadovoljstvu otrok, a se jih z rednimi sredstvi financerja ne da uresničiti. Sklad upravlja upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole, in štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev. Upravni odbor sestavljajo 3 predstavniki zaposlenih in 4 predstavniki staršev. Številka podračuna Šolskega sklada OŠ Divača je 01219-6030648423, s pripisom »za šolski sklad«.

7. ŠOLSKI ZVONEC 1. ura

7.45–8.30

1. odmor

8.30–8.35

2. ura

8.35–9.20

2. odmor

9.20–9.40

3. ura

9.40–10.25

3. odmor

10.25–10.30

4. ura

10.30–11.15

4. odmor

11.15–11.20

5. ura

11.20–12.05

5. odmor

12.05–12.10

6. ura

12.10–12.55

6. odmor

12.55–13.10

7. ura

13.10–13.55

14


8. ČASOVNA RAZPOREDITEV VZG.-IZOB. DELA čas 6.30–7.40 7.15–7.40 12.10–14.30 7.45–13.55 11.20–15.45/16.30

dejavnost jutranje varstvo – 1. razred varstvo vozačev pouk podaljšano bivanje

9. ŠOLSKI KOLEDAR POUK S poukom začnemo 1. septembra 2022. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junija 2023, za učence vseh ostalih razredov pa se pouk konča 23. junija 2023. OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra do 27. januarja

30. januar (1. do 5. razred) 31. januar (6. do 9. razred)

drugo

od 28. januar do 15. junija (9. razred) oz. 23. junija

12. junij (9. razred) 20. junij (1. do 8. razred)

POČITNICE jesenske: novoletne: zimske: prvomajske:

od 31. oktobra do 4. novembra 2022 od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023 od 6. februarja do 10. februarja 2023 od 27. aprila do 2. maja 2023

PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI

15


31. oktober 2022 (ponedeljek):

dan reformacije

1. november 2022 (torek): 25. december 2022 (nedelja): 26. december 2022 (ponedeljek): 1. in 2. januar 2023 (nedelja, ponedeljek): 8. februar 2023 (sreda): 10. april 2023 (ponedeljek): 26. april 2023 (sreda):

dan spomina na mrtve božič dan samostojnosti in enotnosti novo leto

27. april 2023 (četrtek): 1. in 2. maj 2023 (ponedeljek, torek): 25. junij 2023 (nedelja):

slovenski kulturni praznik velikonočni ponedeljek prost dan zaradi praznika (8. 2.) v času zimskih počitnic dan upora proti okupatorju praznik dela dan državnosti

Dan šole: Sobivanje v raznolikosti, predvidoma 23. 3. 2022. INFORMATIVNI DAN na srednjih šolah 17. in 18. februar 2023 ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA, ŠPORTA IN NATEČAJI Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov, poleg tega pa bodo sodelovali tudi na različnih športnih tekmovanjih, na natečajih in revijah. Rezultati na regijskem in državnem nivoju se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednje šole. področje slovenščina – Cankarjevo (4.–9. r.) Mehurčki (1.–3. r.) matematika – Vegovo

šolsko

regijsko

državno

29. 11. 2022 4. 4. 2023 16. 3. 2023

17. 1. 2023

11. 3. 2023

5. 4. 2023

22. 4. 2023

biologija – Proteusovo

19. 10. 2022

2. 12. 2022

angleščina 7. razred

15. 2. 2023

22. 3. 2023

8. razred 9. razred kemija – Preglovo zgodovina geografija

22. 11. 2022

30. 3. 2023

16. 1. 2023 6. 12. 2022 15. 11. 2022

16

25. 3. 2023

6. 5. 2023 9. 3. 2023 1. 4. 2023


fizika – Stefanovo angleška bralna značka italijanska bralna značka italijanščina logika računalništvo – Bober znanje o sladkorni bolezni tehnika – Elastomobili naravoslovje – Kresnička astronomija razvedrilna matematika Vesela šola OPZ in MPZ

15. 2. 2023 marec 2023 marec 2023 29. 9. 2022 7. – 18. 11. 2022 14. 10. 2022 začetek marca (do 10. 3.) 6. 4. 2023 7. 12. 2022

