Publikacija OŠ dr. Bogomira Magajne Divača

Page 1

OSNOVNA SOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA PUBLIKACIJA PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2022/2023ŠOLSKO LETO 2022/2023 Ime in priimek: ………………………………………………….. Razred: ……………………………………………………………… Naslov: ………………………………………………………………. Domač$i telefon: ………………………………………………….. Telefon mame: …………………………………………………… Telefon oč$eta: ……………………………………………………..

Nina Grandič$, 8. b v s$ol. l. 2021/22

(Poustvarjanje na Niko Grafenauer: Življenje)

ODTENKI ŽIVLJENJA

Življenje je vse, je velik inodprizaklad,srčez$ivigarad.

Življenje je radost, je smeh in veselje, je padeč, je z$alost In vč$asih trpljenje.

Drage uč$enke in uč$enči, spos$tovani stars$i, čenjeni sodelavči, vroč$e in soparno poletje se poč$asi poslavlja, prihajajo krajs$i dnevi in odpadanje listja na drevesih naznanja, da je č$as, ko se s$olska vrata ponovno odpro.

Izrazito poveč$anje s$tevila uč$enčev na matič$ni s$oli v Divač$i v zadnjih petih letih vpliva na prostorsko stisko, ki pa smo jo ob podpori Obč$ine Divač$a in Ministrstva za s$olstvo, znanost in s$port zač$eli res$evati med poletnimi poč$itničami. Trenutno poteka 1. faza dozidave s$ole, ki se bo nadaljevala s$e v naslednjem letu s čiljem, da v s$olskem letu 2023/24 dobimo s$e 6 uč$ilnič s spremljajoč$imi prostori. Uč$enče, zaposlene, stars$e in druge obiskovalče s$ole prosim za potrpljenje v č$asu spremenjenih pogojev zaradi gradnje s$ole z zavedanjem, da bodo v prihodnjem letu za vse boljs$i pogoji dela.

“Mogoče nam ne bo uspelo pripraviti prihodnosti za svoje otroke, lahko pa pripravimo svoje otroke na prihodnost.”

Franklin D. Roosevelt

V s$olsko leto 2022/23 vstopa kar 451 uč$enčev, in sičer 372 na matič$no s$ol v Divač$i, 50 na podruz$ničo v Senoz$eč$ah in 29 na podruz$ničo v Vremah.

Novo s$olsko leto zač$enjamo optimistič$no – z odprto s$olo in brez mask. Žavedati pa se moramo, da je čovid-19 s$e vedno med nami, zato moramo dosledno upos$tevati navodila za zajezitev s$irjenja. Med najpomembnejs$a spadajo prezrač$evanje prostorov, higiena rok in kas$lja ter da ostanemo doma, č$e zbolimo. Vsak posameznik in vsi skupaj bomo z upos$tevanjem napotkov zdravstvene stroke prispevali, da nam

Vsem uč$enčem, stars$em in uč$iteljem z$elim uspes$no in prijazno s$olsko Damijanaleto.

bo uspelo uresnič$iti nas$e čilje: ostati zdravi in z medsebojnim sodelovanjem v pročesu uč$enja pridobivati nova znanja, ves$č$ine in spretnosti.

V prihajajoč$em s$olskem letu vam z$elimo vse dobro, predvsem pa zdravja. Uč$itelji in vsi zaposleni na s$oli se bomo skupaj z vami, dragi uč$enči, spos$tovani stars$i, trudili za č$im bolj varno in spodbudno s$olsko okolje. Varno okolje predstavlja predvsem okolje, v katerem vlada spos$tljiva, strpna in odprta komunikačija.

Naj bo s$ola prostor, v katerem gradimo dobre medosebne odnose in podporo ter odkrit in strpen dialog.

Gustinč$ič$, ravnateljiča

2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 7

1.5 SVET STARSEV 7

1.3 STROKOVNI ORGANI SOLE 6

8. ČASOVNA RAZPOREDITEV VZG. IZOB. DELA 13 9. ŠOLSKI KOLEDAR 13

2.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 8

11.

23 12.1

2.1 GOVORILNE URE 7

1.4 SKUPNOST UČENČEV 6

11.2

23 12.2 INDIVIDUALNA

1.2 SOLO UPRAVLJAJO 6

KAZALO

10. ORGANIZACIJA DELA 15

22 12. DODATNI

4.1 KNJIŽNIČA 10

23 12.3 DODATNA

23 13. DELO Z NADARJENIMI UČENCI 23 14. INTERESNE DEJAVNOSTI 24 15. VARSTVO, DEŽURSTVO IN

1.1 USTANOVITELJ 6

2.2 RODITELJSKI SESTANKI 8

26 16. ŠOLA V NARAVI 27 17. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI 28 18. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN VOZNI RED 29

4.2 DENARNE ŽADEVE 10 5. ŠOLSKA PREHRANA 11 6. ZDRAVSTVENO VARSTVO 12 7. ŠOLSKI ZVONEC 12

10.1 STEVILO UČENČEV IN STEVILO ODDELKOV 15 10.2 UČITELJI 16 10.3 PODALJSANO BIVANJE 10.4 OSTALI STROKOVNI DELAVČI 1918 10.5 ADMINISTRATIVNI DELAVČI 19 10.6 TEHNIČNI DELAVČI 19 PREDMETNIK 20 11.1 1. VŽGOJNO-IŽOBRAŽEVALNO OBDOBJE, 4. in 5. razred 20 6. razred in 3. VŽGOJNO-IŽOBRAŽEVALNO OBDOBJE IŽBIRNI IN NEOBVEŽNI IŽBIRNI PREDMETI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP DODATNI IN DOPOLNILNI POUK IN SKUPINSKA POMOČ UČENČEM STROKOVNA POMOČ UČENČEM PODALJŠANO BIVANJE

21 11.3

1. OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA 5

2.4 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 8 3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 9 4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE 10

6

Fax: 05 73 18 801 E-mail : o-bmdivača.po@guest.arnes.si Spletna stran: www.os-divača.si

Podruz$nič$na s$ola Vreme, Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof Tel: 05 76 25 238, vodja podruz$niče: Katja Kovačič

Podrač$un pri UJP urad Koper: 01219-6030648423 Davč$na s$tevilka: SI96121840 Matič$na s$tevilka: 5089336

Poslovna sekretarka: Anita Puntar  05 73 18 800

Rač$unovodkinja: Mojča Rodiča  05 73 18 802

Ravnateljiča: Damijana Gustinč$ič$  05 73 18 808

Solska svetovalna sluz$ba: Tanja Trebeč Benedejč$ič$ Barbara Skaleč Volk  05 73 18 804

Pomoč$niča ravnateljiče: Barbara Skaleč Volk  05 73 18 809

OSNOVNA SOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA

dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divač$a

PODRUŽNICI:

Podruz$nič$na s$ola Senoz$eč$e, Senoz$eč$e 103 a, 6224 Senoz$eč$e Tel: 05 76 55 023, vodja podruz$niče: Ada Škamperle Tel. (kuhinja): 05 76 56 025

Mentoriča skupnosti uč$enčev je uč$iteljiča Lucija Prihavec Mahorčič.

Strokovni organi s$ole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv učiteljic I. triletja (vodja Andreja Perhaveč Čok), strokovni aktiv učiteljic II. triletja (vodja Petra Pugelj Peča), strokovni aktiv učiteljev oddelkov podaljšanega bivanja (vodja Bernarda Rebeč), strokovna aktiva učiteljev v III. triletju: jezikovnodruz$boslovno-umetnis$ko področ$je (vodja Lučija Prihaveč Mahorč$ič$), naravoslovnomatematič$no-tehnič$no-s$portno področ$je (vodja Tilen Miklaveč) in razredniki.

Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja (Urs$ka Florjanč$ič$, Bruno Kočjan, Ivan Kovač$ič$), pet predstavnikov s$ole (Nives Skuk, Boris Žadel, Barbara Jazbeč, Andreja Perhaveč Čok, Danijel Malnar), in trije predstavniki stars$ev (Spela Geč Roz$man, Natas$a Volk Trnovs$ek, Ales$ Tominč).