13. 4. 2023

13. 5. 2023

22.10.2022

12. 11. 2022 7. 1. 2023

30. 11. 2022 8. 3. 2023

19. 11. 2022 25. 3. 2023

14. 1. 2023 25. 2. 2023 12. 4. 2023

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine (4. maj 2023), matematike (8. maj 2023) in angleščine (10. maj 2023). Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine (4. maj 2023), matematike (8. maj 2023) in domovinske in državljanske kulture in etike (10. maj 2023). Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 1. rok: od 16. junija do vključno 29. junija 2023 – učenci 9. razreda 1. rok: od 26. junija do vključno 7. julija 2023 – učenci od 1. do 8. razreda 2. rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2023 – učenci od 1. do 9. razreda ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU: 1. rok: od 3. maja do vključno 15. junija 2023 – učenci 9. razreda 1. rok: od 3. maja do vključno 23. junija 2023 – učenci od 1. do 8. razreda 2. rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2023 – učenci od 1. do 9. Razreda

10. ORGANIZACIJA DELA ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV

17


ŠOLA

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO ODDELKOV

Matična šola Podr. šola Senožeče Podr. šola Vreme Skupaj

372 50 29 451

20 4 3 27

UČITELJI matična šola Divača 1.

triletje

RAZRED/ MATIČNA UČILNICA 1. a učiln. št. 13

ŠTEVILO UČENCEV

UČITELJI/ RAZREDNIKI

GOVORILNE URE

20

torek, 10.30–11.15

1. b učiln. št. 15

19

2. a Vrtec Divača 2. b učiln. št. 14 3. a učiln. št. 16 3.b učiln. št. 17 Skupaj

18

Andreja Trobec, Tatjana Ž ivec, druga strokovna delavka Martina K. Tavčar, Tatjana Ž ivec, druga strokovna delavka Nela Subič

18

Barbara Jazbec

petek, 9.40–10.25

19

Monika Frank Jožica Ivančič Nives Skuk

ponedeljek, 9.40–10.25 ponedeljek, 10.30–11.15 ponedeljek, 12.10–12.55

18

4. a Stara šola 4. b

četrtek, 10.30–11.15 torek, 11.20–12.05 ponedeljek, 11.20–12.05

112 2.

RAZRED

torek, 11.20–12.05

triletje

ŠTEVILO UČENCEV 18

UČITELJI/ RAZREDNIKI Tanja Mljač

GOVORILNE URE

16

Lidija Uršič

četrtek, 9.40–10.25

18

petek, 10.30–11.15


Stara šola 5. a Stara šola 5. b Stara šola 6. a učiln. št. 3 6. b učiln. št. 2 Skupaj

RAZRED

16

Martin Fabčič

torek, 11.20–12.05

17

Danila Grželj

Torek, 10.30–11.15

17

Anita Penko Maslo

petek, 10.30–11.15

19

Barbara Rodica

četrtek, 8.30–9.25

103

3.

triletje

ŠTEVILO UČENCEV 25

UČITELJI

PREDMET

GOVORILNE URE

Suzana Kavčič

SLJ

petek, 9.40–10.25

7. b učiln. št. 7

23

Tina Počkar

GEO

torek, 8.35–9.20

8. a učiln. št. 9

19

Borut Sila

Š PO

Četrtek, 8.35–9.20

8. b učiln. št. 8

22

Daniel Malnar

Š PO

ponedeljek, 9.40– 10.25

8. c učiln. št. 11

19

Lucija Prihavec Mahorčič

DKE, ZGO, IP (KLE)

torek, 10.30–11.15

9. a učiln. št. 4

20

Martina Vrabec

NAR, BIO, KEM

četrtek, 11.15

9. b učiln. št. 6

18

Polona Šenkinc

MAT, FIZ, PLE

torek, 7.45–8.30

9. c učiln. št. 10

19

Alenka Tomazin

SLJ

Sreda, 9.40–10.25

Skupaj

165 Vilma Kres

SLJ

Janja Černe

TJA, NRA

Emil Velikanje Alma Volk

TIT, IP (OGL), NTE, računalničar II1, N2I, ID

Ester Satmari

TJA

ponedeljek, 8.35– 9.20 četrtek, 10.3011.15 četrtek, 10.3011.15 četrtek, 10.3011.15 petek, 11.20–12.05

7. a učiln. št. 5

19

10.30–


Anja Ferfila

TJA (3.-5.) Divača TJA (2.–5.) Senožeče

Sreda, 8.35-9.20

Monika Ščuka

IP (II2, II3), ID

Vesna Marion Timea Gal

LUM, IP (LS1, LS2, LS3) NEM, N2N, OPB

ponedeljek, 7.45– 8.30 sreda, 11.20–12.05

Anja Abram

DSP

petek, 10.30–11.15

Jerneja Š krlj

DSP

petek, 11.20–12.05

Četrtek, 7.45–8.30

* IP – (izbirni predmet); kratice za ostale predmete gl. str. 22

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi tudi na telefonskih številkah: 1. do 3. razred: 05/ 731 88 06 4.in 5. r: 05/620 87 80 6.–9. razred: 05/ 620 87 79 Podružnična šola Senožeče RAZRED

UČITELJI

GOVORILNE URE

1. in 2.

ŠTEVILO UČENCEV 6+5

Ada Š kamperle

petek, 8.35–9.20

3. 4.

13 14

Milojka Uršič Petra Fabjan, nadomešča Maša Rojc

sreda, 9.40–10.25

5.

12

Nataša Adam

Skupaj

50

ponedeljek, 9.40– 10.25 ponedeljek, 10.23– 11.15

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonski številki 040/766 615. Podružnična šola Vreme RAZRED 1. in 3.

ŠTEVILO UČENCEV 6+6

2.

9

4. in 5.

4+4

UČITELJI

GOVORILNE URE

Katja Kovačič, Petra Rakovec, druga strokovna delavka Andreja Perhavec Čok Petra Pugelj Peca

sreda, 11.20–12.05 ponedeljek, 9.40– 10.25

20

sreda, 9.40–10.25 torek, 10.30–11.15


Skupaj

29

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonski številki: 05/ 76 25 238 PODALJŠANO BIVANJE Matična šola - Divača ODDELEK UČITELJI PB I Tea Makivić PB II Bernarda Rebec PB III Jožica Ivančič, Monika Š čuka PB IV Tatjana Ž ivec, Tina Počkar, Suzana Kavčič PB V Jerneja Škrlj Podružnična šola Senožeče PB I in PB Tamara Franetič Bizjak II Alma Volk Špela Puntar

GOVORILNE URE Sreda, 10.30–11.15 Četrtek, 11.20–12.05

ponedeljek, 10.30–11.15 torek, 12.10–12.55

Podružnična šola Vreme PB I Timea Gal Barbara Rodica Petra Rakovec Ostali strokovni delavci Š olski svetovalni delavki

Barbara Skalec Volk, Tanja Trebec Benedejčič

Specialni pedagoginji

Anja Abram, Jerneja Š krlj

Knjižničarja

Boris Mahnič, Alenka Tomazin

Logopedinja (CKSG Portorož) Administrativni delavki

Teja Srpan

tajnica

Anita Puntar

računovodkinja

Mojca Rodica

Tehnični delavci Hišnik

Boris Zadel

21


Hišnik /čistilec čistilke

Damir Renko Marina Bitežnik, Tina Kovačič, Danila Funa, Sabina Prelc, Mira Ibrišević, Damir Renko – v Divači Alma Ićanović – na podružnični šoli v Senožečah Sabina Zdavc – na podružnični šoli v Vremah in v Divači

11. PREDMETNIK V šolskem letu 2022/2023 bomo realizirali 190 dni pouka (9. razred 184 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije. PREDMET RAZRED Število ur 1. 2. 3. 4. 5. (tedensko/ letno)

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina – SLJ

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Likovna umetnost – LUM Glasbena umetnost – GUM Družba – DRU

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

2

70

3

105

Spoznavanje okolja – SPO Naravoslovje in tehnika – NIT Tuji jezik – angleščina – TJA Matematika – MAT

3

3

105

3

105

4

Šport – ŠPO

3

105

3

105

3

105

2

70

2

70

2

70

3

105

140

4

140

5

175

5

175

4

140

105

3

105

3

105

3

105

3

105

1

35

Gospodinjstvo – GOS DOP, DOD

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Neobvezni izbirni predmet – angleščina Neobvezni izbirni predmet – italijanščina

2

70 2

70

2

70

22


1

35

1

35

Neobvezni izbirni predmet – šport Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Kulturni dnevi

4

4

4

Oddelčna skupnost Št. predmetov Tedensko ur pouka Število tednov

3

3

0,5

0,5

6/7

7

7

8/9/10

9/10/11

20/22

23

24

35

35

35

23,5/24,5/ 25,5/26,5 35

25,5/26,5/ 27,5/28,5 35

23


PREDMET Število ur (tedensko/letno)

RAZRED 6.

7.

8.

9.