USTANOVITELJ

Solo upravljata ravnateljica in svet zavoda.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Ustanovitelj s$ole je Obč$ina Divač$a, ki jo je ustanovila z odlokom s$tev. OS 21-3/96 (Ur. l. RS, s$t. 61 - 4.11.1996) in spremembami odloka (Ur. l. RS, s$t. 17 - 25.2.2000 in Ur. l. RS, s$t. 63 - 24.6.2008).

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

SKUPNOST UČENCEV

7

Predsedniča sveta zavoda je Nives Skuk, namestniča predsedniče pa Špela Gec Rožman.

Oddelč$ne skupnosti se povezujejo v skupnost uč$enčev s$ole, ki jo predstavlja parlament uč$enčev. Parlament se sestane najmanj dvakrat letno. Na prvem sestanku izvoli predsednika parlamenta in sprejme letni program dela. Preko te skupnosti uč$enči uveljavljajo svoje praviče, mnenja ter ideje. Nadaljevali bomo z akčijo izposoje s$olskih čopat tistim uč$enčem, ki bodo nanje obč$asno pozabili. Skozi čelo s$olsko leto bomo zbirali star papir, organizirali s$olske plese, skrbeli za urejenost s$olskih in obs$olskih povrs$in ter izvajali ostale naloge v okviru letnega programa dela.

 GOVORILNE URE  Dopoldanske – tedenske govorilne ure so objavljene v publikačiji in na s$olski spletni strani..  Popoldanske – mesečne govorilne ure bodo potekale med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi č$etrtek v meseču in so navedene v spodnji razpredelniči: 1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje 8. september 16. februar 13. oktober 9. mareč 10. november 13. april 8. dečember 11. maj 12. januar

Ža boljs$i uč$ni uspeh in s tem za boljs$e poč$utje uč$enčev je zelo pomembno sodelovanje med stars$i, uč$itelji in uč$enči. Namen sreč$anj je stalno medsebojno obves$č$anje o delu in uspes$nosti uč$enčev, o tez$avah pri uč$enju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih nač$inih in zahtevah pri vzgoji in s$olanju. Žato si uč$itelji z$elimo rednih stikov s stars$i. Preprič$ani smo, da boste stars$i vsaj enkrat meseč$no opravili krajs$i pogovor z razrednikom ali posameznim uč$iteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, prič$akujemo, da se ga boste zagotovo udelez$ili ob dogovorjenem č$asu. Žato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v s$oli. Pomemben prispevek sodelovanja s stars$i prič$akujemo pri uresnič$evanju vzgojnega nač$rta s$ole.

Predsedniča sveta stars$ev je Kristina Savić, namestniča pa Vanja Gombač. Mentoriča sveta stars$ev je Barbara Skalec Volk, pomoč$niča ravnateljiče. Stars$i lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporoč$ite predstavniku oddelka.

SVET STARŠEV

Svet stars$ev sestavljajo predstavniki stars$ev iz posameznih oddelkov čentralne in podruz$nič$nih s$ol. Na prvem roditeljskem sestanku bodo izpeljane volitve predstavnikov oddelkov v svet stars$ev. Predstavniki sveta stars$ev imajo tudi oddelč$ne namestnike.

2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI

 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA

Stars$em predlagamo, da se udelez$ujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev. Svojo voljo lahko stars$i uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

Arnes Filesender (varen nač$in delitve velikih datotek):https://filesender.arnes.si

EDUROAM (mednarodna federačija brezz$ič$nih omrez$ij): uč$eneč lahko uporablja vsako brezz$ič$no omrez$je eduroam v Sloveniji ali tujini (s$ole, knjiz$niče, univerze ipd.).

Spletne učilnice: https://učilniče.arnes.si

Prvi sestanek bo izveden po posameznih oddelkih med 13. 9. in 16. 9. 2022 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela. Potekal bo v matič$nih uč$ilničah posameznih oddelkov. Drugi sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih, vsebinsko vezan na psiholos$ke in razvojne znač$ilnosti uč$enčev oz. teme v zvezi s s$olo v naravi, karierno orientačijo … Predavanje za starše: 10. 11. 2022: Predavanje Klemna Rebolja na temo Kako krepiti duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Portal Arnes Video (objavljanje in ogled izobraz$evalnih video vsebin):https://video.arnes.si

Spletne konference Arnes VOX (videokonferenč$na komunikačija z več$ uporabniki hkrati): https://vox.arnes.si

 DOSTOP DO SPLETNIH STORITEV

Pri morebitnem delu na daljavo (pouk, razredne ure, roditeljski sestanki) bomo za videokonferenčna srečanja uporabljali aplikacijo ZOOM (izbrani ponudnik MIŽS in Arnesa), ki omogoč$a hkratno prikazovanje kamer vseh uč$enčev oddelka.

Oblak 365 (MS Offiče, Teams, OneDrive ...): https://o365.arnes.si spletna e-pošta: https://webmail.arnes.si

Arnes Splet (moz$nost postavitve svoje spletne strani):https://splet.arnes.si

Moje uporabnis$ko

RODITELJSKI SESTANKI in PREDAVANJA

Uč$eneč bo v s$oli prejel uporabnis$ko ime in geslo, s katerim lahko dostopa do vseh storitev, ki jih ponuja akademska in raziskovalna mrez$a Slovenije ARNES in jih bo potreboval pri morebitnem delu na daljavo:

ime: _____________________________ Geslo: ______________________________ 9

3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Solska svetovalna sluz$ba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v s$oli: svetuje uč$enčem, uč$iteljem in stars$em, z uč$itelji in vodstvom s$ole sodeluje pri nač$rtovanju in spremljanju razvoja s$ole in opravljanju vzgojno-izobraz$evalnega dela. Solsko svetovalno delo na s$oli opravljata pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič in psihologinja Barbara Skalec Volk.

Uč$eneč mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo stars$i najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporoč$iti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). Če uč$eneč izostane več$ kot pet dni, stars$i pa razredniku niso sporoč$ili vzroka izostanka, razrednik o izostanku uč$enča obvesti stars$e. Če razrednik ne prejme opravič$ila ob vrnitvi otroka v s$olo, stars$e pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sičer s$teje izostanke za neopravič$ene. Če uč$eneč zaradi bolezni izostane več$ kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravnis$ko opravič$ilo o opravič$enosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več$ delih) največ$ 5 delovnih dni. Ravnateljiča lahko na podlagi obrazloz$ene pros$nje stars$ev iz opravič$ljivih razlogov odobri uč$enču daljs$i izostanek od pouka.

10

Med naloge s$olske svetovalne sluz$be sodijo: aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno s$olo in spremljanje njihovega razvoja, aktivnosti v zvezi s poklično orientačijo: poklično svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Žavodom za zaposlovanje in srednjimi s$olami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede s$tipendij itd., sodelovanje z uč$itelji, stars$i ter zunanjimi institučijami pri res$evanju pedagos$ke, psiholos$ke, sočialne in zdravstvene problematike uč$enčev,

Urnik s$olske svetovalne sluz$be je vsak dan od 7.30 do 14. ure in v č$asu meseč$nih govorilnih ur.

11

Solska knjiz$niča je namenjena izposoji knjig in koristnemu prez$ivljanju prostih urič v č$italniči na matič$ni s$oli. Tu boste nas$li knjige in revije za prosti č$as, bralno znač$ko, domač$e branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Delo poteka po urniku, ki je izobes$en na vratih knjiz$niče in objavljen na spletni strani s$ole.

V s$olski č$italniči obč$asno poteka vzgojno-izobraz$evalno in drugo delo, uč$enči pa bodo tu lahko opravljali tudi izvens$olske zadolz$itve v č$asu č$akanja na avtobus ali v primeru proste ure.

koordinačija dela in sodelovanje z ŽPM, Čentrom za sočialno delo, Uradom za delo, Ždravstvenim domom, Svetovalnim čentrom in drugimi zunanjimi institučijami, koordinačija dela spečialne pedagoginje, prostovoljčev, s$olske javne delavke, individualna oz. skupinska pomoč$ uč$enčem s spečifič$nimi uč$nimi tez$avami, individualna ali skupinska pomoč$ uč$enčem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik uč$enja, koordiniranje aktivnosti v okviru končepta dela z nadarjenimi uč$enči, nač$rtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo uč$nih, vzgojnih in sočialnih tez$av, res$evanje sočialnih problemov uč$enčev (regresirana prehrana, letovanja, uč$na pomoč$, druge oblike sočialne pomoč$i preko projekta Botrstvo), koordinačija, nač$rtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami, organizačija in vodenje roditeljskih sestankov.

KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE

4.

Solski svetovalni delavki nudita pomoč$ stars$em, uč$enčem ali uč$iteljem, ko naletijo na tez$ave, ki se odraz$ajo v uč$ni neuspes$nosti, izstopajoč$i osebnostni ali uč$ni problematiki/stiski. V primeru vpras$anj, dilem ali tez$av v zvezi s s$olo ali s s$olanjem otroka, prosimo, da se upos$teva postopnost (uč$itelj, razrednik, svetovalna sluz$ba, ravnatelj, predstavnik sveta stars$ev).

Knjiz$nič$na zbirka, namenjena uč$enčem, je v čeloti vpisana v Čobissov program, zato je vidna tudi na medmrez$ju. Tako se lahko kjer koli preprič$ate, ali je določ$ena knjiga na razpolago tudi v nas$i s$olski knjiz$niči. Če jo najdete v nas$i s$olski zbirki, vam bo program sam posredoval podatke o s$tevilu razpoloz$ljivih zvezkov in o prostih ter izposojenih

KNJIŽNICA

V s$olski knjiz$niči potekajo med letom tudi različ$ne dejavnosti: izvajanje knjiz$nič$no informačijskih znanj, bralna znač$ka od 6. do 9. razreda.

knjiz$niče sodi tudi vodenje uč$benis$kega sklada. Iz tega si izposojajo uč$benike uč$enči s$ole. Izposoja je za vse uč$enče brezplač$na. Ob izteku s$olskega leta uč$enči uč$benike vrnejo v knjiz$ničo. Ža pos$kodovane uč$benike plač$ajo primerno ods$kodnino.

Solsko knjiz$ničo bosta vodila Boris Mahnič in Alenka DENARNETomazin.

Fotokopiranje za individualno rabo uč$enčev je le med glavnim odmorom. Denarne in druge administrativne zadeve lahko uč$enči in stars$i urejate s poslovno sekretarko Anito Puntar (telefon 05 73 18 800).

Na s$oli storitev s$olske prehrane izvaja Vrteč Sez$ana, enota Divač$a. Pri pripravi jedilnikov sodelujeta uč$iteljiči Barbara Rodiča in Monika Sč$uka. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporoč$ili stroke.

Uč$enči se lahko naroč$ijo na naslednje obroke: dopoldansko maličo, kosilo in popoldansko maličo. Na dopoldansko maličo naj se naroč$ijo vsi uč$enči, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja uč$enčev nujen obrok v č$asu pouka. Sola bo s stars$i, zainteresiranimi za s$olsko prehrano, sklenila pogodbo, s katero bodo določ$ene medsebojne obveznosti. Stros$ke prehrane je treba poravnati do roka, označ$enega na poloz$niči, saj le redno plač$evanje stros$kov zagotavlja nemoteno poslovanje s$ole. Subvenčioniranje prehrane urejajo stars$i na Čentru za sočialno delo.

Denarne zadeve lahko urejate v tajnis$tvu vsak dan v č$asu uradnih ur. Ža plač$ilo stros$kov priporoč$amo plač$ilo preko trajnika – direktne bremenitve.

ZADEVE

Matič$na s$ola: uč$enči 1. in 2. razreda bodo maličali po prvi s$olski uri, uč$enču 3. razreda pa po 2. uri v jedilniči.

12

Malica

izvodih. Informirate se lahko tudi o informativnem datumu vrnitve pri izposojenih Vizvodih.sklop

5. ŠOLSKA PREHRANA

Dnevno evidenčo prijav in odjav s$olske prehrane vodi poslovna sekretarka na matič$ni s$oli, na podruz$ničah pa kuhariči (ustno, po elektronski pos$ti, po faksu ali pisno). Odjavo kosila je treba podati do 8. ure, sičer ga mora uporabnik plač$ati.

Shema s$olskega sadja (SSS) je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finanč$no pomoč$ za brezplač$no razdeljevanje svez$ega sadja in zelenjave uč$enčem z glavnim čiljem ozavestiti mlade o pomembnosti vključ$evanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključ$iti lokalne pridelovalče sadja in zelenjave ter zmanjs$ati pojav debelosti oz. prekomerne telesne tez$e pri otročih. Uč$enčem bomo enkrat tedensko ponudili svez$e sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem č$asu. Na voljo bo v kos$aričah ali na razdelilnem pultu v s$olski jedilniči.

Ža uč$enče 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, v č$asu osnovnega s$olanja nadaljujejo otroči s programom cepljenja, ki so ga zač$eli z$e v preds$olskem obdobju, pri uč$enčih 8. razreda pa se opravi tudi pregled sluha. Solska zdravniča je Mojca Vidrih, dr. med., speč. pediatrije, v timu pa sta s$e medičinska sestra Slaviča Vojska. Solska zdravniča opravlja tudi sistematske preglede uč$enčev, ki vstopajo v 1. razred, sodeluje na timskih obravnavah bodoč$ih prvos$olčev in devetos$olčev ter pri namenskih pregledih otrok glede na potrebe uč$ne ali osebnostne problematike. Solsko zobno ambulanto z zobozdravničo Gaja Božeglav, dr. dent. med., in Tatjano Kočjan, zob. asistentko, lahko uč$enči obis$č$ejo v zdravstvenem domu v Divač$i vsak ponedeljek dopoldne in č$etrtek popoldne.

Ostali uč$enči maličajo v uč$ilničah, kjer so imeli drugo uro pouk. Uč$enči, ki imajo 2. uro s$port ali imajo pouk v č$italniči, maličajo v jedilniči. Uč$enči podruz$nič$nih s$ol maličajo v jedilniči. Pri maliči dez$urajo vsi uč$itelji, ki so imeli pouk drugo s$olsko

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO

Čena popoldanske maliče je 0,75 €.

Popoldanska malica

Prijava in odjava šolske prehrane

13

Čuro.ena maliče je 0,90 €. Kosilo Kosilo se deli od 11.20 do 13.20. Čena kosila je 3,50 €.

Uč$enči, ki so vključ$eni v podaljs$ano bivanje, se lahko naroč$ijo tudi na popoldansko maličo. Maliča je kalorič$no s$ibkejs$a kot dopoldanska.

Shema šolskega sadja

5. razred: Žasvojenost

Ža uč$enče od 1. do 5. razreda bo delavniče na temo »Ždravi zobje – lep nasmeh« izvajala medičinska sestra Aleša Birsa.

4. razred: Prepreč$evanje pos$kodb

Ždravstveni tim bo izvajal predpisane sistematič$ne preglede v Ždravstvenem domu Sez$ana po predhodnem vabilu stars$em.

6. razred: Odras$č$anje

1. razred: Ždrave navade

3. razred: Ždrav nač$in z$ivljenja

7. razred: Pozitivna samopodoba in stres

8. razred: Medosebni odnosi

Na s$oli je bil pred leti ustanovljen Solski sklad, katerega namen je izboljs$ati materialne pogoje s$ole za boljs$e kreativno delovanje uč$enčev in uč$iteljev. Hkrati sklad po svojih zmoz$nostih pomaga tako sočialno s$ibkim kot tudi nadarjenim uč$enčem pri dejavnostih, ki se ne finančirajo iz javnih sredstev. Osnovna funkčija sklada je finančirati tiste dejavnosti, ki lahko pomagajo h kakovosti pouka in k več$jemu zadovoljstvu otrok, a se jih z rednimi sredstvi finančerja ne da uresnič$iti. Sklad upravlja upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo trije predstavniki s$ole, ki jih predlaga svet s$ole, in s$tirje predstavniki stars$ev, ki jih predlaga svet stars$ev. Upravni odbor sestavljajo 3 predstavniki zaposlenih in 4 predstavniki stars$ev. Stevilka podrač$una Solskega sklada OS Divač$a je 01219-6030648423, s pripisom »za s$olski sklad«.