T 5 4 1 1

L 175 140 35 35

T 4 4 1 1

L 140 140 35 35

T 3, 5 3 1 1

L 122,5 105 35 35

T 4,5 3 1 1

L 144 96 32 32

1 1

35 35

2 2 1

70 70 35

1,5 2 1

52,5 70 35

2 2

64 64

1,5

52,5

2

64

2

70

3

105 70 70 140 35

2 2 4

64 64 128

Slovenščina – SLJ Angleščina – TJA Likovna umetnost – Glasbena umetnost – GUM Geografija – GEO Zgodovina – ZGO Domovinska in državljanska kultura in etika – DKE Biologija – BIO Naravoslovje – NAR Kemija – KEM Fizika – FIZ Matematika – MAT Tehnika in tehnologija – TIT Gospodinjstvo – GOS Šport – ŠPO DOP, DOD

4 2

140 70

4 1

140 35

2 2 4 1

1,5 3 1

52,5 105 35

2 1

70 35

2 1

70 35

2 1

64 32

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

64

2/ 1 1

70/3 5 35

2/1

70/35

2/1

64/32

1

35

1

32

Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2 Neobvezni izbirni predmet – italijanščina Neobvezni izbirni predmet – šport Kulturni dnevi

2

70

1

35 3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

Tehniški dnevi Število predmetov

4

4

4

4

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

Tedensko ur pouka

25,5

27/28/30

27,5/28,5/

35

35

27,5/28,5/ 29,5/30,5 35

Število tednov

24

32


IZBIRNI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v šolskem letu 2022/2023 izvajal za učence 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. A) obvezni izbirni predmeti

razred

Š port za zdravje

7. razred

Italijanščina 1

7. razred

Sodobna priprava hrane

7. razred

Š port za sprostitev – ŠSP

8. razred

Klekljanje – KLE 2

8. razred

Italijanščina 2 – II2

8. razred

Rastline in človek

8. razred

Izbrani šport – IŠP (nogomet)

9. razred

Italijanščina 3 – II3

9. razred

Izbrani šport – IŠP (košarka)

9. razred

Računalniška omrežja

9. razred

Klekljanje – KLE 3

9. razred

Filmska vzgoja: Kaj je film - KJF

7., 8. in 9. razred

Ples - PLE

7., 8. in 9. razred

Gledališki klub

7., 8. in 9. razred

Obdelava gradiv les – OGL

7., 8. in 9. razred

B) neobvezni izbirni predmeti

razred

Prvi tuji jezik: angleščina

1. razred (Divača)

Š port

4., 5. in 6. razred (Divača)

Drugi tuji jezik: italijanščina

4., 5., in 6. razred (Divača) 4. in 5. razred (Vreme) 4. in 5. razred (Senožeče)

Tehnika

4., in 5. razred (Divača)

Računalništvo

6. razred

Nemščina

7., 8. in 9. razred

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami (od 3. razreda dalje). Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje v naslednji razred le, če ima pozitivno zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

25


Zakon o osnovni šoli določa, da učenec: - 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši; - 4., 5., 7. in 8. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproš čen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnateljica za posamezno šolsko leto.

12. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP DODATNI IN DOPOLNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. Letos bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk iz naslednjih predmetov: SLJ, MAT, TJA , po potrebi pa še iz drugih predmetov v manjšem obsegu. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Individualna in skupinska učna pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim. Izvajali jo bomo kot delavnice za nadarjene s področja naravoslovja, tehnike, dramske igre, korektivno športno vadbo in učno pomoč. DELAVNICA Raziskovalne delavnice Matematične igrarije Dramska delavnica Dramska delavnica Matematične delavnice FLL robotika Dramska delavnica Učne delavnice Debata o(b) knjigi Korektivna športna vadba

STROKOVNI DELAVEC Danila Grželj Monika Frank Petra P. Peca Lidija Uršič Maša Rojc Emil Velikanje Nataša Adam Lucija P. Mahorčič Vilma Kres Borut Sila

26

RAZRED 4. in 5.r. 3. r. 1.-5. r. 2. - 5. r. 4. in 5. r. 7. - 9. r. 2. – 5. r. 7. r. 6. – 9. r. 2.–6. r.


Naravoslovna delavnica Kemijsko-biološka delavnica Š portna delavnica

Barbara Rodica Martina Vrabec Tea Makivič

6. r. 8. in 9. r. 1. do 3. r.

DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu.

13. DELO Z NADARJENIMI UČENCI Odkrivanje nadarjenih poteka v treh stopnjah: 1. stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. 2. stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila: ocena učiteljev (ocenjevalna lestvica nadarjenosti), test sposobnosti in test ustvarjalnosti. 3. stopnja je seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. Nadarjenim učencem je namenjen dodatni pouk, omogočeno hitrejše napredovanje po programu (akceleracija), namenjene ure za izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem, omogočeno vključevanje v različne interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, zanje organizirane raziskovalne naloge, tabori …

14. INTERESNE DEJAVNOSTI MATIČNA Š OLA DIVAČA 1.–3. razred NAZIV DEJAVNOSTI

RAZRED M

Pravljični krožek

1. r.

MENTOR Martina K. Tavčar

Branje s Pikijem

1. –3. r.

Tatjana Ž ivec

po dogovoru

Šolski vrt, gospodinjski krožek

2.–5. r.

Barbara Jazbec in Nela Subič

ponedeljek, 7. ura

27

URNIK ponedeljek, 6. ura


Pravljično-lutkovni krožek

2., 3.

Jožica Ivančič

Sreda, 8. ura

Likovni krožek

2.–5. r.

Andreja Trobec

četrtek, 7. ura

Športni krožek

1. r.

med OPB

Italijanščina

1. r.

Tea Makivić Alma Volk

Italijanščina

2. r.

Alma Volk

petek, 5. ura

Italijanščina 10. Korektivna ŠVZ

3. r.

Alma Volk

četrtek, 6. ura

1.–6. r.

Borut Sila

petek, 6. ura

11. Otroški pevski zbor

1. r.

Martin Fabčič

sreda, 6. ura

12. Otroški pevski zbor 13. Bralna značka

2.–5. r.

torek in četrtek, 6. ura

1. –3. r.

Martin Fabčič razredničarke

14. Matematične igrarije

2. r.

Monika Frank

sreda, 6. ura

15. Zdrav življenjski slog

3. r

Nives Skuk

sreda, 6. ura

16. Naravoslovne delavnice

3. r

Tanja Mljač

torek, 7. ura

16. Mažoretke

2.–6. r.

Polona Š enkinc

torek, 7. ura

1.-3. r

Barbara Rodica

po dogovoru

Gojzarček (planinec začetnik) 4. in 5. razred NAZIV DEJAVNOSTI

5.

RAZRED M

ponedeljek, 5. ura

po dogovoru

Šolski vrt

3.–5. r.

MENTOR Barbara Jazbec in Nela Subič

URNIK

Likovni krožek

3.–5. r.

Andreja Trobec

četrtek, 7. ura

Danila Grželj

četrtek, 5. in 6. ura, vsakih 14 dni

ponedeljek, 7. ura

Kamnoseški

4.–5. r.

Angleška bralna značka

4. in 5. r.

Anja Ferfila

po dogovoru

Otroški pevski zbor

2.–5. r.

Martin Fabčič

torek in četrtek, 6. ura

Bralna značka

4. in 5. r.

razredničarke

po dogovoru

Danila Grželj

četrtek, 5. in 6. ura, vsakih 14 dni

Borut Sila

petek, 6. ura

Naravoslovne delavnice Korektivna ŠVZ

4.–5. r. 1. – 6. r.

Dramski krožek

4. in 5. r.

Robotika – mlajši (FLL Junior)

4. r

Lidija Uršič Andreja Trobec

28

ponedeljek, 7. ura sreda, 7. ura


10. Kolesarski krožek

5. r.

Danijel Malnar

po dogovoru

11. Planinski krožek

4.–9. r.

Barbara Rodica

po dogovoru

12. Klekljanje

5.–6. r.

Lucija P. Mahorčič

ponedeljek, 6. ura

13. Mažoretke

2.–6. r.

Polona Š enkinc

torek, 7. ura

14. Nemščina za začetnike

4. in 5. r.

Timea Gal

torek, 6. ura

6.–9. razred NAZIV DEJAVNOSTI Kamnoseški

Angleška bralna značka

RAZRED M 4. - 6.r.

6. – 9. r.

MENTOR Danila Grželj

URNIK četrtek, 6. in 7.ura, vsakih 14 dni

Ester Satmari

po dogovoru (6. in 7. uro)

Janja Černe

po dogovoru

Angleška bralna značka

6. – 9. r.

Športni krožek (košarka)

6. - 9. r.

Debatni krožek o(b) knjigi Dramski krožek

6. - 9. r.

Geografski krožek

6. – 9. r.

Tina Počkar

četrtek, 6.ura oz. po dogovoru po dogovoru (6. in 7. uro) po dogovoru

Zgodovinski krožek

8. in 9. r.