7. ŠOLSKI ZVONEC 1. ura 7.45–8.30 1. odmor 8.30–8.35 2. ura 8.35–9.20 2. odmor 9.20–9.40 3. ura 9.40–10.25 3. odmor 10.25–10.30 4. ura 10.30–11.15 4. odmor 11.15–11.20 5. ura 11.20–12.05 5. odmor 12.05–12.10 6. ura 12.10–12.55 6. odmor 12.55–13.10 7. ura 13.10–13.55 14

7., 8. in 9. razred: Temeljni postopki oz$ivljanja

7. ŠOLSKI SKLAD

9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost

2. razred: Osebna higiena

Izvedene bodo naslednje vsebine zdravstvene vzgoje:

TRAJANJE KONFERENCE

12. junij (9. razred) 20. junij (1. do 8. razred)

S poukom zač$nemo 1. septembra 2022. Žadnji dan pouka za uč$enče 9. razreda je 15. junija 2023, za uč$enče vseh ostalih razredov pa se pouk konč$a 23. junija 2023.

8. ČASOVNA RAZPOREDITEV VZG.-IZOB. DELA

jesenske:POČITNICE od 31. oktobra do 4. novembra 2022 novoletne: od 26. dečembra 2022 do 2. januarja 2023 zimske: od 6. februarja do 10. februarja 2023 prvomajske: od 27. aprila do 2. maja 2023

drugo od 28. januar do 15. junija (9. razred) oz. 23. junija

PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI

9. ŠOLSKI KOLEDAR

dejavnost 6.30–7.40

OCENJEVALNOOBDOBJE

čas

15

varstvo vozač$ev 7.45–13.55 pouk 11.20–15.45/16.30 podaljs$ano bivanje

prvo od 1. septembra do 27. januarja 30. januar (1. do 5. razred) 31. januar (6. do 9. razred)

jutranje varstvo – 1. razred 12.10–14.307.15–7.40

POUK

ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA, ŠPORTA IN NATEČAJI

šolsko regijsko državno slovens$č$ina – Čankarjevo (4.–9. Mehurr.)č$ki (1.–3. r.) 29. 11. 2022 4. 4. 2023 17. 1. 2023 11. 3. 2023 matematika – Vegovo 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023 biologija – Proteusovo 19. 10. 2022 2. 12. 2022 angles$č$ina 7. razred 8. razred 9. razred 15. 2. 2023 22. 11. 2022 22. 3. 2023 30. 3. 2023 kemija – Preglovo 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023 zgodovina 6. 12. 2022 9. 3. 2023 geografija 15. 11. 2022 1. 4. 2023

Uč$enče bomo spodbujali k sodelovanju na različ$nih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov, poleg tega pa bodo sodelovali tudi na različ$nih s$portnih tekmovanjih, na nateč$ajih in revijah. Rezultati na regijskem in drz$avnem nivoju se upos$tevajo za pridobitev Žoisove s$tipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednje s$ole.

Dan šole: Sobivanje v raznolikosti, predvidoma 23. 3. 2022.

področje

16

INFORMATIVNI DAN na srednjih šolah 17. in 18. februar 2023

1. november 2022 (torek): dan spomina na mrtve 25. dečember 2022 (nedelja): boz$ič$ 26. dečember 2022 (ponedeljek): dan samostojnosti in enotnosti 1. in 2. januar 2023 (nedelja, ponedeljek): novo leto 8. februar 2023 (sreda): slovenski kulturni praznik 10. april 2023 (ponedeljek): velikonoč$ni ponedeljek 26. april 2023 (sreda): prost dan zaradi praznika (8. 2.) v č$asu zimskih poč$itnič 27. april 2023 (č$etrtek): dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj 2023 (ponedeljek, torek): praznik dela 25. junij 2023 (nedelja): dan drz$avnosti

31. oktober 2022 (ponedeljek): dan reformačije

1. rok: od 16. junija do vključ$no 29. junija 2023 – uč$enči 9. razreda

ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

Ob zaključ$ku s$olanja (9. razred) bodo uč$enči pisali teste zaključ$nega preverjanja znanja iz slovens$č$ine (4. maj 2023), matematike (8. maj 2023) in domovinske in drz$avljanske kulture in etike (10. maj 2023). Žaključ$ni preizkusi znanja so za uč$enče obvezni.

2. rok: od 18. avgusta do vključ$no 31. avgusta 2023 – uč$enči od 1. do 9. razreda

Ob konču II. vzgojno-izobraz$evalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo načionalno preverjanje znanja iz slovens$č$ine (4. maj 2023), matematike (8. maj 2023) in angles$č$ine (10. maj 2023)

1. rok: od 3. maja do vključ$no 15. junija 2023 – uč$enči 9. razreda

17

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU:

1. rok: od 26. junija do vključ$no 7. julija 2023 – uč$enči od 1. do 8. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

fizika – Stefanovo

2. rok: od 18. avgusta do vključ$no 31. avgusta 2023 – uč$enči od 1. do 9. Razreda

15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023 angles$ka bralna znač$ka italijanska bralna znač$ka mareč 2023 italijans$č$ina mareč 2023 logika 29. 9. 2022 22.10.2022 12. 11. 2022 rač$unalnis$tvo – Bober 7. – 18. 11. 2022 7. 1. 2023 znanje o sladkorni bolezni 14. 10. 2022 19. 11. 2022 tehnika – Elastomobili zač$etek marča (do 10. 3.) 25. 3. 2023 naravoslovje – Kresnič$ka 6. 4. 2023 astronomija 7. 12. 2022 14. 1. 2023 razvedrilna matematika 30. 11. 2022 25. 2. 2023 Vesela s$ola 8. 3. 2023 12. 4. 2023 OPŽ in MPŽ

1. rok: od 3. maja do vključ$no 23. junija 2023 – uč$enči od 1. do 8. razreda

10. ORGANIZACIJA DELA

2. triletje

Barbara Jazbeč petek, 9.40–10.25

matiUČITELJIčnašola Divača

Matič$na s$ola 372 20

1. a uč$iln. s$t. 13 20

2. b uč$iln. s$t. 14 18

Tanja Mljač$ petek, 10.30 11.15

ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO ODDELKOV

u3.bč$iln. s$t. 17 18 Nives Skuk ponedeljek, 12.10 12.55 Skupaj 112

Monika Frank Joz$iča Ivanč$ič$

4. Staraa s$ola 18

1. triletje

Andreja Trobeč, Tatjana Živeč, druga delavkastrokovna

GOVORILNE URE

torek, 10.30 11.15 torek, 11.20 12.05

18

3. a uč$iln. s$t. 16 19

RAZRED UŠTEVILOČENCEV RAZREDNIKIUČITELJI/

ponedeljek, 9.40 10.25 ponedeljek, 10.30 11.15

Lidija Urs$ič$ č$etrtek, 9.40 10.25

1. b uč$iln. s$t. 15 19

GOVORILNE URE

torek, 11.20 12.05

UČILNICAMATIČNARAZRED/ UŠTEVILOČENCEV RAZREDNIKIUČITELJI/

2. Vrteač Divač$a 18 Nela Subič$ ponedeljek, 11.20 12.05

4. b 16

ŠOLA

č$etrtek, 10.30 11.15

Podr. s$ola Senoz$eč$e 50 4 Podr. s$ola Vreme 29 3 Skupaj 451 27

Martina K. Tavč$ar, Tatjana Živeč, druga delavkastrokovna

6. b uč$iln. s$t. 2 19

UŠTEVILOČENCEV

Suzana Kavč$ič$ SLJ

7. a uč$iln. s$t. 5 25

Martin Fabč$ič$

3. triletje

Borut Sila SPO

PREDMET GOVORILNE URE

Martina Vrabeč NAR, BIO, KEM č$etrtek, 10.30 11.15

Alenka Tomazin SLJ Sreda, 9.40 10.25

Janja Černe TJA, NRA č$etrtek, 10.3011.15 Emil Velikanje TIT, IP (OGL), NTE, rač$unalnič$ar

č$etrtek, 10.3011.15

Polona Senkinč MAT, FIŽ, PLE torek, 7.45 8.30

Ester Satmari TJA petek, 11.20 12.05

Anita Penko Maslo petek, 10.30 11.15

9. a uč$iln. s$t. 4 20

č$etrtek, 10.3011.15 Alma Volk II1, N2I, ID

19

8. č uč$iln. s$t. 11 19

RAZRED UČITELJI

8. b uč$iln. s$t. 8 22

Skupaj 103

Vilma Kres SLJ ponedeljek, 8.35 9.20

Stara s$ola

9. č uč$iln. s$t. 10 19

5. Staraa s$ola 16

Četrtek, 8.35 9.20

Lučija MahorPrihavečč$ič$ DKE, ŽGO, IP (KLE) 10.30torek, 11.15

petek, 9.40 10.25

9. b uč$iln. s$t. 6 18

Tina Poč$kar GEO torek, 8.35 9.20

Skupaj 165

8. a uč$iln. s$t. 9 19

Barbara Rodiča č$etrtek, 8.30 9.25

Danila Grz$elj Torek, 10.30 11.15

5. Starab s$ola 17

torek, 11.20 12.05

7. b uč$iln. s$t. 7 23

6. a uč$iln. s$t. 3 17

Daniel Malnar SPO ponedeljek, 9.40 10.25

Katja dPetraKovač$ič$,Rakoveč, ruga delavkastrokovna

Podružnična šola Senožeče

GOVORILNE URE

Anja Abram DSP petek, 10.30 11.15

Vesna Marion LUM, IP (LS1, LS2, LS3) sreda, 11.20 12.05

Jerneja Skrlj DSP petek, 11.20 12.05

Podružnična šola Vreme

TJA (3.-5.) Divač$a TJA (2.–5.) Senoz$eč$e

Sreda, 8.35-9.20

2.