Lucija P. Mahorčič

četrtek, 7. ura

Mladinski pevski zbor

6. - 9. r.

Anita Penko Maslo Ada Škamperle

Kamišibaj, ustvarjalnice

likovne

6. - 9. r.

četrtek, 7. ura petek, 6. in 7. ura sreda, 6. ura

Naravoslovne delavnice

8. – 9. r

Robotika (FLL)

6. – 9. r.

Elastomobil

6. – 9. r.

Planinski krožek

4. - 9.r.

Barbara Rodica

po dogovoru

Klekljanje

5. – 6. r

Lucija P. Mahorčič

ponedeljek, 6.ura

Mažoretke

2. – 6. r

Polona Š enkinc

torek, 7. ura

6. - 9. r.

Borut Sila Vilma Kres Suzana Kavčič

Vesna Marion Martina Vrabec Emil Velikanje Emil Velikanje

29

torek, 6.ura

po dogovoru ponedeljek, 7. ura po dogovoru


Šolska mediacija

Anja Abram in Tanja Trebec Benedejčič

Slaščičarski krožek

7. – 9. r

Učenec učencu (med vrstniška pomoč)

6. – 9. r

Skupaj ustvarjamo podobo šole (priprava razstav v VP)

6. – 9. r

Šolski radio

6. – 9. r

Monika Š čuka in Jerneja Š krlj

po dogovoru

ponedeljek, 7. ura po dogovoru

Tea Makivić Vesna Marion in Bernarda Rebec Jerneja Š krlj Timea Gal

in

po dogovoru

po dogovoru

PODRUŽ NIČNA Š OLA SENOŽ EČ E NAZIV DEJAVNOSTI Pevski zbor

RAZRED M 1. – 5.

MENTOR Ada Škamperle

URNIK ponedeljek, četrtek., čet. 7.00 – 7.45

Orffov instrumentarij

3. – 5.

Ada Škamperle

torek, 7.00 – 7.45

Dramski krožek

1. – 3.

Nataša Adam

sreda, 7.00 – 7.45

Dramski krožek ISP

4., 5.

Nataša Adam

sreda, 12.10 – 12. 55

Italijanščina

1., 2.

Alma Volk

torek, 12. 10 – 12. 55

Italijanščina Bralna značka

3. 1. – 5.

Alma Volk

sreda, 12. 10 – 12. 55 po dogovoru

Angleška bralna značka

3. – 5.

Knjižnica

1.– 5.

Milojka Uršič

petek, 7.00 – 7.45

Planinski krožek

1.- 5.

Tamara Bizjak

po dogovoru

Športni krožek

4. – 5.

Matematične delavnice

4. – 5.

razredničarke Anja Ferfila

Franetič

Anja Ferfila Maša Rojc

30

po dogovoru

ponedeljek, 12. 10 – 12.55 četrtek, 12.10–12.55


NAZIV DEJAVNOSTI Š portni krožek

PODRUŽ NIČNA Š OLA VREME RAZRED M MENTOR 1.–5. r. Andreja Perhavec Čok

URNIK torek, 6. ura

Plesne urice

1.-5. r

Petra Rakovec

po dogovoru

Pravljični krožek

1. in 2. r

Katja Kovačič

četrtek, 5. ura

Petra Pugelj Peca

Dramski krožek

3.–5. r.

četrtek, 6. ura

Pevski zbor

1.–5. r.

Martin Fabčič

sreda, 7. ura

Italijanščina

1. r

Monika Ščuka

sreda, 5. ura

Italijanščina Š olski vrt

2. in 3. r

Monika Ščuka

1.–5. r.

Katja Kovačič

sreda, 6. ura po dogovoru

Bralna značka

1.–5. r.

razredničarke

Angleška bralna značka

4. in 5. r.

Petra Rakovec

po dogovoru po dogovoru

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine od 1. do 3. razreda, so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 3. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši.

15. VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE Za učence prvega razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano, na centralni šoli v Divači in na podružnični šoli v Senož ečah, od 6.30 do 7.40. Učenci domačini prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka (ob 7.35). Za učence vozače je od zaključka pouka do odhoda avtobusov organizirano varstvo, ki je obvezno. V šoli smo za otroke odgovorni na območju šolskega prostora v času šolskih dejavnosti. Učenci vozači počakajo na odhod avtobusov v učilnici angleščine oz. matematike. Uč enci vozač i do odhoda avtobusa ne smejo zapustiti šole brez dovoljenja dežurnega uč itelja. Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na matični šoli, do 15.45 na podružnicah v Senožečah in Vremah.