Anja Ferfila

Milojka Urs$ič$ sreda, 9.40 10.25 4. 14 Petra nadomeFabjan,s$č$aMas$a Rojč ponedeljek, 9.40 10.25 5. 12 Natas$a Adam ponedeljek, 10.23 11.15

Timea Gal NEM, N2N, OPB Četrtek, 7.45 8.30

1. in 2. 6 + 5 Ada Skamperle petek, 8.35 9.20

Monika Sč$uka IP (II2, II3), ID ponedeljek, 7.45 8.30

UČITELJI

Skupaj 50

UČITELJI

20

RAZRED UŠTEVILOČENCEV

4.in 5. r: 05/620 87 80 6. 9. razred: 05/ 620 87 79

Uč$itelji so v č$asu tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonski s$tevilki 040/766 615.

1. in 3. 6+6

sreda, 11.20 12.05 ponedeljek, 9.40 10.25 9 Andreja Perhaveč Čok sreda, 9.40 10.25 4. in 5. 4+4 Petra Pugelj Peča torek, 10.30 11.15

GOVORILNE URE

RAZRED UŠTEVILOČENCEV

3. 13

Uč$itelji so v č$asu tedenskih govorilnih ur dosegljivi tudi na telefonskih s$tevilkah: 1. do 3. razred: 05/ 731 88 06

* IP – (izbirni predmet); kratiče za ostale predmete gl. str. 22

Matična šola - Divača ODDELEK UČITELJI

PODALJŠANO BIVANJE

PB V Jerneja Skrlj

Sreda, 10.30 11.15

Administrativni delavki

PB II Bernarda Rebeč Četrtek, 11.20 12.05

Mojča Rodiča

GOVORILNE URE

29

PB III Joz$iča Ivanč$ič$, Monika Sč$uka

21

PB I Timea PetraBarbaraGalRodičaRakoveč

Podružnična šola Vreme

Tehnič$ni delavči

PB IV Tatjana Živeč, Tina Poč$kar, Suzana Kavč$ič$

Ostali strokovni delavči Solski svetovalni delavki

Barbara Skaleč Volk, Tanja Trebeč Benedejč$ič$

PB I Tea MakivičN

Podružnična šola Senožeče

torek, 12.10 12.55

tajniča

Uč$itelji so v č$asu tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonski s$tevilki: 05/ 76 25 238

Spečialni pedagoginji

rač$unovodkinja

Boris Žadel

Boris Mahnič$, Alenka Tomazin (LogopedinjaČKSGPortoroz$)

PB I in PB II Tamara Franetič$ Bizjak Alma Volk Spela Puntar

Teja Srpan

Anita Puntar

Skupaj

His$nik

Anja Abram, Jerneja Skrlj Knjiz$nič$arja

ponedeljek, 10.30 11.15

T

22

Likovna umetnost LUM 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 Glasbena umetnost GUM 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5 Družba – DRU 2 70 3 105 okoljaSpoznavanjeSPO 3 105 3 105 3 105

Alma IčNanovičN na podruz$nič$ni s$oli v Senoz$eč$ah

V s$olskem letu 2022/2023 bomo realizirali 190 dni pouka (9. razred 184 dni). Med dneve pouka s$tejemo tudi s$portne, kulturne, tehnis$ke in naravoslovne dneve, s$olo v naravi, čelodnevne ekskurzije.

Sabina Ždavč – na podruz$nič$ni s$oli v Vremah in v Divač$i

Marina Bitez$nik, Tina Kovač$ič$, Danila Funa, Sabina Prelč, Mira Ibris$evičN, Damir Renko v Divač$i

11. PREDMETNIK

Damir Renko

His$nik /č$istileč

Slovenščina SLJ 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175

Matematika MAT 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 Šport ŠPO 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 Gospodinjstvo – GOS 1 35 DOP, DOD 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35

Naravoslovje in tehnika NIT 3 105 3 105 Tuji jezik angleščina TJA 2 70 2 70 2 70 3 105

PREDMET RAZRED

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 Neobvezni izbirni predmet angleščina 2 70 Neobvezni izbirni predmet italijanščina 2 70 2 70

č$istilke

Število (tedensko/ur letno) 1. 2. 3. 4. 5. L T L T L T L T L

Neobvezni izbirni predmet šport 1 35 1 35 Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3

23

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 Športni dnevi 5 5 5 5 5

Tedensko ur pouka 20/22 23 24 23,5/24,5/25,5/26,5 25,5/26,5/27,5/28,5 Število tednov 35 35 35 35 35

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 Oddelčna skupnost 0,5 0,5 Št. predmetov 6/7 7 7 8/9/10 9/10/11

24

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 Tedensko ur pouka 25,5 27/28/30 27,5/28,5/29,5/30,5 27,5/28,5/ Število tednov 35 35 35 32

8.

Gospodinjstvo GOS 1,5 52,5 Šport – ŠPO 3 105 2 70 2 70 2 64 DOP, DOD 1 35 1 35 1 35 1 32

Biologija BIO 1,5 52,5 2 64 Naravoslovje NAR 2 70 3 105 Kemija – KEM 2 70 2 64 Fizika FIZ 2 70 2 64 Matematika MAT 4 140 4 140 4 140 4 128 Tehnika tehnologijain TIT 2 70 1 35 1 35

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 2 64

Število (tedensko/letno)ur 6. 7. 9.

T L T L T L T L Slovenščina SLJ 5 175 4 140 3, 5 122,5 4,5 144 Angleščina TJA 4 140 4 140 3 105 3 96 Likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 Glasbena umetnost GUM 1 35 1 35 1 35 1 32

Geografija – GEO 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 Zgodovina ZGO 1 35 2 70 2 70 2 64 Domovinska indržavljanskainkulturaetikaDKE 1 35 1 35

Izbirni predmet 2 1 35 1 35 1 32

Neobvezni izbirni italijanščinapredmet 2 70 Neobvezni izbirni predmet šport 1 35 Kulturni dnevi 3 3 3 3 Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 Športni dnevi 5 5 5 5 Tehniški dnevi 4 4 4 4 Število predmetov 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14

PREDMET RAZRED

Izbirni predmet 1 2/1 570/3 2/1 70/35 2/1 64/32

Izbrani s$port – ISP (nogomet)

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

7. razred Sport za sprostitev – SSP

Filmska vzgoja: Kaj je film - KJF 7., 8. in 9. razred

Drugi tuji jezik: italijans$č$ina

B) neobvezni izbirni predmeti razred

7. razred

1. razred (Divač$a)

25

Poleg obveznih predmetov osnovna s$ola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za uč$enče 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v s$olskem letu 2022/2023 izvajal za uč$enče 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda.

9. razred Italijans$č$ina 3 II3 9. razred Izbrani s$port – ISP (kos$arka) 9. razred Rač$unalnis$ka omrez$ja 9. razred Klekljanje – KLE 3 9. razred

Izbirni predmeti se očenjujejo s s$tevilč$nimi očenami (od 3. razreda dalje). Žnanje izbirnih predmetov se ne preverja na načionalnem preverjanju znanja. Uč$eneč lahko napreduje v naslednji razred le, č$e ima pozitivno zaključ$ne očene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

6. razred

Sport za zdravje

4. in 5. razred (Senoz$eč$e)

Tehnika

Gledalis$ki klub

Ples - PLE 7., 8. in 9. razred

Rač$unalnis$tvo

7., 8. in 9. razred Obdelava gradiv les OGL 7., 8. in 9. razred

Italijans$č$ina 1

Nems$č$ina

IZBIRNI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Sport 4., 5. in 6. razred (Divač$a)

A) obvezni izbirni predmeti razred

Prvi tuji jezik: angles$č$ina

4., 5., in 6. razred (Divač$a)

8. razred Klekljanje – KLE 2 8. razred Italijans$č$ina 2 – II2 8. razred Rastline in č$lovek 8. razred

7., 8. in 9. razred

4., in 5. razred (Divač$a)

4. in 5. razred (Vreme)

7. razred Sodobna priprava hrane

Petra P. Peča 1.-5. r. Dramska delavniča Lidija Urs$ič$ 2. - 5. r. Matematič$ne delavniče Mas$a Rojč 4. in 5. r. FLL robotika

DODATNI IN DOPOLNI POUK

Uč$enčem z boljs$im uč$nim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razs$irjenimi vsebinami ter z različ$nimi metodami dela, kot so samostojno uč$enje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje vis$jih uč$nih čiljev.

Uč$eneč, ki obiskuje glasbeno s$olo z javno veljavnim programom, je lahko opros$č$en obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v čeloti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene s$ole namesto obiskovanja izbirnih predmetov stars$i podpis$ejo izjavo na prijavniči. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloč$a ravnateljiča za posamezno s$olsko leto.

Raziskovalne delavniče

Matematič$ne igrarije

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM

STROKOVNI DELAVEČ RAŽRED

Emil Velikanje 7. - 9. r. Dramska delavniča Natas$a Adam 2. – 5. r. Uč$ne delavniče

Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. Letos bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk iz naslednjih predmetov: SLJ, MAT, TJA , po potrebi pa s$e iz drugih predmetov v manjs$em obsegu.

Lučija P. Mahorč$ič$ 7. r. Debata o(b) knjigi Vilma Kres 6. – 9. r. Korektivna s$portna vadba Borut Sila 2.–6. r.

DELAVNIČA

26

12. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP

Žakon o osnovni s$oli določ$a, da uč$eneč: - 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, č$e s tem soglas$ajo njegovi stars$i; - 4., 5., 7. in 8. razreda izbere največ$ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Uč$enčem, ki poleg rednega pouka potrebujejo s$e dopolnilno razlago snovi in pomoč$ uč$itelja, je namenjen dopolnilni pouk. Ž drugač$nim nač$inom dela uč$enči laz$je osvojijo temeljne uč$ne čilje.

Individualna in skupinska uč$na pomoč$ je namenjena uč$enčem s posebnimi potrebami in nadarjenim. Izvajali jo bomo kot delavniče za nadarjene s področ$ja naravoslovja, tehnike, dramske igre, korektivno s$portno vadbo in uč$no pomoč$

Danila Grz$elj 4. in 5.r.

Monika Frank 3. r. Dramska delavniča

6. r. Kemijsko-biolos$ka delavniča Martina Vrabeč

Naravoslovna delavniča

Sola izvaja za uč$enče s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomoč$jo. Osnova za tovrstno pomoč$ je izdana odloč$ba uč$enčem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Žakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu.

1. stopnja je evidentiranje uč$enčev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različ$nih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih očenjevalnih pripomoč$kov.

3. stopnja je seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna sluz$ba skupaj z razrednikom seznani stars$e, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

14. INTERESNE DEJAVNOSTI MATIČNA SOLA DIVAČA 1.–3. razred NAZIV DEJAVNOSTI RAZREDM

Odkrivanje nadarjenih poteka v treh stopnjah:

2. stopnja je identifikacija nadarjenih uč$enčev, ki zajema poglobljeno in podrobnejs$o obravnavo evidentiranih uč$enčev in vključ$uje merila: očena uč$iteljev (očenjevalna lestviča nadarjenosti), test sposobnosti in test ustvarjalnosti.

Barbara Rodiča

Solski vrt, gospodinjski kroz$ek 2. 5. r.

Tea Makivič$

13. DELO Z NADARJENIMI UČENCI

DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM

ponedeljek, 7. ura 27

ponedeljek, 6. ura Branje s Pikijem 1. –3. r. Tatjana Živeč po

URNIK Tavč$ar dogovoru Barbara Jazbeč Subič$

8. in 9. r. Sportna delavniča

1. do 3. r.

Nadarjenim uč$enčem je namenjen dodatni pouk, omogoč$eno hitrejs$e napredovanje po programu (akčeleračija), namenjene ure za izvajanje individualne in skupinske pomoč$i uč$enčem, omogoč$eno vključ$evanje v različ$ne interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, zanje organizirane raziskovalne naloge, tabori … MENTOR

Pravljič$ni kroz$ek 1. r. Martina K.

in Nela

4. in 5. r. Lidija Urs$ič$ ponedeljek, 7. ura Robotika – mlajs$i (FLL Junior)

3.–5. r. Andreja Trobeč č$etrtek, 7. ura Kamnoses$ki

2.–5. r. Andreja Trobeč č$etrtek, 7. ura Sportni kroz$ek

14. Matematič$ne igrarije 2. r. Monika Frank sreda, 6. ura

Solski vrt 3.–5. r. Barbara Jazbeč in Nela Subič$ ponedeljek, 7. ura Likovni kroz$ek

5. Otros$ki pevski zbor 2.–5. r. Martin Fabč$ič$ torek in č$etrtek, 6. ura Bralna znač$ka

1. r. Tea MakivičN med OPB Italijans$č$ina

4.–5. r. Danila Grz$elj č$etrtek, 5. in 6. ura, vsakih 14 dni

4. r Andreja Trobeč sreda, 7. ura

RAZREDM MENTOR URNIK

1.–6. r. Borut Sila petek, 6. ura

15. Ždrav z$ivljenjski slog 3. r Nives Skuk sreda, 6. ura

kroPravljič$no-lutkovniz$ek

2.–6. r. Polona Senkinč torek, 7. ura Gojzarč$ek (planineč zač$etnik)

12. Otros$ki pevski zbor 2.–5. r. Martin Fabč$ič$ torek in č$etrtek, 6. ura

1. –3. r. razrednič$arke po dogovoru

Angles$ka bralna znač$ka 4. in 5. r. Anja Ferfila po dogovoru

1. r. Alma Volk ponedeljek, 5. ura Italijans$č$ina

Likovni kroz$ek

2., 3. Joz$iča Ivanč$ič$ Sreda, 8. ura

11. Otros$ki pevski zbor 1. r. Martin Fabč$ič$ sreda, 6. ura

1.-3. r Barbara Rodiča po dogovoru

3. r Tanja Mljač$ torek, 7. ura

16. delavniNaravoslovneče

4. in 5. NAZIVrazredDEJAVNOSTI

28

10. Korektivna SVŽ

13. Bralna znač$ka

2. r. Alma Volk petek, 5. ura Italijans$č$ina 3. r. Alma Volk č$etrtek, 6. ura

16. Maz$oretke

4. in 5. r. razrednič$arke po dogovoru Naravoslovne delavniče 4. 5. r. Danila Grz$elj č$etrtek, 5. in 6. ura, vsakih 14 dni Korektivna SVŽ

1. – 6. r. Borut Sila petek, 6. ura Dramski kroz$ek

6. – 9. r. Emil Velikanje ponedeljek, 7. ura Elastomobil

2.–6. r. Polona Senkinč torek, 7. ura

2. – 6. r Polona Senkinč torek, 7. ura

Angles$ka bralna znač$ka

12. Klekljanje

8. – 9. r Martina Vrabeč po dogovoru Robotika (FLL)

6. – 9. r. Emil Velikanje po dogovoru Planinski kroz$ek

6. – 9. r. Tina Poč$kar po dogovoru Žgodovinski kroz$ek

6. - 9. r. Vilma Kres č$etrtek, 6.ura oz. po dogovoru Dramski kroz$ek

14. Nems$č$ina za zač$etnike

11. Planinski kroz$ek

29

4. - 9.r. Barbara Rodiča po dogovoru Klekljanje

4. in 5. r. Timea Gal torek, 6. ura 6.–9.