31


Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo, izvajajo različne športne, umetniške, kulturne in druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom. Zaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljšanega bivanja je odhajanje iz podaljšanega bivanja vezano na odhode šolskih avtobusov. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj predčasno dovoli otroku odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. Starše prosimo, da upoštevajo način in ure odhodov učencev iz podaljšanega bivanja, ki so jim bili sporočeni s posebnim obvestilom učiteljev podaljšanega bivanja.

16. ŠOLA V NARAVI, TEČAJI Šola v naravi in tečaji predstavljajo pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z vrstniki in naravo ter pridobivanja različnih spretnosti (plavanja, smučanja, pohodništva …).

Učenci 6. bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izpeljali v Smučarskem centru Cerkno od 13. do 17. marca 2023. Učenci 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v Mladinskem zdravilišču RK na Debelem Rtiču od 5. do 9. junija 2023. Za učence 3. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v Termah Olimje v Podčetrtku, od 29. maja do 2. junija 2023. Za učence 8. razreda bo v CŠ OD Bohinj organiziran ŠPORTNI TEDEN, od 3. do 5. maja 2023. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra ali naknadno, po potrebi.

32


17. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI V šolskem letu 2022/23 bomo sodelovali v naslednjih projektih:  projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo: »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«;  Eko šola – šolski vrtovi, semena sprememb, gozdna šola, vodna šola;  Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda;  Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda v obliki delavnic in predavanj;  Shema šolskega sadja in mleka – omogočanje pogostejšega uživanja sadja in zelenjave, promocija zdrave prehrane in lokalno pridelane hrane;  projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZŠ in s Policijsko postajo Sežana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Jumnicar;  projekt Zavoda RS za šolstvo – Matematično-naravoslovne poti;  Turizmu pomaga lastna glava: sodelovanje z raziskovalno nalogo;  projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, obisk osrednje splošne knjižnice;  Naša mala knjižnica, Bralec-bralcu; spodbujanje branja leposlovja;  aktivnosti ob pripravi in izvedbi 33. otroškega parlamenta: »Duševno zdravje otrok in mladih«;  sodelovanje s šolo San Canzian v sklopu medobčinskega sodelovanja občin;  Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas;  Simbioza: računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo, gibanje;  Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje;  Teden pisanja z roko;  Erasmus+;  Mreža šol parka Škocjanskih jam.

ZDRAVA ŠOLA Letošnja rdeča nit Zdravih šol poteka pod geslom Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega šolskega leta in jih nadgradili. Trudili se bomo, da naredimo okolje, v katerem odraščamo, živimo, delamo, ustvarjamo in se staramo, prijaznejše in boljše. Krepili bomo zdrave odnose z ljudmi okoli sebe, negovali medgeneracijske odnose in osveščali mlade o spoštljivih odnosih, strpnosti in prevzemanju odgovornosti. Z različnimi metodami in dejavnostmi se bomo trudili, da bodo učenci uspešno obvladovali svoje življenje ter živeli čim bolj zdravo. Poskrbeli bomo za dovolj gibanja, uživanja sadja in zelenjave ter čim manj sladkarij.

33


18. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN VOZNI RED ŠOLSKI OKOLIŠ Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gorenje pri Divači, Gornje Ležeče, Gradišče pri Divači, Kačiče, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Podgrad pri Vremah, Potoče, Pared, Senožeče, Škocjan, Š koflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Zavrhek. VARNA POT V ŠOLO Starši poskrbite, da gre vaš otrok pravočasno v šolo. V krajih, kjer so pločniki, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolce sami pospremite do šole in jih poučite o varnosti v prometu. Pokažite jim, kje in kako naj prečkajo cesto. Če se prvošolci vozijo v šolo z avtobusom, jih do avtobusa obvezno pospremite. Učenci vozači, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. Še posebno bodite pozorni do mlajših otrok, ki so v tem šolskem letu postali učenci. Dosledno je potrebno spoštovati pravila vožnje z javnim prevoznim sredstvom. Namerno povzročena škoda na avtobusu se staršem zaračuna.

VOZNI RED Učenci vozači imajo zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in iz šole. Šolske prevoze bo skladno s pogodbo izvajal NOMAGO d.o.o. s podizvajalci. Vozni red šolskih avtobusov: 1.)