NAZIVrazredDEJAVNOSTI

Kamnoses$ki

5. – 6. r Lučija P. Mahorč$ič$ ponedeljek, 6.ura Maz$oretke

4. 9. r. Barbara Rodiča po dogovoru

4. - 6.r. Danila Grz$elj č$etrtek, 6. in 7.ura, vsakih 14 dni

6. - 9. r. Borut Sila torek, 6.ura Debatni kroz$ek o(b) knjigi

13. Maz$oretke

6. - 9. r. Anita Penko Maslo Ada Skamperle č$etrtek, 7. ura petek, 6. in 7. ura Kamis$ibaj, likovne ustvarjalniče

8. in 9. r. Lučija P. Mahorč$ič$ č$etrtek, 7. ura Mladinski pevski zbor

6. - 9. r. Vesna Marion sreda, 6. ura Naravoslovne delavniče

10. Kolesarski kroz$ek 5. r. Danijel Malnar po dogovoru

6. - 9. r. Suzana Kavč$ič$ po dogovoru (6. in 7. uro) Geografski kroz$ek

6. – 9. r. Janja Černe po dogovoru Sportni kroz$ek (kos$arka)

Angles$ka bralna znač$ka 6. – 9. r. Ester Satmari po dogovoru (6. in 7. uro)

5.–6. r. Lučija P. Mahorč$ič$ ponedeljek, 6. ura

RAZREDM MENTOR URNIK

3. Alma Volk sreda, 12. 10 – 12. 55Bralna znač$ka 1. – 5. razrednič$arke po dogovoru Angles$ka bralna znač$ka 3. – 5. Anja Ferfila po dogovoru

6. – 9. r Tea MakivičN po dogovoru Skupaj razstavpodoboustvarjamos$ole(pripravavVP)

1.– 5. Milojka Urs$ič$ petek, 7.00 – 7.45 Planinski kroz$ek 1.- 5. Tamara Franetič$ Bizjak po dogovoru

Sportni kroz$ek

Matematič$ne delavniče 4. – 5. Mas$a Rojč č$etrtek, 12.10–12.55

Knjiz$niča

6. – 9. r Vesna Marion in Bernarda Rebeč po dogovoru

Solska mediačija Anja Abram in Tanja Trebeč Benedejč$ič$ po dogovoru Slas$č$ič$arski kroz$ek 7. – 9. r Monika Sč$uka in Jerneja Skrlj ponedeljek, 7. ura Uč$eneč uč$enču (med vrstnis$ka pomoč$)

NAZIV DEJAVNOSTI RAZREDM MENTOR URNIK

30

1. – 3. Natas$a Adam sreda, 7.00 – 7.45 Dramski kroz$ek ISP 4., 5. Natas$a Adam sreda, 12.10 – 12. 55

6. – 9. r Jerneja Skrlj in Timea Gal po dogovoru

Orffov instrumentarij 3. – 5. Ada Skamperle torek, 7.00 – 7.45 Dramski kroz$ek

1., 2. Alma Volk torek, 12. 10 – 12. 55 Italijans$č$ina

PODRUŽNIČNA SOLA SENOŽEČE

Pevski zbor

Solski radio

4. – 5. Anja Ferfila ponedeljek, 12. 10 –12.55

Italijans$č$ina

1. – 5. Ada Skamperle ponedeljek, č$etrtek., č$et. 7.00 – 7.45

1. in 2. r Katja Kovač$ič$ č$etrtek, 5. ura Dramski kroz$ek

3. 5. r. Petra Pugelj Peča č$etrtek, 6. ura Pevski zbor 1. 5. r. Martin Fabč$ič$ sreda, 7. ura Italijans$č$ina

1. 5. r. razrednič$arke po dogovoru Angles$ka bralna znač$ka

15. VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

4. in 5. r. Petra Rakoveč po dogovoru

1. r Monika Sč$uka sreda, 5. ura Italijans$č$ina

2. in 3. r Monika Sč$uka sreda, 6. ura Solski vrt

31

Uč$enči od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključ$ijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na matič$ni s$oli, do 15.45 na podruz$ničah v Senoz$eč$ah in Vremah.

1.-5. r Petra Rakoveč po dogovoru Pravljič$ni kroz$ek

1. 5. r. Katja Kovač$ič$ po dogovoru Bralna znač$ka

1. 5. r. Andreja Perhaveč Čok torek, 6. ura Plesne uriče

PODRUŽNIČNA SOLA VREME NAZIV DEJAVNOSTI RAZREDM MENTOR URNIK Sportni kroz$ek

Ža uč$enče prvega razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano, na čentralni s$oli v Divač$i in na podruz$nič$ni s$oli v Senoz$eč$ah, od 6.30 do 7.40. Uč$enči domač$ini prihajajo v s$olo 10 minut pred zač$etkom pouka (ob 7.35).

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijans$č$ine od 1. do 3. razreda, so za uč$enče brezplač$ne. Italijans$č$ino od 1. do 3. razreda delno finančira obč$ina Divač$a, ostalo sofinančirajo stars$i.

Ža uč$enče vozač$e je od zaključ$ka pouka do odhoda avtobusov organizirano varstvo, ki je obvezno. V s$oli smo za otroke odgovorni na območ$ju s$olskega prostora v č$asu s$olskih dejavnosti. Uč$enči vozač$i poč$akajo na odhod avtobusov v uč$ilniči angles$č$ine oz. matematike. Uč$enči vozač$i do odhoda avtobusa ne smejo zapustiti s$ole brez dovoljenja dez$urnega uč$itelja.

Sola v naravi in teč$aji predstavljajo pomembno obogatitev vzgojno-izobraz$evalnega dela z uč$nega, sočializačijskega, zdravstvenega, s$portno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z vrstniki in naravo ter pridobivanja različ$nih spretnosti (plavanja, smuč$anja, pohodnis$tva …).

Uč$enči v podaljs$anem bivanju pis$ejo domač$e naloge, se uč$ijo, izvajajo različ$ne s$portne, umetnis$ke, kulturne in druge dejavnosti pod pedagos$kim vodstvom. Žaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljs$anega bivanja je odhajanje iz podaljs$anega bivanja vezano na odhode s$olskih avtobusov. Žaradi varnosti otroka in odgovornosti s$ole lahko uč$itelj predč$asno dovoli otroku odhod iz s$ole samo s pisnim potrdilom stars$ev. Starše prosimo, da upoštevajo način in ure odhodov učencev iz podaljšanega bivanja, ki so jim bili sporočeni s posebnim obvestilom učiteljev podaljšanega bivanja.

Ža uč$enče 8. razreda bo v ČSOD Bohinj organiziran ŠPORTNI TEDEN, od 3. do 5. maja 2023.

Uč$enči 6. bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili teč$aj alpskega smuč$anja. Program bomo izpeljali v Smučarskem centru Cerkno od 13. do 17. marča 2023.

32

Stars$i, ki bi imeli tez$ave s plač$ilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvenčijo uveljavljali z$e septembra ali naknadno, po potrebi.

Ža uč$enče 3. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v Termah Olimje v Podčetrtku, od 29. maja do 2. junija 2023.

Uč$enči 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v Mladinskem zdravilišču RK na Debelem Rtiču od 5. do 9. junija 2023.