PRIHOD IN ODHOD: Dolenja vas – Laže – Senožeče – Gorenje – Divača Š

prihod 6. 50 6. 53 6. 56 / 6. 58 7. 00 7. 02 / 7. 11

Relacija Dolenja vas Potoče Senožeče Laže Senožeče Š Senožeče Gabrče Gorenje pri Divači Divača

1. odhod 13. 35 13. 32 13. 29 / 13. 27 / 13. 24 / 13. 15

34

2. odhod 14. 44 14. 41 14. 38 14. 31 14. 23 / 14. 20 14. 09 14. 05


2.)

PRIHOD IN ODHOD: Laže – Senožeče

*Prihod

**Prihod

Relacija

Odhod

6.45

7.05

Laže

13.25

6.53

7.13

Senožeče

13.27

*Učenci, ki nadaljujejo vožnjo v Divačo ** Učenci PŠ Senožeče 3.)

PRIHOD: Gorenje pri Divači

Prihod

Relacija

7.26

Gorenje

7.30

Divača 4.)

PRIHOD IN ODHOD: Vatovlje – Misliče – V. Britof – D. Ležeče – Divača

prihod 6. 45 6. 50 6. 54 6. 58 7. 04 7. 07 7. 09 7. 10 7. 12 7. 13 7.15 7. 19 7. 22 5.)

Relacija Vatovlje Misliče Vareje Barka Podgrad pri Vremah K Zavrhek Zavrhek K Škoflje Vremski Britof Famlje Goriče(vas) D. Ležeče Divača Š

odhod 14. 57 14. 52 14. 48 14. 44 14. 38 14. 35 14. 33 14. 32 14. 30 14. 29 14. 27 14. 23 14. 20

PRIHOD IN ODHOD: G. Vreme – Naklo/Matavunu – Dane/Divači – Divača Š

prihod 7. 05 7. 07 7. 09 7. 10 7. 12 7. 13 7. 17 7. 20 7. 23 7. 24 7. 28

Relacija G. Vreme Vremski Britof Škoflje Zavrhek K Naklo/Matavunu Matavun Ledenica/Kačičah Dane/Divači Kačiče Ledenica/Kačičah Divača Š

odhod 14. 28 14. 26 14. 24 14. 23 14. 21 14. 20 14. 16 14. 13 14. 10 14. 09 14. 05

35


Prevoz izvaja Ž IP d.o.o. (44 sedežni) 6.)

ODHOD: Divača Š – D. Ležeče – Vremski Britof – G. Vreme – Matavun

Relacija Matavun Naklo/Matavunu Zavrhek K Škoflje/Vremah Vremski Britof G. Vreme Vremski Britof Famlje Goriče/Famljah D. Ležeče Divača Š 7.)

odhod 13. 46 13. 45 13. 43 13. 42 13. 40 13. 38 13. 36 13. 35 13. 32 13. 24 13. 20

PRIHOD IN ODHOD: Divača – Prelože pri Lokvi – Lokev – Divača Š

prihod 7. 30 7. 33

relacija Prelože pri Lokvi Divača

Odhod 14. 13 14. 05

36


NAPOVED IZOSTANKA

Starši učenca/učenke _________________________________________ iz ___________ razreda napovedujemo izostanek od pouka v času od _________________ do _________________.

______________________________________

Podpis staršev:

(kraj in datum)

__________________________________

NAPOVED IZOSTANKA

Starši učenca/učenke _________________________________________ iz ___________ razreda napovedujemo izostanek od pouka v času od _________________ do _________________.

______________________________________

Podpis staršev:

(kraj in datum)

__________________________________

Izpolni razredničarka: Na podlagi zakonskih določil je učencu/učenki _____________________________ dovoljena odsotnost od pouka v trajanju ____ dni.

V _________________, dne ___________

Razrednik: ______________________

POJASNILO: Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. Če izostanek traja več kot pet dni v letu, morajo starši nasloviti pisno vlogo z obrazložitvijo odsotnosti na ravnateljico šole, ki odloča o daljši odsotnosti.

Beležnica 37


38


Beležnica

39


Beležnica

40


41


Beležnica

42


PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Izdala: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača Odgovorna oseba: Damijana Gustinčič, ravnateljica Ilustracija na naslovnici: Učenci 1. r. v šol. letu 2021/22 Mentorica: Martina Križman Tavčar Oblikovanje naslovnice: mag. Vesna Marion Izvedba: Prijatelj & Prijatelj d.o.o.

43


Naklada: 520 izvodov

Divača, 7. 9. 2023

44