16. ŠOLA V NARAVI, TEČAJI

 Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za uč$enče I. triletja, 4. in 5. razreda v obliki delavnič in predavanj;

 Turizmu pomaga lastna glava: sodelovanje z raziskovalno nalogo;

17. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI

 Eko šola – šolski vrtovi, semena sprememb, gozdna šola, vodna šola;

 sodelovanje s šolo San Canzian v sklopu medobč$inskega sodelovanja obč$in;

 projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIŽS in s Poličijsko postajo Sez$ana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Jumnicar;

 Za mladost brez drog v sodelovanju z obč$ino Divač$a in Žavodom Pelikan Karitas;

 Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje;

 Teden pisanja z roko;

 projekt IVJŽ – Zdrava šola, kjer se bomo vključ$ili v s$irs$i evropski projekt in se usmerili na temo: »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«;

 projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmos$olču, obisk osrednje splos$ne knjiz$niče;

 aktivnosti ob pripravi in izvedbi 33. otroškega parlamenta: »Duševno zdravje otrok in mladih«;

 Spodbujajmo nekajenje – republis$ki projekt o zdravih navadah in s$kodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda;

 Erasmus+;

ZDRAVA ŠOLA

Letos$nja rdeč$a nit Ždravih s$ol poteka pod geslom Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega s$olskega leta in jih nadgradili. Trudili se bomo, da naredimo okolje, v katerem odras$č$amo, z$ivimo, delamo, ustvarjamo in se staramo, prijaznejs$e in boljs$e. Krepili bomo zdrave odnose z ljudmi okoli sebe, negovali medgeneračijske odnose in osves$č$ali mlade o spos$tljivih odnosih, strpnosti in prevzemanju odgovornosti. Ž različ$nimi metodami in dejavnostmi se bomo trudili, da bodo uč$enči uspes$no obvladovali svoje z$ivljenje ter z$iveli č$im bolj zdravo. Poskrbeli bomo za dovolj gibanja, uz$ivanja sadja in zelenjave ter č$im manj sladkarij.

 Shema šolskega sadja in mleka – omogoč$anje pogostejs$ega uz$ivanja sadja in zelenjave, promočija zdrave prehrane in lokalno pridelane hrane;

 Naša mala knjižnica, Bralec-bralcu; spodbujanje branja leposlovja;

V s$olskem letu 2022/23 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 Simbioza: rač$unalnis$ko opismenjevanje, prostovoljstvo, gibanje;

 Mreža šol parka Škocjanskih jam.

33

 projekt Žavoda RS za s$olstvo – Matematično-naravoslovne poti;

Uč$enči vozač$i, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. Se posebno bodite pozorni do mlajs$ih otrok, ki so v tem s$olskem letu postali uč$enči. Dosledno je potrebno spos$tovati pravila voz$nje z javnim prevoznim sredstvom. Namerno povzroč$ena s$koda na avtobusu se stars$em zarač$una.

prihod Relačija 1. odhod 2. odhod 6. 50 Dolenja vas 13. 35 14. 44 6. 53 Potoč$e 13. 32 14. 41 6. 56 Senoz$eč$e 13. 29 14. 38 / Laz$e / 14. 31 6. 58 Senoz$eč$e S 13. 27 14. 23 7. 00 Senoz$eč$e / / 7. 02 Gabrč$e 13. 24 14. 20 / Gorenje pri Divač$i / 14. 09 7. 11 Divač$a 13. 15 14. 05 34

Vozni red šolskih avtobusov: Dolenja vas Laz$e Senoz$eč$e Gorenje – Divač$a S

VARNA POT V ŠOLO

18. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN VOZNI RED

ŠOLSKI OKOLIŠ

1.) PRIHOD IN ODHOD:

Barka, Betanja, Brez$eč pri Divač$i, Dane pri Divač$i, Divač$a, Dolnje Lez$eč$e, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrč$e, Gorič$e pri Famljah, Gorenje pri Divač$i, Gornje Lez$eč$e, Gradis$č$e pri Divač$i, Kač$ič$e, Kozjane, Laz$e, Matavun, Mislič$e, Naklo, Podgrad pri Vremah, Potoč$e, Pared, Senoz$eč$e, Skočjan, Skoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Žavrhek.

Stars$i poskrbite, da gre vas$ otrok pravoč$asno v s$olo. V krajih, kjer so ploč$niki, naj hodi po ploč$niku, sičer pa po levi strani česte – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvos$olče sami pospremite do s$ole in jih pouč$ite o varnosti v prometu. Pokaz$ite jim, kje in kako naj preč$kajo često. Če se prvos$olči vozijo v s$olo z avtobusom, jih do avtobusa obvezno pospremite.

VOZNI RED

Uč$enči vozač$i imajo zagotovljen brezplač$en prevoz v s$olo in iz s$ole. Solske prevoze bo skladno s pogodbo izvajal NOMAGO d.o.o. s podizvajalči.

7. 10 Žavrhek K 14. 23

7. 13 Famlje 14. 29

prihod

7. 19 D. Lez$eč$e 14. 23

7. 12 Naklo/Matavunu 14. 21

7. 07 Vremski Britof 14. 26

6. 50 Mislič$e 14. 52

*Uč$enči, ki nadaljujejo voz$njo v Divač$o ** Uč$enči PS Senoz$eč$e

3.) PRIHOD: Gorenje pri Divač$i Prihod Relačija

6. 58 Barka 14. 44

7. 12 Vremski Britof 14. 30

7. 05 G. Vreme 14. 28

7.30 Divač$a

6. 54 Vareje 14. 48

6. 45 Vatovlje 14. 57

Relačija odhod

7.26 Gorenje

7. 13 Matavun 14. 20

6.45 7.05 Laz$e 13.25

7.15 Gorič$e(vas) 14. 27

35

7. 04 Podgrad pri Vremah K 14. 38

7. 09 Skoflje 14. 24

7. 23 Kač$ič$e 14. 10

5.) PRIHOD IN ODHOD: G. Vreme – Naklo/Matavunu – Dane/Divač$i – Divač$a S

Relačija odhod

7. 22 Divač$a S 14. 20

7. 09 Žavrhek K 14. 33

2.) PRIHOD IN ODHOD: Laže – Senožeče

7. 10 Skoflje 14. 32

6.53 7.13 Senoz$eč$e 13.27

7. 07 Žavrhek 14. 35

7. 17 Ledeniča/Kač$ič$ah 14. 16

7. 20 Dane/Divač$i 14. 13

7. 24 Ledeniča/Kač$ič$ah 14. 09

*Prihod **Prihod

Relačija Odhod

7. 28 Divač$a S 14. 05

4.) PRIHOD IN ODHOD: Vatovlje – Mislič$e – V. Britof – D. Lez$eč$e – Divač$a prihod

Matavun 13. 46 Naklo/Matavunu 13. 45

Gorič$e/Famljah 13. 32

7. 30 Preloz$e pri Lokvi 14. 13

7. 33 Divač$a 14. 05

36

7.) PRIHOD IN ODHOD: Divač$a – Preloz$e pri Lokvi – Lokev – Divač$a S prihod relačija Odhod

Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (44 sedez$ni)

Žavrhek K 13. 43 Skoflje/Vremah 13. 42

Vremski Britof 13. 36

6.) ODHOD: Divač$a S – D. Lez$eč$e – Vremski Britof – G. Vreme – Matavun Relačija odhod

Famlje 13. 35

D. Lez$eč$e 13. 24

Divač$a S 13. 20

Vremski Britof 13. 40 G. Vreme 13. 38

NAPOVED IZOSTANKA

Starši učenca/učenke _________________________________________ iz ___________ razreda napovedujemo izostanek od pouka v času od _________________ do

NAPOVED IZOSTANKA

_________________.

V _________________, dne ___________ Razrednik: ______________________

37

_________________.

Starši učenca/učenke _________________________________________ iz ___________

razreda napovedujemo izostanek od pouka v času od _________________ do _______

Beležnica

POJASNILO:

_______

Podpis staršev: (kraj in datum)

Izpolni razredničarka: Na podlagi zakonskih določil je učencu/učenki _____________________________ dovoljena odsotnost od pouka v trajanju ____ dni.

Podpis staršev: (kraj in datum)

Uč$eneč lahko izostane od pouka, ne da bi stars$i sporoč$ili vzrok izostanka, č$e njegov izostanek razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več$ delih traja največ$ pet dni v letu. Če izostanek traja več kot pet dni v letu, morajo starši nasloviti pisno vlogo z obrazložitvijo odsotnosti na ravnateljico šole, ki odloča o daljši odsotnosti.

38

Beležnica

39

Beležnica

40

41

Beležnica

42

43

Ilustračija na naslovniči: Uč$enči 1. r. v s$ol. letu 2021/22

Izdala: Osnovna s$ola dr. Bogomirja Magajne Divač$a

Odgovorna oseba: Damijana Gustinč$ič$, ravnateljiča

Oblikovanje naslovniče: mag. Vesna Marion

PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE

dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Mentoriča: Martina Kriz$man Tavč$ar

Izvedba: Prijatelj & Prijatelj d.o.o.

Naklada: 520 izvodov Divač$a, 7. 9. 2023

44

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.